RH 2007:1
Bevisvärdering i belysning av bl.a. innehållet i rättsintyg i mål om ansvar för misshandel; även fråga om betydelsen av att viss bevisning utgör s.k. tilltrosbevisning.
RH 2007:2
Företrädare för bolag som under två års tid och i ett mycket stort antal fall överlåtit s.k. lagerbolag genom gäldenärsbyte har dömts till fängelse för brott mot aktiebolagslagen för att uppsåtligen ha lämnat penninglån i strid med låneförbudet enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385).
RH 2007:3
Åklagaren har vid åtal för grova bedrägerier gjort gällande att den tilltalade med uppgivande av falskt namn vilselett flera målsägande. Hovrätten, som ansett att åklagaren inte visat att den tilltalade varit den person som vilselett målsägandena, har ansett sig oförhindrad att, på grundval av omständigheter som inte angetts i gärningsbeskrivningen, döma den tilltalade för grovt bedrägeri i medgärningsmannaskap.
RH 2007:4
En gäldenär har beviljats skuldsanering men på grund av missbruk inte kunnat följa betalningsplanen. Han har därefter påbörjat behandling mot sitt missbruk. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att ändra betalningsplanen på så sätt att betalningens påbörjande senarelagts.
RH 2007:5
Straffmätning vid flera brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter.
RH 2007:6
Fråga om Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift är underkastat tioårig eller treårig preskription.
RH 2007:7
Straffmätning avseende brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor samt bestämmande av skadeståndsersättning för kränkning och sveda och värk på grund av sådant brott.
RH 2007:8
Tre personer som varit häktade i tretton månader och en person som varit häktad i åtta månader har försatts på fri fot trots att de fortfarande var på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling. Skälen för häktning övervägde inte längre det intrång eller men i övrigt som häktningen innebar.
RH 2007:9
En man har dömts för grov kvinnofridskränknng mot sin hustru. Med hänsyn till att hustrun varit svårt sjuk och därmed befunnit sig i en särskilt utsatt livssituation under den tidsperiod som de brottsliga gärningarna inträffat har skadestånd enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) (kränkningsersättning) bestämts till ett högre belopp än vad som annars skulle ha varit fallet.
RH 2007:10
Tillgrepp i en självbetjäningsaffär med kassaspärr har inte ansetts som fullbordat snatteri när ingripande skett innan hela kassaområdet har passerats.
RH 2007:11
Fråga om påföljd för 79-årig man som dömts för sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt utnyttjande av underårig samt sexuellt ofredande gentemot sina barnbarn.
RH 2007:12
Den som delgetts misstanke om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll avseende visst bolag, har inte ansetts skyldig att avlägga bouppteckningsed enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen i samma bolags konkurs.
RH 2007:13
Fråga om antalet timmar ungdomstjänst för yngling som vid 16 års ålder gjort sig skyldig till mened.
RH 2007:14
Fråga om utvisning av EU-medborgare på grund av brott. Även fråga om påföljdsval.
RH 2007:15
En inlinesåkare ramlade omkull på en gång- och cykelväg och skadade sig i ett ben. Skadan orsakades av trädnedfall som blivit kvar på vägbanan sedan trädet blåst ned och en arbetstagare hos kommunen fraktat undan trädet. Frågor om kommunen ådragit sig skadeståndsansvar, i första hand till följd av lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och i andra hand på grund av de allmänna reglerna om oaktsamhet (culpa) i skadeståndslagen. Frågorna har besvarats nekande.
RH 2007:16
En eritreansk medborgare har dömts för bl.a. våldtäkt i två fall till fängelse och samtidigt utvisats från Sverige med förbud att återvända hit. Vid bedömningen av utvisningsfrågan har hovrätten i motsats till Migrationsverket funnit att hinder inte förelegat mot utvisningen och därvid, med beaktande av att den tilltalade lämnat uppenbart oriktiga uppgifter om våldtäktshändelserna, tvivlat på hans uppgifter om sina förehavanden i Eritrea.
RH 2007:17
Synnerliga skäl har ansetts föreligga att på ansökan av gäldenären ändra ett beslut om skuldsanering då Kronofogdemyndigheten i sitt beslut inte tagit hänsyn till att gäldenären skulle uppnå pensionsåldern och därmed få ändrade ekonomiska villkor under den tid som betalningsplanen löpte. Enligt hovrätten kunde det antas att förbehållsbeloppet och det disponibla beloppet på grund av förbiseende blivit felaktigt beräknade och det var uppenbart att gäldenären till följd av sin nuvarande ekonomiska situation inte skulle kunna följa den fastställda betalningsplanen.
RH 2007:18
Hyresnämndsmål. Vid bedömningen av om en hyresgäst har hyrt ut lägenheten i dess helhet i andra hand har det avgörande ansetts vara om andrahandshyresgästen haft rätt att självständigt nyttja lägenheten, inte om något av lägenhetens rum undantagits från upplåtelsen.
RH 2007:19
Straffmätning vid grovt rattfylleri (framförande av tung lastbil med en alkoholkoncentration i blodet av minst 3,45 promille).
RH 2007:20
Arbetsmiljöansvarige på ett gruppboende har efter ett anmälningspliktigt tillbud dröjt tio dagar med anmälan till Arbetsmiljöverket. Hovrätten har ogillat åtal för arbetsmiljöbrott då den tilltalade inte ansetts vara i dröjsmål i arbetsmiljöförordningens mening, eftersom gruppboendet vidtagit en rad andra åtgärder och Arbetsmiljöverket vid inspektion endast funnit icke akuta brister av mindre allvarlig art.
RH 2007:21
Den tilltalade har innehaft bilder med barnpornografiskt innehåll, dels på disketter, dels på datorns hårddisk. Hovrätten har funnit att innehav i objektivt hänseende förelegat även för raderade bilder när dessa fortfarande varit åtkomliga på så vis att de med hjälp av ett särskilt datorprogram kunnat återskapas.
RH 2007:22
Hovrätten har dömt till ansvar för bokföringsbrott bestående i underlåtenhet att bokföra affärshändelser i bolag vilka inte haft någon legal verksamhet alls, utan endast syftat till att möjliggöra utställandet av osanna fakturor för genomförande av brottsligt upplägg.
RH 2007:23
Allmän domstol (tingsrätt) avvisade talan om skadestånd då den fann att talan skulle prövas av fastighetsdomstol. Hovrätten, som konstaterade att analog tillämpning av vissa bestämmelser i plan- och bygglagen hade åberopats till grund för talan men att något uttryckligt yrkande grundat på ersättningsreglerna i denna lag inte hade framställts, fann emellertid att allmän domstol (tingsrätt) var behörig att pröva saken, varför målet återförvisades till tingsrätten.
RH 2007:24
Vittnesförhör inför domstol med personer som inte uppgett sina namn har ansetts innebära att grovt rättegångsfel förekommit och föranlett att domen i målet har undanröjts.
RH 2007:25
Avstyckning från jordbruksfastighet har ansetts medföra olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen.
RH 2007:26
Brand har uppstått till följd av att en kokplatta lämnats påslagen när en förhyrd butikslokal stängdes. Fråga om hyresgästen ådragit sig skadeståndsskyldighet.
RH 2007:27
Återbetalning enligt 20 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.
RH 2007:28
Yrkande om barns boende har framställts först i samband med överklagande av en dom på äktenskapsskillnad. Målet har i boendefrågan återförvisats till tingsrätten för fortsatt behandling.
RH 2007:29
Fråga om förutsättningar för att genom fastighetsreglering ändra ett vägservitut bildat vid avstyckning.
RH 2007:30
Fråga om fullföljdsrätt mot beslut om förskottsbetalning av utdelning i konkurs.
RH 2007:31
Fråga om styrelseordförande, rektor och avdelningschef vid universitet har gjort sig skyldiga till tjänstefel vid handläggning av ärenden om utlämnande av allmän handling.
RH 2007:32
Fråga om rätt till försäkringsersättning; Tolkning av försäkringsvillkor.
RH 2007:33
En person begärde att få utlämnat samtliga morddomar som en tingsrätt hade meddelat under ett visst år. Begäran har bifallits såvitt gäller de domar som registrerats i tingsrättens automatiserade register (VERA), där saken angivits gälla mord och där tingsrätten dömt för mord. Begäran har avslagits i övrigt då den krävt en allt för genomgripande efterforskning.
RH 2007:34
Fråga om en stämningsansökan skall avvisas på grund av res judicata då utslag tidigare meddelats av kronfogdemyndigheten efter att borgenären har ansökt om betalningsföreläggande avseende en del av den faktura på vilken talan grundas. Frågan har besvarats jakande.
RH 2007:35
Hos en person har påträffats vapen samt en stor mängd ammunition, en batong, handfängsel, tårgas, pepparspray, blyinfattade handskar, skyddsväst och walkie-talkies. Personen har dömts för förberedelse till grovt rån. Åtal för grovt vapenbrott har däremot ogillats då vapeninnehavet ansetts vara konsumerat av brottet förberedelse till grovt rån.
RH 2007:36
Fråga om fastighet mot fastighetsägarens bestridande kunde anslutas till gemensamhetsanläggning.
RH 2007:37
Sedan den tilltalade ensam överklagat domen och återkallat samtycke till att utföra samhällstjänst har påföljden bestämts till fängelse. Hovrätten har enligt grunderna för förbudet mot reformatio in pejus ansett sig förhindrad att döma till ett längre fängelsestraff än det av tingsrätten angivna alternativstraffet.
RH 2007:38
Hovrätt har ansett sig kunna meddela prövningstillstånd i brottmål i fråga om åläggande att betala avgift enligt lagen om brottsofferfond men vägra prövningstillstånd i själva saken (s.k. partiellt prövningstillstånd).
RH 2007:39
Tilltalad, som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri (2,04 promille), har antagits till försöksverksamhet med s.k. alkolås. Detta har vägts in vid bedömningen av om det finns särskilda skäl att bestämma påföljden till skyddstillsyn.
RH 2007:40
Polisens förföljande av en personbil slutade med att personbilen kolliderade med ett träd och en person avled. K.H., som tjänstgjorde som befäl vid Polismyndighetens i Skåne länskommunikationscentral (LKC) vid tiden för händelsen och som beslutat att förföljandet skulle fortsätta, åtalades för tjänstefel. Tingsrätten ogillade åtalet. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut och uttalade att det måste finnas ett betydande utrymme för olika uppfattningar i tolknings- och tillämpningsfrågor vid utövandet av tjänsten. Endast mera klara felbedömningar bör innebära ett åsidosättande av vad som gällt för uppgiften för att ansvar för tjänstefel kan bli aktuellt.
RH 2007:41
Tvist där ena maken gjorde gällande att hon vilseletts att underteckna ett äktenskapsförord har bedömts utgöra tvist om makars förmögenhetsförhållanden. Frågan om svensk domstols behörighet har därför bedömts enligt lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden.
RH 2007:42
Oenighet mellan föräldrar om var barnet ska gå i skola har ansetts inte utgöra skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden.
RH 2007:43
Utformning av domslut i återvinningsmål.
RH 2007:44
Straffmätning i mål om olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott.
RH 2007:45
Narkotikabrott avseende Subutextabletter. Brottsrubricering och straffvärde.
RH 2007:46
En tilltalad som dömts till ett kortvarigt fängelsestraff jämte utvisning har suttit frihetsberövad på häkte utan laga grund. Fråga om polismästare gjort sig skyldig till tjänstefel genom att underlåta att meddela ett förvarsbeslut beträffande den tilltalade och/eller genom att underlåta att försätta denne på fri fot.
RH 2007:47
Fråga om rättegångskostnadernas fördelning efter återkallelse av talan.
RH 2007:48
Fråga om viss verksamhet varit att bedöma som yrkesmässig förmedling av fastigheter i fastighetsmäklarlagens mening.
RH 2007:49
I en butik utan kassaspärr eller larmbåge har en gärningsman tillgripit en vara och hejdats av en anställd i dörröppningen. Fråga om snatteribrottet har fullbordats eller ej.
RH 2007:50
Yrkande i mål om klander av skiljedom om förpliktande för skiljemännen att utge vissa handlingar, bl.a. anteckningar och utkast till skiljedom, har lämnats utan bifall.
RH 2007:51
En polisman har under tjänstetid och iklädd polisuniform ställt frågor om sin sons stulna cykel till personer som han mött. Han har även besökt ett klassrum i en skola, i vilket undervisning pågick, och frågat skolbarnen om cykeln. Polismannen har ansetts ha inlett och ägnat sig åt förundersökning genom de av honom vidtagna spaningsåtgärderna. Han var dock inte behörig att vidta förundersökningsåtgärder, då jäv förelåg. Han har vidare inför skolbarnen sagt att han skall jaga deras föräldrar ”med blåslampa” och att det är ”krig”. Gärningen har bedömts utgöra tjänstefel.
RH 2007:52
Den allmänna bestämmelsen i 10 § preskriptionslagen (1981:130) om kvittning med en preskriberad fordran skall tillämpas även i fråga om en fordran som preskriberats (specialpreskription) enligt 29 kap. 13 § 3 aktiebolagslagen (2005:551), jfr 15 kap. 13 § 3 aktiebolagslagen (1975:1385).
RH 2007:53
Fråga om påföljd för ungdom som dömts för stöld. Även fråga om reformatio in pejus.
RH 2007:54
En person väckte vid en tingsrätt talan mot ett bolag p.g.a. intrång i hans upphovsrätt till en bild. Bolaget invände att tingsrätten inte var behörigt forum och yrkade att talan skulle avvisas. Fråga om tillämpning av 10 kap. 8 § rättegångsbalken då eventuellt upphovsrättsintrång skett genom publicering i resemagasin och på Internet.
RH 2007:55
En tingsrättsordförande har ansetts inte ha någon laglig möjlighet att meddela fotografer en föreskrift att fotografering in i rättssalen inte är tillåten. Tingsrättens beslut att döma till penningböter för rättegångsförseelse har därför upphävts.
RH 2007:56
En person som mot ersättning åtagit sig att vara ensam styrelseledamot i ett aktiebolag med omfattande verksamhet och vars huvudsakliga deltagande i bolagets verksamhet inskränkt sig till att han undertecknat bolagets skattedeklarationer har dömts för bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och vårdslös skatteuppgift.
RH 2007:57
Fråga om påföljd för falsk angivelse.
RH 2007:58
En bil har använts som hjälpmedel vid transport av drygt 240 gram amfetamin. Det har inte ansetts föreligga särskilda skäl enligt 6 § andra stycket narkotikastrafflagen (1968:64) att förverka bilen.
RH 2007:59
Framställande av falsk urkund genom att modern falskeligen tecknat faderns namn på en anmälan till förskola och skolbarnsomsorg har av hovrätten bedömts som urkundsförfalskning av normalgraden.
RH 2007:60
Offentlig försvarare har begärt ersättning för bl.a. två timmars väntetid som avser den tid på dagen som infallit före huvudförhandlingens början kl. 10.00. Ersättning har ej beviljats.
RH 2007:61
Försökspunkten vid grovt narkotikabrott har inte ansetts uppnådd då någon brottsplan inte fanns vid den tidpunkt då brottet skulle ha kunnat fullbordas.
RH 2007:62
Fråga huruvida försökspunkten vid rån har passerats.
RH 2007:63
En person som åtalades för mened har ansetts ha haft rätt att vägra yttra sig eftersom hon annars skulle ha röjt en brottslig handling.
RH 2007:64
Kronofogdemyndighetens beslut att avslå ett yrkande om interimistiskt beslut angående särskild handräckning får överklagas särskilt.
RH 2007:65
En jägare har skadeskjutit en älg inom eget jaktområde och därefter spårat älgen in på annans jaktområde och där avlivat den. Fråga om jägaren, trots vissa åtgärder, har gjort sig skyldig till brott mot jaktlagen genom att inte fullgöra den underrättelseskyldighet gentemot jakträttshavare eller andra som följer av 28 § andra stycket jaktlagen (1987:259). Frågan har besvarats jakande.
RH 2007:66
Ett målsägandebiträde entledigades av tingsrätten efter att enskilda anspråk avskilts för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen. Inga övriga förhållanden i målet hade förändrats. Hovrätten har inte ansett att det förelegat förutsättningar för att entlediga målsägandebiträdet enligt 4 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde eller för att överhuvudtaget på nytt pröva om rekvisiten i 1 § samma lag är uppfyllda och därför upphävt tingsrättens beslut om entledigande av målsägandebiträdet.
RH 2007:67
Bryssel I-förordningens bestämmelser om domstols behörighet vid konsumenttvister har ansetts tillämpliga på en tvist med anledning av ett avtal om utbildning. En före detta student har därför haft rätt att väcka talan mot en engelsk utbildningsanstalt vid sitt hemvistforum, och tingsrättens beslut att avvisa dennes talan har undanröjts. Det har inte funnits vara möjligt att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen i målet.
RH 2007:68
En utmätningsgäldenär har fått tillgodogöra sig kostnad för amortering av värmepump såsom bostadskostnad vid beräkning av förbehållsbelopp vid utmätning av lön.
RH 2007:69
Hovrätten har upphävt vissa av en tingsrätts förordnanden om sekretess i en dom rörande ansvar för sexualbrott.
RH 2007:70
Två män har vid ett oaviserat besök i en persons kombinerade arbetsplats och bostad sagt att denne var skyldig en annan man pengar. Besöket har upplevts som mycket obehagligt och framkallat rädsla hos den boende. De två männens agerande har ansetts utgöra tillståndspliktig inkassoverksamhet i inkassolagens mening.
RH 2007:71
Fastighetsreglering, som innebar att ett mindre land- och vattenområde skulle överföras mellan två fastigheter, tilläts inte med hänsyn till det s.k. båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § fastighetsbildningslagen (1970:988).
RH 2007:72
Fråga om innebörden av vägtrafikregisterförordningens krav på att registreringsskyltar skall vara väl synliga. Även fråga om invändningar om att förordningens bestämmelser är oklara och om en polismans uttalanden i tv.
RH 2007:73
Förskott på ersättning till likvidator har godtagits som en civilrättsligt giltig kvittning av likvidatorns arvodesfordran mot likvidationsbolagets redovisningsfordran. Kvittningen har inte kunnat återvinnas i likvidationsbolagets därpå följande konkurs.
RH 2007:74
Sedan nyttjanderättshavare beviljats inskrivning av nyttjanderätten har länsstyrelse överklagat beslutet. Fråga om länsstyrelsen haft talerätt, tillika fråga om ansökan om inskrivning av nyttjanderätten skulle avslås.
RH 2007:75
Elev har under lektion utdelat ett slag med öppen hand som träffat läraren över tinningen med övergående smärta som följd. Fråga om gärningen skall bedömas som ringa misshandel eller som misshandel av normalgraden.
RH 2007:76
Tilltalads invändning om ansvarsfrihetsgrund har, trots att den inte motbevisats, lämnats utan avseende som alltför oprecis. Dessutom fråga om straffvärdet av narkotikabrott bestående av innehav av hemodlad cannabis med varierande THC-halt.
RH 2007:77
Frivillig angivelse. Presumtion för fängelse med hänsyn till straffvärdet har inte ansetts föreligga när längden av det fängelsestraff som skulle dömas ut, om fängelse valdes som påföljd, har understigit fängelse ett år. Det i 30 kap. 9 § andra stycket 1 brottsbalken angivna särskilda skälet för skyddstillsyn har använts analogt som ett särskilt skäl för villkorlig dom.
RH 2007:78
En talan grundad på ett förlikningsavtal har avvisats av tingsrätten därför att avtalet var otillbörligt och ogiltigt enligt allmänna rättsgrundsatser. Hovrätten undanröjde beslutet med hänvisning till att omständigheterna inte var sådana att det var uppenbart att avtalet var av otillbörlig karaktär eller att det stod klart att avtalet var ogiltigt och saknade rättsverkan såsom stridande mot lag eller goda seder.
RH 2007:79
Ansvar för insiderbrott enligt insiderstrafflagen (2000:1086) och gränsen till grovt sådant brott.
RH 2007:80
Part som i ett vårdnadsmål har förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 § rättegångsbalken har i enlighet med bestämmelsen i 6 kap. 22 § andra stycket föräldrabalken ålagts betalningsansvar för del av motpartens rättshjälpskostnader.
RH 2007:81
Skäligheten av kostnadsräkning för lantmäteriförrättning har bedömts med analog tillämpning av 36 § andra stycket konsumenttjänstlagen (1985:716).
RH 2007:82
Fråga om pokerspel som anordnats för medlemmarna i en förening varit att jämställa med lotteri anordnat för allmänheten och därmed tillståndspliktigt. Även fråga om gränsdragningen till ringa brott.
RH 2007:83
I samband med att en stiftelse, som ägare av en fastighet, upplät avverkningsrätt i fastigheten till en ekonomisk förening avtalades att föreningen skulle fullgöra den skyldighet att göra avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen som enligt 14 § skogsvårdslagen (1979:429) åvilar skogsmarkens ägare. Hovrätten har funnit att det inte är förenligt med legalitetsprincipen att ge ett sådant avtalsvillkor den verkan att det straffrättsliga ansvaret som enligt 38 § första stycket 5 skogsvårdslagen kan uppkomma för skogsmarkens ägare vid underlåtenhet att göra avverkningsanmälan, överförs till förvärvaren av avverkningsrätten. Eftersom det därmed saknats en avgörande objektiv förutsättning för utdömande av straffansvar har åtalet ogillats.
RH 2007:84
Den tilltalade har i en annan persons bostad från ett bord tagit upp en oladdad Magnumrevolver, hållit i vapnet under några sekunder och sedan lagt tillbaka det. Hovrätten har funnit att hans befattning med vapnet inte inneburit att han innehaft vapnet i den mening som avses i 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67). Åtal för vapenbrott har ogillats.
RH 2007:85
Fråga i visst fall om ett narkotikabrott bestående i innehav av fyra tabletter Subutex à 8 mg är ringa.
RH 2007:86
Fråga om beaktande av andra omständigheter än mängd och art narkotika vid bestämmande av straffvärde och straffmätning i mål om ansvar för narkotikabrott.
RH 2007:87
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:88
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:89
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:90
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:91
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:92
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:93
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:94
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:95
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:96
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:97
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:98
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:99
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:100
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:101
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:102
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:103
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:104
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:105
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:106
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:107
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:108
Påföljdsval för unga lagöverträdare.
RH 2007:109
Påföljdsval för unga lagöverträdare.