RK 2010:1
IMSI-nummer med tillhörande abonnemangsuppgifter som Rikskriminalpolisen begärt att få ut av en teleoperatör har, oaktat att uppgift om från vilken terminal samtal skett därigenom avslöjats, ansetts utgöra sådan uppgift om abonnemang som omfattas av tystnadsplikten i 6 kap. 20 § första stycket 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och som ska lämnas ut enligt 6 kap. 22 § första stycket 2 samma lag.
RK 2010:2
Post- och telestyrelsen (PTS) tilldelade vissa företag tillstånd att använda radiosändare utan att anordna ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan. Ett annat företag har ansetts ha rätt att överklaga PTS beslut, även om företaget inte har ansökt om tillstånd eller på annat sätt varit part i tillståndsärendet.
RK 2010:3
Uttalanden om bevisbörda och beviskrav m.m. vid tillämpning av LRIC-metoden för kostnadsorienterad prissättning av tillträde till TeliaSonera AB:s metallbaserade accessnät (LLUB)