MÖD 2023:1
Strandskyddsdispens och tomtplatsbestämning ----- II (M 4425-22): Ansökan om dispens för uppförande av en gäststuga på en arrendetomt med ett befintligt bostadshus. I samband med en tidigare dispensgivning har tomtplats omfattande hela arrendetomten bestämts. Den sökta åtgärden är en sådan kompletterande åtgärd som kan vidtas med stöd av det befintliga bostadshusets tomtplats. Gäststugan har dock bedömts medföra en privatiserande effekt mot vattenområdet utanför tomtplatsen och ansökan har därför avslagits. II (M 4425-22): Ansökan om dispens för uppförande av en gäststuga på en arrendetomt med ett befintligt bostadshus. I samband med en tidigare dispensgivning har tomtplats omfattande hela arrendetomten bestämts. Den sökta åtgärden är en sådan kompletterande åtgärd som kan vidtas med stöd av det befintliga bostadshusets tomtplats. Gäststugan har dock bedömts medföra en privatiserande effekt mot vattenområdet utanför tomtplatsen och ansökan har därför avslagits.
MÖD 2023:2
Tillämpligheten av de nationella förbuden mot förvaring m.m. av fångenskapsuppfödda fåglar med hänsyn till de EU-rättsliga reglerna om fri rörlighet för varor ----- Fångenskapsuppfödda fåglar som innehas för hobby. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att 23 § artskyddsförordningen (2007:845), på motsvarande sätt som 25 §, inte ska tillämpas på det aktuella innehavet av arterna rödhöna och klipphöna med hänsyn till artikel 6.2 i fågeldirektivet (direktiv 2009/147/EG) och dess bilaga III A. För övriga arter har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att för att artskyddsförordningens förbud ska kunna upprätthållas med hänsyn till den fria rörligheten för varor, måste bedömningen göras art för art med beaktande av samtliga faktiska omständigheter. Mark- och miljööverdomstolen har därför återförvisat ärendena till Jordbruksverket respektive Naturvårdsverket för en sådan bedömning. (mål nr M 10703-21 och M 10705-21)
MÖD 2023:3
Bygglovsbefriade åtgärder – tillbyggnad respektive takkupa ----- Under uppförandet av ett enbostadshus inkom en anmälan om att ändra byggnaden genom att i det ena takfallet utföra en bygglovsbefriad tillbyggnad i form av en frontespis och i det andra takfallet en bygglovsbefriad takkupa, dock med i allt väsentligt samma utförande som tillbyggnaden. Nämnden meddelade startbesked. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att varken frontespisen eller byggnadsdelen benämnd takkupa utgör bygglovsbefriade åtgärder. Det som anges i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen om att en bygglovsbefriad tillbyggnad inte får ha en större bruttoarea än 15 kvm innebär att den volymökning som tillbyggnaden medför inte får uppta större bruttoarea än 15 kvm. Frontespisen har därför blivit för stor. Då ”takkupan” har samma utförande som frontespisen omfattas den inte av undantaget från kravet på bygglov för takkupor enligt 9 kap. 4 b § första stycket 2 samma lag. Dessutom har byggnadsdelen en såd...
MÖD 2023:4
Antagande av detaljplan ----- Kommunen har antagit en detaljplan som möjliggjort förtätning med fyra nya flerbostadshus om sex respektive sju våningar på en fastighet med tre lamellhus i sju respektive åtta våningar. De nya byggnaderna placeras åtta meter från befintliga bostadshus. Det centrala läget och förekomsten av flera högre hus i närområdet har i och för sig ansetts tala för att klagandena haft att räkna med en förtätning. Mark- och miljööverdomstolen har ändå bedömt att planen, för några av dem som klagade på denna till mark- och miljödomstolen, innebär betydande olägenhet i form av försämrade dagsljusförhållanden och känsla av instängdhet. Överklagandena av mark- och miljödomstolens dom, varigenom antagandebeslutet upphävdes, har därför avslagits.
MÖD 2023:5
Miljösanktionsavgift ----- Naturvårdsverket har påfört ett bolag en miljösanktionsavgift för att inte i tid ha rapporterat mängden förpackningar som bolaget i egenskap av producent tillhandahållit eller släppt ut på den svenska marknaden år 2021. Enligt Naturvårdsverket har bolaget varit skyldigt att rapportera, oavsett om bolaget hanterat förpackningar eller inte under året. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det saknas författningsstöd i den numera upphävda 73 § förordningen (2018:1462) om producent¬ansvar för förpackningar att kräva att en producent som inte har hanterat förpackningar under det gånga året, ska lämna en rapport om det till Naturvårdsverket. Det har därmed saknats förutsättningar att ta ut miljösanktionsavgift.
MÖD 2023:6
Överklagbarhet av återförvisningsbeslut ----- Mark- och miljööverdomstolen har i två avgöranden 2016, med frångående av tidigare praxis (MÖD 2013:43), funnit mark- och miljödomstols återförvisningsbeslut överklagbart. Detta när mark- och miljödomstolen undanröjt länsstyrelsens beslut att avvisa en närboendes överklagande av ett lovbeslut och återförvisat ärendet till länsstyrelsen, med anledning av att mark- och miljödomstolen gjorde en annan bedömning av klagorätten än länsstyrelsen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att motsvarande ska gälla i ett ärende angående tillstånd till en enskild avloppsanläggning när länsstyrelsen gjort en annan bedömning än nämnden i frågan om en granne är sakägare. Mark- och miljööverdomstolen har därmed tillåtit sökanden, som ifrågasatt att grannen var berörd av anläggningen på ett sådant sätt att denne var klagoberättigad, att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva tillståndet och återförvisa ärendet till nämnden för hörande av grannen.