RH 2008:1
Hyresnämndsmål. Synnerliga skäl har inte ansetts tala emot att slopa förhandlingsklausulen i ett hyresavtal avseende en studentlägenhet.
RH 2008:2
Hyresnämndsmål. Ett villkor i hyresavtal om att de persienner som finns i lägenheten inte ingår i avtalet har ansetts utgöra hinder mot att förelägga hyresvärden att byta ut persiennerna, eftersom det inte framkommit annat än att lägenheten är fullt brukbar även utan persienner.
RH 2008:3
En person har samma dag som han villkorligt frigavs från avtjänande av fängelsestraff begått nya brott. Lagliga förutsättningar har ansetts föreligga att förverka den villkorligt medgivna friheten.
RH 2008:4
Svensk domstol har ansetts behörig att med stöd av artikel 5.3 Luganokonventionen pröva den omedelbara skada som kan ha uppstått i Sverige genom att ett norskt rättsubjekt publicerat ett upphovsrättsligt skyddat verk på Internet.
RH 2008:5
Tingsrätten har handlagt en begäran om undanröjande av skyddstillsyn och ett åtal för nytt brott. Målen har företagits till gemensam handläggning och avgjorts genom dom. Hovrätten har ansett grovt rättegångsfel därmed föreligga och återförvisat målet till tingsrätten.
RH 2008:6
Våldtäkt innefattande vaginalt samlag har ansetts normalt innebära en så allvarlig kränkning att brottet endast i speciella undantagssituationer bör bedömas som mindre grovt.
RH 2008:7
Övergrepp i form av olaga hot och misshandel har bedömts inte vara av sådan omfattning och karaktär att kränkningen av målsägandens integritet ansetts som upprepad. Det förhållandet att gärningsmannens motiv för handlandet varit sådant som avses i bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning har inte medfört att gärningarna ändå rubricerats som sådant brott.
RH 2008:8
Hinder p.g.a. res judicata har ansetts föreligga mot att ta upp yrkande om skadestånd för egendoms värde till prövning när frågan om skyldighet för svaranden att utge egendomen ogillasts i tidigare dom.
RH 2008:9
Svensk domsrätt har - med stöd av 10 kap. 3 § rättegångsbalken och utan hinder av EG-rättsliga bestämmelser - ansetts föreligga i en återvinningstalan där svaranden, som har hemvist i annat EU-land, har anmält en fordran i konkursen.
RH 2008:10
Påföljd har bestämts till s.k. fortsatt skyddstillsyn jämte förordnande om att den tidigare skyddstillsynen skulle förenas med särskild behandlingsplan. Alternativstraffet har bestämts utan beaktande av brottsligheten i den tidigare skyddstillsynsdomen.
RH 2008:11
Dopningsbrott bestående i innehav för eget bruk har, trots relativt stora mängder, inte ansetts vara av svårare art än att en icke frihetsberövande påföljd kunnat väljas.
RH 2008:12
Tingsrätten har dömt en irakisk medborgare, som beviljats permanent uppehållstillstånd och som också av Migrationsverket bedömts vara skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 utlänningslagen, för våldtäkt och sexuellt ofredande till fängelse tre år, tillerkänt målsäganden skadestånd samt utvisat honom ur riket med förbud att återvända före 2018. Hovrätten har bestämt straffet till två år och upphävt beslutet om utvisning.
RH 2008:13
Bestämmelsen i 12 kap. 4 § RB om jäv för motpartsombud har ansetts ge uttryck för en allmän princip, som innebär att den som ombeds uppträda som ombud i rättegång, inte bör åta sig uppdraget, om hans plikter mot den nya huvudmannen kan komma i konflikt med hans plikt till lojalitet mot den tidigare huvudmannen. En jurist, som i ett brottmål tidigare varit ombud för en misstänkt person, har därför ansetts olämplig att som ombud försvara annan misstänkt i samma mål och har avvisats.
RH 2008:14
Fängelsestraffet för grov narkotikasmuggling har satts ner avsevärt med hänsyn till att narkotikans renhetsgrad varit påtagligt mycket lägre än normalt.
RH 2008:15
En man har dömts för framkallande av fara för annan bestående i att han hanterat en s.k. bengalisk eld vid en fotbollsmatch. Även fråga om straffvärdesbedömning.
RH 2008:16
Efter att domen i ett brottmål har överklagats till hovrätten har hovrätten funnit att övervägande skäl talar för att det inte är tillåtet att i hovrätten förordna om förhör med ett vittne inför rätta enligt 23 kap. 13 § rättegångsbalken och därför avslagit åklagarens begäran att hovrätten skall förordna om sådant förhör.
RH 2008:17
Fråga om val mellan tidsbestämt och livstidsstraff för mord. Omständigheterna vid brottet har ansetts vara så försvårande som krävs för att döma till livstids fängelse.
RH 2008:18
Beläggning av en ca 200 meter lång samfälld grusväg med mjukbitumenstabiliserat oljegrus (mjog) har ansetts förenligt med samfällighetens ändamål att vägen ska hållas farbar för motortrafik året om och underhållas så att erforderliga transporter kan genomföras rationellt.
RH 2008:19
Sedan en misstänkt för bl.a. grovt narkotikabrott släppts på grund av proportionalitetsprincipen (se RH 2007:8) har åklagaren ålagt honom reseförbud med anmälningsskyldighet. Hovrätten har hävt reseförbudet med anmälningsskyldigheten men avslagit yrkande om hävande av kvarstad och beslag i anledning av de aktuella brotten.
RH 2008:20
Enbart den omständigheten att det saknas utredning om renhetsgraden av narkotika, som varit föremål för olaglig hantering, medför inte att straffet ska sättas lägre än normalt vid ett rent mängdresonemang.
RH 2008:21
Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.
RH 2008:22
Fråga om ansvar enligt vapenlagen för en person som mottagit vapen för förvaring utan att tillstånd för förvaring har meddelats. Hovrätten har bedömt att befattningen med vapen inte varit straffbelagd och därför ogillat åtalet.
RH 2008:23
Åklagare yrkade ansvar på en kvinna för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Tingsrätten ogillade åtalet för våld mot tjänsteman och dömde kvinnan för våldsamt motstånd till dagsböter. Sedan kvinnan överklagat domen med yrkande om att åtalet för våldsamt motstånd skulle ogillas överklagade åklagaren anslutningsvis och yrkade bifall till åtalet för våld mot tjänsteman. Prövningstillstånd har ansetts böra krävas för prövning av målet.
RH 2008:24
I mål om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ett flertal frågor prövats, bl.a. tillämpningen av det s.k. huvudsakskriteriet i 11 kap. 5 § första stycket brottsbalken och brottens svårhetsgrad. Även frågor om val av påföljd, straffmätning och näringsförbud har behandlats.
RH 2008:25
I den mån skuldsaneringslagen (2006:548) inte ställer upp någon tidsfrist för ansökan om omprövning av skuldsanering har en sådan ansökan ansetts kunna göras utan tidsbegränsning.
RH 2008:26
Fråga om lagliga förutsättningar förelegat för överlämnande för lagföring enligt en europeisk arresteringsorder av polsk medborgare från Sverige till Polen. Även fråga om den som begärs överlämnad ska häktas för att säkerställa att överlämnande kan ske.
RH 2008:27
Kort förflyttning av personbil har bedömts som rattfylleri av normalgraden trots att föraren haft en alkoholkoncentration i utandningsluften om 0,95 milligram per liter.
RH 2008:28
Fråga om förutsättningar för förordnande av boutredningsman enligt 8 § första stycket sambolagen (2003:376).
RH 2008:29
För hävning av varumärkesregistrering med stöd av 14 § första stycket 7 varumärkeslagen (1960:644) har inte krävts att det först använda varumärket efter ibruktagandet har använts utan uppehåll fram till dess att hävningsfrågan prövas.
RH 2008:30
Yrkande om dröjsmålsränta på ersättning för arbete som god man och därefter förvaltare enligt föräldrabalken har ogillats.
RH 2008:31
En person har transporterat asfalt i en lastbil som saknat fungerande färdskrivare. Fråga om transporten omfattas av undantaget i artikel 4.6 rådets förordning (EEG) 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och därmed varit undantagen kravet på färdskrivare. Även fråga om skyldigheten att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
RH 2008:32
En bil tillhörig ett företag har uppställts i strid med gällande parkeringsbestämmelser. Fråga om företaget är betalningsansvarigt för kontrollavgiften då bilen, enligt företaget, har brukats olovligen.
RH 2008:33
Frågan om en ställföreträdare - god man eller förvaltare - kan föra sin huvudmans talan som kärande i ett mål om äktenskapsskillnad har besvarats jakande.
RH 2008:34
Påföljden för en 19-åring, som dömts för mord, har bestämts till fängelse 9 år.
RH 2008:35
Ett schweiziskt bolag har tecknat proprieborgen för ett svenskt aktiebolags förpliktelser gentemot en svensk bank. Svensk rätt har ansetts tillämplig på borgensåtagandet.
RH 2008:36
En barnskötare som stängt in ett femårigt barn i ett rum och under en kortare tidsperiod hindrat barnet från att lämna rummet, har bedömts överskrida sin tillsynsplikt och handlandet har ansetts inte vara försvarligt. Barnskötaren dömdes för olaga frihetsberövande.
RH 2008:37
Jordbruksarrende. Arrendatorer har inte tillåtits att överlåta en arrenderätt till sin dotter.
RH 2008:38
Bevakningsförfarande i konkurs har inte ansetts nödvändigt, trots viss utdelning till oprioriterade borgenärer.
RH 2008:39
Innehav av ett ”prydnadsvapen” från 1800-talet har bedömts som ringa vapenbrott. Tillika fråga om jämkning av dagsbotsbeloppets storlek.
RH 2008:40
En linjebussförare har i tjänsten sexuellt ofredat en sextonårig flicka genom att upprepade gånger kyssa henne och försöka att kyssa henne samt genom att röra vid hennes ena bröst. Med hänsyn till omständigheterna vid gärningen, flickans ålder samt det missbruk av allmänhetens förtroende för förare av busstrafik som handlandet inneburit befanns straffvärdet överstiga bötesnivån. Därtill fråga om brottet var av sådan art att det förelåg en presumtion för fängelse som påföljd.
RH 2008:41
En man har otillbörligt utnyttjat att en kvinna på grund av sömn befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och därvid fört in sin penis i hennes slida. Trots penetrationen har gärningen bedömts som våldtäkt, mindre grovt brott, enligt 6 kap. 1 § tredje stycket brottsbalken.
RH 2008:42
Vittne uteblev och hördes vid en senare, sedan tidigare inplanerad förhandlingsdag. Ändamålet med vite som därefter dömdes ut ansågs ha förfallit.
RH 2008:43
Trots att målsägandens berättelse framstått som både trovärdig och tillförlitlig har åtal för våld och förgripelse mot tjänsteman ogillats med hänvisning till att det funnits möjlighet för polis och åklagare att säkra annan relevant bevisning, bl.a. övervakningsfilm.
RH 2008:44
En hyresvärd sade upp ett hyresavtal med en lokalhyresgäst för villkorsändring enligt ett bifogat hyreskontrakt. I hyreskontraktet angavs att det gällde under förutsättning av att hyresvärdsbolagets styrelse godkände avtalet. Hyreskontraktet var inte undertecknat. Fråga om en uppsägning med de rättsverkningar som följer av 12 kap. 58 § jordabalken hade kommit till stånd.
RH 2008:45
Fråga om skälig orsak för god man enligt samäganderättslagen (1904:48 s.1) att frånträda sitt uppdrag. Svårigheter att få betalt för uppdraget på grund av fastighetens ringa värde och oklara ägarförhållanden har inte ansetts utgöra skälig orsak att frånträda uppdraget.
RH 2008:46
Ett skogsföretag avverkade skog på en fastighet, vilket innebar ett intrång i den avverkningsrätt som ett annat skogsföretag hade till samma skog. Det avverkande företaget saknade vetskap om det andra företagets rätt, men hade klara indikationer på att det kunde ha en sådan rätt. Mot bakgrund av dessa indikationer och den företrädesordning som föreskrivits i 7 kap. 22 § jordabalken har det avverkande företaget ansetts ha handlat så kvalificerat otillbörligt genom att förhålla sig okunnig om de rätta förhållandena att det ådragit sig skadeståndsskyldighet i enlighet med de principer som fastslagits i rättsfallet NJA 2005 s. 608.
RH 2008:47
Frist för väckande av talan enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken om laglottskränkning har inte ansetts kunna bli föremål för återställande av försutten tid.
RH 2008:48
Fråga om gränsen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden beträffande innehav av flunitrazepam (rohypnol).
RH 2008:49
Innehav av två tabletter Subutex á 8 mg har bedömts som ringa narkotikabrott.
RH 2008:50
Hyresnämndsmål. Bostadsrättsförening har innan den förvärvat hyresfastighet för ombildning till bostadsrätt erbjudit hyresgäst att få lägenhet upplåten med bostadsrätt. Fråga om tidpunkt för beräkning av tidsfrist enligt 7 kap. 14 § tredje stycket bostadsrättslagen (1991:614).
RH 2008:51
Överförmyndare har godkänt årsräkning från god man avseende godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken. Av årsräkningen framgick förekomsten av vissa penninggåvor i strid med föräldrabalkens bestämmelser. Då gärningen inte varit att anse som ringa har överförmyndaren dömts för tjänstefel.
RH 2008:52
Kravet på utredningen när parterna begär äktenskapsskillnad utan betänketid och en av dem, enligt ingivet personbevis, bor tillsammans med eget barn under 16 år.
RH 2008:53
Eftersom lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt för sin tillämplighet förutsätter att två eller flera är samfällt ägare till ett förmögenhetsobjekt har lagen inte ansetts vara tillämplig i fråga om en brandmur mellan två fastigheter. En begäran om förordnande av god man för förvaltning av brandmuren har följaktligen avslagits.
RH 2008:54
En man förs bort i en bil, misshandlas och krävs på pengar. I målet mot två av männen i bilen och två män som åtalats för anstiftan till utpressning uppstår bl.a. dels frågan om målsäganden utsatts för ett människorov och om det i så fall skall bedömas som mindre grovt samt dels frågan om gärningsmännen handlat gemensamt och i samförstånd. Vid bevisvärderingen har en tilltalads vägran att svara på frågor (”the right to silence”) inte tillagts bevisvärde samt ett antal s.k. kringomständigheter inte ansetts tillräckliga för att åtalet för anstiftansbrott skall anses styrkt. Även fråga om tillämpning av 29 kap. 4 § brottsbalken.
RH 2008:55
En advokat som vidtalats som ombud till en huvudförhandling i ett tvistemål vid tingsrätten anmälde att han var förhindrad att närvara vid förhandlingen eftersom han blivit vidtalad till samma tid av en annan tingsrätt till en flerdagarsförhandling i ett brottmål med häktade. Tingsrätten beslutade dock att inte ställa in huvudförhandlingen i tvistemålet. Sedan advokaten uteblivit från förhandlingen avvisade tingsrätten honom som ombud i målet. Hovrätten fann att advokaten hade varit oaktsam men att försumligheten inte utgjorde tillräcklig grund för att avvisa honom som ombud.
RH 2008:56
En samfällighetsförenings beslut att godkänna styrelsens resultat- och balansräkning kan klandras. Däremot kan de bakomliggande dispositioner och beslut av styrelsen som räkenskaperna grundar sig på inte klandras. Att styrelsen beviljats ansvarsfrihet innebär inte att stämman i sak godkänner varje av styrelsen vidtagen åtgärd utan att styrelsens förvaltning övergripande befinns godtagbar. När föreningsstämma enhälligt utan någon reservation beslutat att bevilja styrelsen ansvarsfrihet kan ansvar inte längre utkrävas av styrelsen.
RH 2008:57
I ett utmätningsmål gör gäldenären invändning om preskription. I målet uppstår fråga om borgenären lagt fram tillräcklig bevisning för att preskriptionsavbrott skall anses ha skett.
RH 2008:58
Butikskontrollant har handlat på ett sätt som ansetts gå utöver rätten enligt bestämmelsen om s.k. envarsgripande i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. Åtal mot den gripne för våld mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman har ogillats då våldsutövningen, som denne enligt åklagaren gjort sig skyldig till, inte varit uppenbart oförsvarlig.
RH 2008:59
Köp av sexuella tjänster som förmedlats genom organiserad prostitution har bedömts innefatta försvårande omständigheter varför påföljden bestämts till villkorlig dom jämte böter. Även utnyttjande i visst fall av den prostituerades underläge har bedömts på samma sätt.
RH 2008:60
Tryckfrihetsmål. En lokalt känd journalist och företagare har genom hemsidan fru.nu på Internet förmedlat kontakt mellan kvinnor i Uzbekistan och svenska män. Publicering av en insändare innehållande uppgift som varit ägnad att utsätta företagaren för andras missaktning har ansetts försvarlig med hänsyn till intresset av att fritt få framföra kritiska åsikter om förmedlingsverksamheten.
RH 2008:61
En konkursförvaltare har under handläggningen av konkursen betalat massakostnader med boets medel. I samband med slutredovisningen kunde konstateras att boets medel inte täckte det av förvaltaren yrkade arvodet. Tingsrätten fastställde förvaltarens arvode i enlighet med yrkandet och slutredovisningen klandrades inte. Konkursförvaltaren begärde ersättning av staten för den del av arvodet som inte hade kunnat tas ur boet. Hovrätten har funnit att tingsrätten inte i detta skede av handläggningen ska pröva om konkursförvaltaren brutit mot den s.k. betalningsordningen i 14 kap. 2 § konkurslagen. Hovrätten har istället ansett att tingsrätten ska utgå endast från de uppgifter som framgår av slutredovisningen och arvodesbeslutet.
RH 2008:62
En ledamot i en socialnämnd har i samband med beslut om yttrande till en tingsrätt i två adoptionsärenden röstat och reserverat sig emot majoritetens beslut att tillstyrka adoptionerna. Hennes ställningstaganden har delvis grundats på att det rört sig om två föräldrar av samma kön. Fråga om de sökande genom ledamotens ställningstaganden blivit utsatta för direkt diskriminering eller trakasserier enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. Även fråga om ledamoten genom sina ställningstaganden gjort sig skyldig till olaga diskriminering eller tjänstefel.
RH 2008:63
En person som meddelats näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av tre år räknat från dagen för dom har beviljats dispens från näringsförbudet på så sätt att han tillåtits arbeta som anställd i den näringsverksamhet där han åsidosatt sina åligganden och som vid tiden för beslutet om näringsförbud drevs av hustrun och en son.
RH 2008:64
Sakutmätning kunde ske av gäldenärs banktillgodohavande - som i allt väsentligt utgjordes av outnyttjade förbehållsbelopp från tidigare utmätningar av ersättning från försäkringskassan.
RH 2008:65
Förbudet att överklaga en hovrätts avgörande i mål om interimistiskt förordnande enligt föräldrabalken har ansetts omfatta även beslut, varigenom prövningstillstånd har vägrats.
RH 2008:66
En person som varit intagen på en LVM-institution har innehaft och brukat en mindre mängd heroin. Fråga om narkotikabrottet ska bedömas som ringa.
RH 2008:67
Sedan tingsrätten avvisat åklagarens stämningsansökan på grund av delgivningssvårigheter med en tilltalad har hovrätten undanröjt avvisningsbeslutet och visat målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.
RH 2008:68
Vid utmätning har merkostnader som avses med, men inte täcks av, handikappersättning ansetts kunna höja förbehållsbeloppet.
RH 2008:69
Innehav i överlåtelsesyfte av 107 gram kokain med en halt av cirka 8 procent kokainhydroklorid har inte bedömts som grovt narkotikabrott.
RH 2008:70
Borgenär ansågs ha visat att preskriptionsavbrott skett genom att åberopa på visst sätt rekonstruerade utskrifter av kravbrev från ett inkassobolags datasystem.
RH 2008:71
Kort förflyttning av personbil där föraren haft en alkoholkoncentration i utandningsluften om 0,95 milligram per liter har bedömts som grovt rattfylleri. Påföljden för brottet har bestämts till fängelse en månad.
RH 2008:72
Tingsrätten ogillade ett åtal för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och hävde till följd härav ett beslag av föremål (sprängmedel) som förvarades hos polismyndighet. Efter överklagande biföll hovrätten åtalet och förordnade om beslag av sprängmedlet. Detta förvarades alltjämt hos polismyndigheten och ansågs därmed tillgängligt för beslag.
RH 2008:73
Tillgrepp har bedömts som snatteri trots att det avsett egendom som hade lämnats utan tillsyn.
RH 2008:74
En ideell förening, som enligt sina stadgar hade till uppgift att anskaffa och bibehålla en bygdegård, sålde den fastighet som de i det angivna syftet hade förvärvat. Med hänvisning till att överlåtelsen uppenbarligen stred mot föreningens ändamål och köparen inte med framgång kunde åberopa god tro ansågs köparens förvärv vara ogiltigt.
RH 2008:75
Fråga om hur ersättning åt tolk skall bestämmas avseende dels arvode och tidsspillan, dels utlägg gällande traktamente vid endags- och flerdygnsförrättning.
RH 2008:76
Fråga om uppsåtsbedömning vid åtal för försök till mord (knivstick i magen), särskilt med avseende på s.k. likgiltighetsuppsåt. Tingsrätten biföll åtalet för försök till mord, medan hovrätten dömde för grov misshandel.
RH 2008:77
Inskrivningsmyndigheten ansågs ha gjort rätt när den antecknade en bostadsrättsförenings intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt, eftersom lantmäterimyndighetens avstyckningsbeslut, när anteckningen gjordes, visserligen hade vunnit laga kraft men inte registrerats i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
RH 2008:78
Fråga om vad som avses med skada som utgångspunkt för när preskriptionstiden på 10 år enligt 28 § första stycket (numera 31 §) trafikskadelagen (1975:1410) börjar löpa.
RH 2008:79
En person har dömts för brottet köp av sexuell handling av barn. Fråga om påföljd för brottet och om barnet är berättigat till skadestånd för kränkning genom brott.
RH 2008:80
Begäran om att advokat med verksamhet på ort utanför den handläggande domstolens domkrets skulle förordnas till offentlig försvarare har avslagits på grund av de ökade kostnader detta skulle medföra.
RH 2008:81
I mål om hastighetsöverträdelse uppstår fråga om en nödsituation upphört vid tiden för hastighetsmätningen.
RH 2008:82
Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikabrott (Bromo-Dragonfly).
RH 2008:83
När olika förrättningsåtgärder stått till buds vid lantmäterimyndighetens prövning av en ansökan har 5 kap. 3 § fastighetsbildningslagen inte ansetts utgöra hinder mot användningen av viss kombination av förrättningsåtgärder - innefattande avstyckning och fastighetsreglering - enbart därför att ett område försålts utan att säljaren formellt biträtt köparens hela ansökan om fastighetsbildning.
RH 2008:84
Fråga vid prövning av åtal för våldtäkt om målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.
RH 2008:85
Fastställelsetalan avseende rätt till ersättning av staten för ideell skada enligt den s.k. Francovich-principen har avvisats på den grunden att förfångsrekvisitet i 13 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken inte har ansetts uppfyllt. Eftersom käranden har möjlighet att få frågan om skadestånd prövad genom att istället väcka fullgörelsetalan har inte heller gemenskapsrätten ansetts kräva att den väckta fastställelsetalan ska tillåtas.
RH 2008:86
En person har ställt sitt bankkonto till förfogande för annan på sätt som objektivt sett bedömts som penninghäleri, varefter tillgodohavanden som frånhänts tredje man genom brott överförts till bankkontot. Bankkontoinnehavaren har fällts till ansvar för penninghäleri eftersom han med hänsyn till omständigheterna måste ha misstänkt att fråga kunde vara om brottsligt förvärvade medel och har ansetts ha sådant uppsåt som fordras.
RH 2008:87
Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt skadeståndsskyldighet enligt samma lag för staten på grund av att domstol enligt käranden åsidosatt lagens krav på personuppgifter vid utformningen av domskäl. Tillika fråga om skadeståndsskyldighet enligt nämnda lag för staten med anledning av underlåtenhet att rätta uppgift i domskäl.
RH 2008:88
Fråga om försäljning via Internet varit sådan att den är att anse som näringsverksamhet i bokföringslagens bemärkelse.
RH 2008:89
Val av påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning.
RH 2008:90
Fråga i det s.k. Rödebymålet om tilltalad varit i sådan grad medveten om sitt handlande att uppsåt kan ha förelegat. Tillika frågor om nödvärn och om förutsättningarna för att förklara tilltalad fri från påföljd.
RH 2008:91
Skuldsanering.
RH 2008:92
Skuldsanering.
RH 2008:93
Skuldsanering.
RH 2008:94
Skuldsanering.
RH 2008:95
Skuldsanering.