NJA 2003 s. 3
Fråga om skiljeavtals verkan i konkurs. (Jfr 1913 s. 191)
NJA 2003 s. 9
Fråga om skadestånd till närstående till den som dödats genom vårdslöst handlande, när dödsfallet inträffat före ikraftträdandet d. 1 jan. 2002 av en ny bestämmelse i 5 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) om rätt till ersättning för personskada i form av psykiska besvär som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.
NJA 2003 s. 22
Sedan faderskapstalan ogillats efter resning, där barnet efter uppnådd myndighetsålder fört sin egen talan i resningsärendet, har med analog tillämpning av 3 kap. 11 § och 12 § 3 st. FB resningssökandens yrkande om ersättning för rättegångskostnad i HD lämnats utan bifall.
NJA 2003 s. 25
Namnet på en TV-serie och bilder på skådespelare i denna serie har använts i en ungdomstidning med bilagd kalender. Användningen har ansetts omfattad av tryckfrihetsförordningens skydd, varför det inte funnits någon rätt till skadestånd för användningen. Även fråga om ogillande eller avvisning av skadeståndsyrkande. - Marknadsföring i en radiokanal av kalendern under TV-seriens benämning har däremot inte ansetts skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen.
NJA 2003 s. 31
Fråga om ett sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen av innehåll i ett register för automatisk databehandling kan utgöra en spridning i form av ett radioprogram enligt 1 kap. 7 § 2 st. tryckfrihetsförordningen.
NJA 2003 s. 37
Fråga huruvida återvinningssvarande bort inse att överlåtare av andelar i handelsbolag genom överlåtelsen blev insolvent när risk förelåg för att en skattetransaktion skulle underkännas. 4 kap. 5 § KL.
NJA 2003 s. 58
Dom i dispositivt tvistemål, vilken har grundats på omständighet som inte åberopats av part, har undanröjts och målet har återförvisats.
NJA 2003 s. 67
Grovt rattfylleri?
NJA 2003 s. 71
Arvsskattemål. Fråga om ställningen på kapitalkontona skall beaktas vid värdering av handelsbolagsmans andel.
NJA 2003 s. 76
När en person som utlämnats till Sverige begärs vidareutlämnad till annan stat, behövs inte samtycke från den stat som ursprungligen utlämnat honom till sådant frihetsberövande som syftar till att säkerställa vidareutlämningen. Art. 14 och 15 i den europeiska utlämningskonventionen.
NJA 2003 s. 78
Straffmätning vid olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker.
NJA 2003 s. 82
Fråga om utrymmet för en s.k. direktivkonform tolkning av en lagbestämmelse (7 kap. 8 § lagen 1992:1528 om offentlig upphandling i dess lydelse före d. 1 jan. 1998).
NJA 2003 s. 89
Försäkring av tredje mans intresse. Sedan försäkringstagaren väckt talan mot försäkringsgivaren angående försäkringsersättningen har fråga uppkommit om åberopsbördan då det gäller hans rätt att föra sådan talan. 57 § 2 st. lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 2003 s. 99
Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7 kap. 10 § konkurslagen höra tillsynsmyndigheten, dels om ett åsidosättande av denna plikt skall medföra avdrag på konkursförvaltararvodet.
NJA 2003 s. 105
Prövningstillstånd i HovR. Tillämpningen i mål om olovlig körning av uppsåtskravet i fråga om behörigheten att föra fordonet.
NJA 2003 s. 107
Editionsföreläggande under förundersökning. Fråga dels om det i 3 kap. 3 § 2 st. 5 tryckfrihetsförordningen angivna undantaget från tystnadsplikt kan tillämpas vid editionsföreläggande, dels om editionsföreläggande kan ske innan någon är skäligen misstänkt för det brott förundersökningen avser.
NJA 2003 s. 113
Fråga om beviskravet i mål om brott mot griftefrid.
NJA 2003 s. 121
Stöld som begåtts efter intrång i bostad har med hänsyn till omständigheterna inte bedömts som grov stöld.
NJA 2003 s. 125
Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. 2-4 §§ lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, 19 kap. 16 § JB.
NJA 2003 s. 127
Sista dag för överklagande av ett hovrättsbeslut har angetts till en dag som låg före den dag då beslutet meddelades. Ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av beslutet har avslagits i ett fall där parten företrätts av juridiskt skolat ombud.
NJA 2003 s. 128
Ett avtal om efterställning vid konkurs och likvidation har inte ansetts medföra efterställdhet också vid ackord.
NJA 2003 s. 133
Den tid om 45 dagar, som enligt art. 14 i den europeiska utlämningskonventionen skall ha förflutit innan den som utlämnats får, utan samtycke från den främmande staten, åtalas för annat, före hans utlämnande begånget brott än det för vilket han utlämnats, skall räknas från det att straffet har till fullo verkställts och inte från tidpunkten för villkorlig frigivning.
NJA 2003 s. 141
Förutsättningar för resning på grund av rättstillämpning som uppenbart strider mot lag har i visst fall ansetts föreligga vid underlåtelse att vid fängelsedom förordna om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som har ägt rum utomlands.
NJA 2003 s. 144
Grov kvinnofridskränkning. 4 kap. 4 a § BrB.
NJA 2003 s. 158
Sedan part väckt fastställelsetalan och därefter ändrat den till fullgörelsetalan har han återtagit fullgörelseyrkandet och återgått till att yrka enbart fastställelse. Fråga bl.a. om den sistnämnda åtgärden utgjort en tillåten taleändring och om målet avseende fullgörelsetalan skulle avskrivas på yrkande av motparten.
NJA 2003 s. 163
Kännetecknet Jägarbrännvin har ansetts förväxlingsbart med för bl.a. alkoholhaltiga drycker registrerade tillika inarbetade varumärkena Jäger och Jägermeister. 6 § 1 st. varumärkeslagen (1960:644).
NJA 2003 s. 174
En man har befunnits skyldig till grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, avseende en treårig styvson. Fråga om straffmätning. - Även fråga om barnets moder gjort sig skyldig till vållande till annans död genom att underlåta att se till att det misshandlade barnet kom under vård.
NJA 2003 s. 194
Sedan en bank vilseletts att utbetala medel som innestått på ett aktiebolags konto, har en person som medverkat till vilseledandet inträtt som ställföreträdare för bolaget. Fråga, sedan bolaget försatts i konkurs, om rätt för konkursboet att gentemot banken hävda att utbetalningen skett utan samtycke av behörig ställföreträdare för bolaget.
NJA 2003 s. 203
Förutsättningar för förskott på arvode till konkursförvaltare.
NJA 2003 s. 207
Fråga om betydelsen av skattebeslut i mål vid allmän domstol om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483).
NJA 2003 s. 216
Fråga vid prövning av lagfartsansökan om fångeshandlingen är upprättad såsom föreskrivs i lag. 20 kap. 6 § 2 JB.
NJA 2003 s. 217
En talan mot staten om skadestånd under påstående att ett mål om bl.a. skattetillägg inte avgjorts inom skälig tid och att detta utgjort ett brott mot artikel 6:1 i Europakonventionen har ansetts kunna tas upp till prövning.
NJA 2003 s. 226
Fråga om särskilda skäl föreligger att bevilja rättshjälp i angelägenhet rörande underhåll till barn.
NJA 2003 s. 229
Grov misshandel?
NJA 2003 s. 239
En kärande väcker talan mot ett bolag med namnet A. Innan stämning utfärdas uppger käranden att svarandebolaget rätteligen heter B. Bolaget B delges stämning, varefter käranden meddelar att det var bolaget A som skulle ha svarat i målet. Fråga om svarandepart i målet.
NJA 2003 s. 244
Sedan TR i tvistemål bifallit käromålet delvis och förordnat att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad, har ena parten överklagat domen såväl i huvudsaken som beträffande rättegångskostnaderna. Motparten har ansetts berättigad att anslutningsöverklaga även avseende rättegångskostnaderna. 50 kap. 2 § och 51 kap. 2 § RB.
NJA 2003 s. 248
När ett konkursbeslut upphävts efter resning, har principen att konkurskostnaderna skall betalas av konkursboet likväl tillämpats. (Jfr 1998 s. 214)
NJA 2003 s. 254
En person som i sin bostad för annans räkning förvarar pengar får efter en tid vetskap om att pengarna härrör från narkotikabrott men vidtar inte någon åtgärd med pengarna. Fråga om förhållandena är sådana att underlåtenhet att agera för att avbryta förvaringen är straffbar som narkotikabrott.
NJA 2003 s. 263
Fråga om hinder enligt 3 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207) mot prövning av skadeståndstalan mot staten. HD har ansetts vara behörig att pröva skadeståndstalan mot staten, när på grund av käromålets utformning skadeståndsgrundande fel eller försummelse av regeringsråd kan komma att prövas i målet.
NJA 2003 s. 268
Fråga om ansvar för varusmuggling alternativt grov oaktsamhet vid införsel av skattepliktigt gods. Tillika fråga, vid omröstning till dom i brottmål, vilken mening som skulle anses lindrigast.
NJA 2003 s. 285
Fråga om regeringen gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid bedömning av talerätt i ett strandskyddsärende.
NJA 2003 s. 291
Fråga om ansvar för tjänstefel av domare som, efter att åtal väckts för misshandel av normalgraden, dömt för ringa misshandelsbrott till dagsböter trots att det brottet var preskriberat.
NJA 2003 s. 295
Straffmätning i mål om försök till utpressning och grovt vapenbrott.
NJA 2003 s. 302
Säljaren av en fastighet väcker skadeståndstalan mot köparen på grund av att köpeavtalet är ogiltigt. Preskriptionstid för säljarens fordran har ansetts löpa från den dag då fastigheten vidareförsåldes och säljarens möjlighet att hävda äganderätt upphörde.
NJA 2003 s. 307
Fråga om påföljd vid barnpornografibrott.
NJA 2003 s. 313
Påföljden för en 18-åring som gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig har bestämts till fängelse. Tillika fråga om sekretess. TR:n har förordnat att vissa delar av domen skall omfattas av sekretess. Något sådant förordnande har dock inte meddelats beträffande motsvarande uppgifter som hade förebringats vid förhandling inom stängda dörrar, vilka uppgifter efter domen därför blev offentliga. Sekretessförordnandet har upphävts.
NJA 2003 s. 318
Hinder mot utlämning för brott har ansetts föreligga, när den som begärs utlämnad dömts i sin utevaro till långt fängelsestraff och det inte visats i utlämningsärendet att han personligen och i detalj underrättats om åtalet mot honom och inte heller att han personligen kallats till huvudförhandlingen.
NJA 2003 s. 323
Fråga om s.k. överskottsinformation från hemlig teleavlyssning får åberopas som bevisning i brottmål och om bevisvärdet av sådan information.
NJA 2003 s. 339
Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikasmuggling (Rohypnol). (Jfr NJA 1998 s. 24).
NJA 2003 s. 354
Det mellan Sverige och Australien gällande utlämningsavtalet har ansetts utgöra en sådan överenskommelse som avses i 9 § 3 st. lagen (1957:668) om utlämning för brott om att godta häktningsbeslut som meddelats av domstol eller domare om det inte framgår att beslutet är uppenbart oriktigt.
NJA 2003 s. 356
I en ansökan om att betalning skulle fastställas att utgå ur en tomträtt angavs en konkursgäldenär som motpart. Det har ansetts att ansökningen skulle delges med konkursboet som svarande i målet.
NJA 2003 s. 361
A., som för B:s räkning mottagit förseglade paket, får efter mottagandet reda på att de innehåller narkotika och överlämnar fyra dagar senare paketen till polisen efter att först ha tillkännagett för B. att han vägrar att förvara paketen och förgäves ha anmodat denne att hämta dem. Fråga om ansvar för A. för förvaring eller innehav av narkotika. (Jfr 2003 s. 254)
NJA 2003 s. 372
Fråga huruvida umgänge skall vägras med hänsyn till risk för att barnet far illa. 6 kap. 2 a § 2 st. FB.
NJA 2003 s. 379
Fråga om beviskrav för att skiljeavtal förelegat mellan parterna i ärende om verkställighet av utländsk skiljedom.
NJA 2003 s. 384
Fråga huruvida en fastighetsägares och hyresvärds skadade egendom kunde anses befinna sig i en hyresgästs verksamhets omgivning, när egendomen förvarades i den lagerlokal där verksamheten bedrevs. 32 kap. 1 § MB.
NJA 2003 s. 390
Den som döms för skattebrott har ansetts inte vara skyldig att utge skadestånd till staten för undandragen skatt enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207).
NJA 2003 s. 400
Tillstånd till prövning i HovR beträffande ett skadeståndsanspråk i ett brottmål har meddelats när TR:ns dom grundats på tilltron till målsägandens uppgifter utan stödbevisning och den tilltalade åberopar ny bevisning som väcker tvivel om riktigheten av TR:ns avgörande (ändringsdispens). (Jfr 1997 s. 41)
NJA 2003 s. 403
Fråga vid prövning av ansökan om resning i disciplinärende hos Sveriges advokatsamfund om nämndens regeltillämpning varit uppenbart rättsstridig.
NJA 2003 s. 405
Fråga om beviskravet vid häktning i utlämningsärende.
NJA 2003 s. 407
Fråga om HovR:n bort hålla huvudförhandling i mål om äktenskapsskillnad.
NJA 2003 s. 410
Svaranden i ett tvistemål uteblev från en förhandling i målet, och tredskodom meddelades. Sedan tiden för återvinning av domen gått ut, har parten ansökt om resning och åberopat laga förfall för utevaron och sin underlåtenhet att söka återvinning. Den sökta resningen har beviljats.
NJA 2003 s. 414
Fråga vid påföljdsbestämning i brottmål om särskild gottgörelse för att rättegång inte hållits inom skälig tid. (Jfr 2003 s. 217)
NJA 2003 s. 435
En person har i Sverige åtalats och dömts för bl.a. införsel av viss mängd narkotika till Sverige. Domen har ansetts utgöra hinder för utlämning till annat land för utförsel av samma narkotika från detta land.
NJA 2003 s. 437
Fråga om förutsättningar för skuldsanering (35-årig kvinna med akademisk examen).
NJA 2003 s. 445
Part gjorde i sitt svaromål i TR:n invändning om rättegångshinder och yrkade ersättning för rättegångskostnad med belopp som skulle anges senare. Någon precisering av kostnadsyrkandet skedde inte i TR:n. TR:n ogillade avvisningsyrkandet, men efter överklagande bifölls yrkandet av HovR:n. Skyldigheten att se till att innehållet i kostnadsyrkandet klarlades har, sedan TR:ns beslut överklagats, ansetts ligga på HovR:n. 18 kap. 14 § RB.
NJA 2003 s. 447
Riksskatteverket har till Domstolsverket översänt hemställan om förtursbehandling av vissa skattemål. Vid åtal mot tjänsteman vid Riksskatteverket för brott mot tystnadsplikt fråga dels om uppgifter i hemställan omfattats av s.k. skattesekretess, dels om det i så fall varit tillåtet att ändå lämna ut uppgifterna.
NJA 2003 s. 458
Fråga om behörig domstol vid prövning av enbart anspråk på ersättning för rättegångskostnader i mål om betalningsföreläggande avseende kontrollavgift vid olovlig parkering.
NJA 2003 s. 460
Då make väckt talan om klander av bodelning har den väsentliga grunden för talan ansetts vara invändningen mot bodelningen som sådan. (Jfr 1997 s. 62)
NJA 2003 s. 465
Fråga om skäligheten av en tariff för ersättning enligt 47 § 2 st. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
NJA 2003 s. 473
En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen förvarar narkotika i rummet. Fråga om hyresvärden genom att förhålla sig helt passiv har gjort sig skyldig till narkotikabrott eller medverkan till sådant brott.
NJA 2003 s. 480
Omständigheterna bakom massagebehandling har ansetts vara så särpräglade att de utgjort särskilda skäl för att inte låta kostnaden omfattas av normalbeloppet vid bestämmande av den del av sjukbidrag som inte får tas i anspråk genom utmätning. 7 kap. 5 § UB.
NJA 2003 s. 486
HovR har till grund för sin bedömning av om ett brott varit att anse som grovt inte på det sätt som skett i målet kunnat lägga andra försvårande omständigheter än dem som den tilltalades motparter åberopat som gärningsbeskrivning.
NJA 2003 s. 495
Straffmätning vid upprepade fall av grovt rattfylleri. Även fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp. (Jfr 1990 s. 743 och 1994 s. 699)
NJA 2003 s. 499
Skattebrott. Frågor om rubricering och påföljd.
NJA 2003 s. 508
Gärningsman har ansetts inte vara skyldig att utge skadestånd till föräldrar för personskador som vållats dem till följd av att han begått brottet människorov mot deras minderårige son.
NJA 2003 s. 520
Hinder mot utlämning för brott har ansetts föreligga när den som begärts utlämnad fått sitt fängelsestraff skärpt av en överinstans genom en utevarodom.
NJA 2003 s. 523
Fråga om HovR:n bort hålla sammanträde i ett ärende om förordnande av boutredningsman.
NJA 2003 s. 527
Talan om skadestånd mot domare i HovR för påstådda kränkningar av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har ogillats utan att stämning utfärdats. (Jfr 2003 s. 217)
NJA 2003 s. 531
I samband med en i HovR väckt talan om enskilt anspråk mot domare i TR på grund av fel och försummelse i utövningen av tjänsten har käranden ansökt om stämning även mot åklagare och polistjänstemän. Ansökan har i den delen avvisats. (Jfr 2003 s. 263)
NJA 2003 s. 533
Prövningstillstånd i HovR. En tilltalad dömdes för försvårande av miljökontroll till böter och ålades därvid betala avgift enligt 1 § lagen (1994:419) om brottsofferfond. Fråga har uppkommit om fängelse kan anses ha ingått i straffskalan enligt 29 kap. 5 § MB när den straffbelagda överträdelsen avser föreskrifter som meddelats av en förvaltningsmyndighet; jfr 8 kap. 7 § 2 st. RF. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt.
NJA 2003 s. 537
Fråga om vårdnadshavare genom aga av barn gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden eller ringa brott. Även fråga om påföljd.
NJA 2003 s. 540
Fråga vid andrahandsupplåtelse av hyresrätt om rättsförhållandet utnyttjats för att kringgå rättsskyddet för hyresgäster. 7 kap. 31 § JB.
NJA 2003 s. 548
Fråga om resning enligt 58 kap. 1 § 1 st. 3 RB på grund av omständighet som inträffat efter den tidigare rättegången.
NJA 2003 s. 550
Fråga om styrelseledamot med ansvar för de administrativa uppgifterna i ett aktiebolag av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att underlåta att utöva tillsyn och kontroll över att bokföringsarbetet utfördes på ett korrekt sätt. 11 kap. 5 § BrB.
NJA 2003 s. 555
Fråga om förväxlingsbarhet med varumärket CHECK POINT. (Jfr 1990 s. 469)
NJA 2003 s. 567
Tryckfrihetsbrott. En tidnings löpsedel har ansetts innefatta uppgift som varit ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Ansvarige utgivaren har fällts för förtal. Tillika fråga om skadestånd.
NJA 2003 s. 586
Näringsförbud har ålagts en person som har varit ensam styrelseledamot i elva aktiebolag, vilkas styrelser varit helt försatta ur funktion och som gått i konkurs.
NJA 2003 s. 591
Fråga i brottmål om bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.
NJA 2003 s. 599
Ett företag som utövade miljöfarlig verksamhet med tillstånd enligt MB har försatts i konkurs, varvid konkursboet övertagit driften av verksamheten. Fråga om konkursförvaltaren kan åläggas straffansvar för att miljörapport avseende kalenderåret före konkursutbrottet inte inlämnats i tid. 26 kap. 20 § samt 29 kap. 5 och 11 §§ MB. När tilltalad som begärt ersättning av allmänna medel för rättegångskostnader i lägre rätt dömts till ansvar av den rätten men frikänns av högre rätt, har den högre rätten oberoende av ändringsyrkande ansetts kunna pröva yrkandet om ersättning för rättegångskostnader i den lägre rätten. (Jfr beträffande den senare frågan 1994 s. 515)
NJA 2003 s. 613
Fråga vad som avses med ”åtgärd för att säkerställa sökandens rätt” i 15 kap. 3 § RB.
NJA 2003 s. 618
Resning har ansetts kunna meddelas beträffande beslut om skuldsanering, men rätten att på nytt ansöka om skuldsanering inverkar på möjligheten att erhålla resning.
NJA 2003 s. 619
Motorväg har anlagts över jord- och skogsbruksfastigheter. I mål om ersättning för upplåtelse av vägrätt uppkommer fråga om beräkning av minskning av fastighets marknadsvärde samt fråga om toleransavdrag och dess beräkning.
NJA 2003 s. 645
Fråga om en person som har följt med på en färd med en olovligt tillgripen bil skall dömas för olovligt brukande.
NJA 2003 s. 650
Fråga om ett skriftligt avtal mellan sambor kan tilläggas den innebörden att deras andelar i den gemensamma bostaden inte skall fördelas genom bodelning och, när avtalet befinnes inte ha den innebörden, om det är oskäligt att värdet av andelarna i bostaden delas lika mellan samborna.
NJA 2003 s. 659
Fråga om ett utsläpp av dieselolja har kunnat medföra sådana hälsorisker för människor eller sådana skador på djur eller växter som inte är av ringa betydelse. 29 kap. 2 § MB.
NJA 2003 s. 666
Frågor om ordningen för prövning av en begäran om rättshjälp i exekvaturförfarande enligt Brysselkonventionen och om innebörden av konventionens bestämmelse om rättshjälp.
NJA 2003 s. 670
I anledning av åtal för försök till mord m.m. uppkommer frågan om faran för brottets fullbordan varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. 23 kap. 1 § BrB.
NJA 2003 s. 683
En samfällighetsförening för väghållning har ansetts vara en sådan upphandlande enhet som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
NJA 2003 not 1
V.B. och D.B. mot RÅ ang. resning.
NJA 2003 not 2
H.R. mot RÅ ang. bokföringsbrott.
NJA 2003 not 3
RÅ mot M.T. ang. tillstånd till prövning i HovR av mål om snatteri.
NJA 2003 not 4
Framställning om utlämning till Förbundsrepubliken Tyskland av svenske medborgaren D.K.
NJA 2003 not 5
J.M.R. mot RÅ ang. misshandel m.m.
NJA 2003 not 6
E.N. mot JP Bank m.fl. ang. skuldsanering.
NJA 2003 not 7
Ocabat AB, Svenska Affärshuset AB och G.W. mot European Financial Services EFS AB, Asbix Nederland B.V., C.B., M.R., C.C., M.B. och M.J. ang. förening av mål enligt 14:7 a RB.
NJA 2003 not 8
Framställning om utlämning till Bosnien och Hercegovina av S.C.
NJA 2003 not 9
Framställning om utlämning till Belgien av S.K., medborgare i Polen.
NJA 2003 not 10
V.N. mot allm. åkl. ang. grov stöld m.m.
NJA 2003 not 11
K.P. ang. avvisande av stämningsansökan.
NJA 2003 not 12
H.N. mot Y.J. ang. resning.
NJA 2003 not 13
Ansökan om resning av P.B.
NJA 2003 not 14
M.L. mot RÅ och M.D.L. ang. resning.
NJA 2003 not 15
M.K. mot RÅ ang. tillstånd till prövning i HovR av mål om hastighetsöverträdelse m.m.
NJA 2003 not 17
TV 1000 Sverige Aktiebolag (TV 1000) mot Sveriges Television Aktiebolag (SVT) ang. klagan över domvilla.
NJA 2003 not 18
M.P. mot Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (Trygg- Hansa) ang. trafikskadeersättning.
NJA 2003 not 19
Överklagande av A.K. ang. uteslutning ur Sveriges advokatsamfund.
NJA 2003 not 20
Creap AB (Creap) mot Avista Aktiebolag (Avista) ang. tillstånd till prövning i HovR av mål om fordran.
NJA 2003 not 21
BMW Austria Bank Gesellschaft m.b.H. mot A.-C.Ö. ang. ersättning för kostnader i ärende om verkställighet av österrikisk dom.
NJA 2003 not 22
S.S. mot RÅ ang. resning.
NJA 2003 not 23
Framställning om utlämning till Litauen av litauiska medborgaren A.A.
NJA 2003 not 24
Ansökan av F.M. ang. återställande av försutten tid.
NJA 2003 not 25
A.B. mot Riksskatteverket (RSV) ang. försättande i konkurs.
NJA 2003 not 26
S.S. mot L.G. ang. resning.
NJA 2003 not 27
Framställning om utlämning till Förbundsrepubliken Tyskland av N.K.
NJA 2003 not 28
Framställning om utlämning till Bosnien och Hercegovina av S.C.
NJA 2003 not 29
Domstolsverket mot H.H. ang. rättshjälp.
NJA 2003 not 30
Blue Virgin Company Limited (Blue Virgin) mot If Skadeförsäkring Aktiebolag (If) ang. editionsföreläggande.
NJA 2003 not 31
K.-E.R. ang. klagan över domvilla.
NJA 2003 not 32
T.Ö. mot D.L. ang. avvisande av talan.
NJA 2003 not 33
Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag (Fylgia) och JF Servanda Handelsbolag (JF Servanda) mot Riksskatteverket ang. tillstånd till prövning i HovR av mål om utmätning.
NJA 2003 not 34
B.T. och I.T. mot Kammarkollegiet ang. stämpelskatt.
NJA 2003 not 35
Creditia Aktiebolag (Creditia) mot Riksskatteverket (RSV) ang. försättande i konkurs.
NJA 2003 not 36
SACO-S genom akademikerförbundet SSR ang. resning.
NJA 2003 not 37
Framställning om utlämning till Polen av A.S.
NJA 2003 not 38
E.K. mot Brista Värdshus Aktiebolag (Brista) och T.S. ang. avvisande av överklagande.
NJA 2003 not 39
H.A.F. mot allm. åkl. ang. häktning i ärende ang. utlämning.
NJA 2003 not 40
Framställning om utlämning till Grekland av C.T.
NJA 2003 not 41
C.B.R. mot S.S.B. ang. verkställighet av utländskt avgörande ang. underhållsskyldighet.
NJA 2003 not 42
RÅ mot A.L. ang. stöld m.m.
NJA 2003 not 43
C.J. mot Tele2 Sverige AB ang. återställande av försutten tid m.m.
NJA 2003 not 44
L.W. m.fl. mot Statens Fastighetsverk (SFV) ang. äganderättsutredning.
NJA 2003 not 45
L.M. och E.M. mot Fastighetsbolaget Förvaltaren ang. tillstånd till prövning i HovR av mål om skuldsanering.
NJA 2003 not 46
Överklagande av P.M.U.U. ang. avvisande av stämningsansökan.
NJA 2003 not 47
Framställning om utlämning av P.N., medborgare i Polen.
NJA 2003 not 48
Br IVANSSON Handelsbolag (handelsbolaget) mot PLS Transport o Spedition Aktiebolag (PLS) ang. fastställelsetalan.
NJA 2003 not 49
M.V. mot RÅ ang. resning.
NJA 2003 not 50
Överklagande av U.W. ang. inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2003 not 51
Framställning om utlämning till Bosnien och Hercegovina av M.F., medborgare i Bosnien och Hercegovina.
NJA 2003 not 52
Framställning om utlämning till Frankrike av M.F., medborgare i Somalia.
NJA 2003 not 53
A.G. mot Traktorcenter Rosén & Söner (Traktorcenter) ang. tillstånd till prövning i HovR av mål om handräckning.
NJA 2003 not 54
J.J. mot M.J. ang. verkställighet av utländskt avgörande om underhållsskyldighet.