NJA 2022 s. 3
Reklamationsskyldighet föreligger inte när det gäller prisets skälighet enligt 36 § konsumenttjänstlagen. Det hindrar dock inte att en passivitet i fråga om att göra gällande återkrav av betalning kan medföra att rätten till återbetalning går förlorad.
NJA 2022 s. 14
Skadestånd vid egenmäktighet med barn.
NJA 2022 s. 23
Människoexploatering. Förutsättningarna för straffansvar samt val av påföljd.
NJA 2022 s. 42
Fråga vid näringspenningtvätt om den tilltalade har medverkat till åtgärder som skäligen kan antas ha vidtagits i penningtvättssyfte. Fråga också om rubricering och straffvärdebedömning.
NJA 2022 s. 62
Avvisande av stämningsansökan. I ett dispositivt tvistemål har stämningsansökan getts in på engelska. När ett föreläggande att översätta handlingen inte följts har stämningsansökan avvisats.
NJA 2022 s. 66
Vuxenadoption.
NJA 2022 s. 75
En våldtäkt som begåtts under knivhot har vid en samlad bedömning av omständigheterna ansetts som grovt brott.
NJA 2022 s. 82
Förhållandet mellan ogiltighet enligt avtalslagen å ena sidan och jordabalkens regler om övertaganderätt för makar och sambor å den andra.
NJA 2022 s. 105
Kronofogdemyndigheten har inte ansetts skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen till en borgenär vid dröjsmål med utbetalning av influtna medel.
NJA 2022 s. 118
En deltagare i ett högskoleprov har använt otillåtna hjälpmedel och därför avstängts från att under viss tid delta i nya prov. Det har ansetts inte stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff att deltagaren även åtalats för osann försäkran.
NJA 2022 s. 133
Avstyckning inom ett strandskyddsområde för att bilda en bostadsfastighet med möjlighet till mindre djurhållning (kombinationsfastighet) har inte tillåtits.
NJA 2022 s. 150
Preskription. En gäldenär som har förvaltare är inte behörig att personligen ta emot ett krav eller en erinran enligt 5 § 2 pre-skriptionslagen avseende en skuld som omfattas av förvaltarens uppdrag. För att få preskriptionsavbrytande verkan måste kravet komma förvaltaren till handa.
NJA 2022 s. 159
En hyresvärd hade i en uppsägningshandling inte lämnat föreskriven underrättelse om att lokalhyresgästen inom två månader från uppsägningen måste hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling för att behålla sin rätt att kräva ersättning. Tvisten hänsköts inte till hyresnämnden och lokalhyresgästen flyttade från lokalen varefter talan om ersättning väcktes. Lokalhyresgästens rätt till ersättning har inte ansetts förfallen.
NJA 2022 s. 173
Efter kallelse till konkursförhandling genom kungörelsedelgivning uteblev gäldenären och försattes i konkurs. I hovrätten pre-senterade gäldenären utredning, däribland gåvor som gäldenären erhållit efter konkursbeslutet, som motbevisade insolvens-presumtionen. Gäldenären har vid fördelning av rättegångskostnaderna ansetts orsaka en onödig rättegång i hovrätten ( jfr 18 kap. 3 § RB).
NJA 2022 s. 179
Fråga om när en tvist mellan ett aktiebolag och dess verkställande direktör är en arbetstvist.
NJA 2022 s. 188
Hinder och men i nyttjanderätt har ansetts föreligga när slutbesked enligt plan- och bygglagen inte har meddelats, trots att hyresvärden meddelat att lägenheten är inflyttningsklar.
NJA 2022 s. 199
Fråga om rätt till ersättning för rättegångskostnader i samband med editionsyrkande mot tredje man.
NJA 2022 s. 208
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljd inom EU. Vägransgrunden i 3 kap. 4 § 7 europeiska verkställig-hetslagen är inte tillämplig på en utländsk dom som tillkommit efter ett skriftligt förfarande.
NJA 2022 s. 227
Bestämmelserna i 34 kap. 2 § BrB ska tillämpas när den brottslighet som prövas är nyupptäckt i förhållande till en dom med-delad i ett annat
NJA 2022 s. 237
Oaktsam våldtäkt och s.k. omedveten oaktsamhet.
NJA 2022 s. 249
Edition. Fråga om tillämpningen beträffande elektroniska handlingar av kravet på att handlingen ska innehas av den som editionsyrkandet riktas mot. Fråga också om en domstol i Sverige kan förelägga en part som är bosatt utomlands att förete en elektronisk handling.
NJA 2022 s. 260
Förutsättningar har saknats att avvisa ett överklagande i mål om hastighetsöverträdelse.
NJA 2022 s. 264
Uppsåtsbedömning vid s.k. företagaransvar.
NJA 2022 s. 277
Det förstärkta laglottsskyddet enligt 7 kap. 4 § ÄB när arvlåtaren uttalat en avsikt att genom gåva till en bröstarvinge göra en annan bröstarvinge arvlös.
NJA 2022 s. 287
En person som underlåtit att anmäla byte av bostad i samband med provboende hos sin flickvän har dömts för folkbokförings-brott.
NJA 2022 s. 303
I samband med borrning för bergvärme har det uppstått tryckförändringar i ett borrhål på en grannfastighet. Tryckföränd-ringarna har ansetts utgöra en sådan annan liknande störning som omfattas av skadeståndsbestämmelsen i 32 kap. 3 § MB.
NJA 2022 s. 311
Ett bolag tog, i anslutning till ett avtal mellan två parter, på den ena partens uppdrag emot medel från den andra parten. Avtalet fullföljdes inte. Fråga om den part som betalningen har härrört från kan kräva bolaget på återbetalning.
NJA 2022 s. 329
Hyra. Migrationsverket har anvisat logi åt en asylsökande i en hyrd lägenhet. Verket har som förstahandshyresgäst ansetts ansvarigt enligt 12 kap. 24 § fjärde stycket JB för brandskada som vållats av den boende.
NJA 2022 s. 341
Ne bis in idem. En ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon har inte hindrat ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före föreläggandet.
NJA 2022 s. 354
Jämkning av en ansvarsbegränsning i ett kommersiellt avtal om rådgivning med stöd av 36 § avtalslagen?
NJA 2022 s. 388
Fråga om hur tydligt en lokalhyresgäst som säger upp hyresavtalet för villkorsändring måste ange den ändring i villkoren som han eller hon vill ha till stånd.
NJA 2022 s. 409
Bankmedel som löpande reserverats för att kunna betala årsarvode till en god man och förvaltare har ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning enligt 5 kap. 1 § 7 UB.
NJA 2022 s. 414
Ett dödsbo efter en avliden svarande har ansetts skyldigt att på yrkande från käranden träda in i en på-gående rättegång om återbetalning till ett konkursbo.
NJA 2022 s. 424
Resning. Ny DNA-bevisning har medfört att resning har beviljats till nackdel för en person som frikänts från ett åtal för mord.
NJA 2022 s. 438
Rättens utredningsskyldighet när en dom på skyddstillsyn överklagas. Även fråga om påföljdsbestämningen när brottsligheten föranleder en mildare påföljd samtidigt som klaganden har verkställt en del av skyddstillsynen.
NJA 2022 s. 445
Eftersom en distansförsvarare varit väl insatt i målet och kostnaderna inte blivit avsevärt högre än för en lokalt verksam försvarare, har det funnits särskilda skäl att betala ersättning för merkostnader för tidsspillan och utlägg.
NJA 2022 s. 451
En mellandom där utgången bestämdes av en invändning som inte var av arbetsrättslig natur skulle överklagas till Arbetsdomstolen, eftersom ett anställningsförhållande ingick som ett nödvändigt moment i kärandens talan.
NJA 2022 s. 459
I ett mål om utdömande av vite har domstolen normalt att utgå från att den som ett lagakraftvunnet vitesföreläggande har riktats mot är rätt adressat och haft faktisk och rättslig möjlighet att följa föreläggandet.
NJA 2022 s. 469
En vägtransportörs ersättningsansvar enligt artikel 23.4 i konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR) har ansetts inte innefatta kostnad avseende punktskatt för gods som stulits under en transport. Även fråga om tillämplig lag.
NJA 2022 s. 492
Uppgift om en persons identitet kan omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.
NJA 2022 s. 494
En konkursförvaltares utlägg för att öppna ett bankkonto har ansetts som en ersättningsgill konkurskost-nad enligt 14 kap. 1 § konkurslagen.
NJA 2022 s. 504
När ett överklagande har avgjorts i sak får ett nytt överklagande inte prövas. Det gäller även om det nya överklagandet görs inom överklagandetiden.
NJA 2022 s. 509
Återtagande av återkallelse av testamente. För att ett återkallat testamente på nytt ska få giltighet krävs att det finns i behåll och att det av omständigheterna framgår att testamentet uttrycker testators yttersta vilja. Utgångspunkten är att testamentstagaren har bevisbördan för omständigheter av den innebörden och be-viskravet är det som normalt gäller i tvistemål.
NJA 2022 s. 522
En konsument lämnade till följd av ett bedrägeri ut koden till sitt BankID och svarskoder från sin bankdosa. Agerandet möjliggjorde flera transaktioner från konsumentens konto. Omständigheterna har ansetts vara sådana att konsumentens handlande var grovt oaktsamt men inte särskilt klandervärt. Banken ska därför i allt väsentligt återställa kontot till den ställning det hade haft om transaktionerna inte hade ge-nomförts.
NJA 2022 s. 545
Plan- och bygglagen. Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid ansökan om förhandsbesked avseende uppförande av en byggnad utanför detaljplanelagt område.
NJA 2022 s. 562
Bokföringsbrott. Åsidosättande av bokföringsskyldighet som avser upprättande av årsredovisning utgör en egen brottsenhet vid sidan av bokföringsbrott beträffande den löpande bokföringen.
NJA 2022 s. 574
Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015) har ansetts utgöra handelsbruk. Ett logistikföretag har därför till följd av kopplad säkerhetsrätt fått förmånsrätt i en uppdragsgivares konkurs.
NJA 2022 s. 592
En sammanslutning hade enligt sina stadgar ett ideellt ändamål och skulle bedriva ekonomisk verksamhet. Sammanslutningen har ansetts ha rättskapacitet som ideell förening eftersom det inte har visats att sammanslutningen haft något annat ändamål än det som angavs i stadgarna.
NJA 2022 s. 609
Fråga om undantag från rätten till ersättning för frihetsberövande som i efterhand visat sig vara felaktigt.
NJA 2022 s. 623
Vilka förhållanden hos en hjälpbehövande ska föreligga för att ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB ska kunna anordnas?
NJA 2022 s. 633
Näringspenningtvätt. Verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning?
NJA 2022 s. 645
Fråga om relationen mellan två kvinnor var sådan att ett parförhållande enligt sambolagen förelåg.
NJA 2022 s. 656
Ett innehav av två helautomatiska kulsprutepistoler har vid en sammantagen bedömning rubricerats som grovt vapenbrott, inte som synnerligen grovt vapenbrott.
NJA 2022 s. 667
Avsändandet av ett mejl med ett självmordshot har i ett visst fall bedömts utgöra ett sådant hänsynslöst agerande som kan föranleda ansvar för ofredande.
NJA 2022 s. 675
En person som har gett annan i uppdrag att begå ett mord har dömts för anstiftan av mord, trots att gär-ningsmannen på grund av förväxling dödat en annan person än det tilltänkta offret. Även fråga om den som har lämnat uppdraget kan dömas för, utöver anstiftan av mord på det faktiska offret, anstiftan av försök till mord på det tilltänkta offret.
NJA 2022 s. 703
Bestämning av dagsbotsbeloppet när den tilltalade har en pågående skuldsanering.
NJA 2022 s. 709
De omständigheter som en unionsmedborgare fört fram har vid en helhetsbedömning inte ansetts innebära stadigvarande bosättning i Sverige. Han har därför inte kunnat likställas med en svensk medborgare enligt reglerna för utlämning.
NJA 2022 s. 714
Ersättning till en offentlig försvarare vid resa från den ort där försvararen har sin verksamhet till hovrätten på en annan ort. Försvararen, som hade kallats till huvudförhandling i rättssalen i hovrätten, erbjöds av hovrätten att delta vid förhandlingen via videolänk men tackade nej och infann sig i rättssalen. Han har tillerkänts ersättning för tidsspillan och utlägg på grund av sin inställelse i hovrätten.
NJA 2022 s. 719
Att en skadelidande har fått, eller har rätt till, kränkningsersättning av andra skadevållare som har spridit samma förtalsgrundande uppgifter påverkar som utgångspunkt inte ersättningens storlek.
NJA 2022 s. 730
Bestämmelsen om preskription i 5 kap. 14 § första stycket lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning är tilllämplig när frågan om utdömande av sanktionsavgift prövas av domstol på talan av Finansinspektionen. I en sådan situation ska 35 kap. 1 § BrB inte tillämpas analogt.
NJA 2022 s. 741
Förenklad delgivning med e-post?
NJA 2022 s. 749
Tillämpning av schablonen för ersättning avseende tidsspillan och utlägg till en distansförsvarare ( jfr ”Resan till Örebro” NJA 2012 s. 914).
NJA 2022 s. 757
En offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning för det arbete som försvararen vidtar i samband med ett överklagande utan uppdrag, om försvararen har haft fog att räkna med att den tilltalade önskade överklaga och därför skulle utfärda en fullmakt till försvararen, och detta även om så sedan inte sker.
NJA 2022 s. 763
Det har ansetts förenligt med regleringen i plan- och bygglagen samt självkostnads- och likställighetsprinciperna att i samband med ett beslut om bygglov ta ut planavgift enligt den taxa som gällde vid bygglovsbeslutet.
NJA 2022 s. 781
Försäkringsbolag ska anses vara med bank jämförbara penninginrättningar i den mening som avses med bestämmelserna om ställande av säkerhet i 2 kap. 25 § andra stycket UB. En utfästelse av ett försäkringsbolag att infria den förpliktelse som säkerheten ska avse får därför godtas i stäl-let för säkerhet i form av pant, borgen eller
NJA 2022 s. 791
En advokat har vid arvodesdebitering och i kontakter med klienten om debiteringen åsidosatt god advokatsed i flera avseenden. Han har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund. Även fråga om HD kan pröva andra beslut som har fattats av disciplinnämnden i samband med en uteslutning.
NJA 2022 s. 796
En schweizisk medborgare åtalades för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott. Åtalet avsåg gärningar som han och en medtilltalad, som är svensk medborgare, påstods ha begått i Sudan i egenskap av företrädare för bolag inom en svensk koncern. Några hinder i svensk rätt eller allmän folkrätt mot svensk domsrätt har inte ansetts föreligga.
NJA 2022 s. 808
1. Flygpassagerarförordningen. I enlighet med EU-domstolens rättspraxis ska full kompensation enligt förordningen betalas även när en passagerare till följd av en inställd flygning ombokas till ett tidigare flyg.
NJA 2022 s. 819
En part framställde ett yrkande om ersättning för rättegångskostnad med ett belopp som senare skulle anges, men preciserade inte sitt yrkande i slutskriften. Det fanns inte underlag för att uppfatta partens passivitet på så sätt att yrkandet hade frånfallits. Domstolen var därför skyldig att utöva ytterligare materiell processledning i syfte att klarlägga yrkandet.
NJA 2022 s. 826
Våldtäkt mot barn. Omedveten oaktsamhet beträffande omständigheten att målsäganden inte hade uppnått 15 års ålder.
NJA 2022 s. 841
Avskrivning av mål har skett sedan käranden har återkallat sin talan på grund av att någon som inte är part har fullgjort det som käranden har velat uppnå med rättegången. Det har ansetts föreligga sådana särskilda omständigheter som medför att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. (I och II.)
NJA 2022 s. 858
En sambo som vid ombildning av en lägenhet från hyresrätt till bostadsrätt ingår ett upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen förvärvar därigenom en tillgång som blir samboegendom, om förvärvet har skett för gemensam användning. Bostadsrätten ska i sådant fall ingå i en bodelning enligt sambolagen.
NJA 2022 s. 869
Res judicata vid ny talan om surrogatprestation?
NJA 2022 s. 886
Bevakning av fordran vid exekutiv försäljning av fastighet. Särskilt om tillämpligheten av bestämmelsen om innehavarens fordran när en borgenär, som har ett pantbrev i fastigheten, försummat att bevaka en fordran.
NJA 2022 s. 895
En fastighet består av flera friliggande områden. Ett beslut om bygglov berör enbart ett av dessa områden. Ägaren och nyttja-ren av en grannfastighet som har gemensam gräns med bygglovsfastigheten men inte med det område som bygglovet avser har inte ansetts ha rätt att överklaga beslutet.
NJA 2022 s. 905
Ett tekniskt råd har deltagit i ett beslut att inte bevilja prövningstillstånd. Hennes make var anställd inom ett bolag som ingick i samma koncern som ett partsbolag. Det tekniska rådet har med hänsyn till omständigheterna ansetts jävigt att delta i handläggningen av målet.
NJA 2022 s. 913
Ett samtycke från en make till försäljning av den andra makens fastighet har inte ansetts kunna ligga till grund för beviljande av lagfart för ett förvärv genom gåva. Bristen på makesamtycke har föranlett fortsatt vilandeförklaring.
NJA 2022 s. 922
Med hänsyn till den betydelse som planbeskrivningen har för den kommunala beslutsprocessen ska vad som anges i beskrivningen väga tungt vid tolkningen av en oklar planbestämmelse.
NJA 2022 s. 934
Det är typiskt sett lämpligt att besluta om löpande vite vid förelägganden om att vidta rättelse vid olovligt byggande.
NJA 2022 s. 945
Fråga om när överlämnande för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder ska vägras med hänsyn till att straffet utdömts vid en förhandling där den eftersökte inte närvarade.
NJA 2022 s. 965
En skiljedom rörande en tvist om ett s.k. EU-internt investeringsavtal har förklarats ogiltig, eftersom det sätt på vilket skiljedomen tillkommit ansetts uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen i Sverige.
NJA 2022 s. 1003
Fråga om ena makens rättigheter enligt en tjänstepensionsförsäkring ska undantas eller ingå i bodelningen när maken har haft bestämmande inflytande över det aktiebolag som tecknat försäkringen. Även fråga om medel som ena maken har satt in på ett för makarna gemensamt konto har förlorat sin karaktär av enskild egendom samt vad som avses med avkastning av enskild egendom.
NJA 2022 s. 1034
Kränkande fotografering?
NJA 2022 s. 1045
Högsta domstolens prövning enligt 4 § utlämningslagen av om gärningen motsvarar brott enligt svensk lag ska utgå från lagens innehåll vid tidpunkten för prövningen.
NJA 2022 s. 1051
Klagan över domvilla. Grovt rättegångsfel att inte hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen?
NJA 2022 s. 1063
Falsk tillvitelse. När det görs en direkt beskyllning om brott som inte påstås eller visas vara osann är utrymmet begränsat för att anse att en annan osann uppgift som lämnas utgör en besvärande omständighet. Uppgiften måste i så fall ta sikte på själva gärningen och medföra att den har framstått som allvarligare än den skulle ha gjort om den osanna uppgiften inte hade lämnats.
NJA 2022 s. 1071
En 16-åring har gjort sig skyldig till bland annat våldtäkt mot barn. Det föreslagna ungdomskontraktet har inte ansetts tillräckligt ingripande för att han ska dömas till ungdomsvård med ungdomstjänst. Påföljden har därför bestämts till ungdomsövervakning.
NJA 2022 s. 1080
Ett rattfylleribrott med A-traktor är regelmässigt att bedöma som grovt när förarens alkoholkoncentration överstiger gränsvärdena i 4 a § trafikbrottslagen, såvida det inte rör sig om ett undantagsfall med förmildrande omständigheter.
NJA 2022 s. 1088
Ett överlämnande från en obehörig till en behörig domstol får ske bara i samband med att ett ärende inleds. Ett överlämnande är möjligt om den obehöriga domstolen inte har börjat handlägga ärendet.
NJA 2022 s. 1094
Tillämpningen av 29 kap. 5 § (numera 29 kap. 5 a §) BrB när de tilltalade har medverkat till utredningen om den egna brottsligheten på ett sätt som haft avgörande betydelse.
NJA 2022 s. 1110
Det har inte ansetts möjligt att döma ut vite när en målsägande som har förelagts att inställa sig personligen har infunnit sig tillsammans med sitt barn och förhandlingen därför inte har kunnat genomföras.
NJA 2022 s. 1115
En andrahandshyresgäst har med stöd av 7 kap. 31 § JB ansetts ha samma rätt i förhållande till fastighetsägaren som om fastighetsägaren hade upplåtit hyresrätten direkt till andrahandshyresgästen.
NJA 2022 s. 1130
Om en särskild föreskrift om vistelse enligt 26 kap. BrB har ersatts av en ny föreskrift, kan ett överklagande av den första fö-reskriften inte prövas.
NJA 2022 s. 1136
Yttrandefrihetsbrott. Påståenden i en webbartikel om en journalist har utgjort grovt förtal.
NJA 2022 not 8
J.A. mot HSB FastighetsFörvaltning Göta AB angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadestånd.
NJA 2022 not 9
Målet gällde samma sak som målet i ref. 46 och avgjordes på motsvarande sätt.
NJA 2022 not 10
G.M. mot Securitas Sverige AB angående rättegångskostnader.
NJA 2022 not 11
Ansökan av Republiken Turkiet om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2022 not 12
Ansökan av Republiken Turkiet om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.