RH 2012:1
Hyresnämndsmål. En hyresgästförening har yrkat att en förhandlingsordning ska tecknas med hyresvärden för en fastighet med endast fyra bostadslägenheter. Tre av hyresgästerna har ställt sig bakom förslaget. Hovrätten har funnit att varken förarbetena till hyresförhandlingslagen eller praxis ger stöd för att prövningsfastigheten måste innehålla ett minsta antal lägenheter för att det ska komma i fråga att fastsälla en förhandlingsordning. Skäl att införa en förhandlingsordning har ansetts föreligga.
RH 2012:2
Hyresnämndsmål. Vid bedömningen av om fråga varit om en otillåten andrahandsupplåtelse har - när tiden för den otillåtna upplåtelsen inte varit ensamt avgörande för om hyresavtalet ska upphöra - särskild vikt lagts vid förstahandshyresgästens agerande för att upplösa hyresförhållandet med andrahandshyresgästen.
RH 2012:3
Ett moderbolag har övertagit sitt dotterbolags betalningsförpliktelser genom att ingå ett avtal med dotterbolagets avtalspart. Avtalet mellan dotterbolaget och dotterbolagets avtalspart innehöll en skiljeklausul. Hovrätten har funnit att dotterbolagets avtalspart, varken på avtalsrättslig grund eller med stöd av obligationsrättsliga principer, kunnat åberopa skiljeklausulen mot moderbolaget.
RH 2012:4
Utmätning av personbil med ett uppskattat värde om 5 000 kr har inte ansetts som en försvarlig åtgärd enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken.
RH 2012:5
Tingsrätten avslog ansökan om rättshjälp. Efter överklagande bedömde hovrätten att det fanns förutsättningar att bevilja rättshjälp. Hovrätten undanröjde tingsrättens avslagsbeslut och återförvisade ärendet för fortsatt handläggning, detta med hänsyn till att det föreslagna rättshjälpsbiträdet hade begärt förhandsbesked om sin rätt till ersättning.
RH 2012:6
Hovrätten har - till skillnad från tingsrätten - inte bedömt ett mutbrott som grovt brott. Brottet har därmed varit preskriberat, och hovrätten lämnade åtalet utan bifall.
RH 2012:7
Hovrätten har vid fråga huruvida rättegångskostnad har varit skäligen påkallad för tillvaratagande av vinnande parts rätt då kostnadsräkningen inte i detalj redovisat det arbete som utförts, den tid som nedlagts eller vilka åtgärder som utförts, inte funnit skäl att frångå presumtionen för att yrkad ersättning ska godtas.
RH 2012:8
Fråga om en i säljarens allmänna villkor, som i och för sig ansetts utgöra avtalsinnehåll, intagen skiljeklausul har blivit en del av parternas avtal genom säljarens hänvisning till dessa villkor har besvarats nekande.
RH 2012:9
Polisassistent som på sin fritid ingripit mot en berusad person har frikänts från ansvar för misshandel alt. tjänstefel. Fråga bl.a. om polisassistentens rätt att använda våld enligt 8 och 10 §§ polislagen.
RH 2012:10
Nära anhörigs sjukdom har medfört ett påtagligt hjälpbehov som inte kunnat förutses. Omständigheterna har ansetts innebära att det varit uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift för olovlig parkering.
RH 2012:11
Hovrätten har funnit att det krävs att en konkursförvaltare har ett inte obetydligt handlingsutrymme för att kunna göra processuella överväganden och fatta beslut. Hovrätten har bl.a. mot bakgrund därav funnit att konkursförvaltaren i sitt sätt att hantera och redovisa en fråga om återvinning inte brustit i omsorg och skicklighet på ett sätt som ska tillåtas påverka konkursförvaltarens arvode.
RH 2012:12
Förordnad god man för ett ensamkommande flyktingbarn har ersatts enligt en av överförmyndarnämnden fastställd schablon. Hovrätten har konstaterat att vid fastställande av arvode till god man har en kommun som utgår från en schablonersättning alltid att pröva om schablonen svarar mot ett skäligt arvode för den gode mannens ersättningsgilla arbetsinsatser.
RH 2012:13
Hyresnämndsmål. Hyresvärd gör gällande att hyresgäst brustit i sin skyldighet att vårda lägenheten väl och att hyresrätten därför är förverkad. Fråga om tillsägelse om rättelse har rättslig verkan (jfr RH 1989:98).
RH 2012:14
Tingsrätt har, genom att oriktigt avvisa av åklagaren och målsäganden åberopat psykologvittne och psykologutlåtande, åsidosatt målsägandens rätt till en rättvis rättegång.
RH 2012:15
En person har fört en båt, som inte faller under bestämmelsen i 20 kap. 4 § första stycket sjölagen, med en alkoholkoncentration i utandningsluften om 0,57 milligram per liter. Sjöfylleri har inte ansett föreligga.
RH 2012:16
Hyresgästföreningarna i Sverige, som var ideella föreningar, har slagits samman till en förening genom ett fusionsliknande förfarande. Frågan om ett avtal om förhandlingsordning därigenom har överförts på den nya hyresgästföreningen utan motpartens godkännande har besvarats nekande.
RH 2012:17
Ett försök till tillgrepp av en butiksvara värd 149 kr har, trots att verktyg använts för att avlägsna ett varularm, inte bedömts som försök till stöld.
RH 2012:18
Urkundsförfalskning? - Dokument som har framställts med en dators ordbehandlingsprogram och därefter skickats med e-post har inte ansetts som urkunder i brottsbalkens mening.
RH 2012:19
En person som frigetts villkorligt från ett tidsbestämt livstidsstraff för mord har under prövotiden för den villkorligt medgivna friheten dömts för bl.a. grov våldtäkt mot barn. Fråga om personen förverkat hela eller delar av den villkorligt medgivna friheten.
RH 2012:20
Hovrätten har förordnat om inhibition av en dom på skyddstillsyn med samhällstjänst endast avseende föreskriften om samhällstjänst.
RH 2012:21
Påbörjad utmätning i annat EU-land har inte ansetts utgöra hinder mot utmätning i Sverige.
RH 2012:22
Den enskildes dödsbo har i visst fall ålagts betalningsskyldighet för arvode och ersättning till den enskildes gode man trots att den enskildes inkomster under det år när uppdraget utförts inte översteg någon av de i 12 kap. 16 § tredje stycket föräldrabalken angivna beloppsgränserna.
RH 2012:23
Två makar har överlåtit en fastighet till ett bolag som de indirekt ägde till 80 procent. Överlåtelsen har med hänsyn till omständigheterna kring överlåtelsen ansetts utgöra stämpelskattepliktigt tillskott trots att det betecknats som gåva och det angivna vederlaget motsvarade endast 37,5 procent av det i stämpelskattehänseende relevanta taxeringsvärdet.
RH 2012:24
Pistolskott genom lår och underben i syfte att bestraffa en person som inte längre ville vara medlem i en MC-gruppering samt pistolhot mot huvudet i samband härmed har bedömts som synnerlig grov misshandel och övergrepp i rättssak, grovt brott.
RH 2012:25
I syfte att bortskaffa mer än 2 000 liter lösningsmedel har ett antal fat med sådant medel penetrerats, välts och stuckits i brand i en grustäkt. Gärningen har bedömts som grovt miljöbrott. Även fråga om straffmätning.
RH 2012:26
Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan kommersiellt syfte har bestämts till ett förhållandevis högt bötesstraff. Gärningen har bestått i att en person olovligen har gjort 44 ljudupptagningar tillgängliga för allmänheten genom överföring via Internet.
RH 2012:27
Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan kommersiellt syfte har bestämts till ett förhållandevis högt bötesstraff. Gärningen har bestått i att en person olovligen har gjort en ljud- och bildupptagning tillgänglig för allmänheten genom överföring till allmänheten via fildelningstjänsten The Pirate Bay på Internet.
RH 2012:28
En advokat hade som ombud biträtt ett aktiebolag och majoriteten av dess aktieägare i tvist mot en tredje aktieägare. Bolaget trädde senare i likvidation och advokaten utsågs till likvidator. Omständigheterna ansågs vara sådana att förtroendet för hans opartiskhet i likvidationen kunde rubbas. Han ansågs därför inte lämplig som likvidator och entledigades från uppdraget.
RH 2012:29
Frågan om ett måleribolag har fullgjort sin skyldighet enligt konsumenttjänstlagen att avråda en privatperson från att låta utföra en tjänst där osäkerhet om resultatet förelegat. Även frågan om bevisbördans placering för att ett avrådande har skett. - I hovrätten biträddes privatpersonen av Konsumentombudsmannen.
RH 2012:30
Ombud i ett tvistemål har ansetts behörigt att för sina huvudmäns räkning motta delgivning av ett editionsföreläggande som förenats med vite.
RH 2012:31
En kommun som har beviljat försörjningsstöd för en familjs boende har ensam företagit de rättshandlingar gentemot ett bolag varigenom upplåtelsen av en hyreslägenhet för familjens boende inletts och avslutats samt erlagt hyra för boendet. Det har ansetts ankomma på kommunen, för att undgå att själv bli bunden av hyresavtalet, att klargöra för bolaget att kommunen handlat i familjens och inte i eget namn.
RH 2012:32
Antagande av ett ackordsförslag var beroende av om rekonstruktörens anmärkning mot ett bolags fordran skulle godkännas eller inte. Hovrätten instämde i tingsrättens slut att anmärkningen skulle godtas och ackordet fastställas. Fråga om omfattningen av den prövning som rätten ska göra enligt 3 kap. 24 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
RH 2012:33
En längre tids passivitet har medfört att rätten gått förlorad att klandra beslut fattade på årsmöte i en ideell förening.
RH 2012:34
Tilltalad som transporterat narkotika i bil vid färd från Nederländerna via Tyskland och Danmark till Sverige och som vid ankomsten till Sverige gripits vid tullvisitation i Helsingborgs hamn har åtalats för narkotikabrott, bestående i transporten av narkotikan från Nederländerna till Sverige, och för narkotikasmuggling, men endast fällts till ansvar för narkotikasmuggling.
RH 2012:35
Hovrätten har funnit att innehav av 6,84 gram cannabisharts vid intagningen till en kriminalvårdsanstalt, trots avsikt att ta med sig narkotikan in på anstalten, ska rubriceras som narkotikabrott, ringa brott, eftersom risken för upptäckt varit uppenbar.
RH 2012:36
En person har innehaft sex olika vapen, varav flera saknat legalt användningsområde, samt tillhörande ljuddämpare och ammunition. Omständigheterna har ansetts tala starkt för att vapnen skulle komma till brottslig användning. Utredningen visar vidare att personen har bistått andra med reparation och förändring av vapnen och att han därigenom har spelat en viktig roll när det gällt tillgången på fungerande illegala vapen i kriminella kretsar. Fråga om rubricering och straffvärde.
RH 2012:37
Hyresnämndsmål. När bulvanregeln i 7 kap. 31 § jordabalken är tillämplig har fastighetsägaren haft rätt att säga upp hyresavtalet med andrahandshyresgästen och få förlängningstvisten prövad vid hyresnämnden.
RH 2012:38
Hovrätten har avslagit ett yrkande om att svaranden i ett mål om patentintrång ska föreläggas att lämna information om egen försäljning av påstådda intrångsföremål. Bedömningen i hovrätten har gjorts med beaktande av såväl det s.k. IPRED-direktivet som patentlagens bestämmelse om att föreläggande inte får avse information som innebär yppande av egen brottslighet.
RH 2012:39
Enkelt bolag har ansetts bildat genom konkludent handlande och har ansetts trätt i likvidation i samband med att verksamheten upphört.
RH 2012:40
Sökandens rätt att överklaga ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande har ansetts inte vara begränsad till kostnader i målet.
RH 2012:41
Målsägandes rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för andra dagar än den då han kallats till förhandling.
RH 2012:42
Frågor om påföljd och skadestånd i mål om ansvar för samlag med avkomling.
RH 2012:43
Vid skattebrott med ett straffvärde om fängelse fyra månader har påfört skattetillägg medfört reducering av straffvärdet motsvarande en månads fängelse.
RH 2012:44
Fråga om beviskrav vid ansökan om intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen. Hovrätten har funnit att det är tillräckligt att det skäligen kan antas att ett upphovsrättsligt skydd finns för de alster som åberopas i ansökan.
RH 2012:45
En person som har anordnat och drivit en fildelningstjänst, en så kallad Direct Connect-hubb, har dömts för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.
RH 2012:46
Hovrätten har avslagit en konkursförvaltares begäran om förskott på arvode i enlighet med 14 kap. 12 § konkurslagen (1987:672). Hovrätten har med hänsyn till omfattningen av det arbete som utförts, den tid som konkursen varat och ytterligare beräknats pågå funnit att det inte kan anses rimligt att bevilja det begärda förskottet.
RH 2012:47
Hyresnämndsmål. Hovrätten har, trots hyresgästens relativt omfattande hyresförseningar, funnit det oskäligt att låta hyresavtalet upphöra. Hovrätten har särskilt beaktat att förseningarna förekommit under en begränsad period då hyresgästen varit intagen på sjukhus samt att socialförvaltningen sedan viss tid betalar in hyresbeloppet direkt till hyresvärden.
RH 2012:48
Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresgästens hyresförseningar varit så omfattande att hyresavtalet inte ska förlängas trots att socialtjänsten numera betalar hyran direkt till hyresvärden. Hovrätten har särskilt beaktat att två förseningar var mycket långa samt att hyresförseningar förekom även efter uppsägningen.
RH 2012:49
Hyresnämndsmål. Hovrätten har, trots hyresgästens relativt omfattande hyresförseningar, funnit det oskäligt att låta hyresavtalet upphöra. Hovrätten har särskilt beaktat att det inte tillräckligt tydligt klargjorts för hyresgästen att betalningsförsummelserna kunnat leda till hyresavtalets upphörande samt att hyresgästen efter uppsägningen betalat hyran i tid.
RH 2012:50
Fråga om brott mot aktiebolagslagens låneförbud är ett brott av sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse.
RH 2012:51
I mål om rån med ett straffvärdet motsvarande två års fängelse har beaktats att den tilltalade frivilligt angett sig vilket medfört att straffet bestämts till ett års fängelse.
RH 2012:52
Förbudet mot stannande eller parkering i 3 kap. 53 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) gäller vid parkering på den anslutningsfria sidan i en s.k. T-korsning.
RH 2012:53
Fråga om straffbarhet av hastighetsöverträdelse på 120-väg.
RH 2012:54
Hovrätten har på grund av EU:s beaktanderambeslut ansett sig skyldig att vid straffmätningen ta hänsyn till att brottet begåtts innan den dömde påbörjat verkställighet i Danmark av en där meddelad dom.
RH 2012:55
Hyresnämndsmål. Villkor vid förvärv av två fastigheter innebärande att båda fastigheterna måste förvärvas har inte ansetts uppenbart oskäliga mot den bostadsrättsförening som anmält intresse av att förvärva fastigheterna.
RH 2012:56
Betydelsen av att misshandel har begåtts i samband med idrottsutövning.
RH 2012:57
Avvisande av överklagande med stöd av 49 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken.
RH 2012:58
Allmänfarlig vårdslöshet. Oaktsamhetsbedömning avseende tilltalad som led av allvarlig psykisk störning när hon orsakade brand i bostadslägenhet.
RH 2012:59
Två väktare som gjort ett obefogat ingripande mot en nattklubbsgäst har dömts för misshandel och olaga frihetsberövande. Straffvärdet har bedömts uppgå till fängelse tre månader men påföljden bestämdes till villkorlig dom och böter då ingen av dem kunde räkna med att i framtiden få arbeta som ordningsvakter.
RH 2012:60
Sedan åklagaren och den tilltalade inom treveckorsfristen överklagat tingsrättens dom i vissa delar, har åklagaren anslutningsvis överklagat domen i andra delar. Sistnämnda överklagande har avvisats.
RH 2012:61
Hyresnämndsmål. Utdömande av vite efter åtgärdsföreläggande. Hovrätten konstaterade att ändamålet med vitet inte hade förfallit trots att hyresgästen flyttat från lägenheten, eftersom hyresförhållandet bestod när åtgärden enligt vitesföreläggandet senast skulle ha vidtagits.
RH 2012:62
Åklagaren har i sin plädering alternativt yrkat att den tilltalade ska dömas för försök till ett åtalat brott men har inte i anledning av detta velat justera gärningsbeskrivningen. Att i sådant fall genom tolkning av gärningsbeskrivningen ändå pröva frågan om ansvar för försöksbrottet har inte ansetts kunna ske.
RH 2012:63
Åklagaren har i gärningsbeskrivningen inte angivit de konkreta rättsfakta som åtalet avser. Eftersom det därmed inte går att identifiera de brottsliga gärningar som åklagaren lagt den tilltalade till last har åtalet ogillats.
RH 2012:64
Svensk domstol är inte behörig att pröva en talan om personlig betalningsskyldighet för styrelseledamot enligt aktiebolagslagen mot en person med hemvist i Tyskland.
RH 2012:65
En orangefärgad skylt som, på en transportenhet med farligt gods, placerats på insidan av fordonets framruta har varken ansetts vara placerad framtill eller ansetts vara tydligt synlig. Skylten har därför enligt gällande föreskrifter inte varit rätt placerad.
RH 2012:66
Tingsrätten har bifallit en faderskapstalan i princip enbart på de uppgifter som modern lämnat och utan att den man mot vilken talan fördes bidragit med några uppgifter alls. Fråga har uppkommit om tingsrätten fullgjort sin utredningsskyldighet.
RH 2012:67
Tingsrätten har i ett brottmål prövat enskilt anspråk hänförligt till brott, för vilket åtalet lagts ned på grund av preskription. Hovrätten har ansett att det enskilda anspråket inte kunnat prövas inom ramen för brottmålet eftersom någon ansvarstalan inte längre förelegat i den delen. Tingsrättens dom i frågan om det enskilda anspråket har undanröjts och målet i den delen återförvisats till tingsrätten.
RH 2012:68
Fråga om detaljplan i visst fall utgjort hinder enligt 23 kap. 2 § jordabalken för inskrivning av s.k. utsiktsservitut.
RH 2012:69
Fråga om skyldighet för fastighetsmäklare att upplysa köparen om följderna av att köpeskillingen inte betalas och verka för att fastighetsköpet villkoras av att köparen beviljas lån.
RH 2012:70
Straffskärpning på grund av återfall i brott. Även fråga om följderna av ett utvisningsbeslut för en EU-medborgare.
RH 2012:71
En samfällighetsförening kan inte låta bli att avsätta medel till en fond för förnyelse och underhåll av sådana skäl att föreningens stadgar inte innehåller några grunder för fondavsättningen och att planer för förnyelse och underhåll saknas.
RH 2012:72
Reglerna om avgångsvederlag i lagen om handelsagentur har inte ansetts vare sig direkt eller analogiskt tillämpliga på avtalsförhållande mellan en brödtillverkare och ett säljföretag, när brödtillverkarens försäljning huvudsakligen skett via oberoende grossister och säljföretaget endast i mindre omfattning förmedlat anbud från de slutliga köparna till dessa grossister.
RH 2012:73
Exekutiv försäljning av andel av bostadsrätt. Fråga om avsevärt högre köpeskilling kunnat förväntas vid nytt försäljningsförsök.
RH 2012:74
Kommuns talan mot bidragstagare enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ledde till att förvaltningsrätten ålade bidragstagaren att återbetala av kommunen utbetalt ekonomiskt bistånd enligt samma lag. Av kommunen senare väckt talan mot bidragstagaren om återbetalning av samma bistånd har avvisats, även till den del den gällt vid förvaltningsrätten inte yrkad dröjsmålsränta.
RH 2012:75
Enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ska talan mot bidragstagaren om återbetalning av oriktigt utbetalt ekonomiskt bistånd väckas av socialnämnden i förvaltningsrätten. Regeln i 10 kap. 17 § första stycket 1 rättegångsbalken har inte ansetts hindra att kommunen mot bidragstagaren i stället i allmän domstol för en på brott grundad skadeståndstalan som avser ersättning för det oriktigt utbetalade ekonomiska stödet.
RH 2012:76
Hyresnämnd har ansetts exklusivt behörig att göra intresseavvägningar enligt 12 kap. 46 § JB. Den upplåtna nyttjanderätten har bedömts som en allmän nyttjanderätt, då den arbetsprestation som ålåg nyttjanderättshavaren inte ansetts utgöra hyresersättning.
RH 2012:77
En 19-åring har fällts till ansvar för rån. Frågor om tillämpningen av 23 kap. 5 § brottsbalken, val av påföljd samt straffmätning.
RH 2012:78
En person som var åtalad för hastighetsförseelse bestred ansvar på grund av nöd. Nödinvändningen utvecklades i en skrift och ingen av parterna åberopade muntlig bevisning. Sedan tingsrätten avgjort målet utan huvudförhandling och ogillat åtalet har åklagaren överklagat domen och gjort gällande att tingsrättens bevisvärdering var felaktig. Fråga om målet kunnat avgöras utan huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt.
RH 2012:79
Fråga om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott vid innehav av ecstasy.
RH 2012:80
Ett testamente har försetts med ett vittnesintyg enligt 10 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken. Bevisbördan för påståendet att testamentsvittnenas underskrifter varit falska åvilar därmed den som klandrat testamentet.
RH 2012:81
Part som har beviljats rättshjälp i ett vårdnadsmål har därefter ansökt om ny rättshjälp i ärende gällande verkställighet av ett beslut i vårdnadsmålet. Då ansökan har ansetts innefatta en annan rättslig angelägenhet än den i vårdnadsmålet har ansökan bifallits.
RH 2012:82
Ett överklagande av utmätning kom in i rätt tid men efter det att de utmätta medlen betalats ut och beslutet om utbetalning vunnit laga kraft. Tingsrättens beslut att inte pröva överklagandet har undanröjts eftersom det inneburit ett åsidosättande av rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.
RH 2012:83
Vid narkotikasmuggling har det ansetts förmildrande att införseln skedde för eget bruk.
RH 2012:84
Är avsaknad av förråd som påståtts tillhöra en bostadsrättslägenhet ett sådant fel som berättigar köpare till prisavdrag från köpeskillingen? Hur ska värdet av avsaknaden av ett förråd beräknas? Överviktsprincipens tillämpning i fråga om rättegångskostnader.
RH 2012:85
Mål om otillbörlig marknadspåverkan. Vid s.k. egenhandel har transaktioner som stått för endast en mindre andel av dagsomsättningen ansetts vara ägnade att otillbörligen påverka marknadspriset och andra villkor för handeln med finansiella instrument.
RH 2012:86
Straffvärdet för grovt barnpornografibrott har ansetts motsvara fem års fängelse. Brottet har innefattat innehav och spridning av en utomordentligt stor mängd barnpornografiskt material samt egen framställning av sådant material. Materialet har innehållit skildringar av verkliga sexuella övergrepp, i några fall mot spädbarn, i form av vaginala, anala och orala samlag. Övergreppen har i många fall varit förenade med tvång och grovt våld. Den tilltalade har också själv begått sexualbrott mot barn för att framställa barnpornografi. Samtidigt har det inte visats att den tilltalade har utfört brottsligheten i vinstsyfte eller yrkesmässigt och alltså haft en sådan roll som andra kan ha i sådana här sammanhang. - En lagändring som inneburit att kravet på dubbel straffbarhet har slopats och att svensk jurisdiktion därmed har utvidgats har - när annat inte föreskrivits - ansetts ha retroaktiv verkan. - Även fråga om gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn samt f...
RH 2012:87
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:88
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:89
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:90
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:91
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:92
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:93
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:94
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:95
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:96
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:97
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:98
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:99
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:100
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:101
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:102
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:103
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:104
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:105
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:106
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:107
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:108
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:109
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:110
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:111
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:112
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:113
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:114
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:115
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:116
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:117
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:118
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:119
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:120
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:121
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:122
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:123
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:124
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:125
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:126
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:127
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:128
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:129
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:130
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:131
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:132
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:133
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:134
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:135
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:136
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:137
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:138
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:139
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:140
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:141
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:142
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:143
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:144
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:145
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:146
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.