HFD 2011:1
Återföring av negativ goodwill har ansetts utgöra skattepliktig intäkt. Inkomsttaxering 2005.
HFD 2011:2
Tillstånd till allmän kameraövervakning har medgetts för s.k. bildporttelefoner vid entréer till flerfamiljshus.
HFD 2011:3
En sextonåring som insjuknat i diabetes mellitus har under den inledande sjukdomsperioden ansetts vara allvarligt sjuk i den mening som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning.
HFD 2011:4
En detaljplan medger att ett nytt bostadsområde med sex- och sjuvåningsbyggnader byggs intill nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. De åtgärder som planen medger har ansetts inte påtagligt skada nationalstadsparkens natur- och kulturvärden. Tillika fråga om nationalstadsparkens gränser. Rättsprövning.
HFD 2011:5
Interimistiskt beslut enligt förvaltningsprocesslagen om att omedelbart avbryta en inledd vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kan bara komma i fråga om det står klart att en sådan åtgärd är nödvändig av hänsyn till barnets bästa och inte kan anstå till dess dom meddelas i målet.
HFD 2011:6
Förutsättningar för vård enligt lagen med särskild bestämmelser om vård av unga.
HFD 2011:7
Beslut om anvisning av plats i förskoleklass har ansetts överklagbart enligt kommunallagen.
HFD 2011:8
Omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kulturella aktiviteter ingår inte i insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
HFD 2011:9
Fråga om rätt till ersättning enligt lagen om mervärdeskattekonton för kommuner och landsting vid lämnande av bidrag till hjälp- och intresseorganisationer.
HFD 2011:10
Ett regeringsbeslut enligt lagen om stöd till trossamfund har ansetts kunna bli föremål för rättsprövning. Beslutet har upphävts eftersom skälen för avgörandet inte redovisats.
HFD 2011:11
Fråga om förväxlingsbedömning mellan en firma och varumärken.
HFD 2011:12
Fråga om rätt till omställningspension för en kvinna vars make sex månader före sin död hade flyttat till en lägenhet i ett äldreboende.
HFD 2011:13
Fråga om förutsättningar för flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
HFD 2011:14
En domare har inte ansetts jävig att handlägga ett mål rörande inkomsttaxering och skattetillägg enbart på den grunden att han tidigare prövat frågan om anstånd med att betala den aktuella skatten.
HFD 2011:15
Den omständigheten att en ledamot av kammarrätten objektivt sett varit jävig har inte ansetts utgöra grund för resning.
HFD 2011:16
En ansökan om tillfällig registrering av ett fordon kan inte avslås på den grunden att den inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom en viss tid från det att fordonet fördes in i Sverige.
HFD 2011:17
En försäkrad har enligt kollektivavtal möjlighet att få sin arbetstid förkortad men ändå få en lön som grundas på en ordinarie arbetstid om 40 timmar per vecka. I ett mål om sjukpenning har ansetts att underlag saknas för att anta att den försäkrades arbetstid som frisk skulle ha varit annat än 40 timmar.
HFD 2011:18
Fråga om godkännande av utländsk utbildning som grund för läkarlegitimation.
HFD 2011:19
Ett helt familjeägt aktiebolag överlåter till bokfört värde aktier i ett dotterbolag till ett nybildat aktiebolag som ägs av familjemedlemmarna och till viss del av verkställande direktören i dotterbolaget. Fråga om det av bestämmelsen i 23 kap. 11 § första stycket 2 inkomstskattelagen följer att denne inte ska beskattas i inkomstslaget tjänst med anledning av överlåtelsen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011:20
Ett företag som i räkenskaperna tagit upp värdet av pågående arbeten på löpande räkning som tillgång har endast beskattats för fakturerade belopp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011:21
En fastighet ska med anlitande av mäklare säljas i bolagsform. Mäklarens förmedling av aktierna i bolaget har undantagits från skatteplikt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2011:22
I mål om rättsprövning bör det regeringsbeslut som klandras anses vara av det slaget att det rör civila rättigheter eller skyldigheter om det inte finns klart stöd för en annan bedömning.
HFD 2011:23
I ett mål om särskild avgift enligt radio- och tv-lagen har vid bedömningen av tillåtet antal annonsavbrott tv-programmen ”Poirot” inte ansetts vara en tv-serie.
HFD 2011:24
När rätt till utdelning på kvalificerade andelar lämnats i gåva skulle gåvomottagaren beskattas för utdelningen i inkomstslaget tjänst enligt reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011:25
Havandeskapspenning (graviditetspenning) har efter en bedömning av förhållanden i varje enskilt fall beviljats (I) en förskolelärare vars arbete till stor del äger rum i skog och mark och i vilket det ingår tunga och besvärliga lyft, obekväma arbetsställningar och ensidig belastning (II) en kvinna som distribuerar blommor till detaljhandlare och i vars arbete det ingår tunga och besvärliga lyft, mycket gående och stående, arbete i trånga utrymmen och ensidig belastning.
HFD 2011:26
En elektrikers skulderbesvär har godkänts som arbetsskada.
HFD 2011:27
Aktivitetsersättning har ansetts kunna utgå enligt olika nivåer under en och samma ersättningsperiod förutsatt att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år.
HFD 2011:28
Fråga om förvärvsbeskattning av en segelbåt som inköpts ny i ett annat EU-land och som sedan använts en viss tid innan den seglats till Sverige. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2011:29
I ett mål om offentlig upphandling har förvaltningsrätten beslutat att en leverantör ska uteslutas från förnyad anbudsutvärdering på grund av brister i anbudet som påtalats i ansökan om överprövning. Leverantören borde ha beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen och hade rätt att överklaga beslutet.
HFD 2011:30
Deltidssjukskriven försäkrad har ansetts ha rätt till sjukpenning, trots att arbetstiden inte reducerats varje arbetsdag.
HFD 2011:31
Skattskyldighet enligt lagen om alkoholskatt har inte ansetts föreligga för leverans av varor till en mottagare som felaktigt varit registrerad som godkänd upplagshavare.
HFD 2011:32
Den som ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pensionsutbetalningar anses ha tillerkänts pension även för tiden efter det att uttaget av pensionen återkallats. Samordning av arbetslöshetsersättning och pension ska därför ske trots att sökanden inte längre uppbär pension.
HFD 2011:33
Fråga om ett vinstutdelande livförsäkringsföretags inkomst i form av återbetalda förvaltningsavgifter ska beskattas enligt inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011:34
Ett distributionsnät för stadsgas har ansetts vara en sådan anläggning som omfattas av lagen om skydd mot olyckor.
HFD 2011:35
Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked i skattefråga.
HFD 2011:36
En funktionshindrad förälders behov av hjälp med omvårdnad och tillsyn av barn kan inte beaktas vid bedömning av om föräldern omfattas av personkretsen i 1 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
HFD 2011:37
Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
HFD 2011:38
Ett åtagande att i samband med en aktieemission förvärva aktier som inte tecknats har ansetts utgöra en från mervärdesskatteplikt undantagen omsättning.
HFD 2011:39
En förvaltningsrätts beslut om ersättning till nämndeman i domstolen för inkomstförlust på grund av uppdraget överklagas hos förvaltningsrätten.
HFD 2011:40
Vid tillämpning av ettårsregeln har en skattskyldig ansetts ha vistats i det land där han haft sin bostad trots att han arbetat i ett annat land. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011:41
Fråga om ersättning för tidsspillan för offentligt biträde i samband med en muntlig förhandling när biträdets kontor ligger på kort promenadavstånd från förhandlingslokalen.
HFD 2011:42
En näringsidkare har rätt att beräkna det för räntefördelning justerade resultatet med tillämpning av 33 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen även om verksamheten under beskattningsåret upphört genom att föras över till någon annan. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011:43
Hinder mot att bevilja serveringstillstånd enligt alkohollagen har ansetts föreligga när ägarna till två restauranger är närstående till dem som tidigare fått tillstånden för restaurangerna återkallade.
HFD 2011:44
Missförhållanden som medfört återkallelse enligt alkohollagen av serveringstillstånd för ett serveringsställe kan läggas till grund för bedömningen av om senare återkallelse ska ske av ett serveringstillstånd för ett annat serveringsställe med samma ägare.
HFD 2011:45
Uppgifter i Kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas om ett utslag har inte ansetts missvisande. Förutsättningar för rättelse har därför saknats.
HFD 2011:46
Lotteriinspektionens förbud mot att visa utländskt spelbolags logotyp i sponsringsmeddelanden i tv-sändningar har ansetts stå i strid med ändamålen med yttrandefrihetsgrundlagen samt med radio- och tv-lagens bestämmelser. Ett förbud mot att exponera utländska spelbolags odds i samband med tv-sända idrottsevenemang har ansetts stå i strid med yttrandefrihetsgrundlagen.
HFD 2011:47
Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
HFD 2011:48
Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
HFD 2011:49
En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningsstöd med hänvisning till att denne inte vill underkasta sig psykolog- eller läkarundersökning.
HFD 2011:50
Förutsättningar för upphävande av ett pågående omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
HFD 2011:51
Fråga om statlig myndighets ställning som part i förvaltningsprocessen.
HFD 2011:52
Handlingar i en databas som gjorts tillgängliga för en annan myndighet för bl.a. statistikframställning utgör allmänna handlingar.
HFD 2011:53
En kommuns beslut att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en ideell förening har ansetts strida mot lag då fullmäktige före beslutet underlåtit att verka för handlingsoffentlighet hos föreningen.
HFD 2011:54
Förvärvaren av en utmätt pensionsförsäkring har medgetts avdrag för anskaffningskostnaden i takt med att utbetalningarna från försäkringen tas upp till beskattning. Inkomsttaxering 2007.
HFD 2011:55
Beskattning av båtförmån (I och II). Inkomsttaxering 2002-2005 respektive 2005.
HFD 2011:56
Det saknas grund för att i ett biståndsärende kräva att den studerande med studiemedel ska täcka kostnader som hänför sig till tid efter terminens slut.
HFD 2011:57
Att en medlem i en arbetslöshetskassa själv rättar en oriktig uppgift kan utgöra särskilda skäl för kassan att inte utesluta denne.
HFD 2011:58
Den omständigheten att den skattskyldige återkallat en begäran om omprövning med följd att Skatteverket skrivit av omprövningsärendet har inte ansetts utgöra hinder mot beslut om skattetillägg.
HFD 2011:59
En handling kan inte anses vara avskild för myndigheten enligt 10 § andra stycket förvaltningslagen så länge den är under postbefordran.
HFD 2011:60
Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte beviljats för en semesterresa till Egypten.
HFD 2011:61
Krav på återbetalning av felaktigt utbetald förtidspension och sjukersättning har inte eftergetts då den försäkrade orsakat de felaktiga utbetalningarna genom brott.
HFD 2011:62
Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas (I) en person som redan har beviljats personlig assistans eller (II) vid behov av omfattande insatser i assistansliknande former.
HFD 2011:63
Fråga om förutsättningar föreligger för sjukersättning tills vidare (I-III).
HFD 2011:64
Ett aktiebolag förvärvar fastigheter som utgör lagertillgångar på villkor som enligt praxis innebär att bolaget träder in i överlåtarens skattemässiga situation. Att fastigheterna i bolagets räkenskaper tas upp till ett högre värde än det skattemässiga värdet innebär inte att bolaget ska beskattas för skillnaden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011:65
En förvaltningsrätts bedömning att ett överklagande kommit in i rätt tid har ansetts bindande för kammarrätten.
HFD 2011:66
Fråga om rätt till insatsen annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av ett friliggande hus.
HFD 2011:67
Sedan ett bolag har upplösts genom likvidation kan bolaget inte anses lida skada eller men genom att uppgifter röjs vid utlämnande av allmänna handlingar.
HFD 2011:68
Fråga om undantag från skyldigheten att ha ett certifierat kassaregister.
HFD 2011:69
Ett regeringsbeslut som medför att massfondbyten inom premiepensionssystemet hindras har inte ansetts avse en enskild fondsparares civila rättigheter.
HFD 2011:70
Yrkande om prövotid för en legitimerad läkare har avslagits då det inte visats att läkarens handlande medfört fara för patientsäkerheten.
HFD 2011:71
En regionträff för fackliga förtroendemän har inte ansetts vara en sådan enskild angelägenhet som är en förutsättning för riksfärdtjänst.
HFD 2011:72
Fråga om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag avseende en byggnad när avsikten vid förvärvet varit att kort tid därefter riva byggnaden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011:73
Schablonintäkt har ansetts kunna beräknas på uppskovsbelopp som hänför sig till äldre kapitalvinster oavsett regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011:74
Fråga om skyldigheten för ett dödsbo att återbetala assistansersättning.
HFD 2011:75
Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011:76
En förvaltningsrätt beslutade att skriva av ett mål med anledning av att klaganden hade återkallat sitt överklagande. Beslutet, som meddelades innan överklagandetiden gått ut, har inte hindrat att klaganden inom den tiden fått komma in med ett nytt överklagande.
HFD 2011:77
Kameraövervakning av entréer i flerfamiljshus har ansetts otillåten enligt personuppgiftslagen.
HFD 2011:78
En vårdnadshavare har inte ansetts ha rätt att föra barnets talan i ett LVU-mål när ett särskilt offentligt biträde finns förordnat för barnet och är dess ställföreträdare i målet.
HFD 2011:79
Om en tidigare fastighetsägare gjort skogsavdrag ska en person som fått fastigheten i gåva återföra motsvarande belopp när fastigheten avyttras. Inkomsttaxering 2004.
HFD 2011:80
En person har dömts för att bl.a. ha upprättat osanna fakturor åt några bolag. Hans inkomst av verksamheten har beskattats som tjänsteinkomst. Inkomsttaxering 2007.
HFD 2011:81
Den som fått ersättning från en arbetslöshetskassa och senare fått ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid ska betala tillbaka ersättningen. Det är arbetslöshetskassan som ska visa att förutsättningar för återbetalning föreligger.
HFD 2011:82
Ett investmentföretag som fört över sin värdepappersportfölj till en investeringsfond har ansetts inte längre vara ett investmentföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011:83
Material som använts för att släcka bränder inom en avfallsanläggning har vid tillämpning av lagen om skatt på avfall ansetts använt för driften av anläggningen. Förhandsbesked angående avfallsskatt.
HFD 2011:84
Fråga om återkallelse av vapentillstånd respektive omhändertagande av skjutvapen på grund av grovt rattfylleri (I-III).
HFD 2011:85
I ett upphandlingsmål har en leverantör ansetts sakna rätt att föra talan mot domstols förordnande om rättelse som inte varit av sådant slag som avses i HFD 2011 ref. 29.
HFD 2011:86
Mottagare av andelskraft har medgetts avdrag för s.k. uttagningskostnader avseende kraftanläggningens drift. Inkomsttaxering 1999-2001.
HFD 2011:87
Tjänster avseende brevbefordran från Sverige till ett land utanför EU som utförs på uppdrag av en näringsidkare i Sverige ska anses omsatta här och undantas från skatteplikt såsom export. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2011:88
Ett kommanditbolag har underlåtit att lämna skattedeklarationer avseende mervärdesskatt och därför skönsbeskattats och påförts skattetillägg. Att en tidigare komplementär i bolaget upphört att vara komplementär vid beslutstillfället har inte hindrat att hon vid tillämpning av lagen om handelsbolag och enkla bolag ansetts betalningsansvarig för skattetillägget.
HFD 2011:89
Den tid under vilken en pensionär varit försäkrad för sjukdom och moderskap har ansetts avgörande för vilken EU-medlemsstat som ska bära kostnader för vårdförmåner.
HFD 2011:90
Fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen (I-V). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011 not 1
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat förvaltningsrättens dom som inte ändrats av kammarrätten
HFD 2011 not 2
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Beslut att avslå överklagande av länsstyrelses beslut att avslå begäran om omprövning av beslut om strandskydd
HFD 2011 not 3
När klaganden var en kommunal nämnd räknades tiden för att överklaga kammarrättens avgörande från beslutsdagen
HFD 2011 not 4
Sjukpenning (den försäkrade var inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och fick därmed anses uppfylla kravet på att ha varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen)
HFD 2011 not 5
Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / För ägare av fastighet inom planområdet när planen för dennes del endast innebar att fastigheten tillfördes viss mark
HFD 2011 not 6
Resning- Migrationsöverdomstolen fattade beslut om att inte meddela prövningstillstånd innan tiden för att komma in med läkarintyg löpt ut (avslag) / Hos Migrationsöverdomstolen i mål om uppehållstillstånd m.m. (beslut att inte meddela prövningstillstånd fattades innan tiden för att komma in med läkarintyg löpt ut, avslag)
HFD 2011 not 7
Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / För att möjliggöra exploateringsprojekt avseende trädgårdsanläggning (avslag) / Då sökanden ägde en fastighet som låg utanför planområdet och inte påverkades av planen / För ideell förening när beslutet inte omfattades av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
HFD 2011 not 8
Rättsprövning enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut / För delägare i delägarförvaltad samfällighet i fråga om beslut om upphävande av strandskydd
HFD 2011 not 9
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Aktivitetsstöd (fråga om Försäkringskassan kan grunda beslut om aktivitetsstöd omedelbart på de uppgifter som erhållits från arbetslöshetskassan eller om Försäkringskassan ska göra en egen prövning, prejudikatskäl)
HFD 2011 not 10
Ansökan av T.A. och T.H. om resning
HFD 2011 not 11
Undantaget för sjukvårdstjänster ansågs inte tillämpligt på sjukvårdsrådgivning och sjukvårdsplanering (förhandsbesked)
HFD 2011 not 12
För att möjliggöra byggande av nya permanentbostäder (bl.a. avsaknad av fullständig miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
HFD 2011 not 13
In- och utbetalningar hos ett bolag ansågs utgöra förmedlade provisioner som inte skulle påverka bolagets resultat
HFD 2011 not 14
Beslut av kyrkonämnd i frågor om upplåtelse eller överlåtelse av gravrätt innebär myndighetsutövning varför överklagandetiden för nämnden i sådana frågor räknas från dagen för domstols beslut
HFD 2011 not 15
Ansökan av A.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt uppsikt
HFD 2011 not 16
Miljöskyddsförening ansågs ha talerätt i mål om antagande av detaljplan för utvidgad trafikplats
HFD 2011 not 17
För miljöorganisation i fråga om beslut att anta detaljplan som inte hade betydande påverkan på miljön
HFD 2011 not 18
Kammarrätts beslut att återförvisa mål till förvaltningsrätt för ny prövning
HFD 2011 not 19
Ansökan av Laholms kommun om återställande av försutten tid
HFD 2011 not 20
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Bistånd i form av s.k. särskilt boende åt en 90-årig kvinna / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd enligt socialtjänstlagen (s.k. särskilt boende åt en 90-årig kvinna)
HFD 2011 not 21
Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan
HFD 2011 not 22
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då
HFD 2011 not 23
Ansökan av O.B. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
HFD 2011 not 24
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Fråga var om uppgift som hänförde sig till särskild rättsverkan av brott (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen då / Rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen (fråga om uppgift som hänförde sig till särskild rättsverkan av brott, prejudikatskäl)
HFD 2011 not 25
Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt)
HFD 2011 not 26
Skäl att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen förelåg inte / I mål om rättsprövning avseende ifrågasatt överskridande av miljökvalitetsnormer / Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av vägprojektet Förbifart Stockholm (avslag) / Sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter ansågs berörda av tillåtlighetsbeslut enligt 17 kap. miljöbalken eftersom någon senare domstolsprövning av lokaliseringsfrågan inte kunde ske
HFD 2011 not 27
Ansökan av E.D. m.fl. om rättsprövning av beslut att fastställa järnvägsplan och anta detaljplan
HFD 2011 not 28
Sekretess enligt 31 kap. 12 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen förelåg för uppgifter i handlingar hos riksdagens utredningstjänst
HFD 2011 not 29
För utbyggnad av hamnverksamhet m.m. (vid bedömning av den i planärendet föreliggande miljökonsekvensbeskrivningen beaktades att verksamheten krävde tillstånd av miljödomstol, avslag)
HFD 2011 not 30
Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt)
HFD 2011 not 31
Ansökan av J.B. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att upphäva del av detaljplan
HFD 2011 not 32
Sekretess enligt 28 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen förelåg för uppgift om e-postkorrespondens som omnämnts i förvaltningsrätts dom
HFD 2011 not 33
Tjänster avseende bildande av lagerbolag var skattepliktiga (förhandsbesked)
HFD 2011 not 34
Beslut om upphävande av förhandsbesked om bygglov för fritidshus med hänsyn till försvarets behov av att använda ett övnings- och skjutfält (avslag)
HFD 2011 not 35
Ansökan av B.F. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
HFD 2011 not 36
Socionom och kurator som följt behandlingsplan och konsulterat ansvarig psykiatriker kunde inte påföras disciplinpåföljd efter en patients självmord / Socionoms och kurators underlåtenhet att anteckna läkarkonsultation i en patientjournal ansågs utgöra ett ringa fel som inte kunde föranleda disciplinpåföljd
HFD 2011 not 37
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Då det måste ha stått klart att klaganden övervägde att komma in med ytterligare handlingar (synnerliga skäl) / Arbetsskadeförsäkring (då det måste ha stått klart att klaganden övervägde att komma in med ytterligare handlingar, synnerliga skäl)
HFD 2011 not 38
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Rätt för en facklig organisation att överklaga kommunal nämnds beslut, ändringsskäl / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då det framstod som osäkert om en facklig organisation hade rätt att överklaga en kommunal nämnds beslut, ändringsskäl
HFD 2011 not 39
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Tillstånd till ändring av föreståndare i viss verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde fråga om tillstånd till ändring av föreståndare i viss verksamhet (prejudikatskäl)
HFD 2011 not 40
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om socialnämnd kunde besluta att en person måste sälja sin andel i en fritidsfastighet för att vara aktuell för bistånd, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om socialnämnd kunde besluta att en person måste sälja sin andel i en fritidsfastighet för att vara aktuell för bistånd, prejudikatskäl)
HFD 2011 not 41
Ansökan av Migrationsverket rörande dom från Migrationsöverdomstolen (avslag)
HFD 2011 not 42
Pensionsförsäkringspremier ska ingå i beskattningsunderlaget för det beskattningsår då premien ska dras av vid inkomsttaxeringen (förhandsbesked) / Avdrag för pensionsförsäkringspremier avseende pensioner intjänade under ett visst år medges om de betalats senast då självdeklarationen för det året skulle ha lämnats / Särskild löneskatt på pensionskostnader (pensionsförsäkringspremier ska ingå i beskattningsunderlaget för det beskattningsår då premien ska dras av vid inkomsttaxeringen / Avdrag för pensionsförsäkringspremier avseende pensioner intjänade under ett visst år medges om de betalats senast då självdeklarationen för det året skulle ha lämnats (förhandsbesked)
HFD 2011 not 43
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av skatt (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde -befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av trängselskatt (prejudikatskäl)
HFD 2011 not 44
Överklagande av byggnadsnämnds beslut hade lämnats in i kommunens reception inom överklagandefristen men inkomststämplats först sedan denna frist gått ut (bifall)
HFD 2011 not 45
Promemoria som tillkommit för måls föredragning ansågs inte utgöra allmän handling
HFD 2011 not 46
Överklagande av Försäkringskassan i mål ang. sjukpenning
HFD 2011 not 47
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga hur bistånd i form av boende påverkas av bedömning av fortsatt behov av vård enligt annan lagstiftning än socialtjänstlagen, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga hur bistånd i form av boende påverkas av bedömning av fortsatt behov av vård enligt annan lagstiftning än socialtjänstlagen, prejudikatskäl)
HFD 2011 not 48
Mål återförvisades då kammarrätten avskrivit målet utifrån en felaktig förutsättning / Mål om ersättning för kostnader för sjukvård i annat EU-land återförvisades då kammarrätten avskrivit målet utifrån en felaktig förutsättning
HFD 2011 not 49
Resning beviljades sedan kammarrätts beslut om beskattning av en utomlands bosatt person enligt bestämmelserna för obegränsat skattskyldiga lett till ett förhöjt skatteuttag
HFD 2011 not 50
För att möjliggöra uppförande av nya bostäder och lokaler för offentlig och kommersiell service i anslutning till Kungliga nationalstadsparken (avslag)
HFD 2011 not 51
Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / Då sökanden var en villaägarförening som inte uppfyllde kraven på en miljöorganisation enligt Århuskonventionen
HFD 2011 not 52
Ansökan av F.W. om resning i mål ang. assistansersättning
HFD 2011 not 53
Varken sökanden eller Skatterättsnämnden berört frågan om det tänkta förfarandet var förenligt med det bolagsrättsliga splittringsförbudet
HFD 2011 not 54
Skönsmässigt beräknad inkomst av tjänst undanröjdes för person som bott och varit verksam i Spanien / I mål om skönstaxering (Skatteverket fick inte del av en till kammarrätten ingiven kopia av en i Spanien lämnad självdeklaration, bifall)
HFD 2011 not 55
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut ,- plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Som möjliggjorde uppförande av byggnad i område av riksintresse för kulturminnesvården ansågs inte behöva föregås av miljökonsekvensbeskrivning
HFD 2011 not 56
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Laglighetsprövning enligt kommunallagen (fråga om i vilken utsträckning styrdokument som t.ex. verksamhetsplaner och befattningsbeskrivningar kan vara så preciserade att de kan anses innefatta en delegation, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde i vilken utsträckning styrdokument som t.ex. verksamhetsplaner och befattningsbeskrivningar kan vara så preciserade att de kan anses innefatta en delegation (prejudikatskäl)
HFD 2011 not 57
Ansökan av A.B. om prövning av statsråds beslut om uppsikt enligt utlänningslagen
HFD 2011 not 58
Eftersom pensionsutfästelser inte var otillräckligt tryggade medgavs inte avdrag enligt kompletteringsregeln (förhandsbesked) / Eftersom pensionsutfästelser inte var otillräckligt tryggade medgavs inte avdrag enligt kompletteringsregeln (förhandsbesked, inkomstskatt)
HFD 2011 not 59
Sverige ansågs enligt skatteavtalet med Folkrepubliken Kina ha rätt att beskatta en i Kina bosatt person för vinst vid avyttring av aktier (förhandsbesked) / Avtalet med Folkrepubliken Kina (Sverige ansågs enligt avtalet ha rätt att beskatta en i Kina bosatt person för vinst vid avyttring av aktier, förhandsbesked)
HFD 2011 not 60
Beviljande av nätkoncession (rättsprövning, avslag) / Beviljande av nätkoncession enligt ellagen (avslag)
HFD 2011 not 61
Beslut om skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (avslag)
HFD 2011 not 62
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om vissa regeringsbeslut / För sameby i fråga om försäljning av mark där samebyn hade renskötselrätt
HFD 2011 not 63
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadsanpassningsbidrag (fråga om bidrag vid köp av bostad som krävde anpassningsåtgärder, prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om bidrag vid köp av bostad som krävde anpassningsåtgärder (prejudikat- och ändringsskäl)
HFD 2011 not 64
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Leverantör vars anbud antagits men som uteslöts efter överprövning medgavs inte talerätt vid överprövning av den upphandlande enhetens nya tilldelningsbeslut då giltighetstiden för leverantörens anbud gått ut
HFD 2011 not 65
För att möjliggöra konferensverksamhet (fråga om syftet med planen och planbestämmelserna var otydligt formulerade, avslag)
HFD 2011 not 66
Skattesatsen 6 % skulle tillämpas på fotoböcker som producerades av ett företag men vars innehåll helt bestämdes av företagets kunder (förhandsbesked)
HFD 2011 not 67
För att möjliggöra åtkomst till strandområde (avslag)
HFD 2011 not 68
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Statlig ersättning för flyktingmottagande (fråga om vilka slags kostnader som omfattas av kommunens rätt till ersättning, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om statlig ersättning för flyktingmottagande (fråga om vilka slags kostnader som omfattas av kommunens rätt till ersättning, prejudikatskäl)
HFD 2011 not 69
Ansökan av A.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt uppsikt enligt utlänningslagen
HFD 2011 not 70
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Klagande som inte tidigare varit part i målet var inte berättigad att först hos Högsta förvaltningsdomstolen träda in som part i rättegången genom att överklaga kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd
HFD 2011 not 71
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut i utlämnandefrågan
HFD 2011 not 72
Det gjorts i syfte att få uttalanden i skälen för avgörandet ändrade
HFD 2011 not 73
Fråga om kapitalunderlag för pensionsstiftelse (förhandsbesked) / Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmede l
HFD 2011 not 74
Undantaget för tjänster avseende social omsorg ansågs tillämpligt på
HFD 2011 not 75
Samfällighetsförening ansågs skattskyldig för upplåtelse av parkeringsplatser (förhandsbesked)
HFD 2011 not 76
Beslut om nätkoncession för kraftledning (fråga bl.a. om miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
HFD 2011 not 77
Tobaksskatt för snus, som av konsumenten skulle tillföras vatten, skulle tas ut på produktens vikt vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträder (förhandsbesked) / Tobaksskatt (skatt för snus, som av konsumenten skulle tillföras vatten, skulle tas ut på produktens vikt vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträder, förhandsbesked)
HFD 2011 not 78
Tobaksskatt för portionssnus som till tre fjärdedelar bestod av grönt te skulle tas ut på produktens hela vikt / Tobaksskatt (skatt för portionssnus som till tre fjärdedelar bestod av grönt te skulle tas ut på produktens hela vikt, förhandsbesked)
HFD 2011 not 79
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Inkomstskatt (återköp av pensionsförsäkring, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Ersättning kunde inte beviljas i mål om återköp av pensionsförsäkring / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då frågan gällde om återköp av en pensionsförsäkring var helt avgörande för möjligheten att undvika konkurs (prejudikatskäl)
HFD 2011 not 80
Den del av en tågresa som utförs av annan tågoperatör än den som sålt resan ansågs som en resetjänst (förhandsbesked)
HFD 2011 not 81
Omfattningen av assistansersättning till ett svårt funktionshindrat barn bestämdes utan beaktande av föräldraansvaret enligt föräldrabalken
HFD 2011 not 82
Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om / Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Tillstånd till utökning av verksamhet med särskild service för barn och ungdomar (prejudikatskäl) / Personlig assistans (vilka krav som ska ställas på bostad med särskild service för barn och ungdomar, prejudikatskäl) / Prövningstillstånd i kammarrätt i mål om tillstånd att utöka verksamhet med särskild service för barn och ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
HFD 2011 not 83
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (fråga om kommunen är skyldig att på den enskildes begäran anordna en del av en insats som till huvuddelen tillhandahålls av en privat anordnare, prejudikatskäl)
HFD 2011 not 84
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Undantaget för bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel ansågs omfatta ett åtagande att i samband med en aktiemission förvärva sådana aktier som inte tecknats / När ersättning med visst belopp begärts i kammarrätten för kostnader där kunde en i Högsta förvaltningsdomstolen framställd begäran om ersättning för ytterligare kostnader i kammarrätten inte prövas
HFD 2011 not 85
Fastighetsägare ansågs berörd av sådan ändring av detaljplan för grannfastighet som beslutats före utgången av planens genomförandetid
HFD 2011 not 86
Påförande av schablonintäkt för ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp som var hänförligt till 1978 års lag om uppskov med beskattning av realisationsvinst stred inte mot retroaktivitetsförbudet i regeringsformen (förhandsbesked)
HFD 2011 not 87
Schablonintäkt för ersättningsbostad ansågs kunna beräknas på uppskovsbelopp som hänförde sig till äldre kapitalvinster oavsett regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag (förhandsbesked) / Schablonintäkt för ersättningsbostad ansågs kunna beräknas på uppskovsbelopp som hänförde sig till äldre kapitalvinster oavsett regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag och utan hinder av gemenskapsrätten (förhandsbesked) / Schablonintäkt för ersättningsbostad ansågs kunna beräknas på uppskovsbelopp som hänförde sig till äldre kapitalvinster oavsett regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag och utan hinder av Europakonventionen (förhandsbesked)
HFD 2011 not 88
Innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (förhandsbesked) / Utomståenderegeln ansågs inte tillämplig trots att utomstående ägde 31 procent av aktierna i ett fåmansföretag (förhandsbesked)
HFD 2011 not 89
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt , m.m. / I mål om beskattning av återbetalad ingående mervärdesskatt (prejudikatintresse) / Återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som kostnad vid inkomsttaxeringen ansågs utgöra en skattepliktig intäkt
HFD 2011 not 90
I ett ärende om antagande av detaljplan för en organisation enligt sina stadgar inte hade som huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen och inte heller för en person vars civila rättigheter eller skyldigheter inte berördes av planen
HFD 2011 not 91
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Ansökan om åläggande att betala särskild avgift på grund av dröjsmål med att tillhandahålla bostad med särskild service avslogs
HFD 2011 not 92
Socialnämnd hade fog för att inte lämna bistånd till psykoterapibehandling då vårdbehovet inte var akut
HFD 2011 not 93
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd fastställdes i mål om besvärsrätt vid olovligt byggande / Besvärsrätt förelåg i fråga om byggnadsnämnds beslut att lämna en anmälares klagomål mot olovligt byggande utan åtgärd när anmälaren ägde en fastighet som gränsade till den fastighet som anmälan avsåg
HFD 2011 not 94
I fråga om beslut att till polismyndighet utlämna uppgifter som inhämtats för trängselskatteändamål
HFD 2011 not 95
Den närmare innebörden av ett gåvobrev var oklar (inkomstskatt)
HFD 2011 not 96
De faktiska omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda (mervärdesskatt)
HFD 2011 not 97
Produktgaranti avseende hemelektronik ansågs inte utgöra en försäkringstjänst (förhandsbesked)
HFD 2011 not 98
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (förvaltningsrätten hade inte prövat sökandens samlade behov av personlig assistans, ändringsskäl)
HFD 2011 not 99
Prövning av de ställda frågorna inte borde grundas på en av sökanden lämnad förutsättning om att diskrimineringsförbudet enligt ett skatteavtal var tillämpligt (inkomstskatt)
HFD 2011 not 100
Ansökan av U.P. om rättsprövning av beslut ang. utvidgning av naturreservat. - Länsstyrelsen i Örebro län beslutade i december 2006 om inrättande av ett naturreservat benämnt Dunderklintarna i Lekebergs och Örebro kommuner. Frågan om inrättandet hade då varit aktuell under ett antal år och länsstyrelsens beslut avsåg endast en del av de fastigheter som var aktuella för reservatsbildningen. Arbetet med en utvidgning av naturreservatet upptogs därför omgående efter reservatsbildningen och omfattade del av fastigheten Arbohyttan 3:2 i Örebro kommun. Under beredningen av ärendet fattade länsstyrelsen beslut om förbud mot vissa åtgärder enligt 7 kap. 24 § miljöbalken, bl.a. för att förhindra avverkning av barrskog med höga naturvärden i det område som var aktuellt för den utvidgade reservatsbildningen. Beslut om utvidgning av naturreservatet fattades av länsstyrelsen den 26 oktober 2009 med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4 § miljöbalken. Som skäl för beslutet anförde länsstyrelsen bl.a. fö...
HFD 2011 not 101
Utredningen om föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn beskrev inte en sådan påtaglig risk för skada som är en förutsättning för ett beslut om tvångsvård
HFD 2011 not 102
Länsstyrelses beslut om fördelning mellan samebyar av intäkter från upplåtelse av rätt till fiske skulle överklagas till allmän förvaltningsdomstol (bifall) / Länsstyrelses beslut om fördelning mellan samebyar av intäkter från upplåtelse av rätt till fiske skulle överklagas till allmän förvaltningsdomstol (rättsprövning, bifall)
HFD 2011 not 103
För bostadsbebyggelse (fråga om vad som ska anses utgöra betydande miljöpåverkan i planområdet, avslag)
HFD 2011 not 104
Fråga om sekretess för uppgifter i överklagandehandling i mål hos kammarrätt om upphörande av rättspsykiatrisk vård
HFD 2011 not 105
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet