NJA 2009 s. 3
En revisor har avgett s.k. ren revisionsberättelse. Fråga om detta har kunnat innebära medverkan till bokföringsbrott avseende årsredovisningen för det granskade räkenskapsåret.
NJA 2009 s. 16
Byggföretag som anlitats av en bostadsrättsförening har orsakat vattenskada i en av föreningen ägd fastighet. Allmän förmögenhetsskada bestående i kostnad som innehavare av en skadad bostadsrättslägenhet haft för ersättningsboende har ansetts ersättningsgill oaktat att bostadsrättsföreningen och inte bostadsrättshavaren var ägare till fastigheten. Rätten till ersättning på utomobligatorisk grund har fått göras gällande direkt mot byggföretaget trots att detta anlitats av föreningen och oberoende av om bostadsrättshavaren av denna varit berättigad till ersättning för samma skada.
NJA 2009 s. 34
Reformatio in pejus. Sedan en tingsrätt i två skilda domar dömt den tilltalade för misshandel till villkorlig dom och samhällstjänst resp. till fängelse har hovrätten dömt till ett gemensamt fängelsestraff. Fråga hur långt fängelsestraff hovrätten kunnat döma ut.
NJA 2009 s. 41
Ett konkursbo har ansetts ställa en lokal som hyrts av konkursgäldenären till hyresvärdens förfogande genom en förklaring att boet inte gjorde anspråk på lokalen, oavsett att i lokalen fanns lösöre som konkursboet avstod från, att lokalen var delvis uthyrd i andra hand och att det i lokalen fanns miljöfarligt avfall som konkursboet lät föra bort efter den dag som lokalen enligt boets meddelande ställts till hyresvärdens förfogande (12 kap. 31 § femte stycket jordabalken).
NJA 2009 s. 64
Mot en gäldenärs betalningsinvändning mot krav på betalning enligt ett skuldebrev invänder borgenären att han har avräknat betalningen mot en annan fordran. Gäldenären bestrider existensen av denna fordran. Fråga om bevisbördan.
NJA 2009 s. 72
En offentlig försvarare har först efter avslutad huvudförhandling åberopat ny bevisning, vilket föranlett en ny huvudförhandling. Försvararen har inte ansetts vara försumlig och ersättningen till försvararen har inte satts ned.
NJA 2009 s. 79
Att en leasegivare tillåter leasetagaren att förfoga över leasingobjektet hindrar inte i sig att leasegivaren har separationsrätt till leasingobjekt, om förfoganderätten inte utnyttjats.
NJA 2009 s. 90
Fråga om förutsättningarna för rättens tillstånd enligt 19 kap. 13 § ärvdabalken för boutredningsman att överlåta dödsbos fastighet.
NJA 2009 s. 94
Utgångspunkten för preskriptionstid beträffande anspråk mellan försäkringsgivare på återkrav enligt trafikskadelagen.
NJA 2009 s. 102
Ansökan om resning och klagan över domvilla i ett mål som prövats av en kommun i första instans och avgjorts av Miljööverdomstolen som slutinstans har ansetts böra prövas enligt bestämmelserna för tvistemål i 58 och 59 kap. rättegångsbalken.
NJA 2009 s. 104
Beslut i fråga som tingsrätt hänskjutit till prövning av HD. Sedan en kvinna till följd av en trafikolycka blivit helt arbetsoförmögen har hon drabbats av en sjukdom som i sig också skulle ha gjort henne helt arbetsoförmögen. Det har ansetts att sjukdomen inte skall beaktas när ersättningen för inkomstförlust och pensionsförlust till följd av trafikolyckan bestäms.
NJA 2009 s. 111
En person har fört över information om nummer hänförliga till kreditkort till magnetremsor på plastkort. Fråga om förfarandet är att bedöma som urkundsförfalskning.
NJA 2009 s. 121
Fråga vid val av påföljd om ungdomsvård skall förenas med ungdomstjänst och om antalet timmar ungdomstjänst när påföljden utgör en tilläggspåföljd.
NJA 2009 s. 128
Enligt tillämpligt skiljereglemente skulle en skiljedom innehålla domskäl. Part har klandrat skiljedomen på den grunden att skiljenämnden i stor utsträckning skulle ha underlåtit att ange eller lämnat ofullständiga eller motstridiga domskäl. Frågor om tillämplig klandergrund i 34 § första stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande och vilka krav som kan ställas på domskälen.
NJA 2009 s. 141
Stöd har saknats för att förklara ett överklagande i brottmål förfallet när klaganden, som infunnit sig till huvudförhandling i målet, inte ansett sig kunna delta i denna muntligen.
NJA 2009 s. 143
Bestämmelserna i 18 kap. 1 och 1 a §§ ärvdabalken utgör inte hinder mot att en eller flera enskilda dödsbodelägare för talan mot andra dödsbodelägare, när denna talan hänför sig till arvskiftet och inte till någon förvaltningsåtgärd som rör dödsboet.
NJA 2009 s. 149
Mordbrand - fråga om uppsåt (likgiltighetsuppsåt) hos två femtonåringar.
NJA 2009 s. 159
Fråga om den s.k. Mini Maglite-ficklampan är skyddad enligt upphovsrättslagen som ett alster av brukskonst.
NJA 2009 s. 182
A har från sin bank av misstag betalat för mycket till B, som kände till misstaget innan hans konto i en annan bank krediterades. A:s rätt till återbäring från B har ansetts inte gälla mot B:s bank, som i god tro tillgodogjort sig beloppet genom kvittning.
NJA 2009 s. 189
I en tobaksaffär uppställda datorer, som inte varit styrda till Internetsajter med spel eller särskilt utrustade för speländamål, har inte ansetts utgöra spelautomater i den mening som avses i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.
NJA 2009 s. 194
Vid prövning av en ansökan om tillstånd till utvidgning av en kraftvärmeanläggning har Miljööverdomstolen klassat en panna i anläggningen som samförbränningsanläggning enligt 3 § förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning och en annan panna som avfallsförbränningsanläggning enligt samma paragraf. Sedan EG-domstolen i ett förhandsavgörande förklarat att klassificeringen skulle grundas på andra överväganden än Miljööverdomstolen gjort har målet återförvisats till Miljööverdomstolen för fortsatt handläggning.
NJA 2009 s. 210
Den som gör gällande personligt betalningsansvar för styrelseledamot i aktiebolag på grund av kapitalbrist i bolaget har bevisbördan för att det fanns skäl för styrelsen att anta att bolagets eget kapital vid viss tidpunkt understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet.
NJA 2009 s. 221
Aktiebolagslagens bestämmelser om styrelsens medansvar för bolagets förpliktelser omfattar alla typer av förpliktelser, även ett bolags skatteskulder. En styrelseledamot som infriar en sådan förpliktelse inträder i bolagsborgenärens ställe och kan i princip göra gällande regressrätt mot övriga i styrelsen, förutsatt att styrelseledamöterna anses som medansvariga.
NJA 2009 s. 230
Vid tillämpning av 14 kap. 7 a § rättegångsbalken har ett mål vid en tingsrätt om arbetsgivares på kollektivavtal grundade krav mot arbetstagare på återbetalning av utbildningskostnader ansetts inte böra förenas med ett mål vid en annan tingsrätt mellan samma parter om arbetstagarens fordran på lön.
NJA 2009 s. 234
Frågor om nödvärn och nödvärnsexcess.
NJA 2009 s. 244
I mål mot A med krav på att denne såsom registrerad ägare till en bil skall utge trafikförsäkringsavgift har A invänt att han inte är ägare till bilen och att hans namnteckning förfalskats på anmälan om ägarbyte. Försäkringsplikten har ansetts åvila A när han inte gjort sitt påstående sannolikt.
NJA 2009 s. 249
Att en testamentstagare, vars närstående medverkat till upprättandet av ett testamente, har varit vårdare och god man för testator har inte ansetts utgöra tillräckliga skäl för en omkastad bevisbörda för att testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning eller för att testator förmåtts upprätta det genom sådant missbruk som avses i 13 kap. 3 § ärvdabalken.
NJA 2009 s. 266
En för motorfordonstrafik på allmän plats anordnad uppfart har ansetts utgöra väg oberoende av att den trafik som förekommer kan antas vara begränsad.
NJA 2009 s. 272
Stämpelskatt. För befrielse från stämpelskatt vid transport av fastighetsköp krävs bl.a. att överlåtaren och förvärvaren intygar att överlåtelsen inte sker inom en koncern. Fråga om innebörden av detta krav när ett aktiebolag överlåter köpet till en fysisk person (I) eller en bostadsrättsförening (II).
NJA 2009 s. 280
Fråga om utlämning till Rwanda för folkmord m.m. Bl.a. spörsmålet om omfattningen av Högsta domstolens prövning när det gäller frågan om en utlämning, med hänsyn till de allmänna förhållandena inom rättsväsendet i Rwanda, skulle stå i strid med bestämmelserna i artikel 6 i Europakonventionen om rätt till en rättvis rättegång.
NJA 2009 s. 291
Får en konkursborgenär med en fordran som får göras gällande i konkursen kvitta mot en huvudfordran avseende återbetalning av förskott enligt ett leveransavtal som konkursgäldenären ingått med borgenären under den företagsrekonstruktion som föregått konkursen?
NJA 2009 s. 300
Fråga om förutsättningarna för att en utlänning som varit bosatt här under mer än 25 år skall få utvisas på grund av brott.
NJA 2009 s. 308
Hovrätten har i strid med tilltrosbestämmelsen i 51 kap. 23 § rättegångsbalken fällt den tilltalade till ansvar. Felet, att hovrätten ändrat tingsrättens bevisvärdering utan att beviset tagits upp på nytt, har avhjälpts i Högsta domstolen.
NJA 2009 s. 321
I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om tillstånd att anlägga bl.a. en skyddsdamm, eftersom miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyllt kravet på en redovisning av alternativa utformningar av dammen.
NJA 2009 s. 342
Rättegångskostnad. Tingsrätten avvisade en talan och förpliktade käranden att ersätta svarandens rättegångskostnad. Sedan käranden överklagat beslutet har hon slutligt bestämt sitt yrkande till att avse enbart rättegångskostnaden vid tingsrätten. Det har ansetts att hovrätten i ett sådant fall skall lägga tingsrättens avvisningsbeslut till grund för sin överprövning av kostnadsfördelningen utan att göra någon egen bedömning av avvisningsfrågan. Även fråga om tillämpning av 18:3 RB.
NJA 2009 s. 350
Garanti om rätt till förnyad prövning som villkor för överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder har ansetts kunna krävas endast i förhållande till förfarande vid vilket en prövning skett av antingen de skuldfrågor som ligger till grund för den påföljd som arresteringsordern avser eller också av påföljden som sådan.
NJA 2009 s. 355
En ansvarsförsäkringsgivares avstående i förhållande till försäkringstagaren att åberopa preskription har ansetts inte gälla till förmån för den skadelidandes rättsinnehavare, när denne enligt försäkringsavtalet har rätt att framställa sitt anspråk direkt mot försäkringsgivaren. Dessutom fråga huruvida en förlikning mellan försäkringstagaren och den skadelidandes rättsinnehavare, som ingåtts utan samtycke från försäkringsgivaren, enligt ett försäkringsvillkor medfört att försäkringsgivaren blivit fri från ansvar.
NJA 2009 s. 383
Vid prövning av svensk domstols internationella behörighet enligt artikel 3.1 insolvensförordningen skall en fysisk person som inte är näringsidkare anses ha platsen för sina huvudsakliga intressen där han är folkbokförd, om inte annat visas.
NJA 2009 s. 388
Vid en entreprenad, som benämnts generalentreprenad och där standardformuläret AB 72 använts, har entreprenören åtagit sig viss projektering, och i entreprenadkontraktet har angetts att entreprenören har fullt ansvar för fel och brist som har samband med projektets funktion. Entreprenören har ansetts vara ansvarig för funktionen enligt såväl de särskilda villkoren i entreprenadkontraktet som bestämmelsen om uppgiftslämnarens ansvar i kap. 1 § 9 AB 72.
NJA 2009 s. 408
Frågor om tolkning och jämkning av försäkringsvillkor.
NJA 2009 s. 424
Fråga om den som utan vinstsyfte har hjälpt nära släktingar att passera över s.k. inre gräns till Sverige kan dömas för människosmuggling.
NJA 2009 s. 437
Vid prövning av frågan om förordnande av bodelningsförrättare har make som påkallat bodelning tio år efter äktenskapsskillnad inte ansetts ha förlorat rätten att påkalla sådan.
NJA 2009 s. 441
Fråga om ersättning för rättegångskostnad avseende arbete som utförts av parts anställde jurist.
NJA 2009 s. 447
Bevisvärdering i våldtäktsmål.
NJA 2009 s. 463
Vid överträdelse av Europakonventionen i verksamhet som en kommun svarar för har kommunen ansetts kunna åläggas att betala skadestånd även utan särskilt lagstöd i den mån det behövs för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen.
NJA 2009 s. 475
Resningsärenden. I ärendena uppkommer frågan om betydelsen av att polisen vidtagit provokativa åtgärder (I och II).
NJA 2009 s. 485
Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller innan denna börjat verkställas (II och III).
NJA 2009 s. 500
Separationsrätt vid utsökning för den som frånhänts kontomedel genom brott.
NJA 2009 s. 519
En talan om återbetalning av medel, vilka av misstag förts över till annan än den avsedde mottagaren, har inte ansetts vara en talan som avser skadestånd utanför avtalsförhållanden enligt den särskilda regeln om domstols behörighet i artikel 5.3 i 1988 års Luganokonvention.
NJA 2009 s. 531
Hinder mot utlämning. Ett beslut att gripa en person för att denne skall föras till förhör under förundersökning och ett beslut om internationell efterlysning som syftat till att verkställa detta beslut har inte, varken vart för sig eller tillsammans, ansetts som ett beslut om häktning eller annat beslut med samma verkan.
NJA 2009 s. 534
Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning på vissa handelsfartyg har ansetts tillämpliga när ett segelmotorfartyg seglat med s.k. paying crew.
NJA 2009 s. 548
Prövningstillstånd krävs för att hovrätten ska pröva överklagande av fastighetsdomstolens avgöranden i mål som enligt anläggningslagen ska handläggas som fastighetsbildningsmål.
NJA 2009 s. 550
Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening.
NJA 2009 s. 557
Fråga om hinder mot utlämning för politiska brott. 6 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2009 s. 559
Frågor om påföljd och utvisning vid fickstöld.
NJA 2009 s. 570
En sådan partiell nyttjanderätt till fast egendom som behandlas i 7 kap. 3 § första stycket JB får som huvudregel överlåtas utan fastighetsägarens samtycke.
NJA 2009 s. 586
Fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp (jfr NJA 1990 s. 743 och NJA 1994 s. 699).
NJA 2009 s. 590
Granskningsdispens i mål om skadegörelse.
NJA 2009 s. 594
Sedan tingsrätt avvisat en skadeståndstalan mot en likvidator i ett aktiebolag därför att käranden inte styrkt att bolagsstämma beslutat att vägra ansvarsfrihet eller att väcka sådan talan, vilket utgör en processförutsättning som rätten haft att självmant beakta, har käranden tillåtits att i hovrätten åberopa ett i tingsrätten ej ingivet protokoll från extra bolagsstämma och avvisningsbeslutet undanröjts.
NJA 2009 s. 599
Tillämpning av billighetsskälen enligt 29 kap. 5 § första stycket 3 och 8 brottsbalken vid påföljdsbestämning, särskilt frågan om den omständigheten att en tilltalad avslöjat medtilltalades delaktighet kan utgöra skäl för strafflindring.
NJA 2009 s. 625
Det har ansetts ankomma på allmän domstol att pröva talan om förbud vid vite mot en kommun och ett kommunalt bolag att utbetala statsstöd i strid med bestämmelserna i artikel 88.3 i EG-fördraget.
NJA 2009 s. 632
Motpart har inte ansetts kunna förpliktas att betala ersättning för rättegångskostnader som uppkommit under det första skedet av ett exekvaturförfarande enligt Bryssel I-förordningen.
NJA 2009 s. 636
Olaga intrång i företagsbyggnader som har omfattat ofredanden i form av kränkningar av de anställdas personliga integritet har bedömts som grova brott.
NJA 2009 s. 646
En stiftelse under bildande har ansetts inte kunna föra talan om utfående av stiftelsekapitalet. Sådan talan skulle däremot ha kunnat föras i eget namn för stiftelsens räkning av styrelsen eller förvaltaren för stiftelsen eller av en av stiftaren utpekad företrädare för stiftelsen.
NJA 2009 s. 656
Hela taket på en kontorsbyggnad var sedan lång tid iordningställt som terrass. En servitutsupplåtelse som innebar att innehavaren av angränsande tomträtter, på vilka bostadsbyggnader var uppförda, fick rätt att disponera terrassen till uteplats och kolonilotter har ansetts giltig.
NJA 2009 s. 667
Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen i ett mål om tillstånd till deponering av avfall.Tillika fråga om avsättning av ett belopp i en kommuns bokslut kan anses utgöra ekonomisk säkerhet eller ha motsvarande verkan.
NJA 2009 s. 672
Fråga om återförsäljningsavtal slutet på obestämd tid och utan villkor om uppsägning kunnat sägas upp med omedelbar verkan eller endast med skälig uppsägningstid.
NJA 2009 s. 695
Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till formgivarrätt.
NJA 2009 s. 717
Enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken ska en bröstarvinges talan om återbäring av gåva väckas inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Fråga om tillämpning av bestämmelsen i ett fall där allmän förvaltningsdomstol har upphävt beslutet att registrera bouppteckningen.
NJA 2009 s. 723
Tingsrätten har avvisat ett käromål på grund av att svarandebolaget saknat behörig ställföreträdare. En fysisk person som i uppgiven egenskap av företrädare för svarandebolaget delgivits stämning i rättegången har vid prövning av rättegångskostnadsfrågan betraktats som motpart vid tillämpningen av 18 kap. 1 § rättegångsbalken och tillerkänts ersättning för kostnader som uppkommit när han gått i svaromål.
NJA 2009 s. 729
Utlämning. Om den bevisning som anges ligga till grund för ett häktningsbeslut visats vara ohållbar måste det anses att beslutet är behäftat med sådant fel att det ska anses vara uppenbart oriktigt i den mening som avses i 9 § tredje stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2009 s. 733
Stämpelskatt. Ett sådant intyg som avses i 7 § fjärde stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter måste, för att kunna ge rätt till skattebefrielse vid transport av fastighetsköp, vara undertecknat av köpare och säljare personligen eller genom laga ställföreträdare.
NJA 2009 s. 735
Offentlig försvarare, som med rättens medgivande satt annan i sitt ställe (substitution), har i mål där brottmålstaxan inte är tillämplig erhållit ersättning av allmänna medel för den extra tidsåtgång, som substitutionen medfört.
NJA 2009 s. 738
Fråga om prövningstillstånd i hovrätt beträffande beslut om ersättning för rättegångskostnad.
NJA 2009 s. 747
I fastighet som tidigare utgjort makars gemensamma bostad har inskrivningsmyndigheten ansetts kunna bevilja inteckning utan frånskild makes samtycke endast om det är uppenbart att samtycke inte erfordras.
NJA 2009 s. 751
En person har till sin fars offentlige försvarare överlämnat en gåva. Fråga om bestickning och mutbrott.
NJA 2009 s. 768
Fråga vid prövningen av en andra resningsansökan i vad mån resningsinstansen ska göra en ny värdering av det material som prövades i det första resningsärendet.
NJA 2009 s. 773
Konkursärende. Fråga om tillstånd till prövning i hovrätt när det i hovrätten åberopas omständigheter som inträffat efter konkursbeslutet.
NJA 2009 s. 776
Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande
NJA 2009 s. 796
Part, som inte överklagat i rätt tid, har ansetts ha laga förfall med hänsyn till ombudets sjukdom i form av akut stressreaktion som förorsakats av att ombudets bror hastigt avlidit.
NJA 2009 s. 798
Fråga om tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad, boende och umgänge (I-III).
NJA 2009 s. 819
En bussförare har under körning på motorväg sysslat med administrativa göromål. Det har ansetts att han inte har gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik.
NJA 2009 s. 823
Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget (I=Ö 311-09) samt i visst fall för kontoutdrag och bankallegat (II=Ö 314-09) har ansetts vara ersättningsgilla som konkurskostnader enligt 14 kap. 1 § konkurslagen.
NJA 2009 s. 832
Om en brottmålsdom överklagas endast i fråga om enskilt anspråk ska målet i hovrätten, oavsett anspråkets storlek, handläggas som ett ordinärt tvistemål och inte som ett s.k. småmål.
NJA 2009 s. 836
En tilltalad som frikänts av tingsrätten har utan att vara personligen närvarande dömts till tio års fängelse av hovrätten. Fråga om betydelsen av den tilltalades frånvaro.
NJA 2009 s. 846
Ett försäkringsbestånd har överlåtits från ett försäkringsbolag, som inte var bundet av en begränsning av regressrätten enligt vissa försäkringsbolags regressöverenskommelse RÖ 97, till ett försäkringsbolag som var bundet av denna överenskommelse. Det överlåtande bolaget har efter en tillbakaöverlåtelse eller vid talan för det förvärvande bolagets räkning ansetts inte ha bättre rätt mot skadevållaren än vad det förvärvande bolaget skulle ha haft.
NJA 2009 s. 862
Tingsrätt har inte ansetts behörig att pröva talan om skadestånd som förs av svenska ägare till fastigheter i dåvarande Tyska Demokratiska Republiken mot svenska staten, när talan grundats på att staten genom en överenskommelse med Tyska Demokratiska Republiken till följd av fel eller försummelse har berövat fastighetsägarna deras rättighet att göra gällande förmögenhetsrättsliga anspråk på fastigheterna.
NJA 2009 s. 873
Högsta domstolen är inte behörig att som första instans pröva en talan om skadestånd som uteslutande avser ideell skada på grund av långsam handläggning av ett tvistemål, fastän målet har varit anhängigt i hovrätt och Högsta domstolen.
NJA 2009 s. 877
Tolkning av försäkringsvillkor.
NJA 2009 s. 889
Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av lösöre.
NJA 2009 s. 905
En främmande stat har ansetts inte kunna åberopa immunitet som rättegångshinder mot en talan grundad på avtal om hyra av lokal för statens ambassad i Sverige.
NJA 2009 s. 913
Fråga om ett överklagande i dispositivt tvistemål kunnat förklaras förfallet när klaganden avlägsnat sig från huvudförhandlingen.
NJA 2009 s. 917
Tillstånd till hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. - Anm.: Uppgiften om målnummer, avdelning och avgörandedatum omfattas av sekretess. För att kunna publicera avgörandet på Vägledande avgöranden har Domstolsverket fört in fingerade uppgifter i dessa delar.
NJA 2009 not 1
S.O. mot Riksåklagaren angående utdömande av vite.
NJA 2009 not 2
G.W. mot H.E., K.M., L.N. och K.R. angående förordnande av boutredningsman.
NJA 2009 not 3
M.N. mot SJ AB angående fordran.
NJA 2009 not 4
E.H. mot Riksåklagaren och C.A. angående resning.
NJA 2009 not 5
C.H. mot G.R. och J.H. angående entledigande av bodelningsförrättare.
NJA 2009 not 6
A.M. mot Riksåklagaren angående återställande av försutten tid.
NJA 2009 not 7
H.T. mot Skatteverket angående resning.
NJA 2009 not 8
M.E. mot Riksåklagaren angående återställande av försutten tid.
NJA 2009 not 9
Carbaque International Aktiebolag (Carbaque) mot Fabryka Wyrobów Lnianych Swiebodzice Sp. Z.o.o. (Fabryka Wyrobów) angående verkställighet av utländsk skiljedom.
NJA 2009 not 10
K.K.M. mot Riksåklagaren angående häktning i mål angående utlämning.
NJA 2009 not 11
A.A. mot Goutera AB (Goutera) angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om handläggningsform i tvistemål.
NJA 2009 not 12
P.K. mot Riksåklagaren angående häktning i ärendet angående utlämning.
NJA 2009 not 13
K.E. mot allmän åklagare angående utvisning.
NJA 2009 not 14
D.F. mot Skatteverket angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om utmätning.
NJA 2009 not 15
S.Y. mot I.B., A-K.K. och A.P.A. angående grovt tjänstefel m.m.
NJA 2009 not 16
A.O. mot Å.T., H.Å. och B.Ö. angående skadestånd.
NJA 2009 not 17
S.E. mot J.J. angående fastställande av faderskap.
NJA 2009 not 18
A.O. mot Justitiekanslern och E-C.S. angående skadestånd.
NJA 2009 not 19
H.S. mot Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2009 not 20
L.Å.H. mot S.S. angående grovt tjänstefel.
NJA 2009 not 21
M.J. mot A.J.J. och M.B.J. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.
NJA 2009 not 22
Överklagande av R.H. angående återupptagande av mål om stöld m.m.
NJA 2009 not 23
P.M.U.U. mot staten genom Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2009 not 24
Framställning om utlämning till Republiken Azerbajdzjan av E.M.
NJA 2009 not 25
Framställning om utlämning till Vitryssland av A.B., medborgare i Vitryssland.
NJA 2009 not 26
F.A.A. mot R.A.A. angående avvisning av käromål samt ersättning enligt rättshjälpslagen.
NJA 2009 not 27
Framställning om utlämning till Ryska Federationen av ryske medborgaren K.O.
NJA 2009 not 33
M.J. och R.J. mot E.B. och L.B. angående fullföljd av fastighetsköp m.m.
NJA 2009 not 34
Riksåklagaren mot J.P. angående resning.
NJA 2009 not 35
E.L. och G.L. mot AK Portfolio Holding AB angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om utmätning av fastighet.
NJA 2009 not 36
M.W. mot G.A. angående avhysning.
NJA 2009 not 37
A.E. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2009 not 38
Bostadsrättsföreningen Skoghem Park (Skoghem) mot Malmö Stad (Staden) angående skadestånd.
NJA 2009 not 40
V.B. mot Nordea Bank AB (Nordea) angående fordran.
NJA 2009 not 41
Framställning om utlämning till Republiken Serbien av M.R., medborgare i Serbien.
NJA 2009 not 42
S.P. mot S.S.P. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet mot barn.
NJA 2009 not 43
S.T. mot Riksåklagaren angående grovt narkotikabrott m.m.
NJA 2009 not 44
A.D., M.D. och M.I.D. mot G.E., M.G., S.J. och S.L. angående enskilt åtal.
NJA 2009 not 45
S.A. mot Riksåklagaren angående häktning i ärende angående utlämning.
NJA 2009 not 46
H.A. mot A.A. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.
NJA 2009 not 47
H.A. mot K.A. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.
NJA 2009 not 48
D.T. mot Riksåklagaren angående avvisande av överklagande.
NJA 2009 not 49
J.F. mot Skatteverket angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om utmätning.
NJA 2009 not 50
S-Å.D. mot Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2009 not 51
S.Y. mot B.P. angående enskilt åtal.
NJA 2009 not 52
S.L. mot Riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse.
NJA 2009 not 53
J.S. mot Bepp’s AB angående avskrivning av mål om skadestånd.
NJA 2009 not 54
R.E. mot Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (Trygg-Hansa) angående omprövning av trafikskadeersättning.
NJA 2009 not 55
Framställning om utlämning av V.G. till Vitryssland.
NJA 2009 not 56
A.O. mot B.K. angående skadestånd.
NJA 2009 not 57
Framställning om utlämning till Ukraina av O.C.
NJA 2009 not 58
P.K. mot B.M.K. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om underhållsbidrag.
NJA 2009 not 60
AB Svenska Bostäder mot Bostadsrättsföreningen Mimer angående förening av mål jämlikt 14 kap. 7 a § RB.
NJA 2009 not 61
Överklagande av T.K. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2009 not 62
J.G. mot M.G. angående erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.
NJA 2009 not 63
The Estate of T.L. och R.L. mot J.L. angående verkställighet av utländsk dom.
NJA 2009 not 64
T.S. mot Håkanssons Trä Aktiebolag (Håkanssons) angående fordran.
NJA 2009 not 65
T.B. mot EnterCard Sverige AB, Skatteverket och Mercedes-Benz Finans Sverige AB angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om utmätning.
NJA 2009 not 66
A.S. mot M.S. Store Aktiebolag angående resning.
NJA 2009 not 67
L.W. mot OK-Q8 Finans Aktiebolag angående klagan i hovrätt över domvilla.
NJA 2009 not 68
J.Å. mot Justitiekanslern angående rättshjälp.
NJA 2009 not 69
J.J.G. mot H-Å.N. angående avvisande av talan.
NJA 2009 not 70
B.H. mot staten genom Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2009 not 71
G.O. mot Folktandvården i Uppsala län angående klagan över domvilla.
NJA 2009 not 72
A.K. mot M.K. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsbidrag.
NJA 2009 not 73
F.Å. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2009 not 74
R.A. mot Miljö- och byggnadsnämnden, Kungälv, angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om handräckning.
NJA 2009 not 75
B.A. mot Göteborgs Energi Din El AB angående återställande av försutten tid.
NJA 2009 not 76
Z.P. mot A.C.P. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.