RH 2001:1
I mål om ersättning enligt 12 kap. 57 § jordabalken för förlust vid upphörande av lokalhyresavtal har annan uppsägningsanledning än sådan som angetts i uppsägningshandlingen ansetts inte kunna upptas till prövning. - Vid beräkning av hyresgästens förlust enligt 12 kap. 58 § 2 st. jordabalken har en av hyresgästen åberopad värdering enligt marknadsvärdemetoden inte ansetts kunna användas.
RH 2001:2
Åtal för misshandel - bestående i att A kastat en ölburk som träffat B i huvudet - har ogillats på grund av att A, som avsett att träffa en annan person, befunnits ha saknat uppsåt att misshandla B.
RH 2001:3
Fastighetsskatten avseende den fastighet som gäldenären bebor har vid löneutmätning inte fått beaktas som en del av bostadskostnaden vid bestämmande av gäldenärens förbehållsbelopp.
RH 2001:4
Om tolkningen av entreprenadhandlingar med delvis olika innehåll vid tvist om ett visst arbete ingått i entreprenaden.
RH 2001:5
Ansökan om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken - avseende förbud vid vite att bedriva konkurrerande verksamhet - har inte beviljats då åtgärden inte ansetts vara ägnad att säkerställa det anspråk (skadestånd) som föranlett ansökan.
RH 2001:6
Fråga om någon som på uppdrag av hundägaren har tagit hand om en hund därmed skall anses ha mottagit hunden till underhåll eller nyttjande på sådant sätt att hundägarens strikta ansvar inte skall anses omfatta den skada som hunden orsakar den som tagit hand om hunden.
RH 2001:7
Mot en fastställelsetalan om varumärkesintrång, avseende ett registrerat varumärke som består av ordet Turbovent och figurelement, har utan framgång gjorts invändning om att registreringen inte ger någon ensamrätt till ordet Turbovent på grund av bristande särskiljningsförmåga hos ordet. I målet har också uppkommit vissa frågor om fastställelsetalan som sådan.
RH 2001:8
Tilltalad, som dömts till villkorlig dom med dagsböter och i hovrätten yrkat att påföljden skulle bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst, har fått överklagandet avvisat.
RH 2001:9
Vid tolkningen av den särskilda forumregel som intagits i 9 kap. 2 § AB 92 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggning- och installationsentreprenader) har den praxis som utvecklats kring 1 kap. 3 d § rättegångsbalken följts.
RH 2001:10
Hovrätten har efter en proportionalitetsbedömning avslagit ett yrkande om kvarstad, trots att de i 15 kap. 1 § rättegångsbalken angivna förutsättningarna för kvarstad var uppfyllda.
RH 2001:11
Spark mot en taxichaufför har bedömts som våld mot tjänsteman.
RH 2001:12
Kravet på särskilt upprättad handling vid överenskommelse om avstående från besittningsskydd har inte ansetts uppfyllt när överenskommelsen tagits in i ett förlikningsavtal som innehöll kompletterande hyresvillkor.
RH 2001:13
Målsägande, som är advokat, har inte på den grunden ansetts sakna behov av målsägandebiträde. Begäran har däremot avslagits då behov av biträde inte kunde antas föreligga vare sig med hänsyn till målsägandens relation till den misstänkte eller andra omständigheter.
RH 2001:14
Fråga om innebörden av uttrycket "vägens mitt" vid tillämpning av den undantagsbestämmelse som gäller vid parkering i s.k. T-korsning.
RH 2001:15
Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en sjuttonårig gärningsman till sluten ungdomsvård för grovt narkotikabrott, varför påföljden bestämts till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.
RH 2001:16
En person, som brukat cannabis i Danmark, har dömts i Sverige till böter för narkotikabrott, eftersom även bruk av narkotika anses som straffbart innehav av narkotika enligt dansk lagstiftning.
RH 2001:17
Fråga om narkotikabrott bestående i innehav och överlåtelse av GHB skall anses som grovt.
RH 2001:18
Annonsering som är förbjuden enligt artskyddsförordningen har ansetts inte vara straffbar enligt miljöbalken.
RH 2001:19
Rökande bilförare, som svarat i mobiltelefon och tappat kontrollen över fordonet, har dömts för vårdslöshet i trafik.
RH 2001:20
Fråga om beviskrav för konsument där konsumentförsäkringslagen inte är tillämplig.
RH 2001:21
Jämkning av rättshjälpsavgift bör endast undantagsvis avse kostnader som uppkommit före det att ansökan om jämkning gjorts.
RH 2001:22
I mål om avhysning på grund av utebliven hyresbetalning har såväl hyresnämnden som kronofogdemyndigheten underrättat hyresgästen om möjligheten att återvinna hyresrätten. Fråga har uppkommit om vilken tidsfrist som då gällt för återvinningen.
RH 2001:23
Domare som i beslut om rättspsykiatrisk undersökning funnit övertygande bevisning föreligga för att den tilltalade begått åtalade gärningar har ansetts jäviga då de vid fortsatt huvudförhandling prövat ny bevisning som åberopats av den tilltalade.
RH 2001:24
Hyresnämndsmål. Bostadsrättsförenings beslut om balkongbygge, som inte medför någon fysisk förändring av klagandenas bostadsrättslägenheter eller berör gemensamma utrymmen eller förmåner som bostadsrättshavarna har tillgång till, har ändå bedömts menligt inverka på deras rätt genom att lägenheterna skulle bli mindre attraktiva och förlora i värde. Stämmobeslutet har därigenom ansetts vara omfattat av skyddsreglerna i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen och kräva hyresnämndens godkännande.
RH 2001:25
Åtal för rattfylleri och olovlig körning, grovt brott, mot en person som fört personbil såsom övningsledare under övningskörning har ogillats, då personen varken varit godkänd handledare eller innehaft körkort.
RH 2001:26
Fråga i mål om försäkringsersättning om beviskravet vid påstått inbrott i bostad dels huruvida inbrott över huvud taget har förekommit, dels om den som påstår sig bestulen har ägt och innehaft de föremål som han gör gällande blev stulna vid inbrottet.
RH 2001:27
Anslutningsöverklagande mot part som ej överklagat har avvisats.
RH 2001:28
Trots att väg som avsetts med lokal trafikföreskrift erhållit nytt vägnummer utan att motsvarande ändring av trafikföreskriften ägt rum, har kommunens trafikliggare ansetts vara så utformad att hinder inte förelegat att döma till ansvar för hastighetsöverträdelse grundad på överträdelse av den lokala trafikföreskriften.
RH 2001:29
Sedan tingsrätt förordnat att en skyddstillsyn skulle förenas med en månads fängelse och att domen på fängelse skulle gå i verkställighet trots att den inte vunnit laga kraft, har den tilltalade överklagat domen och hemställt om inhibition. Sådan har ansetts kunna meddelas innan fängelsestraffet börjat verkställas.
RH 2001:30
Innehav av 5 490 bilder och 38 filmer med barnpornografiskt material har inte ansetts vara grovt barnpornografibrott. Även fråga om försvarligheten av innehav.
RH 2001:31
Domstolssekreterare har inte ansetts vara behörig att förordna bodelningsförrättare i tvistigt ärende.
RH 2001:32
Avstyckning av ett område kring en sjöbod på Bohuskusten för fastighetsbildning utan anknytning till någon bostads- eller jordbruksfastighet har ansetts strida mot såväl kravet på att en fastighet skall vara varaktigt lämpad för sitt ändamål som kravet på att fastighetsbildning skall ske så att bl.a. strandskyddet inte motverkas (3 kap. 1 § och 2 § 2 st. fastighetsbildningslagen).
RH 2001:33
Fråga om utgångspunkten för preskriptionstid beträffande fordringsrätt på grund av försäkringsavtal.
RH 2001:34
En person, som tidigare hade innehaft körkort som återkallats, gjorde sig skyldig till olovlig körning. Med hänsyn till att denne vid körningen skulle ha innehaft ett nytt körkort, om han i tid hade ansökt om det, bedömdes brottet inte som grovt.
RH 2001:35
Fråga om det svenska sanktionssystemets förenlighet med EG-rätten med avseende på införsel av alkohol och tobak.
RH 2001:36
Fel i fastighet. Fråga om felet varit tillräckligt betydande för att kunna föranleda nedsättning av köpeskillingen.
RH 2001:37
Försättande i konkurs. Obestånd? Dessutom fråga om 1) tillåtligheten av att i en ansökan om konkurs åberopa samma fordran som prövats i en tidigare och då ogillad ansökan om konkurs, 2) tillåtligheten av att i hovrätt åberopa ny omständighet till stöd för ansökningen samt 3) nödvändigheten av att hålla muntligt förhör i hovrätten.
RH 2001:38
En person dömdes för försök till dråp. Gärningarna riktades mot två polismän som hade ingripit för att hindra denne från att begå självmord genom att kasta sig ut från en byggnadsställning. Den tilltalade ansågs ha begått brotten under påverkan av en allvarlig psykisk störning - ett kortvarigt psykotiskt tillstånd utlöst av rus, s.k. patologiskt rus - men inte lida av någon sådan störning vid domstillfället. Han förklarades vara fri från påföljd. - Även fråga om skadestånd vid brott som har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning.
RH 2001:39
Till förmån för fastigheten A gäller ett vid en lantmäteriförrättning bildat servitut, enligt vilket med A följer rätt att begagna väg över fastigheten B. - M var tidigare ägare till A. I samband med att hon sålde A upplät de nya ägarna till henne nyttjanderätt till vissa byggnader jämte kringliggande mark på fastigheten. - Det har ansetts att M har rätt att använda den ifrågavarande vägen med stöd av servitutet och nyttjanderättsavtalet; detta oavsett om hon enligt anläggningslagen (1973:1149) kan erhålla en sådan rätt eller ej.
RH 2001:40
En person har i samband med ett omhändertagande skallat en ordningsvakt i ansiktet så att blodvite uppstått och för detta dömts för våld mot tjänsteman. Ordningsvakten har ansetts berättigad till ersättning för lidande enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen.
RH 2001:41
Regleringen i 6 kap. 15 § föräldrabalken om fördelning av kostnadsansvaret för umgängesresor har ansetts avse endast själva resekostnaderna.
RH 2001:42
En i hovrätten åberopad originalhandling, som vid tingsrätten företetts i kopierad form, har ansetts som ett nytt bevismedel när part redan vid tingsrätten invänt att handlingen utgjorde en förfalskning. Bevisningen har avvisats med tillämpning av 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken.
RH 2001:43
Åtal för överträdelser av besöksförbud ogillat på grund av att förutsättningar för besöksförbudet inte längre förelegat då de påstådda överträdelserna begicks.
RH 2001:44
Vid ett hembesök har en försäljare och en jordbrukare ingått leasingavtal om ett dokumentskåp, varvid ett vapenskåp ingått som bonus. Fråga om avtalet skall anses ha ingåtts huvudsakligen för enskilt bruk. 36 § avtalslagen har ansetts vara tillämplig på avtalet med beaktande av utformningen av en skadeståndsklausul i leasingkontraktet och omständigheterna vid avtalets ingående.
RH 2001:45
Käranden återkallade sin talan i skadeståndsmål sedan hon fått ersättning för skadan från sitt försäkringsbolag. Hovrätten har ansett sådana särskilda skäl föreligga att käranden inte borde förpliktas att utge ersättning för rättegångskostnader till svaranden.
RH 2001:46
Ett aktiebolag har försatts i konkurs. Bolagets valde revisor har begärt ersättning för sitt arbete. Fråga om arbetet varit av sådan art att revisionsfordran skall utgå med förmånsrätt.
RH 2001:47
Sedan en part anslutningsvis överklagat såväl tingsrättens dom i huvudsaken som tingsrättens beslut om rättegångskostnader, har hovrätten avvisat anslutningsöverklagandet i den del det avsåg tingsrättens beslut om rättegångskostnader.
RH 2001:48
Fråga om ansvar för vårdslöshet i trafik för bilförare som har kört på en cyklist på en obevakad cykelöverfart. Även fråga om strafflags tillämplighet i tiden.
RH 2001:49
En bostadshyresgäst, som avträtt sin lägenhet, utfärdade ett skuldebrev på den hyresskuld som han hade ådragit sig. Bestämmelsen i 12 kap. 61 § jordabalken om specialpreskription i hyresförhållande har vid detta förhållande inte ansetts tillämplig. I stället har bestämmelserna om tioårig preskription ansetts gälla beträffande kravet.
RH 2001:50
En socialnämnds yrkande om överflyttning av vårdnaden till en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken har bifallits trots att den av socialnämnden föreslagna vårdnadshavaren inte skall bo tillsammans med barnen.
RH 2001:51
Fråga om konkurrerande skadeorsaker. Vid oklarhet om orsakssamband mellan en olycka och försäkringstagarens arbetsoförmåga är det försäkringstagaren som har bevisbördan för sitt påstående men beviskravet har satts lägre än vad som annars gäller i dispositiva tvistemål.
RH 2001:52
Åtal för medhjälp till främjande av flykt ogillat på grund av att det inte visats att den gärning som medhjälpen avsåg för medhjälparen varit i tillräcklig mån konkretiserad.
RH 2001:53
Säljare av fastighet har i köpekontrakt, som delgetts bostadsrättsförening genom hembud enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt, garanterat att inga nya hyresavtal skulle träffas avseende fastigheten. Säljaren har, trots detta, därefter tecknat skriftliga hyresavtal och tillträde har skett innan fastigheten har överlåtits genom hyresnämndens beslut om att bostadsrättsföreningen antagit säljarens hembud inom föreskriven tid. Hyresavtalen har - även om hyresgästerna skulle ha haft vetskap om upplåtelseförbudet i köpekontraktet - ansetts giltiga mot bostadsrättsföreningen.
RH 2001:54
Ersättning till offentlig försvarare har bestämts med tillämpning av gällande brottmålstaxa, oavsett att byte av offentlig försvarare skett.
RH 2001:55
Misshandel, som fortsatt när offret har varit helt utslaget och ur stånd att försvara sig, har bedömts som grov trots att den inte varit oprovocerad.
RH 2001:56
Sedan bolag ansökt om lagfart på förvärv från staten av fastigheter inom samebys året-runt-marker ovan odlingsgränsen har samebyn, sedan inskrivningsmyndigheten berett denna tillfälle att yttra sig, bestritt ansökningarna under påstående att samebyn på grund av urminnes hävd ägde bättre rätt till fastigheterna än staten. Tvist enligt 19 kap. 10 § jordabalken har inte ansetts föreligga; det har även prövats om det föreligger annat hinder för lagfart.
RH 2001:57
Dagsbot har - trots att den tilltalade senare ändrat sina uppgifter om inkomsten - bestämts med ledning av uppgifter som han lämnat vid tiden för brottet och med beaktande av att han förmått deponera bötesbeloppet.
RH 2001:58
Den som blivit ålagd besöksförbud har ansetts ha rätt att få talan mot beslutet härom prövad även sedan besöksförbudet har upphört att gälla.
RH 2001:59
Fråga vid beräkning av gåvoskatt om fastighet skulle åsättas särskilt värde på grund av att fastighetens värde förhöjts av sådan "annan liknande anledning" som avses i 22 § 2 mom. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
RH 2001:60
Påföljden för försäljning av alkoholhaltiga drycker till skolungdom har bestämts till fängelse.
RH 2001:61
Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som narkotikabrott av normalgraden.
RH 2001:62
Fråga dels huruvida makes skyldighet att avlägga ed enligt 17 kap. 5 § äktenskapsbalken och själva edsavläggelsen skall handläggas i ett mål, dels om fördelningen av rättegångskostnaderna i sådana fall.
RH 2001:63
Handikappersättning har ansetts inte vara att betrakta som en sådan sidoinkomst som bör föranleda att gäldenärens normalbelopp i motsvarande mån minskas vid utmätning av lön m.m.
RH 2001:64
Innehav av 0,16 g cannabis på en kriminalvårdsanstalt ansågs utgöra narkotikabrott, ringa brott.
RH 2001:65
I ett utsökningsmål begärde klaganden att få höras under sanningsförsäkran. Detta uppfattade hovrätten som en villkorad begäran om sammanträde. Bl.a. med hänsyn till att part inte kan höras under straffansvar i ärenden avslog hovrätten klagandens begäran om sammanträde.
RH 2001:66
I ett ärende om försäljning enligt samäganderättslagen av en liten skogsfastighet, vars taxeringsvärde uppgick till 67 000 kr, hade de två delägarna vitt skilda uppfattningar om fastighens marknadsvärde och efter vilka grunder ett lägsta pris borde bestämmas. Lägsta pris har bestämts till 100 000 kr, vilket motsvarade ungefär tre fjärdedelar av vad som bedömdes vara ett påräkneligt pris vid en försäljning under normala förhållanden.
RH 2001:67
Den tilltalade, som hade överklagat tingsrättens dom, uteblev från huvudförhandlingen i hovrätten. Även åklagaren, som hade överklagat domen anslutningsvis, uteblev från förhandlingen. Den tilltalades överklagande - och som följd av det även åklagarens överklagande - ansågs vara förfallet.
RH 2001:68
Villkorlig dom med samhällstjänst undanröjd på grund av att den dömde inte medverkat till att arbetsplan för samhällstjänsten kommit till stånd.
RH 2001:69
Aktiebolag, som enligt avtal med Riksarkivet förvarat allmän handling, har i visst fall befunnits inte vara skadeståndsskyldigt för ren förmögenhetsskada som bolaget orsakat annan genom dröjsmål med att verkställa Riksarkivets beslut om utlämnande av den allmänna handlingen.
RH 2001:70
I brottmål, där brottmålstaxan inte var tillämplig, har tidsspillan ansetts ersättningsgill endast om den händelse eller det dröjsmål för vilket ersättning yrkas inte varit av underordnad beskaffenhet eller inneburit en obetydlig tidsåtgång.
RH 2001:71
Uppläsning ur utskrift av vittnesförhör som upptagits under förundersökningen där försvararen inte fått kännedom om vittnets identitet har tillåtits som bevis.
RH 2001:72
Omständigheter som för en ung lagöverträdare hänförts till strafflindringsregeln i 29 kap. 3 § 3 brottsbalken har ansetts inte kunna utgöra grund för påföljdseftergift.
RH 2001:73
Kränkningsersättning i mål angående mordbrand. En boende på ett härbärge för hemlösa har, genom att anlägga brand i sitt rum, utsatt andra boende för en sådan påtaglig risk att rätt till ersättning för kränkning förelegat.
RH 2001:74
Fråga om vapenbrott i visst fall skulle anses vara grovt brott eller brott av normalgraden.
RH 2001:75
Skyddstillsyn med behandlingsplan har i visst fall ansetts vara den lämpligaste påföljden. Fråga bl.a. om, då den tilltalade redan undergick skyddstillsyn, om ny skyddstillsyn med behandlingsplan skall utdömas eller om den redan ådömda skyddstillsynen, förenad med en behandlingsplan, skall förordnas avse även de aktuella brotten.
RH 2001:76
En produkt avsedd för en begränsad kundkrets där engelska språket är vanligt förekommande har som varumärke haft ett sammansatt ord på engelska. I mål om hävning av varumärkesregistrering har vid prövningen av varumärkets särskiljningsförmåga uppmärksammats vad det sammansatta ordets enskilda beståndsdelar kan betyda. 13 § första stycket och 25 § varumärkeslagen.
RH 2001:77
Fel hos tjänst. Fråga om tjänsten utförts fackmässigt och om försummelse att underrätta beställaren om förhållanden av betydelse för denne har medfört att tjänsten skall anses felaktig.
RH 2001:78
Finansbolag har vid köp av lastbil med släp inte gjort en tillräcklig kontroll av säljarens rätt att förfoga över fordonen för att kunna anses ha varit i god tro vid förvärven av fordonen.
RH 2001:79
Påföljd för grovt vapenbrott.
RH 2001:80
Med hänvisning till allmänna rättsgrundsatser om nyttjanderättshavares skyldighet har en arrendator befunnits skyldig att återlämna arrendestället i såvitt möjligt samma skick som då det tillträddes.
RH 2001:81
En ändring i de förhållanden som ursprungligen har konstituerat svensk domstols behörighet enligt Luganokonventionen innebär inte att behörigheten senare går förlorad. Även fråga om innebörden av begreppet sakligt samband i art. 6.1 Luganokonventionen.
RH 2001:82
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 1 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.
RH 2001:83
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 2 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.
RH 2001:84
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 3 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.
RH 2001:85
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 4 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.
RH 2001:86
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 5 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.
RH 2001:87
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 6 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.
RH 2001:88
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 7 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.
RH 2001:89
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 8 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.
RH 2001:90
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 9 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.
RH 2001:91
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 10 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.
RH 2001:92
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 11 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.