RK 2017:1
De svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål i lagen och förordningen om elektronisk kommunikation är inte förenliga med unionsrätten och kan inte tillämpas. Post- och telestyrelsen har därför inte haft rätt att förelägga Tele2 att lagra uppgifter i enlighet med dessa bestämmelser.
RK 2017:2
Syftet med lagstiftningen, som innebär att slutanvändarna ska skyddas, måste upprätthållas även vid en tvistlösning. Post- och telestyrelsen är därför inte bunden av parternas yrkanden när det gäller vilka prisnivåer som kan beslutas. Förbudet mot reformatio in pejus är inte tillämpligt på en situation som denna. Även fråga om vilka ändringar i hybridmodellen som får göras och vilka antaganden som kan läggas till grund för att beräkna prisnivåerna i tvistlösningen.
RK 2017:3
Det har inte kommit fram skäl för att ändra Post- och telestyrelsens beslut att förelägga ett företag att justera sin prissättning av grossistprodukter för distribution av fri-tv och ljudradio till slutanvändare via marknät (utsändningstjänster).
RK 2017:4
Tillämpning av 4 kap. 13 a § LEK angående gemensamt utnyttjande av ledningar