RÅ 1993:1
Skattskyldig har under ett visst beskattningsår erhållit räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen med belopp som översteg den ränta som erlagts detta år. Skyldighet har ej ansetts föreligga att avräkna överskjutande del av räntebidraget på ränta som erlagts annat beskattningsår. Eftertaxering för år 1983 för inkomst. (I och II).
RÅ 1993:2
Föreläggande enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen att ta bort brygga har - eftersom bryggan ansetts som en anläggning av ett slag som inte omfattas av regleringen i 8 kap. samma lag och åtgärden att uppföra bryggan heller inte avsett tomt eller allmän plats - ansetts inte kunna ske.
RÅ 1993:3
När en handling som begärts utlämnad har förelegat även i en tryckt, öppen version, har myndigheten icke tillhandahållit handlingen i avskrift eller kopia utan av "praktiska skäl" hänvisat sökanden till den tryckta versionen. Detta förfarande har ansetts strida mot bestämmelserna i 2 kap. 12 § första stycket tryckfrihetsförordningen.
RÅ 1993:4
Täktverksamhet, som bedrivits på grustäkt belägen på tomtägarförenings fastighet och som avsett grusmängder i icke onormal kvantitet samt använda uteslutande inom fastighetens område, har ansetts som husbehovstäkt och sålunda inte tillståndspliktig enligt 18 § naturvårdslagen.
RÅ 1993:5
Smittskyddsläkare har ansetts äga rätt att överklaga länsrätts dom genom vilken smittskyddsläkarens ansökan om tvångsisolering enligt smittskyddslagen (1988:1472) ogillats.
RÅ 1993:6
En gravt synskadad person var berättigad till särskilda omsorger enligt omsorgslagen. Utan hinder härav har han ansetts skola beviljas ett med särskild hänvisning till synskadan sökt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till ledsagarservice för fritidsaktiviteter.
RÅ 1993:7
I mål om bygglov har Regeringsrätten funnit att sådant nybyggnadsförbud, som avses i 110 § andra stycket byggnadslagen (1947:385) och som enligt 17 kap. 14 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, skall gälla som planbestämmelse enligt 5 kap. 8 § 1 PBL, i visst avseende går utöver vad som kunnat föreskrivas enligt 110 § andra stycket byggnadslagen. Förbudet i den delen har därför ansetts inte gälla som planbestämmelse enligt 5 kap. 8 § 1 PBL. I nybyggnadsförbudet intaget villkor om avlopp har ansetts uppfyllt.
RÅ 1993:8
Fråga, i disciplinmål, huruvida läkare lämnat otydlig ordination till underordnad personal och därigenom åsidosatt vad som ålegat honom i hans tjänsteutövning.
RÅ 1993:9
Detaljplan för viss fastighet föreskrev att fastigheten fick användas endast för bostadsändamål. Handelsverksamhet av ringa omfattning (reparationer av tennisracketar) som inte dessutom innebar försäljningsverksamhet på fastigheten har godtagits som s.k. bostadskomplement och ansetts inte innefatta avvikelse från planändamålet.
RÅ 1993:10
Lagringsavgift utgår med visst belopp enligt 19 § förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol, som utfärdats av regeringen med stöd av 28 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol. Bestämmelser i 19 § förordningen har vid prövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen befunnits strida mot bestämmelse i lagen.
RÅ 1993:11
Sedan Riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum avskaffats har Regeringsrätten ansett att Socialstyrelsens bruttonormer bör läggas till grund för bedömningen av vad som är en skälig levnadsnivå enligt 6 § socialtjänstlagen. (I och II)
RÅ 1993:12
Ett landstings tvätteristyrelse har - för att utnyttja ett tillgängligt kapacitetsutrymme - erbjudit privata kunder sina tjänster. Fråga om styrelsen överskridit sin befogenhet (I och II).
RÅ 1993:13
Ett företag (A) hade med sjukvårdsstyrelse slutit ett vårdavtal, enligt vilket A skulle uppbära vårdersättning för den utförda vården. Enligt avtal mellan A och ett annat företag B, skulle B i av A upplåtna lokaler utföra en del av vården och uppbära patientavgifterna för den vården. Såväl A som B har ansetts direkt tillhandahålla sjukvård åt vårdtagarna och därför vara undantagna från skatteplikt enligt 8 § 1) lagen om mervärdeskatt och punkt 1 av anvisningarna till paragrafen. Förhandsbesked angående mervärdeskatt.
RÅ 1993:14
Granne har inte ansetts ha besvärsrätt i mål angående beviljat rivningslov som inte stred mot detaljplan. Rättsprövning.
RÅ 1993:15
Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.
RÅ 1993:16
Avyttring av en hyresfastighet har skett genom ett köpekontrakt, i vilket säljarna förbehållit sig äganderätten till fastigheten till en framtida tillträdesdag, som var beroende av att olika villkor uppfylldes. Säljarna har vid beräkning av inkomsten av fastigheten ansetts berättigade till avdrag för underskott av fastigheten fram till tillträdesdagen. Inkomsttaxering 1987.
RÅ 1993:17
Aktiebolag har beslutat lägga om räkenskapsår från 1/7 - 30/6 till kalenderår. Beslutet har fattats på bolagsstämma två dagar före det löpande räkenskapsårets utgång och registrerats hos Patent- och registreringsverket i oktober. Hinder har inte ansetts möta för bolaget att vid nästa års inkomsttaxering redovisa ett till 18 månader förlängt räkenskapsår.
RÅ 1993:18
Enligt kollektivavtal mellan Svenska Film- och Biografföreningen och Svenska Teaterförbundet var vissa kategorier av medverkande vid filminspelning berättigade till särskild ersättning i form av royalty, om producenten visade eller spred filmen i viss större omfattning. När denna ersättning, som enligt avtalet skulle utbetalas till och därefter fördelas av Svenska Teaterförbundet, har utbetalts till medverkande i filmproduktion har ersättningen ansetts skola ingå i underlaget för beräkning av avgifter enligt 2 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter.
RÅ 1993:19
Sjukersättning avseende perioden den 5 november 1985 - den 31 januari 1986 utbetalades på begäran av den försäkrade först efter tillfrisknandet i januari 1986. Den del av ersättningen, som belöpte på 1985, har vid inkomsttaxeringen ansetts vara tillgänglig för lyftning 1985.
RÅ 1993:20
Vid tillämpning av 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen har den för hela Stockholms län gemensamma sektionen för interna utredningar hos Polismyndigheten i Stockholm och ett polisområde inom polismyndigheten ansetts uppträda självständigt i förhållande till varandra i ärende angående anmälan mot polismän.
RÅ 1993:21
I en byggnad fanns ett tidningstryckeri och utrymmen för tidningens redaktionella verksamhet. Fråga vid indelning i byggnadstyper enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om byggnaden var att anse som industribyggnad eller hyreshus. Tillika fråga om tillämpning av 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). - Allmän fastighetstaxering 1988.
RÅ 1993:22
Ett beslut har skickats i en postförsändelse till en bostadsrättsförening men har inte kvitterats ut av någon som varit behörig att mottaga delgivning för föreningen. Med hänsyn bl.a. till vad som upplysts om hanteringen av föreningens post har det antagits att föreningen inte fått del av beslutet den dag det kvitterats ut på posten.
RÅ 1993:23
Ett barn, som bereddes vård enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga, togs in på ett sjukhus för behandling av en sjukdom. Sjukvårdspersonalen påstods ha vidtagit åtgärder för att upprätthålla de begränsningar i moderns rätt till umgänge med barnet som domstol beslutat. Åtgärderna har i mål angående disciplinansvar för personalen ansetts ingå i denna personals yrkesutövning.
RÅ 1993:24
Medlemmar i en sameby har fått vissa ersättningar dels i anledning av en slutreglering av återstående frågor om fiskeskada till följd av vattenkraftutbyggnaderna i Stora Lule älv, dels ur vattenregleringsmedel. Ersättningarna har ansetts utgöra inkomst av rörelse. Tillika frågor om rätt till ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Inkomsttaxering 1984.
RÅ 1993:25
Landstingskommunal nämnd har ansetts överskrida sina befogenheter genom beslut att vid sjukhus tillhandahålla likkistor till självkostnadspris.
RÅ 1993:26
Fråga om beviskrav vid disciplinär åtgärd mot veterinär.
RÅ 1993:27
Fråga om flygtransportörs (SAS) skyldighet att utge ersättning enligt utlänningslagen för statens kostnader för avvisad utlännings resa från Sverige (I-VI).
RÅ 1993:28
Enligt 4 kap. 17 § 3. taxeringslagen (1990:324) kan eftertaxering ske när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av bl.a. allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering avseende annat taxeringsår. Övergångsbestämmelserna har inte ansetts ge rätt att eftertaxera en skattskyldig för taxeringsåret 1991 till följd av ändringar avseende hans taxering år 1990.
RÅ 1993:29
En person har från fast driftställe i USA bedrivit rörelse med en travhäst. Sedan hästen dött år 1981 utbetalades år 1982 en försäkringsersättning för hästen. Något fast driftställe fanns då inte längre. Den vinst i rörelsen som på grund av utbetalningen uppkom för beskattningsåret 1982 har vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med USA (artikel II) ansetts "hänföra sig till" det fasta driftstället som förelåg fram till dess hästen dog. Till följd härav har skattskyldighet i Sverige inte ansetts föreligga för vinsten. Eftertaxering för år 1983.
RÅ 1993:30
Servicelägenheter och gruppbostäder för senildementa har ansetts utgöra sådana stadigvarande bostäder som avses i 18 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Kommun har därför inte medgivits rätt till avdrag för ingående skatt som belöper på dessa. Förhandsbesked angående mervärdeskatt.
RÅ 1993:31
Part har gjort gällande att en domare varit jävig bl.a. därför att han deltagit i arbetet med tillämplig lagstiftning. Jävsinvändningen har ogillats.
RÅ 1993:32
Malmö kommun har inför riksdagsbeslutet i frågan om en fast förbindelse över Öresund anslagit medel till en kampanj med syftet att skapa opinion för en viss lösning av denna fråga. Kommunen har ansetts överskrida sin kompetens.
RÅ 1993:33
Realisationsvinst vid dödsbos avyttring under dödsfallsåret av den avlidnes permanentbostad fick inte beräknas enligt den regel i 25 § 9 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt som gäller för fysisk person som avyttrar sådan privatbostadsfastighet som omfattar hans permanentbostad. Förhandsbesked angående inkomstskatt
RÅ 1993:34
Avdrag vid inkomsttaxeringen har medgetts för skäliga rättegångskostnader i en arbetsrättslig tvist om omplacering och uppsägning. Inkomsttaxering 1989.
RÅ 1993:35
Fråga huruvida kommunalt stöd till golftävling i form av sponsring med 250 000 kr varit kompetensenligt.
RÅ 1993:36
Bedömningen av om en fastighet är skattepliktig har vid tillämpning av 1 § andra meningen lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt gjorts fristående från hur fastigheten taxerats vid fastighetstaxeringen.
RÅ 1993:37
Ersättning enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1972:429) till offentligt biträde i LVU-mål för utfört arbete har bestämts med ledning av den timkostnadsnorm som gäller enligt den s.k. tvistemålstaxan.
RÅ 1993:38
Enligt 2 kap 12 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. får länsstyrelsen lämna tillstånd till ingrepp i fast fornlämning. Som villkor för sådant tillstånd får länsstyrelsen ställa upp skäliga krav på särskild undersökning för att dokumentera fornlämningen. Av 2 kap. 8 § lagen framgår att länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet och Statens historiska muséer (RAÄ) får utföra sådan undersökning. När RAÄ tillhandahåller sådan undersökning som ett led i ett tillståndsärende har detta tillhandahållande ansetts ingå som ett led i en myndighetsutövning och därmed inte föranleda skattskyldighet enligt lagen om mervärdeskatt. Förhandsbesked.
RÅ 1993:39
Fråga om indelning som kommunikationsbyggnad av dels en färjeterminal som delvis används som förvaltningsbyggnad för rederiet dels proviantlager för färjetrafikens behov. Särskild fastighetstaxering 1985 och 1986.
RÅ 1993:40
Ingripande enligt 10 kap. PBL mot skateboardramp som uppförts på en fastighet har ansetts inte kunna ske då rampen inte ansetts som byggnad och inte heller som en sådan anläggning av annat slag som omfattas av regleringen i 8 kap. PBL.
RÅ 1993:41
Fråga om tillämpning av 24 § naturvårdslagen (1964:822) på rester av en nedlagd sågverksanläggning.
RÅ 1993:42
Fråga om förutsättningar enligt 41 § lagen (1977:293) om handel med drycker för meddelande av serveringstillstånd.
RÅ 1993:43
Frågor, vid avyttring av fastighetsandelar till värden understigande taxeringsvärdet, om i avseende till realisationsvinstbeskattningsreglerna onerösa eller benefika överlåtelser förelegat. Två personer ägde hälften var av vissa fastigheter. De avsåg att överlåta dessa fastigheter till, enligt ett alternativ, ett aktiebolag, som de också ägde till hälften var, samt enligt ett annat alternativ, till aktiebolaget sedan de i gåva till make resp. barn överlåtit sammanlagt sju procent av aktierna i bolaget (I). Två andra personer ägde hälften var av vissa fastigheter. De avsåg att överlåta dessa fastigheter till ett aktiebolag, som de också ägde till hälften var, sedan de i gåva till den enes två barn överlåtit sammanlagt 20 procent av aktierna i bolaget (II). I båda fallen har onerösa överlåtelser ansetts föreligga. - Förhandsbesked.
RÅ 1993:44
I mål om rättsprövning har Regeringsrätten funnit att ett minikraftverk i Kalixälvens vattenområde förorsakar mer än obetydlig miljöpåverkan och att regeringens beslut att vägra tillstånd till verket därför inte stred mot 3 kap. 6 § tredje stycket naturresurslagen (1987:12).
RÅ 1993:45
En stiftelse, som hade till ändamål att driva och förvalta en avelsanläggning för utrotningshotade djurarter/raser, höll en del av anläggningen öppen för allmänheten mot entréavgift. Verksamheten på anläggningen har ansetts inte vara sådan museiverksamhet som enligt punkt 7 g) av anvisningarna till 8 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt är undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdeskatt.
RÅ 1993:46
Avgift har inte ansetts kunna tas ut för kost till psykiskt utvecklingsstörd som erhöll särskild omsorg enligt 4 § första stycket 3. omsorgslagen i form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
RÅ 1993:47
Kommunalt beslut angående åtagande från kommuns sida att vederlagsfritt dels iordningställa lokaler i viss fastighet dels upplåta lokalerna till bildningsförbund har ansetts innefatta bedömningar av principiell natur, till följd varav kommunal nämnd (teknisk nämnd) inte ansetts behörig att besluta i ärendet.
RÅ 1993:48
Registrering som fastighetsmäklare har vägrats när ett av sökanden drivet bolag försatts i konkurs och sökanden ådragit sig betalningsskyldighet för bolagets obetalda skatter och sociala avgifter.
RÅ 1993:49
Fråga om s.k. vinstbolagstransaktion enligt 35 § 3 mom. åttonde stycket kommunalskattelagen förekommit när inkråmet i ett aktiebolag överlåtits före bokslut och vinsten från inkråmsöverlåtelsen vid bokslutet neutraliserats genom avsättning till bl.a. investeringsfond. Inkomsttaxering 1985.
RÅ 1993:50
Jaktstämma enligt lagen (1980:894) om jaktvårdsområden har ansetts äga meddela föreskrifter om skjutprov som villkor för deltagande i älgjakt.
RÅ 1993:51
Ägaren till en större fastighet har från denna avstyckat och sålt tomter i sådan utsträckning att han ansetts bedriva s.k. enkel tomtrörelse. På en avstyckad tomt hade han låtit uppföra en villa som han därefter använde som bostad. Hans försäljning av villafastigheten har inte ansetts ingå i hans tomtrörelse.
RÅ 1993:52
Tält för mötesverksamhet som avses vara uppsatt på samma plats under ca sex veckor varje sommar har ansetts kräva bygglov. Tillika fråga om eftergift av byggnadsavgift.
RÅ 1993:53
Bilkörning mot rött ljus utan samband med trafikolycka har föranlett återkallelse av körkort oaktat föraren dessförinnan kört prickfritt under lång tid.
RÅ 1993:54
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för företag med flera näringsgrenar har inte medgivits då företagets anställda till största andelen var sysselsatta inom näringsgren som ej var nedsättningsberättigande.
RÅ 1993:55
Ersättning som enligt avtal utbetalats till ett aktiebolag (fåmansbolag) för tjänster som dess hos bolaget anställde ägare under viss begränsad tid utfört som bl.a. verkställande direktör ("företagsdoktor") i andra aktiebolag har beskattats hos det förstnämnda bolaget och således inte hos dess ägare. Inkomsttaxering 1981 och 1982.
RÅ 1993:56
Enligt ett avtal som träffats i samband med vissa ägarförändringar inom en koncern har verkställande direktören i två av koncernens aktiebolag fått köpa aktier i det ena av dessa bolag till ett pris som legat under marknadspriset. Fråga om förvärvet innefattat en skattepliktig förmån. Dessutom fråga om rätt beskattningsår. Inkomsttaxering 1986.
RÅ 1993:57
Synundersökningar som utfördes av legitimerade glasögonoptiker utan samband med försäljning av synhjälpmedel har ansetts undantagna från skatteplikt enligt 8 § 1) lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Förhandsbesked angående mervärdeskatt.
RÅ 1993:58
I samband med en OTC-registrering av ett aktiebolag har anställda erbjudits köpa aktier i bolaget till samma pris och på samma villkor som leverantörer och allmänheten. Anställda och leverantörer beräknades förvärva 5 procent av aktierna. Förmånsbeskattning har inte skett av anställd, som köpt aktier för mer än 30 000 kr, även om det fick antas att han köpt aktierna till visst underpris.
RÅ 1993:59
Tillämnad byggnadsåtgärd stod inte i strid med detaljplan vad gäller byggnadsyta, byggnadshöjd och antalet bostadslägenheter. Fråga om byggrätten kunnat begränsas med hänsyn till kraven i 3 kap. 1 och 2 §§ plan- och bygglagen (I och II).
RÅ 1993:60
Bestämmelserna om näringsbidrag i punkt 9 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen har ansetts tillämpliga på bidrag som ett landsting gett till ett av landstinget ägt aktiebolag. Förhandsbesked om inkomstskatt.
RÅ 1993:61
Sedan besvär anförts över länsrättsdom vari sekretessförordnande enligt 12 kap. 3 och 4 §§ sekretesslagen intagits avvisade kammarrätten besvären på grund av bristande saklegitimation. I beslutet uttalade sig kammarrätten inte om länsrättens sekretessförordnande. Målet i kammarrätten avgjordes utan muntlig förhandling. Vid prövningen av om rätt förelåg för en person att hos länsrätten ta del av dess dom har kammarrättens underlåtenhet att uttala sig i sekretessfrågan inte ansetts medföra att sekretessförordnandet upphört att gälla.
RÅ 1993:62
En byggnad inrättades, när den uppfördes 1963, för industriellt ändamål (bagerirörelse). Efter ombyggnad 1978 användes den som lagerlokal för en industri. 1984 utfördes vissa ändringar i byggnaden. Den har därefter använts som butik (färghandel) och lager. Byggnaden har hänförts till byggnadstypen hyreshus. Allmän fastighetstaxering 1988.
RÅ 1993:63
När arrende omfattat jordbruksfastighet med bostadsbyggnad har arrendator som varit bosatt på fastigheten inte ansetts äga rätt till avdrag för sådan del av arrendeavgiften och övriga utgifter som hänför sig till bostadsdelen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1993:64
Verksamhet innebärande uthyrning för kortare tider av rum i övervåning, som tidigare använts som sovrum för ägarens familj, har inte ansetts innebära sådan väsentlig förändring av byggnads användning att bygglovsplikt enligt 8 kap. 1 § första stycket 3. PBL föreligger.
RÅ 1993:65
Fastighet har ombildats genom fastighetsreglering. Grund för ny taxering av fastigheten har ansetts föreligga redan i och med slutandet av det avtal om fastighetsreglering varigenom område av fastigheten överförts till en annan fastighet. Särskild fastighetstaxering 1988.
RÅ 1993:66
Revisor som bott och arbetat i Tranås har efter etablering i Växjö haft kontor för sin verksamhet i båda orterna. Med hänsyn främst till att drygt en tredjedel av verksamhetens samlade intäkter härrört från kunder i Tranås har det inte ansetts skäligen kunna ifrågasättas att han skulle ha flyttat till Växjö. Avdrag för ökade levnadskostnader har därför medgivits för tid då han arbetat i Växjö. Inkomsttaxeringar 1984-1988.
RÅ 1993:67
En person som till följd av en tidigare anställning var bunden av en skadeståndssanktionerad konkurrensklausul påbörjade tillsammans med andra personer en rörelse i handelsbolagsform. Sedan han ålagts skadeståndsskyldighet på grund av konkurrensklausulen med anledning av bolagets verksamhet erlade bolaget under beskattningsåret en del av skadeståndsbeloppet. Det utbetalda beloppet har ansetts utgöra avdragsgill driftkostnad för bolaget. Eftertaxering för inkomst för 1983.
RÅ 1993:68
En utbildningsledare och trafiklärare har gjort sig skyldig till rattfylleri. Alkoholkoncentrationen i blodet uppgick till 0,19 mg alkohol per liter utandningsluft. Med beaktande av samtliga omständigheter har Regeringsrätten funnit att det kan antagas att han kommer att låta sig rätta utan att det för honom meddelade godkännandet som utbildningsledare och trafiklärare återkallas. Han har i stället meddelats varning.
RÅ 1993:69
Behov av personlig assistent under vistelse på dagcenter har ansetts kunna tillgodoses inom ramen för den omvårdnad som enligt 4 § andra stycket omsorgslagen ingår i denna särskilda omsorgsform.
RÅ 1993:70
Fråga om administrativ påföljd enligt lagen om handel med drycker för utskänkningsinnehavare.
RÅ 1993:71
En person som innehade trafiktillstånd har gjort sig skyldig till rattfylleri vid förande av personbil privat. Trafiknykterhetsbrottet har vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet inte ansetts utgöra tillräcklig grund för återkallelse av tillståndet. I stället har varning meddelats.
RÅ 1993:72
Begränsning av föräldrars umgängesrätt enligt 14 § lagen (199052) med särskilda bestämmelser om vård av unga har ansetts kunna ske också genom en inskränkning i föräldrarnas rätt att kontakta barnet per telefon.
RÅ 1993:73
Näringsbidrag enligt 19 § familjebidragslagen (1978:520) har ansetts kunna utgå för täckande av lön till delägare i kommanditbolag.
RÅ 1993:74
Fråga om besvärsordningen i ärende om ändring av födelsetid i personnummer.
RÅ 1993:75
Vid tillämpning av punkt 7 g) av anvisningarna till 8 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt har kommun genom visningar av bl.a. ett av staten ägt slott med tillhörande möbler, kulturföremål och samlingar ansetts bedriva museiverksamhet. Förhandsbesked.
RÅ 1993:76
Fråga om res judicata i mål om körkortsingripande. Enligt godkänt ordningsföreläggande hade körkortsinnehavare vid visst tillfälle framfört fordon mot rött ljus. En länsrätt lämnade allmänna ombudets ansökan om körkortsingripande på grund av stoppliktsförseelse vid det ifrågavarande tillfället utan bifall, enär körkortsinnehavaren inte gjort sig skyldig till sådan förseelse. Allmänna ombudet har ansetts förhindrad att under åberopande av ordningsföreläggandet ånyo ansöka om körkortsingripande på grund av rödljuskörning.
RÅ 1993:77
Prövning av elevs behov av skolskjuts mot enbart färdvägens längd har, när färdvägen går över vatten, ansetts stå i strid med skollagen (1985:1100).
RÅ 1993:78
Sedan fastighetsägare, som var frivilligt skattskyldig till mervärdeskatt för uthyrning av fastigheten, försatts i konkurs, avsåg konkursboet att sälja fastigheten. Skyldigheten enligt 15 § femte-sjunde styckena lagen (1968:430) om mervärdeskatt att återföra tidigare åtnjutna avdrag för ingående skatt har ansetts åvila konkursboet. Förhandsbesked om mervärdeskatt.
RÅ 1993:79
Statlig avgift (kemikalieavgift) fastställs med hänsyn till den verksamhet som den avgiftsskyldige bedrivit under föregående kalenderår. Sedan avgiften höjts har frågan om den förhöjda avgiften får fastställas med hänsyn till verksamhet som bedrivits före ikraftträdandet av förhöjningen besvarats nekande. Härvid har retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen beaktats.
RÅ 1993:80
Uppförande i strid med detaljplan av en garage- och förrådsbyggnad, som med ca 48 kvm skulle komma att förläggas på s.k. punktprickad mark, har inte ansetts innefatta mindre avvikelse från planen.
RÅ 1993:81
Belysning i anslutning till motionsspår har inte ansetts utgöra sådan ljusanordning för vilken krävs bygglov (8 kap. 3 § plan- och bygglagen, 1987:10).
RÅ 1993:82
Kommuns beslut att avveckla viss fritidshemsverksamhet har inte ansetts strida mot socialtjänstlagen.
RÅ 1993:83
Fråga om jämkning vid inkomsttaxeringen av anskaffningsvärdet på byggnad vid fastighetsöverlåtelser mellan två bolag som tillhör samma koncern (I och II). Förhandsbesked.
RÅ 1993:84
Kyrkoråd i församling, som ingår i total flerpastoratssamfällighet, har beslutat att inköpa orgel som utgör byggnadstillbehör till församlingskyrkan. Beslutet har ansetts innebära överskridande av kyrkorådets befogenhet.
RÅ 1993:85
Montering av utvändiga tilläggsfönster, vilkas bågar och karmar var försedda med täckplåt av aluminium målad i samma färg som de befintliga fönstrens bågar och karmar av trä, har i visst fall inte ansetts innebära sådan ändring av byggnad som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.
RÅ 1993:86
Kommanditbolag har redovisat underskott i rörelse till följd av uppgivna förvärv och upplåtelser av filmrättigheter. Med hänsyn till omständigheterna har kommanditdelägare inte medgivits avdrag för del av det redovisade underskottet. Även fråga om rätt till ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1993:87
I beslut om bildande av naturreservat har täktverksamhet på bl.a. allmänt vattenområde förbjudits. Fråga om beslutet innefattat myndighetsutövning mot företag som haft tillstånd till täkt inom området. Rättsprövning.
RÅ 1993:88
Fråga i visst fall om lagligheten av beslut om förvar enligt utlänningslagen, när beslutet meddelats först sedan tidigare beslut om förvar upphört att gälla.
RÅ 1993:89
Fråga om skäl för anstånd med betalning av punktskatter i fall då beskattningsbeslutet överklagats.
RÅ 1993:90
En anställd har som löneförmån (bonus) erhållit börsnoterade aktier. Storleken av löneförmånen har beräknats på grundval av aktiernas värde först vid den tidpunkt då den anställde kunnat disponera över dessa. Inkomsttaxering 1989.
RÅ 1993:91
Fråga om tillämpning av den s.k. nondiskriminationsklausulen i dubbelbeskattningsavtal såvitt avser koncernbidrag mellan svenska aktiebolag som ingår i internationella koncerner (I och II). Förhandsbesked.
RÅ 1993:92
Från filmproducent förvärvad nyttjanderätt till spelfilmer har ansetts utgöra sådan tidsbegränsad rättighet som avses i punkt 16 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen. De för s.k. korttidsinventarier gällande reglerna om direktavdrag har inte ansetts tillämpliga på en nyttjanderätt av detta slag. Förhandsbesked.
RÅ 1993:93
Kommuns bidrag till företagshälsovård för andra än kommunens anställda (extern företagshälsovård) har ansetts kunna i och för sig omfattas av den kommunala kompetensen. Beslut om sådant bidrag har dock på annan grund ansetts olagligt.
RÅ 1993:94
Byggnad omfattande 66,7 kvm byggnadsarea har med hänsyn till storleken samt med beaktande av rumsindelning, standard och lokalisering på fastigheten ansetts inte utgöra en komplementbyggnad enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (1987:10).
RÅ 1993:95
Fråga om eftergift av skattetillägg vid felaktig redovisning av ingående mervärdeskatt som hänför sig till införsel (I-III).
RÅ 1993:96
Tillämpning av 72 § patentlagen.
RÅ 1993:97
Rättsprövning. Sedan länsstyrelses beslut enligt miljöskyddslagen (1969:387) att meddela visst tillstånd till bergtäkt överklagats till Koncessionsnämnden för miljöskydd av bl.a. ägarna till en närbelägen fastighet med åberopande av att beslutet stred mot deras enskilda intressen och mot vissa allmänna intressen, fann nämnden att överklagandena såvitt avsåg allmänna intressen inte kunde tas upp till prövning. Beslutet har i den delen ansetts strida mot en rättsregel i den mening som avses i lagen om rättsprövning av allmänna förvaltningsbeslut och har därför upphävts.
RÅ 1993:98
Fråga om kompetensenligheten av ett kommunfullmäktigebeslut att i syfte att främja sysselsättningen inom kommunen teckna borgen för ett privat företags lån. Förelåg "synnerliga skäl" enligt 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (1991:900) att bevilja sådant stöd?
RÅ 1993:99
Aktierna i det tjänsteproducerande aktiebolaget X med mer än 1000 anställda och en årlig omsättning av ca en miljard kr ägdes indirekt till lika delar av 150 särskilt yrkeskvalificerade personer, som alla var heltidsanställda i X. Varje sådan delägare har ansetts vara verksam i X i "betydande omfattning" enligt 3 § 12 mom. nionde stycket lagen om statlig inkomstskatt. X har därför vid tillämpning av bestämmelserna i det angivna momentet ansetts vara ett fåmansföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1993:100
Idrottsförening som ingår som delägare i handelsbolag har inte ansetts frikallad från skattskyldighet för handelsbolagets inkomster av reklamverksamhet avseende bl.a. reklam på idrottströjor. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1993:101
Disciplinmål - fråga om tillämpningsområdet för lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
RÅ 1993:102
Person som lever i homosexuellt förhållande har vägrats medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen att i sitt hem ta emot utländskt barn i syfte att adoptera det.
RÅ 1993:103
Kyrkofullmäktiges beslut att medge dop, konfirmation och vigsel utan kostnad för personer som inte var kyrkobokförda i församlingen har ansetts befogenhetsöverskridande.
RÅ 1993:104
En person A drev konsultverksamhet inom managementområdet genom ett av honom helägt aktiebolag. I verksamheten redovisades inkomster av vissa uppdrag avseende A såsom ledamot av styrelserna i flera större aktiebolag. Styrelsearvodena har ansetts skola beskattas som intäkt av tjänst hos A. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1993:105
Ett par fick barn med hjälp av s.k. provrörsbefruktning. Från behandlingen återstod befruktade ägg som förvarades i fryst tillstånd. Fråga om det fanns förutsättningar att förlänga tiden för förvar i fryst tillstånd när paret önskade utnyttja de kvarvarande äggen för att försöka få ytterligare ett barn.
RÅ 1993:106
Patentbesvärsrätten har efter besvär avslagit en patentansökan med flera självständiga krav, sedan den funnit att ett av dessa krav inte angav en uppfinning med erforderlig uppfinningshöjd. Patentbesvärsrätten har inte ansetts skyldig att samtidigt bedöma även övriga självständiga patentkrav. Tillika fråga om handläggningen i Patentbesvärsrätten.