HFD 2014:1
En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.
HFD 2014:2
Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:3
Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.
HFD 2014:4
Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt.
HFD 2014:5
En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga om hon tillhör den personkrets som får ansöka om insats och hur prövningen av ansökan i så fall ska göras.
HFD 2014:6
Den som sänds ut för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst och då inte är folkbokförd i Sverige omfattas inte av 14 § folkbokföringslagen. Även fråga om bestämmelserna i 3 § i lagen strider mot EU-rätten.
HFD 2014:7
Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål.
HFD 2014:8
Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.
HFD 2014:9
Avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av sexmånadersregeln (I) och ettårsregeln (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:10
Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:11
SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
HFD 2014:12
Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.
HFD 2014:13
Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om offentlig upphandling har prövats med ledning av 28 § förvaltningsprocesslagen.
HFD 2014:14
Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig.q
HFD 2014:15
Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits parallellt under sex månader inom den s.k. ramtiden.
HFD 2014:16
Den som har avstått föräldrapenningdagar till den andra föräldern kan återta dagar som inte har utnyttjats.
HFD 2014:17
Fråga om hur handikappersättning ska beräknas när en försäkrad som har rätt till garanterad ersättning till följd av dövhet eller grav hörselskada ansöker om högre ersättning på grund av merkostnader för annan funktionsnedsättning.
HFD 2014:18
Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II).
HFD 2014:19
En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag.
HFD 2014:20
Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skattefrihet för tjänster som tillhandahålls inom en fristående grupp. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2014:21
Bidrag som en enskild näringsidkare erhållit från en stiftelse för att färdigställa en dokumentärfilm har ansetts vara ett skattefritt stipendium. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:22
Skattskyldigs underlåtenhet att i deklarationen upplysa om att uppkommet underskott omfattades av en koncernbidragsspärr har inte ansetts vara en sådan oriktig uppgift som kan utgöra grund för skattetillägg.
HFD 2014:23
Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU.
HFD 2014:24
Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp.
HFD 2014:25
Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till marknadsvärdet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:26
Fråga om sambos barn ska betraktas som styvbarn enligt 2 kap. 22 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:27
Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.
HFD 2014:28
Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt.
HFD 2014:29
Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011.
HFD 2014:30
Fråga om vissa varor utgör förbrukningsartiklar enligt 18 § 3 läkemedelsförmånslagen. Även fråga om upphävande av tidigare fattat gynnande förvaltningsbeslut.
HFD 2014:31
Ett aktiebolag har uttagsbeskattats för utlåning till ett hälftenägt företag när räntan understigit marknadsvärdet, trots att räntan uppgått till samma belopp som bestämts för den andre delägarens motsvarande utlåning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:32
Hinder har ansetts inte finnas för Datainspektionen att utöva tillsyn av den behandling av personuppgifter som skett genom att en domstol publicerat uppropslistor på den egna webbplatsen.
HFD 2014:33
Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att betala radio- och tv-avgift.
HFD 2014:34
En grundskoleelev som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner har inte ansetts ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan skolan i hemkommunen och hemmet i den andra kommunen.
HFD 2014:35
Resning har beviljats i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avseende samma oriktiga uppgifter som legat till grund för ett tidigare åtal för skattebrott (ne bis in idem).
HFD 2014:36
Fråga, vid tillämpning av den s.k. ryms-inom-regeln i 58 kap. 20 § inkomstskattelagen, om den skattemässiga karaktären på en försäkring som avser att trygga en utfäst ålderspension påverkas av en utfästelse om direktpension. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:37
Försörjningsstöd kan inte villkoras av att den biståndssökande medverkar till verkställigheten av ett beslut om utvisning efter avtjänat fängelsestraff.
HFD 2014:38
Ett icke processbehörigt barn kan genom sin ställföreträdare överklaga ett beslut om omhändertagande enligt LVU, trots att ställföreträdarens egen uppfattning är att detta bör bestå.
HFD 2014:39
Synnerliga skäl har ansetts föreligga för omprövning av beslut om efterlevandepension enligt 113 kap. socialförsäkringsbalken.
HFD 2014:40
Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen om omvärdering av beskattningsunderlag vid omsättning av koncerninterna tjänster.
HFD 2014:41
Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder.
HFD 2014:42
Fråga om en åtgärd för anpassning av en bostad är nödvändig för att denna ska vara ändamålsenlig för den funktionshindrade (I och II).
HFD 2014:43
Beslut om skattetillägg har fattats innan åtal väckts för skattebrott avseende samma oriktiga uppgifter. När åtalet lett till en lagakraftvunnen dom men förfarandet rörande skattetillägg ännu inte avslutats har skattetilläggen undanröjts (ne bis in idem).
HFD 2014:44
Fråga om tillämpningsområdet för lagen om avveckling av stadgad åborätt och landgille.
HFD 2014:45
Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma.
HFD 2014:46
Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Tillika fråga om förutsättningar för ett förordnande om omedelbar verkställighet av ett beslut om att vården ska upphöra.
HFD 2014:47
Internatverksamheten vid en riksinternatskola har ansetts tillhöra Skolinspektionens tillsynsområde.
HFD 2014:48
Folkbokföringsuppgift om adoption har i visst fall ansetts omfattas av sekretess.
HFD 2014:49
Fråga om vad som kan anses vara ”ringa fall” i ett mål om upphandlingsskadeavgift.
HFD 2014:50
Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU.
HFD 2014:51
Kostnader för grundförstärkningsarbete har ansetts utgöra utgifter för reparation och underhåll av byggnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:52
Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 § 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd.
HFD 2014:53
Fråga om vilka krav som kan ställas avseende svensk legitimation för att en tandläkare från en annan medlemsstat i EU ska erhålla bevis om specialistkompetens efter att ha genomgått specialiseringsutbildning i Sverige.
HFD 2014:54
Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:55
Ett beslut att inte lämna ut information enligt 26 § personuppgiftslagen på grund av sekretess överklagas i den ordning som anvisas i offentlighets- och sekretesslagen.
HFD 2014:56
Ett som "beslut" betecknat svar från Centrala studiestödsnämnden till en låntagare angående preskription av lånefordran har inte ansetts innefatta ett överklagbart beslut.
HFD 2014:57
En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag.
HFD 2014:58
Enligt 28 kap. 13 § andra stycket inkomstskattelagen kan rätten till avdrag för belopp som överförts till pensionsstiftelse falla bort om stiftelseförmögenheten är alltför stor i förhållande till pensionsutfästelser som är tryggade med avdragsrätt. Det belopp som fallit bort kan inte dras av ett senare beskattningsår när de förutsättningar som anges i nämnda stycke är uppfyllda.
HFD 2014:59
En ledamot av kommunfullmäktige har ingått i en av kommunstyrelsen tillsatt arbetsgrupp vars förslag legat till grund för ett beslut i fullmäktige. Detta har inte ansetts innebära att ledamoten deltagit i handläggningen av ärendet i fullmäktige i den mening som avses i bestämmelsen om jäv i 5 kap. 20 § första stycket kommunallagen.
HFD 2014:60
För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av ett barn krävs att den ena föräldern haft rätt till samtliga föräldrapenningdagar.
HFD 2014:61
Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.
HFD 2014:62
Ett företag vars verksamhet är inriktad på ekologiska produkter har inte fått avdrag för utgifter för att kompensera för den klimatpåverkan som följer av bolagets transporter. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:63
En person har dömts för trolöshet mot huvudman med anledning av uttag av medel ur aktiebolag där han själv haft ägarintressen. Han har samtidigt dömts att betala skadestånd till bolagens konkursbon. Mot bakgrund av det inflytande han haft i bolagen har han beskattats i inkomstslaget tjänst för uttagen men bara till den del värdet av dem överstigit de ådömda skadestånden. Inkomsttaxering 2005-2008.
HFD 2014:64
Utan hinder av 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken har rätt till kompletterande svenskt barnbidrag ansetts föreligga när barnet och vårdnadshavaren varit bosatta i Sverige och motsvarande familjeförmån utgetts i ett annat EU-land.
HFD 2014:65
Beslut om skattetillägg har fattats efter det att åtal väckts avseende samma faktiska omständigheter. Skattetillägget har undanröjts trots att åtalet inte kom att prövas av tingsrätten (ne bis in idem).
HFD 2014:66
Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen är inte tillämplig när den personuppgiftsansvarige inte är etablerad i Sverige.
HFD 2014:67
Vid tillämpning av beloppsspärren har utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i ett underskottsföretag ansetts innefatta endast köpeskilling för de andelar som ger det bestämmande inflytandet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:68
Tillhandahållandet av en genom lunchkupong förskottsbetald lunch har i visst fall ansetts inte utgöra en försäljning som utlöser registreringsskyldighet i kassaregister.
HFD 2014:69
Fråga om upphandlingsskadeavgiftens storlek vid otillåten direktupphandling.
HFD 2014:70
Det förhållandet att ett organ anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen för all sin verksamhet har inte ansetts innebära att reglerna om handlingsoffentlighet gäller hos ett av organet ägt subjekt.
HFD 2014:71
Fråga om beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar som ägts indirekt genom en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014:72
Bestämmelserna i Försäkringskassans föreskrifter om sjukpenninggrundande inkomst såvitt avser s.k. fortsatt uppbyggnadsskede har ansetts stå i strid med överordnad författning och har därför inte tillämpats.
HFD 2014:73
Fråga om viss förmedlingsverksamhet utgör från skatteplikt undantagen förmedling av transaktioner rörande betalningar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2014:74
Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten.
HFD 2014:75
Fråga om förutsättningar för att återkalla anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin vid misskötsamhet.
HFD 2014:76
Fråga om omräkning från nettolön till bruttolön vid tillämpning av bestämmelserna om skattelättnader för vissa utländska arbetstagare i 11 kap. 22 och 23 §§ inkomstskattelagen, s.k. expertskatt.
HFD 2014:77
Rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder har ansetts föreligga när det vid förvärvet av bostaden inte kunnat förutses att sådana åtgärder skulle bli nödvändiga inom en inte alltför avlägsen framtid.
HFD 2014:78
Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt trots att överlåtaren inte varit medlem i bostadsrättsföreningen.
HFD 2014:79
Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.
HFD 2014:80
Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott är förenlig med konventionsrätten (jfr RÅ 2000 ref. 65).
HFD 2014:81
Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. ska till ansökan om bidrag fogas intyg från fastighetsägaren om att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick bl.a. vid avflyttning. Föreskriften har ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift.
HFD 2014:82
Fråga om unionsrättens betydelse vid prövning av förutsättningarna för att meddela bevis om specialistkompetens när en läkare från en annan medlemsstat i EU genomgått specialiseringsutbildning i Sverige.
HFD 2014 not 1
Kommunalt bostadsbolag hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande av allmän handling från bolaget / Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet- kommunalt bostadsbolag hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande av allmän handling från bolaget
HFD 2014 not 2
Skattetillägg -ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när förundersökning avseende misstänkt brott lagts ned) / Ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när förundersökning avseende misstänkt brott lagts ned) / Europakonventionen- ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när förundersökning avseende misstänkt brott lagts ned)
HFD 2014 not 3
Prövningstillstånd -kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Körkort (fråga om åtal och dom för grovt rattfylleri utgjorde hinder mot slutlig återkallelse av körkort på grund av samma brott, prejudikatskäl) / Körkort- ne bis in idem (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om åtal och dom för grovt rattfylleri utgjorde hinder mot slutlig återkallelse av körkort på grund av samma brott, prejudikatskäl) / Ne bis in idem (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om körkort då fråga var om åtal och dom för grovt rattfylleri utgjorde hinder mot slutlig återkallelse av körkort på grund av samma brott, prejudikatskäl)
HFD 2014 not 4
Ansökan av CRC Vindkraft AB om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov
HFD 2014 not 5
Ne bis in idem (uppgift om straffrättslig sanktion utöver påfört skattetillägg saknades i mål om överträdelse av förbudet mot dubbelbestraffning, avslag) / Ne bis in idem (uppgift om straffrättslig sanktion utöver påfört skattetillägg saknades i mål om överträdelse av förbudet mot dubbelbestraffning, resningsärende, avslag)
HFD 2014 not 6
Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd fastställdes i mål om / Laglighetsprövning av kommuns beslut om kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till att det fanns prejudikat på området / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om kostnadsfri skolskjuts fastställdes med hänsyn till att det fanns prejudikat på området
HFD 2014 not 7
Skäl att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen förelåg inte / Eftersom det inte fanns någon osäkerhet om EU-rättens tillämpningsområde och innebörd i fråga om överträdelse av förbudet mot dubbelbestraffning / Skäl att bevilja resning förelåg inte när de oriktiga uppgifter som låg till grund för ogillat åtal för bl.a. grovt skattebrott inte var desamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg
HFD 2014 not 8
Onyttiga besvär -mål avskrevs sedan stadsdelsnämnd ändrat sitt tidigare beslut om bistånd så som klaganden begärt
HFD 2014 not 9
Rättshjälp- ersättning beviljades inte offentligt biträde för arbete som utförts när tiden för att överklaga kammarrättens dom löpt ut
HFD 2014 not 10
Mål återförvisades till förvaltningsrätten då varken förvaltningsrätten eller kammarrätten tagit ställning till klagandens yrkande att beviljade insatser inte skulle dras in / Mål om bistånd enligt socialtjänstlagen återförvisades till förvaltningsrätten då varken förvaltningsrätten eller kammarrätten tagit ställning till klagandens yrkande att beviljade insatser inte skulle dras in
HFD 2014 not 11
Mål om skyddsjakt på varg avskrevs eftersom tiden för skyddsjakten löpt ut
HFD 2014 not 12
Skattetillägg -ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när dom på grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholvaror grundades på andra omständigheter än beslutet om skattetillägg) / EU-rätt- ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när dom på grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholdrycker grundades på andra omständigheter än beslutet om skattetillägg) / Europakonventionen- ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när dom på grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholdrycker grundades på andra omständigheter än beslutet om skattetillägg) / Resning- övriga frågor -ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när dom på grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholdrycker grundades på andra omständigheter än beslutet om skattetillägg)
HFD 2014 not 13
Rättsprövning av vissa regeringsbeslut -miljöbalken / Beslut om ombildning av naturvårdsområde till naturreservat (avslag)
HFD 2014 not 14
Ansökan av T.L. om rättsprövning av ett beslut ang. bildande av naturreservat
HFD 2014 not 15
Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig
HFD 2014 not 16
Felaktigt besked från kammarrätt ang. tiden för överklagande (bifall)
HFD 2014 not 17
Fråga om bestämmelser i alkohollagen stred mot EU-rätten (avslag) / Fråga om bestämmelser i alkohollagen stred mot EU-rätten (resning, avslag)
HFD 2014 not 18
Ansökan av C.M. om återställande av försutten tid i mål om arbetsskadeförsäkring
HFD 2014 not 19
Tillstånd till expropriation av fastigheter (avslag) / Tillstånd till expropriation av fastigheter (rättsprövning, avslag)
HFD 2014 not 20
Bostadsbidrag ansågs inte kunna vägras här folkbokförda brittiska makar med hänvisning till att de saknade uppehållsrätt / Bostadsbidrag (bostadsbidrag ansågs inte kunna vägras här folkbokförda brittiska makar med hänvisning till att de saknade uppehållsrätt)
HFD 2014 not 21
Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget)
HFD 2014 not 22
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat förvaltningsrätts dom och domen inte ändrats av kammarrätten
HFD 2014 not 23
Tillåtlighetsprövning av gruppstation för vindkraft (avslag)
HFD 2014 not 24
För ideell förening som verkade för att ett planerat dubbelspår skulle ges viss sträckning
HFD 2014 not 25
För vägförening och orienteringsklubb avseende beslut om naturreservat
HFD 2014 not 26
Överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i beslutsskäl ändrade, avvisades / Ett överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i beslutsskäl ändrade, avvisades
HFD 2014 not 27
Ansökan av Eolus Vind AB (bolaget) om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov för uppförande av vindkraftverk
HFD 2014 not 28
Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget)
HFD 2014 not 29
Ersättning beviljades offentligt biträde för arbete som utförts efter kammarrättens dom
HFD 2014 not 30
Beslut att inte meddela positivt förhandsbesked om uppförande av ett bostadshus med hänsyn till försvarets behov av att använda ett närliggande skjutfält (avslag) / Beslut att inte meddela positivt förhandsbesked om uppförande av ett bostadshus med hänsyn till försvarets behov av att använda ett närliggande skjutfält (rättsprövning, avslag)
HFD 2014 not 31
Ansökan av S.H. om rättsprövning av ett beslut att bilda naturreservat
HFD 2014 not 32
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Beslut om återkrav och uteslutning ur arbetslöshetskassa grundats på riktiga förutsättningar (granskningsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (oklart om beslut om återkrav och uteslutning ur arbetslöshetskassa grundats på riktiga förutsättningar, granskningsskäl)
HFD 2014 not 33
Sekretess enligt 18 kap. 1 § andra stycket 2 och 35 kap. 1 § första stycket 4 offentlighets- och sekretesslagen förelåg för uppgifter om polismyndighets kontroll av personalens åtkomst till och aktivitet i myndighetens IT-system
HFD 2014 not 34
Klagande hos Migrationsöverdomstolen hade inte beretts tillfälle att slutföra sin talan (bifall)
HFD 2014 not 35
Ansökan av Bjönsabergs samfällighetsförening (föreningen) om rättsprövning av ett beslut om nätkoncession för kraftledning
HFD 2014 not 36
Ansökan av U.P. om rättsprövning av ett beslut om utvidgning av ett naturreservat
HFD 2014 not 37
I fråga om beslut om fastställelse av arbetsplan för väg
HFD 2014 not 38
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om litauisk medborgare som till följd av rättspsykiatrisk vård vistades i en svensk kommun kunde nekas försörjningsstöd för vårdavgifter, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om litauisk medborgare som till följd av rättspsykiatrisk vård vistades i en svensk kommun kunde nekas försörjningsstöd för vårdavgifter, prejudikatskäl)
HFD 2014 not 39
Ansökan av E.E. om återställande av försutten tid
HFD 2014 not 41
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ett icke processbehörigt barn kunde genom sin ställföreträdare överklaga ett beslut om omhändertagande enligt LVUtrots att ställföreträdaren ansåg att beslutet borde bestå / Ett icke processbehörigt barn kunde genom sin ställföreträdare överklaga ett beslut om omhändertagande enligt lagen om lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga trots att ställföreträdaren ansåg att beslutet borde bestå
HFD 2014 not 42
Ansökan av Kvänum Badene Vind AB om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov för vindkraftverk
HFD 2014 not 43
Ansökan av PWP Produktion AB (bolaget) om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov för vindkraftverk
HFD 2014 not 44
Sekretessprövning skulle göras med utgångspunkt i aktuella förhållanden och inte grundas på bestämmelserna om partsinsyn, trots att klaganden varit part i avslutade mål som omfattades av begäran om utlämnande av handlingar och handlingar utlämnats i dessa mål
HFD 2014 not 45
Ersättning beviljades inte offentligt biträde för arbete med överklagande i mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall m.m. när överklagandet gjorts efter det att förvaltningsrätten bifallit socialnämndens ansökan om vård
HFD 2014 not 46
Mål om fortsatt psykiatrisk tvångsvård avskrevs när tvångsvården upphört
HFD 2014 not 47
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenninggrundande inkomst (fråga om fortsatt SGI-skydd när den försäkrade, efter att ha fått avslag på en ansökan om fortsatt sjukersättning, inte omedelbart anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen på grund av att förmedlingens kontor på hemorten var stängt, prejudikatskäl)
HFD 2014 not 48
Ansökan av P.A. om resning i mål om skattetillägg
HFD 2014 not 49
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat förvaltningsrätts dom och domen inte ändrats av kammarrätten
HFD 2014 not 50
Fråga om försäkring som tecknades i samband med biluthyrning skulle anses utgöra en särskild försäkringstjänst eller underordnas biluthyrningstjänsten (resningsärende, avslag) / Fråga om försäkring som tecknades i samband med biluthyrning skulle i mervärdesskattehänseenden anses utgöra en särskild försäkringstjänst eller underordnas biluthyrningstjänsten (avslag)
HFD 2014 not 51
Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när de faktiska omständigheter som låg till grund för åtal inte var desamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg)
HFD 2014 not 52
Stiftelse ansågs som pensionsstiftelse enligt tryggandelagen (förhandsbesked) / Stiftelse ansågs som pensionsstiftelse enligt tryggandelagen (förhandsbesked, inkomstskatt) / I enlighet med pensionsavtal beräknades pensionsreserven vid tillämpning av 28 kap. 13 § inkomstskattelagen med utgångspunkt i det högsta av summan av till stiftelsen inbetalda belopp och positiv eller negativ avkastning på dessa belopp och summan av nuvärdet av inbetalade belopp (förhandsbesked)
HFD 2014 not 53
Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när dom på bl.a. grovt skattebrott grundades på att sökanden varit företrädare för aktiebolag medan beslutet om skattetillägg grundades på att sökanden även personligen bedrev skattepliktig verksamhet) / Ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när dom på bl.a. grovt skattebrott grundades på att sökanden varit företrädare för aktiebolag medan beslutet om skattetillägg grundades på att sökanden även personligen bedrev skattepliktig verksamhet)
HFD 2014 not 54
Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget)
HFD 2014 not 55
Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när företrädaren för ett aktiebolag dömts för försvårande av skattekontroll medan bolaget påförts skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när företrädaren för ett aktiebolag dömts för försvårande av skattekontroll medan bolaget påförts skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när företrädaren för ett aktiebolag dömts för försvårande av skattekontroll medan bolaget påförts skattetillägget)
HFD 2014 not 56
Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget)
HFD 2014 not 57
Ne bis in idem (resning beviljades i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avseende samma faktiska omständigheter som de som legat till grund för ett tidigare åtal för skattebrott)
HFD 2014 not 58
Ändamålet med interimistiskt beslut hade förfallit (avskrivning) / Mål ang. interimistiskt beslut i fråga om offentlig upphandling avskrevs sedan kammarrätten upphävt beslutet
HFD 2014 not 59
Ne bis in idem (resning beviljades i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avseende samma faktiska omständigheter som de som legat till grund för ett tidigare åtal för skattebrott)
HFD 2014 not 60
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Fråga om beslut från Kammarkollegiet var ett sådant förvaltningsbeslut som kunde överklagas hos allmän förvaltningsdomstol / Personskadeförsäkring (fråga om beslut från Kammarkollegiet var ett sådant förvaltningsbeslut som kunde överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
HFD 2014 not 61
Ansökan om rättsprövning av J.H. m.fl. ang. ett beslut om bildande av Svartåns naturreservat
HFD 2014 not 62
Fråga om efterbeskattning på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig / Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig
HFD 2014 not 63
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om beviljad assistansersättning som inte omfattade kvällstid utgjorde hinder för beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser under kvällstid, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om beviljad assistansersättning som inte omfattade kvällstid utgjorde hinder för beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser under kvällstid, prejudikatskäl)
HFD 2014 not 64
Tillstånd till befintlig och utökad flygplatsverksamhet (avslag)
HFD 2014 not 65
Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs vid prövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen / Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs i mål om rättsprövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen / Riksintresset mineralutvinning gavs företräde framför riksintresset renskötsel vid prövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen (avslag) / Riksintresset mineralutvinning gavs företräde framför riksintresset renskötsel vid rättsprövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen (rättsprövning, avslag)
HFD 2014 not 66
Swapavtal avseende räntebetalningar som ingåtts av enskild näringsidkare skulle beskattas i inkomstslaget kapital (förhandsbesked)
HFD 2014 not 67
Högsta förvaltningsdomstolen var inte behörig att pröva fråga om resning avseende en antagen detaljplan, eftersom någon prövning av planen inte inletts hos allmän förvaltningsdomstol eller hos regeringen före ikraftträdandet av plan- och bygglagen (2010:900)
HFD 2014 not 68
Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när de faktiska omständigheter som låg till grund för dom i brottmål inte var desamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när de faktiska omständigheter som låg till grund för dom i brottmål inte var detsamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när de faktiska omständigheter som låg till grund för dom i brott mål inte var detsamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg)
HFD 2014 not 69
Kammarrätt hade avgjort mål utan att invänta av klaganden förutskickad komplettering (återförvisning) / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävdes och målet återförvisades då kammarrätten inte inväntat av klaganden förutskickad komplettering
HFD 2014 not 70
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Statsbidrag för nationella minoriteter (fråga om bidrag av detta slag är en sådan civil rättighet som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om statsbidrag för nationella minoriteter är en civil rättighet som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (prejudikatskäl)
HFD 2014 not 71
Idrottslig verksamhet (kurs för funktionshindrade barn som huvudsakligen syftade till att deltagarna skulle lära sig simma självständigt ansågs omfattad av den reducerade skattesatsen för idrottslig verksamhet) / Idrottslig verksamhet (kurs för funktionshindrade barn som huvudsakligen syftade till att deltagarna skulle lära sig simma självständigt ansågs omfattad av den reducerade skattesatsen för idrottslig verksamhet, förhandsbesked)
HFD 2014 not 72
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Skattskyldigs underlåtenhet att i deklarationen upplysa om att uppkommet underskott omfattades av en koncernbidragsspärr ansågs inte vara en sådan oriktig uppgift som kan utgöra grund för skattetillägg
HFD 2014 not 73
Kammarrätts avgörande i mål om vård av unga hade inte gått de unga emot då inte de men väl deras vårdnadshavare överklagat förvaltningsrättens dom och domen inte ändrats av kammarrätten
HFD 2014 not 74
Person med två anställningar hade inte rätt till utökat pensionssparavdrag trots att han saknade pensionsrätt i en av anställningarna (förhandsbesked)
HFD 2014 not 75
Fråga om ytterligare handlingar skulle lämnas ut i mål rörande sekretess inom socialtjänsten (återförvisning)
HFD 2014 not 76
Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när de oriktiga uppgifter som låg till grund för ogillat åtal inte var desamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg)
HFD 2014 not 77
Kammarrätt hade avgjort mål innan anståndstid gått ut utan att det var klart att klaganden hade slutfört sin talan (återförvisning)
HFD 2014 not 78
Ne bis in idem (godkänt strafföreläggande avseende olovlig körning utgjorde inte hinder mot återkallelse av körkort)
HFD 2014 not 79
Tobaksskatt (produkt som innehöll ingredienser för tillverkning av snus ansågs skattepliktig)
HFD 2014 not 80
Mål om specialistkompetens i allmänmedicin avskrevs sedan klaganden visat att hon hade kompetens som allmänpraktiserande läkare i Schweiz och Socialstyrelsen därefter beviljat henne specialistkompetens
HFD 2014 not 81
Fackförbunds verksamhet avseende ackordskontroll ansågs skattepliktig (förhandsbesked) / Fackförbunds verksamhet avseende ackordskontroll ansågs vara skattepliktig näringsverksamhet
HFD 2014 not 82
Fackförbund som tillhandahöll tjänster i form av ackordskontroll ansågs som beskattningsbar person, ersättning för tjänsterna ansågs utgöra den del av medlemsavgiften som svarade mot ackordskontrollen och undantaget från skatteplikt i 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen var inte tillämpligt om tjänsterna tillhandahölls medlemmarna mot en kontrollavgift Mervärdesskatt / Fackförbund som tillhandahöll tjänster i form av ackordskontroll ansågs som beskattningsbar person, ersättning för tjänsterna ansågs utgöra den del av medlemsavgiften som svarade mot ackordskontrollen och undantaget från skatteplikt i 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen var inte tillämpligt om tjänsterna tillhandahölls medlemmarna mot en kontrollavgift (förhandsbesked)
HFD 2014 not 83
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / En av arbetslöshetskassan åberopad grund för att neka arbetslöshetsersättning inte godtagits av kammarrätten och kammarrätten återförvisat målet till kassan för prövning av om övriga förutsättningar för ersättning förelåg
HFD 2014 not 84
Frågan om skuldförhållandet enligt bestämmelserna om avdragsbegränsning för räntor var huvudsakligen affärsmässigt motiverat inte lämpade sig för förhandsbesked (inkomstskatt)
HFD 2014 not 85
Frågan om det förelåg en väsentlig skatteförmån enligt bestämmelserna om avdragsbegränsning för räntor inte lämpade sig för förhandsbesked (inkomstskatt)