NJA 1995 s. 3
Fråga i ärende om utlämning för brott huruvida det förelåg sannolika skäl att den som begärdes utlämnad begått den gärning som avsågs med framställningen om utlämning.
NJA 1995 s. 6
Fråga om prövningstillstånd i HovR. Italiensk domstol har förordnat om förvaltning av kvarstadsbelagd egendom. Fråga huruvida förordnandet enligt Luganokonventionen skulle verkställas av svensk myndighet har ansetts vara av sådant slag att tillstånd till prövning i HovR borde meddelas. Tillika fråga om rätt till intervention.
NJA 1995 s. 11
Fråga om jäv vid handläggningen hos Sveriges advokatsamfund disciplinnämnd. Beslut i protokoll.
NJA 1995 s. 13
Vid bestämmandet av trafikskadeersättning till sjökapten avseende inkomstförlust skulle beaktas den effekt som uppkommer till följd av att trafikskadeersättningen beskattas enligt de vanliga beskattningsreglerna för kommunal och statlig skatt på inkomster och inte enligt reglerna för sjömansskatt.
NJA 1995 s. 22
Bestämmelse om stämpelskatt har vid vissa angivna förhållanden ansetts böra tolkas på det sätt som är mest gynnsamt för den skattskyldige. Erkännande som allmännyttigt bostadsföretag ger därför rätt till enkel stämpelskatt i fråga om förvärv som skett före utgången av år 1993, trots att möjligheten att meddela nya sådana erkännanden upphörde att gälla vid utgången av år 1991.
NJA 1995 s. 25
Gäldenär har via bankgiro betalat skatt, som innehållits genom skatteavdrag, och arbetsgivaravgifter genom insättning på skattepostgiro hos länsskattemyndigheten. Riksbankens clearing mellan bankgiro och postgiro av beloppet har ägt rum vid viss tidpunkt. Fråga om när, med hänsyn till betalningssystemet, betalarens rådighet över beloppet och därmed hans möjlighet att återkalla betalningen har upphört.
NJA 1995 s. 35
Fråga om tidigare brottslighet skulle beaktas vid val av påföljd.
NJA 1995 s. 39
Fråga i ärende om dödförklaring huruvida det kunde anses utrett att bortovarande befunnit sig i livsfara när han veterligen senast var i livet. 25 kap 1 § ÄB.
NJA 1995 s. 41
Fråga om målsägande, som i brottmål fört talan om skadestånd, haft giltig ursäkt för att åberopa viss bevisning först i hovrätten, dit målet överklagats endast i skadeståndsdelen.
NJA 1995 s. 48
Ett tillfälligt tillstånd av psykotisk karaktär, utlöst av alkoholberusning, har inte ansetts utgöra en allvarlig psykisk störning vid tillämpning av fängelseförbudet i 30 kap 6 § BrB.
NJA 1995 s. 75
Fråga om byte av offentlig försvarare.
NJA 1995 s. 80
I mål om ansvar enligt 81 § uppbördslagen (1953:272) har som försvårande omständighet ansetts att den tilltalade vid nio uppbördstillfällen under något mer än ett år underlåtit att inbetala innehållna skattebelopp och sålunda systematiskt själv skapat sig kredit. Brottslighetens art har inte i sig ansetts utgöra skäl att ådöma fängelse.
NJA 1995 s. 84
Bestämmelsen om olaga intrång har ansetts inte vara tillämplig då en person, som av affärsinnehavare förbjudits att besöka hans affärslokal, trots förbudet gått in i lokalen.
NJA 1995 s. 89
Fråga om påföljd för dopningsbrott (I och II).
NJA 1995 s. 104
Finländsk medborgare som av svensk tingsrätt dömts för olovligt brukande till fängelse, som ansetts helt verkställt, har ensam fullföljt talan mot domen med yrkande om frikännande, Rättegången har ansetts ej utgöra hinder enligt 6 § nordiska utlämningslagen mot utlämning.
NJA 1995 s. 106
Straffet för grovt narkotikabrott har med hänsyn till den tilltalades bristande omdömesförmåga samt allvarliga och invalidiserande hälsotillstånd satts lägre än som är föreskrivet. 29 kap 3 § 1 st 3 samt 5 § 1 st 6 och 2 st BrB.
NJA 1995 s. 112
Fråga huruvida kronofogdemyndighet vid exekutiv försäljning av en tavla gjort sig skyldig till fel eller försummelse i den mening som avses i 3 kap 2 § skadeståndslagen.
NJA 1995 s. 118
Fråga om tillämpning av 10 kap 10 § 3 st RB vid prövning av ansökan om förening av mål enligt 14 kap 7 a § RB.
NJA 1995 s. 119
Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för grov misshandel och försök till sådant brott när HIV-smittad person haft samlag med andra. Ansvar också för spridande av smitta?
NJA 1995 s. 135
Vid köp år 1986 av fastighet lämnades i köpehandlingarna oriktig uppgift om köpeskillingen, varför köpet enligt dåvarande lydelse av 4 kap 1 § JB blev ogiltigt. Förvärvare i senare led har ansetts ha rätt att till skydd för sitt förvärv åberopa 34 § avtalslagen.
NJA 1995 s. 145
Påföljd för allmänfarlig vårdslöshet, grovt brott, som begåtts av en 20-åring.
NJA 1995 s. 148
Fråga, vid ansökan om att ett dödsbo skall avträdas till förvaltning av boutredningsman, under vilka förutsättningar den som åberopar ett tvistigt anspråk på universell testamentsrätt skall kunna provisoriskt anses som dödsbodelägare.
NJA 1995 s. 152
En tilltalad har dömts för hastighetsöverträdelse varvid TR:n funnit att den hastighet med vilken fordonet förts var lägre än vad åklagaren angett i sin gärningsbeskrivning. Det har ansetts att åklagarens överklagande till HovR:n skall avvisas när det inte innefattat yrkande om någon ändring av TR:ns domslut utan begränsats till frågan om med vilken hastighet fordonet förts.
NJA 1995 s. 157
En förstahandshyresgäst överlät rätt till framtida hyra från andrahandshyresgästen. Överlåtelsen har ansetts få verkan mot förstahandshyresgästens borgenärer i och med att andrahandshyresgästen underrättades om överlåtelsen.
NJA 1995 s. 162
Utmätning av en bil i gäldenärens besittning har hävts sedan det genom en brottmålsdom ansetts utrett att dennes förvärv är ogiltigt. 4 kap 18 § 1 st UB.
NJA 1995 s. 164
Fråga om en stickad tunika varit skyddad enligt upphovsrättslagen och om den som saluhållit tunikan visat oaktsamhet.
NJA 1995 s. 175
Resning har ansetts inte kunna meddelas beträffande beslut under rättegången om beslag.
NJA 1995 s. 176
Den som är bosatt i annat nordiskt land och uppehåller sig där vid tiden för kallelse att personligen inställa sig vid domstol kan föreläggas vite endast i de fall som anges i lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m m.
NJA 1995 s. 178
Ett köpekontrakt avseende en fastighet innehöll en bestämmelse att äganderätten skulle övergå till köparen först på tillträdesdagen. Innan köpet fullbordades träffade de tre köparna en inbördes överenskommelse om fördelning av köpeskillingen och uppdelning av fastigheten. Överenskommelsen har ansetts innefatta ett giltigt förfogande över den rätt till fastigheten som köparna erhållit genom köpekontraktet.
NJA 1995 s. 183
Arvsskattemål. Arvlåtare har genom köpekontrakt sålt en fastighet till pris överstigande taxeringsvärdet. Vid arvlåtarens död hade ännu inte tillträdesdagen infallit och köparen fullgjort sina åtaganden enligt köpekontraktet. Det har ansetts att vid arvsskattens bestämmande dels obetald köpeskilling och inte fastigheten skall tas upp som tillgång, trots att enligt köpekontraktet parterna var överens om att den skatterättsliga äganderätten till fastigheten skulle övergå på tillträdesdagen, dels avdrag skall göras för den realisationsvinstskatt som följde av fastighetsförsäljningen.
NJA 1995 s. 187
En person dömdes i TR:n för narkotikabrott som han erkänt. Sedan han överklagat domen endast såvitt avsåg påföljden, återtog han sitt erkännande. Fråga om HovR:n skulle ha prövat skuldfrågan. 51 kap 23 a § RB.
NJA 1995 s. 190
Frågor om tillämpning av 2 kap 9 § KL. Gäldenär har krävts på skuld bestående av dels kapitalbelopp dels ränta. Det förhållandet att räntan angivits med felaktigt belopp har inte ansetts hindra att kravet på erläggande av kapitalbeloppet kunde gälla klar och förfallen skuld.
NJA 1995 s. 197
Beslut i frågor som hänskjutits av TR till HD:s prövning. I samband med att en bank har lånat ut pengar har ett försäkringsbolag utställt kreditförsäkringar genom att gå i borgen för låntagarnas förpliktelser mot banken. Låntagarna har utfärdat motförbindelser gentemot försäkringsbolaget, och till säkerhet för dessa förbindelser har det lämnats panter och borgensåtaganden. För att täcka kreditförsäkringarna har försäkringsbolaget också tecknat återförsäkringar. - Sedan försäkringsbolaget har gått i konkurs har fråga bl a uppstått om banken har rätt att av konkursboet utfå medel som efter konkursutbrottet har influtit på grund av låntagarnas motförbindelser och de lämnade säkerheterna, Vidare har fråga uppstått om banken har rätt att få ut influtna återförsäkringsbelopp.
NJA 1995 s. 204
Ordföranden i en kommuns tekniska nämnd har, med hänsyn till föreliggande förhållanden, ansetts ha ett sådant ansvar för en försöksverksamhet vid kommunens avloppsreningsverk att han straffrättsligt svarade för att gällande reningskrav upprätthölls.
NJA 1995 s. 217
Fråga om överklagande av TR:ns dom i brottmål uppenbart är ogrundat. 51 kap 8 § 2 st RB.
NJA 1995 s. 219
Fråga huruvida försäljning av svamp som innehåller ett som narkotika klassificerat ämne objektivt sett är att bedöma som narkotikabrott. 8 § narkotikastrafflagen (1968:64).
NJA 1995 s. 226
Tilltalad överklagar en fällande brottmålsdom endast beträffande brottet, rubricering och påföljden. Fråga om HovR:n skall ingå i prövning av skuldfrågan. 51 kap 23 a § RB.
NJA 1995 s. 232
Fråga om rattfylleribrott vid förande av moped är att anse som grovt rattfylleri.
NJA 1995 s. 235
Adressaten till en från utlandet avsänd postförsändelse innehållande gåvor, vilka avsänts utan adressatens vetskap och tagits i beslag innan de nått denne, har inte ansetts vara ägaren till föremålen i fråga i den meningen att talan om föremålens förverkande enligt 9 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling kunde föras mot honom.
NJA 1995 s. 238
Internationella rättsförhållanden. En utländsk medborgare, som saknar uppehållstillstånd i Sverige men vistats här som asylsökande i snart två år, har ansökt om äktenskapsskillnad vid svensk domstol. Fråga om utlänningen skall anses ha hemvist här i landet och svensk domstol därför är behörig att ta upp denna talan till prövning. 3 kap 2 § 3 och 7 kap 2 § lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.
NJA 1995 s. 241
Internationella rättsförhållanden. Fråga om svensk domsrätt i mål angående vårdnad om barn.
NJA 1995 s. 249
Den som olagligen dödat järv har förpliktats utge skadestånd till staten.
NJA 1995 s. 256
Den s k nummerbanken utgör en på visst sätt systematiserad förteckning över i elbranschen förekommande artiklar och har som väsentlig och karakteristisk del sjusiffriga artikelnummer. Banken har ansetts åtnjuta upphovsrättsligt skydd. En sammanställning av artikelnummer ur nummerbanken har ansetts utgöra ett exemplar av denna och därmed ett intrång i upphovsrätten till banken.
NJA 1995 s. 268
Förordnande i brottmålsdom om häktning av tilltalad i fall då det finns risk att denne undandrar sig utvisning får ej avse tid efter det att domen vunnit laga kraft.
NJA 1995 s. 269
Fadern till ett ännu ej ettårigt barn har fällts till ansvar enligt 7 kap 4 § BrB sedan han obehörigen skilt barnet från modern - vårdnadshavaren - och lämnat det i sitt hemland. Handlandet har med hänsyn till vissa angivna omständigheter ansetts i betydande grad ha varit riktat mot modern. Fadern har förpliktats utge skadestånd till modern för personskada, i form av psykiska problem, som handlandet förorsakat henne.
NJA 1995 s. 274
Travhäst kvävdes till döds i ett gäststall på en travbana. Fråga om skadeståndsansvar för dels stallets ägare, dels travtävlingens arrangör som hyrt ut den box där olyckan inträffade.
NJA 1995 s. 290
Förtidspensionerad underhållsskyldig förälder har även med beaktande av att barntillägg utgår ansetts sakna förmåga utge underhållsbidrag till sitt barn.
NJA 1995 s. 294
Kravet på prövningstillstånd i HovR har ansetts omfatta fall där den tilltalade i TR:n dels dömts till böter för vissa brott, dels frikänts för annat brott för vilket varit föreskrivet strängare straff än fängelse i sex månader men där TR:ns dom överklagats endast i fråga om de brott som föranlett bötesstraffet.
NJA 1995 s. 297
Fråga, vid bestämmande av underhållsbidrag till barn, i vad mån inkomstbortfall för en vårdnadshavare, som har blivit tvungen att avstå från förvärvsarbete för att ta hand om barnet, bör räknas in i det kostnadsbelopp som skall anses svara mot barnets behov. Dessutom fråga om s k standardtillägg.
NJA 1995 s. 303
När efterlevande make har erhållit egendom med fri förfoganderätt har begränsning av makens testationsrätt ansetts gälla endast med avseende på en ideell andel av behållningen och inte i fråga om bestämd egendom.
NJA 1995 s. 311
Våldsamt upplopp?
NJA 1995 s. 322
Yrkesfiskare, vilka med stöd av yrkesfiskelicens fiskar utan fasta redskap i ett allmänt vattenområde som berörs av ett vattenföretag (Öresundsbron), har inte på denna grund ansetts som sakägare i ansökningsmål enligt vattenlagen (1983:291) och följaktligen inte ansetts berättigade till ersättning av sökanden för kostnader å målet i vattendomstolen.
NJA 1995 s. 333
Fråga om tillämpning av 5 § 2 st lagen (1964:163) om införande av BrB.
NJA 1995 s. 336
Fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § 1 st FB har ansetts omfatta även beslut om ogillande av yrkande om avvisning på grund av rättegångshinder.
NJA 1995 s. 337
Företag verksamt inom handeln med begagnade entreprenadmaskiner har vid köp av stulen lastmaskin ansetts inte ha gjort en tillräcklig kontroll av säljarens rätt att förfoga över maskinen och dennas identitet för att kunna anses ha varit i god tro vid förvärvet av maskinen.
NJA 1995 s. 347
En banks instruktioner rörande banktjänstemäns skyldighet att kontrollera legitimationshandlingar vid kontantuttag har ansetts utgöra företagshemlighet. Yrkande om editionsföreläggande för banken beträffande instruktionerna har avslagits.
NJA 1995 s. 351
Krav på prövningstillstånd i HovR föreligger när överklagande skett av TR:s dom som gällt särskild talan om förverkande förd mot någon som ej är tilltalad för brott (I). Krav på prövningstillstånd i HovR föreligger inte när tilltalad som erhållit påföljdseftergift överklagat TR:s dom i den del som avsett förverkande (II).
NJA 1995 s. 356
En penningfordran har ansetts inte kunna kvittas mot en fordran på varor. Sedan en säljare brutit mot ett köpekontrakt genom att vägra leverans, har motparten yrkat återbetalning av den i förskott erlagda köpeskillingen. Säljaren har inte ansetts berättigad att kvitta med motfordringar som inte grundades på köpeavtalet.
NJA 1995 s. 362
Prövningstillstånd i HovR. Allmänna reklamationsnämnden har vid prövning av tvister om tolkningen av villkoren i standardavtal gjort olika bedömningar i ett antal ärenden av samma beskaffenhet. Sedan talan väckts vid domstol i en av tvisterna, får det anses vara av vikt för rättstillämpningen att HovR:n prövar målet.
NJA 1995 s. 366
Ett bankrån, i vilket flera deltagit, ansågs av HD inte som grovt brott (1994 s 732). A som genom lagakraftägande dom tidigare dömts för grovt rån till ett i jämförelse med medgärningsmännen längre fängelsestraff har ansökt om resning enligt 58 kap 2 § 5 RB. Ansökningen har lämnats utan bifall.
NJA 1995 s. 367
Ett finansbolag som bedrev leasingverksamhet överlät - med förbehåll för leasingkundernas rätt - ett antal leasingobjekt med tillhörande leasingavtal och åtog sig samtidigt att även fortsättningsvis sköta administrationen av avtalen (s k investorleasing). Finansbolaget försattes senare i konkurs. Överlåtelsen har ansetts verksam mot finansbolagets borgenärer, trots att underrättelsen till leasingkunderna inneburit att kunden vid leasingtidens slut kunnat utlämna egendomen till finansbolaget som företrädare för förvärvaren (I) respektive att finansbolaget under leasingtiden kunnat uppbära betalning enligt hyresavtalen för förvärvarens räkning (II). Rätten till de leasingavgifter som utfallit efter konkursbeslutet har ansetts följa med rätten till objektet (II). Dessutom fråga om tolkning av meddelandet till kunden (I). Vidare fråga om finansbolaget hållit de medel som kunderna inbetalat före konkursbeslutet avskilda. Härvid har bl a uppkommit frågan om bevisbördans placering, då det gör...
NJA 1995 s. 388
Sambos barn är vid tillämpningen av 28 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt inte att anse som styvbarn.
NJA 1995 s. 392
Ägare till motorcykel, som överlämnat denna till annan för provkörning, har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts ha frånhänt sig besittningen till motorcykeln.
NJA 1995 s. 398
Vid valet av vårdnadshavare för ett 13-årigt barn har hänsyn tagits till barnets bestämda vilja.
NJA 1995 s. 405
Försök till rån?
NJA 1995 s. 416
Fråga om 18-årig dotter skall anses ha sambesittning med föräldrarna till i hemmet befintlig egendom.
NJA 1995 s. 418
Giltigheten av en vederlagsfri borgensförbindelse med hänsyn till utbetalningsförbudet i 12 kap 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) har ansetts skola prövas med beaktande av förhållandena då borgensförbindelsen ingicks.
NJA 1995 s. 423
Fråga om jämkning av förmånstagarförordnanden enligt 104 § 2 st lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 1995 s. 430
Ocker?
NJA 1995 s. 437
En verkställande direktör i aktiebolag, som också var ensam firmatecknare, har ansett inte inneha sådan ställning eller ha fått sådant uppdrag av styrelsen att han haft befogenhet att sluta visst avtal. Har medkontrahenten bort inse detta?
NJA 1995 s. 448
En HIV-smittad kvinna hade oskyddat vaginalt samlag och orala samlag. Fråga om ansvar för försök till grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan.
NJA 1995 s. 462
Resningssökande har gjort gällande att förverkande av hans egendom med anledning av brott skett i annan stat och att lagföring av honom för samma brott enligt 2 kap 5 a § 1 st 3 BrB inte får ske i Sverige när sådan dubbel lagföring inte är tillåten i den andra staten. Den nämnda bestämmelsen har ansetts inte hindra lagföring här i riket när enbart en fråga om förverkande prövats i annan stat.
NJA 1995 s. 464
Mord eller dråp?
NJA 1995 s. 478
Lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt har ansetts i sina väsentliga delar vara analogt tillämplig på bostadsrätt. Däremot har den s k indragningsregeln i 8 kap 8 § UB ansetts inte kunna analogt tillämpas vid utmätning av andel i bostadsrätt.
NJA 1995 s. 486
Frågor om förutsättningar föreligger att tillämpa 11 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter när fastighetsvärdena nedgått väsentligt under de tillämpliga taxeringsvärdena och även köpeskillingarna väsentligt understiger dessa (I och II).
NJA 1995 s. 492
Gåvoskattemål. Vid beräkning av värdet på icke börsnoterade aktier som tidigare förvärvats genom en riktad nyemission har substansvärdet på aktierna, grundat på taxeringsvärdet på fastigheter, och inte nyemissionens belopp lagts till grund för värdering. 23 § B 5 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
NJA 1995 s. 495
Italiensk domstols beslut om att gäldenär tillhörig egendom skulle bli föremål för säkerhetsåtgärd ("sequestro giudiziario") har verkställts i Sverige med stöd av Luganokonventionen. Verkställigheten har ansetts inte kunna omfatta ett förordnande i domstolens beslut om att egendomen skulle förvaltas av borgenär.
NJA 1995 s. 502
Prövningstillstånd i HovR. Då det - särskilt med hänsyn till att det är fråga om ny lagstiftning - ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att olika frågor beträffande tillämpningen av skuldsaneringslagen prövas i högre rätt har HD meddelat tillstånd till prövning i HovR av mål angående skuldsaneringslagen.
NJA 1995 s. 503
Tillstånd till prövning i hovrätt av skadeståndsfråga har ansetts böra meddelas med hänsyn till sambandet mellan denna fråga och en samtidigt överklagad påföljdsfråga som ej krävt sådant tillstånd.
NJA 1995 s. 505
Fråga huruvida vissa förfaranden objektivt sett är att hänföra till sådan straffbar rådgivningsverksamhet som avses i 2 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m m.
NJA 1995 s. 548
Fråga om utgångspunkten för sexmånaderstiden enligt 2 kap 8 § KL (1987:672).
NJA 1995 s. 553
Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där en överklagandeskrift, som enligt uppgift av den offentlige försvararen postats genom advokatbyråns försorg, inte kommit in till HovR:n.
NJA 1995 s. 554
Vid ansökan om konkurs på grund av hyresgästs underlåtenhet att betala viss hyra har konkurshinder enligt 2 kap 10 § 1 st 1 KL ansetts föreligga trots att säkerhet som ställts av hyresgästen avsett fullgörande av dennes samtliga förpliktelser enligt hyresavtalet.
NJA 1995 s. 558
Avgörande för huruvida prövningstillstånd krävs i HovR:n beträffande enskilt anspråk, som TR:n har prövat i en dom i brottmål, är värdet - i förhållande till basbeloppet - av vad som yrkats i TR:n och inte av tvisteföremålet i HovR:n. 49 kap 12 § 1 st och 13 § 2 st samt 1 kap 3 d § 3 st RB.
NJA 1995 s. 561
Tillgrepp på dansrestaurang ur obevakad handväska har bedömts som stöld.
NJA 1995 s. 563
Gåvoskatt. Sedan gåva av aktie värderats och beskattats enligt de s k lättnadsreglerna aktualiseras ny gåvobeskattning med anledning av att gåvotagaren avhänt sig egendomen inom fem år från det att gåvan fullbordades. För den nya beskattningen har egendomen ansetts skola värderas efter marknadsvärdet, 43 § 2 st sista meningen lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. - Tillika fråga om justering av prejudikatfrågedispens.
NJA 1995 s. 567
Gåvoskattemål. Fråga om aktier, som inte var börsnoterade, varit föremål för marknadsmässig omsättning med sådana regelbundna noteringar om avslut som krävs för tillämpning av 23 § B 2 st lagen (1941:416) om arvskatt och gåvoskatt samt om fondkommissionärs noteringar om avslut kan läggas till grund för värderingen.
NJA 1995 s. 571
Fråga om ett dispositivt tvistemål handlagts så i TR:n att svaranden, som där saknade ombud, fick anses ha giltig ursäkt för att i HovR:n åberopa nya omständigheter och ny bevisning.
NJA 1995 s. 577
Makar, som gemensamt köpt fastigheter, har betalat en del av köpesumman kontant och återstoden med lånade medel. Av kontantdelen har vardera maken erlagt hälften, varvid den ena maken betalat med sin enskilda egendom. Denna makes hälftendel av fastigheterna har ansetts utgöra enskild egendom.
NJA 1995 s. 586
Fråga om den rättsliga betydelsen av avsiktsförklaring i s k letter of comfort (stödbrev).
NJA 1995 s. 601
TR:n har delgivit parterna i ett tvistemål upplysning om att förenklad delgivning kan komma att användas i målet. Sedan tredskodom har meddelats och återvinning sökts uppkommer fråga om förenklad delgivning kan användas under målets fortsatta handläggning utan förnyad delgivning av upplysning om delgivningssättet.
NJA 1995 s. 606
En åtalad gärning var vid begåendet straffbar som försök till varusmuggling men, om den hade begåtts vid tiden för lagföringen, inte straffbar i följd av ny tullagstiftning. På grund av övergångsbestämmelser till den nya lagstiftningen har emellertid gärningen ansetts fortfarande kunna föranleda straffansvar.
NJA 1995 s. 610
En dom genom vilken talan om hävning av fastighetsköp på grund av fel i fastighet ogillats därför att talan väckts för sent har ansetts ha rättskraft även beträffande ny talan med yrkande om nedsättning av köpeskillingen på grund av samma fel i fastigheten. 17 kap 11 § RB.
NJA 1995 s. 613
Fråga om överlåtelse av andel i bostadsförening mot särskild ersättning stred mot förbudet i 12 kap 65 § JB.
NJA 1995 s. 625
Fråga om förordnande av offentlig försvarare i HovR:n, då TR:n dömt för stöld till villkorlig dom och utvisning och domen överklagats endast beträffande beslutet om utvisning.
NJA 1995 s. 627
En konkursförvaltare överlät konkursboets rörelse på villkor bl a att köparen övertog ansvaret för alla kostnader som uppstått i rörelsen från och med konkursdagen varvid undantag emellertid gjordes för personalkostnaderna. Viss personal var berättigad till ersättning enligt lönegarantilagen. Det förhållandet att avtalet inte innefattat något åtagande för köparen att retroaktivt svara för personalkostnaderna har inte ansetts strida mot lönegarantilagen eller mot de syften som ligger bakom denna lag. Det har därför inte ansetts finnas skäl att på denna grund sätta ned konkursförvaltarens arvode.
NJA 1995 s. 631
Fråga om yrkande om interimistiskt vitesförbud enligt 53 a § upphovsrättslagen kan avslås därför att förbudet skulle få oproportionerliga skadeverkningar. Även spörsmål om sannolika skäl visats föreligga för intrång i upphovsrätt. En bankgaranti har inte godtagits som säkerhet eftersom garantin inte gällde fall då ett interimistiskt vitesförbud hävs genom beslut under rättegången eller slutligt beslut.
NJA 1995 s. 635
Fråga i mål om interimistiskt vitesförbud enligt 37 a § varumärkeslagen om förväxlingsbarhet och om två varukännetecken är "liknande". En nationell högsta instans är inte skyldig att begära förhandsavgörande från EG-domstolen enligt artikel 177 i Romfördraget innan interimistiskt beslut meddelas.
NJA 1995 s. 644
Tillåten ändring av talan? 13 kap 3 § 1 st 3 RB.
NJA 1995 s. 648
Fråga om utgångspunkten för fristen för klandertalan beträffande boutredningsmans förvaltning. 19 kap 19 § ÄB och 18 kap 9 § HB.
NJA 1995 s. 654
A, som var registrerad som bolagsman i ett handelsbolag, utträdde ur bolaget. Innan hans avgång blivit registrerad upptog handelsbolaget en kredit. Fråga vilken betydelse som, vid bedömningen av A:s personliga ansvar för handelsbolagets skuld, skall tillmätas den omständigheten att borgenären då krediten beviljades saknade faktisk kännedom om att A överhuvudtaget inträtt som bolagsman. 2 kap 22 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.
NJA 1995 s. 661
Vid rånförsök mot butik har en medhjälpare till butiksägaren, B, skjutit två skott med en pistol och skadat en av deltagarna i rånet, K. 1. Hovrätten har ansett B ha befunnit sig i en nödvärnssituation men fällt honom till ansvar på grund av att hans handlande varit uppenbart oförsvarligt och att det saknats förutsättningar för ansvarsfrihet på grund av nödvärnsexcess. Riksåklagaren överklagade domen med yrkande om straffskärpning under påstående att någon nödvärnssituation inte förelegat. Reglerna i 51 kap 23 a § RB har ansetts sakna tillämpning i detta fall. 2. B har vid avlossandet av skotten ansetts ha uppfattat situationen så, att det förelåg ett överhängande brottsligt angrepp mot honom, men funnits ha förfarit uppenbart oförsvarligt genom att med livsfarligt vapen utsätta K för allvarliga risker för skada till liv och lem. 3. K har ansetts ha genom grov vårdslöshet medverkat till den skada som tillfogats honom genom skottlossningen, varför skadeståndet till honom jämkats på grun...
NJA 1995 s. 677
Resningsärende. Av Marknadsdomstolen meddelat förbud för staten att använda uttrycket "garanterad ränta" vid marknadsföring av bostadslån och räntebidrag har ansetts ej innefatta rättstillämpning som uppenbart strider mot lag.
NJA 1995 s. 685
Parter i ett från TR överklagat brottmål begärde i HovR:n utlämnande av handlingar som upprättats där. Deras begäran framställdes först efter det att HovR:n avgjort målet men innan avgörandet vunnit laga kraft. HovR:ns beslut har med hänsyn härtill ansetts ha ett sådant direkt samband med brottmålet att det inte kunde komma under Högsta domstolens prövning utan prövningstillstånd.
NJA 1995 s. 686
HovR har undanröjt underrätts dom på grund av domvilla och visat målet åter för ny handläggning. HovR:ns beslut kan överklagas.
NJA 1995 s. 688
Återvinning i konkurs. Fråga huruvida en förtida betalning kunde anses som ordinär. 4 kap 10 § KL.
NJA 1995 s. 693
Fråga om fondkommissionär brustit i aktsamhet gentemot kund genom att inte följa tillsynsmyndighetens allmänna råd eller i övrigt se till att kunden var tillräckligt informerad om de särskilda riskerna med handel med indexoptioner.
NJA 1995 s. 707
HovR:s angivande att beslut som avses i 54 kap 15 § 1 st RB får överklagas har ansetts inte utgöra hinder mot att i HD prövas om part har rätt att överklaga beslutet. 54 kap 16 § RB.
NJA 1995 s. 708
Möjligheten enligt 28 kap 3 § BrB att förena dom på skyddstillsyn med fängelse har ansetts ej böra komma till användning vid rattfylleri jämte annan mindre allvarlig brottslighet.
NJA 1995 s. 711
Påföljdsval vid tillämpning av 34 kap 10 § 2 st BrB.
NJA 1995 s. 714
Sedan kommun som fastighetsägare genom ansökan om stämning inom den i 13 kap 11 § 2 st JB föreskrivna tiden väckt talan om höjning av tomträttsavgäld, har tomträttshavaren efter utgången av den angivna tiden i sitt svaromål vid TR:n yrkat att avgälden skall sänkas. Tomträttshavarens yrkande har avvisats.
NJA 1995 s. 720
Vid bebyggande av en fastighet har ägaren lagt igen en bäckfåra, genom vilken avrinning skett av dagvatten från en grannfastighet, vilket orsakat skada på denna fastighet. Fråga om det ålegat ägaren till den förra fastigheten att vidta åtgärder för att avrinning skulle kunna ske på ett tillfredsställande sätt.
NJA 1995 s. 727
Fråga huruvida umgänge skall vägras med hänsyn till risk för att barnet blir olovligen bortfört. 6 kap 15 § 4 st FB.
NJA 1995 s. 742
Det har ansetts inte stå i strid med regeln i 12 kap 2 § 1 st aktiebolagslagen (1975:1385) att till grund för bedömningen av storleken av en s k sakutdelning lägga det bokförda värdet av tillgångarna i fråga och inte ett högre värde, såsom t ex deras bedömda marknadsvärde.
NJA 1995 s. 770
Internationella rättsförhållanden. Fråga om svensk domsrätt vid prövning av gemensam ansökan om att vårdnad om barn skall vara gemensam.