MÖD 2016:1
Tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. ----- I mål om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att verksamheten inte kommer att skada ett närliggande Natura 2000-område och att det av mark- och miljödomstolen lämnade Natura 2000-tillståndet därmed ska kvarstå. Mark- och miljööverdomstolen har vidare konstaterat att täktverksamheten inte innebär någon sådan risk för påverkan på fridlysta växter att förbuden i 8 och 9 § artskyddsförordningen aktualiseras samt att införandet av ett nytt villkor om skyddsåtgärder för skyddade fjärilsarter innebär att verksamheten inte heller kommer i konflikt med 4 § artskyddsförordningen. Då domstolen sammantaget funnit att ingen artskyddsdispens krävs, har den av mark- och miljödomstolen lämnade dispensen upphävts.
MÖD 2016:2
Bygglov för tillbyggnad (carport) ----- Bygglov för tillbyggnad ----- Bygglov för tillbyggnad (carport) av bostadshus har upphävts. Fastigheten ligger inom ett detaljplanelagt område med ett stort antal tomter och skiljer sig inte från övriga på något avgörande sätt. Bestämmelsen i 39 § byggnadsstadgan är tillämplig och Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det saknas särskilda skäl för att medge undantag från kravet på avstånd till gräns mot granntomt. Det är inte heller fråga om en liten avvikelse från planen.
MÖD 2016:3
Inhibition av omedelbart gällande tillsynsbeslut ----- Inhibition av ett omedelbart verkställbart tillsynsbeslut ----- Ett tillsynsbeslut som enligt 26 kap. 26 § miljöbalken gäller omedelbart har inhiberats. Tillsynsbeslutet grundas på de allmänna hänsynsreglerna och huvudregeln är att beslutet gäller först när det har vunnit laga kraft. Det har inte framkommit att risken för olägenhet i detta fall skulle vara så överhängande att det har funnits skäl att meddela ett verkställighetsförordnande.
MÖD 2016:4
Reglering av kumulativt ljud vid etablering av flera vindkraftparker inom samma påverkansområde ----- När störningar från flera vindkraftparker kan påverka samma platser i omgivningen måste villkorsregleringen säkerställa att boende inte riskerar att utsättas för högre bullernivåer än vad som kan godtas från hälso- och miljösynpunkt, och vad som följer av uppställda begränsningsvärden i givna tillstånd. Utgångspunkten är att tillståndshavaren ska ha egna begränsningsvärden att förhålla sig till. Om tillstånd till skilda verksamheter prövas samtidigt ska en samordnad prövning ske av den gemensamma miljöpåverkan som verksamheterna orsakar. Vid villkorsregleringen bör hänsyn även tas åtminstone till andra lagakraftvunna tillstånd till vindkraftparker som finns inom samma påverkansområde.
MÖD 2016:5
Miljöorganisations klagorätt enligt 13 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900). ----- Ett beslut att upphäva en detaljplan för vindkraftverk inom ett vattenområde i Kattegatt har inte ansetts medföra betydande miljöpåverkan eftersom konsekvensen av upphävandet var att området blev oreglerat. En miljöorganisation har därför saknat klagorätt.
MÖD 2016:6
Bygglov för nybyggnation av enbostadshus ----- I mål om bygglov för nybyggnation av enbostadshus har byggnaden bedömts ha en våning med vind, och därmed varit planenlig i denna del. Angivna mått på de ritningar som hör till bygglovsbeslutet ska ha företräde framför uppmätta skalmått på densamma. Saknas sådan måttangivelse kan däremot en skalmätning ligga till grund för den fortsatta bedömningen. På den sektionsritning som hörde till nämndens bygglovsbeslut hade den beräknade byggnadshöjden angetts till 0,6 meter högre än nivån för vindbjälklagets översida. Eftersom det angivna måttet varit lägre än 0,7 meter utgjorde vinden inte en våning.
MÖD 2016:7
Föreläggande att söka tillstånd för bedrivande av vattenverksamhet m.m. ----- Tillståndsresolution från 1850-talet, privilegiebrev och urminnes hävd har inte utgjort hinder för länsstyrelsen att förelägga ägare av äldre kraftverk att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för framtida drift av kraftverket. Jfr samma dag meddelade domar i mål nr M 7539-15 och M 7542-15.
MÖD 2016:8
Interimistiskt beslut ----- Sedan närboende anmält klagomål till kommunen på en verksamhet har nämnden beslutat om försiktighetsmått. De närboende klagade till länsstyrelsen och yrkade samtidigt på omedelbar verkställighet. Länsstyrelsen avvisade yrkandet med hänvisning till att förvaltningslagen saknar bestämmelser som ger myndigheten rätt att besluta om intermistisk verkställighet. Avvisningsbeslutet fastställdes av mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att 29 § förvaltningslagen (1986:223) ska tolkas på så sätt att en myndighet har möjlighet att meddela även andra interimistiska förordnanden än inhibition. Länsstyrelsen har därmed möjlighet att meddela interimistiska förordnanden i mål om försiktighetsmått. Länsstyrelsens avvisningsbeslut har därför upphävts och målet återförvisats till myndigheten för fortsatt handläggning.
MÖD 2016:9
Godkännande av ekonomisk säkerhet ----- Den ställda bankgarantin hade utformats på ett sådant sätt att det fanns en risk att verksamheten skulle stå utan säkerhet för kostnader för efterbehandling m.m. Den säkerhet som ställts kunde därför inte anses vara betryggande för sitt ändamål.
MÖD 2016:10
Strandskyddsdispens ----- En kommun hade på område som omfattades av strandskydd uppfört en gärdsgård som inhägnade ett område. Bakgrunden till detta var att området blivit igenväxt och otillgängligt. För att restaurera området valde kommunen fårbete. Genom fårhägnet hölls, enligt kommunen, markerna öppna och tillgängliga och bilden av det traditionella landskapet återskapades och bevarades långsiktigt. MÖD biföll ansökan om strandskyddsdispens och uttalade. Syftet med gärdsgården är att tillgodose allmänna intressen som naturvård och vård av kulturhistoriska miljöer på den tilltänkta platsen. Eftersom hägnets storlek anpassats till att det råder strandskydd på platsen och gärdsgården utformats med stättor placerade för att underlätta för allmänheten att beträda området finns det särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens för åtgärden.
MÖD 2016:11
Strandskyddsdispens ----- En kommun hade upplåtit lokaler och mark till ett bolag för restaurang-, café- och konferensverksamhet. I nyttjanderätten ingick en möjlighet för bolaget att inom nyttjanderättsområdet ställa upp bolagets kåtor för verksamhetens bedrivande. Kommunen ansökte mot denna bakgrund om strandskyddsdispens för en sådan kåta. Länsstyrelsen ansåg att kåtan genom sin placering, utformning samt användande samtaget hade sådan privatiserande effekt som begränsade allmänhetens möjlighet att vistas i området. Länsstyrelsen avslog därför ansökan om strandskyddsdispens och förelade kommunen att ta bort kåtan. Efter överklagande upphävde MÖD föreläggandet att ta bort byggnaden eftersom kommunen inte har rådighet över byggnaden. MÖD fann emellertid, liksom underinstanserna, att det inte fanns skäl att meddela strandskyddsdispens. Enligt MÖD hade kommunen inte visat att byggnaden inte kunde placeras på mark som redan fick anses ianspråktagen så att den därigenom skulle få mindre p...
MÖD 2016:12
Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) fann att ett bolag som låtit utföra sprängningsarbete m.m. i samband med uppförande vindkraftverk innan ett startbesked hade lämnats ansågs ha påbörjat en åtgärd i strid med 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900). Med hänsyn till att nämnden inte visat att sprängningsarbetet påbörjats efter den 1 juli 2013, då bestämmelserna om byggsanktionsavgifter ändrades, saknades förutsättningar för att ta ut byggsanktionsavgift enligt gällande övergångsbestämmelser. MÖD upphävde därför nämndens beslut om byggsanktionsavgift.
MÖD 2016:13
Detaljplan för bostäder ----- En del av den föreslagna bebyggelsen enligt detaljplanen var belägen inom strandskyddat område och kommunen hade upphävt strandskyddet inom detta område. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det område inom detaljplanen där strandskyddet upphävs inte tagits i anspråk på ett sätt som medför att området saknar betydelse för strandskyddets syften. Visserligen avsåg detaljplanen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det har dock inte visats att det saknas möjligheter att tillgodose detta intresse utanför strandskyddat område. Mot den bakgrunden har det inte funnits förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.
MÖD 2016:14
Godkännande av ekonomisk säkerhet ----- Moderbolagsborgen utställd av Vattenfall AB har godkänts som säkerhet för ett dotterbolags förpliktelser avseende ett tillstånd för nio vindkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen anser inte att moderbolagsborgen är en form av säkerhet som generellt kan godtas. I detta fall är det belopp som borgensåtagandet gäller mycket lågt i förhållande till moderbolagets tillgångar som är betydande. Moderbolaget är ett publikt bolag som helt ägs av staten. Trots svårigheter att bedöma ett bolags betalningsförmåga på lång sikt har moderbolagsborgen i detta fall ansetts vara betryggande för sitt ändamål.
MÖD 2016:15
Byggsanktionsavgift ----- Byggnadsnämnden hade beslutat att ta ut byggsanktionsavgift för att ett skrotupplag påbörjats och tagits i bruk utan att det förelegat bygglov, startbesked eller slutbesked för åtgärden. Mark- och miljööverdomstolen fann att byggsanktionsavgift skulle tas ut endast vad avser överträdelsen av bestämmelsen om startbesked och att det saknades förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift p.g.a. överträdelse av bestämmelsen i 10 kap. 4 § PBL med krav på slutbesked. Motiveringen var att bestämmelsens ordalydelse förutsätter att det finns ett startbesked avseende byggåtgärderna, för att byggsanktionsavgift för att utan slutbesked ha tagit ett byggnadsverk i bruk, ska kunna tas ut. Mark- och miljööverdomstolen fann inte skäl att sätta ned och jämka byggsanktionsavgiften vad avser överträdelse av bestämmelserna om startbesked.
MÖD 2016:16
Nedsättning av förrättningskostnader ----- Bestämmelsen i 36 § konsumenttjänstlagen har inte ansetts analogt tillämplig beträffande kostnader för lantmäteriförrättningar (jfr NJA 2013 s. 980). Enbart den omständigheten att lantmäteriet överskridit en ungefärlig prisuppgift med mer än 15 procent utgör därmed inte grund för att sätta ned förrättningskostnaden.
MÖD 2016:17
Överlämnande av mål till regeringen; nu fråga om avvisning ----- I mål om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus har mark- och miljödomstolen funnit att målet rör en fråga av särskild betydelse för Förvarsmakten och överlämnat målet till regeringen. Till beslutet lämnades en överklagandehänvisning. Beslutet överklagandes av sökanden till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen, som fann att beslutet att överlämna målet till regeringen inte var överklagbart, avvisade överklagandet.
MÖD 2016:18
Bygglov och marklov ----- I ett område med egnahems- och villabebyggelse skulle enligt en stadsplan från 1925 tillämpas ett öppet eller kopplat byggnadssätt. Enligt anvisningar från Byggnadsstyrelsen, vilket det hänvisades till i målet, innebär kravet på öppet eller kopplat byggnadssätt att byggnader ska uppföras fristående eller kopplas två och två över tomtgräns. MÖD fann att den sökta byggnationen var planstridig eftersom den, med hänsyn till att det rörde sig om tre kopplade byggnader, inte uppfyllde kravet på ett öppet byggnadssätt genom fristående byggnad. Det rörde sig inte heller om byggnader som kopplats ihop två och två över tomtgräns. MÖD upphävde därför nämndens beslut om bygglov. När det gäller det till bygglovet kopplade marklovet uttalade MÖD att den sänkning av marknivån som nämnden gett marklov för utgör en förberedelse till den byggnation som avses i bygglovsansökan och att den inte kunde anses ha någon självständig betydelse vid sidan av bygglovet. MÖD upphävde därfö...
MÖD 2016:19
Kommunal tillstyrkan avseende ansökan om tillstånd till anläggning för vindkraft ----- Mark- och miljööverdomstolen har i målet prövat om en kommuns tillstyrkande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken har lämnats avseende en ansökan om tillstånd till anläggning för vindkraft. Mark- och miljööverdomstolen har vid prövningen konstaterat följande. Det får anses ändamålsenligt att mellandom och deldom får användas i mål som överklagas till mark- och miljödomstol och frågan om korrekt tillstyrkande har skett kan således prövas separat. Med hänvisning till praxis (NJA 1998 s. 656 II) har Mark- och miljööverdomstolen vidare funnit att vad parterna har anfört om bristande kommunal delegation i samband med beslutet om tillstyrkande inte kan prövas då frågan redan har prövats av förvaltningsdomstol inom ramen för en laglighetsprövning enligt kommunallagen. Slutligen har Mark- och miljööverdomstolen i likhet med underinstansen funnit att det tillstyrkande som lämnats inte var villkorat utan korrekt utfo...
MÖD 2016:20
Miljöfarlig verksamhet; avvisad ansökan ----- Med undanröjande av mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett bolags ansökan om etanolproduktion samt återvinning och bortskaffning av avfall ska prövas som A-verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har beaktat att bolaget inte helt råder över hur de produkter som tas emot ska klassificeras och att utredningen i målet inte visar att den beskrivna verksamheten tydligt framstår som en B-verksamhet. Vidare har det beaktats att en prövning av anläggningen som A-verksamhet medför en mer omfattande prövning än som B-verksamhet.
MÖD 2016:21
Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus ----- Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att dispens från strandskyddet inte ska beviljas för uppförande av tre enbostadshus inom ett mindre lövskogsområde med bl.a. ek som omfattas av utvidgat strandskydd. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att aktuellt område visserligen genom järnväg (Västra stambanan) är avskilt på sådant sätt att särskilda skäl föreligger trots att passage i form av gångtunnel finns. Av beslutet om utvidgat strandskydd framgår att avsikten bl.a. är att skydda mindre skogsområden. Med hänsyn till avsikten med det utvidgade strandskyddet och att aktuellt område har höga naturvärden har det inte visats att uppförandet av husen är förenligt med strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land (se 7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken).
MÖD 2016:22
Föreläggande att redovisa provtagningsprogram ----- I mål om tillsyn enligt miljöbalken har den kommunala miljönämnden riktat ett föreläggande mot fastighetsägaren med krav på att redovisa ett provtagningsprogram avseende förekomst av trikloretylen. Nämnden har bedömt att det inte funnits någon verksamhetsutövare att utkräva ansvar av och att fastighetsägaren därför är ansvarig enligt 10 kap. 3 § miljöbalken. Föreläggandet har överklagats av fastighetsägaren. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att det inte finns någon verksamhetsutövare att rikta ansvaret mot och att det därför funnits skäl att rikta ansvaret mot fastighetsägaren. Domstolen har funnit att även övriga förutsättningar för att tillämpa 10 kap. 3 § miljöbalken varit uppfyllda.
MÖD 2016:23
Klander av föreningsstämmobeslut ----- Mot bakgrund av att det inte finns utrymme att tillåta någon annan form av förvaltning än delägarförvaltning eller föreningsförvaltning enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, strider det mot lag att vid förvaltning av samfälligheter bilda aktiebolag, oavsett ändamålet med bolagsbildningen.
MÖD 2016:24
Detaljplanekrav för uppförande av en berg- och dalbana ----- En byggnads- och miljöskyddsnämnd beviljade bygglov för uppförande av en berg- och dalbana i en djurpark utan föregående detaljplanering. I nära anslutning till området där berg- och dalbanan hade uppförts låg områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Området var beläget vid en kuststräcka som omfattades av bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken samt gränsade till två naturreservat och ett Natura 2000-område. Utredningen visade att berg- och dalbanan skulle ge upphov till buller. I målet fanns även omfattande utredning avseende berg- och dalbanans eventuella påverkan på vissa rödlistade arter och det gick inte att utesluta att dessa arter skulle påverkas. Vad gäller trafiksituationen var de åtgärder som behövde vidtas för att förbättra den omfattande, påverkade ett stort antal sakägare och krävde kommunens medverkan. Sammanfattningsvis ansåg MÖD att uppförandet av berg-...
MÖD 2016:25
Anmälan avseende tillbyggnad ----- MÖD har funnit att de s.k. attefallsbestämmelserna är tillämpliga på sammanbyggda en- eller tvåbostadshus. Avgörandet gäller en anmälan avseende bygglovsbefriad tillbyggnad på gaveln av ett parhus. I domen redogörs för vad som ska vara avgörande vid gränsdragning mellan en- och tvåbostadshus och flerbostadshus.
MÖD 2016:26
Anmälan avseende komplementbyggnad ----- MÖD har funnit att de s.k. attefallsbestämmelserna är tillämpliga på sammanbyggda en- eller tvåbostadshus. Avgörandet gäller en anmälan avseende en bygglovsbefriad carport i anslutning till ett radhus. I domen redogörs för vad som ska vara avgörande vid gränsdragning mellan en- och tvåbostadshus och flerbostadshus.
MÖD 2016:27
Tidsbegränsat bygglov ----- Ett bolag har ansökt om tidsbegränsat bygglov avseende bostäder för en period om tio år. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den åtgärd som omfattas av det ansökta bygglovet kräver omfattande och förhållandevis kostsamma markåtgärder och grundläggningsarbeten. Det har inte framstått som praktiskt och ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden inom den tidsperiod för vilken tidsbegränsat lov sökts. Det har därmed inte funnits förutsättningar att ge tidsbegränsat bygglov.
MÖD 2016:28
Förbud att släppa ut toalettavloppsvatten ----- Mark- och miljööverdomstolen har ansett att miljönämnd har haft tillräckligt underlag för att besluta att hög skyddsnivå för miljöskydd för små avloppsanläggningar ska gälla inom vissa delavrinningsområden och att det inte är orimligt att ställa krav på hög skyddsnivå för en enskild avloppsanläggning inom området.
MÖD 2016:29
Avvisning av statusrapport ----- Något krav att inge en statusrapport för IED-verksamheten har inte förelegat, eftersom det varken skedde i samband med en tillståndsansökan eller efter det att verksamheten för första gången omfattas av huvudslutsatser. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det saknas hinder mot att ge in en statusrapport till tillsynsmyndigheten vid andra tidpunkter än de där en sådan rapport krävs. Länsstyrelsen har därför inte haft rätt att avvisa statusrapporten.
MÖD 2016:30
Omprövning av en markavvattningssamfällighet ----- Huvudmannen för avloppsinstresset ansökte om omprövning av kostnadsfördelningslängden i ett s.k. dikningsföretag som ska tillgodose både ett markavvattningsintresse och ett avloppsintresse. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att fördelningen av underhållskostnaden ska beräknas utifrån den vattenmängd per år som tillförs ledningen. Även kortvariga flödestoppar från ett samhälle, vattnets beskaffenhet och intressenternas nytta av anläggningen ska beaktas.
MÖD 2016:31
Reglering av kumulativt ljud vid etablering av vindkraftpark inom samma påverkansområde som flera andra tillståndsgivna vindkraftparker ----- Mark- och miljööverdomstolen har föreskrivit villkor för tillståndshavaren som är självständiga i förhållande till de villkor som gäller för närliggande parker. Vid villkorsskrivningen har hänsyn tagits till redan tillståndsgivna parker inom samma område. Det har även bedömts rimligt att föreskriva villkor som innebär att vindkraftparken får dela på bullerutrymmet tillsammans med en annan närliggande park där dom meddelas samma dag. Mark- och miljööverdomstolen har även ändrat villkor avseende skuggning och lågfrekvent buller.
MÖD 2016:32
Tillstånd till gruppstation för vindkraftverk ----- Mark- och miljööverdomstolen har föreskrivit bullervillkor med hänsyn tagen till närliggande gruppstation där dom meddelas samma dag. De båda verksamheterna får dela på bullerutrymmet. Domstolen har tagit bort föreskrifter om samråd med tillsynsmyndigheten eftersom dessa inte följts upp med motsvarande delegation till tillsynsmyndigheten att besluta villkor.
MÖD 2016:33
Ledningsrätt ----- Lantmäteriet fattade beslut om ledningsrätt i en tunnel som var belägen på en fastighet ägd av en kommun. Denna fastighet har på övriga av ledningsrätten berörda fastigheter servitutsrätt att ha den tunnel i vilken ledningsrätt upplåtits. Kommunen, som betraktade sig som ägare av tunneln, krävde nu att det affärsverk till vilken ledningsrätt upplåtits i sin helhet skulle lösa in tunnelanläggningen. Kommunen fick inte bifall till sitt yrkande eftersom det intrång som orsakats av den beviljade ledningsrätten inte var av sådan art att synnerligt men kunde anses ha uppkommit. Mark- och miljööverdomstolen har även funnit att 18 kap. rättegångsbalken ska tillämpas och att kommunen såsom tappande part ska stå sina rättegångskostnader.
MÖD 2016:34
Förrättningskostnad ----- Lantmäteriet har rätt att debitera kostnad för hyra av sammanträdeslokal som förrättningskostnad.
MÖD 2016:35
Klander av föreningsstämmobeslut ----- En samfällighetsförening har vid årsstämma beslutat att om man inte kan närvara på städdagen, så har man 14 dagar på sig att utföra de uppdrag som styrelsen tilldelar en, annars får man betala 500 kr. Avgiften har ansetts strida mot lagen om förvaltning av samfälligheter.
MÖD 2016:36
Föreläggande om underhållsåtgärder på damm ----- Länsstyrelsens föreläggande mot en fastighetsägare med en vattenanläggning på fastigheten att vidta åtgärder för att uppfylla vattenhushållningsbestämmelserna i tillståndet och dammanläggningens funktion har fastställts. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att vattenanläggningen utgör fastighetstillbehör. Därmed är ägaren till fastigheten underhållsansvarig enligt 11 kap. 17 § miljöbalken. Det servitutsavtal som fastighetsägaren åberopat innebär inte att det offentligrättsligt reglerade underhållsansvaret kan åsidosättas. Eftersom fastigheten hade överlåtits till ny ägare under processen har domstolen angett att föreläggandet gäller mot den nye fastighetsägaren och tiden för fullgörande av föreläggandet har flyttats fram eftersom tidpunkten hade passerat.
MÖD 2016:37
Bygglov för takterrass ----- Fråga om betydande olägenheter vid uppförande av en takterrass på ett enbostadshus. Mot bakgrund av områdets karaktär och vad man har anledning att förvänta sig i området samt att nyttjandet av takterrassen kommer att medföra en påtaglig känsla av insyn har MÖD funnit att nyttjandet av takterrassen utgör en betydande olägenhet. MÖD har därför upphävt nämndens beslut att bevilja bygglov.
MÖD 2016:38
Inställd lantmäteriförrättning ----- Fråga om vilandeförklaring av en fastighetsbildningsförrättning enligt 4 kap. 39 § fastighetsbildningslagen. En ändring av en detaljplan var en förutsättning för att förrättningen skulle kunna genomföras och kommunen hade lämnat positivt planbesked i ärendet. MÖD konstaterade att planfrågan var av synnerlig vikt för förrättningen samt att frågan hade konkretiserats på ett sådant sätt att den fick anses vara föremål för prövning i annan ordning och därmed att vilandeförklaring var möjlig. Jämför prop. 1969:128 del B s. 316.
MÖD 2016:39
Strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus ----- Fråga om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus med tillämpning av 7 kap. 18 d-e §§ miljöbalken avseende områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (s.k. LIS-områden). Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att utredningen i målet varit tillräcklig för att betrakta platsen som ett LIS-område och att de särskilda dispensskälen för sådana områden därför varit tillämpliga. Strandskyddsdispens har beviljats.
MÖD 2016:40
Bygglov för tillbyggnad samt yttre ändringar av enbostadshus ----- Mark- och miljööverdomstolen har avslagit ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på grund av åtgärdens planstridighet avseende avstånd till tomtgräns och antal våningar. Avgörandet innefattar en bedömning av hur markens medelnivå ska beräknas och om en källare ska anses vara en våning.
MÖD 2016:41
Anmälan om vattenverksamhet ----- Mark- och miljödomstolen förbjöd en anmäld vattenverksamhet gällande byte av del av brygga och angav att vattenverksamheten borde tillståndsprövas eftersom det fanns enskilda motstående intressen bl.a. avseende rådighet. Mark- och miljööverdomstolen gjorde samma bedömning att verksamheten inte kunde prövas i ett anmälningsärende och avslog överklagandet.
MÖD 2016:42
Tillstånd till ett nytt vattenkraftverk ----- En befintlig damm uppströms finns sedan lång tid tillbaka för översvämningsskydd. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett tillstånd till ett vattenkraftverk på platsen varken äventyrar icke-försämringskravet eller uppnåendet av relevant miljökvalitetsnorm utifrån det sätt som EU- domstolen har specificerat prövningen på i Weserdomen. Ett tillstånd är också förenligt med övriga regler i miljöbalken.
MÖD 2016:43
Anläggningsförrättning ----- Genom lantmäterimyndighetens beslut inrättades en gemensamhetsanläggning bestående av anläggning med anordningar för distribution och kommunikation av media och övriga IT- tjänster (fiber). Ett antal fastighetsägare överklagade beslutet och yrkade att deras fastigheter inte skulle ingå i gemensamhetsanläggningen. MÖD fann, i likhet med underinstanserna, att de klagande fastighetsägarna inte hade gjort sannolikt att de anläggningar som de ville ha i stället för fiber var mer fördelaktiga för deras fastigheter och att väsentlighetsvillkoret i 5 § anläggningslagen därmed var uppfyllt. MÖD ändrade dock mark- och miljödomstolens dom på så sätt att kostnaden för TV-signal skulle debiteras endast de fastigheter som anslöt sig till abonnemang.