RH 1993:1
En bilförare har i alkoholpåverkat tillstånd kört på en annan bil med följd att tre personer dödades. Fråga om straffmätning för grovt rattfylleri och vållande till annans död. Även fråga om skadestånd för efterlevande vid vållande till annans död.
RH 1993:2
Sedan tingsrätten i sak avgjort ärende avseende namnbyte för i utlandet bosatt svensk medborgare, har hovrätten - med tillämpning av hemvistprincipen - funnit att svensk domsrätt inte förelåg och därför avvisat ansökningen om namnbyte.
RH 1993:3
Påföljden för en bilförare som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, vårdslöshet i trafik, smitning och vållande till annans död har bestämts till fängelse tio månader.
RH 1993:4
Allmän rättshjälp i mål om vårdnad omfattar inte kostnad för resa i samband med vårdnads- och umgängesutredning.
RH 1993:5
Åklagaren framställde - i samband med att åtal väcktes mot bolagsmännen i ett handelsbolag och ställföreträdaren för ett aktiebolag för brott mot lagen om anordnande av visst automatspel - yrkande om förverkande av bl.a. spelautomater, som ägdes av aktiebolaget. Förverkandeyrkandet bifölls i tingsrätten. Hovrätten, som fann att det av åklagarens yrkande om förverkande av automaterna inte framgick mot vilken part yrkandet riktades, undanröjde tingsrättens dom och avvisade åklagarens yrkande i den delen.
RH 1993:6
Ansvar för s.k. aktivt skattebedrägeri har ansetts inte kunna komma ifråga när skatt och avgift till följd av oriktig uppgift påförts fel person men till rätt belopp.
RH 1993:7
Efterarvingar har inte ansetts berättigade att begära förordnande av bodelningsförrättare.
RH 1993:8
Reparation av bil har inte ansetts utgöra en sådan tjänst som avses i 9 kap. 2 § 2 st. brottsbalken.
RH 1993:9
Uppdrag för av tingsrätt förordnad jurist som god man har ansetts vara ett utflöde av näringsverksamhet för vilken skattskyldighet för mervärdeskatt förelåg. På grund härav skall utöver arvode för uppdraget även ersättning för mervärdeskatt utgå.
RH 1993:10
En 15-årig pojke, som gjort sig skyldig till mord, har överlämnats till vård inom socialtjänsten.
RH 1993:11
Ett handelsbolag, som inte var sakägare, överklagade en underhandsförsäljning av fast egendom under åberopande av att bolaget inte beretts tillfälle att avge något bud. Handelsbolaget har inte ansetts ha rätt att överklaga beslutet.
RH 1993:12
För utmätning hos gäldenären anvisade borgenären en fordran som gäldenären hade mot tredje man. Kronofogdemyndigheten har inte ansetts böra vägra utmätning under åberopande av att fordran bedömdes sakna värde.
RH 1993:13
Grov stöld?
RH 1993:14
I mål om betalningsföreläggande har svaranden hos kronofogdemyndigheten avgivit motiverat bestridande. Sedan målet överlämnats till tingsrätt uppkommer fråga om - och i så fall i vad mån - tingsrätten enligt 10 kap. 18 § rättegångsbalken skall pröva sin behörighet.
RH 1993:15
I köpeskilling för fast egendom har innefattats ersättning för återförd avdragen mervärdeskatt. Stämpelskatt har beräknats på köpeskillingen inklusive denna ersättning.
RH 1993:16
Rättshjälpsbiträde har tillerkänts yrkad ersättning för tidsspillan i samband med inställelse till förhandling, oaktat kostnaderna för hans huvudmans rättshjälp kunde antas ha blivit lägre om biträdet hade satt platsombud i sitt ställe.
RH 1993:17
Maximibelopp enligt rättshjälpslagen har ansetts skola fastställas, när sökanden åtnjuter socialbidrag, utan hänsynstagande till den årsinkomst före skatt som bidragsbeloppet motsvarar.
RH 1993:18
För underlåtenheten att anlita lots har i visst fall meddelats påföljdseftergift.
RH 1993:19
Sedan utmätning skett i företagsintecknad egendom för annan än företagshypotekshavarens (en bank) räkning, har gäldenären försatts i konkurs. Fråga om förutsättningar förelegat för kronofogdemyndigheten att jämlikt 4 kap. 33 § 2 st utsökningsbalken häva utmätningen, sedan det visats att företagsintecknad egendom ej räckt till betalning av bankens fordran.
RH 1993:20
Fråga om ansvar enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam för införande av tidningsannons med bild av förre finansministern Kjell-Olof Feldt utan dennes samtycke (I och II).
RH 1993:21
Skadeståndstalan mot en tilltalad som dömts för olovligt brukande av en lastbil har ogillats eftersom det inte förelegat adekvat kausalitet mellan brukandet och skadan och regeln om casus mixtus cum culpa inte ansetts tillämplig.
RH 1993:22
Lantbrukare med svinuppfödningsverksamhet har anbringat en 20 cm lång ståltråd i trynet på ett svin varefter ståltråden tvinnats för att ej trilla av. Genom åtgärden har lantbrukaren velat hindra att svinet bet andra svin i svansen. Djurplågeri eller förseelse mot djurskyddslagen?
RH 1993:23
Rån mot värdetransport har bedömts som grovt brott redan på den grunden att vapen - oaktat det inte blivit utrett att de var riktiga eller skarpladdade - använts på ett hänsynslöst sätt mot väktarpersonal. Det stora bytet på 5,3 miljoner kronor har även detta ensamt ansetts konstituera grovt rån. Straffet har - viss annan brottslighet inräknad - bestämts till fängelse sju år.
RH 1993:24
Fråga om överträdelse av besöksförbud kunde bedömas som ringa.
RH 1993:25
En alkoholpåverkad bilförare har på ett övergångsställe påkört två personer, av vilka en skadades och den andra avled. Fråga om val av påföljd och straffmätning för grovt rattfylleri och vållande till annans död.
RH 1993:26
Fråga om tillämpningen av 12 kap. 65 § JB vid byte av en bostadsrätt mot en hyresrätt till en bostadslägenhet. - Bestämmelsen har tillämpats trots att part till grund för sin talan inte åberopat att motparten uppsåtligen uppställt villkor om särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätten.
RH 1993:27
Advokat verksam vid samma advokatbyrå som en konkursförvaltare har inte ansetts behörig att i konkursförvaltarens ställe besluta i fråga om betalning enligt lönegarantilagen.
RH 1993:28
Påföljd för grov stöld genom väskryckning.
RH 1993:29
Hovrätten är lagligen förhindrad att förordna målsägandebiträde sedan åklagaren avstått från att fullfölja talan mot dom i målet.
RH 1993:30
Frågan om polisen förfarit försumligt, med åtföljande skadeståndsansvar för staten, när den - efter att ha gripit en misstänkt person i en bil - kvarlämnat bilen olåst; bilen har någon tid därefter bortflyttats av gatukontoret och skrotats.
RH 1993:31
En stiftelse som hyrt ut lägenheter till en ambassad ansökte hos kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande för ambassaden att betala förfallna hyror enligt hyresavtalet. Den summariska processen har ansetts i princip inte lämna utrymme för den form av prövning som krävs i det fall att svaranden åtnjuter immunitet i fråga om utövandet av domsrätt i tvistemål. Hinder har därför ansetts föreligga för kronofogdemyndigheten att ta upp ansökan.
RH 1993:32
Val mellan fängelse och skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.
RH 1993:33
Förare, vilkens körkort återkallats för viss tid, har under spärrtiden kört bil. Han har dagen för körningen genom stämningsman delgivits länsrättens beslut om återkallelse men underlåtit att före körningen ta del av beslutet. Då föraren inte haft sitt körkort tillgängligt vid delgivningen, har han överenskommit med stämningsmannen att han skulle inlämna körkortet några dagar senare till polisen. Han ansåg sig ha rätt att köra bil intill dess han lämnat från sig körkortet. Eftersom bristande uppsåt ansetts föreligga och straffbarhet vid oaktsamhet inte kunde komma ifråga, har åtal för olovlig körning ogillas.
RH 1993:34
Kvarstad ansågs inte kunna beviljas för en fordran som ännu inte hade uppkommit men som befarades uppkomma genom att en bankgaranti togs i anspråk.
RH 1993:35
Fråga om tingsrättens utredningsskyldighet i mål angående bl.a. byte av förvaltare enligt föräldrabalken.
RH 1993:36
Säljare har ansetts bevisskyldig för påstående att överenskommen kontantbetalning inte erlagts trots att godset levererats.
RH 1993:37
Fråga om förutsättningar förelegat för kungörelsedelgivning av stämningsansökan med gäldenär, mot vilken tredskodom sedan givits.
RH 1993:38
Successiv preskription av perdurerande brott.
RH 1993:39
Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet har ansetts vara sådan sammanslutning som enligt 3 § lagen om arvsskatt och gåvoskatt är befriad från skattskyldighet.
RH 1993:40
I mål om statlig lönegaranti har beräkning av semesterersättning ansetts böra grundas på arbetstagares lön jämte värdet av förlorad bilförmån.
RH 1993:41
Sedan marknadsdomstolen meddelat beslut om vitesföreläggande, uppdelat på ett flertal punkter, för ett bolag i direktreklambranschen, överträdde bolaget fyra av punkterna i föreläggandet. Den omständigheten att överträdelserna av en av punkterna befanns vara i viss mån ursäktliga ansågs inte böra föranleda någon jämkning av vitesbeloppet.
RH 1993:42
Ett pantbrev har lämnats till säkerhet för två skuldebrev, utfärdade av kreditinstitutet A. Fordran enligt det ena skuldebrevet har därefter överlåtits till kreditinstitutet B, varvid även pantbrevet överlämnats, medan fordran enligt det andra skuldebrevet har överlåtits till kreditinstitutet C. Sedermera har ytterligare pantförskrivning skett av pantbrevet, denna gång till säkerhet för ett skuldebrev som utfärdats av kreditinstitutet D. Underrättelse enligt lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man har gjorts först av D och därefter av C. Trots detta har C - på grund av det sakrättsliga skydd som uppkommit till följd av den ursprungliga pantförskrivningen hos A - ansetts ha företräde till utdelning efter exekutiv auktion före D.
RH 1993:43
Sedan två makar råkat i dröjsmål med betalning av amortering och ränta för två lån, har dessa sagts upp till omedelbar betalning och kreditgivaren utverkat lagsökningsutslag på kapitalbeloppen jämte förfallen ränta. Utslagen låg därefter till grund för ansökan om utmätning som emellertid återkallades sedan uppgörelse med makarna träffats. Sedan makarna på nytt råkat i dröjsmål med betalning enligt kreditavtalen, ansökte kreditgivaren ånyo om utmätning på grund av lagsökningsutslagen. Då denne emellertid utsänt nya betalningsavier i enlighet med kreditavtalen, har ansetts att han avstått från att göra gällande verkan av de skedda uppsägningarna varför lagsökningsutslagen inte kunde ligga till grund för ny ansökan om verkställighet.
RH 1993:44
Kravet i 2 kap. 9 § konkurslagen att skulden skall vara förfallen har inte ansetts uppfyllt när lån sagts upp till betalning i betalningsanmaningen.
RH 1993:45
En polischef fattade efter föredragning i telefon beslut om avvisning av en "koreansk" familj utan att förvissa sig om huruvida utlänningarna, vilka var medborgare i Republiken Korea, kom från ett land för vars medborgare gällde viseringsplikt. Underlåtenheten har bedömts som ett ej ringa tjänstefel.
RH 1993:46
I en bouppteckning har en låneskuld, som den efterlevande maken enligt överenskommelse mellan makarna ensam svarade för, redovisats som belastande vardera makens egendom med hälften. Fråga om sådan felaktighet förekommit i bouppteckningen att den kan rättas genom tilläggsbouppteckning.
RH 1993:47
Tilltalad har av hovrätt dömts till skyddstillsyn med behandlingsplan. Denna har inte följts och i mål om undanröjande av skyddstillsynen uppkommer fråga om möjligheten av undanröjande utan hinder av att skyddstillsynsdomen inte vunnit laga kraft.
RH 1993:48
Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ringa brott, och påföljden har bestämts till dagsböter.
RH 1993:49
Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ringa brott, och påföljden har bestämts till dagsböter.
RH 1993:50
Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ringa brott och påföljden har bestämts till dagsböter.
RH 1993:51
Fråga om tilltalads personliga förhållanden utgjorde tillräckliga skäl att för grovt rattfylleri döma till annat än fängelse har besvarats nekande.
RH 1993:52
I mål angående ansvar för egenmäktighet med barn uppkommer fråga om iransk eller svensk rätt är tillämplig på vårdnadsförhållandet.
RH 1993:53
Likvidationsgrund enligt aktiebolagslagen har ansetts upphöra först när avgiften för registreringsanmälan betalts.
RH 1993:54
Fråga om underlåtenhet att i godsdeklaration ange att vikten för det transporterade farliga godset understigit viss gräns skall medföra skyldighet att medföra den säkerhetsutrustning som enligt särskild föreskrift krävs om godsmängden överskrider sagda gräns.
RH 1993:55
Särskilda skäl att jämka dagsbotens belopp har inte ansetts föreligga ifråga om skolungdomar, födda 1975 och 1976.
RH 1993:56
För stöld (återfall) och skadegörelse har påföljden bestämts till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.
RH 1993:57
Fråga om överlåtelse av byggnad på annans mark jämte nyttjanderätt till markområde i visst fall kunde göras gällande mot överlåtarens borgenärer vid utmätning.
RH 1993:58
Vid tillämpning av 3 § 1 lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. har Trafikförsäkringsföreningen ansetts kunna utgå från vad som finns intaget i bilregistret när det gäller att ange gäldenärens adress.
RH 1993:59
En avvisad talan har ej ansetts vara preskriptionsavbrytande vid specialpreskription.
RH 1993:60
Påföljd för bl.a. misshandel har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst
RH 1993:61
Vid fördelning av förrättningskostnader för fastighetsbestämning, i fall då någon ägotvist inte föreligger, bör kostnaderna för förrättningen ställas i relation till värdet av den mark som berörs av fastighetsbestämningen.
RH 1993:62
Båtförare, som efter färden haft en alkoholkoncentration i blodet av minst 1,19 promille, har kört upp på land med båten. Åtal har skett för sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik. Sedan tingsrätten bifallit detta åtal och dömt till fängelse 14 dagar har hovrätten frikänt för sjöfylleri (eftersupning) och dömt till böter för vårdslöshet i sjötrafik.
RH 1993:63
Sedan en för bevisändamål beslagtagen och sedermera kvarstadsbelagd personbil överlåtits, har förvärvaren begärt att få ut bilen. Begäran har avslagits, inte med hänvisning till överlåtelseförbudet enligt 27 kap. 10 § andra stycket rättegångsbalken, utan med motivering att det skulle strida mot beslagsändamålet att lämna ut bilen förrän beslaget uttömt sin straffprocessuella funktion.
RH 1993:64
Barn, som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och är folkbokfört hos modern, har yrkat underhållsbidrag av sin far. Barnet har vistats hos denne i så stor omfattning att barnet ansetts ha bott varaktigt inte endast hos modern utan även hos fadern. Talan om underhållsbidrag har ogillats.
RH 1993:65
Årsredovisning har sänts in till Patent- och Registreringsverket efter tidpunkten för tingsrättens förhandling men innan beslut i målet meddelades. Hovrätten, som ansett att likvidationsgrunden därigenom upphört under handläggningen i tingsrätten, har upphävt tingsrättens beslut om likvidation.
RH 1993:66
Inregistrerade bouppteckningar har saknat uppgift om efterlevande makes enskilda egendom. Fråga huruvida detta fel kan rättas besvärsvägen eller om tilläggsbouppteckning är nödvändig.
RH 1993:67
Beviskrav vid påstående om obestånd i ansökan om konkurs.
RH 1993:68
Samhällstjänst har ansetts kunna komma i fråga trots att den dömde hade gjort sig skyldig till våld mot tjänsteman. Brottslighetens art har dock beaktats särskilt, när omfattningen av samhällstjänsten bestämts.
RH 1993:69
Tryckeri har dels till beställaren dels direkt till kunden levererat beställda trycksaker. Fråga om omfattningen av beställarens undersökningsplikt beträffande påstådda fel i det levererade godset.
RH 1993:70
Ändamålsbestämningen för en tillämnad stiftelse har ansetts så vag att en stiftelse inte ansetts föreligga.
RH 1993:71
En bostadsrättsförening har vid inskrivningsmyndighetens prövning av intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt ännu inte varit registrerad. Sedan föreningen därefter registrerats och det i hovrätten visats att förutsättningarna för anteckning av intresseanmälningen förelåg fann hovrätten inte skäl att upphäva inskrivningsmyndighetens beslut.
RH 1993:72
Mellan ett aktiebolag och en enskild person, A, har träffats ett servitutsavtal innebärande rätt för bolagets fastighet att anlägga en tennisbana på en A tillhörig fastighet. Sedan bolaget försatts i konkurs, har A i ansökan om särskild handräckning yrkat att konkursboet skall förpliktas att riva bort den del av tennisbanan som - före konkursbeslutet - anlagts på en annan av A ägd fastighet än den avtalade. Yrkandet har lämnats utan bifall.
RH 1993:73
Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd.
RH 1993:74
A, kommunalråd, och B, anställd i ett av kommunen helägt aktiebolag, har i sin tjänsteutövning bjudits på utlandsresor av ett företag. A:s resa har ansetts som en otillbörlig förmån i den mening som avses i 20 kap. 2 § brottsbalken. B har i förevarande sammanhang ansetts vara att betrakta som offentlig funktionär. Åtalet mot B har dock ogillats, eftersom det inte blivit styrkt, att B varit införstådd med att resan bekostades av annan än arbetsgivaren.
RH 1993:75
Påföljden för ett betydande antal tillgreppsbrott begångna av en 17-åring har efter att denne fyllt 18 år bestämts så att tidigare ådömd skyddstillsyn skulle avse även de aktuella brotten samt förenas med samhällstjänst.
RH 1993:76
Asylsökande makar har inte ansetts stadigvarande bosatta här. Svensk domstol har därför inte varit behörig att pröva deras ansökan om äktenskapsskillnad.
RH 1993:77
En husvagn, som gäldenären använder till stadigvarande bostad, har inte ansetts kunna undantas från utmätning.
RH 1993:78
Stiftelse med ändamål att dela ut medel till föräldralösa barn och ungdomar har ansetts vara befriad från arvsskatt.
RH 1993:79
Universell testamentstagare är ett aktiebolag. Skyldskap föreligger mellan testamentsvittnena och aktieägare som genom bolaget kan gynnas av testamentet. Fråga om ogiltighet av testamente på grund av vittnesjäv.
RH 1993:80
Åtal mot diabetiker för olovlig körning har ogillats på grund av att han ej visats ha varit medveten om sina handlingar på sådant sätt som krävs för ett uppsåt enligt 1 kap. 2 § brottsbalken skall anses föreligga.
RH 1993:81
Medel insatta på postgirokonto har ej ansetts omfattas av företagshypotek.
RH 1993:82
Fråga om förutsättningarna för samhällstjänst i ett fall där den tilltalade återfallit i förmögenhetsbrott av likartat slag.
RH 1993:83
Trots uttrycklig begäran därom har hovrätten inte funnit att muntligt förhör skulle vara påkallat att hålla i mål om exekutiv försäljning av fast egendom.
RH 1993:84
I mål om förordnande av god man för försäljning enligt samäganderättslagen har gjorts gällande att sökanden inte stödjer sin ansökan på ett giltigt andelsförvärv eftersom fångesmannen utfäst att ge den andre andelsägaren förköpsrätt. En sådan utfästelse har emellertid inte befunnits ha verkan mot sökanden såsom tredje man.
RH 1993:85
Försök till sexuellt utnyttjande av en till följd av berusning djupt insomnad kvinna har ansetts vara ett brott av sådan art som normalt bör medföra fängelse.
RH 1993:86
Fråga om domstols möjlighet att, mot ena partens vilja, förlänga tiden för meddelande av skiljedom.
RH 1993:87
Fråga om straffansvar för ställföreträdare för aktiebolag såsom fordonsägare för överträdelser av bestämmelser i vägtrafikkungörelsen om högsta tillåtna boggitryck; även fråga om betydelsen av att högsta tillåtna boggitryck vid tiden för huvudförhandlingen i hovrätten har höjts.
RH 1993:88
Reglerna i 2 kap. 9 § första stycket konkurslagen har ansetts innebära att borgenärs ansökan om gäldenärens försättande i konkurs måste göras inom fyra veckor från den dag då betalningsanmaningen delgavs gäldenären.
RH 1993:89
En tingsrätt har meddelat en deldom över en medgiven del av ett käromål utan att dessförinnan ha berett svaranden tillfälle att yttra sig över kärandens begäran om deldom. Förfarandet har inte ansetts felaktigt.
RH 1993:90
Talan om näringsförbud har lämnats utan bifall då näringsförbud ej ansetts påkallat ur allmän synpunkt.
RH 1993:91
Man och kvinna - som var kyrkobokförda på olika adresser - hade i över sex år gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll. Deras vilja var uppenbarligen att de skulle vara att betrakta som sambor. Vid en helhetsbedömning befanns att de varit sambor i den mening som avses i 3 a § lagen om arvsskatt och gåvoskatt.
RH 1993:92
En tingsrätt har i flera gemensamt handlagda tvistemål, i vilka kärandeparterna företräddes av samma två advokater, efter nära sju års process avvisat båda advokaterna såsom ombud på grund av deras passivitet. Fråga bl.a. om tillräckliga skäl för avvisning förelegat mot bakgrund av tingsrättens ansvar för målens utveckling.
RH 1993:93
En handikappad gäldenärs personbil, vilken inköpts med bidrag enligt förordningen om bilstöd till handikappade, har undantagits från utmätning.
RH 1993:94
Bevisvärdering och påföljdsbestämning i mål angående djurplågeri.
RH 1993:95
Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd.
RH 1993:96
Fråga om villkorlig dom för förskingring skall förenas med böter när den tilltalade i domen ålagts att utge ett relativt högt skadestånd.
RH 1993:97
Fråga om muntligt förhör i mål om särskild handräckning.
RH 1993:98
Straffmätning i mål angående grov vårdslöshet i trafik.
RH 1993:99
Enligt avtalsvillkor i skuldebrev äger borgenären säga upp krediten till betalning om borgenären bedömer att ställd säkerhet inte längre är betryggande. I mål om gäldenärens försättande i konkurs enligt 2 kap. 9 § konkurslagen har gäldenären invänt bl.a. att villkoret är oskäligt. Invändningen har ansetts sakna rimligt fog vid bedömningen av om borgenärens fordran är klar och förfallen.
RH 1993:100
Styrelseledamot i aktiebolag, tillika verkställande direktör, vars broder ägde en tredjedel av aktierna i moderbolaget, har ej ansetts berättigad till ersättning enligt lönegarantilagen.
RH 1993:101
Påföljden för grov misshandel av ett spädbarn - som erhållit bl.a. revbensbrott, kompressionsfraktur på en ryggkota, skallfrakturer samt brott på lårben och skenben - har bestämts till fängelse sex år.
RH 1993:102
Fördelning av köpeskilling efter exekutiv auktion av fast egendom. Kronofogdemyndigheten har ur influtna medel tillagt stadshypoteksförening belopp motsvarande ersättning för ränte- och bidragsförlust. Fråga om rätt till sådan ersättning förelegat och om föreningen - eller enligt sakägarförteckning nästföljande borgenär - haft rätt till beloppet. - Tillika fråga om innebörden av begreppet avräkning enligt 12 kap. 34 § utsökningsbalken.
RH 1993:103
Postväxel har ansetts vara godtagbar säkerhet i mål om säkerhetsåtgärd enligt rättegångsbalken.
RH 1993:104
Gåvoskattemål. Försäljning av aktier har skett till ett pris som understeg marknadsvärdet. Fråga om överlåtelsen delvis haft egenskap av gåva. En helhetsbedömning av omständigheterna har ansetts ge vid handen att gåvoavsikt ej förelegat varför påförd gåvoskatt upphävts.
RH 1993:105
Fråga om svensk domstols behörighet att pröva frågor om vårdnad, umgänge och underhåll i äktenskapsmål med internationell anknytning.
RH 1993:106
Sedan tingsrätten i mål om grov våldtäkt förordnat om sekretess beträffande domskälen, har hovrätten i samband med prövning av målet hävt sekretessen.
RH 1993:107
Fråga om rätt till efterprovision jämlikt 68 § 2 st. kommissionslagen (1914:45) i dess lydelse före den 1 januari 1992 samt om beräkning av efterprovisionen.
RH 1993:108
Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd vid rån.
RH 1993:109
I ett inslag i radions Västeko har förekommit ett av referenten i ett pågående brottmål gjort uttalande, som gett intryck av att han i viss mån redan tagit ställning till bevisningen i målet. Oavsett vad referenten verkligen uttalat har det ansetts att en sådan särskild omständighet förelegat, som varit ägnad att rubba förtroendet för referentens opartiskhet. Invändning om jäv har bifallits.
RH 1993:110
Vid utmätning av lön har det utmätningsfria beloppet bestämts med bortseende från att gäldenären bott samman med ett vuxet, självförsörjande barn.
RH 1993:111
Vid utdelning i aktiebolags konkurs har statens fordran för utbetalda lönegarantimedel och AMF:s fordran på icke inbetalade försäkringspremier för anställda ansetts skola utgå med lika rätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979).
RH 1993:112
Förvaringskostnads betydelse för rätt till omedelbar försäljning av kvarstadsbelagd bil.
RH 1993:113
Parkering av en taxi under några minuter - på plats där det var förbjudet att stanna - har med tillämpning av 159 a § vägtrafikkungörelsen (1972:603) ej föranlett felparkeringsavgift med anledning av att taxichauffören hjälpt en svårt blödande passagerare upp till dennes bostad.
RH 1993:114
Sedan tingsrätt inom Göta hovrätts domkrets fattat häktningsbeslut och överlämnat målet till tingsrätt inom Svea hovrätts domkrets, har Svea hovrätt funnit sig behörig att pröva besvär som anförts mot häktningsbeslutet.
RH 1993:115
Styrelsen i ett nystartat aktiebolag har under de 18 första verksamhetsmånaderna underlåtit att skaffa sig egentligt underlag för bedömning av företagets ekonomiska ställning. Sedan aktiekapitalet förbrukats utan att kontrollbalansräkning upprättats och bolaget försatts i konkurs, har styrelsen ålagts personligt betalningsansvar enligt 13 kap. 2 § fjärde stycket aktiebolagslagen. Styrelsesuppleant med ensam rätt att teckna bolagets firma har däremot inte ansetts kunna åläggas sådant ansvar.
RH 1993:116
Internationella rättsförhållanden. Mål om underhållsbidrag till make har prövats enligt lagen i det land där den underhållsberättigade har hemvist. Ett yrkande om betalning av mohar (morgongåva) enligt islamisk rätt har prövats utan hinder av att detta utgjort ett s.k. typfrämmande rättsinstitut och bifallits utan hinder av reglerna om ordre public.
RH 1993:117
En person har på ett varuhus försökt tillgripa en kavaj, värd 598 kr, och därvid i ett provrum med sax försökt ta bort larmanordningen. Tillgreppsförsöket har med hänsyn till tillvägagångssättet bedömts som försök till stöld.
RH 1993:118
I mål om ansvar för sexualbrott uppkom fråga om bevisvärdet av videoinspelade polisförhör med underårig målsägande. Förhörstekniken har bedömts så suggestiv att lämnade svar inte kunnat läggas till grund för en fällande dom.
RH 1993:119
Tomträttshavare och fastighetsägare väcker var för sig talan om omprövning av tomträttsavgälden med yrkanden, den ene om lägre avgäld och den andre om högre. - Föreligger lispendens? Är detta i så fall skäl till vilandeförklaring? (I och II). Besvärsrätt för svarande i tvistemål fastän stämning inte utfärdats? (II).
RH 1993:120
Frågor om nödvärnsrätt och nödvärnsexcess samt straffmätning i mål angående dråp m.m.
RH 1993:121
Om Patent- och Registreringsverket återtar en anmälan om att årsredovisningar inte har getts in till verket och återtagandet sker efter det att tingsrätten har hållit förhandling i ärendet men innan beslut meddelats, medför återtagandet inte att ärendet kan avskrivas utan vidare prövning.
RH 1993:122
När en kronofogdemyndighet hade förelagt en gäldenär att svara på en ansökan om betalningsföreläggande, har ansökningen ansetts upptagen av myndigheten med följd att den inte kunnat avvisas som bristfällig.
RH 1993:123
Kronofogdemyndigheten har avvisat ett överklagande av myndighetens beslut om utmätning av överskjutande skatt såsom för sent inkommet. Hovrätten har undanröjt avvisningsbeslutet och omedelbart prövat överklagandet i sak, eftersom det överklagade beslutet inte bevisligen delgivits klaganden och någon besvärstid därför inte ansetts ha börjat löpa.
RH 1993:124
Flera kärande har vid samma tidpunkt under anförande av samma grund yrkat betalning ur den statliga lönegarantin. Kärandenas sammanlagda krav överskred beloppsgränsen (basbeloppsregeln) i 49 kap. 12 § rättegångsbalken. Sedan deras yrkanden ogillats av tingsrätten har de överklagat gemensamt och gjort gällande att prövningstillstånd i hovrätten inte krävs på grund av storleken på deras sammanlagda krav och då anledning till kumulation av målen förelåg. Hovrätten har bl.a. med hänvisning till syftet med den senaste ändringen av 49 kap. 12 § rättegångsbalken funnit att prövningstillstånd erfordras.
RH 1993:125
Påföljden för snatteri i butik avseende vara värd 69 kr har bestämts till penningböter.
RH 1993:126
Påföljden för snatteri i butik avseende vara värd 53 kr har bestämts till penningböter.
RH 1993:127
Fråga om samhällstjänst som påföljd för misshandelsbrott.
RH 1993:128
Fråga om samhällstjänst som brottspåföljd vid våld mot tjänsteman.
RH 1993:129
Fråga om avvisande av talan vid överklagande av fastighetsbildningsmyndighets beslut till fastighetsdomstolen kan underlåtas trots att bestämt yrkande och grunder inte har angetts efter det att klaganden har förelagts att komplettera överklagandet.
RH 1993:130
Sedan tingsrätten för grovt häleri av stor omfattning dömt en tilltalad till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst, har hovrätten ansett att påföljden bort bestämmas till skyddstillsyn jämte fängelse. Då emellertid den tilltalade redan fullgjort den honom av tingsrätten åberopade samhällstjänsten, har tingsrättens domslut fastställts.
RH 1993:131
En kronofogdemyndighet är inte behörig att avvisa ett överklagande på annan grund än att överklagandet har gjorts för sent.
RH 1993:132
I mål mellan två bolag, ett finskt och ett norskt, om förpliktelser enligt ett ingånget avtal invändes att talan skall avvisas på grund av att svensk domstol saknar behörighet att avgöra tvisten. Denna påstods avse hävning av varumärkesregistrering i utlandet. Rättegångshinder har ansetts ej föreligga.
RH 1993:133
Värnpliktig, som av hovrätten dömts för värnpliktsbrott bestående av olovligt avvikande från militärtjänstgöringen, hade före avvikandet utsatts för personliga trakasserier och pennalism från befäl. Det har inte kunnat uteslutas att brott därigenom begåtts mot honom. Den värnpliktige har haft anledning att tro att missförhållandena inte skulle undanröjas under hans tjänstgöringsperiod. Med hänsyn därtill och till vad som framkommit om den värnpliktiges person har hovrätten meddelat påföljdseftergift.
RH 1993:134
Servitutshavare, med rätt endast att nyttja en redan vid servitutets tillkomst befintlig utfartsväg, har, sedan skador uppstått på vägen, inte ansetts äga rätt att av skadevållaren kräva ersättning för en reparation av vägen.
RH 1993:135
Fråga om beviskravet i mål angående separationsrätt i konkurs.
RH 1993:136
Utelämnande av en inkomst på 90 000 kr i en år 1990 angiven självdeklaration, vilket förfarande om det fullbordats skulle ha medfört att omkring 60 000 kr undandragits beskattning, har - trots att kontrolluppgift varit tillgänglig för skattemyndigheten - bedömts som försök till skattebedrägeri och ansetts böra föranleda fängelse. Tillika frågor om gärningsidentitet och om gränsen mellan skattebedrägeri och skatteförseelse samt om fullbordanspunkt vid åtal med avseende på att en inkomst utlämnats i en avgiven mervärdeskattedeklaration.
RH 1993:137
Ett svenskt bolag, SARA AB, har på ett hyreskontrakt, ingånget i Norge mellan två norska bolag som hyresvärd och ett norskt dotterbolag till SARA AB, SARA Hotel A/S, som hyresgäst, tecknat förbindelse att SARA AB "innestår for att SARA Hotel A/S oppfyller sine forpliktelser etter leiekontrakten". Fråga - sedan hyresgästen försatts i konkurs - om svensk eller norsk rätt skall tillämpas vid bedömningen av garantiåtagandet, åtagandets omfattning, konkursfordringens storlek och förfallotid samt det åtagande bolagets obestånd.
RH 1993:138
Påföljden skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst har inte ansetts aktuell vid återfallsbrottslighet med ett straffvärde om 8-10 månader.
RH 1993:139
Fastighetsägare har erhållit för höga räntebidrag. Det har ansetts att de inte visat att de fullgjort föreskriven uppgiftsskyldighet till länsbostadsnämnden och att de var återbetalningsskyldiga för de för mycket erhållna beloppen. Skäl har inte funnits föreligga att till någon del efterge återbetalningsskyldigheten.
RH 1993:140
Ett s.k. bonnackord, dvs. en överenskommelse mellan kronofogdemyndigheten och gäldenären om att denne skall slippa att betala ett skuldbelopp som därvid anmäls för avskrivning, har inte ansetts hindra myndigheten från att genom införsel och utmätning hos gäldenären ta i anspråk medel som skall återbetalas.
RH 1993:141
I ett mål om betalningsansvar för ett aktiebolags förpliktelser nedsatte käranden - staten - sin talan vid tingsrätten. Svarandena medgav att betala det slutligt yrkade beloppet. Vad som medgavs framstod som närmast försumbart i förhållande till vad tvistefrågan gällde från början. Käranden ansåg därför ha tappat målet i sådan utsträckning att svarandena var berättigade till ersättning för sina rättegångskostnader.
RH 1993:142
Ställföreträdare för aktiebolag. De som utsetts till aktiebolags firmatecknare vid en extra bolagsstämma, till vilken ej kallats i vederbörlig ordning, har inte ansetts behöriga att ansöka om bolagets försättande i konkurs.
RH 1993:143
En person bytte i en skivaffär de ursprungliga prislapparna på tre CD- skivor till prislappar med lägre pris. Han kunde sedan köpa skivorna till de lägre prisen. Bedrägeri eller bedrägligt beteende?
RH 1993:144
I mål om skadestånd enligt lagen (1984:81) om fastighetsmäklare har allmän rättshjälp enligt 8 § första stycket 9 rättshjälpslagen inte beviljats.
RH 1993:145
Gåvoskattemål. Fastighet har givits bort utan att något vederlag antecknats i gåvobrevet. Vid gåvoskattens beräknande har i fastigheten intecknad gäld, som gåvomottagaren muntligt åtagit sig att svara för, ansetts nedsätta gåvans värde med gäldens belopp.
RH 1993:146
En 21-åring, som återfallit i brott, har för bl.a. grovt rattfylleri dömts till s.k. fortsatt skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.
RH 1993:147
För den som begått två rån vid 16 års ålder har påföljden bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst 100 timmar.
RH 1993:148
Påföljden för misshandel har bestämts till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.
RH 1993:149
Fråga om ersättningsskyldighet för motpartens rättshjälpskostnad vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan. Tvist har rått endast om underhållsbidragens storlek. Hovrätten har funnit att ersättningsskyldighet inte skall åläggas när ersättningen till motpartens biträde inte överstigit gällande taxa.
RH 1993:150
Ett äldre bostadshus i mycket dåligt skick har rivits utan rivningslov. Tilläggsavgift har med hänsyn till omständigheterna eftergivits.
RH 1993:151
Fråga om tillräckliga förutsättningar för meddelande av besöksförbud förelegat.
RH 1993:152
Påföljden för narkotikabrott har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.
RH 1993:153
I tvist om förlängning av arrendeavtal har jordägaren ansetts ha gjort sannolikt att han själv skulle bruka arrendestället, och det har inte ansetts obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphörde. Arrendatorn har medgetts uppskov med avträdet för att kunna anpassa storleken av sin djurbesättning till lämplig nivå.
RH 1993:154
Sedan käranden i stämningsansökan bl.a. yrkat jämkning av testamente för laglotts utfående utan att ange på vilket sätt jämkningen skulle ske, har ansökningen avvisats, då den ansetts så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kunnat läggas till grund för en rättegång.
RH 1993:155
Dom på underhållsbidrag har grundats på medgivande av en underhållsskyldig med låg förvärvsinkomst. I mål om jämkning av bidraget har hovrätten, med godtagande av påståendet att den underhållsskyldige vid tiden för domen räknade med att skaffa sig erforderliga inkomster för betalning av bidraget, funnit att bidragsbeloppet skall anses bestämt med hänsyn till den underhållsskyldiges förvärvsförmåga och inte till hans faktiska ekonomiska förhållanden vid tiden för domen.
RH 1993:156
Fråga om ärende om utseende av skiljeman enligt lagen (1929:145) om skiljemän var av sådan beskaffenhet att ersättning för rättegångskostnad vid tingsrätten borde utgå.
RH 1993:157
Fråga i mål om lönegaranti om anställning haft övervägande anknytning till Sverige och svenska förhållanden.
RH 1993:158
Sedan fastighet utmätts har borgenär begärt att syssloman förordnas att uppbära avkastningen av fastigheten (s.k. mindre sysslomannaskap). Skäl har ansetts föreligga att meddela sådant förordnande.
RH 1993:159
Statlig lönegaranti. Arbetstagare, som genom närstående ägt väsentlig andel i konkursbolag och som själv varit styrelsesuppleant med ensam firmateckningsrätt, har ansetts kunna utöva väsentligt inflytande över bolagets verksamhet. Det förhållandet att detta inflytande inte utnyttjats har ansetts sakna betydelse, liksom att god man förordnats enligt ackordslagen.
RH 1993:160
I ett mål om skyldighet för en tidigare näringsidkare att betala skatter och avgifter till staten har näringsidkaren nekats allmän rättshjälp med hänsyn särskilt till arten och omfattningen av statens krav mot honom.
RH 1993:161
Målsägandebiträde har förordnats i hovrätten i mål där endast den tilltalade fört talan mot tingsrättens dom.
RH 1993:162
Person som ansökt om edition har ansetts ha som primärt syfte endast att utreda vad som faktiskt förekommit. Ansökan har då lämnats utan bifall.
RH 1993:163
En kopplad hund har råkat i slagsmål med en löst springande hund. Den kopplade hundens ägare har lyft den andra hunden i nackskinnet och kastat den i marken med skador som följd. Åtgärden har ansetts utgöra djurplågeri, förövat av grov oaktsamhet. Frågor om gärningens straffrihet på grund av nöd och om jämkning av skadestånd på grund av den andre hundägarens medvållande har besvarats nekande.
RH 1993:164
Vid fastställande av ersättning till konkursförvaltare i ett konkursbo, som saknat tillgångar, har bestämts att staten fullt ut skall svara för konkurskostnaderna.
RH 1993:165
Ansökan om förlängning av jordbruksarrende har avslagits då jordägaren gjort sannolikt att han själv skall bruka arrendestället och det ej ansetts obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör.
RH 1993:166
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 1 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:167
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 2 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:168
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 3 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:169
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 4 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:170
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 5 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:171
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 6 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:172
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 7 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:173
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 8 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:174
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 9 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:175
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 10 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:176
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 11 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:177
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 12 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:178
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 13 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:179
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 14 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:180
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 15 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:181
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 16 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:182
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 17 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:183
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 18 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:184
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 19 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:185
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 20 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:186
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 21 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:187
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 22 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:188
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 23 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:189
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 24 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:190
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 25 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:191
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 26 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:192
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 27 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:193
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 28 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:194
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 29 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:195
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 30 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:196
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 31 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:197
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 32 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:198
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 33 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:199
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 34 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:200
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 35 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:201
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 36 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:202
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 37 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:203
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 38 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1993:204
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 39 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.