PMÖD 2020:1
Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att en internetleverantör, i den mening som avses i 53 b § upphovsrättslagen, har medverkat till upphovsrättsintrång genom att ge internetuppkoppling till sina abonnenter som på det sättet fått tillgång till filmverk som olovligen tillgängliggjorts för allmänheten av The Pirate Bay och tre andra tjänster. Patent- och marknadsöverdomstolen har vid vite förbjudit internetleverantören att fortsätta medverka till upphovsrättsintrång samt ålagt denna att med tekniska blockeringsåtgärder hindra sina abonnenter från att få tillgång till tjänsterna via vissa domännamn och webbadresser. Även ytterligare domännamn och webbadresser som har till huvudsakligt syfte att ge tillgång till tjänsterna ska blockeras, om domännamnen och webbadresserna anmäls av något av de filmbolag som fört talan i målet.
PMÖD 2020:2
I mål om ifrågasatt konkurrensbegränsande säljverksamhet enligt 3 kap 27 § konkurrenslagen (2008:579) i Hässleholms kommun förbjöd Patent- och marknadsdomstolen på talan av Konkurrens-verket kommunen, vid vite om 25 000 000 kr, bl.a. att ”på det sätt som skett neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun”. Efter överklagande av kommunen har Patent- och marknadsöverdomstolen undanröjt Patent- och marknadsdom-stolens dom och återförvisat målet till Patent- och marknads-domstolen för fortsatt behandling på grund av att domen var så otydlig att det inte framgick hur Patent- och marknadsdomstolen hade dömt i saken.
PMÖD 2020:3
Patent-och marknadsöverdomstolen har tagit ställning till om lilla riksvapnet utgör hinder mot registrering av fem varumärken i figur bestående av tre öppna gula kronor. Vid en jämförelse mellan märkeselementen i de sökta varumärkena och den beskrivning (blasonering) av lilla riksvapnet som framgår av lagen om Sveriges riksvapen har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att de sökta varumärkena innehåller sådana element som lätt kan förväxlas med lilla riksvapnet. Patent- och marknadsöver-domstolen har därför, i likhet med Patent- och marknadsdom-stolen, bedömt att det föreligger hinder mot att registrera varumärkena. Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.
PMÖD 2020:4
Tre personer åtalades för brott mot upphovsrättslagen och varumärkesintrång. Enligt åtalet hade de gjort intrång i målsägandens upphovsrätt till ryggsäcken Fjällräven Kånken och i målsägandens registrerade EU-varumärken genom att på en marknad i Hörby olovligen bjuda ut exemplar av ryggsäcken Fjällräven Kånken försedda med och utformade i enlighet med målsägandens varumärken. Patent- och marknadsdomstolen dömde samtliga tre för varumärkesintrång. Däremot ogillade Patent- och marknadsdomstolen åtalet för brott mot upphovsrättslagen eftersom domstolen fann att åklagaren inte visat att ryggsäcken Fjällräven Kånken är upphovsrättsligt skyddad.
PMÖD 2020:5
Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med under-instansen, ogillat en talan om intrång i ett patent avseende en anordning för att härda ett foder för en rörledning.
PMÖD 2020:8
Ärendet inleddes i Patent- och marknadsdomstolen genom överklagande av ett förbud mot företagskoncentration meddelat av Konkurrensverket. Under ärendets handläggning avgjordes en tvist med anknytning till ärendet genom en skiljedom. Patent- och marknadsdomstolen bedömde att skiljedomen utgjorde hinder för att genomföra företagskoncentrationen och att den medförde att ändamålet med förbudet hade förlorat sin betydelse. Patent- och marknadsdomstolen avskrev därför ärendet, undanröjde förbudet och avslog de klagande företagens yrkanden om ersättning för rättegångskostnader. Tre av företagen överklagade Patent- och marknadsdomstolens beslut att avslå yrkandena om ersättning för rättegångskostnader.
PMÖD 2020:10
Vid ett företags marknadsföring av stenspräckpatroner har erbjudits även utbildning avseende användning av produkten. Fråga i målet var bl.a. om marknadsföringen skett med felaktiga eller bristfälliga påståenden om vilken kompetens utbildningen gett. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att marknadsföringen varken var att anse som vilseledande eller i strid med god marknadsföringssed. Patent- och marknadsöver-domstolen har därför fastställt underrättens dom. Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.
PMÖD 2020:11
Efter att ett patent hade förfallit på grund av att årsavgift inte betalats i rätt tid ansökte patenthavarna om förklaring enligt 72 § patentlagen att betalningen skulle anses ha skett i rätt tid. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att det inte var klarlagt vilka omständigheter som orsakat att den aktuella avgiften inte betalats inom fristen och att det därför inte fanns tillräckligt underlag för att bedöma om patenthavarna hade iakttagit all den omsorg som betingats av omständigheterna. Därmed fanns inte heller grund för att förklara att betalningen av årsavgiften skulle anses vidtagen i rätt tid. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.
PMÖD 2020:13
Användning av uttrycket ”rekommenderade priser”, vid marknadsföring av möbler m.m. under bl.a. egna varumärken i form av s.k. private labels, har ansetts vilseledande och därmed otillbörlig. Också marknadsföring med användning av uttrycken ”lagerrensning” och ”allt ska bort” liksom användning av ett på visst sätt tidsbegränsade erbjudanden har ansetts vilseledande och därmed otillbörlig.
PMÖD 2020:14
Fråga om beslag till säkerställande av förverkande enligt 53 a § upphovsrättslagen.
PMÖD 2020:15
En kärande som återkallat sin talan om hävande av ett företagsnamn och förbud vid vite mot att använda företagsnamnet och vissa andra näringskännetecken, sedan Bolagsverket på motpartens begäran ändrat företagsnamnet, har ansetts vara vinnande i frågan om hävning men förlorande i frågan om vitesförbud.
PMÖD 2020:16
Ordvarumärket LEGALWORKS har ansetts antyda att det avser tjänster med en inriktning mot juridik, men har genom sin ovanliga semantiska form bedömts ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a. rekryteringstjänster i klass 35.
PMÖD 2020:19
Fråga om kravet på verkligt bruk av företagsnamn
PMÖD 2020:20
En företag som marknadsfört vridbara spotlights under ett eget kännetecken i kombination med en konkurrents registrerade varumärke GYRO har ansetts begå varumärkesintrång. GYRO har inte använts endast som en beskrivning av en egenskap hos varan, utan som ett kännetecken. Vid bedömningen av förväxlingsrisken har bedömts dels att omsättningskretsen består av professionella aktörer i el- och belysningsbranschen, dels att det saknat betydelse att företagets egna kännetecken varit mer framträdande än det registrerade varumärket.
PMÖD 2020:21
En varumärkesinnehavare väckte talan om varumärkesintrång mot en caféägare sedan Tullverket hållit kvar en postförsändelse med fem tröjor i samma färg och storlek som adresserats till denne. Tröjorna hade beställts via en internetbutik etablerad utanför EU. Varumärkesinnehavaren menade bland annat att beställning av fem tröjor i samma färg och storlek inte kunde anses utgöra privat bruk, utan importen skulle anses ha skett i näringsverksamhet. Caféägaren nekade till att överhuvudtaget ha beställt tröjorna. Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att det föreligger hinder mot att bifalla en talan om varumärkesintrång när omständigheter inte visats för att varorna varit ämnade att användas i samband med näringsverksamhet. Import av fem identiska tröjor medför inte ensamt att köpet ska anses ha skett i näringsverksamhet. Att den som påstås ha importerat varorna själv bedriver näringsverksamhet ändrar inte bedömningen.
PMÖD 2020:22
Ett företag som erbjuder behandlingar inom kiropraktik har vid marknadsföring använt sig av den skyddade yrkestiteln kiropraktor, trots att företaget inte har haft någon anställd kiropraktor som utfört behandlingarna. Patent- och marknads-överdomstolen har bedömt att användningen av den skyddade yrkestiteln i marknadsföringen har varit vilseledande och otillbörlig. Däremot har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att marknadsföring i vilken företaget beskrivit att företaget erbjuder behandlingar inom kiropraktik och i nära anslutning till det anfört t.ex. att företaget har ”framstående experter” inte kan anses ha bibringat genomsnittskonsumenten en felaktig uppfattning om att behandlingarna utförs av en behandlare med den skyddade yrkestiteln kiropraktor. Den marknadsföringen har därför inte ansetts vara vilseledande.
PMÖD 2020:24
Med anledning av talan om intrång i ett varumärke registrerat för en utstyrsel motsvarande utseendet för en s.k. Foppatoffel gjorde den påstådda intrångsgöraren, ÖoB Aktiebolag, gällande att varumärket skulle hävas. Patent- och marknadsdomstolen biföll yrkandet och hävde varumärket på grund av att det förelåg absolut registreringshinder enligt 2 kap. 4 § varumärkeslagen. Vid denna utgång ogillades talan om intrång i varumärket. Efter överklagande av varumärkes¬innehavaren, Crocs Inc., har Patent- och marknadsöverdomstolen genom mellandom fastställt Patent- och marknadsdomstolens dom angående hävningen av varumärket, dock med den motiveringen att varumärket saknar såväl ursprunglig som förvärvad särskiljningsförmåga enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen.
PMÖD 2020:25
Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett ärende om upphävande av patent, i likhet med Patent- och marknadsdom-stolen, kommit fram till slutsatsen att ett förfarande för att identifiera ett flygplan vid parkering av flygplanet vid ett stand saknar uppfinningshöjd. Patent-och marknadsöverdomstolens beslut innebär därför att patentet är upphävt.
PMÖD 2020:26
Tvisten rör frågan om registrering av bifirma har skett trots pågående användning av förväxlingsbart kännetecken. Den som yrkat hävning har gjort gällande att innehavaren av den registrerade bifirman varit i ond tro. Enligt Patent- och marknads-överdomstolens bedömning har det inte visats att det äldre kännetecknet användes vid tidpunkten för registrering av den omtvistade bifirman. Redan av detta skäl har hävningstalan ogillats. Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt Patent- och marknadsdomstolens domslut.