NJA 2005 s. 3
Sedan Jordbruksverket beviljat ett EU-bidrag har kronofogdemyndighet i ett "beslut om kvittning" utan utmätning tagit bidraget i anspråk för en statens fordran mot bidragsmottagaren. Åtgärden har befunnits sakna lagstöd och har undanröjts.
NJA 2005 s. 9
Beslut om förordnande av syssloman enligt 13 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385) får inte överklagas särskilt.
NJA 2005 s. 11
Efter det att ett bolag har försatts i konkurs har ett ömsesidigt försäkringsbolag, där konkursbolaget var försäkringstagare, fördelat återbäringsmedel till bolaget. Beloppet har inte ansetts omfattat av företagshypotek enligt lagen (1984:649) om företagshypotek. (Jfr NJA 1982 s. 900 och 1997 s. 759.)
NJA 2005 s. 17
Fråga huruvida domstol kan undanröja betalningsansvar för felparkeringsavgift på den grunden att en överträdelse bedöms som obetydlig.
NJA 2005 s. 20
Rätten att parkera bil på parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd förutsätter, förutom erforderligt tillstånd, att tillståndet används på det sätt som framgår av Vägverkets föreskrifter.
NJA 2005 s. 26
Förskott på arvode till konkursförvaltare har ansetts kunna utgå av allmänna medel. Tillika fråga om partsställningen i hovrätt.
NJA 2005 s. 29
Fråga, i anledning av ett yrkande om interimistisk kvarstad, huruvida omständigheterna är sådana att fara i dröjsmål kan anses föreligga. 15 kap. 5 § 3 stycket rättegångsbalken.
NJA 2005 s. 33
Grundlagskonform tillämpning av blankettstraffstadgande som har fängelse i straffskalan och som fylls ut av myndighetsföreskrifter.
NJA 2005 s. 44
Borgen. Ett aktiebolag som gått i konkurs och enligt bolagsrättsliga regler upplösts efter konkursens avslutande har varit gäldenär i ett fordringsförhållande. Bolagets upplösning har inte ansetts inverka på borgensansvaret för fordringen. Regeln i 8 § andra stycket preskriptionslagen (1981:130) om accessorisk preskription av fordran på grund av borgen har inte ansetts tillämplig när gäldenärsbolaget upplösts innan fordringen preskriberats mot bolaget.
NJA 2005 s. 66
I ett dispositivt tvistemål har talan grundats på att en uppfinning var patenterbar. Talan ogillades sedan käranden låtit patentansökan förfalla. Käranden ansökte om resning under åberopande av att patent efter förnyad ansökan hade beviljats. Giltig ursäkt?
NJA 2005 s. 71
Resningsärende. Rätten har i ärende om bestämmande av förvaltararvode och fastställande av utdelning i konkurs satt ned arvodet till förvaltaren, varvid ytterligare medel blivit tillgängliga för utdelning till fordringsägarna i konkursen. Fråga om och i vad mån en nytillkommen fordran får beaktas när utdelningsförslaget därvid görs om.
NJA 2005 s. 76
Fråga om tillämpning i resningsärende av bestämmelsen om editionsföreläggande i 38 kap. 8 § rättegångsbalken jämförd med 36 kap. 5 § samma balk.
NJA 2005 s. 78
Ett beslut att meddela prövningstillstånd kan bli föremål för prövning i den ordning som gäller för klagan över domvilla, om det i det enskilda fallet undantagsvis framgår att en prövning av denna klagan har en praktisk funktion att fylla.
NJA 2005 s. 80
I mål om ansvar för barnpornografibrott har ansetts att den tilltalades vetskap om att målsägandena varit under 18 år inte utgjort en sådan omständighet kring bilderna som avses i straffbestämmelsens definition av "barn". 16 kap. 10 a § andra stycket BrB.
NJA 2005 s. 91
Fråga om utlämnande av allmän handling med uppgift om en häktads identitet. 9 kap. 17 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
NJA 2005 s. 97
Principer för bestämmande av ersättning till offentliga försvarare och rättshjälpsbiträden för arbete med överklagande i mål i vilka prövningstillstånd fordras.
NJA 2005 s. 100
Talan grundad på avtal om utarrendering av hotellrörelse, innefattande andrahandsupplåtelse av hotellets lokaler, har inte ansetts avse nyttjanderätt till fast egendom i den mening som avses i artikel 16.1 i Brysselkonventionen.
NJA 2005 s. 109
Fråga i mål om ansvar för brott mot vattenlagen (1983:291) huruvida ett visst vattenföretag varit tillståndspliktigt.
NJA 2005 s. 133
En bil har använts som hjälpmedel vid grov narkotikasmuggling. Det har ansetts finnas särskilda skäl enligt 17 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling till att förklara bilens värde förverkat.
NJA 2005 s. 137
En offentlig försvarare har vid huvudförhandling i hovrätten med tillämpning av 21 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken satt annan i sitt ställe (substitution). Den av Domstolsverket fastställda brottmålstaxan har därvid ansetts tillämplig och den som anlitats som substitut har inte ansetts ha en självständig rätt till ersättning av allmänna medel enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken.
NJA 2005 s. 142
Avtalsvillkor som ger leasegivare rätt att ändra avgift vid ränteändring avseende den egna finansieringen har ansetts medföra skyldighet att sänka avgiften vid räntesänkning. Tillika fråga om leasetagaren, sedan avtalet överlåtits, har rätt till återkrav mot förvärvaren för överlåtarens överdebiteringar.
NJA 2005 s. 167
Fråga huruvida grunden för att ett aktiebolag skall gå i likvidation har upphört under ärendets handläggning hos registreringsmyndigheten (13 kap.10 § andra stycket aktiebolagslagen, 1975:1385).
NJA 2005 s. 175
Delgivning med aktiebolag utan styrelse har inte ansetts kunna ske genom att handlingen överbringas till bolagets revisor.
NJA 2005 s. 180
Mönsterintrång. Fråga om tillämpning av 35 kap. 5 § rättegångsbalken och 36 § andra meningen mönsterskyddslagen (1970:485) vid bestämmande av intrångsersättningen.
NJA 2005 s. 205
En konsument har i tvist med en näringsidkare ansetts ha bevisbördan för uppgiften att ett avtal om entreprenad på löpande räkning innefattat ett s.k. takpris. (Jfr 2001 s. 177.) (Målet avgjort av Högsta domstolen i dess helhet och antecknad i Högsta domstolens minnesbok)
NJA 2005 s. 214
Vid prövning av tullmyndighets beslut om uppskjutande av frigörande av varor på grund av misstänkt varumärkesintrång har vissa varor kvarhållits medan förpackningar till reservdelar frigjorts.
NJA 2005 s. 226
Sedan ett yrkande om ersättning för kapitalbelopp frånfallits i ett mål om betalningsföreläggande och endast ett yrkande om ersättning för kostnader hos kronofogdemyndigheten kvarstår när målet överlämnas till tingsrätten, skall frågan om ersättning för kostnaderna avgöras genom slutligt beslut. Tillika fråga om prövningstillstånd i hovrätten.
NJA 2005 s. 231
En kommun, som har beslutat att utöva förköpsrätt, har i underrättelser till köpare och säljare underlåtit att lämna sådana upplysningar som föreskrivs i 9 § förköpskungörelsen (1967:873). Denna brist har ansetts vara av sådan betydelse att kommunens anmälan till inskrivningsmyndigheten om utövande av förköpsrätt har avvisats.
NJA 2005 s. 237
En person som uppsåtligen huggit en annan i bröstet med kniv och åtalats för mord har invänt att han handlat i nödvärn eftersom han angripits av den andre med kniv. Fråga om gärningen varit uppenbart oförsvarlig och om den tilltalade svårligen kunnat besinna sig. Även fråga om den som hade ett fast förhållande och fått ett barn med den avlidne skall anses ha stått den avlidne särskilt nära och därför är berättigad till skadestånd för personskada enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 skadeståndslagen.
NJA 2005 s. 252
Underlåtenhet att bevara verifikationer avseende varje enskilt köruppdrag i taxirörelse har stått i strid med bokföringslagen, men har inte ansetts medföra att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Åtal för bokföringsbrott har därför ogillats.
NJA 2005 s. 263
Fråga om förorening av mark, vatten och luft var att anse som grovt miljöbrott samt om påföljd för brottet.
NJA 2005 s. 276
Vid prövning huruvida likvidator skall utses i ett enkelt bolag invänds att det saknas likvidationsgrund för bolaget och att hinder för prövning av denna tvistefråga föreligger på grund av skiljeklausul i bolagsavtalet. Tvistefrågan har ansetts skiljedomsmässig varför den inte skall prövas av domstolen, något som emellertid i sig inte föranlett att ansökningen om utseende av likvidator har avvisats.
NJA 2005 s. 283
Fråga om utvisning av en utlänning som har återfallit i grov narkotikabrottslighet och som bott i Sverige sedan år 1983 och har en femtonårig dotter här.
NJA 2005 s. 291
Fråga om hovrätt varit skyldig att ta upp utvisningsfråga till prövning trots att de i överklagandet framställda yrkandena avvisats på grund av nöjdförklaring och ett yrkande angående utvisningen framställts först efter fullföljdstiden.
NJA 2005 s. 295
Ett i mål om klander av testamente framställt andrahandsyrkande om jämkning för utfående av laglott har ansetts inte utgöra en ändring av talan i den mening som avses i 13 kap. 3 § rättegångsbalken.
NJA 2005 s. 303
Medan betalningsplanen löper efter ett beslut om skuldsanering får gäldenären väsentligt förbättrad ekonomi. Fråga vid omprövning av skuldsaneringen huruvida betalningstiden bör förlängas.
NJA 2005 s. 309
Fråga om ett som arvskifte benämnt avtal mellan en efterlevande make och makarnas enda barn, tillika efterarvinge enligt testamente, inneburit att barnet avstått från sin rätt till efterarv.
NJA 2005 s. 324
Frågor om beräkning och jämkning av trafikförsäkringsavgift.
NJA 2005 s. 335
Fråga om jämkning av trafikförsäkringsavgift.
NJA 2005 s. 342
Fråga om en konkursborgenärs rätt till intervention i en rättegång om återvinning i konkurs där talan förs av en annan konkursborgenär.
NJA 2005 s. 348
Fråga om differentiering av straffvärdet vid eget bruk av amfetamin (I) och heroin (II).
NJA 2005 s. 361
Fråga, i mål om brott mot personuppgiftslagen (1998:204), om uppgifter som lagts ut på en hemsida på Internet därigenom överförts till tredje land samt om de utlagda uppgifterna utgjort känsliga personuppgifter. Även fråga om gärningen är att anse som ringa.
NJA 2005 s. 372
Ett isblock har fallit ned från ett tak och dödat en gångtrafikant. Fråga om den som åtagit sig att svara för snöskottning på taket har genom att underlåta att ta bort snö och is, eller åtminstone spärra av gångbanan, gjort sig skyldig till vållande till annans död.
NJA 2005 s. 385
Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387).
NJA 2005 s. 400
Vid makes död har den efterlevande maken avstått från sin rätt vid arvskiftet till förmån för den avlidne makens barn. Fråga om barnen, som vid den efterlevande makens död saknat rätt till efterarv, är arvsberättigade i den mening som avses i 3 kap. 8 § ärvdabalken.
NJA 2005 s. 407
Den som ålagts edgångsskyldighet enligt 6 kap. 5 § KL har ansetts inte äga rätt att vägra beediga konkursbouppteckning när han genom lagakraftvunnen dom dömts för de brott som han åberopat till befrielse från edgångsskyldigheten. Tillika fråga om rätt att vägra edgång när anklagelse för brott inte föreligger och om närståendes rätt att vägra edgång.
NJA 2005 s. 417
Ett aktiebolag med endast en aktieägare har försatts i konkurs och konkursen har avslutats utan överskott, i följd varav bolaget är upplöst. Efter konkursens avslutande gör bolaget gällande en fordran som är föremål för rättegång. Fråga huruvida beslut om likvidation bör meddelas.
NJA 2005 s. 420
Fråga om tillstånd till försäljning av fastighet enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken utan anknytning till konkret köpeavtal.
NJA 2005 s. 425
A köper en båt av B. Innan köpet blir sakrättsligt skyddat utmäts båten för B:s skulder och säljs på exekutiv auktion till C. A väcker talan mot C och begär att få ut båten mot lösen i enlighet med reglerna i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. Talan har ogillats. 14 kap. 2 § utsökningsbalken.
NJA 2005 s. 438
Beslut i fråga som hänskjutits av tingsrätt till prövning av HD. En bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser har ansetts inte bli föremål för särskild preskription efter bolagsmannens utträde ur handelsbolaget.
NJA 2005 s. 443
Frågor om konkursförvaltares skadeståndsskyldighet för underlåtenhet att väcka talan om återvinning och för underlåtenhet att höra särskilt berörd borgenär i återvinningsfrågan.
NJA 2005 s. 462
Fråga om enskilds rätt till skadestånd av staten för att brottsmisstankar mot honom inte prövats i rättegång inom skälig tid.
NJA 2005 s. 498
Talan om bättre rätt till en i Sverige belägen fastighet har ansetts avse sakrätt i fast egendom i den mening som avses i artikel 22.1 i Bryssel I-förordningen.
NJA 2005 s. 502
Ett bilföretag köpte en begagnad bil av ett annat bilföretag. Trots att köparen före det aktuella köpet i inte obetydlig omfattning gjort bilaffärer med säljaren, har det ansetts att köparen inte gjort ett godtrosförvärv, eftersom någon undersökning av säljarens rätt att förfoga över bilen inte företagits.
NJA 2005 s. 510
En upphovsman har upplåtit mångfaldigande- och spridningsrätt till verk till ett bolag som försätts i konkurs. Fråga om massaansvar för försäljningsroyalty uppkommer när konkursboet överlåter vid konkursutbrottet befintligt lager av verk.
NJA 2005 s. 517
Fråga om förutsättningar för fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § 1 st. rättegångsbalken avseende skadeståndsskyldighet.
NJA 2005 s. 523
Vissa föremål som införts till landet och saluhållits här har ansetts omfattade av införselförbudet i 1 § förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål och saluhållandeförbudet i 2 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (gatustridsvapen).
NJA 2005 s. 548
Enbart det förhållandet att ett som moped registrerat tvåhjuligt motorfordon kunnat framföras fortare än 45 kilometer i timmen har inte ansetts innebära att fordonet rätteligen skulle ha varit registrerat som motorcykel.
NJA 2005 s. 554
Resning. En borgenärs behörighet att ansöka om konkurs har grundats på en icke lagakraftvunnen dom varigenom konkursborgenärens fordran fastställts. Efter det att konkursen avslutats har domen ändrats i högre instans varvid sökandens fordringsanspråk ogillats Detta har inte ansetts påverka sökandens behörighet i konkursärendet. Med beaktande av konkursbouppteckningen och förvaltarberättelsen har det inte ansetts sannolikt att den nya domen i fordringsmålet skulle ha lett till annat resultat vid insolvensbedömningen. Resningsansökningen har därför avslagits.
NJA 2005 s. 557
Till ett bolag som skulle bedriva byggvaruhusrörelse upplät ett annat bolag för gemensam hyra dels en butikslokal på en fastighet, dels en annan fastighet för lagring och parkering. Sedan båda fastigheterna sålts till var sin ny ägare uppkommer frågan om nyttjanderättshavaren kunnat betala hela hyran till ägaren av den ena fastigheten med befriande verkan också gentemot den andre fastighetsägaren.
NJA 2005 s. 568
Beslut av Svenska Filminstitutet att avslå ansökan om produktionsstöd har ansetts innefatta myndighetsutövning i skadeståndslagens mening. Även fråga om den europeiska konventionen om samproduktion av filmverk är att anse som införlivad med svensk rätt.
NJA 2005 s. 586
Käranden åberopar uppfyllelseorten för en avtalsförpliktelse som grund för domstols behörighet att uppta hans talan enligt art. 5.1 i konventionen den 27 september 1968 om behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Brysselkonventionen). Domstolen har vid prövningen av sin behörighet ansetts böra godta de omständigheter som käranden åberopar till stöd för sitt påstående om att avtal föreligger, om det inte redan av vad käranden har anfört eller av andra skäl är uppenbart att påståendet saknar grund. Tillika fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen.
NJA 2005 s. 595
I mål om förverkande av vin enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling jämförd med alkohollagen (1994:1738) har HD hemställt hos EG- domstolen om förhandsavgörande beträffande tolkningen av artiklarna 28, 30 och 31 i EG-fördraget. Fråga, innan förhandsavgörande har meddelats, huruvida vinet skall vara underkastat beslag.
NJA 2005 s. 596
Fråga om överträdelse skett av föreskriften i 2 § första stycket arbetsmiljöförordningen (1977:1166) om anmälan till Yrkesinspektionen (numera Arbetsmiljöverket) av olycksfall och tillbud i arbete.
NJA 2005 s. 606
Målsägandebiträde har ansetts berättigat till ersättning för utlägg för resor och hotell med tillägg om 25 procent för utgående mervärdesskatt beräknat på utlägget efter avdrag för ingående mervärdesskatt.
NJA 2005 s. 608
En tredje man som har handlat i samförstånd med ena parten i ett avtalsförhållande vid svek mot den andra parten har, eftersom handlandet bedömts vara kvalificerat otillbörligt, ansetts skyldig att ersätta ren förmögenhetsskada som handlandet orsakat.
NJA 2005 s. 642
Sedan en engelsk domstol förklarat en skiljedom verkställbar, förklarade Svea hovrätt med stöd av Bryssel I-förordningen att den engelska domstolens avgörande var verkställbart i Sverige. Vid prövning av klagan över domvilla har frågan om förutsättningar förelåg för hovrätten att förklara avgörandet verkställbart enligt förordningen inte ansetts utgöra ett spörsmål om rättegångshinder utan röra själva saken i hovrättens ärende.
NJA 2005 s. 643
Fråga huruvida innehavaren av ett registrerat varumärke gjort verkligt bruk av varumärket. 25 a § varumärkeslagen (1960:644).
NJA 2005 s. 652
Fråga huruvida sådant samband mellan käromål föreligger att svensk domstol med tillämpning av artikel 6.1 i Bryssel I-förordningen är behörig att pröva käromål mot svarande med hemvist i annan medlemsstat inom EG.
NJA 2005 s. 661
Ett avskedande från en anställning skall beaktas vid straffmätningen även när brottet begåtts i anställningen.
NJA 2005 s. 669
Utlämning för brott. Hinder mot att lämna medgivande till lagföring för andra gärningar än den för vilken utlämning redan skett har ansetts föreligga när framställningen inte grundats på dom eller häktningsbeslut och det inte befunnits föreligga sannolika skäl för att personen gjort sig skyldig till de gärningar som framställningen avsett.
NJA 2005 s. 674
Påföljd för vållande till annans död, grovt brott, och grovt rattfylleri.
NJA 2005 s. 690
Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en tilltalad, som vid gärningstillfällena var 17 år, till fängelse för grov misshandel och stöld.
NJA 2005 s. 697
En hovrätt har under löpande överklagandetid fastställt ett beslut om besöksförbud. Klaganden har därefter, men innan klagotiden löpt ut, begärt sammanträde inför rätten. Hovrättens förfarande har föranlett återförvisning till hovrätten.
NJA 2005 s. 700
Hinder enligt 7 § lagen (1957:668) om utlämning för brott har i visst fall ansetts föreligga mot utlämning till Rumänien.
NJA 2005 s. 706
Prövningstillstånd i hovrätt krävs inte vid överklagande av tingsrätts avvisning av ett överklagande av kronofogdemyndighets utmätningsbeslut.
NJA 2005 s. 709
Miljödomstol har ansetts kunna överlåta åt tillsynsmyndighet att fastställa provisoriska föreskrifter enligt 22 kap. 27 § miljöbalken i motsvarande utsträckning som miljödomstolen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor enligt 25 §.
NJA 2005 s. 712
Fråga om ansvar för grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, grov fridskränkning och misshandel. Därvid bl.a. fråga om den kränkta kvinnans make gjort sig skyldig till ofredande genom att låta makarnas barn bevittna våld och hot mot mamman.
NJA 2005 s. 726
Fråga om enskilds rätt till skadestånd av staten för att brottsmisstankar mot honom inte prövats i rättegång inom skälig tid. (Jfr NJA 2005 s. 462)
NJA 2005 s. 729
När ett aktiebolags styrelse består av två ledamöter har styrelsens ordförande på grund av sin utslagsröst behörighet att ensam företräda bolaget.
NJA 2005 s. 732
En person har knuffat en annan så att denne fallit omkull och brutit armen. Åtal för misshandel grundat på likgiltighetsuppsåt har ogillats redan därför att det inte visats att gärningsmannen varit medvetet oaktsam i förhållande till skadan (jfr NJA 2004 s. 176).
NJA 2005 s. 738
En person har, sedan han gripits av polis, på polisstationen spottat en polisman rakt i ansiktet. För detta har han ålagts ansvar för ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Fråga om polismannen är berättigad till ersättning för kränkning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen. (Jfr NJA 1999 s. 725.)
NJA 2005 s. 745
Ett i ett rättsskyddsförsäkringsavtal intaget avtalsvillkor har ansetts stå i strid mot föreskrifterna i 3 § lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring och vara ogiltigt.
NJA 2005 s. 758
En person under 18 år har lånat ett effektbegränsat vapen, en s.k. soft air gun, och använt det i ett rum i familjens bostad utan att någon av hans föräldrar var närvarande i rummet. Han har dömts för vapenbrott eftersom långivaren inte haft sådan kontroll över vapnets innehav och användning som kravet på uppsikt i 3 kap. 3 § c) vapenlagen innebär.
NJA 2005 s. 764
I tvistemål har två utländska spelföretag mot staten framställt yrkanden som innebär att allmän domstol skall fastställa dels att vissa lotteribestämmelser, som påstås strida mot artikel 49 EG-fördraget, inte skall tillämpas i förhållande till företagen, dels att staten är skadeståndsskyldig på grund av att bestämmelserna hindrar utövandet av företagens verksamhet samt att domstolen interimistiskt skall förordna att vissa lotteribestämmelser skall sättas åt sidan i förhållande till företagen. Högsta domstolen har beslutat inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen angående vilka krav EG-rättens rättsskyddsprincip ställer i målet.
NJA 2005 s. 792
Fråga om ett påstått aktieägartillskott, som skulle ha avhjälpt bristen i bolagets aktiekapital men som inte granskats av bolagets revisorer, kunde befria styrelseledamot från medansvar för framtida skulder enligt 13 kap. 2 § i 1975 års aktiebolagslag i dess lydelse före år 2002. Dessutom fråga om rätt till partssuccession.
NJA 2005 s. 805
I en predikan har gjorts nedsättande uttalanden om homosexuella. Åtal för hets mot folkgrupp har ogillats med hänvisning till Europakonventionens artiklar 9 och 10.
NJA 2005 s. 832
Beslut om skyldighet att förete skriftlig handling vid viss tidpunkt är inte utan särskilt förordnande verkställbart förrän beslutet vunnit laga kraft även om den angivna tidpunkten inträtt dessförinnan.
NJA 2005 s. 833
Osant intygande enligt 15 kap. 11 § brottsbalken som skett mot vederlag har ansetts kunna utgöra förbrott till penninghäleri.
NJA 2005 s. 843
Fråga huruvida preskription avbrutits avseende skadeståndsanspråk mot landsting på grund av behandlingsskada.
NJA 2005 s. 856
Påföljd för vårdslös skatteuppgift.
NJA 2005 s. 864
När det i ett brottmål efter huvudförhandlingens avslutande åberopats ny bevisning som bedöms kunna vara betydelsefull för utgången i målet, har det ansetts föreligga förutsättningar för att med stöd av bestämmelsen i 46 kap. 17 § rättegångsbalken besluta om ny huvudförhandling.
NJA 2005 s. 869
Verkan av medgivande från myndighet som har att bevaka statens intresse i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare.
NJA 2005 s. 871
Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en pantsättning av en fordran på staten gjorts till rätt myndighet. Även fråga om betydelsen av vetskap om pantsättningen hos innehavare av utmätningsfordringen.
NJA 2005 s. 878
Fråga om straffbestämning för lagöverträdare under 18 år.
NJA 2005 s. 884
Uppgifter som påstås utgöra förtalsbrott har lämnats av programledare och medverkande i direktsänt televisionsprogram som, efter att via kommunikationssatellit ha sänts till programföretaget i London, har förmedlats till allmänheten i Sverige via direktsändande satellit. Uppgifterna har ansetts omfattade av meddelarskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen.
NJA 2005 s. 897
Enligt en europeisk arresteringsorder har den eftersökte i Finland dömts i olika domar för flera gärningar och ett gemensamt frihetsstraff har bestämts för samtliga gärningar. Fråga om beslut om överlämnande för verkställighet kan meddelas när överlämnande inte kan beviljas för samtliga gärningar.
NJA 2005 s. 905
Repliker ur flera litterära verk har sammanställts med filmrepliker till ett radioprogram i syfte att framkalla en komisk effekt. Fråga om sammanställningen är ett självständigt verk och om de litterära verken gjorts tillgängliga på ett sätt som är kränkande för deras upphovsman.
NJA 2005 s. 919
Fråga om bestämmande av ersättning för sveda och värk på grund av sexuella övergrepp mot ett barn.
NJA 2005 s. 924
Databas med spelordningar för fotbollsligor har inte ansetts skyddad såsom resultatet av en väsentlig investering. Användandet av uppgifter i databasen har inte ansetts utgöra exemplarframställning eller tillgängliggörande av hela eller väsentlig del av databasen (spelordningarna).
NJA 2005 s. 940
Fråga om en målsägande, som inte övertagit ett av åklagaren nedlagt allmänt åtal, har rätt att överklaga en på yrkande av den tilltalade meddelad frikännande dom.
NJA 2005 s. 943
Bostadsarrende. Vid inlösen av arrenderätt och av arrendatorn uppförd byggnad jämte övriga av denne utförda investeringar på arrendestället, skall lösenbeloppet i första hand fastställas till det samlade marknadsvärdet av den hembjudna egendomen.
NJA 2005 not 1
S.Y. mot C.L. angående grovt tjänstefel m.m.
NJA 2005 not 3
Laval un Partneri Ltd (Laval) angående resning och klagan över domvilla.
NJA 2005 not 4
S.D. angående avvisande av talan.
NJA 2005 not 5
Riksåklagaren mot H.S., J.S. och T.P. angående resning.
NJA 2005 not 6
J.Ö. och J.K. mot Domstolsverket angående ersättning till offentlig försvarare.
NJA 2005 not 7
I.S. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2005 not 8
DHL Express (Sweden) AB (tidigare Danzas ASG Eurocargo AB) (Danzas ASG) mot Nordic Logistic Service Oy:s konkursbo (NLS konkursbo) angående avvisande av talan.
NJA 2005 not 9
Tone Deaf Music Kommanditbolag mot Skatteverket angående resning och klagan över domvilla.
NJA 2005 not 10
A.J. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2005 not 11
H.G. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2005 not 12
A-S.S. mot T.A. och K.A. angående ansökan om hänvisning enligt 10 kap. 20 § 2 st. RB.
NJA 2005 not 13
Överklagande av A.R. angående avvisande av stämningsansökan.
NJA 2005 not 14
A.G. och A.W. mot riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätten av mål om tjänstefel.
NJA 2005 not 15
Överklagande av R.Y. angående rättshjälp.
NJA 2005 not 16
M.F. mot C.G. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.
NJA 2005 not 17
Överklagande av M.E.K. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2005 not 18
Överklagande av D.A. angående avvisande av ansökan.
NJA 2005 not 19
R.Y. väckte i HD åtal mot A-C.Z., K-O.W. och G.B. för, som det fick förstås, förolämpning, grovt brott, grovt tjänstefel, olaga diskriminering och falsk tillvitelse och yrkade att de skulle dömas för dessa brott. R.Y. yrkade dessutom i målet skadestånd och ansökte om rättshjälp. Han yrkade slutligen att revisionssekreteraren vid HD A-C.B. skulle utge skadestånd till honom.
NJA 2005 not 20
B.Z. mot P.T. angående verkställighet av utländskt avgörande.
NJA 2005 not 21
Jula Boats Aktiebolag i konkurs mot Nordea Bank AB (tidigare Nordbanken Sverige Aktiebolag) angående resning.
NJA 2005 not 22
Commerzbank AG mot Återförsäkringsaktiebolaget Luaps konkursbo angående återtagande av konkursbos förklaring att träda in i rättegång.
NJA 2005 not 23
K.M.S. mot D.A.S., N.M.S. och S.A.S. angående verkställighet av utländsk dom.
NJA 2005 not 24
Överklagande av E.H. angående tillstånd till prövning i hovrätten av mål om skuldsanering.
NJA 2005 not 25
T.A. mot Skatteverket angående försättande i konkurs.
NJA 2005 not 26
Pay-Back Förvaltning i Stockholm AB (Pay-Back) mot Skatteverket angående försättande i konkurs.
NJA 2005 not 27
Framställning om utlämning till Kroatien av I.E.
NJA 2005 not 28
Framställning om utlämning till Bosnien och Hercegovina av F.H.
NJA 2005 not 29
Octomar Aktiebolags konkursbo mot M.O. och C.O. angående inskrivning av förvärv av skepp.
NJA 2005 not 30
J.M.J. mot Riksåklagaren angående återställande av försutten tid.
NJA 2005 not 31
E.B. mot Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2005 not 32
Framställning om utlämning till Serbien och Montenegro av D.N.
NJA 2005 not 33
Framställning om utlämning till Tyskland av K.H.S.
NJA 2005 not 34
Venantius AB (Venantius) mot Astor Johansson Fastighets Aktiebolag (Astor Johanssons) angående fordran m.m.
NJA 2005 not 35
Framställning om utlämning till United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) av Ar.M.
NJA 2005 not 36
Framställning om utlämning till United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) av Al.M.
NJA 2005 not 37
I.S. mot M.H. angående ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen.
NJA 2005 not 38
S.S. mot riksåklagaren angående bokföringsbrott m.m.
NJA 2005 not 39
Framställning om utlämning till Turkiet av I.Ç.
NJA 2005 not 40
K.P. mot Justitiekanslern och H.S. angående tjänstefel m.m.
NJA 2005 not 41
B.J. angående avvisande av rättegångsombud.
NJA 2005 not 42
I.L. mot J.B., Ad.B. och An.B. angående faderskap.
NJA 2005 not 43
R.Y. mot L.B., E.T. och L.T. angående grovt tjänstefel m.m. R.Y. väckte åtal mot L.B., E.T. och L.T. för, som det fick förstås, falsk tillvitelse, grovt övergrepp i rättssak, grov förolämpning, ofredande, olaga diskriminering, grovt tjänstefel, grovt skyddande av brottsling och grovt olaga hot och yrkade att de tilltalade skulle dömas för dessa brott. R.Y. yrkade dessutom skadestånd och ansökte om rättshjälp.
NJA 2005 not 44
R.Y. mot G.B. angående tjänstefel m.m.
NJA 2005 not 45
M.G. mot Riksåklagaren angående återbetalningsskyldighet för försvararkostnader.
NJA 2005 not 46
M.W. mot Riksåklagaren angående återbetalningsskyldighet för försvararkostnader.
NJA 2005 not 47
Framställning om utlämning till Makedonien av O.P.
NJA 2005 not 48
J.K. mot A.O., S.K. och A.K. angående verkställighet av utländskt avgörande.
NJA 2005 not 49
A.V.M.B. mot A.A.C.B. angående verkställighet av utländskt avgörande.
NJA 2005 not 50
J.J. mot Kammarkollegiet angående stämpelskatt.
NJA 2005 not 51
Överklagande av K.B. angående häktning i utlämningsärende.
NJA 2005 not 52
Ansökan av A.W. om resning.
NJA 2005 not 53
L.V. mot staten angående skadestånd.
NJA 2005 not 54
H.S. mot Bolagsverket angående likvidation.
NJA 2005 not 55
P & P Distribution AB (P & P) mot G.W.
NJA 2005 not 56
O.R. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2005 not 57
Framställning om utlämning till Tyskland av K.B.