RÅ 1997:1
Gåva från den förutvarande majoritetsägaren av en koncern till en ledande befattningshavare inom koncernen har med hänsyn till omständigheterna ansetts utgöra skattepliktig intäkt av tjänst för mottagaren. Underlåtenhet att i inkomstdeklarationen lämna uppgift om gåvan har ansetts utgöra grund för påförande av skattetillägg. Tillräckliga skäl för eftergift av skattetillägget har inte ansetts föreligga. Inkomsttaxering 1990.
RÅ 1997:2
Fråga om sökandes rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen varit beroende av en skyldighet för honom att planera sin ekonomi (jfr RÅ 1994 ref. 50).
RÅ 1997:3
Vid bedömningen av om en småbarnsförälder med heltidsarbete utanför hemmet har haft sin arbetsförmåga nedsatt i sådan grad som krävs för rätt till helt sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har hänsyn inte ansetts böra tas till att hon kunnat utföra visst hushållsarbete i hemmet.
RÅ 1997:4
Som villkor för rätt till delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring gäller bl.a. att den försäkrade minskar sin arbetstid med i genomsnitt minst fem timmar per arbetsvecka. Fråga i mål om återkrav av delpension om detta villkor varit uppfyllt. Dessutom fråga om skäl förelegat att efterge den försäkrades återbetalningsskyldighet.
RÅ 1997:5
Fråga om beskattningsreglerna avseende näringsverksamhet (rörelse) eller realisationsvinst skall tillämpas i fråga om (I) transaktioner med s.k. ränteterminer och (II) värdeförändring eller löpande avkastning av vissa slag av kapitalplaceringar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997:6
Enligt lagen (1951:691) om viss lindring av skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan gällde tidigare som förutsättning för skattelindring att personen i fråga var mantalsskriven här i riket för inkomståret. Mantalsskrivningskravet har befunnits strida mot Europakonventionen. Vid sådant förhållande har konventionsbestämmelserna lagts till grund för avgörandet, dvs. kravet på mantalsskrivning har inte upprätthållits.
RÅ 1997:7
Vid tillämpning av 7 kap. 26 § begravningslagen (1990:1144) har det i visst fall ansetts strida mot god gravkultur att avlägsna en gravsatt persons namn på en befintlig gravsten.
RÅ 1997:8
Ett barn stod efter föräldrarnas skilsmässa under deras gemensamma vårdnad och vistades varannan vecka hos fadern och varannan vecka hos modern (dubbel bosättning). Barnet var folkbokfört hos modern. Fråga om barnet sedermera, efter anmälan från vårdnadshavarna, kunde folkbokföras på faderns adress, trots att någon ändring i förhållandena i övrigt inte var aktuell.
RÅ 1997:9
Landstingsstyrelse har beslutat att till kommunerna i länet överföra huvudmannaskapet för habilitering och rehabilitering av fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar som bor i sina föräldrahem och som inte erhåller hemsjukvård. Beslutet har ansetts strida mot hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
RÅ 1997:10
Sedan Patentbesvärsrätten hållit muntlig förhandling i ett patentmål, har rätten i ny sammansättning avgjort målet utan att ha hållit ny muntlig förhandling och utan att ha låtit parterna yttra sig om behovet av en sådan förhandling. Fråga om Patentbesvärsrätten förfarit felaktigt och, i så fall, om felet bör föranleda att rättens dom undanröjs.
RÅ 1997:11
Ett moderbolag hade med förlust sålt aktierna i ett dotterbolag till en utomstående köpare. Under innehavstiden hade dotterbolaget lämnat utdelning och koncernbidrag till moderbolaget. Överföringarna hade i sin helhet tagits från vinstmedel som uppkommit under innehavstiden. Förlusten ansågs verklig och därför avdragsgill. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997:12
Fråga om en fastighetsägare, mot vilken riktats vitesföreläggande enligt miljöskyddslagen (1969:387) har utövat miljöfarlig verksamhet. I. (rättsprövning) och II.
RÅ 1997:13
Beslut av arbetslöshetskassa med lokal administration har ansetts skola överklagas till länsrätten i det län där kassans styrelse har sitt säte och inte till länsrätten i det län där lokalkontoret är beläget.
RÅ 1997:14
I mål om dröjsmålsavgift enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter har särskilda skäl ansetts föreligga att delvis befria den betalningsskyldige från dröjsmålsavgiften (I-III).
RÅ 1997:15
Vid tillämpning av åttonde stycket av anvisningarna till 17 § mervärdeskattelagen (1968:430) har arbeten på byggnad som utförts före skattskyldighetens inträde ansetts avse ny-, till- eller ombyggnad trots att fastighetsägaren vid inkomstbeskattningen fått omedelbart avdrag för utgifterna för arbetena enligt reglerna om att vissa ändringsarbeten får behandlas lika med reparation och underhåll.
RÅ 1997:16
En avdelning inom ett fackförbund bedriver verksamhet som avser mätning för ackordskontroll. Verksamheten har med hänsyn till sin art, omfattning och finansiering genom mätningsavgifter betraktats som yrkesmässig och de i verksamheten utförda tjänsterna har ansetts vara föremål för skattepliktig omsättning. Ett yrkande av avdelningen om att avföras från registrering för mervärdesskatt har därför avslagits.
RÅ 1997:17
Föreskriften i 71 § socialtjänstlagen om anmälningsskyldighet till socialnämnden har inte ansetts som sådan föreskrift enligt 4 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område som är av direkt betydelse för säkerheten i vården. Försummelse i fråga om sådan anmälningsskyldighet har därför inte medfört disciplinpåföljd enligt disciplinpåföljdslagen.
RÅ 1997:18
Enligt 3 kap. 7 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. får inom nationalstadsparken, dvs. området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken- Djurgården, nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö. Anläggandet inom viss del av parken av en betongtunnel för en trafikled i ett från markytan öppet schakt har ansetts innebära sådant intrång. Rättsprövning av regeringsbeslut angående detaljplan.
RÅ 1997:19
Fråga om rätt beskattningsår för kapitalintäkt bestående av utdelning från ett utländskt aktiebolag i form av dotterbolagsaktier. Skattskyldigheten har ansetts inträda den dag då de utdelade aktierna enligt bolagsstämmobeslut överfördes till den skattskyldige och därigenom blivit tillgängliga för lyftning för denne. Betydelse har därvid inte tillmätts ett efter den fastställda avstämningsdagen träffat avtal om försäljning av aktier i dotterbolaget.
RÅ 1997:20
Uppenbart förbiseende har ansetts föreligga då taxeringsenhet taxerats i felaktigt värdeområde. Allmän fastighetstaxering 1990.
RÅ 1997:21
Fråga om sekretess enligt 8 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) för handlingar med uppgifter angående livsmedelskontroll som under ett antal år företagits av en miljönämnd och avser vissa s.k. storhushåll i privat regi.
RÅ 1997:22
Vid bedömande av rätt till bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag har kvinna, som efter det att hon och hennes make ansökt om äktenskapsskillnad bott ensam med sina barn, ansetts ha varit ensamstående med hemmavarande barn även under tid då maken varit folkbokförd på samma adress.
RÅ 1997:23
Funktionshindrade barns behov av personlig assistans enligt lagen (1993:389) om assistansersättning under tid då barnet vistas i hemmet (I) respektive deltar i barnomsorg (II).
RÅ 1997:24
Bygglov för tillfällig åtgärd beviljades för att anordna uteservering under sommarperioden. Kammarrätten avskrev, när dess prövning av överklagande av bygglovet aktualiserades, målet med åberopande av att tiden för det beviljade bygglovet löpt ut. Med hänsyn till att bygglovsfrågan hade aktualiserats för tredje året i följd och det kunde antas att bygglov för åtgärden skulle komma att begäras även kommande år, har kammarrätten ansetts böra pröva överklagandet i sak.
RÅ 1997:25
Nederländsk medborgare, som under tiden januari 1994 - april 1995 varit verkställande direktör för ett holländskt dotterbolag med säte i Helsingborg och därvid tillbringat veckosluten i Nederländerna men under veckan i övrigt övernattat i Sverige men också i Danmark och Norge, har ansetts stadigvarande ha vistats i Sverige i den mening som avses i 68 § kommunalskattelagen (1928:370).
RÅ 1997:26
Fråga om en grundskoleelev, som i en skrivelse till skolans rektor anmälts för deltagande i mobbning, varit att anse som part i ett ärende vid skolan och i den egenskapen - på grund av bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen - haft rätt att ta del av skrivelsen i dess helhet trots att den innehöll vissa sekretessbelagda uppgifter.
RÅ 1997:27
Utgifter för borrning för bergvärme har berättigat till skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus.
RÅ 1997:28
En person med psykiskt funktionshinder, som bl.a. medför att han har behov av daglig hjälp med motivation och aktiveringsinsatser för att äta, klä sig och sköta sin hygien, har inte ansetts ha rätt till personlig assistent enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
RÅ 1997:29
Anmälan till handelsregistret av ändrad verksamhet för ett handelsbolag har inte ansetts kunna föranleda en förnyad prövning av bolagets firma.
RÅ 1997:30
Fråga (I) om förutsättningar förelegat för länsstyrelses medgivande enligt 23 § tryggandelagen till överflyttning av ansvaret för pensionsutfästelse och (II) om beskattningskonsekvenser vid en överflyttning; förhandsbesked angående inkomstskatt och löneskatt.
RÅ 1997:31
I ett testamente har gjorts ett förordnande om s.k. fideikommissarisk substitution, innebärande att avkastningen av ett testamenterat kapital skall tillfalla testators systerdotter och efter systerdotterns död hennes barn samt att äganderätten till kapitalet efter barnens död skall tillfalla deras bröstarvingar. Det enligt testamentet avsatta kapitalet har ansetts utgöra en stiftelse enligt stiftelselagen (1994:1220) och stiftelsen har ansetts oinskränkt skattskyldig till statlig inkomstskatt. Belopp som stiftelsen löpande betalar ut till avkastningstagarna har för dem ansetts utgöra inkomst av tjänst (periodiskt understöd). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997:32
I en s.k. galleria har en restaurang anordnat servering. Förbudet enligt 2 § första stycket 6 tobakslagen (1993:581) mot rökning i lokaler dit allmänheten har tillträde har, trots undantaget i paragrafens andra stycke för serveringslokaler i restauranger och andra serveringsställen, ansetts gälla även vid serveringen.
RÅ 1997:33
Fråga om offentligt biträde i mål om förvar enligt utlänningslagen haft rätt till ersättning enligt rättshjälpslagen för resa och tidsspillan med anledning av att han personligen besökte utlänningen som satt i förvar på annan ort.
RÅ 1997:34
Enligt artikel 13 i rådets direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis skall, om värdlandet kräver intyg om den fysiska eller psykiska hälsan av de egna medborgare som vill påbörja eller utöva verksamhet som läkare, det landet som tillräckligt bevis godta den handling som krävs i ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet. Artikeln har inte ansetts gälla fråga om läkarintyg i ärende om återkallelse av läkarlegitimation på grund av sjukdom.
RÅ 1997:35
En i Sverige bosatt person som bedriver näringsverksamhet tillsammans med ett tyskt bolag genom en tysk motsvarighet till ett enkelt bolag har vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland (SFS 1992:1193) ansetts som ett företag i Sverige.
RÅ 1997:36
Ett tyskt Kommanditgesellschaft har ansetts som en utländsk juridisk person som avses i 16 § 2 mom. SIL och en andel i bolaget som sådan egendom som avses i 31 § SIL:
RÅ 1997:37
Fråga om det föreligger synnerliga skäl enligt 14 § andra stycket namnlagen (1982:670) för byte till efternamn som redan bärs av andra, då medgivande lämnats av samtliga bärare av namnet.
RÅ 1997:38
Rättsprövning. Fråga om rätt i visst fall för yrkesfiskare att överklaga beslut av Koncessionsnämnden för miljöskydd.
RÅ 1997:39
Ett körkort har återkallats tills vidare med anledning av misstanke om trafikbrott men återlämnats innan dom förelåg i brottmålet. Vid slutligt avgörande av återkallelsefrågan har spärrtiden - trots ordalydelsen i 38 § andra stycket körkortsförordningen (1977:722) - ansetts skola räknas från dagen för delgivning av det slutliga avgörandet i återkallelsefrågan. - Kammarrätten har i domslutet upplyst att spärrtiden löpt ut men därefter genom rättelse enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) angivit att den löpte ut en viss angiven dag som i tiden låg efter dagen för domslutet. Då rättelsen kunnat uppfattas som ett nytt ställningstagande i sak, har förutsättningar för rättelse av dom ej ansetts föreligga.
RÅ 1997:40
En länsarbetsnämnd har vid offentlig upphandling av arbetsmarknadsutbildning ställt krav på att anbudsgivarna till anbudet skall foga en specifikation över kostnader för bl.a. lärare, lokaler, undervisningsmateriel och administration. Kravet på en sådan kostnadsspecifikation har ansetts konkurrensbegränsande och därför inte förenligt med bestämmelserna i 1 kap. 4 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
RÅ 1997:41
Ett generellt förbud i en lokal ordningsstadga mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på offentlig plats annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker har ansetts strida mot 3 kap. 12 § ordningslagen (1993:1617)
RÅ 1997:42
Undantaget från skatteplikt i 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) för omsättning av försäkringstjänster har inte ansetts omfatta ett försäkringsbolags åtagande att sköta ett annat försäkringsbolags verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 1997:43
Beskattningsfrågor vid nedsättning av aktiekapital genom inlösen av aktier enligt två skilda förfaranden (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997:44
Värdeförändringar av s.k. nollkupongobligationer har ansetts utgöra ränta i fråga om obligationer som inlösts men däremot inte i fråga om obligationer som sålts under löptiden. På grund härav har bank ansetts skyldig att göra preliminärskatteavdrag vid inlösen men inte annars.
RÅ 1997:45
Enligt lagakraftvunnen barnomsorgstaxa kan olika avgifter uttas för den omsorg som kommunen tillhandahåller vid sidan av den avgiftsfria förskoleverksamheten beroende på om föräldrarna har ett faktiskt omsorgsbehov eller ej under den tid den avgiftsfria verksamheten pågår. Ett debiteringsbeslut enligt taxan har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen.
RÅ 1997:46
I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen som fullföljts till kammarrätt har det ansetts att denna domstol inte skall ex officio pröva om det kommunala beslutet i rätt tid överklagats till länsrätt.
RÅ 1997:47
Ett beslut av kommunfullmäktige att teckna borgen för en kommunal bostadsstiftelse har ansetts falla inom ramen för kommunens allmänna kompetens enligt kommunallagen. Beslutet har således ansetts kompetensenligt oavsett att lagen om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande är upphävd. Beslutet har också befunnits förenligt med den kommunala likställighetsprincipen.
RÅ 1997:48
Ett fåmansföretag, som har ett moderbolag vars aktier kan vara kvalificerade enligt 3 § 12 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, avser att till ett annat fåmansföretag överlåta näringsbetingade aktier (I) resp. en rörelsefastighet (II) till ett pris under marknadsvärdet. Vid bedömningen av om särskilda skäl att underlåta uttagsbeskattning föreligger har fråga uppkommit om även aktierna i det förvärvande bolaget efter överlåtelsen blir kvalificerade enligt nämnda lagrum, vilket i det aktuella fallet är beroende av om överlåtande och mottagande bolag kommer att bedriva "samma eller likartad verksamhet" i lagrummets mening. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997:49
Rätten till rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte ansetts omfatta teckenspråksundervisning åt den funktionshindrades föräldrar (I) eller logopedbehandling åt den funktionshindrade (II).
RÅ 1997:50
Statens naturvårdsverk har av regeringen bemyndigats att meddela föreskrifter om verkställigheten av förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur. Enligt verkets föreskrifter utgår ersättning normalt endast om anmälan om skada och ansökan om ersättning görs inom vissa tider. Föreskrifterna har ansetts i dessa delar sakna stöd i bemyndigandet och därför inte tillämpats.
RÅ 1997:51
Bestämmelserna i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag har inte ansetts innefatta något krav på att den som enligt 4 § lagen är behörig bidragsmottagare skall, för att få uppbära bidraget, vara bosatt i Sverige.
RÅ 1997:52
Fråga om den omständigheten att beskattningen av vederlag vid upplåtelse av avverkningsrätt fördelas med stöd av specialregeln i punkt 1 sjätte stycket av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen (1928:370) påverkar rätten till avdrag för utgifter för framtida skogsvård som föranleds av avverkningarna. Inkomsttaxering 1989.
RÅ 1997:53
Det hjälpbehov som föranlett att ett barn familjehemsplacerats på grund av brister i föräldrarnas omsorg har ansetts upphöra när vården enligt 2 § lagen (1990:52) om vård av unga upphörde. Den kommun som var ansvarig för familjehemsplaceringen har därför inte ansetts skyldig att lämna bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) för hjälpbehov som uppstått senare och var hänförligt till den placerades egen person.
RÅ 1997:54
Uppskovsregeln i 27 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har inte ansetts tillämplig när ett aktiebolag uppgår i ett annat genom fusion (absorption) och aktieägarna i det överlåtande bolaget får nyemitterade aktier i det övertagande bolaget som fusionsvederlag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997:55
Fråga, vid prövning av rätt till bilstöd, om en viss inkomst utgjort ett väsentligt tillskott till handikappads försörjning.
RÅ 1997:56
Enligt 8 § första stycket i den lag (SFS 1975:1348) som reglerar ikraftträdandet av de år 1975 införda reglerna om arbetsgivares avdrag för pensionskostnader får en arbetsgivare även i fortsättningen tillämpa äldre bestämmelser beträffande utfästelser som lämnats senast den 31 december 1975. Undantagsreglerna i andra stycket av samma paragraf i fråga om pensionsutfästelser till arbetstagare med bestämmande inflytande i företaget har inte ansetts tillämpliga när det bestämmande inflytandet förvärvats först efter utgången av år 1975. Inkomsttaxering 1984.
RÅ 1997:57
Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid har ansetts tillämplig när Riksskatteverket överklagat skattemyndighetens grundläggande taxeringsbeslut.
RÅ 1997:58
Åtgärd enligt 21 kap. 7 § föräldrabalken i form av föreläggande vid vite att överlämna barn till vårdnadshavare har ansetts kunna beslutas utan hinder av att den mot vilken föreläggandet riktas bor utomlands. Plenimål.
RÅ 1997:59
Förutsättningarna för dispens enligt 19 a § naturvårdsförordningen (1976:484) från förbud mot arbetsföretag som kan skada naturmiljön inom en biotop som utgörs av stenmurar i jordbruksmark.
RÅ 1997:60
Enligt ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd överlämnas på närmare angivna villkor en viss datorutrustning till den anställde. I avtalet föreskrivs bl.a. att den anställde skall betala hyra under tre år och att utrustningen därefter - om anställningen alltjämt består - utan ytterligare ersättning med full äganderätt skall övergå till den anställde. Fråga om den anställde under avtalsåret skall inkomstbeskattas för att till underpris ha förvärvat utrustningen.
RÅ 1997:61
Kyrkofullmäktiges borgensåtagande till förmån för stiftelse med syfte att ombesörja tryggat äldreboende med kristen social inriktning har ansetts innebära kompetensöverskridande. Ombesörjandet av boendet har ansetts varken utgöra diakoniverksamhet i kyrkolagens mening eller på annan grund utgöra kyrklig verksamhet.
RÅ 1997:62
Fråga angående muntlig förhandling i socialförsäkringsmål; Europamål.
RÅ 1997:63
En enskild som avser att ta upp ett lån för inköp av en privatbostadsfastighet har tecknat en s.k. räntegaranti som ger honom rätt att binda räntesatsen för ett visst lån till en i förväg bestämd procentsats. Avgiften för räntegarantin har inte ansetts avdragsgill vare sig som en ränteutgift, som en omkostnad för intäkternas förvärvande eller inom realisationsvinstsystemet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997:64
En stiftelse, som på grund av sin hittills bedrivna skolverksamhet varit att betrakta som allmänt undervisningsverk enligt 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och i följd härav varit endast begränsat skattskyldig, avser att vid sidan av skolverksamheten påbörja en rörelse. Fråga om den nya verksamheten medför att karaktären av allmänt undervisningsverk går förlorad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997:65
Ett i regeringsförordning föreskrivet förbud mot överklagande av vissa av Jordbruksverket meddelade beslut har ansetts oförenligt med EG- rättens allmänna rättsprinciper. Föreskriften om fullföljdsförbud har därför inte tillämpats. Tillika fråga om vilken domstol som skall anses vara behörig att pröva överklagandet.
RÅ 1997:66
Kommuns beslut att ta ut planavgift enligt taxa utan att beakta att byggherren haft egna kostnader för detaljplanläggning har ansetts strida mot likställighetsprincipen.
RÅ 1997:67
När en fysisk person avser att köpa ett aktiebolag, låta bolaget dela ut befintliga medel till sig delvis skattefritt och därefter avyttra bolaget med realisationsförlust motsvarande utdelningen, har den skattefria utdelningen inte ansetts skola reducera avdraget för realisationsförlust, men lagen (1995:575) mot skatteflykt har ansetts tillämplig på förfarandet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997:68
Besvär över chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård har ansetts böra sakprövas utan hinder av att vården har upphört på grund av att ansökan om medgivande till fortsatt tvångsvård har avslagits.
RÅ 1997:69
Prövningstillstånd har krävts vid överklagande hos kammarrätten dels när länsrätten i ett mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen avvisat ett för sent inkommet överklagande av ett kommunalt beslut (I), dels när länsrätten i ett mål om bistånd enligt socialtjänstlagen avvisat ett för sent inkommet överklagande av länsrättens egen dom (II).
RÅ 1997:70
Enligt 6 § lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder får under vissa förutsättningar en sådan fond överföras från en fysisk person till ett aktiebolag. För att en överföring skall få ske har inte krävts att bolaget i sina räkenskaper tar upp ett belopp motsvarande fondavsättningen som obeskattad reserv. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997:71
Ett fåmansföretag utfärdar till verkställande direktören i ett helägt dotterbolag mot betalning motsvarande marknadspriset en option som innefattar en ovillkorlig rätt att i framtiden erhålla ett belopp som grundar sig på ett på visst sätt beräknat värde på aktierna i dotterbolaget. Vad innehavaren erhåller på grund av optionen har ansetts skola beskattas som inkomst av kapital. Bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har inte ansetts tillämpliga på optionen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997:72
Vid beräkning av arbetsskadelivränta för en vanligtvis deltidsarbetande och arbetssökande försäkrad har livränteunderlaget ansetts inte kunna bestämmas på annat sätt än med ledning av den sjukpenninggrundande inkomsten när denna enligt gällande regler varit fastställd efter inkomst av heltidsarbete.
RÅ 1997:73
En läkare har utfärdat ett intyg till en person som uppträtt som patient men som i själva verket infunnit sig hos läkaren enbart för att få material till ett TV-program. Vid tillämpning av 3 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område har intyget ansetts utfärdat i yrkesutövning som har samband med undersökning, vård och behandling av patienter (I). Däremot har vid tillämpning av samma föreskrift en läkare som förskrivit läkemedel till sig själv inte ansetts som patient varför disciplinpåföljd inte kommit i fråga (II).
RÅ 1997:74
Enligt 21 kap. 3 § första stycket vattenlagen får länsstyrelse vid vite förelägga den som begått vissa gärningar att vidta rättelse. Även ett osanktionerat föreläggande har ansetts som ett föreläggande enligt lagrummet och därför, vid tillämpning av fullföljdsbestämmelserna i 22 kap. 6 § vattenlagen, ansetts skola överklagas hos allmän förvaltningsdomstol och inte hos regeringen. Rättsprövning av regeringsbeslut angående tillsyn enligt vattenlagen.
RÅ 1997:75
Fråga om de nybildade efternamnen Beachman (I) resp. Mortaigne (II) till bildning, uttal eller stavning har en sådan språklig form att namnet är lämpligt som efternamn i Sverige.
RÅ 1997:76
En dagbarnvårdare har haft två barn placerade hemma hos sig kl. 09.00-17.00. Tjänstgöringen har enligt de på kollektivavtal grundade anställningsreglerna räknats som halvtidstjänstgöring. Dagbarnvårdaren har vid tillämpning av 4 kap. 7 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring ansetts inte arbeta mer än hälften av normal arbetstid och har därmed ansetts berättigad till halv föräldrapenning för vård av eget barn.
RÅ 1997:77
En byggnad som ingår i ett sådant bebyggelseområde som avses i 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts bli förvanskad när byggnadens taktäckning av tegel ersatts med tegelliknande plåt.
RÅ 1997:78
Bestämmelserna i 8 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter om överklagande hos domstol av beskattningsmyndighetens beskattningsbeslut har ansetts tillämpliga på beslut att inte återbetala reklamskatt enligt 24 § första stycket lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.
RÅ 1997:79
Hemmaboende ungdomar har ansetts berättigade till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) till eget boende först om bostadsbytet varit nödvändigt för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå. (I-III.)
RÅ 1997:80
I mål om folkbokföring har vård i familjehem enligt socialtjänstlagen (1980:620) inte ansetts som vård vid en sådan institution som avses i 10 § folkbokföringslagen (1991:481)
RÅ 1997:81
En omvandling av aktier i ett fåmansföretag till ett annat aktieslag har, med hänsyn till att de skilda aktieslagen avsetts vara förenade med olika rätt till utdelning, betraktats som avyttring. Även fråga om förfarandet kan föranleda beskattning i inkomstslaget tjänst utöver vad som följer av det till 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt knutna regelsystemet. Förhandsbesked om inkomstskatt.
RÅ 1997:82
I ärende om undantag från de svenska bilavgasbestämmelserna för begagnade bilar som skulle föras in till landet har dessa bestämmelser inte ansetts förenliga med artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (I och II).
RÅ 1997 not 1
Kammarrätts beslut om återförvisning ansågs inte överklagbart
RÅ 1997 not 2
Beskattningsårets omfattning för särskild förvärvskälla (rederirörelse) som påbörjats under löpande räkenskapsår enligt aktiebolagslagen
RÅ 1997 not 3
Inkomsttaxering, realisationsvinstberäkning (avslag)
RÅ 1997 not 4
Överklagande av Folke S. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1989
RÅ 1997 not 5
Rätt beskattningsår för realisationsvinst (avslag)
RÅ 1997 not 6
Överklagande av Renée N. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1988
RÅ 1997 not 7
Kammarrätts underlåtenhet att ge klagande tillfälle att komplettera överklagandet (återförvisning)
RÅ 1997 not 8
Ansökan av Lena P. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov. -Byggnadsnämnden i Varbergs kommun (1994-05-02) beslutade att bevilja Varberg Energi AB bygglov för uppförande av fem vindkraftverk inom Utteros 3:1 i kommunen. Av beslutet framgick att bolagets ansökan redovisat två alternativ vid gällde kraftverkens utformning
RÅ 1997 not 9
S.k. servicehus ansågs inte utgöra skattefri specialbyggnad / Extraordinära besvär (fastighetstaxering, s.k. servicehus ansågs inte utgöra skattefri specialbyggnad, avslag)
RÅ 1997 not 10
Instansordningen, ansökan om resning i ett av länsrätt avgjort mål skulle prövas av kammarrätt (avvisning)
RÅ 1997 not 11
Byggnad uppförd i strid med lämnad strandskyddsdispens? (avslag) / Byggnad uppförd i strid mot strandskyddsdispens? (resningsärende, avslag)
RÅ 1997 not 12
Förmånsvärdet av fri bil jämkades inte av den anledningen att den skattskyldige erlade färjeavgifter
RÅ 1997 not 13
Oriktig skönstaxering (avslag men resning beviljad)
RÅ 1997 not 14
Oriktig skönstaxering 8avslag men resning beviljad)
RÅ 1997 not 15
Att kammarrätt medgett anstånd ansågs inte utgöra skäl för rätten att beakta omständigheter som anförts efter klagotidens utgång
RÅ 1997 not 16
Beslut ang. fastställelse av arbetsplan för anläggning av bro samt indragning av väg, färjeled och isväg (avslag)
RÅ 1997 not 17
Varumärket "Peaudouce" ansågs ha sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering
RÅ 1997 not 18
Beslut att anta detaljplan och fastighetsplan (avslag)
RÅ 1997 not 19
Eftertaxering för inkomst, nya omständigheter (avslag)
RÅ 1997 not 20
Umgängesberättigad som inte var fader till barnet ansågs inte behörig att föra talan om utdömande av vite enligt föräldrabalken
RÅ 1997 not 21
Överklagande av Beatrix T. ang. återbetalning av förhöjd avgift enligt växtförädlarrättslagen
RÅ 1997 not 22
Överklagande av Urban A. av beslut om avvisande av talan och ansökan om återställande av försutten tid. -Kammarrätten i Göteborg (1995-09-04, Öhvall, Nordberg, Lindblad) avvisade Urban A:s överklagande av kammarrättens dom i mål om arbetsskadeersättning, enär överklagandet inkommit för sent
RÅ 1997 not 23
Också fråga om rätt adressat för ett föreläggande enligt naturvårdslagen / Uttag av grus med stöd av nyttjanderättsavtal ansågs inte som uttag för att tillgodose ett husbehov knutet till den fastighet där grustäkten var belägen
RÅ 1997 not 24
Oriktig rättstillämpning i mål om förtidspension (avslag)
RÅ 1997 not 25
Ansökan av Sture W. om resning i fråga om beräkning av pensionsgrundande inkomst
RÅ 1997 not 26
Ansökan av Björn Ö. om resning i mål om inkomsttaxering. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 22 mars 1990 domar i mål angående inkomsttaxeringar 1984 och 1985 för Björn Ö. Sedan Björn Ö. fullföljt talan mot kammarrättens domar beslutade Regeringsrätten den 11 oktober 1991 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1997 not 27
Överklagande av Lisbeth M. och Greger M. ang. avvisande av talan. -Kammarrätten i Stockholm (1996-03-08) avvisade Lisbeth M:s och Greger M:s talan mot kammarrättens i Stockholm dom den 11 januari 1996 i mål nr 9632-1995. Kammarrätten hänvisade därvid till att överklagande kommit in för sent
RÅ 1997 not 28
Fråga om föreståndare för klinik för hårtransplantation m.m. tillhörde hälso- och sjukvårdspersonalen
RÅ 1997 not 29
Ansökan av Krister S. och Barbara S. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan
RÅ 1997 not 30
Felaktig beräkning av underlag? (resningsärende, avslag) / Felaktig beräkning av livränteunderlag? (resningsärende, avslag) / Arbetsskadeförsäkring, felaktig beräkning av livränteunderlag? (avslag)
RÅ 1997 not 31
Offentligt biträde i utlänningsärende (uppdragets omfattning och förvaltningsdomstols behörighet att besluta om ersättning)
RÅ 1997 not 32
Uppgift hos Rikspolisstyrelsen om registreringsnumret på rikspolischefens förmånsbil ansågs inte omfattad av sekretess enligt 7 kap. 11 § fjärde stycket första meningen sekretesslagen
RÅ 1997 not 33
Ofullständig prövning av lämnade uppgifter (resningsärende, avslag) / Arbetsskadeförsäkring, ofullständig prövning av lämnade uppgifter (avslag)
RÅ 1997 not 34
Överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Ormsta kommun ang. avvisande av talan samt ansökan av nämnden om återställande av försutten tid
RÅ 1997 not 35
Kammarrätt skulle ta ställning till ansökan om resning i ett kommunalt ärende / Kammarrätt skulle ta ställning till ansökan om rättsprövning av ett kommunalt beslut
RÅ 1997 not 36
Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (avslag) / Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (resningsärende, avslag)
RÅ 1997 not 37
Ny utredning ansågs inte motivera resning (resningsärende)
RÅ 1997 not 38
Arbetsskadeförsäkring (muntlig förhandling vägrad i länsrätten, avslag) / Muntlig förhandling vägrad i länsrätt i mål ang. arbetsskadeförsäkring (resningsärende, avslag)
RÅ 1997 not 39
Tillstånd till expropriation för utbyggnad av järnväg (avslag) / Tillstånd till expropriation för utbyggnad av järnväg (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 40
Ansökan som kommit in till Regeringsrätten före den 1 april överlämnad till kammarrätt / Ansökan om resning som kommit in till Regeringsrätten före den 1 april överlämnat till kammarrätt
RÅ 1997 not 41
Ansvar för felbehandling som utförs av en tandläkare tillhörande ett behandlingsteam
RÅ 1997 not 42
Besvär i särskild ordning av Ann-Gret D. avseende inkomsttaxering. Sedan taxeringsnämnden vägrat Ann-Gret D. avdrag för nedsatt skatteförmåga på grund av sjukdomskostnader och Ann-Gret D. överklagat taxeringsnämndens beslut ändradeLänsrätten i Göteborgs och Bohus län (1990-09-07) inte taxeringarna
RÅ 1997 not 43
Fråga om tillämpning av föreskrifterna i 27 § om villkorslindring
RÅ 1997 not 44
Beslut i fråga om föreläggande för kommun att sörja för eller tillse att en allmän va-anläggning kommer till stånd
RÅ 1997 not 45
Ansökan om resning avseende inkomsttaxering som avgjorts i taxeringsnämnd överlämnad till kammarrätten
RÅ 1997 not 46
Ansökan om resning i mål om färdtjänst där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten
RÅ 1997 not 47
Ansökan av Wolfgang G. om resning i ärende ang. beräkning av pensionsgrundande inkomst
RÅ 1997 not 48
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) / Ansökan om resning som gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes avvisades
RÅ 1997 not 49
Fråga dels om Taxi Bladet var att bedöma som fackpress dels om publikationen var att anse som annonsblad / Reklamskatt (fråga dels om Taxi Bladet var att bedöma som fackpress dels om publikationen var att anse som annonsblad
RÅ 1997 not 50
Fråga om rätt instans för överklagande av beslut av Utrikesdepartementet ang. bl.a. återbetalning av bistånd till svensk medborgare i utlandet
RÅ 1997 not 51
Bidrag för röjning av äppelodling ansågs som intäkt av näringsverksamhet för det år då bidraget uppburits (förhandsbesked)
RÅ 1997 not 52
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1997 not 53
Ansökan av Anna M. om resning i mål om inkomsttaxering
RÅ 1997 not 54
Ansökan av Erdogan C. om resning i mål om förtidspension/sjukbidrag samt ansökan om återställande av försutten tid i samma mål
RÅ 1997 not 55
Ansökan av Anders E. T. om resning i patentmål
RÅ 1997 not 56
Eftertaxering, deklarationen inte egenhändigt undertecknad (avslag)
RÅ 1997 not 57
Kammarrättens sammansättning i mål ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen / Kammarrättens sammansättning (mål som avgjorts utan medverkan av särskilda ledamöter återförvisades)
RÅ 1997 not 58
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering
RÅ 1997 not 59
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Hyresgästers rätt att överklaga detaljplanebeslut (avslag)
RÅ 1997 not 60
Fråga om 16-åring med hypofysinsufficiens, intellektuell funktionsnedsättning m.m. var berättigad till ersättning
RÅ 1997 not 61
Avveckling av jordbruk med djurskötsel under en tvåårsperiod
RÅ 1997 not 62
Beslut i mål om eftergift enligt 37 § socialtjänstlagen gick inte klaganden emot
RÅ 1997 not 63
Ansökan om resning av Vägverkets beslut skulle prövas av kammarrätt (avvisning) Resning
RÅ 1997 not 64
Återkallelse av registrering (fråga om prövningstillstånd bort meddelas i kammarrätt) / Fråga om prövningstillstånd bort meddelas i kammarrätt i mål om återkallelse av registrering som fastighetsmäklare
RÅ 1997 not 65
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt för länsstyrelse i mål ang. återkallelse av serveringstillstånd? / Länsstyrelsen ansågs inte ha rätt att överklaga länsrätts dom, meddelad efter utgången av år 1995, länsstyrelse ansågs inte har rätt att överklaga länsrätts beslut i mål ang. återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen
RÅ 1997 not 66
Om avvikelsen kunnat godtas som s.k. mindre avvikelse / Också fråga om äldre eller nya föreskrifter i PBL skulle tillämpas / Fråga om tillämpning av äldre eller nya föreskrifter i bygglovsärende
RÅ 1997 not 67
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Socialnämnd, som avslagit begäran om utlämnande av vissa handlingar, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att lämna ut dessa (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen, 15 kap. 7 § sekretesslagen)
RÅ 1997 not 68
Vattenlagen var inte tillämplig i ärende ang. detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 69
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Länsarbetsnämnd, som med hänvisning till ny praxis avslagit begäran om utlämnande av vissa handlingar, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att lämna ut dessa (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen)
RÅ 1997 not 70
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 1997 not 71
Undantaget från skatteplikt för sjukvårdstjänster inte tillämpligt på sådana tjänster avseende medicinsk utrustning, som tillhandahölls sjukhuset och inte vårdtagaren (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för sjukvårdstjänster inte tillämpligt på sådana tjänster avseende medicinsk utrustning, som tillhandahölls sjukhuset och inte vårdtagaren)
RÅ 1997 not 72
Klaganden ansågs inte ha rätt att föra talan mot kammarrätts beslut i LVU-mål eftersom hon inte fört talan i kammarrätt och beslutet inte gått henne emot
RÅ 1997 not 73
Anordnande av avloppsanläggning av typ tvåkammarbrunn med markinfiltration och med anslutna två Aquatron hybridtoaletter ansågs innebära risk för sanitär olägenhet
RÅ 1997 not 74
Oriktig rättstillämpning i mål om körkort (avslag)
RÅ 1997 not 75
Särskilda skäl ansågs föreligga att bevilja kontant arbetsmarknadsstöd till person som bedrev studier på deltid
RÅ 1997 not 76
Konventionell beskattning eller schablonbeskattning av enfamiljshus under uppförande
RÅ 1997 not 77
Överklagande av Per M. ang. avgift för livsmedelstillsyn. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Simrishamns kommun beslöt med stöd av 7 § förordningen (SFS 1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m. att genom debitering den 26 maj 1994 påföra Per M. en avgift om 750 kr för tillsyn av livsmedelshanteringen i Mälarhusens lanthandel avseende 1994
RÅ 1997 not 78
Yrkanden om ränta och ersättning för rättegångskostnader ansågs lagligen inte kunna bifallas vid återbetalning av TV-avgift som erlagts dubbelt
RÅ 1997 not 79
Extraordinära besvär, fastighetstaxering, för sent anförda (avslag)
RÅ 1997 not 80
Ansökan av Enrico P. om resning i mål om eftertaxering för 1985 och 1986
RÅ 1997 not 81
För sent anförda besvär beträffande ett år och ursäktlighetskriteriet inte uppfyllt beträffande ett följande år (avslag)
RÅ 1997 not 82
Ett företag som i samband med av företaget anordnade kurser i utlandet förmedlade tjänster avseende transport, logi och servering skulle beskattas enligt de allmänna reglerna i mervärdesskattelagen och inte enligt bestämmelserna om resebyråer / Resebyråverksamhet? (ett företag som i samband med av företaget anordnade kurser i utlandet förmedlade tjänster avseende transport, logi och servering skulle beskattas enligt de allmänna reglerna i mervärdesskattelagen och inte enligt bestämmelserna om resebyråer, förhandsbesked)
RÅ 1997 not 83
Ansökan av Sven-Olov K. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 1997 not 84
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Naturskyddskommitté hade inte rätt att överklaga ett beslut om fastställelse av arbetsplan för väg
RÅ 1997 not 85
Ansökan av Ulla A. om resning i mål ang. ersättning enligt tandvårdstaxan
RÅ 1997 not 86
Ansökan om resning i ett av länsstyrelse avgjort ärende om bygglov skulle prövas av kammarrätten
RÅ 1997 not 87
Fråga om en av Apoteksbolaget gjord "förfrågan om läkemedelspriser" utgjort upphandling och bolaget i så fall företagit upphandlingen för egen eller för sjukvårdshuvudmännens räkning
RÅ 1997 not 88
Framställning av Anne S. om byte av offentligt biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429)
RÅ 1997 not 89
Disciplinpåföljd undanröjd när preskription inträtt under pågående omprövning i kammarrätten
RÅ 1997 not 90
Fråga om rätt till bistånd förfallen, eftersom sökanden avlidit efter kammarrättens avgörande
RÅ 1997 not 91
Tillstånd till utbyggnad och drift av Kontinentalbanan
RÅ 1997 not 92
Ansökan av Ingrid J. m.fl. om rättsprövning
RÅ 1997 not 93
Ansökan av Folke C. m.fl. om rättsprövning
RÅ 1997 not 94
Uppgifter hänförliga till sådan verksamhet hos statligt bolag som inte omfattas av 1 kap. 8 § sekretesslagen
RÅ 1997 not 95
Förutsättningar för att lämna förhandsbesked beträffande stiftelses inkomsttaxering förelåg inte längre sedan stiftelsen upplösts
RÅ 1997 not 96
Krav på detaljplan förenligt med Europakonventionen? (rättsprövning) / Krav på detaljplan förenligt med Europakonventionen? (förhandsbesked, avslag)
RÅ 1997 not 97
Ansökan av Per S. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan, m.m. -Kommunfullmäktige Stockholms kommun (1996-05-06) beslutade att anta detaljplan för del av kv. Förrådsbacken inom stadsdelen Östermalm i kommunen
RÅ 1997 not 98
Omfattningen av tillstånd enligt väglagen (1971:948) (avslag) / Omfattningen av tillstånd enligt väglagen (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 99
Överklagande av Björn F. ang. arbetsskadeförsäkring. -Örebro läns allmänna försäkringskassa (1990-12-10) fann att Björn F. inte var berättigad till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF
RÅ 1997 not 100
Lokalisering av ridanläggning (förhandsbesked, avslag) / Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (rättsprövning) / Förhandsbesked (lokalisering av ridanläggning (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 101
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 102
Folkhögskoleutbildning ansågs inte berättiga till rehabiliteringsersättning
RÅ 1997 not 103
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om vårdbidrag
RÅ 1997 not 104
Vid tillämpning av lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ansågs pensionsstiftelses värdepapper utgöra anläggningstillgångar
RÅ 1997 not 105
Överklagande av Härje M. ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 1997 not 106
Besvärsrätt ansågs inte föreligga när klaganden godtagit den av domstolen beloppsmässigt bestämda taxeringen / Beslut om fastighetstaxering ansågs inte ha gott klaganden emot när klagandena godtagit den av domstolen beloppsmässigt bestämda taxeringen
RÅ 1997 not 107
Bygglov för byggnad inom område med särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen (avslag)
RÅ 1997 not 108
Landstingsförbundet ej omfattat av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess
RÅ 1997 not 109
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Beslut om tillstånd att uppföra vilthägn ansågs inte angå annan än den som sökt och beviljats tillståndet / Beslut i naturvårdsärende om tillstånd att uppföra vilthägn ansågs inte angå annan än den som sökt och beviljats tillståndet
RÅ 1997 not 110
Extraordinära besvär, inkomsttaxering, ej skattepliktig inkomst, avslag
RÅ 1997 not 111
Prövningstillstånd borde ha meddelats av kammarrätt i mål om återkallelse av körkort på grund av förande av personbil på spärrområde / Fråga om prövningstillstånd bort meddelas av kammarrätt i mål om återkallelse av körkort på grund av förande av personbil på spärrområde
RÅ 1997 not 112
Ansökan av Largus AB om återställande av försutten tid alternativt resning i mål om eftertaxering
RÅ 1997 not 113
Ändrad praxis i patentmål inte skäl för resning (avslag)
RÅ 1997 not 114
Bygglov upphävt av regeringen eftersom frågan om bygglov borde prövas inom ramen för en detaljplaneprövning (avslag)
RÅ 1997 not 115
Ansökan om resning i mål om arbetsskadeersättning som avgjorts av försäkringskassa överlämnad till kammarrätten / Ansökan om återställande av försutten tid i mål om arbetsskadeförsäkring som avgjorts av försäkringskassa överlämnad till kammarrätten
RÅ 1997 not 116
Extraordinära besvär, inkomsttaxering (avslag men resning) / Ansökan om resning avseende inkomsttaxering som avgjorts av taxeringsnämnd överlämnad till kammarrätten
RÅ 1997 not 117
Besvär i särskild ordning av Föreningen Greenpeace Sverige ang. inkomsttaxering 1990
RÅ 1997 not 118
Ansökan om resning i ärende som först prövats av Utlänningsnämnden skulle prövas av Kammarrätten i Stockholm
RÅ 1997 not 119
Ansökan om befrielse från sophämtning prövas i första hand av kommunal nämnd (avvisning)
RÅ 1997 not 120
Avstående av mark i samband med antagande av stadsplan (avslag)
RÅ 1997 not 121
Vilseledande uppgifter om möjligheterna till omprövning (rättsprövning) av regeringsbeslut? (avslag)
RÅ 1997 not 122
Sökandena ansågs inte ha varit parter hos regeringen (ärende ang. detaljplan, avvisning)
RÅ 1997 not 123
Ansökan om resning avseende inkomsttaxering som avgjorts av taxeringsnämnd överlämnad till kammarrätten (avvisning)
RÅ 1997 not 124
Underåriga barn ansågs vara parter vid sidan av sin mor i mål ang. bistånd i form av familjehemsplacering
RÅ 1997 not 125
Länsstyrelses sakprövning i samband med återförvisning till byggnadsnämnd ansågs, med hänsyn till att handläggningsfel förekommit hos länsstyrelsen, inte bindande för nämnden
RÅ 1997 not 126
Fördelning av inkomst i kommanditbolag mellan delägarna
RÅ 1997 not 127
Avvikelse från av Riksskatteverket rekommenderad nedräkning av riktvärde för byggnad i klass 3
RÅ 1997 not 128
Beslut att bevilja arbetsskadelivränta ansågs ha gått den försäkrade emot, när beslutet på grund av samordning med allmän pension inte lett till utbetalning men medfört att den försäkrade gått miste om privat försäkringsersättning
RÅ 1997 not 129
Försäkringskassas beslut att inte tillämpa 20 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring ansågs vara överklagbart / Försäkringskassas beslut att inte tillämpa 20 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring ansågs ha gått den försäkrade emot
RÅ 1997 not 130
Ansökan av Maud H. om återställande av försutten tid. - Riksförsäkringsverket avslog i beslut den 15 maj 1992 Maud H:s ansökan om omprövning av beslut om ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring. Maud H. överklagade beslutet. I dom den 27 augusti 1993 lämnade Länsrätten i Stockholms län överklagandet utan bifall. Maud H. blev delgiven länsrättens dom den 8 september 1993
RÅ 1997 not 131
Ansökan av Zewar A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1997 not 132
Fråga om prövningstillstånd i mål om återkallelse av körkort (rödljuskörning vid utryckning)
RÅ 1997 not 133
Överklagande av Ingvar H. ang. inkomsttaxering 1990. - Ingvar H. överklagade taxeringsnämndens beslut och yrkade ytterligare avdrag för skuldränta. -Länsrätten i Stockholms län (1992-02-27, ordf. Borglund): Ingvar H. yrkar avdrag för räntebetalningar. Ingvar H. har dock trots att han lämnats tillfälle därtill inte styrkt kostnaderna med kvitton eller på annat tillförlitligt sätt. Yrkat avdrag kan därför inte medges
RÅ 1997 not 134
Fråga, vid antagande av detaljplan, om kravet på miljökonsekvensbeskrivning varit uppfyllt (avslag) / Fråga, vid antagande av detaljplan, om kravet på miljökonsekvensbeskrivning varit uppfyllt (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 135
Ansökan av Kent B. och Karita B. om återställande av försutten tid, m.m
RÅ 1997 not 136
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering / Kammarrätts beslut att vid prövning av länsrätts beslut om avvisning av ordinarie taxeringsbesvär överlämna handlingarna i målet till länsrätt för prövning av om det förelåg rätt till besvär i särskild ordning ansågs inte överklagbart (avvisning)
RÅ 1997 not 137
Nya omständigheter, tillstyrkt av Riksskatteverket (avslag) / Inkomsttaxering (avslag trots tillstyrkande från Riksskatteverket)
RÅ 1997 not 138
Detaljplan, brist i genomförandebeskrivning? (avslag) / Detaljplanefrågor, brist i genomförandebeskrivning? (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 139
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 140
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering
RÅ 1997 not 141
Ansökan av Carmen M. om återställande av försutten tid, m.m. - I beslut den 3 oktober 1994 fann Försäkringskassan i Stockholms län att en av Carmen M. anmäld arbetsskada inte kunde anses som en skada enligt 2 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Genom dom den 31 mars 1995 lämnade Länsrätten i Stockholms län hennes överklagande utan bifall. Sedan Carmen M. överklagat länsrättens avgörande avslog Kammarrätten i Stockholm överklagandet genom dom den 3 juni 1996. Domen vann laga kraft
RÅ 1997 not 142
Rättegångsfel, kammarrätt har avgjort mål utan att först ta reda på om klaganden frånfallit sin begäran att få utveckla sin talan (återförvisning)
RÅ 1997 not 143
Oriktig rättstillämpning av domstolar i mål om rätt att bedriva fortsatt spel på vissa typer av spelautomater (avslag)
RÅ 1997 not 144
Övriga frågor (ansökan om återställande av försutten tid för att till länsstyrelse överklaga byggnadsnämnds beslut att inte planlägga ett område avvisad, eftersom beslutet skulle överklagas till kammarrätt
RÅ 1997 not 145
Övriga frågor (ansökan skulle prövas av kammarrätt) avvisat
RÅ 1997 not 146
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 147
Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (avslag)
RÅ 1997 not 148
Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (avslag)
RÅ 1997 not 149
Fråga om utländsk fastighetsskatt fick avräknas mot avkastningsskatt på pensionsmedel
RÅ 1997 not 150
Ansökan av Amir H. om prövning av statsråds beslut om förvar. - Uppsala tingsrätt dömde den 7 januari 1997 Amir H., medborgare i Iran, för medhjälp till grov urkundsförfalskning till fängelse i ett år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. Amir H. skulle friges villkorligt från fängelsestraffet tidigast den 8 juli 1997. - Regeringen avslog Amir H:s ansökan om upphävande av utvisningsbeslut den 3 juli 1997
RÅ 1997 not 151
Ansökan av Sandahls Bygg & Maskin AB om rättsprövning av beslut att anta detaljplan
RÅ 1997 not 152
Ansökan av Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 26 om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan
RÅ 1997 not 153
Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)
RÅ 1997 not 154
Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisat)
RÅ 1997 not 155
Inkomsttaxering och eftertaxering, nya omständigheter (bifall) / Ansökan om resning i taxeringsmål där kammarrätten inte prövat taxeringen i sak skulle prövas av kammarrätten (avvisning)
RÅ 1997 not 156
Ansökan av Sune J. om resning i ett ärende ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 1997 not 157
Framställning av Bahman T. om prövning av beslut om förvar. - Hovrätten för Västra Sverige dömde den 3 april 1996 Bahman T., medborgare i Iran, för grovt narkotikabrott m.m. till fängelse i två år och sex månader samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit före den 7 februari 2006
RÅ 1997 not 158
Tillämpning av de s.k. vinstbolagsbestämmelserna (har obeskattade vinstmedel uppkommit till följd av inkråmsöverlåtelse?)
RÅ 1997 not 159
Tillstånd till uppförande och drift av anläggning för förbränning av avfall (avslag) / Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av anläggning för förbränning av avfall (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 160
Sökandena ej parter hos Koncessionsnämnden (avvisning) / Ansökan om rättsprövning avvisad eftersom sökandena inte varit parter hos Koncessionsnämnden
RÅ 1997 not 161
Fråga om vilken kammarrätt som varit behörig att pröva resningsansökan avseende ett av Koncessionsnämnden avgjort ärende
RÅ 1997 not 162
Kammarrätt skulle pröva ansökan om resning i ett av länsrätt avgjort mål
RÅ 1997 not 163
Fråga, vid godkännande av fristående skola, om kravet på öppenhet varit uppfyllt
RÅ 1997 not 164
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Länsstyrelse, som avslagit begäran om utlämnande av allmänna handlingar, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut i saken (2 kap. 15 § TF, 15 kap. 7 § sekretesslagen
RÅ 1997 not 165
Beräkning av antalet timmar för ersättning (hemmavarande make)
RÅ 1997 not 166
Fråga om dubbel avgiftsskyldighet förelegat och om rätt till ränta vid återbetalning av inbetald TV-avgift
RÅ 1997 not 167
Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)
RÅ 1997 not 168
Felaktig handläggning i mål om handikappersättning (avslag)
RÅ 1997 not 169
Skäl för muntlig förhandling ansågs inte föreligga i Regeringsrätten i resningsärende angående arbetsskadeförsäkring
RÅ 1997 not 170
Ansökan om resning avseende inkomsttaxering som avgjorts av taxeringsnämnd överlämnad till kammarrätten
RÅ 1997 not 171
Försutten tid för att fullgöra deklarationsskyldighet för förluståret enligt lagen (1960:63) om förlustavdrag inte återställbar
RÅ 1997 not 172
Kammarrätt skulle pröva ansökan om resning i ett av länsrätt avgjort mål (avvisning)
RÅ 1997 not 173
Överklagande av Centrumfastigheter i Lund AB ang. inkomsttaxering 1988
RÅ 1997 not 174
S.k. servicehus ansågs inte utgöra specialbyggnad (avslag)
RÅ 1997 not 175
Mål om rätt att ta del av allmän handling, personalakt (avslag
RÅ 1997 not 176
Avvisande av talan, extra ordinära besvär, inkomsttaxering
RÅ 1997 not 177
Ansökan om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning av beslut i ärende om visst bidrag avvisat, eftersom rättsprövning inte kunde komma i fråga / Övriga frågor- ansökan om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning av beslut i ärende om visst bidrag avvisat, eftersom rättsprövning inte kunde komma i fråga
RÅ 1997 not 178
Ansökan av Dag Å. om återställande av försutten tid avseende beslut av Vägverket
RÅ 1997 not 179
Beslut i anledning av ansökan i efterhand om bygglov för utbyte av takbeläggningsmaterial hade inte fattats då föreläggande att byta ut taktäckning meddelades, föreläggandet undanröjdes, eftersom beslut rörande lovansökningen hade bort meddelas senast i samband med föreläggandet
RÅ 1997 not 180
Leverans av drivmedel direkt från återförsäljare till kontokortskund hos återförsäljarens leverantör ansågs utgöra omsättning mellan leverantören och kontokortskunden / Mervärdesskatt (leverans av drivmedel direkt från återförsäljare till kontokortskund hos återförsäljarens leverantör ansågs utgöra omsättning mellan leverantören och kontokortskunden
RÅ 1997 not 181
Ansökan av Janez P. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 28 mars 1990 att Janez P. inte var berättigad till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Janez P. överklagade beslutet. I dom den 28 juni 1991 avslog Försäkringsrätten för Mellansverige Janez P:s yrkande om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Janez P. fullföljde sin talan till Försäkringsöverdomstolen. Målet överlämnades enligt lagen (1993:574) om upphävande av lagen (1978:28) om Försäkringsöverdomstolen den 1 juli 1995 till Regeringsrätten. I dom den 25 juni 1996 fastställde Regeringsrätten det slut försäkringsrättens dom innehåller
RÅ 1997 not 182
Resning- oriktig rättstillämpning i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag)
RÅ 1997 not 183
Ansökan av John S. om resning i mål om förtidspension
RÅ 1997 not 184
Förutsättningar för rättsprövning förelåg inte (ärende ang. öppning av bro för sjöfart, avvisning)
RÅ 1997 not 185
Överklagande ansågs inkommet i rätt tid (kammarrättens avvisningsbeslut upphävt)
RÅ 1997 not 186
Undantag från skyddsföreskrifter för grundvattentillgångar (besprutning av banvall med bekämpningsmedel) / Kammarrätts dom och länsstyrelses beslut om undantag från skyddsföreskrifter för grundvattentillgångar undanröjdes då Naturvårdsverket under handläggningen i Regeringsrätten meddelat föreskrifter i frågan
RÅ 1997 not 187
Beslut att anta detaljplan för del av Norra länken i Stockholm (avslag) / Beslut att anta detaljplan för del av Norra länken (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 188
Överklagande av Döhmers Consulting AB ang. rätt till besvär i särskild ordning, alternativt ansökan om resning, avseende inkomsttaxering 1990
RÅ 1997 not 189
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering / Fel i deklaration borde ha föranlett utredning? (avslag)
RÅ 1997 not 190
Framställning av Amir H. om prövning av statsråds beslut om förvar
RÅ 1997 not 191
Ansökan om resning i taxeringsmål där kammarrätten inte prövat taxeringen i sak skulle prövas av kammarrätten
RÅ 1997 not 192
Ansökan av Bardia H. om resning i mål ang. förtidspension. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beviljade i beslut den 6 oktober 1993 Bardia H. halv förtidspension fr.o.m oktober 1993. Riksförsäkringsverket överklagade kassans beslut till Länsrätten i Stockholms län som i dom den 12 december 1994 upphävde kassans beslut. Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 15 februari 1996 Bardia H:s överklagande av länsrättens dom. Sedan Bardia H. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 18 mars 1997 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1997 not 193
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 1997 not 194
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 1997 not 195
Föreskrifter om anmälningsskyldighet för samråd (avslag)
RÅ 1997 not 196
Regeringens beslut att lämna framställning om avskaffande av det s.k. kårobligatoriet utan åtgärd (avvisning)
RÅ 1997 not 197
Fråga om en person som flyttat till Norge skulle, vid tillämpning av reglerna om skattskyldighet i kommunalskattelagen, anses fortfarande bosatt i Sverige på grund av väsentlig anknytning (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 1997 not 198
Nedsättning på grund av ändring av allmän fastighetstaxering m.m.
RÅ 1997 not 199
Indelning som hyreshus eller industribyggnad (avslag)
RÅ 1997 not 200
Fastighet (Folkets hus) ansågs inte vara undantagen från skatteplikt (avslag) / Fastighetsskatt (fastighet, Folkets hus, ansågs inte vara undantagen från skatteplikt)
RÅ 1997 not 201
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt (beslut om detaljplan, berörd fastighetsägare?, avslag) / Beslut om detaljplan, berörd fastighetsägare?, rättsprövning, avslag) / Besvärsrätt (beslut om detaljplan, berörd fastighetsägare?, rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 202
Förhandsbesked avseende bebyggelse (rättsprövning, avslag) / Plan- och bygglagen (förhandsbesked avseende bebyggelse, rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 203
Överklagande av Claes I. ang. inkomsttaxering 1990. -Länsrätten i Stockholms län (1992-12-22, ordf. Sjöström) vägrade vid 1990 års taxering Claes I. avdrag för realisationsförlust till följd av försäljning av fastigheten Kejsarnäs 2:83. Länsrätten fann därvid, med tillämpning av lagen (1980:865) mot skatteflykt att beräkningen av förlusten skulle ske som om fastigheten sålts direkt till Claes I:s barn och ej - såsom skett - till ett av barnen ägt handelsbolag (jfr RÅ 1990 ref. 22)
RÅ 1997 not 204
Felaktiga uppgifter om markägande (resning, avslag)
RÅ 1997 not 205
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet
RÅ 1997 not 206
Koncernbegreppet vid tillämpning av lagen om avdrag för underskott av näringsverksamhet och diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtal
RÅ 1997 not 207
Instansordningen- ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten
RÅ 1997 not 208
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 1997 not 209
Angiven tid för att ge in årsredovisningshandlingar enligt aktiebolagslagen (1975:1385) inte återställbar
RÅ 1997 not 210
Överklagande av Dul N. av beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 1997 not 211
Allmän energiskatt och särskild skatt på bränslen, skattepliktig produktion av eldningsolja hade ej förekommit (bifall) / Allmän energiskatt och särskild skatt på bränslen, skattepliktig produktion av eldningsolja hade ej förekommit (resningsärende, bifall) / Allmän energiskatt och särskild skatt på bränslen (skattepliktig produktion av eldningsolja hade ej förekommit, resningsärende, bifall)
RÅ 1997 not 212
Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)
RÅ 1997 not 213
Kammarrätt inväntade inte Regeringsrättens avgörande av förhandsbesked ang. samma rättsfråga (avslag)
RÅ 1997 not 214
Felaktig handläggning hos skattemyndigheten av begäran om omprövning (avslag)
RÅ 1997 not 215
Byggnadsnämnd underlät att bereda granne tillfälle att yttra sig ang. förhandsbesked om bygglov (bifall)
RÅ 1997 not 216
Överklagande av Suzanne E. i mål om ingripande enligt lagen om fastighetsmäklare
RÅ 1997 not 217
Dröjsmål av länsrätt att översända besvärshandling (bifall)
RÅ 1997 not 218
Beslut om ersättning från staten ansågs inte innebära myndighetsutövning (avvisning)
RÅ 1997 not 219
Tillstånd till uppförande och drift av anläggningar för produktion av alkylatbensin vid raffinaderi (avslag)
RÅ 1997 not 220
Ansökan om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning av beslut i ärende ang. nätkoncession avvisad, eftersom sökandena inte varit parter i ärendet
RÅ 1997 not 221
Fråga om företagsledare som ägde samtliga aktier i företaget kunde anses som arbetstagare
RÅ 1997 not 222
Ansökan av Erling E. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Kristianstads läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 12 juni 1992 med anledning av en anmälan av Erling E. om arbetsskada avseende rygg- och benbesvär att Erling E. inte hade rätt till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Erling E. överklagade försäkringskassans beslut. I dom den 28 september 1993 avslog Länsrätten i Kristianstads län överklagandet. Erling E. överklagade domen. I dom den 16 februari 1994 ändrade Kammarrätten i Göteborg inte den överklagade domen
RÅ 1997 not 223
Återbetalning av bidragsförskott (resningsärende, avslag)
RÅ 1997 not 224
Överklagande av Biör F., Ann-Cathrine F. och Agnetha F. ang. inkomsttaxering 1986
RÅ 1997 not 225
Besvär i särskild ordning av Nicolas C. ang. inkomsttaxering 1988
RÅ 1997 not 226
Positivt förhandsbesked om bygglov ansågs inte kunna meddelas på grund av tillgängligt material om s.k. friytor m.m. / Plan- och bygglagen (positivt förhandsbesked om bygglov ansågs inte kunna meddelas på grund av tillgängligt material om s.k. friytor m.m.
RÅ 1997 not 227
Påbörjad men ännu inte färdigställd carport bedömdes utgöra sådan tillbyggnad som krävde bygglov
RÅ 1997 not 228
Ansökan av Britta S. om rättsprövning av beslut ang. väghållning. -Länsstyrelsen i Stockholms län (1996-05-07) avvisade Britta S:s begäran om föreläggande för Tullinge vägförening att överta väghållningsansvaret för en infartsväg från Nibblebacken till fastigheterna Tussilagon 20 och 21 och att verkställa väghållningsåtgärder på infartsväg till Tussilagon 21 i Botkyrka kommun
RÅ 1997 not 229
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 230
Fråga om tillstånd att uppföra bostadshus på mark som omfattas av förordnande enligt 19 § naturvårdslagen om skydd för landskapsbilden (avslag)
RÅ 1997 not 231
Ansökan av Stiftelsen Anurag Sagar om rättsprövning av beslut ang. dispens från strandskydd
RÅ 1997 not 232
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering / Ansökan om resning i taxeringsmål där kammarrätten inte prövat taxeringen i sak skulle prövas av kammarrätten
RÅ 1997 not 233
Alkoholhaltiga produkter som beretts för matlagningsändamål ansågs inte skattepliktiga / Alkoholskatt (alkoholhaltiga produkter som beretts för matlagningsändamål ansågs inte skattepliktiga, förhandsbesked) / Andra skatter (alkoholskatt för alkoholhaltiga produkter som beretts för matlagningsändamål ansågs inte skattepliktiga)
RÅ 1997 not 234
Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)
RÅ 1997 not 235
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om förtidspension/sjukbidrag
RÅ 1997 not 236
Invändning beträffande Regeringsrättens sammansättning vid beslut att vägra prövningstillstånd (avslag)
RÅ 1997 not 237
Ansökan av Tarja L. A. och Jan A. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan
RÅ 1997 not 238
Ansökan av Annika A. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Jönköping avgjorde genom dom den 28 maj 1996 ett mål angående Annika A:s rätt till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Hon överklagade domen men kammarrätten avvisade i beslut den 26 augusti 1996 överklagandet som för sent inkommet
RÅ 1997 not 239
Ansökan av Inger B. om återställande av försutten tid. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län avgjorde genom dom den 26 juni 1995 två mål som gällde Inger B:s rätt till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Hon överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg, som enligt beslut i protokoll den 4 oktober 1996 inte meddelade prövningstillstånd. Inger B. överklagade beslutet men kammarrätten avvisade i beslut den 20 februari 1997 överklagandet såsom för sent inkommet. Kammarrätten fann att Inger B:s skrivelse med överklagande av avvisningsbeslutet också innefattade en ansökan om återställande av försutten tid och överlämnade handlingarna till Regeringsrätten för prövning
RÅ 1997 not 240
Ansökan av Jens C. m.fl. om rättsprövning av beslut om tillstånd till expropriation
RÅ 1997 not 241
Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)
RÅ 1997 not 242
Beslut att avvisa en fastighetsmäklares inhibitionsyrkande ansågs inte ha gått Fastighetsmäklarnämnden emot / Fastighetsmäklarnämndens beslut att återkalla registreringen av en fastighetsmäklare ansågs ha ersatts av länsrättens ej lagakraftvunna beslut att upphäva återkallelsen och var därför inte längre verkställbart
RÅ 1997 not 243
Fråga om hemmaboende dotters rätt till bistånd för utgifter för hyra av egen bostad
RÅ 1997 not 244
Framställning av Börje G. om byte av offentligt biträde
RÅ 1997 not 245
Fråga om skatten var hänförlig till stadigvarande bostad) / Mervärdesskatt (kommuns rätt till avdrag för ingående skatt / Kommuns rätt till avdrag för ingående skatt (fråga om skatten var hänförlig till stadigvarande bostad, förhandsbesked)
RÅ 1997 not 246
Ansökan av Jan B. om återställande av försutten tid, m.m. - Skattemyndigheten i Gävleborgs län avslog enligt beslut den 26 april 1996 en ansökan av Jan B. om anstånd med betalning av kvarstående skatt avseende 1995 års taxering. Jan B. överklagade beslutet. Enligt dom den 25 juli 1996 biföll Länsrätten i Gävleborgs län endast på det sätt överklagandet att Jan B. medgavs anstånd med att betala 11 268 kr av den tidigare bestämda kvarstående skatten om 32 140 kr. Jan B. överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall, som enligt beslut i protokoll den 13 januari 1997 inte meddelade prövningstillstånd. Beslutet delgavs Jan B. den 10 februari 1997. I en skrivelse som kom in till kammarrätten den 22 april 1997 överklagade Jan B. beslutet och ansökte om återställande av försutten tid, om överklagandet hade kommit in för sent. Kammarrätten beslöt enligt protokoll den 29 april 1997 att avvisa överklagandet, eftersom det hade skett för sent, och att överlämna målet till Regeringsrätten för prövni...
RÅ 1997 not 247
När kammarrätt av förbiseende underlåtit att pröva yrkande om ersättning till offentligt biträde tillerkändes biträde begärd ersättning av Regeringsrätten
RÅ 1997 not 248
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) / Ansökan om resning som gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes avvisades
RÅ 1997 not 249
Koncerninterna aktieöverlåtelser, tillämpning av den s.k. koncernregeln och strukturregeln (förhandsbesked)
RÅ 1997 not 250
Bygglov beviljat inom område som inte omfattas av detaljplan (avslag) / Bygglov beviljat inom område som inte omfattas av detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 251
Förhandsbesked om bygglov på s.k. lucktomt (avslag) / Förhandsbesked om bygglov på s.k. lucktomt (rättsprövning, avslag) / Plan- och bygglagen, bygglov på s.k. lucktomt (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 252
Överklagande av Florence F. ang. arbetsskadeförsäkring. - Försäkringskassan avslog i beslut den 18 mars 1993 Florence F:s begäran om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) för en av Florence F. anmäld arbetsskada i form av psykiska besvär till följd av mobbing på arbetsplatsen
RÅ 1997 not 253
Ersättning enligt tandvårdsförsäkringen, byte av amalgamfyllningar (avslag) / Ersättning enligt tandvårdsförsäkringen, byte av amalgamfyllningar (resningsärende, avslag)
RÅ 1997 not 254
Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)
RÅ 1997 not 255
Tid inom vilken disciplinpåföljd får åläggas inte återställbar
RÅ 1997 not 256
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ägare till grannfastigheter ansågs inte ha talerätt mot beslut ang. strandskydd (bifall) / Ägare till grannfastigheter ansågs inte ha talerätt mot beslut ang. strandskydd (rättsprövning, bifall)
RÅ 1997 not 257
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ägare till grannfastighet ansågs inte ha talerätt ang. uppförande av vindkraftverk (avvisning)
RÅ 1997 not 258
Arbetsplan för väg (Arningeleden) (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 259
Ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga länsrätts dom till kammarrätt skulle prövas av kammarrätt (avvisning)
RÅ 1997 not 260
Ansökan av Bertil S. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Vid 1984 års taxering åsatte taxeringsnämnden Bertil S. inkomsttaxering efter skönsmässiga grunder avseende rörelse med 100 000 kr samt vägrade avdrag för obestyrkta räntekostnader och kostnader för dubbel bosättning. Bertil S. överklagade nämndens beslut hos länsrätten, som genom dom den 30 juni 1988 biföll överklagandet såvitt avsåg påförd inkomst av rörelse. Skattemyndigheten överklagade länsrättens dom och yrkade att Bertil S. skulle påföras taxering för inkomst av rörelse med 31 449 kr. Kammarrätten beslutade i dom den 1 oktober 1991 att bifalla skattemyndighetens yrkande. Domen vann laga kraft
RÅ 1997 not 261
Ansökan av Ruby S. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1990. - Med stöd av en kontantberäkning som visade underskott höjde taxeringsnämnden vid 1990 års taxering skönsmässigt den av Ruby S. deklarerade inkomsten av rörelse, varefter skattemyndigheten påförde henne skattetillägg. Ruby S. överklagade till Länsrätten i Stockholms län som i dom den 19 februari 1993 reducerade den skönsmässiga höjningen liksom underlaget för skattetillägg. Ruby S. överklagade till Kammarrätten i Stockholm som i dom den 12 december 1995 ytterligare reducerade den skönsmässiga höjningen och underlaget för skattetillägg. - I en ansökan om resning vidhöll Ruby S. att skönstaxeringen skulle undanröjas. Som skäl anförde hon att hon i sin deklaration till ledning för 1989 års taxering av misstag hade redovisat en och samma skuld två gånger, vilket medförde att den vid 1990 års taxering gjorda kontantberäkningen kom att grundas på det felaktiga antagandet att hon hade amorterat ett lån om 143 000 kr. Regeringsrät...
RÅ 1997 not 262
Ärende hos Rättshjälpsnämnden ang. allmän rättshjälp (avslag) / Resning i ärende hos Rättshjälpsnämnden ang. allmän rättshjälp (avslag)
RÅ 1997 not 263
Sökanden vilseledd ang. giltigheten av beviljat bygglov (bifall)
RÅ 1997 not 264
Fråga om marken till obebyggd fastighet som bildats för mer än två år sedan skulle indelas som tomtmark
RÅ 1997 not 265
Ansökan av Knud K. om resning i mål om inkomsttaxering
RÅ 1997 not 266
Överklagande av Staffan M. (tidigare N.) ang. avvisande av talan. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 9 september 1997 att avvisa Staffan M:s överklagande av kammarrättens domar den 22 maj 1997 i mål nr 7525--7528-1993. Kammarrätten har i beslutet angett bl.a. följande. Delgivning av kammarrättens domar har skett med Staffan M:s befullmäktigade ombud, jur. kand. Bengt A. Eriksson. Delgivningskvitto från honom inkom till kammarrätten den 29 maj 1997. Överklagandet kom in först den 5 augusti 1997 och således för sent.-Staffan M. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. Han anförde bl.a. att han inte haft någon kontakt med Bengt A. Eriksson sedan 1994 och att fullmakten skulle anses återkallad eftersom den utfärdats före Staffan M:s namnbyte
RÅ 1997 not 267
Ansökan av Roland S. om resning i mål om inkomsttaxering. Taxeringsnämnden bestämde Roland S:s inkomsttaxeringar vid 1989 års taxering enligt avgiven självdeklaration. Skattemyndigheten överklagade beslutet och yrkade att Roland S:s underskott av jordbruksfastighet skulle reduceras med 14 869 kr, utgörande inkomst av vissa leveranser. Roland S. invände att beloppet inte avsåg leveranser från honom utan från hans 15-årige son, som själv arrenderade en jordbruksfastighet. - Länsrätten i Örebro län biföll i dom den 12 april 1994 skattemyndighetens talan. I dom den 2 november 1995 avslog Kammarrätten i Jönköping Roland S:s överklagande av länsrättens dom. Sedan Roland S. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 15 juli 1997 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1997 not 268
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1997 not 269
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Byggnadsnämnd ansågs inte ha rätt att överklaga länsstyrelses beslut att upphäva bygglov / Länsstyrelsens beslut att återförvisa ärende om återbetalning av bygglovsavgifter till byggnadsnämnden ansågs överklagbart
RÅ 1997 not 270
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)