RH 2005:1
Talan om klander av skiljedom har avvisats då något svenskt rättskipningsintresse inte har ansetts föreligga och svensk domsrätt härigenom saknats.
RH 2005:2
Fråga om förmildrande omständigheter kan medföra att betalningsansvaret för en utfärdad parkeringsanmärkning kan undanröjas har besvarats nekande.
RH 2005:3
Sedan klaganden betalat den fordran som överklagandet avsåg har detta avvisats.
RH 2005:4
En försvarare har efter tingsrättens slutliga avgörande biträtt sin huvudman i fråga om avgörandet skulle överklagas. Den tilltalade har därefter beslutat att nöjdförklara sig. Det efterarbete som utförts har till en tid motsvarande högst en timme ansetts ingå i försvararuppdraget vid tingsrätten utan att någon särskild rätt till ersättning i hovrätten uppkommer.
RH 2005:5
Beslag av 30 flaskor vin, som från Sverige beställts via Internet från en spansk vinfirma och transporterats hit med ett självständigt transportföretag, har hävts. Rättsläget när det gäller frågan, om de svenska införselreglerna står i överensstämmelse med EG-rätten, har bedömts som i betydande mån oklart. Det har därför i nuläget betraktas som tveksamt om det aktuella vinpartiet slutligen skulle komma att förklaras förverkat. Beslaget kunde med hänsyn till åklagarens inställning förväntas bli bestående under lång tid. Vid prövning enligt proportionalitetsprincipen har skälen för beslag inte uppvägt det intrång eller men i övrigt som åtgärden inneburit.
RH 2005:6
En kvinna, född år 1923, hade tillgångar i februari 1999 i form av banktillgodohavanden och fastigheter som uppgick sammanlagt till omkring 3,3 miljoner. I februari 2001 då förvaltare förordnades för henne, uppgick hennes tillgångar till omkring 33 000 kr. I målet befanns utrett att två makar erhållit 3,3 miljoner i värden från kvinnans tillgångar. Makarna, som tidigare var ostraffade, dömdes av hovrätten för ocker, grovt brott, till två respektive ett års fängelse.
RH 2005:7
Tilltalad har överklagat en fällande brottmålsdom endast beträffande påföljden. Fråga om hovrätten skall ingå i prövning av skuldfrågan. 51 kap. 23 a § rättegångsbalken.
RH 2005:8
Förvaltningsmyndighet har utfyllt ett s.k. blankettstraffstadgande i skogsvårdslagen som innehåller fängelsepåföljd genom att föreskriva viss rapporteringsskyldighet för fastighetsägare. Fråga om ansvar kan ådömas för medhjälp till sådant brott mot skogsvårdslagen.
RH 2005:9
Tingsnotarie har inte ansetts behörig att avgöra en klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot, eftersom en sådan klagan är ett mål om särskilt rättsmedel. Beslutet har undanröjts eftersom tingsrätten inte var domför.
RH 2005:10
Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader och kostnader för sakkunnigyttranden i mål om stämpelskatt där taxeringsvärdet inte var relevant som jämförelsevärde vid bestämmande av stämpelskatt eftersom fastigheten till följd av fastighetsbildningsåtgärd var mindre än vid tillfället när taxeringsvärdet åsattes. Värdeintyg eller annan utredning om värdet på fastigheten vid köpetidpunkten krävdes i stället för bedömningen av egendomens värde vid bestämmande av stämpelskatt enligt föreläggande från hovrätten. Den skattskyldige är näringsidkare.
RH 2005:11
Hyresnämndsmål. Kravet på att upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske skriftligen har inte ansetts innefatta något krav på att avtalet skall vara undertecknat av båda parter. Bostadsrättsförenings ansökan om upphörande av hyresavtal har avvisats, eftersom lägenheten har ansetts upplåten med bostadsrätt (I och II). Frågor också om en bostadsrättsförening genom att sända över ett ej undertecknat upplåtelseavtal med följebrev har lämnat ett bindande anbud samt om giltigheten av en bostadsrättsupplåtelse kan prövas i mål av detta slag (II).
RH 2005:12
Övergrepp i rättssak har bedömts som ringa brott.
RH 2005:13
De i NJA 1998 s. 24 angivna riktlinjerna för straffmätning vid narkotikabrott avseende Rohypnol har, även efter det att synen på straffvärdet vid hantering av detta preparat ändrats genom NJA 2003 s. 339, fortfarande ansetts gälla för andra bensodiazepinpreparat, i detta fall Valium.
RH 2005:14
En tilltalad som bedrivit aktiehandel mellan egna depåer har dömts enligt insiderstrafflagen för otillbörlig kurspåverkan i visst fall.
RH 2005:15
Betydelsen av anteckning på parkeringsanmärkning.
RH 2005:16
En på engelska avfattad stämningsansökan har avvisats av tingsrätten sedan käranden inte efterföljt ett föreläggande att inkomma med översättning av handlingen. Hovrätten, som funnit att detta inte utgjort skäl för avvisning, har undanröjt avvisningsbeslutet.
RH 2005:17
En person har dömts för våld mot tjänsteman bestående i att han i samband med att han skulle omhändertas sparkat en polisman i ansiktet med smärta, ömhet, rodnad och svullnad som följd. Polismannen har befunnits berättigad till skadestånd enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207).
RH 2005:18
Tingsrätt har avgjort ett brottmål efter att ha hållit huvudförhandling i den tilltalades utevaro och dömt den tilltalade till ett bötesstraff. Fråga bl.a. om huruvida den tilltalade, enligt försökslagstiftningen om ett särskilt snabbförfarande för brottmål, vid polismyndighet blivit behörigen delgiven upplysning om att förenklad delgivning kunde komma att användas i målet. Frågan har besvarats nekande. Hovrätten har - med hänvisning till att tingsrätten avgjort målet utan att den tilltalade blivit i behörig ordning delgiven stämning - funnit att domvilla förekommit och undanröjt tingsrättens dom samt återförvisat målet till tingsrätten.
RH 2005:19
Tingsrätt har inte ägt fatta beslut om avskrivning sedan käranden infunnit sig till utsatt huvudförhandling men kort därefter obstruerat och avlägsnat sig.
RH 2005:20
Tillåtligheten av grupptalan.
RH 2005:21
En bank vill delta i rättegång som intervenient enligt 14 kap. 9 § rättegångsbalken. Fråga om saken rör bankens rätt. Vidare fråga om analogisk tillämpning av bestämmelserna om rättegångskostnad i 18 kap. 1 § och 5 § första stycket rättegångsbalken.
RH 2005:22
Hyresnämndsmål. Hyresgäster har lämnat hyresrätten till en bostadslägenhet i byte, när en av dem skulle köpa en villafastighet. Fråga om hyresgästerna - med hänsyn främst till köpeskillingen för villafastigheten - har ställt upp ett villkor om särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätten och om de därigenom har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas.
RH 2005:23
Två dödsbodelägare har med åberopande av 18 kap. 1 a § ärvdabalken väckt talan i eget namn men för boets räkning mot den tredje dödsbodelägaren och en utomstående. Eftersom yrkandena i sak riktats endast mot den utomstående har förutsättningar för talan inte ansetts föreligga.
RH 2005:24
Borgenär har godtagit anmärkning mot gjord bevakning i konkurs. Oavsett att tingsrätten därefter beslutat att skriva av tvisten som förlikt, har borgenären ansetts ha rätt att återta sitt godkännande. Tingsrättens avskrivningsbeslut har ansetts sakna rättsverkningar, och överklagande av beslutet har avvisats.
RH 2005:25
Hovrätten har avslagit målsägandes begäran att få åberopa sina döttrar, båda under 15 år, som vittnen.
RH 2005:26
En näringsidkare som bedrivit taxirörelse har bl.a. av oaktsamhet underlåtit att bevara körpassrapporterna i fullständigt skick. Frågan om hans oaktsamhet kunde betraktas som grov i skattebrottslagens mening har besvarats nekande.
RH 2005:27
Tingsrätten har inte funnit gärning styrkt i hela den av åklagaren påstådda omfattningen, vilken begränsning endast kommit till uttryck i domskälen. Hinder har inte mött för åklagaren, som inte överklagade tingsrättens dom, att i hovrätten göra gällande ansvar för den del av gärningen som sålunda ogillats av tingsrätten.
RH 2005:28
Fråga om samboförhållande förelegat vid prövning av ansökan om utseende av bodelningsförrättare enligt sambolagen (2003:376) har besvarats jakande.
RH 2005:29
Kronofogdemyndighet har meddelat utslag i mål om betalningsföreläggande. Sedan svaranden begärt återvinning och handlingarna i målet överlämnats till tingsrätten har tingsrätten vid delgivning med svaranden ansetts inte ha kunnat använda sig av ett förenklat delgivningsförfarande enligt 3 a § första stycket delgivningslagen, baserat på kronofogdemyndighetens underrättelse enligt 3 b § delgivningslagen. Grovt rättegångsfel har ansetts föreligga.
RH 2005:30
En grupp ungdomar uppehöll sig vid ingången till en porrbutik. Ungdomarna vägrade följa uppmaning från polisen att lämna platsen. De har bedömts därvid ha stört den allmänna ordningen.
RH 2005:31
Fråga om travkusk, som i tävlingssammanhang under en sträcka av cirka 220 meter gett hästen omkring 14 spöslag mot kroppen, gjort sig skyldig till djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen.
RH 2005:32
Hyresnämndsmål. Bostadshyresgäster har lämnat oriktiga uppgifter till hyresvärden och hyresnämnden i syfte att få tillstånd att överlåta lägenheten genom byte. Hyresgästerna har härigenom åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas.
RH 2005:33
Kravet på s.k. kvalificerad insolvens har inte ansetts uppfyllt beträffande en 63-årig gäldenär med skulder om ca 570 000 kr där kronofogdemyndigheten beräknat återbetalningstiden för samtliga skulder till drygt tolv år.
RH 2005:34
Två personer har bott ihop under en tid som inte överstiger elva veckor. I ett ärende om förordnande av bodelningsförrättare uppstår frågan om övriga omständigheter gör att parterna ändå kan anses ha stadigvarande bott tillsammans i sambolagens mening.
RH 2005:35
Ekonomisk förening har fattat beslut om miljöcertifiering av föreningens verksamhet. Ett sådant beslut har bedömts ligga inom ramen för styrelsens uppgifter. Medlem har inte ansetts behöva klandra beslutet när frågan hänskjutits till föreningsstämman. Stadgeändring i enlighet med beslutet har inte ansetts medföra ökade medlemsförpliktelser eftersom beslutad avgift understeg i stadgarna angiven skyldighet att bidra med extraordinär avgift. Rätt till förtida utträde har då inte förelegat för medlem som inte samtyckt till ändringen.
RH 2005:36
En kvinna har begagnat sig av en äldre mans oförstånd för att förmå honom till att lämna stora penninggåvor till henne. Gåvorna har ansetts ogiltiga enligt 31 § avtalslagen.
RH 2005:37
En tidigare ostraffad 20-åring döms för försök till rån riktat mot en spårvagnsförare i tjänst. Skall en skyddstillsyn förenas med fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken eller med samhällstjänst? Kan ett s.k. alternativstraff sättas längre än det längsta fängelsestraffet enligt detta lagrum?
RH 2005:38
Riskbedömning i vårdnadsmål, där påstående om våld förekommit, och fråga huruvida tillräckliga skäl förelegat att frångå parts medgivande beträffande umgänge, då medgivandet inte ansetts vara till barnets bästa.
RH 2005:39
Vägmål. Del av jord- och skogsbruksfastighet togs i anspråk med vägrätt. Vägföretaget bedömdes medföra en värdehöjning för restfastigheten - s.k. företagsnytta - med hänsyn till uppkomna bebyggelseförväntningar. Värdehöjningen skulle avräknas från den värdeminskning som uppkom till följd av själva markupplåtelsen. Avräkningen skulle däremot inte ske mot skada som i övrigt drabbade fastighetsägaren.
RH 2005:40
Fastighetsbildningsmål. Förbud enligt 4 § lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna att överlåta fastighets andel i skogsallmänning hindrade inte att sådan andel överfördes från en fastighet till en annan genom fastighetsreglering.
RH 2005:41
God man har inte för sin huvudmans räkning ansetts att med giltig verkan kunna godkänna testamente.
RH 2005:42
Tillämpning av artikel 6 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Vid bedömning av frågan om uppgifter från förundersökningen skulle få läggas till grund för utgången har beaktats bl.a. den omständigheten att den tilltalade för egen del avstått från att utnyttja de försvarsmöjligheter som stått honom till buds.
RH 2005:43
En offentlig försvarares arbetsredogörelse har inte ansetts tillräckligt utförlig för att motivera den begärda ersättningen och arvodet har därför satts ned.
RH 2005:44
I ärende om verkställighet av dom avseende underhållsbidrag har gäldenären invänt att betalning har skett. Hinder mot verkställighet har ansetts föreligga.
RH 2005:45
Fråga om ansvar för våldtäkt och medhjälp till våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken i dess lydelse före respektive efter den 1 april 2005. Även fråga om samtycke till brott och om påföljd.
RH 2005:46
Utmätning av lön. Bevisbördans placering och kravet på bevisningens styrka vid prövningen av frågan om gäldenären skall anses som ensamstående eller sammanboende.
RH 2005:47
Bättre rätt till handpenning vid avtal om köp av bostadsrätt.
RH 2005:48
Fråga om ansvar för en s.k. plogbillsaktivist för förberedelse till sabotage och brott mot lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m., alternativt förberedelse till grov skadegörelse. Hovrätten har bedömt gärningen som olaga intrång, grovt brott.
RH 2005:49
Fråga om kravet enligt 4 kap. 10 § första stycket trafikförordningen på att använda bilbälte vid färd på väg avser även fyrpunktsbälten i de fall då ett sådant bälte har monterats i en personbil som i sig inte omfattas av något krav på att ha bilbälten monterade. Bestämmelsen har tolkats i enlighet med de EG-direktiv som den har genomfört.
RH 2005:50
Hyresnämndsmål. Fråga om en hyresgäst har gett en annan person i uppdrag att företräda henne vid ett sammanträde i hyresnämnden.
RH 2005:51
Två personer har medverkat som bud och vittnen vid budröstning trots att förutsättningar härför inte förelegat enligt vallagen (1997:157). Fråga om ansvar för otillbörligt verkande vid röstning. Även fråga om ansvar för osant intygande.
RH 2005:52
Skattskyldig har påförts skattetillägg enligt 5 kap. taxeringslagen (1990:324). Detta har ej befunnits utgöra hinder för att därefter pröva åtal för grovt skattebrott.
RH 2005:53
En person har dömts för förgripelse mot tjänsteman bestående i att han spottat två polismän i ansiktet. Polismännen har befunnits berättigade till skadestånd enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207).
RH 2005:54
Kronofogdemyndigheten beslutade i mål om avhysning att delgivning av föreläggandet skulle få ske genom s.k. spikning. Fråga om det s.k. eftersökningsbeviset som utfärdats av en delgivningsman - som inte var stämningsman enligt 23 § delgivningslagen - utgjort tillräckligt underlag för kronofogdemyndighetens beslut om delgivning genom spikning.
RH 2005:55
Underlåtelse från den dömde att kontakta kriminalvårdsmyndigheten med anledning av att han dömts till villkorlig dom med samhällstjänst har i visst fall inte ansetts utgöra så allvarlig misskötsamhet att domen borde undanröjas. Varning var dock påkallad.
RH 2005:56
En yngling har filmat en kamrat som krossade fönsterrutor. Förfarandet har ansetts utgöra medhjälp till skadegörelse.
RH 2005:57
Fråga om bestämmande av straffvärde vid narkotikabrottslighet bestående i hantering av flera olika narkotiska preparat. Även fråga om tillämpning av 29 kap. 4 § brottsbalken.
RH 2005:58
En tysk jägare har i samband med fågeljakt i Härjedalen orsakat en jaktkamrats död genom att avlossa ett hagelskott som träffade kamraten i ryggen. Frågan i målet om den tilltalade orsakat den dödliga utgången genom oaktsamhet har besvarats jakande.
RH 2005:59
Hyresnämndsmål. I ett mål om tillstånd att förvärva en hyresfastighet uppkommer frågan om ett relativt nystartat handelsbolag har gjort sannolikt att syftet med förvärvet är att förvalta fastigheten och därvid hålla den i ett sådant skick att den motsvarar de anspråk de boende enligt lag har rätt att ställa. För bedömningen härav bland annat fråga om betydelsen av hur två personer som har ett bestämmande inflytande över bolaget tidigare har agerat som ägare av hyresfastigheter.
RH 2005:60
Vitryskt körkort har ansetts giltigt i Sverige varför åtal för olovlig körning har ogillats.
RH 2005:61
Den som uppbär tidsobegränsad hel sjukersättning (tidigare förtidspension) har inte ansetts lämplig att utföra oavlönat arbete och därmed inte kunnat komma i fråga för villkorlig dom med samhällstjänst.
RH 2005:62
Fastighetsbildningsmål. Fastighetsreglering som innebar att ca 11,5 ha mark belägen inom detaljplan överfördes från en jordbruksfastighet för att bilda en golfbanefastighet har tillåtits. Även fråga om rättegångskostnader.
RH 2005:63
I ett mål om klagan över ett godkänt föreläggande av ordningsbot har begäran om muntlig förhandling avslagits.
RH 2005:64
Frågan om nödvändig processgemenskap föreligger skall prövas genom dom och inte som en talerättsfråga.
RH 2005:65
Fråga om talan i visst fall får föras mot konkursgäldenär angående egendom som hör till konkursboet.
RH 2005:66
Svensk domstols behörighet, tillämplig lag m.m. i fråga om äktenskapskontrakt avseende brudpenning (mahr) enligt iransk rätt.
RH 2005:67
En person har tagit ut pengar i en uttagsautomat men av förbiseende lämnat kvar sedlarna i automaten. En annan person har tagit sedlarna. Hur bör denna gärning bedömas?
RH 2005:68
Skidåkare, som befunnits ha agerat oaktsamt, har fällts till ansvar för vållande till kroppsskada.
RH 2005:69
I lagen om handelsbolag och enkla bolag stadgas att bolagsskiften som inte sker i skriftlig form är ogiltiga. För giltigt bolagsskifte har ansetts att det inte krävs en särskilt upprättad skifteshandling undertecknad av samtliga delägare, utan att det är tillfyllest även med ett konglomerat av handlingar som tillsammans entydigt visar att syftet är att åstadkomma ett bolagsskifte.
RH 2005:70
Fråga huruvida bestämmelsen i 34 kap. 6 § fjärde stycket brottsbalken medger att domstol dels förordnar om övervakning, dels förlänger prövotiden. Även fråga huruvida det förelegat lagliga förutsättningar för domstol att i förevarande fall meddela särskild föreskrift om missbruksavvänjande behandling.
RH 2005:71
Ansökan om ersättningsgaranti till bodelningsförrättare, som getts in till tingsrätten efter det att bodelningsförrättaren fattat beslut om att avsluta sin handläggning, har ansetts som för sent inkommen och har avvisats.
RH 2005:72
Straffmätning i mål om olaga trålfiske.
RH 2005:73
En kvinna har vägrat att efterkomma en domstols förordnande om att vårdnaden om hennes två barn skulle flyttas över till pappan. Kvinnan har hållit barnen gömda i Sverige under sex och ett halvt års tid och på så sätt berövat dem all kontakt med såväl pappan som släkt och vänner. Som skäl för sitt handlande har kvinnan anfört att barnen riskerade att utsättas för sexuella övergrepp av pappan och att hon handlat i nöd. Hovrätten har dömt kvinnan för egenmäktighet med barn, grovt brott, och bestämt påföljden till fängelse.
RH 2005:74
Fråga om ansvar enligt 10 kap. 6 § alkohollagen för en 20-åring som inför studentexamen anskaffat tolv burkar starköl till en skolkamrat som inom två månader skulle fylla 20 år. Hovrätten har bedömt gärningen som olovligt anskaffande av alkoholdrycker.
RH 2005:75
Parkeringsbolags yrkande om ersättning för rådgivningskostnad i hovrätten har ogillats då kostnaden härför inte har bedömts ha varit skäligen påkallad för tillvaratagande av bolagets rätt.
RH 2005:76
Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (1988:534). - Referat nr 1 av 5 hovrättsdomar (RH 2005:76-80). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.
RH 2005:77
Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (1988:534). - Referat nr 2 av 5 hovrättsdomar (RH 2005:76-80). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.
RH 2005:78
Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (1988:534). - Referat nr 3 av 5 hovrättsdomar (RH 2005:76-80). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.
RH 2005:79
Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (1988:534). - Referat nr 4 av 5 hovrättsdomar (RH 2005:76-80). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.
RH 2005:80
Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (1988:534). - Referat nr 5 av 5 hovrättsdomar (RH 2005:76-80). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.
RH 2005:81
Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr 1 av 3 hovrättsdomar (RH 2005:81-83). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.
RH 2005:82
Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr 2 av 3 hovrättsdomar (RH 2005:81-83). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.
RH 2005:83
Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr 3 av 3 hovrättsdomar (RH 2005:81-83). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.