PMÖD 2021:21
I ett mål om ogiltighet av ett europeiskt patent fördes även en talan om hävning av patentet vid Europeiska patentverket (EPO). Sedan EPO upphävt patentet återkallade båda parter i Patent- och marknadsöverdomstolen sina överklaganden i den del som avsåg frågan om giltigheten men vidhöll sina överklaganden i den del som avsåg ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen. Parterna yrkade ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.
PMÖD 2021:22
Ordvarumärket IF VID DIN SIDA (som sökts registrerat för bl.a. medicinska tjänster i klass 44) har bedömts vara förväxlingsbart med företagsnamnet Vid din sida (vars verksamhet omfattar bl.a. vård och omsorg) respektive ordvarumärket VID DIN SIDA (registrerat för bl.a. medicinska tjänster i klass 44).
PMÖD 2021:23
Målet gäller konkurrensskadestånd till följd av händelser under hösten 2013. En teleoperatör har fört talan mot TeliaSonera och Svea Billing och påstått att motparterna ingått ett konkurrens-begränsande avtal eller i vart fall deltagit i ett samordnat förfarande. Teleoperatören har i andra hand påstått att ett civilrättsligt avtal ingåtts om leverans av teletrafik och att Telia agerat kvalificerat otillbörligt på så sätt att skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada uppkommit.