RÅ 1996:1
Den omständigheten att ett aktiebolag gett ut aktier utan ny betalning (fondemission) har - med hänsyn till tidigare genomförd nyemission - inte ansetts utgöra hinder mot att medge bolaget s.k. Annell-avdrag för utdelning på aktierna. - Tillika fråga om förutsättningarna för eftertaxering. Eftertaxering för 1986.
RÅ 1996:2
Dödsbo har ansetts behörigt att väcka talan om den avlidne tillkommande sjukpenning.
RÅ 1996:3
Beslut som Skolverket meddelat inom ramen för sin tillsynsverksamhet, varigenom fristående skola beretts möjlighet att uppfylla bl.a. vissa krav som verket uppställt för godkännande, har inte ansetts kunna överklagas särskilt.
RÅ 1996:4
Fråga om våldsskildringar i två filmsekvenser om vardera ca 50 sekunder i en tre timmar lång film kan verka förråande i den mening som avses i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram.
RÅ 1996:5
Föreskrifter i en av regeringen utfärdad förordning om nedsättning av socialavgifter har ansetts uppenbart gå utöver vad som inryms i lagen om nedsättning av socialavgifter. De i förordningen angivna föreskrifterna har därför inte tillämpats (11 kap. 14 § regeringsformen).
RÅ 1996:6
Rättsprövning. Under genomförandetiden för en detaljplan har antagits en ny plan för en del av planområdet. Ägarna av några fastigheter, som är belägna inom det ursprungliga planområdet men utanför området för den nya planen, har motsatt sig planändringen under åberopande av 5 kap. 11 § första stycket plan- och bygglagen. Sådana förhållanden har emellertid inte ansetts föreligga att fastighetsägarna varit "berörda" i den mening som avses i lagrummet.
RÅ 1996:7
Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts talerätt i mål om eftertaxering för år före konkursbeslutet. Eftertaxering för år 1990.
RÅ 1996:8
Besvär över chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård har ansetts böra sakprövas utan hinder av att beslut om fortsatt tvångsvård enligt 8 § lagen redan föreligger.
RÅ 1996:9
Kommunfullmäktigeförslag till taxa för båttrafik till och från ön Ven har ansetts strida mot den kommunala likställighetsprincipen, eftersom den innehöll rabatter som gynnade kommunmedlemmar som var folkbokförda på ön.
RÅ 1996:10
Fråga om behandlingen i mervärdesskattehänseende av äldre upplåtelser av s.k. frikraft. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 1996:11
Fråga om val av körkortsingripande vid medhjälp till rattfylleri.
RÅ 1996:12
Extra tillägg till studiebidrag, utbetalat till en studerande som sammanbott med en annan studerande, har inte räknats som inkomst vid bedömning av behov av bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen
RÅ 1996:13
Ensamstående vuxenstuderande med minderåriga barn har, när fråga inte varit om en nödsituation, inte medgetts bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen som tillskott till studiemedel
RÅ 1996:14
Den omständigheten att socialnämnden vid tidigare biståndsutbetalningar inte kommit att observera att preliminärskatteavdrag avseende familjens inkomster varit otillräckliga har inte ansetts motivera bistånd till betalning av kvarstående skatt.
RÅ 1996:15
En studerande vid universitet hade medfört ett otillåtet hjälpmedel vid skriftlig tentamen. Fråga om beviskravet i ärende om avstängning när den studerande hävdat att hjälpmedlet medförts oavsiktligt.
RÅ 1996:16
Ett fåmansaktiebolag leasade en personbil från ett bilföretag. Vid leasingperiodens slut sålde bilföretaget bilen med rabatt till en sambo till företagsledare i bolaget, tillika anställd där. Denne beskattades i inkomstslaget tjänst för ett belopp motsvarande rabatten. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1996:17
En byggnad har uppförts med stöd av ett bygglov som inte vunnit laga kraft. Efter överklagande av en granne har bygglovet sedermera upphävts genom lagakraftvunnen dom. Byggnadsnämnden har inte ansetts skyldig att ingripa med föreläggande om rivning då förberedelser inletts för att ändra detaljplanen så att lov till byggnadsåtgärden sannolikt skulle kunna meddelas med tillämpning av nya planbestämmelser.
RÅ 1996:18
Med stöd av bestämmelser i arbetsmiljölagen har Yrkesinspektionen vid vite av 500 000 kr förbjudit ägaren av en utarrenderad jordbruksfastighet att efter viss dag upplåta en ladugård på fastigheten för arbete till dess vissa byggnadsarbeten utförts. Fråga om det finns förutsättningar att döma ut vitet och om det i så fall finns särskilda skäl för jämkning av vitet.
RÅ 1996:19
Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.
RÅ 1996:20
Återställande av försutten tid har beviljats i ett fall då skrivelsen med överklagandet, trots att den avsänts på en onsdag i sådan tid att den kunnat postbehandlas samma dag, inte kommit in till beslutsmyndigheten ännu på fredagen, då tiden för överklagande gick ut, utan först påföljande måndag. Plenimål.
RÅ 1996:21
Fråga om möjligheten att utdöma vite enligt plan- och bygglagen
RÅ 1996:22
Fråga om förutsättningar förelegat för att med stöd av 20 § andra stycket naturvårdslagen (1964:822) förbjuda ett arbetsföretag som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.
RÅ 1996:23
En i Sverige bosatt dansk medborgare uppbar en tjänstepension från Köpenhamns kommun. Fråga om denna pension skulle likställas med tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och därmed påverka pensionstagarens rätt till pensionstillskott.
RÅ 1996:24
Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.
RÅ 1996:25
Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts som inkomna till kommunen och förvarade där även när de faktiskt funnits hos enskilt företag som haft i uppdrag att medverka vid rekryteringen. Plenimål.
RÅ 1996:26
I en av de måltyper, för vilka det i särskild författning är föreskrivet att kammarrätt får pröva ett överklagande endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd, laglighetsprövning enligt kommunallagen, har kravet på prövningstillstånd ansetts skola gälla även vid överklagande av beslut under handläggningen som avses i 34 § förvaltningsprocesslagen. Plenimål.
RÅ 1996:27
Ett beslut av regeringen i ärende om omprövning av ett tidigare beslut i fall där ändring i materiellt hänseende inte kunde ske har inte ansetts utgöra myndighetsutövning i den mening som avses i lagen om rättsprövning.
RÅ 1996:28
Ett regeringsbeslut om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har ansetts tillkommet i strid med kommunikationsskyldigheten enligt 7 kap. 2 § regeringsformen och 17 § förvaltningslagen samt strida mot kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen. Beslutet har därför upphävts. Rättsprövning.
RÅ 1996:29
Efternamnet Leijoncrona, som burits av en utdöd släkt, har med hänsyn till att de två mest kända bärarna av namnet funnits upptagna i flera moderna uppslagsverk, bl.a. Nationalencyklopedien, ansetts allmänt känt i den mening som avses i 13 § första stycket 2 namnlagen.
RÅ 1996:30
Förutsättningarna för jämkning av värde av bilförmån vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter när den årliga tjänstekörningen uppgår till minst 3 000 mil. Utgiftsåret 1994.
RÅ 1996:31
A. genomgick forskarutbildning vid Uppsala universitet. Hon vistades tillsammans med sitt minderåriga barn utomlands för fältstudier under närmare ett år. Därvid uppbar hon utbildningsbidrag för doktorander och forskningsbidrag från Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries. I fråga om rätten till allmänt barnbidrag har hon inte ansetts ha sänts av en statlig arbetsgivare till ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning.
RÅ 1996:32
Bestämmelserna om värdepappersfonder i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts tillämpliga på fond som omfattas av tillstånd enligt 3 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder (s.k. nationell fond). Förhandsbesked.
RÅ 1996:33
Fråga om innebörden av uttrycket "allmän pensionsplan". Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1996:34
Prövningstillstånd till kammarrätt har ansetts krävas när länsrätt avslagit ett överklagande av socialnämnds avvisningsbeslut enligt 30 § förvaltningslagen (1986:223) i fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620)
RÅ 1996:35
Fråga om bestämmelser, som av stiftaren intagits i stadgarna för en stiftelse, innehåller sådant förbehåll eller villkor som gör att förmögenhetsdispositionen är overksam såsom giltig stiftelsebildning och därför inte medför skattskyldighet som för en stiftelse. Inkomst- och förmögenhetstaxeringar 1987-1991.
RÅ 1996:36
Försäkringskassa har funnit att en person saknade rätt till efterlevandepension enligt lagen om allmän försäkring. Efter överklagande har länsrätt i dom förklarat att sådan rätt förelåg och återförvisat målet till försäkringskassan för erforderlig utredning och nytt beslut. Domen har ansetts innefatta en tillämpning av lagen om allmän försäkring och därför gälla omedelbart enligt 20 kap. 13 § lagen. Inhibition har på grund härav kunnat meddelas.
RÅ 1996:37
Bestämmelserna i 10 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om kommunikation av handling har ansetts tillämpliga i mål om återställande av försutten tid. Plenum.
RÅ 1996:38
En person, som vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya ansetts ha hemvist i Kenya men enligt intern svensk rätt varit bosatt i Sverige, har ansetts kunna taxeras i Sverige för ränta och utdelning intill den nivå som är tillåten enligt dubbelbeskattningsavtalet. Inkomsttaxering 1984. Plenum.
RÅ 1996:39
Kommun som inte hade befogenhet att själv meddela föreläggande enligt 39 § naturvårdslagen har ansetts äga rätt att föra talan mot länsstyrelsens beslut att vägra meddela sådant föreläggande.
RÅ 1996:40
Rättsprövning. Regeringens beslut angående utvidgning av ett naturreservat med en mindre fastighet har ansetts strida mot vad som enligt 7 § naturvårdslagen krävs för bildande av naturreservat och därför upphävts.
RÅ 1996:41
Som förutsättning för nedsättning av kvarskatteavgift gäller att skillnaden mellan den slutliga och den preliminära skatten beror på förhållande som den skattskyldige inte kunnat råda över. Den omständigheten att ende dödsbodelägaren varit endast 18 år och befunnit sig i ett känslomässigt labilt tillstånd har inte ansetts utgöra skäl för sådan nedsättning för dödsboet.
RÅ 1996:42
Ett investmentbolag har vid tillämpning av 2 § 10 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt medgetts avdrag för beslutad utdelning endast med belopp som svarar mot det överskott i förvärvskällan som föreligger efter det att avdrag gjorts enligt 1 § lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet. Förhandsbesked.
RÅ 1996:43
Beslut av tillsynsmyndighet med stöd av 5 § lagen (1985:426) om kemiska produkter, vilka inte uttryckligen getts formen av föreläggande eller förbud, har med hänsyn till beslutens innebörd och faktiska verkningar ansetts kunna överklagas genom förvaltningsbesvär.
RÅ 1996:44
Tillämpning av den s.k. proportionalitetsprincipen i rättsprövningsmål angående dispens från bestämmelser om strandskydd i naturvårdslagen (1964:822). Europamål.
RÅ 1996:45
Omsorgsnämnd har - i fråga om funktionshindrad som deltar i s.k. daglig verksamhet enligt 9 § första stycket 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - inte ansetts kunna med stöd av nämnda lag åläggas att svara för kostnader för resor till och från verksamheten.
RÅ 1996:46
Fråga i ärende angående bilstöd enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade om sökanden på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och därför skall anses som handikappad i förordningens mening.
RÅ 1996:47
Folkbokföring av makar som har gemensam dubbel bosättning (I och II).
RÅ 1996:48
En tomträtt med byggnad har överlåtits mot ett vederlag som avsevärt understigit taxeringsvärdet. Vid tillämpning av lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning har som förvärvarens anskaffningsvärde ansetts det anskaffningsvärde som skulle ha gällt för överlåtaren om denne alltjämt ägt egendomen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1996:49
Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
RÅ 1996:50
Bestämmelsen i 7 kap. 1 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har ansetts strida mot EG-direktiv 92/13/EEG. Innehållet i direktivet har framstått såsom helt klart varför förhandsavgörande inte begärts.
RÅ 1996:51
När omprövning begärts av ett lagakraftvunnet förpliktande beslut har beslutsmyndighetens förnyade prövning ansetts inte böra begränsas till en bedömning av om beslutet varit uppenbart oriktigt och därför skolat ändras med tillämpning av 27 § förvaltningslagen.
RÅ 1996:52
Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid bedömningen av om kvarhållandet av ett barn varit olovligt, var barnet hade hemvist vid tiden för kvarhållandet.
RÅ 1996:53
Avstående från hyresrätt mot ersättning har ansetts vara att betrakta som avyttring vid tillämpning av punkt 5 av anvisningarna till 27 § kommunalskattelagen. Inkomsttaxering 1990.
RÅ 1996:54
En byggnadsnämnd hade i samband med beviljat bygglov meddelat föreskrift om att byggherren sedermera skulle komma in med markplaneringsritning som skulle godkännas av nämnden. Föreskriften sattes som villkor för att byggnadsarbeten skulle få påbörjas. Byggnadsnämndens förfarande har - i mål om överklagande av byggnadsnämndens beslut att inte godkänna ingiven markplaneringsritning - inte ansetts förenlig med plan- och bygglagen. - Regeringsrätten har ansett sig behörig att ex officio bevilja resning i bygglovsärendet, trots att beslutet om bygglov inte överprövats.
RÅ 1996:55
Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) har inte utgetts till försäkrad som drabbats av magbesvär under en rehabiliteringsperiod, då fråga ansetts vara om en s.k. undantagssituation (numera 2 kap. 1 § andra stycket LAF).
RÅ 1996:56
Förutsättningar för förbud enligt 20 § andra stycket naturvårdslagen mot plantering av skog på tidigare åkermark. Europamål.
RÅ 1996:57
Regler i 5 och 24 §§ miljöskyddslagen (1969:387), som innebär skyldighet även för tidigare utövare av miljöfarlig verksamhet att avhjälpa olägenheter av verksamheten och som trätt i kraft den 1 juli 1989, har inte ansetts kunna tillämpas på så sätt att ett bolag som överlåtit sin verksamhet före nämnda ikraftträdande kunnat åläggas skyldighet att medverka vid genomförande av saneringsarbete i vattendrag som tidigare förorenats till följd av bl.a. bolagets verksamhet.
RÅ 1996:58
Rätten till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall bestämmas med hänsyn till bl.a. den försäkrades förmåga att trots arbetsskadan skaffa sig inkomst genom arbete. Förvärvsförmågan har därvid bestämts utan hänsyn till det allmänna läget på arbetsmarknaden. I och II.
RÅ 1996:59
Socialstyrelsen har ansetts äga rätt att överklaga beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd med yrkande om mildare disciplinpåföljd än nämnden tilldelat en yrkesutövare.
RÅ 1996:60
Ett aktiebolag var ensam ägare till ett utländskt dotterbolag, som i sin tur har ett flertal dotterföretag i olika länder. Prövningen av frågan om aktiebolagets skattskyldighet enligt bestämmelserna i 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för utdelning från dotterbolaget har ansetts inte skola begränsas till att avse förhållandena under ett enstaka verksamhetsår. Förhandsbesked.
RÅ 1996:61
En vid prövningstillfället i Regeringsrätten 16-årig flicka hade på grund av kronisk trötthet, depression och därmed sammanhängande somatiska besvär sedan flera år försummat sin skolgång och tillbringat en stor del av dygnet i sängen. Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det på grund av brister i moderns omsorg eller annat förhållande i hemmet fanns påtaglig risk att flickans hälsa eller utveckling skadas.
RÅ 1996:62
Vid beslut om övergång från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård - s.k. konvertering - har ansetts att förutsättningarna för konvertering måste prövas ex officio av länsrätten, alltså oavsett om konverteringsbeslutet överklagas av patienten eller ej. Vidare har ansetts att vid efterföljande prövning endast förutsättningarna för tvångsvård enligt 3 § behöver föreligga vid prövningstillfället för att tvångsvården skall få fortsätta.
RÅ 1996:63
Enligt kollektivavtal gällde att landstingsanställda, under ledighet för fullgörande av förtroendemannauppdrag åt landstinget, då full ersättning för mistad lön inte utgick, kunde medges behålla lön eller del därav. Landstings personaldelegations beslut, att rätten att behålla lön eller del därav gällde oavsett om det politiska uppdraget avsåg heltid eller deltid, har inte ansetts stå i strid med bestämmelsen i 4 kap. 12 § kommunallagen (1991:900) att förtroendevaldas rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. inte omfattar förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid.
RÅ 1996:64
Part har inte ansetts ha rätt att föra särskild talan mot beslut varigenom en för sent framställd jävsinvändning avvisats.
RÅ 1996:65
Enligt 2 § lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården skall den vård som ges av sådan personal så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Paragrafen har ansetts innefatta skyldighet för en läkare att normalt före ett ingrepp på en minderårig förvissa sig om att vårdnadshavares samtycke föreligger. Disciplinmål.
RÅ 1996:66
Fråga om en person varit part hos regeringen i ett underställningsmål enligt väglagen (1971:948). Rättsprövningsmål.
RÅ 1996:67
Kommun har ansetts berättigad att överklaga länsstyrelses beslut i ärende om tillstånd enligt lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom.
RÅ 1996:68
Bostadsrättsförening ställde kostnadsfritt säkerhet i form av borgen för föreningens medlemmars lån hos kreditgivare sedan medlemmarna övertagit lånen från föreningen. Föreningens borgensåtagande kan inte anses utgöra beskattningsbar förmån för medlemmarna.
RÅ 1996:69
Ett tyskt Kommanditgesellschaft auf Aktien har vid tillämpning av en diskrimineringsregel i ett dubbelbeskattningsavtal ansetts kunna likställas med ett svenskt aktiebolag i vissa hänseenden av betydelse vid koncernbeskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1996:70
Fråga om förutsättningarna för att en socialnämnd skall få ställa som villkor för socialbidrag till en invandrare att denne fullgör ett oavlönat praktikarbete, som ingår i ett av kommunen tillhandahållet introduktionsprogram för invandrare.
RÅ 1996:71
Ett handelsbolag har till underpris överlåtit en tillgång till ett aktiebolag som ägs av delägarna i handelsbolaget. Enligt ett lagakraftvunnet förhandsbesked har överlåtelsen ansetts inte böra föranleda uttagsbeskattning. Överlåtelsen har inte heller ansetts innebära att delägarna gjort ett sådant uttag som avses i 28 § första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1996:72
Vid ett byte av aktier i ett fåmansbolag mot nyemitterade aktier i ett annat fåmansbolag lämnade skattemyndigheten medgivande till uppskov med beskattning av realisationsvinsten enligt 27 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. I ett fall där de nyemitterade aktierna avsågs skola avyttras har de ansetts anskaffade vid tidpunkten för aktiebytet och för det från de utbytta aktierna övertagna anskaffningsvärdet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1996:73
En sammanläggning av en aktieklass i ett s.k. Sicav-bolag med en annan aktieklass inom samma bolag har ansetts som en sådan avyttring av aktierna i den förstnämnda aktieklassen som kan föranleda realisationsvinstbeskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1996:74
Ett bolag drev enligt avtal med sjukvårdsdistrikt verksamhet som innebar att läkare gjorde hembesök hos patienter. För transporter av läkarna anlitade bolaget ett taxiföretag. Verksamheten har i sin helhet ansetts utgöra sådan sjukvård som är undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 1996:75
Beräkningen av skattepliktigt värde av tävlingsvinst i form av kostnadsfri resa till Rio de Janeiro. Inkomsttaxering 1993.
RÅ 1996:76
En polisman hade beviljats tjänstledighet med lön för att delta i tävlingar vid ett polismästerskap. Hon skadades vid ett olycksfall under den bankett som avslutade tävlingarna. Fråga om skadan uppkommit genom olycksfall i arbetet enligt 2 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF).
RÅ 1996:77
Fråga om bygglov för inglasning av ett stort antal balkonger på flerbostadshus när bygglovet var avsett att utnyttjas endast i den omfattning hyresgästerna önskade. Dessutom fråga om inglasningen utgjorde tillbyggnad enligt plan- och bygglagen (1987:10). I och II.
RÅ 1996:78
Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) i Geneve. Förhandsbesked i taxeringsfråga.
RÅ 1996:79
Ärenden om arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom rekryteringsstöd, lönebidrag m.m. har jämställts med åtgärder som avses i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder och således hänförts under 8 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).
RÅ 1996:80
Frågor angående muntlig förhandling i mål om gravsättning av aska. Europamål.
RÅ 1996:81
Försäkrad har ansetts berättigad till arbetsskadelivränta under arbetslivsinriktad rehabilitering i form av högskoleutbildning omfattande mer än 40 studieveckor.
RÅ 1996:82
Sekretessmål. Registrering i det hos Riksskatteverket förda centrala skatteregistret av organisationsnummer enligt lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. har inte ansetts hänförlig till sådan verksamhet som avses i 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen.
RÅ 1996:83
Fråga om utrednings- och beviskrav i mål om meddelande av varning enligt lagen (1984:81) om fastighetsmäklare. Tillika fråga om skyldighet för kammarrätt att hålla muntlig förhandling.
RÅ 1996:84
Principerna för tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Ett svenskt bolag äger aktierna i ett luxemburgskt bolag. Det luxemburgska bolaget är på grund av speciallagstiftning befriat från bolagsskatt i Luxemburg men har trots denna skattefrihet ansetts ha hemvist där enligt dubbelbeskattningsavtalet med Luxemburg. Detta har medfört att det svenska bolaget inte skall delägarbeskattas enligt 6 § 2 mom. lagen om statlig inkomstskatt för det luxemburgska bolagets inkomst. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1996:85
Enligt 1 kap. 20 § första stycket lagen (1992:1528) om offenlig upphandling skall på begäran av en anbudsgivare en av handelskammare utsedd person närvara vid anbudsöppnandet. Det förhål- landet att sekretess enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) gäller för uppgifter som rör anbud har på grund av bestämmelsen i 1 kap. 5 § samma lag ansetts inte hindra att den upphandlande myndigheten till den av handelskammaren utsedda personen lämnar de uppgifter om anbudsgivare m.m. som behövs för en kontroll av öppningsförfarandet.
RÅ 1996:86
Fråga om 7 kap. 15 § sekretesslagen utgjort hinder mot att ur regionalt folkbokföringsregister få ut en sammanställning grundad på uppgifter om medborgarskap.
RÅ 1996:87
Tillämpning av det s.k. destinatärsrekvisitet i 7 § 6 mom. lagen om statlig inkomstskatt. En stiftelse, som har till ändamål att främja bl.a. vetenskaplig forskning, hade under en period koncentrerat sin anslagsgivning på ett fåtal forskningsprojekt som letts av en och samma person. Fråga om stiftelsen härigenom begränsat sin verksamhet på ett sätt som hindrar att stiftelsen behandlas som inskränkt skattskyldig. Eftertaxering för 1984-1987 och taxering 1988.
RÅ 1996:88
Det beslut om detaljplan som kommunfullmäktige enligt sammanträdesprotokollet antagit har redovisats felaktigt i plankarta och planbeskrivning. Beslutet har ansetts strida mot 5 kap. 9 och 10 §§ plan- och bygglagen (1987:10) och därför upphävts. Rättsprövning.
RÅ 1996:89
Förhållandet mellan de bestämmelser i 13-18 §§ socialtjänstlagen (1980:620) som reglerar kommunernas skyldigheter att tillhandahålla barnomsorg och biståndsreglerna i 6 § samma lag.
RÅ 1996:90
Vid tillämpning av 7 kap. 7 § alkohollagen (1994:1738) har ansökan om serveringstillstånd för ett restaurangaktiebolag avslagits med hänsyn till att en person med bestämmande inflytande i bolaget bl.a. vid upprepade tillfällen restförts på grund av underlåtenhet att betala skatter och avgifter och även varit försatt i konkurs. Tillika fråga om rätt för länsstyrelse att överklaga kammarrättens dom.
RÅ 1996:91
Fråga vid tillämpning av 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det förekommit misshandel eller brister i omsorgen.
RÅ 1996:92
Frågor om inkomst- och förmögenhetsbeskattning - bl.a. tidpunkten för förmånsbeskattning - när arbetsgivare överför medel till en fristående förvaltare som för den anställdes räkning förvärvar aktier inom ramen för en s.k. aktieägarplan (stock ownership plan). Förhandsbesked.
RÅ 1996:93
Enligt reglerna för beskattning av byggnadsrörelse kan en fysisk person som utför arbete på en egen fastighet som inte utgör omsättningstillgång i rörelsen bli beskattad för värdet av arbetet. En förutsättning för att beskattning skall ske är att varor av mer än ringa värde tagits ut ur byggnadsrörelsen i samband med arbetet. Den omständigheten att i rörelsen inte bokförda inköp till bygget gjorts med rabatt har i visst fall inte ansetts innebära att varuuttag skett. Inkomsttaxering 1987.
RÅ 1996:94
Ett vitesföreläggande att lämna självdeklaration hade föregåtts av ett föreläggande som inte delgetts den deklarationsskyldige enligt delgivningslagen (1970:428). Hinder mot att döma ut vitet har inte ansetts föreligga.
RÅ 1996:95
Beslut av kommunfullmäktige att - under förutsättning att landstinget anställde en viss läkare vid ett sjukhus för vilket landstinget var huvudman - tillskjuta medel motsvarande kostnaden för en läkartjänst har ansetts kompetensöverskridande.
RÅ 1996:96
Ett beslut varigenom regeringen i samband med överprövning av ett bygglovsärende förklarat att byggnadsnämnden skall på nytt pröva bygglovsärendet med utgångspunkt i efter överklagandet tillkomna områdesbestämmelser har ansetts kunna bli föremål för rättsprövning. Dessutom fråga om regeringsbeslutet varit förenligt med den s.k. anståndsregeln i 8 kap. 23 § plan- och bygglagen.
RÅ 1996:97
Frågor om tillämpning av artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen i mål om eftersökande och omhändertagande enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Även fråga om tillämpning av lagen (1989:479) om kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i mål om eftersökande och omhändertagande enligt förstnämnda lag.
RÅ 1996:98
Sedan en polismyndighet anmält att en förundersökning inletts mot en körkortshavare som var misstänkt för att genom att lämna muta ha erhållit obehörig hjälp med att få sitt körkortsprov godkänt förelades körkortshavaren med stöd av 33 § körkortsförordningen att inkomma med godkänt teoriprov. Föreläggandet följdes inte. Den omständigheten att åtal mot körkortshavaren för bestickning därefter ogillats har inte ansetts utgöra tillräckliga skäl för att inte återkalla körkortet.
RÅ 1996:99
Fråga huruvida socialbidrag för bostadskostnad skall utges efter en av socialnämnden beräknad genomsnittlig hyresnivå inom kommunen eller efter den bidragssökandes faktiska hyreskostnad (I och II)
RÅ 1996:100
Trafikhuvudman har vid offentlig upphandling av färdtjänsttransporter ansetts kunna kräva att anbudsgivarna också skall kunna upprätthålla allmän taxiservice. Även fråga om hur preciserat ett sådant krav skall vara.
RÅ 1996:101
Ett moderbolag (AB Volvo) har till sina aktieägare delat ut aktierna i ett dotter- bolag (Swedish Match AB). Härvid har - med hänsyn till omfattningen av bolagens verksamhet och omständigheterna i övrigt - det s.k. verksamhetsvillkoret i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen om statlig inkomstskatt ansetts uppfyllt trots att relationstalet avseende marknadsvärdena på aktierna i bolagen (ca 14 procent) klart understigit vad som i lagmotiven angivits som lägsta nivå (minst ca 20 procent). Förhandsbesked rörande inkomstskatt.
RÅ 1996:102
Skattemyndighet som fattat taxeringsbeslut i visst ärende har ansetts kunna före utgången av året efter taxeringsåret på oförändrat utredningsmaterial fatta omprövningsbeslut till den skattskyldiges nackdel. Inkomsttaxering 1992.
RÅ 1996 not 1
Koncessionsnämndens handläggning av ansökan om bergtäkt m.m. (avslag) / Koncessionsnämndens handläggning av ansökan om bergtäkt m.m. (rättsprövningsärende)
RÅ 1996 not 2
Frist enligt 20 § varumärkeslagen (1960:644) ej återställbar (avvisat) / Avvisat (frist enligt 20 § varumärkeslagen /1960:644/ ej återställbar) / Frist enligt 20 § varumärkeslagen (1960:644) ej återställbar (ärende ang. återställande av försutten tid)
RÅ 1996 not 3
Förordnande av syssloman enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (rättsprövningsärende)
RÅ 1996 not 4
Inkomsttaxering, ej extraordinära besvär (avslag men resning)
RÅ 1996 not 5
Besvär i särskild ordning av Bruno P. ang. inkomsttaxering 1983. -Länsrätten i Värmlands län (1986-02-20) bestämde Bruno P:s taxeringar 1983 till vissa belopp
RÅ 1996 not 6
Fullföljt mål avskrevs eftersom årsavgift inte erlagts inom föreskriven tid / Fullföljd mål avskrevs eftersom årsavgift inte erlagts inom föreskriven tid (patentmål)
RÅ 1996 not 7
Talan fick ej föras särskilt mot kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling (avvisat)
RÅ 1996 not 8
Ansökningen överlämnad till kammarrätten med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
RÅ 1996 not 9
Avvisat (ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes) / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisat)
RÅ 1996 not 10
Bifall (felaktig besvärshänvisning, laglighetsprövning enligt kommunallagen) / Felaktig besvärshänvisning, laglighetsprövning enligt kommunallagen (bifall)
RÅ 1996 not 11
Fråga om utdelning av aktier i ett dotterbolag är skattefri enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt / Inkomstskatt (fråga om utdelning av aktier i ett dotterbolag är skattefri enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt)
RÅ 1996 not 12
Ansökan av Muradif O. om resning i ärende ang. naturalisation. - Statens invandrarverk beslutade den 11 maj 1994 att avslå en ansökan av Muradif O. om svenskt medborgarskap. Sedan denne överklagat beslutet avslog Utlänningsnämnden den 12 december 1994 överklagandet. - Muradif O. ansökte om resning och yrkade att ärendet skulle omprövas. -Regeringsrätten (1996-01-29, Wahlgren, Wadell, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämndens beslut i fråga om naturalisation enligt 6 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap får inte överklagas. Det ankommer därför på nämnden att utforma rättstillämpningen på detta område, i den mån det inte efter överlämnande enligt 9 a § samma lag är regeringen som har att pröva ärende enligt lagen (prop. 1991/92:30 s. 29). Bestämmelserna om naturalisation ger de beslutande myndigheterna en viss frihet vid beslutsfattandet. Av Utlänningsnämndens rättsbildande funktion och resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att...
RÅ 1996 not 13
Kontraritet (beslut om avskrivning på grund av återkallelse av överklagande gick ej klaganden emot)
RÅ 1996 not 14
Kontraritet (beslut att avslå ansökan om körkortsingripande gick ej klaganden emot)
RÅ 1996 not 15
Yrkande om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken framställt först i kammarrätten (avvisat)
RÅ 1996 not 16
Livränta på grund av olycksfall under militärtjänstgöring (förvärvsförmågan nedsatt med minst en femtondel?)
RÅ 1996 not 17
Rättegångsfel, kammarrätt hade avslagit ansökan om prövningstillstånd innan överklagandet hade hunnit kompletteras (återförvisning)
RÅ 1996 not 18
Bygglov (ansökan om bygglov ej längre vidhållen, målet avskrivet)
RÅ 1996 not 19
Ej möjligt medge undantag från kravet på att deklarationsskyldigheten för förluståret skall ha fullgjorts under vederbörligt taxeringsår
RÅ 1996 not 20
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. arbetsskadeförsäkring (avslag)
RÅ 1996 not 21
Överklagande av Ingeborg A. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1987
RÅ 1996 not 22
Extraordinära besvär (bifall, ändring av inkomsttaxering till följd av ändrad fastighetstaxering)
RÅ 1996 not 23
Ansökan av Bill M. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1985 och 1986
RÅ 1996 not 24
Avvisat (sökanden ej saklegitimerad i regeringsärende ang. kommunal vuxenutbildning) / Sökanden ej saklegitimerad i regeringsärende ang. kommunal vuxenutbildning (avvisat)
RÅ 1996 not 25
Avslag (vitesföreläggande enligt lagen om kemiska produkter) / Vitesföreläggande enligt lagen om kemiska produkter (avslag) / Vitesföreläggande enligt lagen om kemiska produkter (resningsärende)
RÅ 1996 not 26
Bifall (felaktig besvärshänvisning, laglighetsprövning enligt kommunallagen) / Felaktig besvärshänvisning, laglighetsprövning enligt kommunallagen (bifall)
RÅ 1996 not 27
Fråga om relationsstörningar (mobbing) utgjort skadlig inverkan i arbetet
RÅ 1996 not 28
Livränta, fråga om godkänd arbetsskada förorsakat inkomstbortfall med minst en femtedel
RÅ 1996 not 29
Ansökan av Florim Z. om resning i ärenden ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1996 not 30
Ansökan av Vera B. om resning i ett ärende ang. återkallelse av läkarlegitimation
RÅ 1996 not 31
Ansökan av Rolf L. om resning i ett ärende ang. arbetsplan för väg
RÅ 1996 not 32
Beräkning av underlag vid arbetsgivarinträde (resning)
RÅ 1996 not 33
Ansökan av Bertil C. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. -Stockholms kommunfullmäktige (1995-03-06) beslutade att anta förslag till detaljplan för kvarteret Björns Trädgård 6-8 inom Stadsdelen Södermalm i Stockholms kommun
RÅ 1996 not 34
Ansökan av Eleinor C. och Lars C. om återställande av försutten tid i ett ärende ang. detaljplan, m.m
RÅ 1996 not 35
Överklagande av Anders H. ang. återbetalningsskyldighet av dagersättning. -Försvarets civilförvaltning (1990-12-13) ålade Anders H. att återbetala 4 890 kr avseende till denne utbetalad dagersättning för tiden den 9 januari - den 20 juni 1989. Som motivering angavs att Anders H. inte fullgjort någon tjänstgöring under nämnda period
RÅ 1996 not 36
Besvär i särskild ordning av Dagmar W. ang. allmän fastighetstaxering 1990. -Länsrätten i Stockholms län (1991-10-16) bestämde taxeringsvärdet för Dagmar W:s fastighet Vaxbönan 9 i Enskede församling, Stockholms kommun, till 574 000 kr, varav markvärde 384 000 kr och byggnadsvärde 190 000 kr. Domen vann laga kraft
RÅ 1996 not 37
Feladresserad skrivelse med överklagande som först efter besvärstidens utgång överlämnats till rätt myndighet (avslag) / Avslag (feladresserad skrivelse med överklagande som först efter besvärstidens utgång överlämnats till rätt myndighet)
RÅ 1996 not 38
Extraordinära besvär (bifall, inkomsttaxering, realisationsvinstberäkning)
RÅ 1996 not 39
Inkomsttaxering, köp och försäljning av andelar i utdelningsbolag, m.m. (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, köp och försäljning av andelar i utdelningsbolag, m.m.)
RÅ 1996 not 40
Extraordinära besvär (inkomsttaxering, köp och försäljning av andelar i utdelningsfond, avslag)
RÅ 1996 not 41
Fråga om delgivning kunnat ske genom kungörelse (avslag) / Avslag (fråga om delgivning kunnat ske genom kungörelse) / Fråga om delgivning kunnat ske genom kungörelse (ärende ang. återställande av försutten tid )
RÅ 1996 not 42
Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (avslag)
RÅ 1996 not 43
Ansökan av Erna E. om rättsprövning av beslut ang. undantag från bestämmelserna om strandskydd
RÅ 1996 not 44
Ansökan av Sven S. om återställande av försutten tid alternativt resning i mål ang. ufärdande av pass
RÅ 1996 not 45
Ansökan av Ulf J. om återställande av försutten tid i mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen
RÅ 1996 not 46
Ansökan av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (Stiftelsen) om rättsprövning av beslut ang. uppsägning av bostadslån
RÅ 1996 not 47
Avslag (nya omständigheter i ärende om rivningsföreläggande) / Nya omständigheter i ärende om resningsföreläggande (avslag)
RÅ 1996 not 48
Extraordinära besvär (avslag men resning, inkomsttaxering)
RÅ 1996 not 49
Ansökan av Ferenc K. om resning i ärende ang. disciplinansvar. - I beslut den 1 juni 1993 lämnade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Ferenc K:s anmälan mot två läkare vid Sahlgrenska sjukhuset utan åtgärd. Grunden för hans anmälan hade varit att han led av kvarstående besvär som han ansåg vara orsakade av den behandling med elkonvertering och narkos som de anmälda läkarna utfört. Ferenc K. överklagade beslutet men Kammarrätten i Stockholm lämnade i dom den 22 oktober 1993 hans överklagande utan bifall. Ferenc K. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 15 februari 1994 beslutade att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1996 not 50
Överklagande av Kerstin S. G. ang. ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. -Kopparbergs läns allmänna försäkringskassa (1990-05-14) fann att en av Kerstin S. G. uppgiven skada med visandedag i oktober 1983 - yrsel, huvudvärk, eksem, trötthet m.m
RÅ 1996 not 51
Överklagande av Danuta L. ang. återbetalning av sjukpenning m.m. -Stockholms län allmänna försäkringskassa (1992-01-24) fann att Danuta L. genom att lämna oriktiga uppgifter angående anställnings- och inkomstförhållanden förorsakat att sjukpenning och föräldrapenning betalats ut till henne obehörigen under åren 1988-1990 och att hon på grund därav var skyldig att återbetala ett belopp om 239 170 kr. Skäl att delvis efterge återbetalningsskyldigheten ansågs inte föreligga
RÅ 1996 not 52
Rättidsprövning som gjorts av beslutsmyndighet bindande för besvärsmyndighet / Anmälan om ny ägare och utgivare av periodisk skrift för vilken utgivningsbeviset återkallats / Beslutsmyndighets anteckning på överklagandeskrivelsen och efterföljande åtgärder ansågs innefatta rättidsprövning
RÅ 1996 not 53
Överklagande av Socialnämnden i Ystads kommun ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620)
RÅ 1996 not 54
Fråga om en landstingsanställd erhållit skattepliktig förmån genom en sons förvärv av en bostadsrätt från landstinget / Fråga om den skattskyldiges underlåtenhet att upplysa om en sons förvärv av en bostadsrätt från den skattskyldiges arbetsgivare utgjort oriktigt meddelande
RÅ 1996 not 55
Fråga om en landstingsanställd erhållit skattepliktig förmån genom en sons förvärv av en bostadsrätt från landstinget / Fråga om den skattskyldiges underlåtenhet att upplysa om en sons förvärv av en bostadsrätt från den skattskyldiges arbetsgivare utgjort oriktigt meddelande
RÅ 1996 not 56
Besked från byggnadsnämnd ang. bygglovsplikt för konstverk ej överklagbart
RÅ 1996 not 57
Ansökan av Otto S. om resning i mål ang. återkallelse av trafiktillstånd
RÅ 1996 not 58
Avslag (omhändertagande enligt 21 kap. 10 § föräldrabalken) / Omhändertagande enligt 21 kap. 10 § föräldrabalken (avslag)
RÅ 1996 not 59
Ansökan av Quick Food i Jönköping AB om resning i ärende ang. antagande av detaljplan
RÅ 1996 not 60
Bifall (uppehållstillstånd m.m., Invandrarverkets beslut var inte förenligt med praxis hos regeringen och Utlänningsnämnden) / Uppehållstillstånd m.m., Invandrarverkets beslut var inte förenligt med praxis hos regeringen och Utlänningsnämnden (bifall)
RÅ 1996 not 61
Uppskov efter erhållen dispens från bosättningskravet
RÅ 1996 not 62
Överklagande av intagningsbeslut skulle prövas trots mellankommande beslut om fortsatt tvångsvård / Överklagande av beslut om intagning för psykiatrisk tvångsvård skulle prövas trots mellankommande beslut om fortsatt tvångsvård
RÅ 1996 not 63
Kontraritet (kammarrätts beslut om upphörande av psykiatrisk tvångsvård gick ej klaganden emot)
RÅ 1996 not 64
Ansökan av Bengt N. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden taxerade Bengt N. år 1990 i Göteborgs kommun till statlig och kommunal inkomstskatt för 78 400 kr, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av 61 600 kr. Taxeringsnämnden frångick därvid Bengt N:s självdeklaration genom att minska ett av honom deklarerat underskott av rörelse med 77 000 kr. Bengt N. överklagade taxeringsnämndens beslut till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län. Han yrkade avdrag i inkomstslaget rörelse med 62 000 kr. Länsrätten beslutade den 26 augusti 1992 att lämna överklagandet utan bifall och Kammarrätten i Göteborg beslutade den 11 oktober 1994 att inte ändra länsrättens dom. Regeringsrätten beslutade den 15 februari 1996 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1996 not 65
Avslag för courtagekostnader vid inkomsttaxeringen
RÅ 1996 not 66
Uppehållstillstånd m.m., nya uppgifter om anknytning till hemlandet (bifall)
RÅ 1996 not 67
Inkomsttaxering, skönsmässig eftertaxering m.m. (avslag)
RÅ 1996 not 68
Ansökan av Marsil A. om resning i mål ang. skadeförsäkring. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa prövade genom beslut den 16 januari 1989 en av Marsil A. gjord ansökan om omprövning av beslut om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Kassan fann vid prövning enligt 8 kap. 12 § nämnda lag jämförd med 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring inte anledning att ändra det tidigare avslagsbeslutet. Marsil A. överklagade beslutet. I dom den 3 januari 1991 ändrade Försäkringsrätten för Mellansverige inte beslutet. Sedan Marsil A. överklagat försäkringsrättens dom avvisade Försäkringsrätten för Mellansverige i beslut den 25 mars 1992 överklagandet såsom för sent anfört. Marsil A. överklagade beslutet. I beslut den 12 oktober 1992 ändrade inte Försäkringsöverdomstolen beslutet
RÅ 1996 not 69
Beslut om avgifter till Sveriges Advokaters Service AB (avvisning) / Avgifter till Sveriges Advokaters Service AB (rättsprövningsärende, avvisning)
RÅ 1996 not 70
Ansökan av Bostadsrättsföreningen Gyllenallen i Lund om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. -Regeringen (Miljödepartementet, 1995-11-30) avslog Bostadsrättsföreningens Gyllenallen i Lund överklagande av ett av Länsstyrelsen i Malmöhus län meddelat beslut ang. detaljplan för Katedralskolan 8 m.m i Lunds kommun
RÅ 1996 not 71
Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (avslag) / Muntlig förhandling men avslag på yrkande om syn i byggmål (rättsprövningsärende)
RÅ 1996 not 72
Besvär i särskild ordning av IBM Svenska AB ang. inkomsttaxering 1990, m.m
RÅ 1996 not 73
Ansökan av Kjell B. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. bygglov, m.m
RÅ 1996 not 74
Livränta, fråga om förutsättningar för omprövning (ändrade inkomstförhållanden)
RÅ 1996 not 75
Ansökan av Svante G. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 1996 not 76
Ansökan om rättsprövning avvisad (sökanden ej part hos regeringen)
RÅ 1996 not 77
Uppdrag till Sjöfartsverket avseende övertäckning av passagerarfärjan M/S Estonia kunde ej prövas (avvisning)
RÅ 1996 not 78
Beräkning av besvärstid när delgivning skett med såväl part som behörigt ombud
RÅ 1996 not 79
Nedsättning av kvarskatteavgift (resningsärende, avslag)
RÅ 1996 not 80
Kommunalt bostadsföretag jämställt med myndighet (1 kap. 9 § sekretesslagen) / Fråga om sekretess i kommunal bostadsuthyrningsverksamhet för uppgift om anmälares identitet (7 kap. 25 § sekretesslagen)
RÅ 1996 not 81
Vittnesbevisning som åberopats av skattskyldig i mål ang. inkomst- och förmögenhetstaxering hade inte bort avvisas av kammarrätt (återförvisning)
RÅ 1996 not 82
Försutten tid för att ange de omständigheter på vilka talan om laglighetsprövning enligt kommunallagen grundats ej återställbar (avvisning) / Avvisning (försutten tid för att ange de omständigheter på vilka talan om laglighetsprövning enligt kommunallagen grundats ej återställbar (avvisning)
RÅ 1996 not 83
Ansökan av Greta O. om återställande av försutten tid i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
RÅ 1996 not 84
Skatteplikt (undantaget för bank- och finansieringstjänster och för värdepappershandel ej tillämpligt på informationsverksamhet avseende pågående förfaranden om tvångsinlösen av aktier) / Mervärdesskatt (skatteplikt, undantaget för bank- och finansieringstjänster och för värdepappershandel ej tillämpligt på informationsverksamhet avseende pågående förfaranden om tvångsinlösen av aktier)
RÅ 1996 not 85
Antagande av detaljplan för kvarter inom Stockholms innerstad, fråga om skadan för ägare av intilliggande kontorshus var större än som fick tålas (avslag)
RÅ 1996 not 86
Ansökan av Hans Henrik K. om rättsprövning av beslut ang. utbetalning av pensionsmedel. -Regeringen (Finansdepartementet, 1995-04-27) avslog en ansökan av Hans Henrik K. om utbetalning av pensionsmedel och yttrade därvid: Ni har ansökt om utbetalning av de pensionsbelopp, som Er statliga tjänstepension har minskats med på grund av de statliga pensionsbestämmelsernas regler om samordning mellan tjänstepension och pensionsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
RÅ 1996 not 87
Ansökan av Kerstin W. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 1996 not 88
Förnyad upplåtelse av gravrätt (har begäran om förnyad upplåtelse gjorts före utgången av den löpande upplåtelsetiden?)
RÅ 1996 not 89
Ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga upphävda föreskrifter togs ej upp till prövning (avskrivning)
RÅ 1996 not 90
Antagande av detaljplan för gruppboende (rättsprövning, avslag)
RÅ 1996 not 91
Beslut om psykiatrisk tvångsvård borde besvärsvägen sakprövas även om beslut om fortsatt tvångsvård sedermera fattats
RÅ 1996 not 92
Regeringens beslut om avslag på ansökan om utfående av allmän handling ej överklagbart
RÅ 1996 not 93
Inskrivning hos försäkringskassa (utländsk medborgare anställd på utländsk ambassad)
RÅ 1996 not 94
När utländskt dotterbolag avyttrar andelar inom koncernen / Dubbelbeskattningsavtalet med Nederländerna (1992:17) (fråga / Om reavinsten varit skattebefriad i Sverige om vinsten förvärvats direkt av det svenska moderbolaget)
RÅ 1996 not 95
Jävsituation i kammarrätt? (resningsärende, avslag)
RÅ 1996 not 96
Fråga bl.a. om underrättelse enligt 5 kap. 30 § plan- och bygglagen expedierats (avslag)
RÅ 1996 not 97
Ansökan av Alf N. om återställande av försutten tid
RÅ 1996 not 98
Förutsättningar för tillämpning av LVU (samtycke till familjehemsvård lämnat först vid muntlig förhandling i Regeringsrätten)
RÅ 1996 not 99
Oriktig rättstillämpning? (utbyte av utländskt körkort, avslag)
RÅ 1996 not 100
Fråga om återbetalning av kapitaltillskott från utländskt dotterbolag var undantagen från beskattning i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet med Nederländerna
RÅ 1996 not 101
Bristfällig handläggning i mål om eftertaxering (avslag) / Inkomsttaxering, bristfällig handläggning i mål om eftertaxering (avslag)
RÅ 1996 not 102
Ansökan av West Point AB om resning i mål om inkomsttaxering. - Bolaget åsattes år 1989 taxering efter skön med 50 000 kr. I överklagande till Länsrätten i Stockholms län den 15 juli 1991 yrkade bolaget att bli taxerat i enlighet med en till överklagandet fogad deklaration. Länsrätten avvisade i dom den 21 oktober 1992 bolagets besvär över taxeringen. Som skäl anfördes att besvären inkommit efter den ordinarie besvärstidens utgång och att vad bolaget anfört inte utgjorde sådana omständigheter att besvären kunde prövas i särskild ordning. Bolaget överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 20 oktober 1993 inte ändrade länsrättens dom. Bolaget överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten som den 27 februari 1995 beslutade att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1996 not 103
Ny utredning i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag)
RÅ 1996 not 104
Ansökan av Bernt-Erik E. om resning i mål om ersättning enligt rättshjälpslagen
RÅ 1996 not 105
Olycksfall i arbetet (ridinstruktör skadad under ridning utanför ridskolas område)
RÅ 1996 not 106
Inkomsttaxering, oriktig rättstillämpning (avslag) / Oriktig rättstillämpning, inkomsttaxering (avslag)
RÅ 1996 not 107
Ansökan av Annika G. om resning i mål om dicsiplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade i beslut den 11 juni 1993 en anmälan från Annika G. avseende bl.a. överläkaren Carsten Feldborg Nielsen utan åtgärd. I beslut den 16 december 1993 avvisade ansvarsnämnden en annan anmälan från henne med motiveringen att anmälan avsåg behandling som omfattades av ansvarsnämndens beslut den 11 juni 1993. Sedan hon överklagat avvisningsbeslutet beslutade Kammarrätten i Stockholm den 23 februari 1994 att inte ändra det överklagade beslutet. - I ansökan begärde Annika G. resning
RÅ 1996 not 108
Ansökan av Karl-Erik J. om återställande av försutten tid i mål om arbetsskadeförsäkring
RÅ 1996 not 109
Ansökan av Aleksandra Z. om återställande av försutten tid i mål om arbetsskadeförsäkring
RÅ 1996 not 110
Allmän rättshjälp i resningsmål angående sjukpenning
RÅ 1996 not 111
Ny utredning i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag)
RÅ 1996 not 112
Arbetsskadeförsäkring, bristfälling handläggning (avslag) / Bristfällig handläggning i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag)
RÅ 1996 not 113
Tid för ansökning om kompensation för allmän energiskatt m.m. ej återställbar (hemställan om överlämnande av ansökning därom till kammarrätt lämnad utan åtgärd)
RÅ 1996 not 114
Oriktig rättstillämpning, inkomsttaxering (avslag) / Inkomsttaxering, oriktig rättstillämpning (avslag)
RÅ 1996 not 115
Gottskrivning av skatteavdrag för kvarstående skatt (avslag)
RÅ 1996 not 116
Fråga om prövningstillstånd i mål om återkallelse av körkort på grund av hastighetsöverträdelse med 34 km/tim
RÅ 1996 not 117
Överklagande av Martin D. av beslut att inte medge befrielse från skyldighet att betala restavgift
RÅ 1996 not 118
För sjukvårdsinrättnings inkomster från sjukvårdsverksamheten (inkomstskatt) / Skattskyldighet för sjukvårdsinrättnings inkomster från sjukvårdsverksamheten / Inkomstskatt, skattskyldighet för sjukvårdsinrättnings inkomster av sjukvårdsverksamheten
RÅ 1996 not 119
Felaktig handläggning i ärende om svenskt medborgarskap (avslag)
RÅ 1996 not 120
Felaktig handläggning i ärende om bostadsbidrag (avslag)
RÅ 1996 not 121
I mål angående återställande av försutten tid i ärende om disciplinansvar (avslag)
RÅ 1996 not 122
Extraordinära besvär, försutten tid återställd, bifall (inkomst- och förmögenhetstaxering / Extraordinära besvär, dröjsmål med översändande av besvärsinlaga till Regeringsrätten (bifall)
RÅ 1996 not 123
Reklamskatt, utländsk företagare som upplåter reklamutrymmen på svenska idrottsarenor / Fråga om skattskyldighet för utländsk företagare som upplåter reklamutrymmen på svenska idrottsarenor / Fråga om skattskyldighet för reklamskatt för utländsk företagare som upplåter reklamutrymmen på svenska idrottsarenor
RÅ 1996 not 124
Handlingar hos kammarrätt i mål om disciplinansvar har ansetts kunna lämnats ut med förbehåll enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen för att användas i examensarbete
RÅ 1996 not 125
Beslut ang. förordnande av syssloman för samfällighetsförvaltning (avslag)
RÅ 1996 not 126
Avvisande av talan (fråga om vid vilken tidpunkt brev med besvärsinlaga lagts i kammarrättens brevlåda)
RÅ 1996 not 127
Inkomsttaxering, extraordinära besvär, eftertaxering (avslag)
RÅ 1996 not 128
Inkomsttaxering, skönstaxering, psykisk och fysisk kris (bifall)
RÅ 1996 not 129
Inkomsttaxering, skönstaxering, psykisk och fysisk kris (bifall)
RÅ 1996 not 130
Inkomsttaxering, skönstaxering, psykisk och fysisk kris (bifall)
RÅ 1996 not 131
Inkomsttaxering, ej skattepliktigt aktieägartillskott (bifall)
RÅ 1996 not 132
Kontraritet (länsrätts beslut, som uppfattades som ett bifall till en enskilds begäran om undantag enligt 3 kap. 3 § lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, ansågs ha gått skattemyndigheten emot)
RÅ 1996 not 133
Ej rätt för myndighet att överklaga dom i vilken konstaterats att handling hos myndigheten hade karaktär av allmän handling
RÅ 1996 not 134
Överklagande av Roine G. ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620)
RÅ 1996 not 135
Överklagande av Kostadin S. och Radmila S. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan av dem om resning avseende inkomsttaxering 1990
RÅ 1996 not 136
Ansökan om resning i ett av hyresnämnd avgjort ärende skulle prövas av kammarrätt (avvisning)
RÅ 1996 not 137
Kammarrätts beslut om återförvisning ansågs inte överklagbart
RÅ 1996 not 138
Meddelande enligt 17 § andra stycket delgivningslagen hade inte sänts ut (bifall)
RÅ 1996 not 139
Fråga om vilken kammarrätt som skulle handlägga ansökan om rättsprövning av beslut av Koncessionsnämnden för miljöskydd
RÅ 1996 not 140
Ansökan av Ingemar L. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 1996 not 141
Avregistrering på grund av utflyttning (egentligt hemvist i Sverige eller i utlandet?)
RÅ 1996 not 142
Ansökan av Sigurd D. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan
RÅ 1996 not 143
Överklagande av Evert A. ang. avvisande av talan samt ansökan av honom om återställande av försutten tid
RÅ 1996 not 144
Besked att regeringen inte vidtar åtgärd med anledning av framställning om skadestånd (avvisning)
RÅ 1996 not 145
Tillstånd enligt lagen om krigsmateriel (avvisning)
RÅ 1996 not 146
Fråga om stiftelses verksamhet att med hjälp av premier från bostadsrättsföreningar täcka hyresbortfall i sådana föreningar utgjorde rörelse (förhandsbesked)
RÅ 1996 not 147
Ansökan av Leif W. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan
RÅ 1996 not 148
Arbetsskadeförsäkring, oriktig rättstillämpning (avslag)
RÅ 1996 not 149
Ansökan av Monica S. om återställande av försutten tid
RÅ 1996 not 150
Ansökan av Josef N. om återställande av försutten tid
RÅ 1996 not 151
Ansökan av AB Svensk Leca om rättsprövning
RÅ 1996 not 152
Ansökan av AB Svensk Leca om rättsprövning
RÅ 1996 not 153
Inkomstaxering, realisationsvinstberäkning (bifall)
RÅ 1996 not 154
Inkomsttaxering, bosättning i Sverige eller utomlands? (avslag)
RÅ 1996 not 155
Ansökan av Gustaf G. om resning i mål ang. disciplinansvar. - Regeringsrätten meddelade den 12 december 1995 dom i ett mål angående disciplinansvar som anhängiggjorts av Gustaf G. (Anm.:se RÅ 1995 not. 381). I en skrivelse till Regeringsrätten hävdade Gustaf G. att domen måste anses vila på olaglig och rättsstridig grund. I avgörandet hade nämligen deltagit en ledamot som var jävig eftersom han i ett annat ärende omotiverat hade vägrat att meddela prövningstillstånd
RÅ 1996 not 156
Omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (avslag)
RÅ 1996 not 157
Oriktig rättstillämpning? (ersättning till offentligt biträde, avslag)
RÅ 1996 not 158
Inkomsttaxering, ändrad inställning hos skattemyndigheten vid senare taxeringar (avslag)
RÅ 1996 not 159
Återföring av en ej godtagen reservering för framtida skogsvårdskostnader var ej skattepliktig (bifall)
RÅ 1996 not 160
Högskolestyrelses beslut om sammanslagning av institutioner kunde inte överklagas hos Regeringsrätten
RÅ 1996 not 161
Oriktig rättstillämpning (återkrav av bostadsbidrag saknade laglig grund, bifall)
RÅ 1996 not 162
Beslut att avvisa överklagande ang. bildande av naturreservat (avslag)
RÅ 1996 not 163
Besked från tingsrätt om upprättande av lista över konkursförvaltare (avvisning)
RÅ 1996 not 164
Besked från Civildepartementet om auktorisation av tolkar (avvisat)
RÅ 1996 not 165
Ansökan av Manuel A. om rättsprövning
RÅ 1996 not 166
Ansökan om resning som gjordes samtidigt med rättidiga besvär avvisades / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 1996 not 167
Allmän fastighetstaxering, värdenedgång p.g.a. nyttjanderätt (avslag)
RÅ 1996 not 168
Yrkesmässig verksamhet? (Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet)
RÅ 1996 not 169
Sjukskrivning/förtidspension utgjorde hinder mot bilstöd till handikappad
RÅ 1996 not 170
Kammarrätts beslut om återförvisning ansågs inte överklagbart (avvisning)
RÅ 1996 not 171
Målet återförvisades eftersom underinstanserna inte prövat utlämnande med stöd av 71 § fjärde stycket socialtjänstlagen (1980:620)
RÅ 1996 not 172
Originalhandlingarna i ärendet hos rådgivare (avslag)
RÅ 1996 not 173
Ansökan av Birgitta S. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg avvisade i beslut den 30 juni 1995 Birgitta S:s talan mot kammarrättens dom den 31 mars 1995 i mål nr 3292-1994. Kammarrätten hänvisade därvid till att Birgitta S:s överklagande kommit in för sent
RÅ 1996 not 174
Eftertaxering, lönebelopp ej utbetalat p.g.a. arbetsgivarens konkurs (bifall)
RÅ 1996 not 175
Talan avvisad när uppgivet ombud ej ingett fullmakt
RÅ 1996 not 176
Föreskrifterna om järnvägsplan i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg ej tillämpliga i detaljplaneärende (rättsprövning)
RÅ 1996 not 177
Uttagsbeskattning och realisationsvinstbeskattning vid omstrukturering inom en företagsgrupp
RÅ 1996 not 178
Omsorgsnämnd som avslagit en begäran om utlämnande av namn på uppgiftslämnare, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att utlämna namnen (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen)
RÅ 1996 not 179
Uppgift i mål om eftertaxering hos kammarrätt om namn på styrelseledamöter i angivna utländska bolag
RÅ 1996 not 180
Ansökan av Ingegärd H. om återställande av försutten tid
RÅ 1996 not 181
Handläggning av ett hos regeringen överklagat ärende ang. tjänstetillsättning (avslag)
RÅ 1996 not 182
Handläggning av ett hos regeringen överklagat ärende ang. tjänstetillsättning (avslag)
RÅ 1996 not 183
Handläggningen av ärende ang. handikappersättning, m.m. (avslag)
RÅ 1996 not 184
Förutsättningar för omprövning av arbetsskadelivränta p.g.a. arbetslöshet
RÅ 1996 not 185
Orsakssamband mellan skadlig inverkan i arbetet och sjukdomsbesvär
RÅ 1996 not 186
Prövning av regeringens beslut om tillåtet gränsvärde för fosforutsläpp ansågs sakna betydelse (avskrivning) / Mål ang. tillåtet gränsvärde för fosforutsläpp avskrevs eftersom prövningen ansågs sakna betydelse (rättsprövning)
RÅ 1996 not 187
Fråga om regeringen bort sakpröva villkor för utsläpp av ammoniak m.m. trots att villkoren avsåg tid som förflutit (avslag) / Fråga om regeringen bort sakpröva villkor för utsläpp av ammoniak m.m. trots att villkoren avsåg tid som förflutit (rättsprövning)
RÅ 1996 not 188
Inkomsttaxering, den skattskyldige hade av förbiseende underlåtit att yrka ränteavdrag (bifall)
RÅ 1996 not 189
Turordningen mellan avdrag för beslutad utdelning (investmentföretag) och förlustavdrag, taxering 1992
RÅ 1996 not 190
Talan fick ej föras mot länsstyrelses beslut att avskriva fastighetsägares begäran om åtgärder med anledning av grannes dämningsåtgärder m.m. (länsstyrelsens ärende ansågs innefatta ett tillsynsärende)
RÅ 1996 not 191
I mål om resning, rättsprövning och bistånd enligt socialtjänstlagen
RÅ 1996 not 192
Partshabilitet för aktiebolag i konkurs som avslutats / Avdrag för ingående skatt medgivet för skatt hänförlig till av bolag från annat mervärdeskatteregistrerat företag inköpt guld
RÅ 1996 not 193
Extraordinära besvär (bifall, inkomsttaxering, ursäktlighetskriteriet uppfyllt)
RÅ 1996 not 194
Körkort, ordningsföreläggande för stoppliktsförseelse undanröjt (bifall)
RÅ 1996 not 195
Överklagande av H. Aronsson Bokbinderi AB ang. rätt till besvär i särskild ordning
RÅ 1996 not 196
Överklagande av Johan F. ang. avvisande av talan, m.m. -Kammarrätten i Stockholm (1995-03-26, Anclow, Noltorp, Lindblom) avvisade i två skilda beslut (mål nr 2365-1996 resp. 2366-1965) överklaganden av Johan F. såsom anförda för sent
RÅ 1996 not 197
Överklagande av Kerstin H. i fråga om visningsersättning samt ansökan om resning och om rättsprövning
RÅ 1996 not 198
Nya omständigheter i ärende om ändrad könstillhörighet (bifall)
RÅ 1996 not 199
Nya omständigheter ang. inkomstförhållanden , resning (avslag) / Nya omständigheter ang. inkomstförhållanden i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag)
RÅ 1996 not 200
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Oriktig rättstillämpning? (ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m., avslag)
RÅ 1996 not 201
Socialnämnd, som avslagit begäran om utlämnande av vissa handlingar, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att lämna ut dessa (2:15 TF, 15:7 sekrL)
RÅ 1996 not 202
Muntlig förhandling i mål om socialbidrag (återförvisning)
RÅ 1996 not 203
Ansökan om resning som gjordes samtidigt med rättidiga besvär avvisades
RÅ 1996 not 204
Taxeringsnedsättning med omkring 36 000 kr godtagen av Riksskatteverket
RÅ 1996 not 205
Beslut om bildande av naturreservat fattat av landshövdingen ensam (bifall) / Beslut om bildande av naturreservat fattat av landshövdingen ensam, rättsprövning (bifall)
RÅ 1996 not 206
Ofullständig prövning av lämnade uppgifter (resning, avslag) / Ofullständiga uppgifter i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag) / Arbetsskadeförsäkring, ofullständig prövning av lämnade uppgifter (avslag)
RÅ 1996 not 207
Fråga om skatterättsligt hemvist i Sverige (förhandsbesked)
RÅ 1996 not 208
Extraordinära besvär, inkomsttaxering, stiftelses avdrag för utgiven utdelning (avslag)
RÅ 1996 not 209
Kontraritet (kammarrätts dom ang. inkomsttaxering gick inte klaganden emot)
RÅ 1996 not 210
Den omständigheten att en bidragssökandes släkting hade gått i borgen för hennes hyra har inte medfört att hennes behov av bidrag till boendekostnader ansetts kunna tillgodoses på annat sätt en genom bistånd enligt socialtjänstlagen
RÅ 1996 not 211
Inkomsttaxering, bolag beskattat för samma inkomst två gånger (bifall)
RÅ 1996 not 212
Ansökan av Tomas L. om återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering
RÅ 1996 not 213
Ansökan överlämnad till kammarrätt med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
RÅ 1996 not 214
Dröjsmål hos skattemyndighet med att översända besvärsinlaga (bifall)
RÅ 1996 not 215
Schablonregeln ansågs inte tillämplig vid beräkning av reavinst på försäljning av C-listnoterade aktier i Graningeverken AB (avslag)
RÅ 1996 not 216
Inkomsttaxering, realisationsvinstberäkning (avslag)
RÅ 1996 not 217
Beslut ang. tilläggsbestämmelser till detaljplan och upphävande av del av detaljplan, fråga om beslutet stred mot Europakonventionen (avslag)
RÅ 1996 not 218
Ansökan av Krister A. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1996 not 219
Nya omständigheter i mål enligt LVU (resningsärende, avslag) / Nya omständigheter i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (avslag)
RÅ 1996 not 220
Körkort, sökanden häktad under tid då läkarintyg skulle inges (avslag)
RÅ 1996 not 221
Överklagande av Johan J. av beslut om avvisande av talan och ansökan om återställande av försutten tid. -Kammarrätten i Jönköping avvisade enligt beslut den 26 februari 1996 Johan J:s överklagande av kammarrättens beslut den 30 januari 1996, enligt vilket Johan J. vägrats prövningstillstånd i mål om körkort
RÅ 1996 not 222
Fråga om rätt att avgiftsfritt få ut kopior av handlingar i mål hos kammarrätt
RÅ 1996 not 223
Skadlig inverkan (helkroppsvibrationer vid busskörning, tunga lyft i verkstadsarbete)
RÅ 1996 not 224
Överklagande av Marjan P. ang. avvisande av talan samt ansökan av honom om återställande av försutten tid
RÅ 1996 not 225
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 1996 not 226
Ansökan av Ewa A. om återställande av försutten tid alternativt resning
RÅ 1996 not 227
Ansökan av Sten N. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan
RÅ 1996 not 228
Sjömansskatt, jämkning på grund av underskott av kapital (bifall)
RÅ 1996 not 229
Skattemyndighets yttrande i mål ang. rätt att ta del av handlingar i folkbokföringsärende (7 kap. 15 § och 14 kap. 5 § sekretesslagen)
RÅ 1996 not 230
Kammarrätts beslut om återförvisning ansågs inte överklagbart (avvisning)
RÅ 1996 not 231
Frist enligt 16 kap. 5 § femte stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring ej återställbar (avvisning)
RÅ 1996 not 232
Ansökan av Mirja V. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 1996 not 233
Inkomsttaxering, avdrag för skogsvårdsavgift (bifall) / Rätt beskattningsår för avdrag för skogsvårdsavgift (resningsmål)
RÅ 1996 not 234
Överklagande av Rolf A. ang. inkomsttaxering 1988. -Länsrätten i Stockholms län (1991-05-03, ordf. Christiernsson) fastställde Rolf A:s inkomsttaxering 1988 till vissa belopp. Därvid beräknade länsrätten Rolf A:s inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet (vinst vid försäljning av fastigheten Forsen 1:6) till 949 826 kr
RÅ 1996 not 235
Ansökan av Gunnar R. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Kammarrätten i Stockholm bestämde i dom den 28 april 1993 Gunnar R:s taxeringar år 1986 till statlig inkomstskatt till 448 800 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst med ett underlag för tilläggsbelopp om 524 200 kr och till kommunal inkomstskatt till 453 300 kr taxerad inkomst och 445 800 kr beskattningsbar inkomst. Kammarrätten fann i nämnda dom att Gunnar R. personligen och inte det av honom ägda aktiebolaget Canutus AB skulle beskattas för de ersättningar som Canutus AB uppburit och som avsett tjänster som utförts av Gunnar R. Regeringsrätten beslutade den 15 juni 1994 att inte meddela prövningstillstånd i målet
RÅ 1996 not 236
Avvisande av talan (fråga om kvitto avseende delgivning feldaterats)
RÅ 1996 not 237
Inkomsttaxering, extraordinära besvär (avslag men resning)
RÅ 1996 not 238
Ansökan av Iradj I. om resning i ett mål om registrering av aktiebolag
RÅ 1996 not 239
Villkor för verksamhet inom närövningsfält (avslag) / Av ännu inte fattat beslut (rättsprövning, avvisning)
RÅ 1996 not 240
Också fråga om tillämpning av lagen mot skatteflykt / Fråga om genomsyn och rätt till underskottsavdrag för delägare i kommanditbolag som innehaft andelar i bolaget under endast kort tid
RÅ 1996 not 241
Värdet på en s.k. förseriebil som anställd förvärvat av arbetsgivaren
RÅ 1996 not 242
Överklagande av Håkan B. ang. eftertaxering för 1986 för inkomst
RÅ 1996 not 243
Skatteplikt (undantaget för finansieringstjänster ansågs inte tillämpligt på förvaltning av säljarreverser) / Mervärdesskatt (undantaget för finansieringstjänster ansågs inte tillämpligt på förvaltning av säljarreverser)
RÅ 1996 not 244
Ansökan av Eleuthere D. och Aikaterini D. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1988
RÅ 1996 not 245
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1996 not 246
Fråga om behov av sovrum i källare hade samband med funktionshinder
RÅ 1996 not 247
Kontraritet (kammarrätts beslut i mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen gick ej klaganden emot)
RÅ 1996 not 248
Besvär i särskild ordning av Stig A. avseende inkomsttaxering 1990
RÅ 1996 not 249
Överklagande av Reflex Prospect AB ang. avvisande av talan och ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 1996 not 250
Försutten tid för att fullgöra deklarationsskyldighet för förluståret enligt lagen (1960:63) om förlustavdrag ej återställbar frist
RÅ 1996 not 251
Kammarrätt behörig att pröva ansökan om resning i ärende om omedelbart omhändertagande av barn när beslut härom efter underställning avgjorts av länsrätt genom lagakraftvunnet beslut
RÅ 1996 not 252
Förutvarande hustru ej taleberättigad då hon ej varit part i målet i underinstanserna / Frågan om rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen förfallen, enär sökanden avlidit under målets handläggning i Regeringsrätten
RÅ 1996 not 253
Nya omständigheter i fråga om beräkning av realisationsvinst (bifall)
RÅ 1996 not 254
Felaktig rättstillämpning i mål om verkställighet av tingsrätts dom om umgängesrätt (avslag)
RÅ 1996 not 255
Överklagande av Anders S. ang. avvisande av talan och ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 1996 not 256
Överklagande av Mats E. och Liene E. ang. avvisande av talan och ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 1996 not 257
Ansökan av Ann-Louise K. om återställande av försutten tid i mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen
RÅ 1996 not 258
Tiden för överprövning enligt 7 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling
RÅ 1996 not 259
Ansökan om resning i ett taxeringsmål, i vilket kammarrätten beslutat att inte ta upp besvär i särskild ordning till prövning, skulle prövas av kammarrätten (avvisning)
RÅ 1996 not 260
Vitesföreläggande enligt 13 a § närradiolagen (överträdelse av det s.k. riksförbudet i 11 § första stycket lagen?) / Överträdelse av det s.k. riksförbudet i 11 § första stycket närradiolagen? (har centralt framställt material utsänts i mer än begränsad omfattning?)
RÅ 1996 not 261
Upphävande av vitesföreläggande gick inte klaganden emot
RÅ 1996 not 262
Ansökan av Leif G. och Eric A. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan
RÅ 1996 not 263
Ansökan av Rolf N. om rättsprövning, alternativt resning. - Byggnadsnämnden i Gävle kommun beslutade den 14 september 1994 att anta detaljplan för fastigheten Trödje 1:37 i Hille i kommunen
RÅ 1996 not 264
Framställning av Ali Reza G. om prövning av statsråds beslut om förvar
RÅ 1996 not 265
Ansökan av Helge H. om resning i mål ang. yrkesskadeförsäkring m.m
RÅ 1996 not 266
Fördröjt läkarintyg, arbetsskadeförsäkring (avslag)
RÅ 1996 not 267
Skrivelse med överklagande kunde antas ha avskilts på postkontor före överklagandetidens utgång
RÅ 1996 not 268
Beslut om avslag på begäran om rehabiliteringsåtgärd ansågs utgöra ett beslut i ärende enligt lagen om allmän försäkring och därmed omprövningsbart
RÅ 1996 not 269
Oriktig rättstillämpning? (statsbidrag till skogsbilväg, avslag)
RÅ 1996 not 270
Oriktig rättstillämpning? (beslut av hyresnämnd i fråga som avses i 12 kap. 40 § jordabalken, avslag)
RÅ 1996 not 271
Ansökan av Stig J. om resning i mål ang. inkomsttaxering
RÅ 1996 not 272
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 1996 not 273
Uppgifter i ärende hos skattemyndighet avseende tilldelning och registrering av organisationsnummer ansågs inte omfattade av sekretess enligt 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen
RÅ 1996 not 274
Ansökan av Maj F. och Anna-Greta N. om rättsprövning av beslut ang. bygglov
RÅ 1996 not 275
Ansökan av Olof L. och Åke P. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan
RÅ 1996 not 276
Beräkning av underlag för livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring
RÅ 1996 not 277
Ansökan av Erik A. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan
RÅ 1996 not 278
Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (avslag) / Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för delägare i handelsbolag (resningsärende)
RÅ 1996 not 279
Ansökan av Peter J. om återställande av försutten tid, m.m. - Kammarrätten avslog genom beslut den 24 oktober 1995 en ansökan om resning avseende Peter J:s inkomsttaxeringar 1985-1987. Sedan Peter J. överklagat avvisade kammarrätten överklagandet genom beslut den 5 december 1995 med hänvisning till att överklagandet inkommit för sent. - Peter J. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut den 5 december 1995 och ansökte alternativt om återställande av försutten tid. För det fall avvisningsbeslutet skulle stå fast ansökte han ånyo om resning i fråga om inkomsttaxeringarna. Han yrkade även muntlig förhandling. - Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Överklagandet var daterat den 16 november 1995 och postat samma dag före brevlådans tömning. Det var därför avlämnat för postbefordran i rätt tid. Det hade inte visats att han kunnat förutse det snökaos som drabbade bl.a. Göteborg. Att vare sig postutdelning eller andra myndighetsfunktioner fungerade den 17 november 1995 medförde...
RÅ 1996 not 280
Inkomsttaxering, avdrag för ökade levnadskostnader (avslag)
RÅ 1996 not 281
Avdrag medgavs för ingående skatt avseende den del av parkeringsverksamhet som hänförde sig till hantering av kontrollavgifter
RÅ 1996 not 282
Besvär i särskild ordning av Rolf E. och Eva E. ang. inkomsttaxering 1988
RÅ 1996 not 283
Ansökan av Mats K. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - Länsrätten i Älvsborgs län beslutade i dom den 14 november 1991 att vid 1988 års taxering såsom inkomst av tjänst beskatta Mats K. för värde av bilförmån. Sedan Mats K. överklagat domen avslog Kammarrätten i Göteborg i dom den 11 juni 1993 överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 31 maj 1995 att inte meddela prövningstillstånd i målet
RÅ 1996 not 284
Beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter (avslag) / Beräkning av underlaget, värde av bilförmån (resning, avslag)
RÅ 1996 not 285
Förverkande av kursplats vid tandvårdshögskola (avslag)
RÅ 1996 not 286
Fördelning av rättegångskostnader i mål om verkställighet av rätt till umgänge med barn
RÅ 1996 not 287
Uppgifter hos Riksbanken om dagsvisa valutapositioner i banksystemet m.m. i samband med 1992 års valutakris
RÅ 1996 not 288
Antagande av detaljplan, sankmark hinder mot bebyggelse? (avslag)
RÅ 1996 not 289
Talan fick ej föras särskilt mot kammarrätts beslut i fråga om syn
RÅ 1996 not 290
Fråga om förmögenhetsberäkningen skall grundas på värdet av fordran avseende sålda aktier eller själva aktieinnehavet
RÅ 1996 not 291
Fråga om rätt instans för talan mot försäkringskassas beslut (yrkesskadeförsäkring) / Fråga om rätt instans för talan mot försäkringskassas beslut rörande yrkesskadeförsäkring
RÅ 1996 not 292
Ansökan av Ingemar G. om resning i mål om inkomsttaxering
RÅ 1996 not 293
Inkomsttaxering, felaktig delgivning av beslut enligt vilket besvär i särskild ordning avvisats (avslag)
RÅ 1996 not 294
Oriktig rättstillämpning, ärende ang. nationellt fribordscertifikat (avslag)
RÅ 1996 not 295
Fråga om tillämpning av koncernregeln i 2 § 4 mom. lagen om statlig inkomstskatt och strukturregeln i 27 § 4 mom. tionde stycket samma lag vid ett dotterbolags förvärv från moderbolaget av organisationsaktier i utbyte mot nyemitterade aktier i dotterbolaget
RÅ 1996 not 296
Fråga om tillämpning av förlustregeln i 2 § 4 mom.
RÅ 1996 not 297
Fråga om en tobaksprodukt (råtobak) var att hänföra till skattepliktig röktobak
RÅ 1996 not 298
Återkallelse (sedan länsstyrelse återkallat körkort och länsrätten meddelat varning beslöt kammarrätten att körkortet skulle återkallas. Kammarrätten underlät emellertid felaktigt att från den bestämda spärrtiden avräkna den tid under vilken körkortshavaren varit fråntagen körkortet)
RÅ 1996 not 299
Ansökan om resning avseende inkomsttaxering som avgjorts av taxeringsnämnd överlämnad till kammarrätten
RÅ 1996 not 300
Ansökan av Ruby S. om resning i mål om inkomsttaxering
RÅ 1996 not 301
Miljö- och hälsoskyddsnämnd, som avslagit en begäran om utlämnande av vissa protokoll med provresultat, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att lämna ut handlingarna
RÅ 1996 not 302
Fråga om muntlig förhandling borde ha hållits i länsrätt före avgörandet av körkortsmål eller i kammarrätt före avgörandet av frågan om prövningstillstånd
RÅ 1996 not 303
Ansökan av Jan L. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Jönköping avvisade den 13 juli 1996 Jan L:s överklagande av ett beslut av kammarrätten i protokoll den 29 april 1996. Därvid hänvisade kammarrätten till att överklagandet hade kommit in för sent. - Jan L. ansökte om återställande av försutten tid. Han anförde till stöd för sin ansökan att han vid tiden för överklagandet befann sig i en mycket stressad och utsatt situation på ett sjukhem. -Regeringsrätten (1996-12-30, Björne, Holstad, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Jan L. har inte visat att någon omständighet förekommit som utgör giltig ursäkt för att hans överklagande kommit in för sent. Hans ansökan kan därför inte bifallas
RÅ 1996 not 304
Besvärstiden för allmänt ombud vid överklagande av kammarrätts dom i mål om överlastavgift
RÅ 1996 not 305
Besked från departement om auktorisation av tolkar (avvisning)
RÅ 1996 not 306
Överklagande av Martin G. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1988
RÅ 1996 not 307
Överklagande av Rune L. ang. mervärdeskatt för november- december 1986