RÅ 2000:1
Det förhållandet att lokal eller regional medfinansiering erfordras för att bidrag skall kunna erhållas från EU:s strukturfonder har inte ansetts utgöra synnerliga skäl för att godta en kommuns borgensåtagande för ett lån som ett kommunalt bolag avsåg lämna för finansiering av investeringar i lokaler för ett privat strukturfondsprojekt.
RÅ 2000:2
Kommunalt partistöd, innefattande förutom mandatbundet stöd ett grundstöd som utgjorde endast en liten andel av det totala stödet, har med beaktande av den ojämna mandatfördelningen i kommunfullmäktige ansetts utformat i strid med 2 kap. 10 § kommunallagen (1991:900)
RÅ 2000:3
Frågor om rätt till avdrag för kostnader för vissa dataprogram och tidskrifter som enskild person anskaffar för aktieförvaltning i egen regi. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:4
Skattskyldighet för intjänad bonus som en anställd - innan bonusen skulle kunna bli tillgänglig för lyftning genom kontant utbetalning - valt att få utbetald som pension har ansetts föreligga först i samband med pensionsutbetalningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:5
Bestämmelsen i rådets sjätte mervärdesskattedirektiv, 77/388 EEG, artikel 15.3 om undantag i vissa fall från skatteplikt vid tillhandahållande av tjänster bestående av arbete på lös egendom har ansetts ha direkt effekt med avseende på egendom som förvärvats i Sverige. Begränsningen i 5 kap.11 § 3 mervärdesskattelagen (1994:200) till varor som förts in i Sverige har därför inte tillämpats. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2000:6
Beslut enligt 4 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård att omhänderta patient för undersökning och beslut att begära polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 samma lag för att undersökning skall kunna genomföras utgör beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård. De omfattas följaktligen inte av sekretess enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).
RÅ 2000:7
En byggnad har med hänsyn till sin konstruktion, utformning och placering inte ansetts som bygglovsbefriad ekonomibyggnad för fårskötsel.
RÅ 2000:8
Bestämmelserna i lagen (1997:736) om färdtjänst har inte ansetts medföra skyldighet att tillhandahålla färdtjänst med viss bestämd förare.
RÅ 2000:9
Enligt artikel 3 punkt a i rådets förordning (EEG) nr 1768/92 om införande av tilläggsskydd för läkemedel fordras för att tilläggsskydd skall medges för en viss produkt att produkten skyddas av ett gällande grundpatent. Detta villkor har inte ansetts vara uppfyllt beträffande en produkt bestående av en kombination av två aktiva ingredienser, av vilka endast den ena ansetts omfattad av det åberopade grundpatentets patentkrav.
RÅ 2000:10
Fråga om återkallelse av legitimation som sjuksköterska på grund av bl.a. narkotikamissbruk och till missbruket relaterad brottslighet under yrkesutövning.
RÅ 2000:11
Fråga, i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, om prövningens omfattning i Regeringsrätten och om vilka regler som skall tillämpas efter en lagändring.
RÅ 2000:12
Fråga om innebörden av bestämmelsen i 6 kap. 3 § fjärde stycket alkohollagen (1994:1738) att för servering av spritdrycker, vin eller starköl får anlitas endast personal som är anställd av tillståndshavaren.
RÅ 2000:13
De särskilda reglerna för inländska skadeförsäkringsföretag i 2 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts inte vara tillämpliga i fall då ett svenskt aktiebolag löpande beskattas enligt svenska bestämmelser för vinst hos ett utländskt dotterföretag som driver skadeförsäkringsrörelse utanför Sverige. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:14
En ideell förenings utbildningsverksamhet har ansetts bestå till en del av verksamhet som uppfyller villkoren för skattefrihet enligt 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och till en del av uppdragsutbildning som inte uppfyller dessa villkor. Uppdragsutbildningen har inte ansetts utgöra en särskild förvärvsverksamhet (förvärvskälla). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:15
Uppgift om huruvida någon förekommer i ärende hos SÄPO har ansetts omfattad av sekretess enligt 5 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
RÅ 2000:16
Ett beslut om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) i form av hemtjänst har ansetts inte kunna av besparingsskäl omprövas och ändras till biståndstagarens nackdel.
RÅ 2000:17
Ett svenskt aktiebolag (moderbolaget) äger ett annat svenskt aktiebolag (dotterbolaget) tillsammans med två eller flera helägda utländska dotterbolag, som har säte i olika EG-medlemsstater med vilka Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal som innehåller en icke- diskrimineringsklausul. Det har ansetts inte vara förenligt med gemenskapsrätten att i ett sådant fall vägra avdrag för koncernbidrag som lämnas från moderbolaget till dotterbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt. EG-mål.
RÅ 2000:18
Fusion varigenom ett icke investmentföretag absorberas av ett investmentföretag föranleder inte omedelbar inkomstbeskattning. Vid inkomstbeskattning av investmentföretaget skall, såvitt gäller avyttring av aktier som övertagits från det överlåtande företaget, hänsyn tas till realisationsvinster och realisationsförluster. Förhandsbesked.
RÅ 2000:19
Lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting har inte ansetts stå i uppenbar strid med bestämmelsen i 1 kap. 7 § andra stycket regeringsformen att kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter.
RÅ 2000:20
Sedan en finsk kvinna, som tidigare varit anställd i Sverige, fött barn här och flyttat till Finland med sin familj har svensk föräldrapenning tillerkänts henne även för tid efter det hon bosatt sig i Finland med hänsyn till att hennes make alltjämt arbetade som anställd i Sverige. Europamål.
RÅ 2000:21
Lagen (1995:575) mot skatteflykt har ansett tillämplig på dels ett kommissionärsavtal där kommittenten är ett förlustföretag och begränsningar föreligger i fråga om kvittning av underskott mot koncernbidrag från kommissionären (I), dels koncernbidrag som inför en förestående avyttring ges med så stort belopp att underskott uppkommer och som möjliggörs genom aktieägartillskott (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:22
I ett EG-direktiv som genomförts i svensk rätt finns bestämmelser om konfidentiell behandling till skydd för de immateriella rättigheter som är knutna till direktivet. Förutsättningar har inte ansetts föreligga att med stöd av 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) sekretessbelägga en handling - som inom ramen för det gemenskapsförfarande som regleras i direktivet - av Europeiska kommissionen sänts till en svensk myndighet.
RÅ 2000:23
En skattskyldig har genom andelsbyte samtidigt avyttrat såväl A- som B-aktier mot andelar av samma slag och sort i ett annat bolag. Hela det belopp varmed uppskov medgetts har ansetts skola fördelas jämnt på de mottagna andelarna, även om realisationsvinsten per aktie varit olika för de olika slagen eller vinst uppkommit enbart på det ena aktieslaget. Även när den skattskyldige väljer att frivilligt ta upp viss del av vinsten till beskattning har återstående uppskovsbelopp ansetts hänföra sig med lika belopp till samtliga mottagna andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:24
Anpassningsbidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade har ansetts kunna utgå, förutom för handikappspecifik utrustning, för utrustning som är mindre vanlig hos bilmodeller i den aktuella prisklassen men inte för sådana anordningar som, med beaktande av den tekniska utvecklingen, kan anses utgöra standardutrustning eller normalt förekommande tilläggsutrustning.
RÅ 2000:25
En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd även sedan återbetalningsfordringen överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.
RÅ 2000:26
Sådana utgifter för ändringsarbeten på byggnader som avses i punkt 3 av anvisningarna till 23 § KL eller 19 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen är inte direkt avdragsgilla i det fall utgifterna vid den bokföringsmässiga redovisningen läggs till anskaffningsvärdet för byggnaderna. Förhandsbesked.
RÅ 2000:27
Den försäljningsskatt som enligt lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon tas ut när ett begagnat fordon förs in i landet från ett annat EG-land har reducerats med beaktande av förbudet mot diskriminerande skatter och avgifter enligt artikel 90 i EG-fördraget. Också den del av skatten som tas ut endast av fordon i miljöklass 3 har reducerats. Någon reduktion har däremot inte skett av den skrotningsavgift som samtidigt skall betalas enligt bilskrotningslagen (1975:343).
RÅ 2000:28
En arbetsgivare har ansetts berättigad att vid sin inkomsttaxering göra avdrag för medel som överförs till en på Guernsey bildad s.k. trust, vilken åtagit sig att för de överförda medlen liksom avkastningen av dem förvärva en försäkring (skattemässigt en kapitalförsäkring) åt en av arbetsgivarens anställda den dag denne lämnar sin anställning. Den anställde har ansetts skyldig att vid nämnda tidpunkt som intäkt av tjänst ta upp ett belopp motsvarande den av trusten erlagda försäkringspremien. Han har inte ansetts skattskyldig till förmögenhetsskatt för vare sig den förmögenhet som förvaltas av trusten eller för värdet av försäkringen. Han har inte heller ansetts som innehavare av försäkringen vid tillämpning av lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Förhandsbesked angående inkomstskatt, m.m.
RÅ 2000:29
Konkursbo har ansetts som avgiftsskyldigt för arbetsgivaravgifter på utdelning i konkurs avseende lön till tidigare anställda hos konkursgäldenären.
RÅ 2000:30
En tingsrätt har bestämt att en förälder har rätt till umgänge med sina barn under "vartannat veckoslut" utan att precisera om umgänget skall utövas vid veckoslut under jämna eller udda kalenderveckor. Fråga om det är möjligt att enligt bestämmelserna i 21 kap. föräldrabalken förordna om verkställighet av tingsrättens avgörande.
RÅ 2000:31
Fråga om avdrag för sponsring av Operan (I) och projektet Pilgrimsfalk (II). Inkomsttaxering 1992 respektive 1990.
RÅ 2000:32
En länsrätt har fastställt ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och därefter - sedan det upplysts att någon ansökan om tvångsvård inte skulle ges in - avskrivit målet och tillerkänt det offentliga biträde som förordnats i målet begärd ersättning enligt rättshjälpslagen för kostnader denne haft fram till länsrättens fastställelsebeslut. Biträdet har i överklagande till kammarrätten framställt yrkande om ersättning även för senare kostnader. Yrkandet har ansetts böra prövas av kammarrätten som en särskild framställning om ersättning.
RÅ 2000:33
Fråga om innebörden av begreppet "socialt nedbrytande beteende" i 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
RÅ 2000:34
När försäkrad erhållit fortsatt helt sjukbidrag har nedsättningen av arbetsförmågan ansetts kunna vara en följd av tidigare godkänd arbetsskada endast om orsakssamband förelegat mellan de besvär som föranledde att sjukbidrag erhölls och den skadliga inverkan som den försäkrade varit utsatt för.
RÅ 2000:35
En kommunal barnomsorgstaxa har givits en sådan utformning att olika avgifter kan komma att utgå vid kommunens barnstugor för i princip likvärdiga tjänster. Avgiftsskillnaderna beror på att kommunen behandlar varje barnstuga som en särskild resultatenhet. Taxan har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen.
RÅ 2000:36
Ett moderbolag, som genom fusion övertagit ett helägt dotterbolags tillgångar och skulder, har ansetts ha rätt att vid beräkning av underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader tillgodoräkna sig ett negativt belopp som för beskattningsåret före fusionsåret beräknats för dotterbolaget. Förhandsbesked.
RÅ 2000:37
Fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) till en företagare vars verksamhet, bedriven i aktiebolagsform, inte ger en avkastning som är tillräcklig för hans försörjning.
RÅ 2000:38
Det förhållandet att endast ersättningar som ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter får beaktas vid beräkning av löneunderlag enligt 3 § 1 b mom. jämfört med 3 § 12 d mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts strida mot friheten för kapitalrörelser enligt artikel 56 EG. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:39
En person som varit underkastad långvarig tvångsvård enligt äldre omsorgslagstiftning och fortsättningsvis genomgick rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning har ansetts berättigad att få insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för att förberedelser skulle kunna vidtas för permissioner och senare upphörande av tvångsvården.
RÅ 2000:40
Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 3 § 7 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (Lex Asea) till utdelning från svenska företag har ansetts strida mot friheten för kapitalrörelser enligt artikel 56 EG. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:41
Ett bolag vars konkurs avslutats utan överskott under pågående skatteprocess i länsrätt har, trots att det upplösts, tillerkänts partshabilitet i målet med hänsyn till den betydelse utgången i skatteprocessen kunde antas ha för de tidigare styrelseledamöterna i bolaget.
RÅ 2000:42
Vid prövning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har med hänsyn till föreliggande utredning godtagits att ett bolags tillstånd att bedriva enskild verksamhet med gruppbostad för utvecklingsstörda utökades till att omfatta sex boende.
RÅ 2000:43
Förmånsvärdet för vissa servicebilar har jämkats till 70 procent vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter.
RÅ 2000:44
Enligt bolagsordningen i ett aktiebolag, där det finns A- och B-aktier, har B-aktierna viss företrädesrätt till utdelning. En ändring av bolagsordningen som innebär att företrädesrätten slopas har ansetts innebära en avyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:45
Realisationsförlust vid försäljning av aktier i ett bolag som bedrev golfbaneverksamhet och vars aktier fick innehas endast av medlemmar i en golfklubb har inte ansetts hänförlig till sådana personliga levnadskostnader för vilka avdrag inte medges.
RÅ 2000:46
Fråga om eftergift och nedsättning av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen (1987:10) (I och II).
RÅ 2000:47
I fråga om huvudägare i ett fåmansföretag har det förhållandet att alternativregeln i 3 § 12 c mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte får tillämpas på utländska juridiska personer (I) samt att vid beräkning av löneunderlag enligt 3 § 12 d mom. samma lag endast ersättningar som ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter får beaktas (I och II) ansetts strida mot etableringsfriheten enligt artikel 43 EG. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:48
Fråga om en person varit utsänd för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst i den mening som avses i 14 § folkbokföringslagen (1991:481).
RÅ 2000:49
En detaljplanebestämmelse enligt vilken husfasaderna i ett bostadskvarter skall utföras i gult eller rött tegel har ansetts gå utöver det allmänna varsamhetskrav som ställs upp i 3 kap. 10 § plan- och bygglagen (1987:10) med hänsyn till de väsentligt ökade kostnader och övriga svårigheter som visats föreligga att efterleva bestämmelsen. Rättsprövning av regeringsbeslut angående ändring av detaljplan.
RÅ 2000:50
Länsrätten har sakprövat vissa avdragsyrkanden som inte prövats av skattemyndigheten. Fråga dels om kammarrätten ägt att på eget initiativ överpröva om sakprövning av dessa yrkanden bort ske, dels om det förelegat sådant samband som avses i 6 kap. 19 § andra stycket taxeringslagen (1990:324) mellan de frågor som väckts i länsrätten och de som prövats av skattemyndigheten.
RÅ 2000:51
Fråga vid tillämpning av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer om en gift kvinna, som lever åtskild från sin make och som vid bestämmande av årsinkomst behandlas som ogift såvitt gäller annat än beräkningen av förmögenhetsavkastning, ändå kan påföras hälften av makens förmögenhet vid beräkningen av sådan avkastning.
RÅ 2000:52
Fråga om tillstånd till kameraövervakning i taxibil.
RÅ 2000:53
En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i reklamsammanhang utnyttja föreningens namn, utrymmen på föreningens idrottsanläggning m.m. Föreningen har inte ansetts frikallad från skattskyldighet för inkomst av upplåtelsen enligt 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:54
Riksskatteverket har först som motpart i Regeringsrätten framställt yrkande om tillämpning av lagen (1980:865) mot skatteflykt. Yrkandet har ansetts inte innefatta otillåten taleändring men däremot stå i strid med instansordningsprincipen och avvisats. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1993.
RÅ 2000:55
I ett mål enligt lagen (1993:389) om assistansersättning har försäkringskassan beviljat ersättning men förordnat att utbetalning inte får ske förrän beslutet vunnit laga kraft. I avsaknad av särskilt förordnande om verkställigheten har länsrättens dom, varigenom Riksförsäkringsverkets överklagande avslagits, ansetts gälla omedelbart enligt 17 § andra stycket nämnda lag.
RÅ 2000:56
I ett aktiebolag bedriver aktieägarna olika delar av verksamheten. Alla aktier är av samma slag men enligt ett aktieägaravtal skall utdelningen variera beroende på lönsamheten i varje aktieägares verksamhetsgren. Det belopp varmed utdelningen på en aktie överstiger den lägsta utdelningen på någon aktie har ansetts som ersättning för en arbetsprestation och beskattning har därför ansetts böra ske i inkomstslaget tjänst. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000:57
Enligt 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten skall en ansökan om utdömande av vite göras hos den länsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. Vid tillämpning av bestämmelsen har en skattemyndighet som har sätesort inom ett län och skattekontor inom ett annat ansetts belägen endast i det förstnämnda länet.
RÅ 2000:58
Ett tidningsföretag har med stöd av 3 kap. 43 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter förelagts att till skattemyndigheten lämna uppgifter om en annonsör. Fråga om tillämpning av reglerna i 3 kap. 13-14 c §§ taxeringslagen (1990:324) om undantag från föreläggande när tidningsföretaget till stöd för en begäran om sådant undantag åberopar tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.
RÅ 2000:59
Beskattning av realisationsvinst vid avyttring av bostadsrätt ansågs inte kunna ske enligt 26 § lagen om statlig inkomstskatt då en bostadsrättsförening bildats före ingången av avyttringsåret men påbörjat sin verksamhet först under det året och därför inte uppfyllde kraven i 2 § 7 mom. samma lag på s.k. äkta bostadsföretag förrän efter årets ingång.
RÅ 2000:60
Ett landsting avser att genom avtal med ett av landstinget och kommunerna i länet gemensamt ägt bolag bl.a. överlåta sin beställningscentral för sjukresor till bolaget och förbinda sig att mot ersättning anlita denna beställningscentral. Fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och, i förekommande fall, undantagsregeln i dess 5 kap. 2 § är tillämplig.
RÅ 2000:61
Vid den intresseavvägning som enligt 6 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning skall göras mellan övervakningsintresset och den enskildes intresse av att inte bli övervakad har övervakningsintresset ansetts väga över kvälls- och nattetid beträffande ett torg (I) och en genomgångsväg i en park (II) med hänsyn till den omfattande våldsbrottslighet som förekommit på platserna och som fortsatt trots andra brottsförebyggande åtgärder.
RÅ 2000:62
Sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering av varumärke har inte ansetts föreligga hos varuutstyrsel i form av en randig tandkrämssträng (I) eller bestående av en viss färg på en skruvplugg i plast av en viss dimension (II).
RÅ 2000:63
Ett förfarande varigenom ett aktiebolag återköper kundfordringar som tidigare överlåtits till ett finansieringsbolag inom samma koncern har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för kundförluster enligt 7 kap. 6 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200).
RÅ 2000:64
Fråga om utdelning från dotterbolag till moderbolag skulle hänföras till det räkenskapsår under vilket utdelningen genom antecipation togs in i moderbolagets resultaträkning och om skattskyldigheten för utdelningen skulle bedömas med ledning av förhållandena under räkenskapsåret; också fråga om dotterbolaget var ett förvaltningsföretag som innehaft s.k. förbjudna aktier, om en av utdelningen föranledd nedgång i värdet på dotterbolagets aktier lett till en definitiv förlust samt om nya årsredovisningar som fastställts 1998 och åberopats först i Regeringsrätten kunde beaktas. Inkomsttaxering 1987 och 1988.
RÅ 2000:65
Den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av brott har ansetts förenlig med den i artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen angivna principen att ingen skall bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Europamål.
RÅ 2000:66
Det svenska skattetilläggsförfarandet har ansetts förenligt med artikel 6 i Europakonventionen i mål om inkomsttaxering (I) och i mål om anstånd med betalning av skatt (II). Europamål.
RÅ 2000:67
Fråga om nedsättning av årsbelopp för studielån på grund av synnerliga skäl (I och II).
RÅ 2000:68
Ett aktiebolag har tecknat konvertibla skuldebrev som emitterats av moderbolaget. Sedan koncernförhållandet till det emitterande bolaget brutits har konvertering skett och de tillbytta aktierna förvärvats och sålts externt av annat koncernföretag. Anskaffningsvärdet för aktierna har ansetts vara det av konverteringsrätten bestämda marknadsvärdet för skuldebrevet när detta förvärvades vid emissionen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000 not 1
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Fråga om omfattningen av begreppet projekt enligt rådets direktiv 85/337/EEG (rättsprövning, avslag) / Otillräcklig miljökonsekvensbeskrivning i ärende om fastställelse av järnvägsplan? (rättsprövning, avslag) / Ideell förening ansågs inte ha rätt att överklaga beslut om fastställelse av järnvägsplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 2
För områden inom stadsdelar i Stockholm i syfte att möjliggöra byggandet av en ny järnvägsbro för dubbelspår (avslag) / För områden inom stadsdelar i Stockholm i syfte att möjliggöra byggandet av en ny järnvägsbro för dubbelspår (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 3
Beräkning av pensionsgrundande inkomst för åren 1960-1967, sökanden ej mantalsskriven i Sverige (avslag) / Beräkning av pensionsgrundande inkomst för åren 1960-1967, sökanden ej mantalsskriven i Sverige (resningsärende, avslag)
RÅ 2000 not 4
Luftvärmepump ansågs vara sådant löst inventarium för vilket bidrag inte kunde lämnas
RÅ 2000 not 5
Beslut om avstående från arv som tillfallit Allmänna arvsfonden ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen
RÅ 2000 not 6
Bygglov för nybyggnad av två bostadshus m.m. (avslag) / Bygglov för nybyggnad av två bostadshus m.m. (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 7
Sameby ansågs som sakägare i ärende om bygglov för byggnad på mark inom renskötselområde (avslag) / Sameby ansågs som sakägare i ärende om bygglov för byggnad inom renskötselområde, (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 8
Behandlingen i inkomstskattehänseende av ett värdepapper som medförde rätt att viss dag erhålla ett kontantbelopp motsvarande värdet av ett på visst sätt beräknat antal aktier i tio aktiebolag (aktiekorg) eller att erhålla aktierna i korgen (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 9
Rättsprövning av beslut om beviljande av nätkoncession (avslag)
RÅ 2000 not 10
Byggnad för mässverksamhet ansågs böra hänföras till hyreshus
RÅ 2000 not 11
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ändrade förutsättningar som angetts i Regeringsrätten ansågs inte böra föranleda något uttalande / Ersättning beviljades inte när Riksskatteverket överklagat ett förhandsbesked som begärts av en enskild person / Mervärdesskatt (varor som beställts i Sverige före avresa med flyg och förvarats i flygplanets lastutrymme men överlämnats till köparen och betalats av denne på destinationsorten i annat EU-land ansågs inte omsatta i Sverige eller på flygplanet) / Varor som beställts i Sverige före avresa med flyg och förvarats i flygplanets lastutrymme men överlämnats till köparen och betalats av denne på destinationsorten i annat EU-land ansågs inte omsatta i Sverige eller på flygplanet (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 12
Återbetalningsskyldig som erlagt visst årsbelopp men som på grund av inkomstminskning skulle ha betalat ett lägre belopp ansågs berättigad till återbäring av för mycket inbetalat belopp
RÅ 2000 not 13
Tryggande av pensionsutfästelse ansågs kunna ske genom en unit linked-försäkring / Tryggande av pensionsutfästelse ansågs kunna ske genomen unit linked-försäkring (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 2000 not 14
Partistöd utformat som ett mandatbundet kontantstöd ansågs otillbörligt gynna vissa partier och missgynna andra och därmed strida mot 2 kap. 10 § kommunallagen
RÅ 2000 not 15
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
RÅ 2000 not 16
En person som inte var ägare till ett fritidshus hade påförts byggnadsavgift och förelagts att flytta huset (bifall) / En person som inte var ägare till ett fritidshus hade påförts byggnadsavgift och förelagts att flytta huset (resningsärende, bifall)
RÅ 2000 not 17
Tillämpningen av rättelseinstitutet i förvaltningslagen (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 18
Beslut att anta detaljplan för bostäder (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 19
Regeringens beslut ang. bygglov avvaktades innan ansökan gjordes om rättsprövning av beslut i fråga om strandskyddsdispens (avslag)
RÅ 2000 not 20
Ansökan av Rune L. om rättsprövning av beslut ang. bygglov. - Byggnadsnämnden i Gislaveds kommun beslutade den 7 december 1994, på ansökan av Rune L., att bevilja dels strandskyddsdispens, dels bygglov för småbåtshamn, uthusbyggnad och wc-byggnad på Skinnebo 1:7 i kommunen. - Sedan beslutet överklagats av bl.a. Naturvårdsverket biföll Länsstyrelsen i Jönköpings län den 8 juni 1995 överklagandet och undanröjde byggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens och dess beslut att bevilja bygglov
RÅ 2000 not 21
Lagprövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen av preskriptionsbestämmelse hade underlåtits (avslag)
RÅ 2000 not 22
Ansökan av Lillemor Ö. om återställande av försutten tid. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län avslog genom dom den 3 oktober 1996 Lillemor Ö:s överklagande av Göteborgs allmänna försäkringskassas beslut den 6 februari 1996 angående rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lillemor Ö. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som enligt beslut i protokoll den 5 november 1997 inte meddelade prövningstillstånd. I skrivelser, som kom in till kammarrätten den 20 januari 1998, överklagade Lillemor Ö. beslutet att inte meddela prövningstillstånd samt ansökte om återställande av försutten tid. Kammarrätten avvisade i beslut den 29 januari 1998 Lillemor Ö:s överklagande såsom för sent inkommet. Hon fick samtidigt besked om att alla handlingar i målet sänts över till Regeringsrätten för prövning av frågan om återställande av försutten tid
RÅ 2000 not 23
En person som bodde två km från flygplats ansågs inte behörig att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till utbyggnad av flygplatsen
RÅ 2000 not 24
Skattskyldighet för utdelning på aktierna förelåg därför inte / Aktier ansågs inte utgöra omsättningstillgångar hos ett aktiebolag / Skattskyldighet för utdelning på aktierna förelåg därför inte (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 25
Ansökan av Charlotte H. om rättsprövning av beslut ang. dispens från strandskydd
RÅ 2000 not 26
Avvisning av överklagande i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken (avslag)
RÅ 2000 not 27
Kammarrätts beslut att överlämna handlingarna i ett mål till länsrätt ansågs inte överklagbart
RÅ 2000 not 28
Beteckningen EUROTICKET ansågs beskrivande och det ansågs inte visat att beteckningen förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga
RÅ 2000 not 29
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering / Beräkning av avdrag för egenavgifter (resningsärende, bifall)
RÅ 2000 not 30
Beslut i ärende ang. rätt att ta del av allmän handling ansågs inte vara något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen (avvisning)
RÅ 2000 not 31
Målförteckning hos kammarrätt avseende mål som lämnats till "förstärkningsgrupp" ansågs som allmän handling
RÅ 2000 not 32
Erinran upphävdes enär läkaren inte ansågs ha förfarit oaktsamt vid påfyllning av expanderprotes
RÅ 2000 not 33
För utökad bostadsbebyggelse, enkelt planförfarande (avslag) / För utökad bostadsbebyggelse, enkelt planförfarande (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 34
Trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen återkallat på grund av att ett aktiebolag, i vilket tillståndsinnehavaren varit styrelseledamot m.m., försatts i konkurs
RÅ 2000 not 35
Kammarrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet fick inte överklagas
RÅ 2000 not 36
Ansökan av Aziz M. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Aziz M. råkade den 29 juli 1991 ut för ett olycksfall vid lastningsarbete, varvid en nedfallande lastbilslucka träffade honom i bakhuvudet där en sårskada uppkom. Skadan anmäldes till Stockholms läns allmänna försäkringskassa som arbetsskada. Sedan Aziz M. varit sjukanmäld vissa dagar och sjukskrivits för nackvärk fortlöpande från och med den 22 augusti 1991 gjorde han gällande att nackbesvären var en följd av olycksfallet. Försäkringskassan, som fann att orsakssamband inte förelåg mellan olycksfallet och de besvär för vilka Aziz M. varit sjukskriven efter samordningstidens utgång, beslöt att inte tillerkänna honom ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF). Aziz M. överklagade kassans beslut hos Länsrätten i Stockholms län. Genom dom den 28 juni 1994 avslog länsrätten överklagandet med motivering att betydligt starkare skäl talade mot än för ett orsakssamband mellan olycksfallet och nackbesvären och...
RÅ 2000 not 37
Koncentrationssvårigheter på grund av barns försvinnande och dödsfall (avslag)
RÅ 2000 not 38
Avdragsgill realisationsförlust vid nedsättning av aktiekapital genom indragning utan återbetalning av dotterbolags aktier i moderbolaget (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 39
Kammarrätts inhibitionsbeslut i mål om arbetsskadeförsäkring borde ha begränsats till frågan om samordning mellan förtidspension och livränta och inte omfattat länsrättens dom i dess helhet
RÅ 2000 not 40
Överklagande av beslut om dispens från strandskyddsbestämmelse avvisat / Bygglov för tillfällig åtgärd, krossanläggning utanför detaljplanelagt område (avslag) / För tillfällig åtgärd (krossanläggning utanför detaljplanelagt område, rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 41
Den s.k. femprocentregeln i 7 kap. 17 § försäkringsrörelselagen ansågs strida mot EG:s försäkringsdirektiv / Regeringens beslut att fastställa Finansinspektionens föreläggande för försäkringsaktiebolag att nedbringa aktieinnehavet ansågs därför strida mot en rättsregel (bifall) / Regeringens beslut att fastställa Finansinspektionens föreläggande för försäkringsaktiebolag att nedbringa aktieinnehavet ansågs därför strida mot en rättsregel (rättsprövning, bifall)
RÅ 2000 not 42
Beslut av inskrivningsmyndighet ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning (avvisning)
RÅ 2000 not 43
Beslut att inte vidta åtgärd med anledning av framställning om ny gränsdragning mellan kommuner ansågs inte innebära myndighetsutövning mot enskild (avvisning)
RÅ 2000 not 44
Beslut att inte ingripa med planföreläggande (rättsprövning, avvisning) / Beslut att inte ingripa med planföreläggande ansågs inte innebära myndighetsutövning mot enskild (avvisning)
RÅ 2000 not 45
Misstag av ombud beträffande överklagandetidens utgång (avslag)
RÅ 2000 not 46
I mål om avdrag för värdeminskning på inventarier som förvärvats från och leasats till flygbolag (avslag) / Oriktig rättstillämpning och felaktig avtalstolkning i mål om avdrag för värdeminskning på inventarier som förvärvats från och leasats till flygbolag (avslag)
RÅ 2000 not 47
Regeln i 2 § 14 mom. första stycket SIL om den s.k. fållan ansågs tillämplig) / Regeln i 2 § 14 mom. första stycket SIL om den s.k. fållan ansågs tillämplig, förhandsbesked) / Syntetiska optioner (ersättning som ett moderbolag skulle ta emot eller ge ut för syntetiska optioner som erbjöds vissa anställda i ett dotterbolag skulle behandlas enligt reavinstreglerna
RÅ 2000 not 48
Ansökan om fortsatt giltighet av fideikommisurkunden avseende Erstaviks fideikommiss (avslag)
RÅ 2000 not 49
Ansökan av Håkan E. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1984 och 1985
RÅ 2000 not 50
Arbetslöshetskassa ansågs inte behörig att söka resning i Regeringsrätten (avvisning)
RÅ 2000 not 51
Allmän domstols ansvarsbedömning i trafikskademål åberopad (avslag) / Allmän domstols ansvarsbedömning i trafikskademål åberopad (resningsärende, avslag)
RÅ 2000 not 52
Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten avvisat ett för sent inkommet överklagande av länsrättens dom fick inte överklagas, trots att så angetts i beslutet
RÅ 2000 not 53
Negativt beslut om förhandsbesked om nybyggnad på fastighet som omfattades av strandskydd (avslag) / Negativt beslut om förhandsbesked om nybyggnad på fastighet som omfattades av strandskydd (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 54
Återbäring av kollektivt överskott från försäkringsgivare ansågs inte påverka beräkningen av beskattningsunderlaget (förhandsbesked) / Särskild löneskatt på pensionskostnader (återbäring av kollektivt överskott från försäkringsgivare ansågs inte påverka beräkningen av beskattningsunderlaget)
RÅ 2000 not 55
Överklagande av Bo W. ang. avvisande av talan samt ansökan av honom om återställande av försutten tid
RÅ 2000 not 56
Ansökan av Marian G. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg beslutade i protokoll den 13 april 1999 att inte meddela prövningstillstånd i mål om villkor för körkortsinnehav. Marian G. överklagade kammarrättens beslut. Kammarrätten, som uppfattade skrivelsen med överklagandet även som en ansökan om återställande av försutten tid, avvisade i beslut den 16 juni 1999 överklagandet eftersom det kommit in för sent och överlämnade Marian G:s skrivelse till Regeringsrätten för handläggning av frågan om återställande av försutten tid
RÅ 2000 not 57
Resning beviljad sedan det visat sig att kammarrätten felaktigt avvisat överklagande såsom för sent inkommet
RÅ 2000 not 58
Ansökan om resning i ärende som avgjorts av arbetslöshetskassa ansågs böra prövas av Regeringsrätten (avslag) / Ansökan om resning i ärende som avgjorts av arbetslöshetskassa ansågs böra prövas av Regeringsrätten (resningsärende, avslag)
RÅ 2000 not 59
Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam på annonser i ett annonsblad ansågs inte oförenligt med artikel 33 i rådets sjätte mervärdesskattedirektiv 77/388/EEG eller annars strida mot EG-rätten (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 60
Nya omständigheter i mål om underhållsstöd (avslag) / Nya omständigheter för bedömningen (resningsärende, avslag)
RÅ 2000 not 61
Överlåtelse av utgivningsbevis avseende periodisk skrift ansågs medföra skattskyldighet till mervärdesskatt (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 62
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Bidrag till arbetshjälpmedel vid mjölkproduktion (fråga om prövningstillstånd i kammarrätt)
RÅ 2000 not 63
Ansökan av Hamdi T. V. om upphävande av beslut om förvar. - Hovrätten för Västra Sverige dömde den 21 februari 1997 Hamdi T. V., medborgare i Irak, för försök till dråp m.m. till fängelse i fem år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit
RÅ 2000 not 64
Avdrag för ingående mervärdesskatt avseende guldmynt (avslag) / Avdrag för ingående mervärdesskatt avseende guldmynt (resningsärende, avslag)
RÅ 2000 not 65
Tillämplig skattesats vid försäljning av konstverk genom upphovsmannens aktiebolag (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 66
Fråga om viss publikation utgjorde allmän nyhetstidning (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 67
Tillstånd till matjordstäkt (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 68
Bristande samråd på programstadiet (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 69
Föreläggande för styrelseledamöter i aktiebolags personalstiftelse att tillse att felaktiga utbetalningar återbetalades till stiftelsen undanröjdes då bolaget försatts i konkurs och stiftelsen till följd därav trätt i likvidation och upplösts
RÅ 2000 not 70
Ansökan av Bratislava S. om resning i mål om sjukpenning. - Bratislava S. var sedan den 28 juli 1987 helt sjukskriven och uppbar sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Enligt beslut den 31 januari 1991 av Malmöhus allmänna försäkringskassa drogs hennes sjukpenning in fr.o.m. den 4 februari 1991. Bratislava S. begärde omprövning av beslutet. Enligt omprövningsbeslut den 23 augusti 1991 ändrade kassan inte sitt tidigare beslut. I sin beslutsmotivering angav kassan bl.a. att det hade varit svårt att fastställa Bratislava S:s egentliga arbetshinder och att en omfattande och utdragen medicinsk utredning inte hade kunnat påvisa arbetsoförmåga hos henne i förhållande till arbetsmarknaden i stort. Länsrätten i Malmöhus län avslog genom dom den 2 februari 1993 Bratislava S:s överklagande dit. Hon överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg som enligt dom den 22 februari 1994 inte ändrade länsrättens dom. Bratislava S. överklagade kammarrättens dom till Försäkringsöverdomst...
RÅ 2000 not 71
Ansökan av Reinhard H. om rättsprövning av beslut med anledning av skrivelser ang. lönediskriminering
RÅ 2000 not 72
Beslut att inte sakpröva en framställning utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)
RÅ 2000 not 73
Ansökan av Maria N. om resning i mål om vård enligt LVU. - Länsrätten i Östergötlands län beslöt i dom den 17 mars 1999 att Maria N:s och Gunnar N:s son Olof skulle beredas vård med stöd av 2 och 3 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Maria N. överklagade domen men Kammarrätten i Jönköping avslog överklagandet genom dom den 11 juni 1999
RÅ 2000 not 74
Ansökan av Bozica P. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 2000 not 75
Ekonomisk förening medgavs inte avdrag för utdelning som lämnats i förhållande till emitterade insatser (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 76
Tjänstepensionsförsäkring ansågs kunna överlåtas endast i samband med förändring i anställningsförhållandet
RÅ 2000 not 77
Undantaget i 9 c kap. 1 § mervärdesskattelagen för omsättning av varor i skatteupplag (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (undantaget i 9 c kap. 1 § mervärdesskattelagen för omsättning av varor i skatteupplag)
RÅ 2000 not 78
Beskattningen vid upplösning av ett handelsbolag när andelen i bolaget utgör omsättningstillgång för bolagsmannen (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 79
Ansökan av Lars S. om rättsprövning av beslut ang. dispens från strandskydd
RÅ 2000 not 80
Synnerliga skäl ansågs föreligga att låta fråga om handikappersättning prövas i kammarrätten (medicinsk utredning saknades i kammarrätten men gavs in i Regeringsrätten)
RÅ 2000 not 81
Oklar handläggningsordning i regeringsärende (avslag)
RÅ 2000 not 82
Bestämning av gräns mellan samebyar ansågs inte strida mot Europakonventionen (rättsprövning, avslag) / Bestämning av gräns mellan samebyar ansågs inte strida mot EG-rättsliga regler (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 83
Fråga om beviskravet vid återbetalning enligt lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
RÅ 2000 not 84
Fastighetsförsäljning skulle behandlas enligt reglerna för beskattning av inkomst av näringsverksamhet (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 85
Fråga om återkallelse tills vidare av körkort ansågs med hänsyn till omständigheterna ha förfallit (avskrivning)
RÅ 2000 not 86
Överföring av kontanta medel i samband med överlåtelse av verksamhetsgren ansågs inte böra medföra uttagsbeskattning
RÅ 2000 not 87
Överklagande av Ing-Britt P. ang. avdrag för resekostnader. - Skattemyndigheten avvek från Ing-Britt P:s deklaration genom att inte medge yrkat avdrag för utbildningskostnader enligt följande
RÅ 2000 not 88
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om anstånd med återbetalning av underhållsstöd då ansökan avvisats på grund av att ärendet överlämnats till kronofogdemyndighet för indrivning
RÅ 2000 not 89
Bygglov för ändrad användning av militärbarack till fritidshus (avslag) / För ändrad användning av militärbarack till fritidshus (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 90
Ansökan av Jarle M. och Jon F. om rättsprövning av beslut ang. arbetsplan för omläggning av väg
RÅ 2000 not 91
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom dom av länsrätt
RÅ 2000 not 92
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Vårdnadshavare för underårig ansågs ha rätt att överklaga beslut om ekonomiskt bistånd till den underårige
RÅ 2000 not 93
Prövningstillstånd ansågs inte krävas i kammarrätt vid överklagande av beslut om återkrav av studiestöd
RÅ 2000 not 94
Beslut att anta områdesbestämmelser för att bygga en gång- och cykelväg (avslag)
RÅ 2000 not 95
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadeförsäkring då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt
RÅ 2000 not 96
Fråga om väsentlig anknytning till Sverige (avslag)
RÅ 2000 not 97
Fråga om rätt till assistansersättning (person som led av schizofreni)
RÅ 2000 not 98
Avdrag för ingående skatt hänförlig till förvärv av personbilar som efter utgången av en leasingperiod köptes av leasetagaren (ett revisionsföretag) för vidareförsäljning till anställda m.fl. (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (avdrag för ingående skatt hänförlig till förvärv av personbilar som efter utgången av en leasingperiod köptes av leasetagaren (ett revisionsföretag) för vidareförsäljning till anställda m.fl.)
RÅ 2000 not 99
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Bistånd enligt socialtjänstlagen (länsrätten hade oriktigt begränsat sig till en laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § kommunallagen) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen då länsrätten hade oriktigt begränsat sig till en laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § kommunallagen
RÅ 2000 not 100
Kommuns beslut att återkräva introduktionsersättning för flyktingar m.fl. ansågs i avsaknad av författningsreglering inte kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
RÅ 2000 not 101
Avvisat överklagande av anmälan enligt 13 kap. 25 § vattenlagen (1983:291) / Beslut har inte ansetts utgöra myndighetsutövning och därför inte kunnat bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att regeringen
RÅ 2000 not 102
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetsskadeförsäkring då länsrätt hade prövat frågan om arbetsskada förelåg trots att något ersättningsanspråk ännu inte hade framställts / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätt hade prövat frågan om arbetsskada förelåg trots att något ersättningsanspråk ännu inte hade framställts
RÅ 2000 not 103
Reklamskatt (återbetalning av skatt för annonser i publikationen "Vi i trafik") / Återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen "Vi i trafik" (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 104
Förutsättningar för förenklad delgivning förelåg inte (upplysning om att sådan delgivning kunde komma att användas hade inte delgetts eller skickats ut i nära anslutning till att handling gavs in i målet)
RÅ 2000 not 105
Avvisande av talan (rättidsprövning när klaganden inte själv kvitterat mottagningsbevis)
RÅ 2000 not 106
Serveringstillstånd (innebörden av alkohollagens krav att ett serveringsställe har ett kök för allsidig matlagning)
RÅ 2000 not 107
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Länsstyrelse ansågs ha haft rätt att överklaga en länsrättsdom genom vilken länsstyrelsens beslut om bingotillstånd enligt lotterilagen hade upphävts
RÅ 2000 not 108
Ensamstående med dubbel bosättning folkbokförd på arbetsorten och inte på den ort där bostad delades med modern
RÅ 2000 not 109
Ensamstående med dubbel bosättning folkbokförd på den ort där notarietjänstgöring fullgjordes
RÅ 2000 not 110
Ensamstående med dubbel bosättning folkbokförd på annan ort än arbetsorten
RÅ 2000 not 111
Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen förfallen i och med biståndssökandens död (avvisning) / Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen förfallen i och med biståndssökandens död (resningsärende, avvisning)
RÅ 2000 not 112
Ansökan av Lars-Inge A. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 2000 not 113
Hinder ansågs inte föreligga mot att medge en i Tyskland bosatt person tillstånd att inneha skjutvapen i Sverige under dennes vistelse här
RÅ 2000 not 114
Felaktig uppgift om överklagandetid från offentligt biträde (avslag)
RÅ 2000 not 115
Överklagande av kammarrätts beslut om ersättning till offentligt biträde avvisades med hänvisning till att kammarrätten inte medgett överklagandetillstånd
RÅ 2000 not 116
Hölada och vindskydd för hästar ansågs utgöra ekonomibyggnader för jordbruk och krävde därför inte bygglov
RÅ 2000 not 117
Avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnation (avslag) / Avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnation (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 118
Ansökan av Tord M. om rättsprövning av ett beslut ang. strandskyddsdispens. -Länsstyrelsen Skaraborgs län (1996-11-14) medgav inte dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av fritidshus inom fastigheten Halna-Åsen 1:84 och anförde som grund för beslutet bl.a. huvudsak följande. För sjön Viken gällde strandskydd enligt 15 § naturvårdslagen. Strandskyddet gällde intill 300 meter från strandlinjen och innebar enligt 16 § naturvårdslagen (1964:822) bland annat förbud mot uppförande av helt ny byggnad inom denna zon. Endast om särskilda skäl föreligger kunde dispens medges enligt 16 § naturvårdslagen. Aktuell plats låg inom riksintresse för friluftsliv enligt 2 kap. 6 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (naturresurslagen). Sådana områden skulle skyddas mot åtgärder som påtagligt kunde skada naturmiljön. Platsen ingick dessutom i ett område av s.k. geografiskt intresse, enligt 3 kap. 2 § naturresurslagen. Det innebar att turismens och friluftslivets, främst ...
RÅ 2000 not 119
Fråga om inhibition i mål om tulltaxering (vägrat prövningstillstånd i kammarrätt)
RÅ 2000 not 120
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom beslut av taxeringsnämnd (kammarrätt avslog överklagande avseende rätt till besvär i särskild ordning)
RÅ 2000 not 121
Uttagsbeskattning ansågs skola ske då en fysisk person som ägde omsättningsfastigheter till underpris upplät nyttjanderätt till dessa till ett av honom nybildat aktiebolag (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 122
Överklagande av Christhian och Ricardo S. V. ang. registrering av svenskt medborgarskap
RÅ 2000 not 123
Ansökan av Tempus Företagsutveckling AB om resning i mål ang. mervärdesskatt
RÅ 2000 not 124
Rätt till bistånd ansågs föreligga för person som, sedan han fyllt 18 år, skilts från gymnasieundervisning och stod till arbetsmarknadens förfogande
RÅ 2000 not 125
Straffverkställighet utanför anstalt (intensivövervakning med elektronisk kontroll)
RÅ 2000 not 126
Bundenhet vid tidigare uppställda villkor för fastighets användning (avslag) / Bundenhet vid tidigare uppställda villkor för fastighets användning (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 127
Fråga om planen borde ha antagits av kommunfullmäktige (avslag) / Fråga om planen borde ha antagits av kommunfullmäktige (rättsprövning, avslag) / Underlåten underrättelse till personer som lämnat synpunkter under samrådet (avslag) / Underlåten underrättelse till personer som lämnat synpunkter under samrådet (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 128
Inför föredragning i kammarrätten tillkomna handlingar som varken expedierats eller tagits om hand för arkivering ansågs inte utgöra allmänna handlingar
RÅ 2000 not 129
Ansökan av Sven S. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. fastställelse av järnvägsplan
RÅ 2000 not 130
Ansökan av Ismet B. ang. prövning av statsråds beslut enligt utlänningslagen
RÅ 2000 not 131
Nya omständigheter (fråga om förbättringskostnader på fastighet vid realisationsvinstberäkning skulle hänföras till annat år än det då kostnaderna förts upp på avskrivningsplan, avslag)
RÅ 2000 not 132
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Oriktig uppgift om lön från fåmansföretag hade inte visats föreligga (eftertaxering och skattetillägg undanröjdes)
RÅ 2000 not 133
Yrkande om lagprövning avsåg inte rättstillämpning i ett enskilt fall och avvisades därför
RÅ 2000 not 134
Bostadsrättshavare som iklätt sig solidariskt betalningsansvar vid sidan av bostadsrättsföreningen för del av föreningens lån ansågs inte berättigad till ränteavdrag för utbetalningar med anledning av ansvarsåtagandet
RÅ 2000 not 135
Invändning mot att förutvarande aktieägare i ett avregistrerat bolag behandlats som part i ett mål hos kammarrätten (avslag)
RÅ 2000 not 136
Omvandling av enskild väg till allmän väg (avslag)
RÅ 2000 not 137
Beslut att anta detaljplan för äldreboende (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 138
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Avgift enligt förordningen om vissa dryckesförpackningar (fråga om det fanns särskilda skäl att sätta ned eller efterskänka avgiften)
RÅ 2000 not 139
Kammarrätts beslut att inte hålla muntlig förhandling och att förelägga en skattskyldig att slutföra sin talan delgavs den skattskyldiges ombud men kom inte till den skattskyldiges kännedom (avslag)
RÅ 2000 not 140
Mål återförvisades till kammarrätten när kammarrätten tillämpat bestämmelsen att livränteunderlaget inte får uppgå till mer än sju och ett halvt basbelopp på sådant sätt att inkomstförlustens storlek inte prövats
RÅ 2000 not 141
Beslut har inte ansetts utgöra myndighetsutövning mot enskild och därför inte kunnat bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit / Att prövning inte skett av ett försäkringsbolags överklagande av ett meddelande av Arbetsmarknadsstyrelsen till arbetslöshetskassorna rörande tillämpningen av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
RÅ 2000 not 142
En begäran om ersättning utöver den ersättning som följde av ett med staten träffat avtal lämnats utan åtgärd / Beslut har inte ansetts utgöra myndighetsutövning mot enskild och därför inte kunnat bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2000 not 143
Rättsprövning av beslut om beviljande av nätkoncession (avslag) / Uppenbart obehövlig i rättsprövningsmål som gällde en ren rättsfråga
RÅ 2000 not 144
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Uppenbart obehövlig i rättsprövningsmål som gällde en ren rättsfråga / Ägare till en fastighet över vilken en högspänningsledning dragits ansågs inte behörig att överklaga ett beslut rörande ibruktagande av ledningen (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 145
Regeringen uttalat sig rörande tillståndsplikt för vattenföretag / Beslut har inte ansetts utgöra myndighetsutövning mot enskild och därför inte ansetts kunnat bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2000 not 146
Avdragsgill realisationsförlust vid avyttring av aktier i dotterbolag beräknades utan beaktande av utdelningar och koncernbidrag som lämnats av dotterbolaget / Avdragsgill realisationsförlust vid avyttring av aktier beräknades utan beaktande av utdelningar och koncernbidrag som lämnats av dotterbolaget (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 147
Skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus / Utgifter avseende arbete som utförts i det tillverkande företagets lokaler ansågs inte ge rätt till skattereduktion
RÅ 2000 not 148
Skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus / Utgifter avseende arbete som utförts i det tillverkande företagets lokaler ansågs inte ge rätt till skattereduktion
RÅ 2000 not 149
Skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus / Utgifter avseende arbete som utförts i det tillverkande företagets lokaler ansågs inte ge rätt till skattereduktion
RÅ 2000 not 150
Reklamskatt (återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen "Gula Tidningen") / Reklamskatt (återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen "Gula Tidningen", förhandsbesked)
RÅ 2000 not 151
Beslut om föreläggande att vidta rättelseåtgärder enligt bilavgaslagstiftningen (avslag)
RÅ 2000 not 152
Negativt beslut om förhandsbesked om nybyggnad på fastighet inom område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen och av strandskydd (avslag)
RÅ 2000 not 153
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Person som bodde 1 500 meter från detaljplaneområde ansågs inte ha rätt att överklaga detaljplanebeslut (avslag) / Person som bodde 1 500 meter från detaljplaneområde ansågs inte ha rätt att överklaga detaljplanebeslut (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 154
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Statens räddningsverk ansågs inte ha rätt att överklaga länsrättsdom genom vilken verkets beslut ändrats
RÅ 2000 not 155
Utbetalning av pensionsförsäkrings värde från livförsäkringsbolag till fondförsäkringsbolag eller till individuellt pensionssparande i bank skulle föranleda beskattning av försäkringstagaren såsom för återköp (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 156
Överklagandeskrivelse eventuellt förkommen (avslag)
RÅ 2000 not 157
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Fastighetsägare ansågs inte ha rätt att överklaga ett kammarrättsbeslut genom vilket ett föreläggande att ta bort en inhägnad m.m. på en grannfastighet hade upphävts
RÅ 2000 not 158
Forskningsbidrag gav rätt till avdrag endast om bidraget genom villkor styrdes till den del av mottagarens verksamhet som avsåg forskning (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 159
Fördelningen av uppskovsbelopp enligt lagen om uppskov med beskattningen vid andelsbyten då samtidigt byte skedde av aktier i ett bolag och teckningsoptioner utfärdade av samma bolag mot aktier i ett annat bolag
RÅ 2000 not 160
Kursförändringar på kundfordringar, bankmedel och låneskulder i utländsk valuta skulle intäkts- resp. kostnadsföras oberoende av om avyttring skett (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 161
Kammarrätten hade beaktat andra omständigheter än sådana som klaganden hänvisat till (återförvisning)
RÅ 2000 not 162
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Återkrav av underhållsstöd (fråga om särskilda skäl för eftergift förelåg)
RÅ 2000 not 163
Regeringsrättens sammansättning vid överklagande av kammarrätts icke överklagbara beslut att inte meddela prövningstillstånd med anledning av talan mot länsrätts avvisningsbeslut
RÅ 2000 not 164
Styrelseledamot och tillika aktieägare i ett bolag ansågs inte ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget vid tillämpning av 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt
RÅ 2000 not 165
Styrelseledamot och tillika aktieägare i ett bolag ansågs inte ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget vidtillämpning av 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt / Styrelseledamot och tillika aktieägare i ett bolag ansågs inte ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget vid tillämpning av 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt
RÅ 2000 not 166
Beslut angående kommundelning ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen (avvisning)
RÅ 2000 not 167
Beslut angående kommundelning ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen (avvisning)
RÅ 2000 not 168
Detaljplan för bostäder (risk för nedläggning av djurproduktion, avslag) / Beslut att anta detaljplan för bostäder (risk för nedläggning av djurproduktion, rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 169
Brister i miljökonsekvensbeskrivning, fastighetsförteckning m.m.? (avslag) / Brister i miljökonsekvensbeskrivning, fastighetsförteckning m.m.? (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 170
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Forskningsetikkommitté vid universitet, som avslagit begäran att få ta del av vissa handlingar, ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrätts beslut att visa målet åter till kommittén
RÅ 2000 not 171
Utlämnande av dom, som förvarades i ett öppet tillsynsärende hos den sociala enheten på länsstyrelse, skulle föregås av individuell sekretessprövning enligt för den verksamheten gällande bestämmelser
RÅ 2000 not 172
Mervärdesskatt (ägare av anläggning som ingått avtal om s.k. lease-leaseback ansågs omsätta en tjänst) / Ägare av anläggning som ingått avtal om s.k. lease-leaseback ansågs omsätta en tjänst (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 173
Invändning om jäv mot regeringsråd och regeringsrättssekreterare (avslag) / Invändning om jäv mot regeringsråd och regeringsrättssekreterare (resningsärende, avslag)
RÅ 2000 not 174
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta då vägledande avgöranden saknades i fråga om den situation som var aktuell i målet
RÅ 2000 not 175
Försummelse av ombud att underrätta huvudmannen om målets utgång (avslag)
RÅ 2000 not 176
Fråga om retroaktiv utbetalning av assistansersättning
RÅ 2000 not 177
Hinder från EG-rättslig synpunkt ansågs inte föreligga mot att tillämpa svenska bestämmelser om mjölkkvot
RÅ 2000 not 178
Ändring till nackdel för part av beslut om tilldelning av mjölkkvot / Hinder från EG-rättslig sypunkt ansågs inte föreligga mot att tillämpa svenska bestämmelser om tilldelning av mjölkkvot
RÅ 2000 not 179
Också fråga om betydelsen av avbrott i mjölkleveranser / Hinder från EG-rättslig synpunkt ansågs inte föreligga mot att tillämpa svenska bestämmelser om mjölkkvot
RÅ 2000 not 180
Oriktig rättstillämpning vid realisationsvinstbeskattning (avslag)
RÅ 2000 not 181
Länsstyrelse och kammarrätt hade grundat sina avgöranden på föreskrifter som inte skall tillämpas (bifall) / Länsstyrelse och kammarrätt hade grundat sina avgöranden på föreskrifter som inte skall tillämpas (resningsärende, bifall)
RÅ 2000 not 182
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt ansågs inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (avslag) / Besvärsrätt ansågs inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 183
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt ansågs inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (avslag) / Besvärsrätt ansågs inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2000 not 184
Ansökan av Toine O. om rättsprövning av beslut i fråga om fastighetsbildning inom strandskyddsområde enligt naturvårdslagen. - Fastigheten Höl 1:238 bildades 1956 genom avstyckning från stamfastigheten Höl 1:24 med den västra fastighetsgränsen invid Norsfladens strand. Genom landhöjning och uppgrundning har stranden förskjutits västerut med cirka 15-20 meter. Tonie O. ansökte, i egenskap av ägare till fastigheten Höl 1:238, hos lantmäterimyndigheten om tillstånd att genom fastighetsreglering få utöka fastigheten Höl 1:238 med det uppgrundade området tillhörande fastigheten Höl 1:24. Efter att lantmäterimyndigheten konstaterat att det aktuella området ligger inom strandskyddat område, överlämnade myndigheten ärendet till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning om undantag från strandskyddsbestämmelserna kunde medges med stöd av 3 kap. 3 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988)
RÅ 2000 not 185
Beslut ang. offentlig anställning ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen
RÅ 2000 not 186
Beskattningskonsekvenserna av att ett aktiebolag, som har förvärvat en lånefordran på ett kommanditbolag för ett pris understigande det nominella beloppet, får full betalning för fordringen eller lämnar denna som kapitaltillskott till kommanditbolaget (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 187
Fråga om arvode till ordföranden i ett aktiebolags styrelse skulle beskattas hos honom som inkomst av tjänst eller hos ett konsultbolag i vilket han var huvuddelägare som inkomst av näringsverksamhet
RÅ 2000 not 188
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom
RÅ 2000 not 189
Ersättning som ett konsultbolag erhöll för tjänster som underleverantör till ett annat företag ansågs utgöra intäkt i en av bolaget självständigt bedriven förvärvsverksamhet och inte intäkt av tjänst för bolagets ende ägare (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 190
Ansökan av Jan K. om återställande av försutten tid
RÅ 2000 not 191
Reklamskatt (telefonreklam ansågs inte utgöra reklam som återges genom ljudåtergivning och bedömdes därför inte som skattepliktig enligt 5 § 2 lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam) / Telefonreklam ansågs inte utgöra reklam som återges genom ljudåtergivning och bedömdes därför inte som skattepliktig enligt 5 § 2 lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, förhandsbesked)
RÅ 2000 not 192
Ansökan av Bertil K. om resning
RÅ 2000 not 193
Ansökan av 4 You Sweden AB om återställande av försutten tid. - Tullkammaren i Göteborg Nord avslog genom beslut den 20 september 1993 en begäran från 4 You Sweden AB om omtulltaxering av eftertulltaxeringsbeslut 13-00024 från den 5 mars 1993. Generaltullstyrelsen avslog i beslut den 20 juli 1995 bolagets överklagande. Sedan bolaget överklagat även detta beslut, avslog Kammarrätten i Stockholm överklagandet i dom den 16 juni 1998. Bolaget fick del av domen den 18 juni 1998. I en skrivelse, som kom in till kammarrätten den 10 juli 1998, överklagade bolaget domen. I beslut den 24 augusti 1998 avvisade kammarrätten bolagets överklagande såsom för sent inkommet
RÅ 2000 not 194
Kammarrätts beslut kan inte bli föremål för rättsprövning / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten avvisat ett för sent inkommet överklagande fick inte överklagas
RÅ 2000 not 195
Kammarrätts beslut att återförvisa mål om utlämnande av allmän handling till Centrala studiestödsnämnden för ny handläggning ansågs inte överklagbart
RÅ 2000 not 196
Mervärdesskatt (reglerna om vinstmarginalbeskattning ansågs inte tillämpliga vid inköp av otränade hästar som efter träning såldes som ridhästar) / Reglerna om vinstmarginalbeskattning ansågs inte tillämpliga vid inköp av otränade hästar som efter träning såldes som ridhästar (förhandsbesked) / Prövningen i Regeringsrätten av en fråga om förhandsbesked om mervärdesskatt ansågs inte böra grundas på andra faktiska förutsättningar än dem som legat till grund för Skatterättsnämndens bedömning
RÅ 2000 not 197
Kammarrätts beslut att inte lämna ut handlingar och att inte hålla muntlig förhandling fick inte överklagas särskilt / Begäran av klaganden i mål om utlämnande av adressuppgifter att få ta del av handlingar som skattemyndigheten överlämnat till kammarrätten ansågs böra prövas enligt 14 kap. 5 § sekretesslagen och inte enligt 7 kap. 15 § samma lag
RÅ 2000 not 198
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / En faders överklagande till kammarrätten av beslut avseende vård av dotter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga avvisades när dottern vid tidpunkten för överklagandet fyllt 18 år
RÅ 2000 not 199
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Studiemedel (fråga om länsrätts beslut att inte medge anstånd med betalning av preliminär studiemedelsavgift var förenligt med gemenskapsrätten) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål där person bosatt i England inte medgetts anstånd med betalning av preliminär studiemedelsavgift / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om studiemedel (fråga om länsrätts beslut att inte medge anstånd med betalning av preliminär studiemedelsavgift var förenligt med gemenskapsrätten)
RÅ 2000 not 200
Förutsättningarna för förenklad delgivning förelåg inte / Avvisande av talan (bifall när förutsättningar för förenklad delgivning inte förelåg)
RÅ 2000 not 201
Överklagande av Eva-Britt O. ang. bilstöd till handikappade. - Eva-Britt O. led av kronisk ledgångsreumatism.Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (1996-11-14, ordf. Holmberg) avslog Eva-Britt O:s överklagande av Bohusläns allmänna försäkringskassas beslut den 29 maj 1996 att inte medge henne anpassningsbidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade för bl.a. automatisk växellåda, elhissar fram och elbackspeglar
RÅ 2000 not 202
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bilstöd till handikappade
RÅ 2000 not 203
Återkallelse av körkort ansågs kunna ske utan hinder av Europakonventionen
RÅ 2000 not 204
Person som gjorde gällande äganderätt till omhändertagna hästar ansågs ha rätt att överklaga omhändertagandebeslutet trots att detta riktats mot annan
RÅ 2000 not 205
Ansökan av Bo M. om rättsprövning av beslut om kommundelning. - I en skrivelse till Kammarkollegiet ansökte Älvsborgsbor om att kollegiet skulle utreda om stadsdelen Älvsborg genom kommundelning kunde göras till en egen kommun samt att folkomröstning skulle anordnas. Göteborgs kommun anordnade en folkomröstning i hela kommunen i samband med fullmäktigevalet den 20 september 1998. I yttrande till kammarkollegiet motsatte sig Kommunfullmäktige i Göteborgs kommun kommundelningen. -Kammarkollegiet (1999-06-18) fann att sådana synnerliga skäl som krävdes enligt 1 kap. 1 § lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting inte förelåg och avslog ansökningen
RÅ 2000 not 206
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Nya regler ansågs tillämpliga på kostnader i kammarrätten när målet anhängiggjorts där efter reglernas ikraftträdande
RÅ 2000 not 207
Handlingar ingivna i syfte att visa att verksamhet i mervärdesskattehänseende avsett export (avslag)
RÅ 2000 not 208
Yrkande om upphävande av kammarrättsbeslut varigenom länsrätts beslut att avslå ett inhibitionsyrkande i ett s.k. blandat byggnadsmål upphävts ansågs böra prövas av regeringen när besvärsmålet i dess helhet var föremål för regeringens prövning / Yrkande om upphävande av kammarrätts beslut varigenom länsrätts beslut att avslå ett inhibitionsyrkande i ett s.k. blandat byggnadsmål upphävts ansågs böra prövas av regeringen när besvärsmålet i dess helhet var föremål för regeringens prövning
RÅ 2000 not 209
Beskattning av säljrätter vid utnyttjande av aktiebolags återköpserbjudande (förhandsbesked)
RÅ 2000 not 210
Överklagande av Deri R. ang. besvär i särskild ordning över inkomsttaxering 1990
RÅ 2000 not 211
Ansökan av Claes L. om rättsprövning av beslut i fråga om strandskydd
RÅ 2000 not 212
Ansökan av Siw och Ingvar J. om rättsprövning av beslut i fråga om strandskydd