NJA 2006 s. 3
Endast den som är berättigad till den prestation som verkställigheten avser har ansetts behörig att göra en ansökan om verkställighetsförklaring enligt Luganokonventionen.
NJA 2006 s. 7
En femårsperiod för användningstvång avseende varumärke börjar inte löpa förrän invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet är avslutat. 25 a § varumärkeslagen (1960:644).
NJA 2006 s. 16
Tryckfrihetsmål. I en artikel om utredningen av mordet på Olof Palme lämnades uppgifter om en polisman som medverkat i utredningen vilka var ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Uppgiftslämnandet har ansetts försvarligt, och skälig grund har ansetts föreligga för uppgifterna, som hämtats från ett betänkande av en statlig utredning.
NJA 2006 s. 22
Fråga om prövningstillstånd krävts i hovrätt vid överklagande av flera målsägandes enskilda anspråk som handlagts i brottmål.
NJA 2006 s. 26
Gemensam vårdnad har ansetts inte vara väl förenlig med barns bästa i ett fall där modern har dömts för försök till dråp på fadern och denne har förklarat att han inte kan tänka sig att ha någon som helst direkt kontakt med modern.
NJA 2006 s. 32
Försäkringstagare som förlorat ett dispaschärende har inte inom ramen för detta ansetts kunna åläggas att ersätta försäkringsbolaget för dess kostnader hos dispaschören.
NJA 2006 s. 37
Resning har ansetts kunna beviljas i ett domvilloärende. Fråga om sökanden haft giltig ursäkt för att inte tidigare ha åberopat ny bevisning.
NJA 2006 s. 40
En hovrätts underlåtenhet att fullgöra den utredningsskyldighet som åvilar en domstol som skall besluta om utvisning av en utlänning med barn i Sverige har ansetts vara ett rättegångsfel och har föranlett återförvisning till hovrätten.
NJA 2006 s. 45
Frågor om undersökningspliktens omfattning för godtrosförvärv av begagnad bil.
NJA 2006 s. 53
Tolkning av försäkringsvillkor för olycksfallsskada.
NJA 2006 s. 70
Fråga, i ärende om klagan över domvilla på den grunden att lagfart på fastigheter ändrats genom rättelsebeslut utan att den lagfarne ägaren fått tillfälle att yttra sig, vid vilken tidpunkt denne skall anses ha fått kännedom om besluten.
NJA 2006 s. 78
I mål om vårdnad m.m. har hovrätten enligt 34 § första stycket rättshjälpslagen (1996:1619) beslutat att rättshjälp som beviljats part skulle upphöra. Sedan parten överklagat beslutet och gett in ett läkarintyg till Högsta domstolen, har tredje man begärt att få läkarintyget utlämnat. Varken 9 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100) eller någon annan bestämmelse i nämnda lag har ansetts utgöra hinder mot att handlingen lämnas ut.
NJA 2006 s. 79
Frågor om den straffrättsliga bedömningen av samlag med barn under femton år samt om ersättning för den kränkning som sådant brott inneburit. (I och II)
NJA 2006 s. 101
Sedan A och B genom dom av tingsrätt förpliktats att solidariskt betala ett belopp till C, vinner domen laga kraft mot B, som också utan förbehåll fullgör hela betalningsskyldigheten, medan A överklagar domen. Den av B erlagda betalningen har inte ansetts kunna uppfattas som en utfästelse från A:s sida att inte överklaga tingsrättens dom, men eftersom C genom betalningen erhållit slutgiltig gottgörelse och förklarat sig inte längre ha något anspråk mot A, har denne ansetts sakna rättsligt intresse av att få fortsätta processen mot C.
NJA 2006 s. 103
Penninghäleri?
NJA 2006 s. 118
En offentlig försvarare, som till hovrätten överklagat en dom i brottmål, beviljades anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet och förelades samtidigt att komma in med rättegångsfullmakt. Sedan en komplettering av överklagandet givits in men däremot inte någon fullmakt, avvisade hovrätten överklagandet. Avvisningsbeslutet har undanröjts, eftersom det med hänsyn till omständigheterna och de följder det skulle få för den tilltalade om tingsrättens dom vann laga kraft fanns skäl för hovrätten att ge försvararen ytterligare en möjlighet att förete fullmakt.
NJA 2006 s. 120
Fråga om bevisbördan för påstående om överenskommelse om återkallelse av hävningsförklaring.
NJA 2006 s. 128
Fråga om resning i ett av hovrätt avgjort ärende om domvilla, när sökanden i resningsärendet åberopat en omständighet som hovrätten bort beakta ex officio.
NJA 2006 s. 131
En tilltalads skyldighet att till staten återbetala kostnaden för hans offentliga försvar har jämkats dels med hänsyn till att han delvis frikänts och att huvudförhandlingen blivit väsentligen förlängd av att åtal även fördes mot andra, dels med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden. Dessutom frågor om återbetalningsskyldighet för rättegångskostnader i hovrätten.
NJA 2006 s. 136
En revisor i ett aktiebolag vållade bolaget skada när han fullgjorde sitt uppdrag. Fråga om skadeståndet kan jämkas på grund av medvållande på bolagets sida.
NJA 2006 s. 145
Fråga om en polis gjort sig skyldig till vapenbrott och brott mot lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, alternativt tjänstefel, med avseende på vapen och explosiva varor som han haft hand om i tjänsten.
NJA 2006 s. 170
Frågor om bevisbörda och skadeståndets storlek i mål om diskriminering på grund av sexuell läggning.
NJA 2006 s. 181
När en person genom uppsåtligt våld tillfogats skador som medfört att han befunnit sig i ett livshotande tillstånd under inte obetydlig tid, har skadestånd för personskada i form av psykiska besvär ansetts kunna utgå till den som står personen särskilt nära.
NJA 2006 s. 188
Ett bolag som har tillstånd att till vatten släppa ut en viss mängd fosfatfosfor angivet dels som ett riktvärde per dygn avseende medelvärde per månad, dels som ett gränsvärde per dygn avseende medeltal för kalenderår, har till följd av olika omständigheter släppt ut omkring en tredjedel av tillåten årsmängd under loppet av något dygn. Eftersom meddelade villkor inte överträtts har ansvar för vållande till miljöstörning inte ansetts föreligga och ett yrkande om att bolaget skulle åläggas företagsbot har ogillats.
NJA 2006 s. 202
Fråga om förlängning av besöksförbud.
NJA 2006 s. 206
Sambo, som efter separation bott kvar i en med andra parten samägd bostadsrättslägenhet i enlighet med domstols förordnande, har ålagts att betala andra parten ersättning för nyttjandet.
NJA 2006 s. 212
Skyddstillsyn med föreskrift om kontraktsvård har ansetts inte komma i fråga som påföljd för sexuellt utnyttjande av underårig och barnpornografibrott, när straffvärdet för brotten motsvarat fängelse ett år sex månader och behandlingsplanen inte varit tillräckligt ingripande.
NJA 2006 s. 221
En praktikant på en förskola har genomfört en sexuell handling genom att föra in handen mellan skinkorna på en fyraårig pojke och vidröra dennes analöppning och genitalier. Gärningen har rubricerats som sexuellt övergrepp mot barn.
NJA 2006 s. 228
En sjuksköterska som av misstag blandat en infusionslösning till ett spädbarn så att den blev tio gånger starkare än ordinerat och därigenom orsakat barnets död, har dömts för vållande till annans död.
NJA 2006 s. 246
Ändringar i lotterilagen (1994:1000) har med stöd av ett inhämtat förhandsavgörande från EG-domstolen bedömts utgöra tekniska föreskrifter enligt Rådets direktiv 83/189/EEG. Eftersom de ändrade bestämmelserna inte notifierats enligt direktivets föreskrifter har de ansetts inte kunna göras gällande mot en enskild. Åtal för dobbleri, alternativt brott mot lotterilagen, har därför ogillats.
NJA 2006 s. 271
Sedan en svarande vid tingsrätten åberopat en motfordran till kvittning och tingsrätten på invändning av käranden funnit fordringen vara preskriberad, har svaranden i hovrätten hänvisat till 10 § preskriptionslagen och gjort gällande rätt att kvitta oavsett preskription. Vad svaranden sålunda anfört i hovrätten har inte ansetts vara ett åberopande av en ny omständighet enligt 50 kap. 25 § 3 st. RB.
NJA 2006 s. 275
Fråga om tillämpning av övergångsbestämmelserna till 2003 års lagändringar avseende företagshypotek. Äldre rätt har ansetts tillämplig vid en konkurs som inletts genom ansökan under år 2004, fastän konkursen avslutats först efter detta års utgång.
NJA 2006 s. 283
Sammanboende mellan en man och ett barn i ca 18 månader har inte betraktats som varaktigt i den mening som krävs för att mannens arvingars rätt att föra talan om mannens faderskap till barnet skall ha fallit bort.
NJA 2006 s. 293
Fråga vid åtal för otillåten miljöverksamhet om gärningen är att anses som ringa (I). Dessutom fråga om blankettstraffstadgande med fängelse i straffskalan som fyllts ut av myndighetsföreskrifter (I och II). (Jfr beträffande den senare frågan NJA 2005 s. 33)
NJA 2006 s. 310
Villkor i tillstånd enligt miljöbalken om att verksamhetsutövaren i produktionen inte får använda sådana råvaror eller insatskemikalier för vilka det saknas dokumenterad kunskap om risken för vissa olägenheter för hälsa och miljön har ansetts inte vara godtagbart bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt med hänsyn till att det inte av villkoret framgår hur djupgående kunskaper som krävs eller hur de skall vara dokumenterade.
NJA 2006 s. 326
Frågor om tillämpning av preklusionsreglerna i 42 kap. 15 § och 43 kap. 10 § rättegångsbalken.
NJA 2006 s. 339
Brottslighetens art har i ett fall av djurplågeri inte ansetts utgöra skäl att ådöma fängelsestraff.
NJA 2006 s. 346
Särskilda skäl har i visst fall ansetts föreligga mot att näringsförbud meddelas med stöd av presumtionsregeln i 3 § 2 st lagen (1986:436) om näringsförbud.
NJA 2006 s. 354
Ett bolag med säte i USA innehar ett europeiskt patent med giltighet i Sverige. Patentet har ansetts grunda svensk domsrätt i mål angående negativ fastställelsetalan om patentets skyddsomfång. Det förhållandet att svaranden väckt talan angående patentintrång med yrkande om vitesförbud och intrångsersättning har inte ansetts böra föranleda att fastställelsetalan avvisas på grund av bristande fastställelseintresse.
NJA 2006 s. 364
Bestämmelsen i 15 kap. 8 § första stycket andra meningen RB om att en beslutad kvarstad omedelbart skall hävas när en talan som har väckts i saken återkallas är inte tillämplig, när talan återkallas på grund av att den skall prövas i annan ordning.
NJA 2006 s. 367
Fråga om bevisbörda m.m. i ett mål avseende ersättning ur rättsskyddsförsäkring för skäliga och nödvändiga rättegångskostnader.
NJA 2006 s. 375
Tidigare ostraffad gärningsman, som gjort sig skyldig till flera tillgreppsbrott, har utvisats på grund av återfallsrisk.
NJA 2006 s. 380
Fråga i mål om interimistiskt vitesförbud enligt 37 a § varumärkeslagen om en parallellimportör, som får ändra märkningen av en läkemedelsförpackning enligt principen om objektiv nödvändighet, även har rätt att ändra själva varumärket.
NJA 2006 s. 388
En utlänning, som har återfallit i brott, har utvisats trots att han har en i Sverige bosatt snart 13-årig dotter.
NJA 2006 s. 394
Fråga om skyldighet för kronofogdemyndighet att lämna ny underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken.
NJA 2006 s. 410
Statens energimyndighet har inte ansetts exklusivt behörig att pröva frågor om nättariffers skälighet. 10 kap. 17 § första stycket rättegångsbalken.
NJA 2006 s. 420
En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt aktiebolagslagen har inte någon generell skyldighet att vid skadeståndsansvar tillse att svaranden vid ogillande av talan kan få ersättning för sina av domstol utdömda rättegångskostnader.
NJA 2006 s. 427
Fråga om hyresvärd haft rätt att återta hyresobjektet på grund av att hyresgästen övergett detta. 12 kap. 27 § JB.
NJA 2006 s. 439
Den till vilken en fordran enligt en remburs har överlåtits har ansetts ha bättre rätt till fordringsbeloppet än den ursprunglige borgenärens, dvs. rembursens beneficients, konkursbo. Även fråga om tillämpning av 55 kap. 13 § st. 1 rättegångsbalken.
NJA 2006 s. 453
Ett överklagande av ett beslut om att avslå en rättshjälpsansökan har prövats i sak trots att klaganden avlidit under målets handläggning i Högsta domstolen.
NJA 2006 s. 457
Åklagare har överklagat en friande dom i mål om bilbältesförseelse utan att åberopa omhörande av vittne som vid tingsrätten åberopats av den tilltalade och som tingsrätten fäst tilltro till. Att hovrätten inte självmant kallat vittnet och inte heller uppmärksammat åklagaren på frågan har inte ansetts utgöra rättegångsfel.
NJA 2006 s. 464
En målsägande har överklagat tingsrättens dom i ansvarsdelen. Fråga om han därvid också fullföljt talan såvitt gäller hans skadeståndstalan i tingsrätten. Den som offentlig försvarare förordnade advokaten har inte ansetts biträda målsägandens motpart i denna egenskap vid särskilt överklagande av hovrättens beslut att avvisa målsägandens överklagande dit i skadeståndsdelen.
NJA 2006 s. 467
Ett flygblad som spritts i en skola har innehållit uttalanden om homosexuella. Fråga om spridningen är att bedöma som hets mot folkgrupp. (Jfr NJA 2005 s. 805.)
NJA 2006 s. 491
Fråga i mål om bedrägeribrott huruvida skada uppkommit för den vilseledde.
NJA 2006 s. 505
En kvinna har ansökt om att få adoptera sin makes barn. Barnet är sökandens och hennes makes genetiska barn men har fötts av en s.k. surrogatmamma. Sökandens make samtyckte i tingsrätten till adoptionen men överklagade tingsrättens beslut att meddela tillstånd till denna och återkallade därvid sitt samtycke. Fråga om återkallelsen skall medföra att adoptionsansökan avslås.
NJA 2006 s. 510
Straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt utnyttjande av barn.
NJA 2006 s. 518
Fråga om förverkande har prövats i tingsrätt enligt lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. efter det att svaranden underlåtit att efterkomma tingsrättens föreläggande att inkomma med yttrande. Ändringsdispens i hovrätten har meddelats då svarandens invändningar i hovrätten inte kunnat lämnas utan avseende och de väckt tvivel om riktigheten av tingsrättens avgörande.
NJA 2006 s. 520
Klagan över domvilla. En hovrätt har avvisat frågor under ett motförhör med ett vittne. Med hänsyn till att frågor får ställas inom vida ramar under ett motförhör har hovrättens beslut kunnat ifrågasättas. Avvisningsbeslutet har emellertid inte ansetts ha inverkat på målets utgång.
NJA 2006 s. 524
Två ungdomar har under några timmar tillgripit varor i olika butiker i ett köpcentrum. Gärningarna har bedömts som snatteri i de fall där värdet på varor som tillgripits i en butik legat under den vid butikstillgrepp tillämpade värdegränsen mellan stöld och snatteri.
NJA 2006 s. 530
Hovrätts beslut att inte tillåta överklagande av hovrätts dom avseende klander av skiljedom kan inte överklagas.
NJA 2006 s. 531
Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om utdömande av vite enligt miljöbalken på grund av att föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.
NJA 2006 s. 535
Två personer, som åtalats för grovt rån tillsammans och i samråd med andra personer, har ansetts inte kunna fällas till ansvar som gärningsmän när det inte varit utrett att de deltagit vid själva genomförandet av rånet och det inte funnits underlag för slutsatsen att någon av dem haft en sådan ställning i förhållande till andra medverkande att han ändå kunnat betraktas som gärningsman enligt principerna om utvidgat gärningsmannaansvar.
NJA 2006 s. 560
Tillstånd till prövning i hovrätt har meddelats för bedömning av om viss typ av datorer som använts för spel och som eventuellt också kan användas för internettjänster omfattas av lotterilagens definition av spelautomat.
NJA 2006 s. 567
Ett rättshjälpsbiträde har tillhandahållit en juristtjänst från Spanien som skall mervärdesbeskattas där och inte i Sverige. Han har ansetts berättigad till ersättning för kostnad avseende spansk mervärdesskatt.
NJA 2006 s. 569
Prövning av rimlighetskriteriet i 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) (I och II). Tillika fråga om en tillämpning av 8 § rättshjälpslagen i en gränsöverskridande tvist är förenlig med det s.k. rättshjälpsdirektivet (2003/8/EG) (II).
NJA 2006 s. 577
Fråga om visst handlande utgjort medhjälp till grov stöld och, när detta ansetts vara förhållandet, om det varit fråga om ett ringa fall som inte bör föranleda ansvar.
NJA 2006 s. 582
Resning. Med stöd av 34 kap. 1 § första stycket 3 och andra stycket brottsbalken undanröjdes en tilltalads tidigare dom på skyddstillsyn förenad med fängelse och utdömdes fängelse som gemensam påföljd för brotten i den tidigare domen och nytt brott. Resning har beviljats då det inte framgått att 6 § femte stycket samma kapitel tillämpats, vilket resulterat i att den tilltalade på sin egen talan i hovrätten erhållit ett sammanlagt längre fängelsestraff än om tingsrättens dom hade blivit bestående.
NJA 2006 s. 584
En offentlig försvarare överklagade tingsrättens dom utan att förete rättegångsfullmakt. Efter överklagandetidens utgång inkom den dömde med ett eget överklagande. Hovrättens beslut att därefter avvisa överklagandet har undanröjts på den grunden att den dömde med sitt överklagande måste uppfattas ha i efterhand godkänt försvararens åtgärd att överklaga.
NJA 2006 s. 588
Att en tilltalad i brottmål har adress utomlands har ansetts inte utgöra något absolut hinder mot att använda förenklad delgivning av kallelse till huvudförhandling med föreläggande att inställa sig personligen vid påföljd att överklagandet annars förefaller.
NJA 2006 s. 592
Frågan om en fordran som det allmänna har mot en återbetalningsberättigad konkursgäldenär uppkommit före eller efter konkursutbrottet saknar betydelse för om fordran skall läggas till grund för avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.
NJA 2006 s. 599
En arbetstagare har vid ansökan om att bolag skulle försättas i konkurs haft klar grund för att utgå från att bolaget var hennes arbetsgivare och därmed ansvarade för lönefordran som åberopades som grund för ansökningen. När bolaget i konkursärendet gjorde gällande att hon inte var anställd av bolaget återkallade hon ansökningen och konkursärendet avskrevs. Det har ansetts föreligga särskilda skäl att göra undantag från huvudregeln att en sökande, som återkallar sin ansökan i ett ärende om försättande i konkurs, skall ersätta motparten för dennes rättegångskostnader i ärendet (2 kap. 23 § konkurslagen och 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken).
NJA 2006 s. 605
Efter ansökan om att ett kommanditbolag skulle försättas i konkurs återkallade sökanden ansökningen med anledning av att konkursfordran betalats. Tingsrätten avskrev konkursärendet och förpliktade bolaget att ersätta sökanden för rättegångskostnader. Beslutet om ersättningsskyldighet överklagades av en advokat utan att det därvid angavs vem som var klagande eller att det företeddes någon fullmakt för advokaten. I en komplettering efter överklagandetidens utgång angav advokaten bolagets komplementär och firmatecknare som part och ingav en fullmakt av denne för advokaten att föra hans talan i målet. Av de omständigheter som åberopats i kompletteringen som grund för överklagandet framgick emellertid, vid en jämförelse med det överklagade beslutet, att det fanns stark anledning att anta att komplementären/firmatecknaren av misstag angetts som part i stället för kommanditbolaget. Möjligheten fanns även att denne avsett att föra talan för egen del som ansvarig för bolagets betalningsförplikt...
NJA 2006 s. 610
Fråga om påföljd för jakthäleribrott.
NJA 2006 s. 624
Sedan en inskrivningsmyndighet beslutat om uppskov i ärende om anteckning av bostadsrättsförenings intresseanmälan om förvärv av två fastigheter för ombildning till bostadsrätt, har fastigheterna överlåtits genom rättshandling vars giltighet var beroende av myndighets godkännande enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. Inskrivningsmyndigheten har härefter antecknat föreningens anmälan med verkan från dagen för dess ingivande till myndigheten. Anteckningsbeslutet har ansetts röra överlåtarens rätt på ett sådant sätt att han haft rätt att överklaga detta.
NJA 2006 s. 627
Fråga om underlåtenhet att skriva ner en fordran eller att göra en reservation för kreditförlust utgör bokföringsbrott.
NJA 2006 s. 635
Fråga i resningsärende (hyresmål avseende en studentbostad med s.k. boendespärr) om nya omständigheter eller bevis förebringats som visar att sökanden - en forskarstuderande - bedriver högskolestudier.
NJA 2006 s. 638
Ett landsting har efter förda förhandlingar av motparten mottagit ett dokument, benämnt slutlig överenskommelse, för underskrift men inte hört av sig utan oskäligt uppehåll. Under sådana förhållanden har ett avtal i enlighet med dokumentet ansetts ha kommit till stånd, när landstinget inte förmått styrka att detta inte korrekt sammanfattade ett träffat avtal.
NJA 2006 s. 652
Sedan hovrätt på begäran av part beslutat om verkställighet av en icke lagakraftvunnen utländsk dom enligt Bryssel I-förordningen samt motparten hos hovrätten ansökt om ändring av beslutet, upphävs domen, i följd varav även beslutet om verkställighet upphävs. Undantagsregeln i 18 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad har inte ansetts böra tillämpas i denna situation.
NJA 2006 s. 655
En ansökan om rättshjälp i en rättslig angelägenhet rörande klander av skiljedom får inte avslås med stöd av 9 § rättshjälpslagen (1996:1619) på den grunden att den rättssökande åtnjutit rättsskydd i den angelägenhet som omfattade skiljeförfarandet. Även frågor om tillämpningen av fullföljdsförbudet i 43 § andra stycket lagen (1996:116) om skiljeförfarande.
NJA 2006 s. 657
Fråga om hinder mot utmätning enligt 3 kap. 21 § andra stycket utsökningsbalken.
NJA 2006 s. 662
Konkursförvaltares utlägg för försäkring av egendom och för omhändertagande av miljöfarligt avfall har inte ansetts vara ersättningsgilla som konkurskostnad enligt 14 kap. 1 § konkurslagen.
NJA 2006 s. 672
Fråga i vad mån en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som fört talan i ett mål eller ärende, har rätt att få ersättning av allmänna medel för arbete och utgifter enligt 20 kap. 7 § föräldrabalken.
NJA 2006 s. 678
Bestämmelserna i 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ansetts analogt tillämpliga i ett fall gällande en samägd arrenderätt där lagstiftningen inte tillhandahåller någon annan metod för att lösa konflikter mellan samägarna.
NJA 2006 s. 683
Ett universitet har vid antagningen av nybörjare på juris kandidatprogrammet höstterminen 2003 reserverat tio procent av platserna för sökande med "bägge föräldrar utrikes födda", i syfte att öka den etniska och sociala mångfalden inom programmet. Samtliga sökande som antogs enligt denna urvalsgrund hade sämre meriter än andra sökande som inte blev antagna, däribland A och B. Universitetet har inte till stöd för förfarandet ansetts kunna åberopa undantaget från diskrimineringsförbudet i 7 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. A och B har därför tillerkänts skadestånd av staten på grund av otillåten diskriminering.
NJA 2006 s. 708
Uttrycket "egenmäktigt bortför barnet" i 7 kap. 4 § första stycket andra meningen brottsbalken omfattar inte att en vårdnadshavare mot den andra vårdnadshavarens vilja håller kvar barnet på en plats dit barnet ursprungligen förts i samförstånd mellan vårdnadshavarna.
NJA 2006 s. 721
Fråga i mål angående trafikskadeersättning om beviskravet för att skadan har uppkommit i följd av trafik med ett okänt motorfordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det okända fordonet.
NJA 2006 s. 732
Begreppet vattenledningsskada i 7 kap. 12 § tredje stycket bostadsrättslagen (1991:614) omfattar inte skada till följd av läckage av vatten från ledningar och anordningar för värme.
NJA 2006 s. 738
Fråga om beloppets storlek vid bestämmande av ersättning för sveda och värk som till följd av dödsfall åsamkats personer som stod den avlidne särskilt nära. Erhållen trafikskadeersättning har avräknats från skadeståndet.
NJA 2006 s. 747
En rätt till ett officialservitut har ansetts inte vara berörd av en beslutad gemensamhetsanläggning. Servitutsinnehavaren har därför inte haft rätt att som sakägare föra talan mot anläggningsbeslutet.
NJA 2006 s. 751
Betydelsen av fordonets värde och ägarens personliga och ekonomiska förhållanden vid bedömningen av om ett förverkande enligt 7 § trafikbrottslagen (1951:649) är oskäligt.
NJA 2006 not 1
T.S. mot Riksåklagaren angående förfallet överklagande samt återställande av försutten tid m.m.
NJA 2006 not 2
R.P. mot Domstolsverket, I.B. och A.S. angående ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen.
NJA 2006 not 3
Uppsalahem Aktiebolag mot L.L. angående klagan över domvilla.
NJA 2006 not 4
Framställning om utlämning till Italien av P.N.Y.
NJA 2006 not 5
P.G. mot G.L. angående skadestånd.
NJA 2006 not 6
T.O. mot Riksåklagaren angående grovt rattfylleri m.m.
NJA 2006 not 7
Bohlin & Karlsson Kök AB:s konkursbo (konkursboet) mot C.K. angående kvarstad.
NJA 2006 not 8
S.N. mot Riksåklagaren angående klagan över domvilla och resning.
NJA 2006 not 9
J.A.J. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2006 not 10
L.M. mot U.L. angående grovt tjänstefel m.m.
NJA 2006 not 12
G.S. mot Riksåklagaren och S.Ö. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om misshandel.
NJA 2006 not 13
Å.S. mot Kammarkollegiet angående stämpelskatt.
NJA 2006 not 14
C.G.H. mot B.O. angående tjänstefel.
NJA 2006 not 15
C.G.H. mot B.O. angående avvisande av åtal m.m.
NJA 2006 not 16
W.J. mot Riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning.
NJA 2006 not 17
H.S. mot Domstolsverket angående återbetalningsskyldighet till staten.
NJA 2006 not 18
A.K. mot K.H. angående övergrepp i rättssak.
NJA 2006 not 19
E.A. och P.A. mot Justitiekanslern angående återbetalningsskyldighet för försvararkostnader.
NJA 2006 not 20
J.S. mot T.Y, M.Y. och S.S. angående verkställighet av utländska avgöranden.
NJA 2006 not 21
A.A. mot Skatteverket angående försättande i konkurs.
NJA 2006 not 22
Överklagande av D.C. angående uteslutning ur Sveriges Advokatsamfund.
NJA 2006 not 23
K.N. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2006 not 24
Solna Bygg & Golv Aktiebolag (bolaget), T.T. och R.P. mot staten, G.H., L.S., H.N. och A-C.L. angående skadestånd.
NJA 2006 not 25
G.E.D. mot S.B. m.fl. angående tjänstefel.
NJA 2006 not 27
B.B. och S.R. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet till barn.
NJA 2006 not 29
E.J. mot riksåklagaren angående förseelse mot fiskelagen.
NJA 2006 not 30
T.A. mot Riksåklagaren angående brott mot skogsvårdslagen.
NJA 2006 not 31
O.G. mot riksåklagaren angående resning.
NJA 2006 not 32
J.D. mot staten angående skadestånd.
NJA 2006 not 33
C.R. mot riksåklagaren angående återställande av försutten tid.
NJA 2006 not 34
A.A. mot riksåklagaren angående återställande av försutten tid.
NJA 2006 not 35
C.H. mot T.W. angående avvisande av stämningsansökan.
NJA 2006 not 36
Framställning om utlämning till Tyskland av J.T., medborgare i Polen.
NJA 2006 not 37
Framställning om utlämning till Schweiz av B.Z., medborgare i Serbien och Montenegro.
NJA 2006 not 38
L.H. mot riksåklagaren angående resning.
NJA 2006 not 39
B.H. mot riksåklagaren angående resning.
NJA 2006 not 40
B.R. mot Volvofinans Konto Aktiebolag angående resning.
NJA 2006 not 41
Framställning om utlämning till Amerikas förenta stater av B.C., medborgare i Turkiet.
NJA 2006 not 42
Geli Bygg AB mot C.H. angående försättande i konkurs.
NJA 2006 not 43
Eniro Sverige AB mot R.L. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om fordran.
NJA 2006 not 44
N.A. mot Skatteverket angående försättande i konkurs.
NJA 2006 not 45
D.S. och I.S. mot J.S. angående verkställighet av utländsk dom.
NJA 2006 not 46
A.H. mot K.H. angående avvisande av överklagande m.m.
NJA 2006 not 47
V.T. mot P.H. angående återupptagande av mål om misshandel.
NJA 2006 not 48
J.B. mot riksåklagaren och H.S. angående mord.
NJA 2006 not 49
Framställning om utlämning till Rumänien av D.R. (tidigare D.L), medborgare i Rumänien.
NJA 2006 not 50
A.R. mot Justitiekanslern angående tjänstefel.
NJA 2006 not 51
H.S. mot staten genom Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2006 not 52
H.S. mot staten genom Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2006 not 53
Framställning om utlämning till United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) av I.G., medborgare i Serbien och Montenegro.
NJA 2006 not 54
Framställning om utlämning till Albanien av G.V.
NJA 2006 not 55
L.L. angående uteslutning ur advokatsamfundet.
NJA 2006 not 56
R.P. mot J.B. angående erkännande och verkställighet av utländsk dom angående underhållsskyldighet.
NJA 2006 not 57
H.D. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2006 not 58
F.L. mot riksåklagaren angående avskrivning av mål om grovt rattfylleri m.m. Värmlands tingsrättdömde den 15 mars 2005 F.L. för grovt rattfylleri till fängelse två månader. Sista dag för överklagande av domen var den 5 april 2005.
NJA 2006 not 59
G.P. angående dödande av förkommen handling.
NJA 2006 not 60
B.P. mot Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om kontrollavgift.
NJA 2006 not 61
D.S.R. mot riksåklagaren och fyra målsägande angående utvisning.
NJA 2006 not 62
Y.M. mot åklagaren angående avskrivning av mål om olaga hot.
NJA 2006 not 63
W.B. mot riksåklagaren angående resning.
NJA 2006 not 64
G.O-K. mot L.O-K. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet till barn.
NJA 2006 not 65
Framställning om utlämning till Serbien av R.V., medborgare i f.d. Serbien och Montenegro.
NJA 2006 not 66
O.A. mot riksåklagaren angående resning.
NJA 2006 not 67
E.R. mot E.K. angående byte av offentlig försvarare.
NJA 2006 not 68
B.B. mot M.B. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.
NJA 2006 not 69
S.E. mot riksåklagaren angående resning och klagan över domvilla.
NJA 2006 not 70
Riksåklagaren mot A.J., S.K. och H.N. angående utpressning m.m.
NJA 2006 not 71
M.K. angående utdömande av vite.
NJA 2006 not 72
H.J. mot G.S. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadestånd.
NJA 2006 not 73
Club Scandinavia i Klågerup AB mot Farfalla Viaggi S.r.l. of Turin angående avvisande av ansökan om ändring av beslut om verkställighet av utländsk dom.
NJA 2006 not 74
Mirza Corporation Handelsbolag mot Skatteverket angående försättande i konkurs.
NJA 2006 not 75
I.W. mot S.F.W. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet till barn.
NJA 2006 not 76
M.D. mot Riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning.
NJA 2006 not 77
Z.S. mot Riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m.
NJA 2006 not 78
P.K. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2006 not 79
K.L. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2006 not 80
V.S. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2006 not 81
B.L. mot AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag angående avvisande av talan.
NJA 2006 not 82
E.H. mot …sterby Plåt i Visby AB angående återställande av försutten tid.
NJA 2006 not 83
J.W. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2006 not 84
Begäran om yttrande enligt 34 och 34 b §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom (IVL) avseende medgivande att i Polen för brott lagföra K.S., medborgare i Polen.
NJA 2006 not 85
M.N. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2006 not 86
M.E. mot O.S., i egenskap av konkursförvaltare, angående edgång i konkurs.
NJA 2006 not 87
Grandbase Holding Sdn. Bhd mot Aqua Terrena International AB angående fastställande av ackord m.m.
NJA 2006 not 88
M.E. mot H.O.T. Research Center AB angående rättegångskostnader.
NJA 2006 not 89
Anmälan av Handens tingsrätt angående förening av mål jämlikt 14 kap. 7 a § RB.
NJA 2006 not 90
Överförmyndarnämnden i Härnösands kommun mot Staten genom Justitiekanslern angående ersättning av allmänna medel.
NJA 2006 not 91
L.W. mot Skatteverket angående återställande av försutten tid.
NJA 2006 not 92
Nordisk Inrednings & Byggteknik NIBAB AB i konkurs mot M.T. angående försättande i konkurs.
NJA 2006 not 93
I.Z. mot Skatteverket angående utmätning i lön m.m.