RÅ 2005:1
I ett mål, vari huvudfrågan är om lotterilagen står i överensstämmelse med EG-rätten, har Regeringsrätten ogillat en invändning om jäv för en ledamot som var expeditions- och rättschef då en likartad fråga behandlades i en proposition om ändring av en bestämmelse i lotterilagen.
RÅ 2005:2
Regeringens beslut om godkännande av vissa bekämpningsmedel har upphävts, eftersom godkännandet var förenat med sådana villkor om behörighetsklass som befunnits oförenliga med gällande EG-direktiv.
RÅ 2005:3
Andelar i ett moderbolag har inte ansetts kvalificerade när andelsägaren inte i betydande omfattning är verksam vare sig i moderbolaget eller i dess dotterbolag, men däremot i ett annat fåmansföretag som bedriver verksamhet som är likartad med verksamheten i dotterbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:4
Omvandling av medlemsinsatser i en golfförening till s.k. spelrätter medför inte att föreningen inte längre uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet och inte heller att föreningen skall ta upp några intäkter till beskattning (I); vid innehavarens avyttring av en sådan spelrätt skall beskattning ske såsom för personliga tillgångar (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:5
Ett ramavtal om personaluthyrning har ingåtts mellan Arbetsmarknadsstyrelsen och ett antal leverantörer. Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen har inte ansetts gälla för en sammanställning av uppgifter om namnen på de kunder som anlitat en viss leverantör, som en annan leverantör önskade ta del av i syfte att uppmana kunderna att i första hand vända sig till denne.
RÅ 2005:6
Den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker m.m. har ansetts tillämplig på beskattningsunderlaget vid tillhandahållande av skolfotokataloger. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2005:7
En fråga om avdrag för nedskrivning av anläggningstillgång i form av aktier i ett dotterbolag har inte ansetts angå samma "sak" som en fråga om eventuell beskattning av utdelning från dotterbolaget. Frågorna har dock ansetts ha så nära samband att det med hänsyn även till övriga omständigheter framstått som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Även fråga om skattemyndighets utredningsskyldighet. Inkomsttaxering 1997.
RÅ 2005:8
En ideell förening som med aktiv föräldramedverkan bedriver förskole- och fritidshemsverksamhet för föreningsmedlemmarnas barn har inte ansetts uppfylla det för skattebefrielse uppställda kravet att föreningens syfte skall vara att främja ett allmännyttigt ändamål. Inkomsttaxering 1995.
RÅ 2005:9
Läkare, som äger en fastighet som vid fastighetstaxeringen indelats som skattefri specialbyggnad (vårdbyggnad) och där bedriver vårdverksamhet, har ansetts skattskyldiga för resultatet i vårdverksamheten till den del som överstiger värdet av användningen av fastigheten i verksamheten minskat med faktiska utgifter för användningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:10
Ett avtal som en upphandlande enhet ingått utan att ha iakttagit sin skyldighet att tillämpa lagen om offentlig upphandling har inte utgjort hinder för överprövning.
RÅ 2005:11
Ett bolags tillhandahållande av golflektioner till bl.a. en golfklubb har inte ansetts avse sådan tjänst inom idrottsområdet som medför att mervärdesskatt skall tas ut med reducerad skattesats. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2005:12
En kronofogdemyndighets beslut avseende sekretessmarkering av uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen har inte ansetts överklagbart.
RÅ 2005:13
Ett bussbolag har inte ansetts skattskyldigt enligt lagen om alkoholskatt för alkoholvaror som påträffats i bolagets buss vid inresor till Sverige från ett annat EU-land, när det inte kunnat klarläggas vem eller vilka som förvärvat eller ansvarat för varorna.
RÅ 2005:14
Inkomst av taxirörelse har ansetts skattepliktig trots att den på grund av avsaknaden av erforderligt tillstånd varit olaglig. Inkomsttaxering 1999 och 2000.
RÅ 2005:15
Fråga om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen när den skattskyldige under tidigare beskattningsår intjänat pensionsrätt i anställningen. Förhandsbesked rörande inkomstskatt.
RÅ 2005:16
Försäkringskassas avslagsbeslut vinner inte negativ rättskraft.
RÅ 2005:17
Förvaltningsdomstols dom att en offentlig upphandling skall göras om har ansetts gälla omedelbart och innefatta ett förbud för den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen. Ett avtal som efter domstolens dom uppgetts ha blivit gällande mellan parterna i upphandlingsförfarandet har inte ansetts hindra att den pågående överprövningsprocessen fullföljs.
RÅ 2005:18
Tillstånd har medgivits att vid in- och utpassering i en kyrka använda övervakningskamera som inte innefattat inspelning av bilder eller upptagning av ljud.
RÅ 2005:19
Ett aktiebolag som i egenskap av komplementär i kommanditbolag förvaltat kommanditbolagens fastigheter har inte ansetts ha omsatt mervärdesskattepliktiga tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2005:20
Ett bolag bedriver självservering med snabbmat. De anställda intar maten i ett rum som bolaget ställt till förfogande. Bolaget har i mervärdesskattehänseende ansetts tillhandahålla tjänster i restaurangverksamhet. Eftersom tillhandahållandet skett mot vederlag har någon uttagsbeskattning inte kommit i fråga. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2005:21
Vid tillämpning av den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt har hänsyn tagits endast till sådana avyttringar som skall tas upp till beskattning enligt den lagen. Inkomsttaxering 1996.
RÅ 2005:22
Socialstyrelsen har i ett tillsynsbeslut kritiserat en läkare för dennes ordination och intygsgivning. Beslutet har ansetts inte kunna bli föremål för rättsprövning.
RÅ 2005:23
Begränsningarna i rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende förvärv av personbilar har tillämpats även på en tävlingsbil, s.k. STCC-bil. - Mervärdesskatt.
RÅ 2005:24
Elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen har ansetts omfattad av den s.k. nollskattesatsen när verksamheten bedrivits av annan än den som haft leveransavtalet med den skattskyldige kraftleverantören.
RÅ 2005:25
Ett antal delägare i ett aktiebolag (moderbolaget) har varit verksamma i ett dotterbolag men inte i moderbolaget. Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § inkomstskattelagen har ansetts tillämplig på såväl dotterbolaget som moderbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:26
Medel, som en kommun har lämnat till ett av kommunen ägt aktiebolag och som detta bolag lämnat vidare till ett dotterbolag för att användas till täckande av underskott i kommunens kollektivtrafikverksamhet, har ansetts utgöra intäkt i näringsverksamhet i moderbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:27
En förteckning som innehåller uppgifter om ett stort antal personer, har ansetts kunna lämnas ut efter en tillämpning av det raka skaderekvisitet i 7 kap. 19 § sekretesslagen.
RÅ 2005:28
Socialnämnds beslut att låta gemensamhetsutrymmen utgöra underlag för hyressättningen vid boende i bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade strider inte mot lag eller annan författning.
RÅ 2005:29
När allmän domstol är behörig att pröva en tvist mellan Jordbruksverket och en lantbrukare om återbetalning av utbetalt omställningsstöd saknar allmän förvaltningsdomstol anledning att med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen åsidosätta det överklagandeförbud som gäller enligt tillämplig förordning och att således i sak pröva lantbrukarens överklagande av Jordbruksverkets återbetalningsbeslut.
RÅ 2005:30
Regeringsrätten har i ett beslut, varigenom prövningstillstånd inte meddelats, lämnat en motivering till att den av klaganden i målet ställda EG-rättsliga frågan inte inverkat på beslutet.
RÅ 2005:31
En plakett på en tavla inne i en skolbyggnad med namn på ett bidragsgivande företag har inte ansetts utgöra reklam och därmed inte varit skattepliktig enligt lagen om skatt på annonser och reklam. Förhandsbesked enligt lagen om skatt på annonser och reklam.
RÅ 2005:32
Vid fördelning av realisationsvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital enligt de s.k. 3:12-reglerna har hinder inte ansetts föreligga att använda schablonmetoden för beräkning av anskaffningskostnad för marknadsnoterade aktier. Inkomsttaxering 2000.
RÅ 2005:33
Regeringsrätten har i ett mål om vägran att lämna ut alkoholvaror enligt 2 kap. 16 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter förklarat målet vilande i avvaktan på ett avgörande som EG-domstolen förväntas meddela med anledning av att Högsta domstolen i ett mål om förverkande av alkoholvaror begärt tolkning av vissa artiklar i EG-fördraget, vilka kan antas komma att bli aktuella i Regeringsrättens mål.
RÅ 2005:34
Avdragsrätt har medgivits för ingående mervärdesskatt hänförlig till fastighet som använts till och inrättats för korttidsboende i samband med personalutbildning. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2005:35
Den fastighet där två makar är folkbokförda enligt 14 § folkbokföringslagen under mannens tjänstgöring på utländsk ort i svenska statens tjänst, har ansetts utgöra deras permanentbostad vid tillämpning av bestämmelserna om uppskovsavdrag i 47 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:36
En ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som ett bygglov avser har rätt att överklaga bygglovsbeslutet oavsett avståndet mellan bygglovsobjektet och ägarens fastighet eller bostad. Rättsprövning.
RÅ 2005:37
Fackförbund har ansetts skattskyldigt för inkomst från försäljning av annonsplatser i en medlemstidning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:38
Vid prövningen av rätten till handikappersättning skall inte beaktas merutgifter som uppkommer efter det att den försäkrade har fyllt 65 år.
RÅ 2005:39
Arbetsmarknadsstyrelsen har inte ägt utnyttja ett bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter till att besluta materiella föreskrifter i en fråga som inte är berörd i huvudförfattningen.
RÅ 2005:40
Handlingar med vissa uppgifter om anställdas samtal med mobiltelefoner som arbetsgivaren tillhandahållit har inte undantagits från revision enligt 3 kap. 13 § taxeringslagen.
RÅ 2005:41
Särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har eftergetts till hälften i ett fall där överträdelserna avsett ett flertal aktieförvärv under en förhållandevis kort tid.
RÅ 2005:42
En skattemyndighet är oförhindrad att bifalla en ny ansökan om F-skattsedel trots att överklagandet av ett tidigare beslut om avslag på F-skattsedel ännu inte avgjorts slutligt av domstol.
RÅ 2005:43
Då beslut om dröjsmålsränta vid återkrav av bostadsbidrag befunnits sakna erforderligt författningsstöd, har handlingarna i målet överlämnats till Försäkringskassan för omprövning enligt 27 § förvaltningslagen.
RÅ 2005:44
Regeringens beslut i ärende om antagande av detaljplan har upphävts då den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts inte behandlat exploateringens konsekvenser för fridlysta arter som obestritt uppgivits förekomma inom planområdet. Rättsprövning.
RÅ 2005:45
Fråga om beräkning av merkostnader vid handikappersättning.
RÅ 2005:46
Det förhållandet att en arbetslivsinriktad rehabilitering har avsett en kort utbildningstid har inte i sig ansetts utgöra hinder för beviljande av arbetsskadelivränta.
RÅ 2005:47
I en förenklad upphandling har en upphandlande enhet inhämtat upplysningar från ett kreditupplysningsföretag och lagt dessa till grund för att utesluta en leverantör från upphandlingen utan att göra en individuell bedömning av dennes ekonomiska förhållanden. Det har ansetts tillräckligt att bristen åtgärdas genom rättelse.
RÅ 2005:48
Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:49
Periodisering av ersättning som utbetalats till ett bolag dels som skadestånd för avtalsbrott, dels för åtagande att inte bedriva med annat bolag konkurrerande verksamhet har inte ansetts förenligt med god redovisningssed.
RÅ 2005:50
Jordbruksverket saknar rätt att från en beviljad arealersättning avräkna en fordran avseende återbetalning av utbetalt miljöstöd för ekologisk odling, när mottagaren bestrider återkravet och något författningsstöd för åtgärden inte finns.
RÅ 2005:51
Socialtjänstens särskilda ansvar för hjälp och vård till vuxna missbrukare gäller endast vid missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Bistånd till behandling för s.k. spelmissbruk kan dock utgå om allmänna förutsättningar för rätt till bistånd föreligger.
RÅ 2005:52
Fråga om rätt till sjukpenning vid återinsjuknande.
RÅ 2005:53
En ridhall som är avsedd för hopp- och dressyrträning av hästar har inte ansetts utgöra en ekonomibyggnad för jordbruk och är därför inte undantagen från kravet på bygglov.
RÅ 2005:54
Trots att ett regeringsbeslut om avslag på en ansökan om tillstånd att anordna vadhållning ansetts innehålla en missvisande och ofullständig motivering har beslutet inte upphävts eftersom utgången stred varken mot lotterilagstiftningen eller mot EG-rätten såsom denna utvecklats i EG- domstolens praxis. Rättsprövning.
RÅ 2005:55
Särskilda skäl har ansetts föreligga för att bevilja tillstånd till rivning av en kyrkobyggnad enligt lagen om kulturminnen m.m.
RÅ 2005:56
Förbudet mot avdrag för kapitalförluster som inte är verkliga har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för kapitalförlust på andel i kommanditbolag i ett fall då förlusten uppkommit till följd av särskild föreskrift i lag om värdet på den justerade anskaffningsutgiften för andelen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:57
Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utländsk skatt har vid räkenskapsenlig avskrivning den avskrivning som skett över plan inte reducerat den utländska förvärvsinkomsten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:58
En skattskyldig som inte i rätt tid gett in självdeklaration har inte ansetts kunna eftertaxeras på grund av utebliven deklaration när deklaration väl getts in.
RÅ 2005:59
I mål om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen tillämpas reglerna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
RÅ 2005:60
Sedan en utlänning hållits i förvar i över ett och ett halvt år utan att ett beslut att avvisa honom kunnat verkställas, har en ytterligare förlängning av tiden i förvar - trots att den långa förvarstiden i stor utsträckning kunnat tillskrivas utlänningens eget handlande - inte ansetts stå i rimlig proportion till intresset av att underlätta verkställighet av avvisningsbeslutet.
RÅ 2005:61
I ett mål om flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om vård unga har länsrätten bifallit socialnämndens ansökan och förordnat om omedelbar verkställighet. Kammarrätten har, med ändring av länsrättens dom avslagit ansökan om flyttningsförbud. I avsaknad av särskilt förordnande om verkställigheten har kammarrättens dom ansetts inte gälla omedelbart. Det har därför saknats förutsättningar för inhibition av kammarrättens dom.
RÅ 2005:62
Allmän förvaltningsdomstol har ansetts behörig att överpröva beslut om att avbryta en offentlig upphandling.
RÅ 2005:63
En förälder, vars barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har deltagit i barnets inskolning i specialskola och har därvid ansetts ha rätt till tillfällig föräldrapenning enligt reglerna i 4 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring, eftersom det i inskolningen ingått moment av behandling av barnet.
RÅ 2005:64
Ensamstående med gemensam vårdnad om barn har inte ansetts berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader när han behållit bostad på barnens bostadsort. Inkomsttaxering 2001.
RÅ 2005:65
Tillstånd till förköp enligt förköpslagen har i visst fall ansetts oskäligt. Rättsprövning.
RÅ 2005:66
En 12-årig flicka som är omhändertagen för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga motsätter sig umgänge med vårdnadshavaren. Socialnämndens beslut om totalt umgängesförbud har fastställts då det har ansetts att den ungas vilja skall tillmätas avgörande betydelse och att det måste anses vara det bästa för henne att något umgänge inte utövas så länge hon själv inte kan acceptera det.
RÅ 2005:67
En idrottsförening har ansetts frikallad från skattskyldighet för inkomst av bingoverksamhet som bedrivits genom en s.k. bingoallians. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:68
Förutsättningar för avdrag enligt 28 kap. 3 § inkomstskattelagen för tryggande av pension har inte ansetts föreligga för utfästelse till en s.k. arbetande styrelseordförande, eftersom denne inte ansetts som arbetstagare. Med hänsyn härtill har inte heller rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen ansetts föreligga. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:69
En ambulansförares merkostnader för måltider har ansetts som inte avdragsgilla levnadskostnader. Inkomsttaxering 2001.
RÅ 2005:70
Mervärdesskattelagens bestämmelser om gemenskapsinterna förvärv av nya transportmedel har direktivkonformt tolkats så att de inte innefattar krav på viss minsta användningstid i Sverige.
RÅ 2005:71
Fråga om vissa överföringar av programkanaler är att hänföra till sådana televisionssändningar som avses i 5 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen.
RÅ 2005:72
Preliminärt bostadsbidrag har, när ansökan kommit in till försäkringskassan under det löpande året, inte ansetts kunna bestämmas med beaktande av tiden före den månad då ansökningen kom in.
RÅ 2005:73
Kontorslokaler har inte ansetts behöva göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga eftersom den byggnad i vilka de inryms har inrättats för verksamhet som innefattat arbete som är så fysiskt krävande att det inte kan utföras av personer med nedsatt rörelseförmåga.
RÅ 2005:74
Den verksamhet som Trafikförsäkringsföreningen bedriver har ansetts inte utgöra tillhandahållande av tjänster (omsättning) till medlemmarna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2005:75
Vid bestämmande av det slutliga bostadsbidraget har, när den vid taxeringen fastställda inkomsten omfattat längre tid än ett år, endast så stor del av inkomsten medräknats att den liksom det preliminära bostadsbidraget kommit att omfatta ett kalenderår.
RÅ 2005:76
Utbyte av preferensaktier mot stamaktier i enlighet med bestämmelse i bolagsordningen ansågs utgöra avyttring av preferensaktierna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005:77
Skattemyndigheten har i kammarrätt åberopat en ny grund för sitt yrkande att ett aktiebolag skall vägras avdrag för underskott i ett kommanditbolag. Den nya grunden har ansetts innefatta otillåten taleändring. Inkomsttaxering 1995.
RÅ 2005:78
Det har inte ansetts att det av särskild anledning kan antas att eleverna i en skolklass, där en av eleverna polisanmält en lärare för våldtäkt, lider men om uppgifterna i klasslistan lämnas ut till en journalist.
RÅ 2005:79
Barnbidrag för barn som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och som bor växelvis hos dem, skall - då fadern uppbär bidraget men föräldrarna är oense om vem som har rätt till det - betalas till modern efter anmälan av henne.
RÅ 2005:80
Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående mervärdesskatt när de faktiska omständigheterna är ofullständigt redovisade.
RÅ 2005:81
Företag som debiterat och betalat mervärdesskatt vid uthyrning av lokal utan att vara skattskyldigt för fastighetsupplåtelse har ansetts berättigat till återbetalning av de som mervärdesskatt angivna beloppen.
RÅ 2005:82
Tjänst som avser en skådespelares medverkan vid en filminspelning har väsentligen ansetts utgöra upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2005:83
Länsstyrelses beslut att återförvisa ett ärende om bygglov till byggnadsnämnden har ansetts överklagbart på grund av de riktlinjer för bygglovsfrågans prövning som länsstyrelsen uppställt i beslutet. Prövningstillstånd i kammarrätt.
RÅ 2005:84
En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.
RÅ 2005:85
Ekonomiskt stöd från kommunen till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade avser samma slags kostnader som lagen (1993:389) om assistansersättning men utgår från de verkliga kostnaderna för assistansen.
RÅ 2005:86
En funktionshindrad, som uppbär ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning och som själv anordnar sin assistans, har vid ordinarie assistents sjukdom ansetts berättigad att enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade av kommunen erhålla ersättning enbart för faktiska merkostnader.
RÅ 2005:87
Fråga om en svensk myndighet har haft rätt att avstå från att göra en självständig bedömning av en begäran om utlämnande av handlingar som myndigheten fått som ett led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv som innehåller bestämmelser om konfidentialitet.
RÅ 2005:88
I ett mål om utlämnande av allmänna handlingar som en svensk myndighet har fått som led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv har det företag från vilket handlingarna härrör inte tillåtits träda in som part i målet.
RÅ 2005:89
En fysisk person äger icke marknadsnoterade aktier i ett bolag. Ett dotterbolag till detta äger marknadsnoterade aktier som är näringsbetingade eftersom röstetalet är minst 10 procent. Vid tillämpning av 14 § lagen om statlig förmögenhetsskatt har dessa aktier ansetts inte ingå i rörelse hos den fysiska personen.
RÅ 2005:90
Ett arbete, som var helt baserat på provision men där det visade sig att någon ersättning inte kom att utgå, har ansetts kunna beaktas vid bedömningen av om arbetsvillkoret inom arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllt.
RÅ 2005:91
Föreskriften i 4 § förordningen om tandvårdstaxa om att tandvårdsersättning under vissa förutsättningar lämnas till vårdgivaren med ett högsta belopp har inte ansetts strida mot bestämmelsen i 4 § tandvårdslagen om att vårdgivaren får ta ut skälig ersättning.
RÅ 2005:92
Ett begravningsföretags vidareförsäljning av en utövande konstnärs framförande av ett konstnärligt verk har inte ansetts omfattad av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 1 mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2005:93
En lotterivinst i form av månatliga utbetalningar under ett visst antal år har ansetts utgöra en förmögenhetsskattepliktig tillgång. Förmögenhetstaxering 2002 och 2003.
RÅ 2005:94
Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.
RÅ 2005 not 1
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2005 not 2
Resningsansökningar avvisades då de i sak rörde beslut meddelade under handläggningen av ett mål som avskrivits
RÅ 2005 not 3
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om bistånd till tandvårdskostnader
RÅ 2005 not 4
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om beskattning av förbjudet lån / Grund för att påföra skattetillägg ansågs inte föreligga då / Det framstod som närmast uteslutet att en felaktig deklarationsuppgift skulle godtas utan utredning och då klargörande besked lämnats på förfrågan / Förbjudet lån ansågs föreligga när lånet haft sin grund i förvärvet av en fastighet som använts för den skattskyldiges eget boende och synnerliga skäl att underlåta beskattning förelåg inte
RÅ 2005 not 5
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2005 not 6
Vid prövningen av om skattefrihet förelåg för utdelning från ett investmentföretag saknade mottagarbolagets röstetal i investmentföretaget betydelse (förhandsbesked)
RÅ 2005 not 7
Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Nedsättning av avkastningsskatt medgavs med belopp motsvarande svensk kupongskatt som betalats av utländskt försäkringsföretag / Nedsättning av skatt medgavs med belopp motsvarande svensk kupongskatt som betalats av utländskt försäkringsföretag (förhandsbesked) / Avkastningsskatt (nedsättning av skatt medgavs med belopp motsvarande svensk kupongskatt som betalats av utländskt försäkringsföretag
RÅ 2005 not 8
Besvärsrätt ansågs inte föreligga mot beslut om bygglov (avslag)
RÅ 2005 not 9
Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Regeringen inte prövat ett överklagande av Vägverkets beslut ang. hastighetsbegränsning m.m. för viss vägsträcka / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2005 not 10
Kammarrätts beslut att återförvisa mål till byggnadsnämnd för ny prövning
RÅ 2005 not 11
Förlängning av preskriptionstid för skattefordringar på grund av utlandsvistelse
RÅ 2005 not 12
Ansökan av T.N. om rättsprövning av beslut ang. bygglov. - Byggnadsnämnden i Umeå kommun beslutade den 19 augusti 2002 att bevilja bygglov för uppförande av en 72 m hög mast och två teknikbodar för mobiltelefoni på fastigheten Täfteå 33:35
RÅ 2005 not 13
Kammarrätts beslut att inte meddela mellandom i mål om inkomsttaxering / Talan fick inte föras särskilt mot kammarrätts beslut att inte meddela mellandom
RÅ 2005 not 14
Felaktig fullföljdshänvisning utgjorde inte skäl för att återställa försutten tid för överklagande då överklagandet kom in först efter den felaktigt angivna fristen
RÅ 2005 not 15
När bostadsrätt sålts av arvlåtare före dennes bortgång men tillträde inte skett vid arvlåtarens död skulle fordringen på köparen och inte bostadsrätten tas upp som tillgång vid arvsskattens bestämmande
RÅ 2005 not 16
Kommun där kärnkraftsreaktorn Barsebäck 2 är belägen hade inte rätt att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut om upphörande av rätten att driva reaktorn
RÅ 2005 not 17
Tagit ställning till framställningar om inhämtande av sakkunnigutlåtande och om muntlig förhandling / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd upphävdes och målet återförvisades då kammarrätten inte / Då kammarrätt avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att ta ställning till framställningar om inhämtande av sakkunnigutlåtande och om muntlig förhandling återförvisades målet
RÅ 2005 not 18
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2005 not 19
Skrivelse från kammarrätt där klaganden beretts tillfälle att slutföra sin talan ansågs inte utgöra ett överklagbart beslut
RÅ 2005 not 20
Fråga om inhibition i mål om upphävande av godkännande som revisor hade förfallit sedan länsrätt, efter det att klaganden återkallat sin talan där, avskrivit målet i sak från vidare handläggning
RÅ 2005 not 21
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Som gällde om kommuns beslut att inte medräkna en höjning av barnbidraget vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd stred mot likställighetsprincipen / Laglighetsprövning enligt kommunallagen (fråga om kommuns beslut att inte medräkna en höjning av barnbidraget vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd stred mot likställighetsprincipen, ändringsskäl)
RÅ 2005 not 22
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om / Laglighetsprövning om kommuns beslut att inte medräkna en höjning av barnbidraget vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål som gällde om kommuns beslut att inte medräkna en höjning av barnbidraget vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd stred mot likställighetsprincipen
RÅ 2005 not 23
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde tillstånd att inneha skjutvapen / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om tillstånd att inneha skjutvapen (prejudikat- och ändringsskäl)
RÅ 2005 not 24
Ansökan av Å.L. och B.L. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun (2001-09-10) antog ändring av del av stadsplan Hasselbacken II och del av detaljplan för Hasselbackevägen. Ändringen avsåg ny bussgata genom området som förbinder Älvhemsvägen och Hasselbackevägen
RÅ 2005 not 25
Förutsättningarna för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag)
RÅ 2005 not 26
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2005 not 27
Bygglov för mast och teknikbodar för mobiltelefoni (avslag)
RÅ 2005 not 28
Rättsprövning, plan- och bygglagen, bygglov för utan bygglov uppförd bod (avslag)
RÅ 2005 not 29
Tillstånd till förköp av fastighet (rättsprövning, avslag)
RÅ 2005 not 30
Överklagande av A.K. av beslut ang. förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2005 not 31
Vite enligt vitesföreläggande som återkallats av beslutsmyndigheten kunde inte dömas ut
RÅ 2005 not 32
Rättsprövning, plan- och bygglagen, beslut att anta detaljplan / För bostadsbebyggelse (fråga om särskilda skäl förelåg för kommunen att avsäga sig huvudmannaskapet för allmänna platser inom planområdet, avslag)
RÅ 2005 not 33
Ansökan om resning avvisad när ansökan avsåg ärende som avgjorts av skattemyndighet
RÅ 2005 not 34
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (försäkringskassans beslut och länsrättens dom i frågan om återbetalning av utbetald livränta vilade på felaktigt underlag, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om återbetalning av livränta (försäkringskassans beslut och länsrättens dom vilade på felaktigt underlag, synnerliga skäl)
RÅ 2005 not 35
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2005 not 36
Saklegitimation och övriga frågor om partbehörighet / Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Sökande som inte varit part i ärende hos regeringen avvisades / Beslut att avvisa överklagande av beslut om arbetsplan för väg (avslag) / Ansökan om rättsprövning av sökande som inte varit part hos regeringen avvisades / Besvärsrätt förelåg inte för ideell förening och bostadsrättsförening i fråga om beslut om fastställande av arbetsplan (avslag) / Besvärsrätt för ideell förening och bostadsrättsförening förelåg inte i fråga om beslut om fastställelse av arbetsplan (rättsprövning, avslag) / Besvärsrätt förelåg inte för ideell förening och bostadsrättsförening i fråga om beslut om fastställelse av arbetsplan för väg (rättsprövning, avslag)
RÅ 2005 not 37
Ansökan av B-O.M. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan för mobiltelefonmast. -Kommunfullmäktige i Tyresö kommun (2003-04-10) antog detaljplan för mobiltelefonmast i Trinntorp
RÅ 2005 not 38
Ansökan av Vapstens sameby om rättsprövning av ett beslut om bearbetningskoncession
RÅ 2005 not 39
Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av bostadshus (avslag)
RÅ 2005 not 40
Ansökan om resning i mål om assistansersättning ansågs ha förfallit när den funktionshindrade avlidit / Ansökan om resning i mål om rätt till insatser enligt LSS ansågs ha förfallit när den funktionshindrade avlidit / Ansökan om resning i mål om rätt till assistansersättning enligt LASS och insatser enligt LSS ansågs ha förfallit när den funktionshindrade avlidit
RÅ 2005 not 41
Person som beviljats förtidspension medgavs inte avskrivning av studiemedelsskuld då betalningsförmågan inte ansågs varaktigt nedsatt
RÅ 2005 not 42
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2005 not 43
Radiotjänst i Kiruna AB:s beslut om avgiftsskyldighet ansågs utgöra myndighetsutövning och bolagets överklagande av kammarrätts dom skulle därför ha kommit in till kammarrätten tre veckor från den dag domen meddelades
RÅ 2005 not 44
Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent upphävdes när datum på delgivningskvittot visats ligga i tiden före expedieringen av den överklagade domen
RÅ 2005 not 45
Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att en skrivelse angående ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd
RÅ 2005 not 46
Påstådd felaktig uppgift från domstolspersonal rörande tiden och sättet för att ansöka om rättsprövning av ett regeringsbeslut (avslag)
RÅ 2005 not 47
Ansökan av R.F. ang. rättsprövning av ett beslut i fråga om detaljplan
RÅ 2005 not 48
Ansökan om L-I.L. om rättsprövning av beslut ang. fråga om detaljplan
RÅ 2005 not 49
Ansökan av Föreningen Västkustbanans framtid samt P.D. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun (1999-10-18)antog detaljplan för Utbyggnad av Västkustbanan, delar av Ängelholm 3:2 och 3:3 m.m. söder om Rönne å
RÅ 2005 not 50
Ansökan av R.G. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun (2002-01-28)antog detaljplan för Utbyggnad av Västkustbanan, delar av Barkåkra 16:2, Ärrarp 9:41 och Skälderviken 175:146 m.m
RÅ 2005 not 51
När restaurang till förmånligt pris tillhandahållit de anställda mat ansågs fråga vara om tjänst men inte om uttag, eftersom tillhandahållandet skett mot vederlag (förhandsbesked)
RÅ 2005 not 53
Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken av anläggning för termisk behandling av avfall (avslag) / Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken av anläggning för termisk behandling av avfall (rättsprövning, avslag)
RÅ 2005 not 54
Fastighetsägare hade inte rätt att överklaga beslut att anta detaljplan / För utbyggnad av etablerad verksamhet i nära anslutning till nationalstadspark (avslag)
RÅ 2005 not 55
Överklagande av K.H. ang. beslut om förvar
RÅ 2005 not 56
Partssuccession ansågs inte kunna ske i mål om arvsskatt
RÅ 2005 not 57
Fråga om riktvärdeangivelsen för kedjehus inom visst värdeområde erhållit en för hög nivåfaktor och därmed lett till för högt basvärde på fastighet
RÅ 2005 not 58
Det inte undertecknats och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte efterkommits
RÅ 2005 not 59
Överklagande av E.B.L. ang. beslut om muntlig förhandling m.m. - Västmanlands läns allmänna försäkringskassa beslutade den 13 februari 2002 att avslå E.B.L:s ansökan om handikappersättning. E.B.L. överklagade beslutet hos Länsrätten i Västmanlands län, som i dom den 15 mars 2004 avslog överklagandet. E.B.L. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm samt yrkade muntlig förhandling och rättshjälp. Genom beslut den 30 september 2004 avslog kammarrätten ansökan om muntlig förhandling inför frågan om prövningstillstånd samt avslog ansökan om rättshjälp
RÅ 2005 not 60
Inhibition i mål om renskötsel ansågs ha förfallit då överklagandet prövats i sak / Fråga om inhibition i mål om renskötsel ansågs ha förfallit då överklagandet prövats i sak
RÅ 2005 not 61
Medverkan vid långivning från annan ansågs inte innefatta från skatteplikt undantagen kreditförmedlingsverkssamhet / Medverkan vid långivning från annan ansågs inte innefatta från skatteplikt undantagen kreditförmedlingsverksamhet (förhandsbesked)
RÅ 2005 not 62
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Sökande som inte kunde identifieras i rättsprövningsmål avvisades / Enskilda som inte behandlats som parter eller varit aktiva i regeringsärende ansågs inte berörda av beslut i fråga om rätt att driva kärnkraftsreaktor på sådant sätt att talerätt förelåg (avslag) / Enskilda som inte behandlats som parter eller varit aktiva i regeringsärende ansågs inte berörda av beslut i fråga om rätt att driva kärnkraftsreaktor på sådant sätt att talerätt förelåg (rättsprövning, avslag)
RÅ 2005 not 63
Saklegitimation och övriga frågor om partbehörighet / Ansökan om rättsprövning av sökande som inte varit part i ärendet hos regeringen avvisades / Beslut att anta detaljplan för genomfört för biltrafik och för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse / Beslut att anta detaljplan för genomfart för biltrafik och för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse (avslag)
RÅ 2005 not 64
Saklegitimation och övriga frågor om partbehörighet / Föreläggande för kommun att se till att en allmän vatten- och avloppsanläggning kom till stånd ansågs inte beröra enskilda på sådant sätt att de hade talerätt (avslag) / Föreläggande för kommun att se till att en allmän vatten- och avloppsanläggning kom till stånd ansågs inte beröra enskilda på sådant sätt att de hade talerätt (rättsprövning, avslag)
RÅ 2005 not 65
För bostadsbebyggelse m.m. (trafikfrågor ej lösta, avslag) / För att möjliggöra bebyggelse för permanent bosättning m.m. (trafikfrågor ej lösta, avslag)
RÅ 2005 not 66
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av länsstyrelse
RÅ 2005 not 67
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär avfördes (avvisning)
RÅ 2005 not 68
Tillhandahållande av utrymme för datoranvändning ansågs inte avse upplåtelse av rätt till fastighet (förhandsbesked)
RÅ 2005 not 69
Kammarrätts beslut att avvisa begäran om utlämnande av allmän handling som inte kunnat identifieras undanröjdes när uppgifter som kunde läggas till grund för en identifiering av handlingen lämnats i överklagandet hos Regeringsrätten
RÅ 2005 not 70
Ansökan av K.Ö. om resning m.m
RÅ 2005 not 71
Resningsansökan med yrkande om återbetalning av ränta som tagits ut av försäkringskassa prövades inte eftersom kassans beslut kunde omprövas enligt reglerna i 27 § förvaltningslagen
RÅ 2005 not 72
Handling som inte förvarades hos myndighet kunde inte begäras utlämnad
RÅ 2005 not 73
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om underlag för arbetsgivaravgifter / Premier för ansvarsförsäkring för ledande befattningshavare inom koncern skulle inte ingå i avgiftsunderlaget
RÅ 2005 not 74
Yrkanden om införande av tvåkammarriksdag m.m. kunde inte prövas
RÅ 2005 not 75
Skattetillägg skulle beräknas på skillnaden mellan utgående och ingående mervärdesskatt när en skattskyldig inte redovisat någon mervärdesskatt i sin självdeklaration
RÅ 2005 not 76
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om
RÅ 2005 not 77
Ansökan av I.A. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2005 not 78
Uthyrning till kommun av bostadsmoduler för hemlösa ansågs avse stadigvarande bostäder och var därför undantagen från skatteplikt (förhandsbesked)
RÅ 2005 not 79
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2005 not 80
Rättsligt bistånd i form av offentligt biträde kunde inte beviljas i mål om resning
RÅ 2005 not 81
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta då fråga var om / Arbetsskadeförsäkring (den försäkrade hade lämnat sådana uppgifter om inkomst att målet inte borde ha avgjorts utan ytterligare utredning) / Beräkning av livränteunderlag (den försäkrade hade lämnat sådana uppgifter om inkomst att målet inte borde ha avgjorts utan ytterligare utredning)
RÅ 2005 not 82
Omvandling av villkorat aktieägartillskott till ovillkorat medförde att det villkorade tillskottet inte längre existerade (förhandsbesked)
RÅ 2005 not 83
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2005 not 84
Rättsprövning, plan- och bygglagen, beslut att anta detaljplan
RÅ 2005 not 85
Rättsprövning, plan- och bygglagen, beslut att anta detaljplan
RÅ 2005 not 86
Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Talerätt för naturskyddsförening i mål ang. bygglov (rättsprövning, bifall) / Tillbyggnad av fiskestuga i område av riksintresse för naturvården och friluftslivet (avslag) / Talerätt för naturskyddsförening i mål om bygglov för tillbyggnad av fiskestuga i område av riksintresse för naturvården och friluftslivet (bifall)
RÅ 2005 not 87
För bostadsbebyggelse på mark som i gällande detaljplan utgjorde allmän plats/park (avslag)
RÅ 2005 not 88
Rättsprövning, plan- och bygglagen, beslut att anta detaljplan / Tid för att ansöka om rättsprövning återställdes då part hos regeringen inte fått del av dess beslut / För att lägga ut gatuplanteringsmark som kvartersmark för överföring till angränsande tomter (avslag)
RÅ 2005 not 89
Meddelande per e-post till kammarrätt ansågs utgöra överklagande av domstolens beslut
RÅ 2005 not 90
Ärende om bygglov för vindkraftverk (avvisning och avslag)
RÅ 2005 not 91
Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga beslut om utlämnande
RÅ 2005 not 92
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2005 not 93
I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial ansågs rätt att ansöka om resning inte föreligga för
RÅ 2005 not 94
Fråga om byte av offentligt biträde i mål om vård enligt LVU hade förfallit sedan kammarrätten, efter det att klaganden återkallat sin talan där, avskrivit målet i sak
RÅ 2005 not 95
Överklagande avvisades, såvitt det avsåg handlingar som inte varit föremål för prövning i kammarrätten / I mål om psykiatrisk tvångsvård av en person som var målsägande i ett brottmål ansågs uppgifter om denne, som begärts utlämnade av den tilltalade i brottmålet, omfattade av sekretess enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen
RÅ 2005 not 96
Idrottsförening som skulle sälja abonnemang till datorspel över Internet tillsammans med Ishockeyförbundet ansågs skattskyldig för sin inkomst av verksamheten / Idrottsförening som skulle försälja abonnemang till datorspel över Internet tillsammans med Ishockeyförbundet ansågs skattskyldig för sin inkomst av verksamheten (förhandsbesked)
RÅ 2005 not 97
Fråga om inhibition i byggnadsmål hade förfallit då överklagandet prövats i sak (avskrivning)
RÅ 2005 not 98
Kammarrätts beslut hade inte gått klagandena emot då de inte fört egen talan i kammarrätten
RÅ 2005 not 99
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2005 not 100
Överklagande av B.B. av beslut om muntlig förhandling. - Försäkringskassan beslutade att avslå B.B:s ansökan om utökad assistansersättning. Länsrätten i Jämtlands län avslog hennes överklagande av försäkringskassans beslut. I överklagande hos Kammarrätten i Sundsvall fullföljde B.B. sin talan och yrkade muntlig förhandling. Kammarrätten avslog i beslut den 13 juni 2005 yrkandet om muntlig förhandling och beredde B.B. tillfälle att slutföra sin talan inför kammarrättens ställningstagande i frågan om prövningstillstånd. - B.B. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2005-08-17, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får talan mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt i vissa i lagrummet angivna fall. Beslut i fråga om muntlig förhandling hör inte till de beslut mot vilka talan får föras särskilt. Överklagandet ...
RÅ 2005 not 101
Kammarrätts beslut att meddela prövningstillstånd kunde inte överklagas
RÅ 2005 not 102
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2005 not 103
Fråga om inhibition i mål om eftergift av påförd förseningsavgift enligt årsredovisningslagen ansågs ha förfallit då överklagandet prövas i sak
RÅ 2005 not 104
Kammarrättens avgörande hade inte gått klaganden emot då kammarrätten på talan av denne upphävt länsrättens dom ang. arbetslöshetsersättning
RÅ 2005 not 105
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2005 not 106
Fråga om skattemyndighet haft fog för att besluta om avregistrering av mervärdesskattegrupp
RÅ 2005 not 107
Beslut om rivningslov skulle överklagas hos regeringen
RÅ 2005 not 108
Ansökan av K.F. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Områdesnämnden Sicklaön i Nacka kommun beslutade den 27 januari 2004 att anta detaljplan för del av Sicklaön, Nysätra och Nackanäsvägen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län den 24 mars 2004 att avslå överklagandet
RÅ 2005 not 109
Överklagande av H.S. av avvisningsbeslut samt ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 2005 not 110
Kammarrätts beslut att återförvisa mål till polismyndighet för ny prövning
RÅ 2005 not 111
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Underhållsstöd (fråga om bestämmande av återbetalningsskyldighet bort ske genom en skälighetsbedömning / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om underhållsstöd som gällde frågan om bestämmande av återbetalningsskyldighet bort ske genom en skälighetsbedömning (prejudikatskäl)
RÅ 2005 not 112
När restaurang till förmånligt pris tillhandahållit de anställda mat ansågs fråga vara om tjänst men inte om uttag eftersom tillhandahållandet sket mot vederlag / När restaurang till förmånligt pris tillhandahållit de anställda mat ansågs fråga vara om tjänst men inte om uttag eftersom tillhandahållandet skett mot vederlag
RÅ 2005 not 113
Ersättning för rättegångskostnader kunde inte utgå i mål om rättsprövning / För bostadsbebyggelse (bristande överensstämmelse mellan plankarta och planbestämmelser och erforderlig justering i detaljplanen kunde därför göras av regeringen, avslag) / Skäl att bevilja resning i regeringsärende förelåg inte när Regeringsrätten i ett samtidigt avgjort rättsprövningsmål förklarat att regeringens beslut skulle stå fast (avslag) / För bostadsbebyggelse (bristande överensstämmelse mellan plankarta och planbestämmelser var uppenbar och erforderlig justering i detaljplanen kunde därför göras av regeringen, avslag)
RÅ 2005 not 114
Kammarrätts och länsrätts domar i vad de avsåg medgivande till fortsatt tvångsvård undanröjdes eftersom det, till följd av tidigare avgörande från kammarrätten, vid tiden för länsrättens överklagade dom inte pågick någon tvångsvård
RÅ 2005 not 115
Tillhandahållande av fondförsäkring och av en färdig fondportfölj ansågs avse två separata tjänster (förhandsbesked)
RÅ 2005 not 116
Förutsättningarna för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag) / Innebörden av begreppet "berörd fastighetsägare" i 5 kap. 11 § första stycket plan- och bygglagen (avslag)
RÅ 2005 not 117
Ersättning för kostnader medgavs inte i mål som avsåg överklagande av kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling i mål om pensionsgrundande belopp m.m.
RÅ 2005 not 118
Tillfälligt avverkningsförbud i ärende om bildande av naturreservat (avslag) / Tillfälligt avverkningsförbud i ärende om bildande av naturreservat (rättsprövning, avslag)
RÅ 2005 not 119
Luftfartsverkets beslut om föreskrifter om flygning med bemannad ballong hade karaktär av normbeslut och prövades inte
RÅ 2005 not 120
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ansökan om rättsprövning av sökande som inte varit part i ärendet hos regeringen avvisades / Förutsättningarna för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag)
RÅ 2005 not 121
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2005 not 122
Beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen (avslag) / Beslut om bearbetningskoncession ansågs inte strida mot Europakonventionen (rättsprövning, avslag) / Beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen ansågs inte strida mot Europakonventionen (rättsprövning, avslag)
RÅ 2005 not 123
Ansökan av K-A.K. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan. -Kommunfullmäktige i Solna kommun (2003-06-16) antog detaljplan för del av kv. Krönet m.fl. inom stadsdelen Råsunda
RÅ 2005 not 124
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Regeringens beslut att avslå en framställning om ersättning för rättegångskostnader m.m. i tvist med staten
RÅ 2005 not 125
Av regeringen prövat kommunfullmäktigebeslut om detaljplan (avslag) / Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att
RÅ 2005 not 126
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Anställd i Försvarsmaktens utlandsstyrka kunde anses stå till arbetsmarknadens förfogande under tid i beredskap (prejudikatskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om anställd i Försvarsmaktens utlandsstyrka kunde anses stå till arbetsmarknadens förfogande under tid i beredskap, prejudikatskäl)
RÅ 2005 not 127
Överklagande av Försäkringskassan ang. bilstöd till handikappade. -Norrbottens läns allmänna försäkringskassa (2001-08-28) avslog K.B:s ansökan om anpassningsbidrag avseende automatisk växellåda, klimatanläggning och elektriskt manövrerad stol
RÅ 2005 not 128
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades inte i mål om förhandsbesked där den skattskyldige ansökt om beskedet / Uttagsbeskattning skulle ske när aktier som utgjort lagertillgångar vid en överlåtelse ändrade karaktär till kapitaltillgångar (förhandsbesked)
RÅ 2005 not 129
Anskaffningsutgift för aktier som förvärvats genom deltagande i optionsprogram (förhandsbesked)
RÅ 2005 not 130
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta då fråga var om / Försäkringskassa haft rätt att fatta beslut som var till nackdel för den försäkrade i förhållande till ett tidigare beslut av kassan (prejudikatskäl) / Arbetsskadeförsäkring (fråga om försäkringskassa haft rätt att fatta beslut som var till nackdel för den försäkrade i förhållande till ett tidigare beslut av kassan, prejudikatskäl) / Försäkringskassas beslut i mål om arbetsskadeförsäkring var till nackdel för den försäkrade i förhållande till ett tidigare beslut av kassan (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd av prejudikatskäl)
RÅ 2005 not 131
Fråga om beskattning av ett som aktieägartillskott betecknat belopp
RÅ 2005 not 132
Avdrag för förvaltningsutgifter medgavs inte ägare av fondförsäkring (förhandsbesked)
RÅ 2005 not 133
Ansökan av F.G. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2005 not 134
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2005 not 135
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av skattemyndighet
RÅ 2005 not 136
Kammarrätt borde ha kompletterat utredningen i mål om handikappersättning och meddelat prövningstillstånd / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde handikappersättning (ytterligare utredning borde ha inhämtats) / Handikappersättning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då målet inte borde ha avgjorts utan ytterligare utredning)
RÅ 2005 not 137
Saklegitimation och övriga frågor om partbehörighet / Ansökan om rättsprövning av sökande som inte varit part i ärendet hos regeringen avvisades
RÅ 2005 not 138
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av kommuns miljö- och byggnadsnämnd
RÅ 2005 not 139
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2005 not 140
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenninggrundande inkomst (osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt med hänsyn till de uppgifter som den försäkrade lämnade i kammarrätten, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt med hänsyn till de uppgifter som den försäkrade lämnade i kammarrätten
RÅ 2005 not 141
Utgången av medgivet anstånd för komplettering borde ha avvaktats innan frågan om prövningstillstånd avgjordes (bifall) / Utgången av medgivet anstånd för komplettering borde ha avvaktats innan frågan om prövningstillstånd avgjordes (resningsärende, bifall)
RÅ 2005 not 142
När fråga var om påförande av särskild avgift skulle nya föreskrifter i lagen tillämpas som medförde befrielse från avgiften
RÅ 2005 not 143
Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av bostadshus (avslag)
RÅ 2005 not 144
Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av bostadshus (avslag)
RÅ 2005 not 145
Beslut om antagande av detaljplan ansågs inte strida mot Europakonventionen (rättsprövning, avslag)
RÅ 2005 not 146
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Rätt att överklaga beslut om bygglov förelåg inte när klaganden inte ägde någon fastighet som direkt gränsade till den fastighet på vilken bygglovet beviljats heller som på annat sätt var berörd av bygglovsbeslutet (avslag) / Besvärsrätt förelåg inte i fråga om beslut om bygglov (klagandenas fastigheter gränsade inte direkt till den fastighet på vilken bygglovet beviljats och berördes inte på annat sätt av bygglovsbeslutet (rättsprövning, avslag) / Rätt att överklaga beslut om bygglov förelåg inte när klaganden inte ägde någon fastighet som direkt gränsade till den fastighet på vilken bygglovet beviljats eller som på annat sätt var berörd av bygglovsbeslutet (rättsprövning, avslag)
RÅ 2005 not 147
Bygglov för mast och teknikbodar för mobiltelefoni (avslag)
RÅ 2005 not 148
Länsrätt (kammarrätten hade avskrivit målet i huvudsaken) / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2005 not 149
Talan avvisad när uppgivet ombud inte gett in fullmakt
RÅ 2005 not 150
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Återkrav av bistånd som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om återkrav av bistånd som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (kravet hade grundats på den nya socialtjänstlagen)
RÅ 2005 not 151
Då det gjordes sannolikt att klaganden fått del av kammarrätts dom den dag som angetts på delgivningskvitto och inte den tidigare dag som angetts på mottagningsbevis / Överklagande hade kommit in i rätt tid då det gjordes sannolikt att klaganden fått del av kammarrätts dom den dag som angetts på delgivningskvitto och inte den tidigare dag som angetts på mottagningsbevis
RÅ 2005 not 152
Överklagande av M.Y. av kammarrätts beslut att avslå yrkande om muntlig förhandling i mål om arbetsskadeförsäkring
RÅ 2005 not 153
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Handikappersättning (bostadstillägg hade inte beaktats vid beräkning av merkostnader, ändringsskäl) / Handikappersättning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då bostadstillägg inte hade beaktats vid beräkning av merkostnader)
RÅ 2005 not 154
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2005 not 155
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda (inkomstskatt)
RÅ 2005 not 156
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Regeringsrättens beslut att avvisa ansökan om rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Person som inte varit part i mål om rättsprövning hade inte rätt att ansöka om resning i målet (avvisning) / Ansökan om rättsprövning av Regeringsrättens beslut om rättsprövning ansågs utgöra en ansökan om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning av regeringsbeslut
RÅ 2005 not 157
Prövning av bygglovsfrågan skulle ske i mål om rivningsföreläggande / Föreläggande om vite kunde inte göras gällande mot vare sig föregående eller nuvarande ägare av fastighet efter överlåtelse av fastigheten
RÅ 2005 not 158
Energiskatt (elektrisk kraft som förbrukades i industriell verksamhet ansågs omfattad av den s.k. nollskattesatsen när verksamheten bedrevs av annan än den som hade leveransavtalet med den skattskyldige)
RÅ 2005 not 159
Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte i mål om offentlig upphandling där prövningstillstånd inte meddelades
RÅ 2005 not 160
Ansökan av C.G. om rättsprövning av ett beslut ang. tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken
RÅ 2005 not 161
Post- och telestyrelsens beslut i tvistlösningsärende inhiberades då utgången i målet bedömdes som oviss / Post- och telestyrelsens beslut i tvistlösningsärende enligt lagen om elektronisk kommunikation inhiberades då utgången i målet bedömdes som oviss
RÅ 2005 not 162
Beslut som inte ansett kunna bli föremål för rättsprövning / Yrkande om sekretessbeläggning av alla handlingar i mål om rättsprövning avvisades
RÅ 2005 not 163
Fråga om överklagande genom faxmeddelande kommit in i rätt tid
RÅ 2005 not 164
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2005 not 165
Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent fastställdes när det av utredningen i målet inte med tillräcklig grad av säkerhet kunde dras slutsatsen att delgivning av kammarrättens beslut skett senare än vad delgivningskvittot utvisade
RÅ 2005 not 166
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Lånerevers som utfärdats av ett aktiebolag till delägare i bolaget ansågs utgöra ett finansiellt instrument