HFD 2013:1
När ett mål har återförvisats till en polismyndighet av utredningsskäl har myndigheten inte haft rätt att fatta beslut till den enskildes nackdel i förhållande till det tidigare beslutet.
HFD 2013:2
Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i en viss ordning.
HFD 2013:3
Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. Inkomsttaxering 2009.
HFD 2013:4
Visst ekonomiskt engagemang och andra liknande förhållanden har vid en samlad bedömning ansetts innebära att en svensk medborgare efter utflyttning till annat land har väsentlig anknytning till Sverige. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:5
I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats först där.
HFD 2013:6
Medlem i en bostadsrättsförening har inte medgetts avdrag för ränta som betalats till föreningen för lån som tagits för fullgörande av insatsskyldigheten. Inkomsttaxering 2009.
HFD 2013:7
Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har ansetts så oklara att ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked har undanröjts.
HFD 2013:8
Avsaknad av en samordnad vårdplan innebär inte att ett yrkande om öppen vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård kan avvisas.
HFD 2013:9
Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta har, i brist på uttryckligt författningsstöd, inte kunnat grundas på att inkomsthöjningar inte anmälts till Försäkringskassan.
HFD 2013:10
Vid överföring av mark genom fastighetsreglering har avyttring ansetts ske vid den tidpunkt då uppgift om regleringen införts i fastighetsregistrets allmänna del. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:11
Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamhet i fastighetsförvaltning som bedrivits av företaget (I) respektive dess dotterföretag (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:12
Fråga om köpares avdragrätt för ingående mervärdesskatt när säljaren gjort sig skyldig till mervärdesskattebedrägeri.
HFD 2013:13
Kulturkalaset i Göteborg har ansetts anordnat i sådant vinstsyfte som enligt ordningslagen är en förutsättning för att skyldighet att ersätta polisen för kostnader för ordningshållning ska föreligga.
HFD 2013:14
En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning.
HFD 2013:15
Anstånd med betalning av alkoholskatt som beslutats av Tullverket har medgetts redan på den grunden att den skattskyldige har överklagat beslutet.
HFD 2013:16
Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.
HFD 2013:17
En kommun har ansetts berättigad till statlig ersättning för kostnaden för en mobiltelefon till ett familjehemsplacerat ensamkommande flyktingbarn.
HFD 2013:18
En socialnämnd har i förskott utbetalat ett belopp som ekonomiskt bistånd till en sökande för kostnader som sedan inte uppstod. Socialnämnden har ansetts inte ha stöd i socialtjänstlagen för att avräkna beloppet från sökandens rätt till försörjningsstöd för en kommande biståndsperiod.
HFD 2013:19
Fråga om tjänsteställe för tolk med flera olika uppdragsgivare (I) och elektriker i bemanningsföretag med växlande arbetsplatser i en och samma anställning (II). Inkomsttaxering 2009 respektive arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden december 2008.
HFD 2013:20
I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:21
En tingsrätts beslut om avgift för utlämnande av allmän handling i elektronisk form har ansetts vara ett sådant administrativt beslut som kan överklagas hos Domstolsverket.
HFD 2013:22
Fråga om synnerliga skäl för tillstånd till innehav av enhandsvapen.
HFD 2013:23
Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna har inte ansetts tillämpliga på utbetalning från vinstandelsstiftelse. Vid beskattningen av utbetalningen ska avräkning enligt det tillämpliga skatteavtalet medges för utländsk skatt som tagits ut på avsättning till stiftelsen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:24
En leverantör som i en sådan situation som förelåg i HFD 2011 ref. 29 förelagts att yttra sig i ett mål om offentlig upphandling har ansetts vara part.
HFD 2013:25
EU-rätten har ansetts innebära att den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen ska tillämpas trots att ett av de berörda företagen är hemmahörande i Polen (I) respektive att det mellan de berörda aktiebolagen finns ett företag hemmahörande i Nederländerna (II).
HFD 2013:26
Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna var en del av en högskoleutbildning som inte avslutats; (II) högskolestudierna skulle bedrivas på halvfart under sex terminer.
HFD 2013:27
En lokal där en pantbank bedriver verksamhet har ansetts utgöra en butikslokal där allmän kameraövervakning får ske efter anmälan.
HFD 2013:28
Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har ansetts skattepliktig som periodiskt understöd från en familjestiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:29
Minskning av en retroaktivt beviljad sjukersättning med sjukpenning som tidigare betalats ut för en del av den retroaktiva perioden skulle göras för den retroaktiva perioden i dess helhet.
HFD 2013:30
Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om avgift eller skatt.
HFD 2013:31
Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats.
HFD 2013:32
Tjänster avseende analys och värdering m.m. som tillhandahållits vid förmedling av aktier har ansetts underordnade förmedlingstjänsten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013:33
Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts omedelbart bli en del av den allmänna handlingen, oberoende av att anteckningarna inte signerats.
HFD 2013:34
Schablonintäkt vid innehav av investeringssparkonto och andelar i investeringsfond omfattas av artikel 22 i det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:35
Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:36
En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft.
HFD 2013:37
Potatisodlare har ansetts berättigad till ersättning av statliga medel för kostnader och förlust som föranletts av Jordbruksverkets beslut om ingripande enligt växtskyddslagen.
HFD 2013:38
Vid prövning av rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan det inte ställas krav på att funktionshindret ska bestå under den planerade studietiden.
HFD 2013:39
Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen.
HFD 2013:40
Den omständigheten att en handling överlämnats från Jordbruksverkets internrevision till en annan del av myndigheten har inte medfört att handlingen blivit en allmän handling eftersom internrevisionen inte ansetts ha en sådan självständig ställning som avses i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen.
HFD 2013:41
Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget initiativ pröva om saken bort tas upp av annan förvaltningsrätt.
HFD 2013:42
Fråga om ett annat lands regler om villkorlig frigivning ska beaktas när ett där ådömt fängelsestraff ska verkställas här i landet.
HFD 2013:43
Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:44
I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anledning att vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd i form av en operation.
HFD 2013:45
Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen när den enskilde avböjt prövning av rätten till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
HFD 2013:46
Fråga om överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen.
HFD 2013:47
En registrering som fastighetsmäklare har återkallats på grund av brottslighet i form av bl.a. flera fall av ofredande.
HFD 2013:48
Uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan med Skatteverket omfattas inte av den s.k. skattesekretessen.
HFD 2013:49
Synnerliga skäl enligt skollagen för att medge hemundervisning har inte ansetts föreligga.
HFD 2013:50
Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på återbetalning av bostadsbidrag.
HFD 2013:51
Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt.
HFD 2013:52
Ett aktiebolag, som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, har inte ansetts kunna kvitta sina kapitalförluster på delägarrätter som inte är näringsbetingade mot skattepliktiga kapitalvinster på delägarrätter som uppkommit hos den juridiska personen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:53
En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts.
HFD 2013:54
Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medger att en bostad med särskild service för ungdomar har tolv platser.
HFD 2013:55
Ett beslut att inte meddela prövningstillstånd för en klagande hindrar inte domstolen att ta ställning till om prövningstillstånd ska meddelas beträffande en annan klagandes överklagande av samma underrättsavgörande.
HFD 2013:56
En idrottsförenings försäljning av skänkta varor har med hänsyn till de former i vilka verksamheten bedrivs ansetts skattefri såsom hävdvunnen finansieringskälla. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:57
Elektrisk kraft som förbrukats i en testanläggning som används av olika biltillverkande företag har inte ansetts förbrukad i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Förhandsbesked angående energiskatt.
HFD 2013:58
Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräknas enligt schablon.
HFD 2013:59
Ett ensamkommande flyktingbarn har ansetts ha rätt till efterlevandestöd eftersom det kunde antas att föräldrarna avlidit då de försvunnit under flykt från ett konflikthärjat område.
HFD 2013:60
Fråga om rätt till sjukersättning.
HFD 2013:61
Fråga om beviskrav i mål om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund av att leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
HFD 2013:62
Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.
HFD 2013:63
Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a § lagen om arbetslöshetsersättning.
HFD 2013:64
Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyldighet då den felaktiga utbetalningen har orsakats av myndighet och mottagaren varit i god tro.
HFD 2013:65
Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013:66
Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. Rättsprövning.
HFD 2013:67
Fråga om mervärdesskatt vid utförande av estetiska operationer och behandlingar.
HFD 2013:68
Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga.
HFD 2013:69
Fråga om hur jämställdhetsbonus ska beräknas för ogifta föräldrar när gemensam vårdnad registerats först efter det att en förälder börjat ta ut föräldrapenning.
HFD 2013:70
Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
HFD 2013:71
När en skattskyldig har åtalats för skattebrott får beslut inte fattas om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet (ne bis in idem).
HFD 2013:72
Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
HFD 2013:73
Ett syskonbarn har i visst fall ansetts ha insynrätt enligt 16 kap. 7 § föräldrabalken.
HFD 2013:74
Fråga om ledningsprövning för fondbolag.
HFD 2013:75
Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I-III).
HFD 2013:76
Fråga om förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning på obegränsad tid för vård av ett barn som efter avslutad behandling av en allvarlig sjukdom behövt intensiv träning m.m. på grund av kvarvarande sjukdomstillstånd.
HFD 2013:77
En kommuns beslut att vägra kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den av kommunen anvisade har ansetts lagligen grundat eftersom skolskjuts till den valda skolan hade medfört en merkostnad för kommunen.
HFD 2013:78
Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.
HFD 2013:79
Uthyrning av lokaler avsedda att användas som boenderum i gruppbostad (I) och i vårdboende (II) har ansetts avse stadigvarande bostad. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013:80
En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund.
HFD 2013:81
Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder.
HFD 2013:82
Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola.
HFD 2013:83
Personkretsen i 1 § första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas.
HFD 2013:84
Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig trots att en betydande del av andelarna i ett fåmansföretag avyttrats och maximala 100 inkomstbasbelopp av kapitalvinsten vid avyttringen har beskattats i inkomstslaget tjänst. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013:85
Fråga om tillämpligheten av bestämmelser om tidsfrister för beskattning i samband med en domstols bedömning att beskattning kan ske redan enligt inkomstskattelagen trots att Skatteverket endast yrkat en prövning enligt skatteflyktslagen. Resning.
HFD 2013:86
E-postmeddelanden utan ärendeanknytning som skickats mellan tjänstemän inom en myndighet har inte ansetts vara allmänna handlingar.
HFD 2013:87
Köpare av hushållsarbete, som betalat resterande del av vad arbetet kostat efter det att Skatteverket avslagit utförarens begäran om utbetalning, har ansetts kunna få skattereduktion när domstol ändrat Skatteverkets beslut.
HFD 2013 not 1
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd enligt socialtjänstlagen (vidtagen komplettering av ansökan om försörjningsstöd synes inte ha beaktats)
HFD 2013 not 2
Inkomstskatt -omstrukturering ansågs genomfördas på ett sådant sätt att ett sparat utdelningsutrymme kunde föras över från överlåtna andelar i ett fåmansföretag till nya andelar i det förvärvande fåmansföretaget / Omstrukturering ansågs genomfördas på ett sådant sätt att ett sparat utdelningsutrymme kunde föras över från överlåtna andelar i ett fåmansföretag till nya andelar i det förvärvande fåmansföretaget (förhandsbesked)
HFD 2013 not 3
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenning (fråga om Försäkringskassan sedan den avvisat en ansökan på den grunden att den var ofullständig och därefter prövat den i sak är skyldig att ompröva det senare beslutet)
HFD 2013 not 4
Yrkanden om utvisning och uppehållstillstånd kunde inte prövas i resningsmål / Yrkanden om utvisning och uppehållstillstånd enligt utlänningslagen kunde inte prövas i resningsmål / Migrationsöverdomstolen hade behandlat ett överklagande som om det gällde annat beslut än det som klaganden avsett med sitt överklagande (bifall)
HFD 2013 not 5
Intensivövervakning med elektronisk kontroll (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om intensivövervakning med elektronisk kontroll (prejudikatskäl)
HFD 2013 not 6
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Den försäkrade haft väsentligt inflytande över näringsverksamhet (prejudikatskäl) / Arbetslöshetsförsäkring- kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om den försäkrade haft väsentligt inflytande över näringsverksamhet, prejudikatskäl)
HFD 2013 not 7
Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd delgavs den enskilde utan att hans ombud underrättades (bifall)
HFD 2013 not 8
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Vad som utgör otillbörligt uppförande och därmed grund för avstängning från rätt till ersättning (prejudikatskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om vad som utgör otillbörligt uppförande och därmed grund för avstängning från rätt till ersättning, prejudikatskäl)
HFD 2013 not 9
Förening för landskapsskydd ansågs ha talerätt i mål om nätkoncession för kraftledning / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut- miljöbalken
HFD 2013 not 10
Kammarrätt avgjorde mål utan att ha försäkrat sig om att klaganden hade slutfört sin talan (återförvisning) / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävdes och målet återförvisades då kammarrätten inte försäkrat sig om att klaganden hade slutfört sin talan
HFD 2013 not 11
Onyttiga besvär -överklagande av kammarrätts beslut att inte pröva fråga om fortsatt sluten psykiatrisk vård lämnades utan åtgärd då förvaltningsrätt senare beslutat om sådan vård / Yrkande om beredande av vård i öppen form för person som dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning kunde inte avvisas med motiveringen att det inte fanns en sådan särskild utredning som föreskrivs i 16 b § lagen om rättspsykiatrisk vård
HFD 2013 not 12
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Om det fanns särskilda skäl att tillämpa en längre avtalstid för ett ramavtal än fyra år (prejudikatskäl) / Offentlig upphandling (fråga om det fanns särskilda skäl att tillämpa en längre avtalstid för ett ramavtal än fyra år, prejudikatskäl)
HFD 2013 not 13
Bygglov medförde att byggnadsåtgärderna avvek från områdesbestämmelser (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut -plan- och bygglagen, bygglovsfrågor
HFD 2013 not 14
Sjukersättning (ny utredning efter kammarrättens dom
HFD 2013 not 15
Ansökan kunde inte tas upp till prövning då det ärende som resningen avsåg inte var slutligt avgjort (avvisning)
HFD 2013 not 16
Guidade turer i nedlagd gruva ansågs inte utgöra museiverksamhet (förhandsbesked)
HFD 2013 not 17
Förutsättningarna för en anställds deltagande i ett delägarprogram var oklara (inkomstskatt)
HFD 2013 not 18
Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut i utlämnandefrågan
HFD 2013 not 19
Fråga om vilka slags kostnader som omfattas av kommunens rätt till ersättning
HFD 2013 not 20
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Beräkning av ålderspension i fall då försäkringsperioder fullgjorts i annat EU-land (prejudikatskäl)
HFD 2013 not 21
(Referatrubrik saknas)
HFD 2013 not 22
Överklagande ingavs till fel myndighet som uppmärksammades om detta av klagandens ombud före överklagandetidens utgång (bifall)
HFD 2013 not 23
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut -fråga om talerätt / För miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken i fråga om beslut om upphävande av strandskydd
HFD 2013 not 24
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Studiestöd (fråga om Överklagandenämnden för studiestöd uppfyllde kraven på domstol i artikel 6.1 i Europakonventionen när myndighetschefen fattade beslut på nämndens vägnar, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om Överklagandenämnden för studiestöd uppfyllde kraven på domstol i artikel 6.1 i Europakonventionen när myndighetschefen fattade beslut på nämndens vägnar (prejudikatskäl)
HFD 2013 not 25
Beslut om skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (avslag) / Rättsprövning enligt lagen 2006:304 om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
HFD 2013 not 26
Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / För miljöorganisation då planen inte hade betydande påverkan på miljön
HFD 2013 not 27
Fråga om viss ersättning avsåg skattepliktiga kapitalförvaltningstjänster (förhandsbesked)
HFD 2013 not 28
Beslut med anledning av framställning om abolition / Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning
HFD 2013 not 29
Förvaltningsprocess- felaktig handläggning -mål återförvisades då förvaltningsrätten och kammarrätten felaktigt utgått från att något undertecknat överklagande inte getts in till förvaltningsrätten
HFD 2013 not 30
Att äldre återkravsregler skulle ha tillämpats (ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Arbetslöshetsförsäkring (äldre återkravsregler skulle ha tillämpats, ändringsskäl)
HFD 2013 not 31
Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades / Inkomstskatt- förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att / Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt)
HFD 2013 not 32
Beloppsspärren i 40 kap. 12 § inkomstskattelagen skulle tillämpas när ett bolag likviderades och ett led i en ägarstruktur därmed föll bort (förhandsbesked)
HFD 2013 not 33
Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades
HFD 2013 not 34
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Återbetalning av sjukersättning (fråga om påverkan av beviljad skuldsanering
HFD 2013 not 35
Begärd överklagandeskrift i original sändes felaktigt vidare av kammarrätt, som därefter avvisade överklagandet (återförvisning)
HFD 2013 not 36
En av sökanden till Migrationsöverdomstolen ingiven handling hade inte tillförts akten i mål om uppehållstillstånd före avgörandet (bifall)
HFD 2013 not 37
Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Skattskyldighet- väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning
HFD 2013 not 38
Beslut att avslå yrkande om upphävande av länsstyrelses avvisningsbeslut (avvisning) / Fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning- beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning
HFD 2013 not 39
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning
HFD 2013 not 40
Fråga om överlåtelse av fastighet skulle anses utgöra gåva (förhandsbesked)
HFD 2013 not 41
Resning -påstående om fel vid Migrationsöverdomstolens handläggning av fråga om prövningstillstånd (avslag) / Felaktig handläggning- påstående om fel vid Migrationsöverdomstolens handläggning av fråga om prövningstillstånd (avslag)
HFD 2013 not 42
Fråga om skattemässig karaktär på aktier i dotterbolag som inför en externförsäljning övertagit tillgångar från moderbolaget (förhandsbesked)
HFD 2013 not 43
Tobaksskatt (skatt skulle inte tas ut för vissa tobaksprodukter) / Tobaksskatt (skatt skulle inte tas ut för vissa tobaksprodukter, förhandsbesked)
HFD 2013 not 44
Bostadsrättsförenings inkomster och utgifter på grund av ränteswapavtal och räntecapavtal ansågs hänförliga till fastigheten enligt 39 kap. 25 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
HFD 2013 not 45
Handlingar hos Riksbanken omfattades av absolut sekretess eftersom de var hänförliga till bankens in- och utlåningsrörelse
HFD 2013 not 46
Tobaksskatt (elektronisk cigarett ansågs inte skattepliktig till tobaksskatt) / Tobaksskatt (elektronisk cigarett ansågs inte skattepliktig till tobaksskatt, förhandsbesked)
HFD 2013 not 47
Ombud avvisades som ombud och förklarades obehörigt att tills vidare uppträda som ombud eller biträde i mål vid Högsta förvaltningsdomstolen
HFD 2013 not 48
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Beslut om indragen ersättning (oklarheter kring klagandens bosättning, ändringsskäl) / Beslut om indragen assistansersättning (oklarheter kring klagandens bosättning, ändringsskäl)
HFD 2013 not 49
Kammarrätts beslut att undanröja myndighets beslut om tillsynsavgift på annan grund än den av myndigheten åberopade
HFD 2013 not 50
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bidrag kunde utgå då det vid förvärv av bostad var svårt att förutsäga hur en kronisk sjukdom skulle utveckla sig (prejudikatskäl) / Bostadsanpassningsbidrag (fråga om bidrag kunde utgå då det vid förvärv av bostad var svårt att förutsäga hur en kronisk sjukdom skulle utveckla sig, prejudikatskäl)
HFD 2013 not 51
Kammarrätt avgjorde mål utan att ha försäkrat sig om att klaganden hade slutfört sin talan (återförvisning) / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävdes och målet återförvisades då kammarrätten inte försäkrat sig om att klaganden hade slutfört sin talan
HFD 2013 not 53
Överklagande av T.A. av beslut ang. prövningstillstånd i kammarrätt
HFD 2013 not 54
Kammarrätts beslut som inte ansetts kunna överklagas särskilt / Beslut i fråga om invändning om jäv som inte avsåg ledamot av rätten /OK-Lm
HFD 2013 not 55
Ändamålet med resningsansökningen hade förfallit (avskrivning)
HFD 2013 not 56
Utan att ha förvissat sig om att klaganden slutfört sin talan / Mål återförvisades då kammarrätt avgjort målet innan överklagandetiden gått ut
HFD 2013 not 57
Ändamålet med en resningsansökan hade förfallit när Högsta förvaltningsdomstolen i mål angående avvisad talan upphävt kammarrättens avvisningsbeslut och återförvisat målet till kammarrätten (avskrivning)
HFD 2013 not 58
Ändamålet med en resningsansökan hade förfallit när Högsta förvaltningsdomstolen i mål angående avvisad talan upphävt kammarrättens avvisningsbeslut och återförvisat målet till kammarrätten (avskrivning)
HFD 2013 not 59
Enbart den omständigheten att en annan domstol än den som varit behörig handlagt ett mål om inkomsttaxering m.m. utgjorde inte skäl för resning
HFD 2013 not 60
Bestämmelserna i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen är tillämpliga också hos förvaltningsdomstolarna
HFD 2013 not 61
Klagande hos Migrationsöverdomstolen hade inte beretts tillfälle att slutföra sin talan (bifall)
HFD 2013 not 62
Promemoria som tillkommit för måls föredragning ansågs inte utgöra allmän handling
HFD 2013 not 63
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Studier på halvfart under sex terminer utgjorde hinder för att söka och ta ett heltidsarbete (ändringsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om studier på halvfart under sex terminer utgjorde hinder för att söka och ta ett heltidsarbete, ändringsskäl)
HFD 2013 not 64
Skäl att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen förelåg inte / Eftersom frågan i målet hade belysts i tidigare avgöranden från domstolen (förhandsbesked, mervärdesskatt) / Uttagsbeskattning skulle inte ske av byggtjänster som ett fastighetsförvaltande företag förvärvat från utomstående byggföretag (förhandsbesked)
HFD 2013 not 65
Parkeringsfriköp” ansågs utgöra skattepliktig upplåtelse av parkeringsplats i parkeringsverksamhet (förhandsbesked) / De uppgifter som lämnats var knapphändiga och att det var oklart hur en framtida överenskommelse i sakfrågan skulle komma att se ut
HFD 2013 not 66
Skattekonsekvenser vid benefik övergång av andel i fastighetsförvaltande handelsbolag (lagertillgång i byggnadsrörelse) / Skattekonsekvenser vid benefik övergång av andel i fastighetsförvaltande handelsbolag (lagertillgång i byggnadsrörelse, förhandsbesked)
HFD 2013 not 67
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt då den avsett mål eller ärende som avgjorts av
HFD 2013 not 68
Idrottsförening med curlingspel som ändamål ansågs inte skattskyldig för ersättning från dotterbolag för tillverkning och underhåll av is (förhandsbesked)
HFD 2013 not 69
Det inte med säkerhet gick att avgöra om det som tillhandahölls kunderna till någon del innefattade tjänster som skulle beskattas för sig
HFD 2013 not 70
Skattesatsen 25 % skulle tillämpas på tryckeris ibladning av externt producerad bilaga till tryckt tidning (förhandsbesked)
HFD 2013 not 71
Innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
HFD 2013 not 72
För samfällighetsförening avseende beslut om föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg
HFD 2013 not 73
Tillhandahållande av digital version av en tidning ansågs inte underordnat tillhandahållandet av pappersversionen och ansågs inte utgöra omsättning av ett periodiskt medlemsblad (förhandsbesked)
HFD 2013 not 74
Överklagande av SOS Alarm Sverige AB (bolaget) av beslut om återförvisning i mål ang. offentlig upphandling
HFD 2013 not 75
Kammarrätt borde ha beviljat prövningstillstånd i mål som gällde / Folkbokföring (fråga om egentligt hemvist för person som efter inflyttning till Sverige arbetade utomlands, prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha beviljat prövningstillstånd i mål som gällde fråga om egentligt hemvist för person som efter inflyttning till Sverige arbetade utomlands (prejudikat- och ändringsskäl)
HFD 2013 not 76
Ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om alkoholskatt m.m. förelåg inte när förundersökning avseende misstänkt smuggling av alkoholvaror lagts ned)
HFD 2013 not 77
Skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägg / Skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget / Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget)
HFD 2013 not 78
Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt
HFD 2013 not 79
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat förvaltningsrätts dom och domen inte ändrats av kammarrätten
HFD 2013 not 80
Kammarrätts icke överklagbara beslut till vilket fogats besvärshänvisning
HFD 2013 not 81
Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när de oriktiga uppgifter som låg till grund för dom på grovt skattebrott inte var desamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg)
HFD 2013 not 82
För miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken i fråga om beslut om upphävande av strandskydd
HFD 2013 not 83
Grund för resning ansågs inte föreligga när ett justitieråd som tidigare som tjänsteman i Finansdepartementet företrätt Sverige i kontakter med EU:s mervärdesskattekommitté rörande viss fråga deltagit i avgörandet av ett mål där samma fråga aktualiserades