RÅ 2007:1
En tandskada orsakad av en körsbärskärna i en kaka som en försäljare, anställd vid ett kakelugnsmakeri, bjudits på av en kund vid besök i dennes bostad har ansetts utgöra en skada till följd av ett olycksfall i arbetet.
RÅ 2007:2
Fråga om kommuns beslut att avslå en begäran om förskoleplats nattetid och under veckoslut kan anses strida mot skollagen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
RÅ 2007:3
Ett mellan ett bolag och en bank träffat swapavtal vars underliggande tillgångar består av bolagets egna aktier har ansetts utgöra ett sådant optioner och terminer liknande instrument som avses i 48 kap. 6 a § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:4
Fråga om Riksskatteverkets föreskrifter om prisutvecklingsområden och omräkningstal strider mot lag. Fastighetstaxering 1997 genom omräkning.
RÅ 2007:5
Medlem i en obegränsat skattskyldig ideell förening har inte beskattats för utdelning vid värdeöverföring till en annan sådan förening (I) eller till en begränsat skattskyldig stiftelse (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:6
Fråga om förvärvsbeskattning av tjänst som upphandlas av kommanditbolagsdelägare för användning i kommanditbolagets verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007:7
En skrivelse från en socialförvaltning med anmodan till en biståndstagare att inom viss tid sälja sin bil vid äventyr att rätten till bistånd annars kunde ifrågasättas har ansetts innefatta ett överklagbart beslut.
RÅ 2007:8
En arbetslös person har efter att ha begärt omprövning av Försäkringskassans beslut att dra in hennes sjukpenning fått sådan ersättning retroaktivt och därigenom fått både sjukpenning och arbetslöshetsersättning för samma period. Arbetslöshetskassan har ansetts inte ha rätt att återkräva arbetslöshetsersättningen.
RÅ 2007:9
Kammarrätt har på talan av den skattskyldige bifallit hans yrkande om att ett stipendium inte skall tas upp till beskattning i hans näringsverksamhet men samtidigt bifallit ett av Skatteverket som motpart framställt andrahandsyrkande att vägra avdrag för kostnader i näringsverksamheten med ett belopp motsvarande stipendiet. Kammarrätten har därvid gått utanför processramen. Inkomsttaxering 2001.
RÅ 2007:10
Fråga om återkallelse av legitimation för läkare som dömts för barnpornografibrott (I) resp. grovt skattebrott m.m. (II).
RÅ 2007:11
Fråga om innebörden av begreppet "land" i ettårsregeln i inkomstskattelagen. Förhandsbesked.
RÅ 2007:12
Uppgifter i hos kommun förvarade handlingar rörande korrespondens inför tecknandet av avtal och således utan samband med en pågående rättstvist har inte ansetts omfattade av sekretess enligt 6 kap. 7 § sekretesslagen.
RÅ 2007:13
Upplåtelse av uppläggningsplats för båtar utgör mervärdesskattepliktig tjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007:14
En kommuns kostnad för skolskjuts för en asylsökande särskoleelev har ansetts som en sådan extraordinär kostnad för skolverksamhet för vilken Migrationsverket skall betala ersättning utöver schablonbelopp.
RÅ 2007:15
En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag när verksamheten bestått av förvaltning av en fastighet och arbetsinsatsen endast omfattat ett fåtal timmar per år.
RÅ 2007:16
Sekretess har ansetts gälla gentemot en avliden persons moder för vissa uppgifter i socialtjänstens journal rörande den avlidne.
RÅ 2007:17
Bestämmelsen i 7 kap. 14 § andra stycket sekretesslagen enligt vilken sekretess gäller i verksamhet som avser kontroll över utlänningar omfattar också migrationsdomstolarnas handläggning av mål enligt utlänningslagstiftningen.
RÅ 2007:18
Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utländsk skatt har kursförluster på fordringar i utländsk valuta inte reducerat de utländska förvärvsinkomster som utgörs av ränta på samma fordringar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:19
Fråga om intäktsredovisning av återbäringsmedel från SPP när årsredovisning fastställts före (I) respektive efter (II) det att Bokföringsnämnden utfärdade allmänna råd om redovisningen. Inkomsttaxeringar 2001.
RÅ 2007:20
En person har efter två (I) respektive tre (II) tidsbegränsade anställningar hos ett bemanningsföretag ansetts som arbetslös och berättigad till arbetslöshetsersättning.
RÅ 2007:21
Försäkringskassan har inte ansetts ha rätt att överklaga en länsrätts dom med stöd av 20 kap. 12 § lagen om allmän försäkring när kassan inte varit part i länsrätten.
RÅ 2007:22
Inhibition av ett omedelbart gällande föreläggande av Post- och telestyrelsen enligt lagen om elektronisk kommunikation har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts fylla något praktiskt behov och har därför inte meddelats.
RÅ 2007:23
Skatteverket har i visst fall inte ägt förena ett föreläggande att komma in med kontoutdrag avseende bankkonto i utlandet med vite.
RÅ 2007:24
Avbrottsersättning enligt ellagen har inte ansetts utgöra en prisnedsättning i mervärdesskattelagens mening. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007:25
Belopp som vid arbetslöshet utbetalats från s.k. inkomstförsäkring har inte ansetts skattepliktigt och premien för försäkringen har inte ansetts avdragsgill. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:26
Återkrav av belopp som felaktigt betalats ut som underhållsstöd har eftergetts.
RÅ 2007:27
Tillstånd till färdtjänst har ansetts kunna meddelas för en person, vars funktionshinder bedömdes ha en varaktighet om tre till sex månader.
RÅ 2007:28
Den s.k. söndagsregeln i 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid är inte tillämplig på tiodagarsfristen i 7 kap. 1 § tredje stycket lagen om offentlig upphandling.
RÅ 2007:29
Ett sjukhus har fullgjort sin skyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen när det lämnat ut begärda uppgifter till en socialnämnd i form av ett intyg som innehöll en sammanfattning av uppgifter ur patientjournalen.
RÅ 2007:30
När mer än en tidsfrist för att lämna självdeklaration försuttits kan Skatteverket påföra flera förseningsavgifter i samma beslut.
RÅ 2007:31
Med hänsyn till syftet med en utbildning som omfattade 31 veckor har rehabiliteringsersättning tillerkänts en försäkrad för att delta i utbildningen trots att denna var avslutad först efter fyra år.
RÅ 2007:32
Ett kommunägt aktiebolag har ansetts berättigat till avdrag för borgensprovision som det betalat till kommunen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:33
Tillhandahållandet av ett konferensarrangemang har ansetts i sin helhet utgöra skattepliktig omsättning som inte är att anse som fastighetsupplåtelse. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007:34
Skyldighet att ställa säkerhet enligt resegarantilagen har förelegat för resor som bestått av separata transport- och inkvarteringstjänster (färjetransporter och uthyrning av semesterbostäder) eftersom de sammantagna uppvisat väsentlig likhet med paketresor.
RÅ 2007:35
Ett olycksfall som inträffat på väg från särbos bostad till arbetsplats har godkänts som sådant färdolycksfall som omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring.
RÅ 2007:36
Dröjsmål med att tillhandahålla av domstol beslutad insats enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har i visst fall inte ansetts oskäligt. Ansökan om åläggande för kommunen att betala särskild avgift har därför avslagits.
RÅ 2007:37
Åläggande för kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av oskäligt dröjsmål med att tillhandahålla bostad med särskild service (I-III).
RÅ 2007:38
Förhandsbesked har inte ansetts böra lämnas angående beskattningen vid en uppgiven sale and lease back-affär när de närmare villkoren är ofullständigt redovisade och en tillförlitlig bedömning av avtalets verkliga innebörd därför inte kan göras.
RÅ 2007:39
Skattesatsen sex procent har ansetts tillämplig på omsättning av tjänster varigenom anställda beretts tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007:40
Ett avtal enligt 17 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade om kostnadsansvar för insatser för en enskild som är bosatt i en annan kommun hindrar inte den enskilde från att vända sig till den kommunen med begäran om insatser. En sådan begäran skall prövas enligt huvudregeln om boendekommunens ansvar och inte som en ansökan om förhandsbesked.
RÅ 2007:41
Regeringens beslut om en detaljplan har upphävts eftersom något program för planen inte upprättats och det inte kommit fram någon konkret omständighet som visar att det är uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet. Rättsprövning.
RÅ 2007:42
Tillämpning av principen om att den enskilde är försäkrad i "befintligt skick" inom arbetsskadeförsäkringen.
RÅ 2007:43
En kommun har inte ansetts ha rätt att avslå en ansökan om bistånd i form av ledsagning enligt socialtjänstlagen på den grunden att den enskilde kan få hjälp av en frivilligorganisation.
RÅ 2007:44
Lagen om anordnande av visst automatspel har ansetts tillämplig på tillhandahållande av spel på datorer i ett Internetcafé.
RÅ 2007:45
Uppgifter som en svensk myndighet fått som ett led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv som innehåller bestämmelser om konfidentialitet har ansetts omfattade av sekretess enligt 8 kap. 6 § andra stycket sekretesslagen.
RÅ 2007:46
Förutsättningar har ansetts föreligga för tillstånd att som rekvisita i en teaterföreställning inneha ett skjutvapen som gjorts varaktigt obrukbart.
RÅ 2007:47
Beskattningskonsekvenser vid förtida överföring av medel till pensionsstiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.
RÅ 2007:48
Fråga om företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.
RÅ 2007:49
En försäkring som vid tecknandet förutsatts vara en pensionsförsäkring och som skattemässigt behandlats som sådan har, när utbetalningar från försäkringen sker, ansetts behålla sin karaktär av pensionsförsäkring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:50
En underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av inventarier mot en ersättning som överstiger det skattemässiga värdet men understiger marknadsvärdet har ansetts medföra att överlåtarna skall ta upp ersättningen som intäkt av näringsverksamhet enligt 15 kap. 1 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:51
En tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse till underpris i 53 kap. inkomstskattelagen på näringsfastigheter förutsätter att ersättningen, om sådan har lämnats, understiger fastighetens skattemässiga värde. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:52
Fråga om skatteflyktslagen kan tillämpas när vissa inkomstskattebestämmelser befunnits oförenliga med gemenskapsrätten. Förhandsbesked.
RÅ 2007:53
En fråga om återkallelse av utgivningsbevis för periodisk skrift kan inte prövas av Patentbesvärsrätten som första instans.
RÅ 2007:54
En ideell förening har ansetts uppfylla kravet på öppenhet enligt 7 kap. 7 § inkomstskattelagen.
RÅ 2007:55
Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.
RÅ 2007:56
Grund för disciplinär åtgärd enligt 6 kap. 23 § gymnasieförordningen har ansetts föreligga då det var utrett bl.a. att en gymnasieelev använt droger. Det har dock inte framkommit att det har funnits skäl att omedelbart tillgripa den mest ingripande åtgärden, förvisning från skolan under tre terminer.
RÅ 2007:57
En idrottsförening har bedömts som näringsidkare vid förvärv av spelarrättigheter från utlandet och därmed befunnits skyldig att betala mervärdesskatt för förvärven.
RÅ 2007:58
En ägarförändring beträffande ett underskottsföretag som nyemitterat kapital aktualiserar bestämmelserna om begränsningar i rätten till avdrag för underskott. Fråga om beräkning av beloppsspärren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:59
Det har inte ansetts oförenligt med EG-fördraget att i enlighet med bestämmelserna om löneunderlag i 43 kap. inkomstskattelagen bortse från sådana ersättningar till anställda vid ett svenskt fåmansbolags filial i tredje land som inte ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter eller löneskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:60
En enskild har begärt att få ta del av handlingar i ett avslutat mål om resning av inkomsttaxering. Begäran om utlämnande har prövats enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen.
RÅ 2007:61
Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II).
RÅ 2007:62
Fråga om förvaltningsdomstols befogenhet att föreskriva närmare villkor för genomförandet av en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (I och II).
RÅ 2007:63
Det krävs inte att dödsbodelägare har tagit del av kallelse till bouppteckningsförrättning för att registrering av bouppteckning skall få ske.
RÅ 2007:64
En person som spelar fotboll på elitnivå har inte ansetts stå till arbetsmarknadens förfogande på sådant sätt att han har rätt till arbetslöshetsersättning.
RÅ 2007:65
Ett bolag har medgivits befrielse från skattetillägg eftersom påföljden - skattetillägg på drygt 70 milj. kr - inte stod i rimlig proportion till bolagets försummelse.
RÅ 2007:66
Den period om minst sex månader som avses i 8 § lagen om handikappersättning och vårdbidrag skall beräknas med utgångspunkt från när behovet av särskild tillsyn och vård uppkom, oavsett när ansökan om vårdbidrag ges in.
RÅ 2007:67
Handikappersättning har tillerkänts en försäkrad som har behov av hjälp med hushållsgöromål ca två timmar per dag och har merkostnader om 2 700 kr per år.
RÅ 2007:68
En enskild som hos en myndighet begär att få ta del av en allmän handling behöver inte, i de fall myndigheten har lokaler på flera ställen, vända sig till det ställe där handlingen förvaras med sin begäran. Myndigheten är dock inte skyldig att - sedan den sekretessprövat handlingen - tillhandahålla den på något annat ställe än det där myndigheten förvarar den.
RÅ 2007:69
Bygglov för ett mobilteletorn och två teknikbodar i ett naturreservat har ansetts strida mot föreskrifterna för reservatet.
RÅ 2007:70
Fråga om skattemässiga effekter vid övergång till och fortsatt redovisning av personaloptioner i enlighet med internationell redovisningsstandard (IFRS 2). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:71
Visning av reklamfilm i biografverksamhet omfattas av reklamskatteplikt även om visningen sker med digital teknik.
RÅ 2007:72
Ett bolag som tillhandahållit personal för årlig genomgång av kärnkraftverk och där personalen under en säsong haft uppdrag vid flera olika kraftverk har ansetts bedriva en verksamhet jämförlig med byggnads- och anläggningsbranschens. Viss personal som utfört arbete på flera olika platser har med hänsyn härtill ansetts ha bostaden som tjänsteställe.
RÅ 2007:73
Den treårsperiod under vilken gift person kan ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning skall räknas från den tidpunkt då sådan bosättning uppkommer, även om avdrag tidigare har medgetts enligt bestämmelserna för tillfälligt arbete. Inkomsttaxering 2004.
RÅ 2007:74
Medgivande till adoption har nekats makar som har fyllt 49 år.
RÅ 2007:75
Uppsättandet av solcellspaneler på taket till en kyrkobyggnad har inte tillåtits, eftersom det ansetts medföra att byggnadens kulturhistoriska värde minskas.
RÅ 2007:76
Fråga om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen när den skattskyldige byter anställning från en som medför pensionsrätt till en i vilken han saknar sådan rätt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:77
De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.
RÅ 2007:78
En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket Migrationsöverdomstolen inte har meddelat prövningstillstånd skall, om ansökningen syftar till en ny sakprövning i målet, prövas av Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol.
RÅ 2007:79
Förutsättningar för beslut om betalningssäkring för Tullverkets fordran avseende mervärdesskatt vid import har inte ansetts föreligga med hänsyn till att Skatteverket funnit att den skattskyldige varit berättigad till avdrag för ingående skatt med motsvarande belopp.
RÅ 2007:80
Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om tillstånd till åtgärder enligt lagen om tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet när åtgärderna redan verkställts vid tiden för kammarrättens prövning.
RÅ 2007:81
Tre syskon har ärvt andelar i ett fåmansföretag efter sin far. Andelarna var kvalificerade hos fadern och har ansetts kvalificerade även hos syskonen trots att de inte varit verksamma i företaget. Syskonen har tillgodoräknats lönebaserat utrymme utan hinder av att de inte ägde andelarna vid årets ingång. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:82
Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken lämnas till ett kreditupplysningsföretag.
RÅ 2007:83
En Marie Curie-stipendiat som bedrivit forskning vid ett svenskt universitet har ansetts omfattas av den arbetsbaserade socialförsäkringen.
RÅ 2007:84
Avdrag för ränta har inte kunnat vägras med stöd av 1995 års skatteflyktslag då skulden uppkommit före lagens ikraftträdande. Inkomsttaxering 1996.
RÅ 2007:85
Avdrag för ränta som ett dotterbolag till ett investmentbolag betalar till investmentbolaget och som finansieras med koncernbidrag har inte kunnat vägras med stöd av lagen mot skatteflykt. Inkomsttaxering 1997-1999.
RÅ 2007:86
En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och social isolering har vid en helhetsbedömning inte ansetts tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom insatser av hemtjänsten i den egna bostaden. Hon var därför berättigad till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av s.k. särskilt boende.
RÅ 2007:87
Ett aktiebolags underskott har begränsats sedan ett handelsbolag som aktiebolaget har del i fått ackord. Vid beräkning av kapitalvinst med anledning av att andelen avyttrats skall anskaffningsutgiften för andelen minskas med belopp som dragits av som aktiebolagets del av handelsbolagets underskott. Ackordet har inte ansetts böra påverka detta belopp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007:88
Undantaget från skatteplikt avseende sjukvårdstjänster har inte ansetts tillämpligt i fråga om utfärdande av läkarintyg för den som ansöker om taxiförarlegitimation eller tillstånd till färdtjänst (I), läkares deltagande i avstämningsmöten hos Försäkringskassan (II) eller viss rådgivning via Internet (III). Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007 not 1
Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 2
Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 3
Ansökan om rättsprövning av G.P. m.fl. av ett beslut ang. arbetsplan för väg. -Vägverket (2005-08-12) beslutade, med vissa villkor, om fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg 67/70 förbi Sala, delen Evelund Sör Kivsta, samt om indragning av del av väg 70. Verket anförde bl.a. följande. Väg 67 mellan Västerås och Gävle och väg 70 mellan Enköping och Mora tillhör båda det av riksdagen fastlagda stamvägnätet. Nuvarande vägar uppfyller inte de standardkrav som ställs på nationella vägar avseende säkerhet och framkomlighet. Både väg 67 och 70 har stor andel tung trafik och går i dag genom Sala tätort. Genom att bygga en ny väg förbi Sala som mötesfri landsväg med cirkulationsplatser och säkrare sidoområden bedöms trafiksäkerheten bli väsentligt förbättrad. Vägprojektet bedöms vara förenligt med hushållningsbestämmelserna i 2-4 kap. miljöbalken
RÅ 2007 not 4
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Sökande som inte var innehavare av visst varumärke var inte behörig att ansöka om återställande av försutten tid för överklagande av beslut om upphävande av registrering av varumärket
RÅ 2007 not 5
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om / Prövningstillstånd, kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om / Fastställande av marknad för bredbandstillträde enligt lagen om elektronisk kommunikation
RÅ 2007 not 6
Ersättning beviljades offentligt biträde för arbete m.m. avseende förberedande av överklagande av kammarrätts dom
RÅ 2007 not 7
Kommuns beslut att avslå en begäran om förskoleplats nattetid eller under veckoslut ansågs inte strida mot skollagen
RÅ 2007 not 8
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning
RÅ 2007 not 9
Ansökan av B.S. om rättsprövning av ett beslut i fråga om markupplåtelse på Statens mark ovan odlingsgränsen. -Länsstyrelsen i Norrbottens län (2004-10-27) beslöt att avslå en Er ansökan från B.S. om markupplåtelse för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 på statens mark ovan odlingsgränsen i Gällivare kommun, Norrbottens län. Som skäl för sitt beslut anförde länsstyrelsen bl.a. att platsen för upplåtelsen var belägen inom det s.k. obrutna fjällområdet enligt 4 kap. 5 § miljöbalken
RÅ 2007 not 10
Regeringens beslut att inte pröva frågan om upphävande av strandskydd inom område som inte kom att omfattas av en efter länsstyrelsens beslut antagen detaljplan (avslag) / Regeringens beslut att inte pröva frågan om upphävande av strandskydd inom område som inte kom att omfattas av en efter länsstyrelsens beslut antagen detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2007 not 11
Vägrat avdrag i anledning av att finsk folkpension minskats med tidigare erhållen svensk folkpension (avslag) / Vägrat avdrag i anledning av att finsk folkpension minskats med tidigare erhållen svensk folkpension (resningsärende, avslag) / Vägrat avdrag vid inkomsttaxering i anledning av att finsk folkpension minskats med tidigare erhållen svensk folkpension (avslag)
RÅ 2007 not 12
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i taxeringsprocess
RÅ 2007 not 13
Ersättning beviljades i mål om återställande av försutten tid / Sökanden hade inte fått del av beslut som delgivits genom förenklad delgivning (avslag)
RÅ 2007 not 14
Ansökan av A.G. ang. resning i mål om livränta. - Försäkringskassan beslutade den 9 september 1998 att bevilja A.G. livränta för tiden den 1 oktober 1993 - den 30 september 2000 för tidigare godkänd arbetsskada med visandedag den 9 oktober 1992. Livränteunderlaget bestämdes till 85 700 kr. A.G. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 9 juni 1999 avslog överklagandet. Sedan A.G. fullföljt sin talan avslog Kammarrätten i Stockholm överklagandet i dom den 20 juni 2001. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd i beslut den 26 februari 2004 (mål nr 5237-01)
RÅ 2007 not 15
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt)
RÅ 2007 not 16
Regeringens beslut att avslå ett yrkande om skadestånd
RÅ 2007 not 17
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Avkortning av räkenskapsåret i samband med upplösning av ett aktiebolag utgör inte en sådan omläggning av räkenskapsår som kräver tillstånd från Skatteverket
RÅ 2007 not 18
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om / Yrkande om ändring av Försäkringskassans beslut om sjukpenninggrundande inkomst kunde inte prövas av Regeringsrätten som första överklagandeinstans
RÅ 2007 not 19
Ansökan av M.S. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 11 mars 2005 att inte meddela M.S. prövningstillstånd i mål om livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. M.S. överklagade kammarrättens beslut men i beslut den 2 juni 2005 avvisade kammarrätten hans överklagande som för sent inkommet. Han fick del av avvisningsbeslutet den 4 juni 2005. I en skrivelse som kom in till kammarrätten den 10 oktober 2005 överklagade M.S. kammarrättens avvisningsbeslut. I beslut den 28 november 2005 i mål nr 576-05 avvisade kammarrätten hans överklagande med hänvisning till att det kommit in för sent
RÅ 2007 not 20
Ansökan av A.R. om återställande av försutten tid
RÅ 2007 not 21
Länsrätt (kammarrätten hade avskrivit målet i huvudsaken) / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2007 not 22
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2007 not 23
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan ansågs inte föreligga / Besvärsrätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag) / För att ta i anspråk parkmark och mark för idrottsändamål för anläggande av fjärrvärmeanläggning (avslag)
RÅ 2007 not 24
Beslut att ändra detaljplan för att bevara och utveckla områdets särart (avslag)
RÅ 2007 not 25
Ansökan av M.J. om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. -Kommunfullmäktige i Orust kommun (2005-02-17, § 5) beslutade att anta detaljplan för del av fastigheten Huseby 1:50, område norr om Strandgården. Syftet med planen var att ge möjlighet att uppföra bostäder inom det idag obebyggda området. Förslaget innebar att 22 bostadslägenheter, i ett och två plan grupperade runt en gård som vette mot vattnet, fick byggas. Trafikmatningen föreslogs ske från Skäretvägen med parkering och angöring utanför bebyggelsegruppen. Därigenom blev den sista obebyggda delen av centrumområdet utbyggt till en sammanhållen helhet av centrala Ellös
RÅ 2007 not 26
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För att anlägga trafikled i nationalstadspark (avslag)
RÅ 2007 not 27
Beslut att fastställa arbetsplan för väg stod fast utan hinder av att planen inte ställts ut och att den inte var förutsatt i detaljplan (avslag) / Beslut att fastställa arbetsplan för väg stod fast utan hinder av att planen inte ställts ut och att den inte var förutsatt i detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2007 not 28
Kapitalvinst vid avyttring av amerikanska aktier beräknades med utgångspunkt i värdeutvecklingen i svenska kronor och med bortseende från att aktieförvärvet finansierats med lån i US dollar (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 29
Avdragsförbudet för kapitalförlust på rätt att förvärva tillgångar från ett företag i intressegemenskap ansågs inte tillämpligt på terminskontrakt avseende valuta (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 30
Avdragsförbudet för kapitalförlust på rätt att förvärva tillgångar från ett företag i intressegemenskap ansågs inte tillämpligt på terminskontrakt avseende valuta (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 31
Den s.k. tiodagarsregeln ansågs inte vara en sådan frist som kan återställas / Den s.k. tiodagarsregeln i lagen om offentlig upphandling ansågs inte vara en sådan frist som kan återställas
RÅ 2007 not 32
Besparingsskog uttagsbeskattades för överlåtelse av aktier till underpris till dotterbolag (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 33
Beslut att upphäva detaljplan för att marken skall återgå till naturmark (avslag)
RÅ 2007 not 34
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i avsaknad av utredning om tidpunkt för delgivning av Försäkringskassans beslut) / Sjukpenning (i avsaknad av utredning om tidpunkt för delgivning av Försäkringskassans beslut borde överklagandet inte ha avvisats, ändringsskäl)
RÅ 2007 not 35
Förvaltningsdomstol var inte behörig att pröva resningsansökan avseende kronofogdemyndighets beslut
RÅ 2007 not 36
Ansökan om resning avvisad då den avsåg fråga som slutligt avgjorts av länsrätt
RÅ 2007 not 37
Avyttring av aktier i ett fastighetsförvaltande fåmansbolag beskattades utan fördelning av inkomsten enligt bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt
RÅ 2007 not 38
Överklagbarhet, beslut som inte ansetts kunna överklagas / Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2007 not 39
Mål om färdtjänst för förfluten tid avskrevs då klaganden senare beviljats färdtjänst
RÅ 2007 not 40
Överklagande av B.L. i mål ang. färdtjänst
RÅ 2007 not 41
Prövningstillstånd, kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Återkrav av ersättning för vårdtagares uppehälle som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (länsrätten hade grundat sitt beslut på den nya socialtjänstlagen, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om återkrav av ersättning för vårdtagares uppehälle som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (länsrätten hade grundat sitt beslut på den nya socialtjänstlagen)
RÅ 2007 not 42
Förvarstagens yrkande om undanröjande av beslut om placering i häkte avvisades då sådant beslut skall överklagas hos migrationsdomstol
RÅ 2007 not 43
Saklegitimation och övriga frågor om partshabilitet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning
RÅ 2007 not 44
Kammarrätts beslut att avslå yrkande om vilandeförklaring av mål / Kammarrätts beslut att avvisa yrkande om föreläggande för Skatteverket att utge vissa handlingar
RÅ 2007 not 45
Sekretess som gäller främst till skydd för den enskilde själv kan inte ligga till grund för förbehåll som inskränker den enskildes rätt att vidarebefordra eller utnyttja uppgifter som lämnats ut / Migrationsöverdomstolen hade uppställande av förbehåll vid utlämnande av handlingar inte gjort en sådan individuell prövning av uppgifterna i handlingarna som förutsätts i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (återförvisning)
RÅ 2007 not 46
Fråga om ändring av försäkringskassas provisoriska beslut i mål om sjukersättning hade förfallit sedan kassan slutligt avgjort ärendet / Fråga om ändring av försäkringskassas provisoriska beslut i mål om sjukersättning hade förfalllit sedan kassan slutligt avgjort ärendet
RÅ 2007 not 47
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då dennes talan i kammarrätten bifallits
RÅ 2007 not 48
Kammarrätts beslut hade inte gått klaganden emot då denne inte fört egen talan i kammarrätten
RÅ 2007 not 49
Oåterkallelig förmånstagare till en av arbetsgivaren innehavd kapitalförsäkring förmånsbeskattades för premien vid tecknandet av försäkringen (förhandsbesked) / Vid värderingen av aktier i ett av en fysisk person nästan helägt bolag beaktades inte en av bolaget innehavd kapitalförsäkring som pantsatts till förmån för ägaren (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 50
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att förutsättningarna för beskedet ändrats, bl.a. till följd av en dom från EG-domstolen / Förhandsbesked om inkomstskatt m.m. undanröjdes med hänsyn till att förutsättningarna för beskedet ändrats, bl.a. till följd av en dom från EG-domstolen
RÅ 2007 not 51
Resningsansökan med yrkande om omprövning av konvertering av vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård prövades inte eftersom konverteringen var en följd av nya lagar om psykiatrisk tvångsvård
RÅ 2007 not 52
Beslut om omedelbart omhändertagande hade förfallit genom senare dom om beredande av vård / Fråga om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade förfallit sedan länsrätten beslutat om vård
RÅ 2007 not 53
Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd fick inte överklagas
RÅ 2007 not 54
Vite enligt vitesföreläggande som återkallats av beslutsmyndigheten kunde inte dömas ut
RÅ 2007 not 55
Fråga om oriktig uppgift i inkomstdeklaration om avdrag för ingående mervärdesskatt föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut
RÅ 2007 not 56
En person med hemvist på Cypern fick beskattas i Sverige för utfallande belopp på tjänstepensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande som utbetalades från svenska företag (förhandsbesked) / En person med hemvist på Cypern skulle beskattas i Sverige för utfallande belopp på tjänstepensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande som utbetalades från svenska företag (förhandsbesked) / Avtalet med Cypern (en person med hemvist på Cypern fick beskattas i Sverige för utfallande belopp på tjänstepensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande som utbetalades från svenska företag, förhandsbesked) / Lagen om förhandsbesked i skattefrågor var inte tillämplig på lagen om särskild inkomstskatt (SINK) för utomlands bosatta men något hinder mot att lämna förhandsbesked förelåg inte då den som var skattskyldig enligt SINK kunde begära att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen
RÅ 2007 not 57
Ansökan om resning i ärende som först prövats av Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Malmö skulle prövas av Kammarrätten i Göteborg / Skrivelse med överklagande av Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om uppehållstillstånd behandlades som en ansökan om resning
RÅ 2007 not 58
Överklagande av kammarrättens beslut att avvisa talan mot kammarrättens dom ansågs innefatta en ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 2007 not 59
Ansökan av H.L. om återställande av försutten tid i mål om arbetsskadelivränta
RÅ 2007 not 60
Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom del av äldre detaljplan där genomförandetiden för tidigare gjort tillägg till den äldre detaljplanen, inom vilken klaganden inte ägde någon fastighet, ännu inte gått ut (avslag)
RÅ 2007 not 61
Avyttring till underpris av aktier i ett svenskt bolag till ett annat svenskt bolag ägt av ett bolag i annat EU-land skulle anses ha skett mot avtalad ersättning (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 62
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2007 not 63
Överklagande av kammarrättens beslut att avvisa talan mot kammarrättens beslut att vägra prövningstillstånd ansågs innefatta en ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 2007 not 64
Fråga om ändring av Försäkringskassans provisoriska beslut i mål om sjukersättning hade förfallit sedan kassan slutligt avgjort ärendet
RÅ 2007 not 65
Skatteflyktslagen ansågs tillämplig när två bolag avtalat att ett av dem vid bildande av ett nytt gemensamt ägt bolag i syfte bl.a. att öppna möjlighet att lämna koncernbidrag skulle komma att äga mer än 90 procent av aktierna men ha knappt 65 procent av rösterna och där beslut i övergripande frågor normalt skull fattas i enighet / Skatteflyktslagen ansågs tillämplig när två bolag avtalat att ett av dem vid bildande av ett nytt gemensamt ägt bolag i syfte bl.a. att öppna möjlighet att lämna koncernbidrag skulle komma att äga mer än 90 procent av aktierna men ha knappt 65 procent av rösterna och där beslut i övergripande frågor normalt skulle fattas i enighet (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 66
Aktier i ett fåmansföretag (franchisegivare) ansågs inte kvalificerad då ägaren endast utförde sedvanligt styrelsearbete i bolaget och då bolaget inte ansågs driva samma eller likartad verksamhet som ett annat av aktieägaren innehaft fåmansförtag som var franchisetagare (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 67
Avdrag för sjukdomskostnader och andra kostnader (avslag) / Ansökan om resning avvisad när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2007 not 68
Fråga om betalningssäkring hade förfallit sedan länsrätten hävt sitt beslut om betalningssäkring
RÅ 2007 not 69
Ersättning beviljades inte i mål om betalningssäkring / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Frågan om betalningssäkring hade förfallit sedan länsrätten hävt sitt beslut om betalningssäkring
RÅ 2007 not 70
Sedan fråga om förköp av fastighet förfallit avskrevs målet rörande rättsprövning av ett regeringsbeslut om tillstånd till förköpen / Sedan fråga om förköp av fastighet förfallit avskrevs målet rörande rättsprövning av ett regeringsbeslut om tillstånd till förköpet (avskrivning)
RÅ 2007 not 71
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2007 not 72
Beslut att inte ge ett företag tillstånd att bedriva spel ansågs förenligt med EG-rätten (avslag) / Beslut att inte ge ett företag tillstånd att bedriva spel ansågs förenligt med EG-rätten (rättsprövning, avslag)
RÅ 2007 not 73
Förbättringsutgifter vid beräkning av realisationsvinst på fastighet (bifall) / Förbättringsutgifter vid beräkning av realisationsvinst på fastighet (resningsärende, bifall)
RÅ 2007 not 74
Ansökan av P.I. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta fastighetsplan
RÅ 2007 not 75
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Om länsrätten hade bort pröva byggnadsnämnds överklagande av länsstyrelses beslut att på talan av Försvarsmakten upphäva nämndens bygglovsbeslut (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsstyrelsen på talan av Försvarsmakten upphävt ett av byggnadsnämnd beviljat bygglov och länsrätten prövat nämndens överklagande av länsstyrelsens beslut / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov då länsstyrelsen på talan av Försvarsmakten upphävt ett av byggnadsnämnd beviljat bygglov och länsrätten prövat nämndens överklagande av länsstyrelsens beslut
RÅ 2007 not 76
Att den myndighet som utfärdat ett vitesföreläggande senarelagt tidpunkten för fullgörande ansågs inte innebära att föreläggandet återkallats och att vitet av den anledningen inte kunde dömas ut
RÅ 2007 not 77
Ansökningar av L-O.P. samt B.J. och B-M.J. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun (2005-06-20) antog detaljplan för del av Evertsberg 52:1 m.fl., Evertsberg. Syftet med planen var att ge Älvdalens besparingsskog möjlighet att avstycka och sälja tomter för fritidsbebyggelse och att skapa ytterligare fritidshustomter norr om fastigheten
RÅ 2007 not 78
Ansökan av A.T.B. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Byggnadsnämnnden i Växjö kommun (2005-12-21)antog detaljplan för fastigheten Börjhem 7, Hovshaga. Syftet med planen var att planlägga fastigheten för bostadsbebyggelse
RÅ 2007 not 79
Överklagande av Socialnämnden i Vara kommun och Z ang. vård enligt lagen (1990:52) om vård av unga (LVU)
RÅ 2007 not 80
Regeringens beslut att upphäva beslut om antagande av områdesbestämmelser och upphävande av detaljplan (avslag)
RÅ 2007 not 81
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Avsaknad av program, samråd och miljökonsekvensbeskrivning (avslag)
RÅ 2007 not 82
Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen förelåg för uppgifter hos riksdagen om viss leverantörs rätt att producera rikdagstrycket och som annan leverantör önskade ta del av
RÅ 2007 not 83
Rättsprövning, plan- och bygglagen, bygglovsfrågor
RÅ 2007 not 84
Skatteverkets föreläggande för skattskyldig att inkomma med uppgifter om utländskt kontokort kunde inte förenas med vite
RÅ 2007 not 85
Förhandsbesked undanröjdes då tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt)
RÅ 2007 not 86
Rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd fastställdes i mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen
RÅ 2007 not 87
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen (fråga om det fanns en verkställbar fordran) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen (fråga om det fanns en verkställbar fordran)
RÅ 2007 not 88
Mål återförvisades då kammarrätt avgjort målet utan att ha förvissat sig om att klaganden slutfört sin talan
RÅ 2007 not 89
Kammarrätt avgjorde mål innan överklagandetiden gått ut och trots att klaganden uppgett att han önskade komplettera sin talan (återförvisning)
RÅ 2007 not 90
Komplettering av sökanden i mål om verkställighet enligt utlänningslagen hade av förbiseende inte översänts till Migrationsöverdomstolen (avslag) / Komplettering av sökanden i mål om verkställighet enligt utlänningslagen hade av förbiseende inte översänts till Migrationsöverdomstolen (resningsärende, avslag)
RÅ 2007 not 91
Tillstånd till förköp av fastighet (rättsprövning, avslag)
RÅ 2007 not 92
Ansökan om resning i mål om omhändertagande av barn enligt 21 kap. 10 § föräldrabalken kunde inte prövas sedan länsrätt fattat slutligt beslut om verkställighet och förordnat att detta skulle gälla omedelbart
RÅ 2007 not 93
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2007 not 94
Aktier i ett bolag ansågs kvalificerade hos andelsägare som själva arbetade med den konsultverksamhet som bolaget bedrev när dessa andelsägare sammantaget innehade andelar som översteg 50 procent av rösterna för samtliga andelar / Aktier i ett bolag ansågs kvalificerade hos andelsägare som själva arbetade med den konsultverksamhet som bolaget bedrev när dessa andelsägare sammantaget innehade andelar som överstig 50 procent av rösterna för samtliga andelar (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 95
Beräkning av arbetslöshetsersättning när klaganden invänt att hänsyn inte tagits till erhållen semesterersättning
RÅ 2007 not 96
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2007 not 97
Fråga om intagen hade rätt att inneha tidningar med pornografiskt innehåll i sitt bostadsrum på anstalten
RÅ 2007 not 98
Avdrag fick inte göras för avsättning för framtida särskild löneskatt på pensionskostnader / Avdrag vid inkomsttaxeringen fick inte göras för avsättning för framtida särskild löneskatt (förhandsbesked) / Avdrag fick inte göras för avsättning vare sig för framtida särskild löneskatt på pensionskostnader eller avsättning för framtida ITP-avgifter avsedda att trygga en pensionsutfästelse när utfästelsen inte tryggats på sätt som anges i 28 kap. 3 § inkomstskattelagen / Avdrag fick inte göras för avsättning för vare sig framtida särskild löneskatt på pensionskostnader eller för framtida ITP-avgifter avsedda att trygga en pensionsutfästelse när utfästelsen inte tryggats på sätt som anges i 28 kap. 3 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 99
Fråga om inhibition hade förfallit då överklagandet prövats i sak
RÅ 2007 not 100
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt förelåg inte i fråga om beslut om bygglov (på grund av avståndet till den fastighet på vilken bygglovet beviljats, rättsprövning, avslag) / Rätt att överklaga beslut om bygglov för en mobiltelefonmast förelåg inte med hänsyn till avståndet mellan klagandenas fastighet och den fastighet på vilken bygglovet beviljats (avslag)
RÅ 2007 not 101
Ansökan om resning i mål om förvar ansågs ha förfallit sedan nytt beslut fattats i förvarsfrågan / Ansökan om resning i mål om förvar enligt utlänningslagen ansågs ha förfallit sedan nytt beslut fattats i förvarsfrågan / Ansökan om resning i mål av ett beslut om förvar enligt utlänningslagen ansågs ha förfallit sedan nytt beslut fattats i förvarsfrågan
RÅ 2007 not 102
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Försäkringskassan hade inte rätt att överklaga en länsrätts dom med stöd av 20 kap. 12 § lagen om allmän försäkring när kassan inte varit part i länsrätten
RÅ 2007 not 103
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Fråga om beskattning av ersättning som enligt avtal mellan två aktiebolag erlagts för tjänster som utförts av en i det ena bolaget anställd person som tillika var delägare, styrelseledamot och företagsledare i de båda bolagen
RÅ 2007 not 104
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Mål om återkallelse av F-skattsedel avskrevs sedan fråga om innehav av F-skattsedel förfallit / Mål om återkallande av F-skattsedel avskrevs sedan frågan om innehav av F-skattsedel förfallit / Fråga om beskattning av ersättning som enligt avtal mellan två aktiebolag erlagts för tjänster som utförts av en i det ena bolaget anställd person som tillika var delägare, styrelseledamot och företagsledare i de båda bolagen
RÅ 2007 not 105
I mål om mervärdesskatt med hänvisning till att EG-domstolen redan tolkat den gemenskapsrättsliga reglering som aktualiserats i målet / Ersättning som innehavare av tillstånd att använda radiosändare vid tillhandahållande av sändningstjänster uppbar för de handläggningsavgifter innehavaren hade att erlägga till Post- och Telestyrelsen skulle inräknas i beskattningsunderlaget för sändningstjänsterna: EG-rätt / Ersättning som innehavare av tillstånd att använda radiosändare vid tillhandahållande av sändningstjänster uppbar för de handläggningsavgifter innehavaren hade att erlägga till Post- och Telestyrelsen skulle inräknas i beskattningsunderlaget för sändningstjänsterna (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 106
Beslut om fortsatt förvar upphävdes och ersattes med beslut om ställande under uppsikt
RÅ 2007 not 107
Ansökan av P-A.R. och E-L.R. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Ekerö kommun (2005-04-05) antog detaljplan för fastigheterna Mörby 1:3 m.fl., Mörbyområdet
RÅ 2007 not 108
Regeringsbeslut i ett planärende ansågs inte innefatta någon prövning av sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter när dessa inte överklagat kommunens planbeslut (avvisning)
RÅ 2007 not 109
Ansökan av C.A. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Landskrona kommun (2004-09-27) antog detaljplan för del av Nedre Glumslöv 12:6 m.m. Syftet med planen var bl.a. att möjliggöra byggande av bostäder och skola
RÅ 2007 not 110
En person med tillstånd att inneha sex skjutvapen för jaktändamål ansågs inte ha sådan kvalificerat behov som krävs för tillstånd till ytterligare vapen för samma ändamål
RÅ 2007 not 111
Ersättning beviljades offentligt biträde för arbete avseende förberedande av överklagande av kammarrättens dom
RÅ 2007 not 112
Utrikessekretess hindrade att uppgift om namnet på en av svensk ambassad anlitad förtroendeadvokat lämnades ut till klaganden i mål om uppehållstillstånd m.m.
RÅ 2007 not 113
Prövningstillstånd i kammarrätt (Migrationsöverdomstolen) krävdes inte beträffande beslut om förvar som meddelats i mål om uppehållstillstånd m.m. (bifall)
RÅ 2007 not 114
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov / Bygglov (fråga om bygglov för uppförande av s.k. miljöhus för källsortering kunde anses innebära mindre avvikelser från detaljplan, ändringsskäl) / Då fråga uppkom om bygglov för uppförande av s.k. miljöhus för källsortering kunde anses innebära mindre avvikelser från detaljplan (ändringsskäl)
RÅ 2007 not 115
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Oriktig uppgift ansågs inte föreligga då ett bolag beräknat vissa avsättningar till för höga belopp
RÅ 2007 not 116
Solidariskt ansvar för skatter och avgifter (annan person var formell företrädare för bolag, bifall)
RÅ 2007 not 117
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen hade rätt att överklaga länsrätts dom om arbetslöshetsförsäkring till förmån för enskild part
RÅ 2007 not 118
Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / En av ett irländskt försäkringsbolag tillhandahållen försäkring godtogs inte som fondförsäkring enligt svensk rätt oaktat försäkringen enligt irländsk lagstiftning grundad på EG-direktiv ansetts som en fondförsäkring (förhandsbesked) / En av ett irländskt försäkringsbolag tillhandahållen försäkring godtogs inte som fondförsäkring enligt svensk rätt oaktat försäkringen enligt irländsk lagstiftning grundad på EG- direktiv ansetts som en fondförsäkring (förhandsbesked) / Avkastningsskatt på pensionsmedel (en av ett irländskt försäkringsbolag tillhandahållen försäkring godtogs inte som fondförsäkring enligt svensk rätt oaktat försäkringen enligt irländsk lagstiftning grundad på EG-direktiv ansetts som en fondförsäkring)
RÅ 2007 not 119
Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / En som försäkring betecknad produkt som tillhandahölls av ett svenskt livförsäkringsföretag godtogs inte som en fondförsäkring och Skatterättsnämndens förhandsbesked begränsades i det hänseendet att ställning inte togs till om produkten utgjorde annan personförsäkring än pensionsförsäkring (förhandsbesked) / Avkastningsskatt (en som försäkring betecknad produkt som tillhandahölls av ett svenskt livförsäkringsföretag godtogs inte som en fondförsäkring och Skatterättsnämndens förhandsbesked begränsades i det hänseendet att ställning inte togs till om produkten utgjorde annan personförsäkring än pensionsförsäkring)
RÅ 2007 not 120
Sökanden missnöjd med Regeringsrättens motivering i tidigare mål om resning ang. samma sak (avslag)
RÅ 2007 not 121
Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra tillkommande bostadsbebyggelse (avslag)
RÅ 2007 not 122
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan ansågs inte föreligga / Besvärsrätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2007 not 123
Ansökan av S.D. om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. .- Krokoms kommun antog den 10 september 1996 detaljplan för Byn 1:4 med flera i Ås. Planen medgav tvåvånings flerbostadshus
RÅ 2007 not 124
Överklagande av G.K. i mål ang. rätt till avdrag för skuld vid förmögenhetstaxering
RÅ 2007 not 125
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2007 not 126
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i rättsprövningsmål där ansökan avvisades / Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte i rättsprövningsmål där ansökan avvisades / Skäl att hålla muntlig förhandling eller att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte i mål där ansökan avvisades
RÅ 2007 not 127
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2007 not 128
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Framställning om ersättning för kostnader för ställd säkerhet avvisades när den gjorts för sent och ursäktligt misstag inte förelåg
RÅ 2007 not 129
Aktieutdelning i ett fåmansföretag som differentierades mellan två olika aktieslag beroende på resultatet i bolagets två regioner beskattades endast i inkomstslaget kapital
RÅ 2007 not 130
Fråga om förbud mot flyttning av familjehemsplacerat barn ansågs förfallen sedan socialnämnden frånfallit yrkandet om sådant förbud (avskrivning)
RÅ 2007 not 131
Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Leverantör vars anbud antagits hade inte rätt att föra talan mot dom som innebar att annan leverantör tilldelades uppdraget / Leverantör vars anbud antagits av den upphandlande enheten hade inte rätt att föra talan mot dom som innebar att annan leverantör tilldelades uppdraget
RÅ 2007 not 132
Fråga om sekretess för handlingar, som Migrationsöverdomstolen, i ett ärende om yttrande till regeringen ang. utvisning i ett säkerhetsärende, hade lånat från Regeringskansliet och Migrationsverket / Beslut om beviljande av rättshjälp, som Utrikesdepartementet meddelat i utlänningsärende, ansågs inte omfatta ett i förvaltningsdomstol senare anhängiggjort mål om rätt att ta del av allmän handling
RÅ 2007 not 133
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades
RÅ 2007 not 134
Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning
RÅ 2007 not 135
Handling som återlämnats från kammarrätt efter sekretessprövning kunde inte lämnas ut
RÅ 2007 not 136
Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i process som avsåg
RÅ 2007 not 137
Ansökan av F.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2007 not 138
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor
RÅ 2007 not 139
Skadereglering ansågs hänförlig till försäkringsbolags tillhandahållande av försäkringstjänster / Försäkringsbolag hade rätt till återbetalning av skatt som avsåg skaderegleringsverksamhet (avseende tid före den 1 november 1995) / Skadereglering ansågs hänförlig till försäkringsbolags tillhandahållande av försäkringstjänster och bolaget hade rätt till återbetalning av skatt som avsåg skaderegleringsverksamhet avseende tid före den 1 november 1995
RÅ 2007 not 140
Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2007 not 141
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Yrkande om ändring av kammarrätts dom av part som inte själv överklagat domen avvisades / Ensamstående arbetstagare som haft bostad på en ort och såväl bostad som arbete på annan ort medgavs inte avdrag för hemresor till förstnämnda ort
RÅ 2007 not 142
Ansökan av B.L. om återställande av försutten tid i mål ang. inkomsttaxeringar
RÅ 2007 not 143
Beslut i anställningsärende ansågs kunna bli föremål för rättsprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut (avslag)
RÅ 2007 not 144
Frågan om interimistiskt förordnande hos kammarrätten hade förfallit sedan kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet / Fråga om interimistiskt förordnande hos kammarrätt i mål om offentlig upphandling hade förfallit sedan kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet
RÅ 2007 not 145
Yrkande om skadestånd och i Regeringsrätten framställt yrkande om att viss sjukvårdspersonal skulle erhålla disciplinpåföljd avvisades
RÅ 2007 not 146
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Yrkande som framställts först i Regeringsrätten prövades inte
RÅ 2007 not 147
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2007 not 148
Överklagande av ett avvisningsbeslut och ansökan om återställande av försutten tid av A.S. i mål om anordnande av gravvård. - A.S. ansökte hos Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg om att få sätta upp en gravvård med ram på sin mans grav på Fridhems kyrkogård. Kyrkogårdsförvaltningen avslog i beslut den 22 december 2003 hennes ansökan i den del den avsåg gravram med hänvisning till gravvårdsbestämmelserna för Fridhems kyrkogård. Sedan A.S. överklagat beslutet avslog Länsstyrelsen i Västra Götalands län i beslut den 30 november hennes överklagande. A.S. fullföljde sin talan hos Länsrätten i Göteborg som i dom den 19 april 2005, med ändring av kyrkogårdsförvaltningens och länsstyrelsens beslut, biföll överklagandet och förklarade att den med ansökan avsedda gravvården fick uppföras. Länsrättens dom överklagades av Svenska kyrkan i Göteborg, kyrkogårdsstyrelsen, hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 8 december 2005 upphävde länsrättens dom och fastställde länsstyrelsens beslut. A.S. delg...
RÅ 2007 not 149
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2007 not 150
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenning (osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt med hänsyn till den utredning som fanns i målet) / Sjukpenning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt med hänsyn till den utredning som fanns i målet)
RÅ 2007 not 151
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / För ändring av huvudmannaskapet för allmän platsmark (avslag) / Den som inte senast under utställningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda hade inte rätt att överklaga kommunens planbeslut / Beslut att anta detaljplan (sökande hade inte senast under utställningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda, rättsprövning, avslag)
RÅ 2007 not 152
Dispens från kravet på märkning av burkar avsedda att ingå i ett godkänt retursystem (avslag)
RÅ 2007 not 153
Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Fastställdes då delgivning skett med ombud vars fullmakt inte innefattade någon inskränkning i behörigheten att motta delgivningar / Kammarrätts avvisningsbeslut fastställdes då delgivning skett med ombud vars fullmakt inte innefattade någon inskränkning i behörigheten att motta delgivningar
RÅ 2007 not 154
Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen förelåg för s.k. prissatt mängdförteckning i anbudshandling för vägentreprenad
RÅ 2007 not 155
Sedan åtal för rattfylleri efter resning ogillats undanröjdes underinstansernas beslut om körkortsåterkallelse
RÅ 2007 not 156
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2007 not 157
Ansökan av K.S. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 31 maj 2005 att inte meddela K.S. prövningstillstånd i mål om arbetsskadeförsäkring (mål nr 4257-04). Beslutet vann laga kraft
RÅ 2007 not 158
Ansökan om överprövning av en offentlig upphandling kunde inte prövas sedan ett upphandlingskontrakt träffats
RÅ 2007 not 159
Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Upphävdes då försändelsen med kammarrättens avgörande sannolikt kvitterats ut med stöd av postfullmakt och uppgiften att klaganden själv fått del av avgörandet vid ett senare tillfälle inte motsades av utredningen i målet / Kammarrätts avvisningsbeslut upphävdes då försändelsen med kammarrättens avgörande sannolikt kvitterats ut med stöd av postfullmakt och uppgiften att klaganden själv fått del av avgörandet vid ett senare tillfälle inte motsades av utredningen i målet
RÅ 2007 not 160
Reglerna om undantag från skalbolagsbeskattning ansågs tillämpliga på en intern aktieöverlåtelse / När ett utländskt förde över näringsbetingade andelar i ett svenskt aktiebolag till underpris till ett annat svenskt aktiebolag och det överlåtande bolaget inte utgjorde ett sådant utländskt bolag som kunde äga näringsbetingade andelar förelåg ingen möjlighet att underlåta utdelningsbeskattning av bolagens ägare / När ett utländskt bolag förde över näringsbetingade andelar i ett svenskt aktiebolag till underpris till ett annat svenskt aktiebolag och det överlåtande bolaget inte utgjorde ett sådant utländskt bolag som kunde äga näringsbetingade andelar förelåg ingen möjlighet att underlåta utdelningsbeskattning av bolagens ägare (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 161
Överföring av tillgångar från ett aktiebolag till en av bolaget bildad stiftelse föranledde uttagsbeskattning (förhandsbesked) / Överföring av tillgångar från ett aktiebolag till en av bolaget bildad stiftelse föranledde utdelningsbeskattning av bolagets ägare (förhandsbesked) / Överföring av tillgångar från ett aktiebolag till en av bolaget bildad stiftelse föranledde uttagsbeskattning av bolaget och utdelningsbeskattning av bolagets ägare
RÅ 2007 not 162
Banks och dess dotterbolags aktier i utvecklingsföretag ansågs vara kapitaltillgångar (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 163
Beskattningsunderlaget då ersättning för sålda varor tagits emot i utländsk valuta (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 164
Skatteeffekter vid nedläggning av sjökabel på och utanför svenskt territorium (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 165
Sjukersättning (tidpunkt för försäkringsfall, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukersättning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om tidpunkt för försäkringsfallet, ändringsskäl)
RÅ 2007 not 166
Vid tillämpning av bestämmelserna om uppskovsavdrag ansågs en skattskyldig som tjänstgjorde vid EG-domstolen inte bosatt på ersättningsfastigheten (förhandsbesked) / Vid tillämpning av bestämmelserna om uppskovsavdrag ansågs en skattskyldig som tjänstgjorde vid EG-domstolen inte bosatt på ersättningsfastigheten (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 2007 not 167
Beslut om försättande ur kraft av luftfartscertifikat skulle prövas av allmän förvaltningsdomstol
RÅ 2007 not 168
Yttranden från Migrationsverket rörande klaganden ansågs kunna lämnas ut till denne utan förbehåll
RÅ 2007 not 169
Ersättning vid överföring av pensionsutfästelser i samband med bolagisering av norsk filial fick dras av / Överföring av pensionsutfästelser i samband med bolagisering av norsk filial påverkade inte beskattningsunderlaget / Ersättning vid överföring av pensionsutfästelser i samband med bolagisering av norsk filial fick dras av (förhandsbesked) / Överföring av pensionsutfästelser i samband med bolagisering av norsk filial påverkade inte beskattningsunderlaget (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 170
Överklagande av Socialnämnden i Linköpings kommun ang. vård enligt lagen (1990:52) om vård av unga, LVU
RÅ 2007 not 171
Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om / Sjukpenning (mål återförvisades till kammarrätten eftersom kammarrätten dömt utan att hålla muntlig förhandling)
RÅ 2007 not 172
Gemenskapsrätten ansågs inte ställa krav på att svensk skatt skulle få nedsättas genom avräkning av utländsk skatt betalad av dotterbolag i Luxemburg (förhandsbesked) / Gemenskapsrätten ansågs inte ställa krav på att underskott hänförligt till dotterbolaget, annat än i undantagsfall, skulle få utnyttjas mot moderbolagets inkomster i Sverige (förhandsbesked) / Gemenskapsrätten ansågs inte ställa krav på att svensk skatt skulle få nedsättas genom avräkning av utländsk skatt betalad av dotterbolag i Luxemburg eller att underskott hänförligt till dotterbolaget, annat än i undantagsfall, skulle få utnyttjas mot moderbolagets inkomster i Sverige (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 173
Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Vid beräkning av kapitalunderlaget skall även tillgångar hänförliga till utomlands tecknade försäkringar tas upp (förhandsbesked). / Avkastningsskatt på pensionsmedel (vid beräkning av kapitalunderlaget skall även tillgångar hänförliga till utomlands tecknade försäkringar tas upp)
RÅ 2007 not 174
Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Vid beräkning av kapitalunderlaget skall även tillgångar hänförliga till utomlands tecknade försäkringar tas upp (förhandsbesked). / Avkastningsskatt på pensionsmedel (vid beräkning av kapitalunderlaget skall även tillgångar hänförliga till utomlands tecknade försäkringar tas upp)
RÅ 2007 not 175
Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd fastställdes i mål om / Bistånd enligt socialtjänstlagen (socialnämnden hade fattat nytt beslut i sakfrågan) / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd fastställdes i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (socialnämnden hade fattat nytt beslut i sakfrågan)
RÅ 2007 not 176
Ersättning beviljades vårdnadshavare för inställelse i kammarrätt i mål om beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
RÅ 2007 not 177
Företag som gett ut s.k. syntetiska optioner till anställda fick avdrag för löneutgift med utbetalt belopp på grund av optionerna (förhandsbesked) / Anställd som hade tilldelats s.k. syntetiska optioner beskattades i inkomstslaget tjänst för utbetalt kontantbelopp efter avdrag för förmånsbeskattat värde / Företag som gett ut s.k. syntetiska optioner till anställda fick avdrag för löneutgift med utbetalt belopp på grund av optionerna, Inkomst av näringsverksamhet / Anställd som hade tilldelats s.k. syntetiska optioner beskattades i inkomstslaget tjänst för utbetalt kontantbelopp efter avdrag för förmånsbeskattat värde (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 178
Återställande av försutten tid, återställbar frist eller inte / Den s.k. tiodagarsregeln ansågs inte vara en sådan frist som kan återställas / Den s.k. tiodagarsregeln vid offentlig upphandling ansågs inte vara en sådan frist som kan återställas
RÅ 2007 not 179
Felaktigt besked från kammarrätt ang. tiden för överklagande (bifall)
RÅ 2007 not 180
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd i anledning av klander av Fiskeriverkets föreskrifter
RÅ 2007 not 181
Ansökan av H.B., R.S., U.N. och A.B. om rättsprövning av beslut att fastställa arbetsplan för ombyggnad av väg. - Väghållningsmyndigheten, Vägverket Region Mitt, upprättade under år 2005 en arbetsplan för ombyggnad av väg 1087 från E4 till Flärke inom Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Väghållningsmyndigheten beskrev sammanfattningsvis vägprojektet på följande sätt. Väg 1078 har idag mycket dålig standard med deformationer och sprickor i beläggningen. Under tjällossningsperioden har vägen svåra tjäluppfrysningar. För att förhindra en fortgående nedbrytning av vägkroppen är det angeläget att återskapa en väg med full bärighet. Vägens nuvarande sträckning behålls. Den totala trafikmängden kommer att öka på grund av att den tunga trafiken blir tillåten på sträckan året om. Vägen kommer efter åtgärderna att ha bärighetsklass 1 (BK1). Trafiken beräknas öka till 190 fordon per årsmedeldygn, varav tung trafik 22 procent, efter utförda förstärkningsåtgärder
RÅ 2007 not 182
Den kommun där den funktionshindrade är bosatt är ansvarig för insatser enligt LSS även i fall då annan kommun beslutat om familjehemsplacering i bosättningskommunen
RÅ 2007 not 183
Politiskt parti hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut genom vilket kammarrätten avslagit kommunens överklagande
RÅ 2007 not 184
Fråga om rätt till bistånd för omfattande tandbehandling
RÅ 2007 not 185
Omständigheterna i målet gav inte stöd för att felaktig överklagandehänvisning hade fogats till kammarrätts beslut (avslag)
RÅ 2007 not 186
Återställande av försutten tid, försenad postgång m.m. / Påstående från sökanden att han sänt e-post till Regeringsrätten utan att ha fått något felmeddelande i sin e-postlåda (avslag)
RÅ 2007 not 187
Kommunalförbunds tillhandahållande av skolkonsert till kommun ansågs inte undantaget från skatteplikt (förhandsbesked)
RÅ 2007 not 188
Det inte undertecknats och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte efterkommits
RÅ 2007 not 189
Förutsättningar för att förordna advokat förelåg inte i mål om resning i mål ang. psykiatrisk tvångsvård / Yrkanden om rehabiliterande insatser, förstöring av akter ang. intagning för vård och kompensation för lidande avvisades
RÅ 2007 not 190
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2007 not 191
Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse på parkmark (fråga bl.a. om miljökonsekvenser (avslag)
RÅ 2007 not 192
Ansökan av G. och M.B. om återställande av försutten tid i mål om bygglov
RÅ 2007 not 193
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2007 not 194
Ansökan av A.K.B. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2007 not 195
Försäkrad som under en period om ca 10 månader deltagit i utbildning på deltid till golftränare, där en lärarledd undervisning omfattade 37 dagar, ansågs under hela perioden inte stå till arbetsmarknadens förfogande
RÅ 2007 not 196
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Underlåtenhet att innan studier påbörjas ge in försäkran om att studierna inte utgör hinder för att söka och ta arbete samt att den försäkrade var beredd att avbryta studierna om dessa hindrade honom från att ta arbete medför att förutsättningar för återbetalningsskyldighet föreligger för ersättning som betalats under studietiden (prejudikatsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om underlåtenhet att innan studier påbörjas ge in försäkran om att studierna inte utgör hinder för att söka och ta arbete samt att den försäkrade var beredd att avbryta studierna om dessa hindrade honom från att ta arbete medför att förutsättningar för återbetalningsskyldighet föreligger för ersättning som betalats under studietiden (prejudikatsskäl)
RÅ 2007 not 197
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2007 not 198
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenning (Försäkringskassans utredning hade sådana brister att den inte borde ha lagts till grund för kassans och länsrättens bedömningar) / Sjukpenning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då Försäkringskassans utredning hade sådana brister att den inte borde ha lagts till grund för kassans och länsrättens bedömningar)
RÅ 2007 not 199
Överklagande av R.B. i mål om resning i mål ang. förtidspension
RÅ 2007 not 200
För att möjliggöra ytterligare bebyggelse (avslag) / Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor
RÅ 2007 not 201
Frist för att framställa invändning mot registrering av varumärke ansågs inte kunna återställas
RÅ 2007 not 202
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar ansågs inte avse civil rättighet och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning
RÅ 2007 not 203
Punktskattekontroll (ansökan om resning avslogs i mål om utlämnande av omhändertagna alkoholvaror)
RÅ 2007 not 204
Ansökan av B.F. om rättsprövning av beslut att bilda naturreservat. -Länsstyrelsen i Stockholms län (2002-08-21) beslutade med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att bilda naturreservatet Arsläjan, beläget i Norrtälje kommun
RÅ 2007 not 205
Förbud mot privatimport av alkoholvaror ansågs strida mot artikel 28 i EG-fördraget / Punktskattekontroll (beslut att inte lämna ut omhändertagna alkoholvaror ansågs strida mot artikel 28 i EG- fördraget)
RÅ 2007 not 206
Punktskattekontroll (resning beviljades i mål om utlämnande av alkoholvaror)
RÅ 2007 not 207
Punktskattekontroll (resning beviljades i mål om utlämnande av alkoholvaror)