HFD 2017:1
Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2017:2
Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.
HFD 2017:3
En förskola har inte ansetts bedriva sådan skolverksamhet som medför att den är ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen.
HFD 2017:4
Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
HFD 2017:5
Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt.
HFD 2017:6
Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).
HFD 2017:7
Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhållning har inte ansetts stå i strid med EU-rätten.
HFD 2017:8
Fråga om ersättning som ett bolag erhåller för tjänster som tillhandahålls bolagsägarens tidigare arbetsgivare ska beskattas hos bolagsägaren personligen. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2017:9
Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).
HFD 2017:10
Fråga om förekomsten av felaktiga uppgifter i ett ledsagardokument som lämnas ut till Tullverket vid transportkontroll innebär att föreskrivet förenklat ledsagardokument inte tillhandahålls Tullverket och om transporttillägg i så fall ska tas ut.
HFD 2017:11
Innehållet i ett avtal om anställning har ansetts medföra en sådan begränsning av den enskildes arbetsutbud att rätten till arbetslöshetsersättning upphört redan innan anställningen tillträtts.
HFD 2017:12
Fråga om det finns förutsättningar för att ålägga en styrelseledamot, tillika trafikansvarig, betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar.
HFD 2017:13
Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förvaltningsprocessen.
HFD 2017:14
Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas en fungerande marknad, kan marknadsvärdet bestämmas genom en kostnadsbaserad beräkningsmetod.
HFD 2017:15
En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndigheten anlitat fristående konsultföretags arbete att handlingar som förvarats hos företaget ansetts förvarade för myndighetens räkning och därmed utgjort allmänna handlingar.
HFD 2017:16
Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter m.fl. är tillämpliga på en begränsat skattskyldig per-sons tjänsteinkomster om denne begär att vara skatt-skyldig enligt inkomstskattelagen.
HFD 2017:17
Kapitalvinst vid ett dotterbolags avyttring av teckningsoptioner utgivna av moderbolaget, vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, är skattepliktig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2017:18
Länsstyrelses föreskrifter har i viss del ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift.
HFD 2017:19
Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent.
HFD 2017:20
Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten, eftersom kostnaderna för tjänsterna ansetts ha ett direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet.
HFD 2017:21
De krav på tydlighet som ställs på ett föreläggande är väsentligen desamma oavsett om föreläggandet har förenats med vite eller inte.
HFD 2017:22
Bestämmelserna om disciplinpåföljd för intygsgivare i bostadsrättsförordningen har ansetts sakna stöd i lag.
HFD 2017:23
Fråga om tillgång till internet i hemmet är en förutsättning för att en enskild ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Även fråga om handikappersättning som utgår med ett schablonbelopp ska beaktas vid bedömningen av om den enskilde själv kan tillgodose sina behov.
HFD 2017:24
Landsting har inte talerätt i mål enligt lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
HFD 2017:25
Fråga om tolkning och tillämpning av det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2017:26
Sparade medel ska beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, även om medlen härrör från extra tillägg till studiebidrag.
HFD 2017:27
En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett sådant annat personligt behov som ger rätt till personlig assistans.
HFD 2017:28
En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot bestämmelsen i 4 kap. 12 § kommunallagen om att förtroendevalda har rätt till ersättning för arbetsinkomst och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.
HFD 2017:29
Ett ”company limited by shares” i Brittiska Jungfruöarna har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2017:30
Ett nytt försäkringsfall har ansetts föreligga när den försäkrade, som tidigare fått sjukersättning, åter beviljas sådan ersättning efter att under mellanperioden inte ha uppfyllt förutsättningarna för rätt till sjukersättning.
HFD 2017:31
En sammanföring av flera kollektivavtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar till en enda, som genomförs på försäkringsbolagets initiativ, har ansetts utgöra en administrativ åtgärd inom ramen för försäkringsförhållandet som inte medför beskattning av den försäkrade. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2017:32
Det förhållandet att giltighetstiden för ett uppehållstillstånd understiger ett år utgör inte hinder mot folkbokföring.
HFD 2017:33
Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.
HFD 2017:34
Vid tillämpningen av bestämmelsen om arbetslöshetsersättning till s.k. deltidsföretagare beaktas inte tidsperioder med två eller flera deltidsanställningar som tillsammans motsvarar anställning på heltid eller mer än heltid.
HFD 2017:35
Ett kommunalt beslut om grundbelopp till fristående skolor som inte riktar sig till en viss enskild huvudman har inte ansetts kunna bli föremål för förvaltningsrättsligt överklagande.
HFD 2017:36
Anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning på en lantbruksfastighet har varken fördelats mellan de olika byggnader som anläggningen betjänar eller hänförts till byggnadsinventarier utan har i sin helhet räknats in i anskaffningsvärdet för byggnaden där den placerats. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2017:37
Kriminalvårdens ställningstagande om s.k. riktpunkt för när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission utgör inte ett överklagbart beslut.
HFD 2017:38
Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren inkomstbeskattas eller om förvärvet ska betraktas som en skattefri gåva (I-III). Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2017:39
Fråga om det finns tillräckliga skäl för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder.
HFD 2017:40
Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k. uppväxtplacering.
HFD 2017:41
En lagändring beträffande det inkomstskatterättsliga begreppet näringsverksamhet har inte påverkat hur styrelsearvoden ska beskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2017:42
Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om vård med stöd av LVU.
HFD 2017:43
Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas.
HFD 2017:44
Enbart det förhållandet att en person omfattas av reglerna om efterskydd i socialförsäkringsbalken innebär inte att svensk lagstiftning ska tillämpas enligt förordning nr 883/2004.
HFD 2017:45
En upphandlande myndighet har inte rätt att överklaga ett domstolsavgörande enbart av det skälet att avgörandets motivering medför att en process om upphandlingsskadeavgift ska initieras.
HFD 2017:46
När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarandelagens ersättningsregler har inte ansetts tillämpliga i mål och ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.
HFD 2017:47
Samtliga arbetsinkomster under ramtiden har medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.
HFD 2017:48
I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna krets varit kända för myndigheten (I). Kravet att ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla som avses med delgivningen, är inte uppfyllt om meddelandet skickas endast till en myndighet eller kommun (II).
HFD 2017:49
En person som är registrerad på en universitetsutbildning har ansetts delta i utbildning i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring.
HFD 2017:50
Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.
HFD 2017:51
Fråga om under hur lång tid som redan förbrukade medel ska kunna påverka den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
HFD 2017:52
Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen har det bolag som ansökt om beskedet försatts i konkurs. Konkursboet har inte ansetts ha rätt att träda in som part i målet men konkursförvaltaren har beretts möjlighet att föra bolagets talan.
HFD 2017:53
Regeringen har beslutat föreslå Europeiska kommissionen att vissa områden väljs ut som Natura 2000-områden. Det förhållandet att regeringens beslut kan påverka pågående processer i Mark- och miljööverdomstolen medför inte att rätten till en rättvis rättegång har åsidosatts (I). I ett interimistiskt beslut hade Högsta förvaltningsdomstolen bedömt utgången vara oviss och förordnat att regeringens beslut tills vidare inte skulle gälla (II). Rättsprövning.
HFD 2017:54
Fråga om Allmänna ombudet hos Skatteverkets rätt att överklaga.
HFD 2017:55
En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening.
HFD 2017:56
En stiftelses innehav av marknadsnoterade andelar i en bank har inte ansetts vara näringsbetingat enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § första stycket 3 inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2017:57
Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag ska vara föremål för en inkomstbeskattning som är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag för att utdelningen från det ska tas upp till fem sjättedelar har ansetts utgöra en inskränkning av den fria rörligheten för kapital som inte kan rättfärdigas.
HFD 2017:58
Fråga om tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog
HFD 2017:59
Vid bedömningen enligt 113 kap. 3 § socialförsäkrings-balken av om ett beslut blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning har ledning hämtats från resningsgrunden i rättegångsbalken om uppenbart lagstridig rättstillämpning.
HFD 2017:60
Ett interimistiskt beslut om s.k. avtalsspärr i ett mål om offentlig upphandling har upphävts då den skada och de olägenheter som beslutet medför för den upphandlande myndigheten bedömts vara större än skadan för leverantören av att beslutet upphävs.
HFD 2017:61
En person som bereds sluten psykiatrisk tvångsvård har under lång tid haft permission från sjukvårds-inrättningen och får behandling i hemmet i form av depå-injektioner av medicin. Den omständigheten att patienten kan förväntas sluta att ta emot behandlingen om tvångsvården upphör, vilket i sin tur kan antas leda till att hennes psykiska tillstånd allvarligt försämras, medför i sig inte att det finns laglig grund för att besluta om fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård.
HFD 2017:62
En leverantör har rätt att få en upphandling överprövad endast om denne har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i upphandlingen.
HFD 2017:63
Ett villkor för att en patient ska ha rätt till ersättning för vård i ett annat land inom EES är att vården ges även i Sverige. Om det av riktlinjer klart framgår att den behandling som patienten har fått inte ges här saknas rätt till ersättning. I andra fall får en prövning göras av om behandlingen kan anses motsvara den vård som patienten har rätt till i Sverige.
HFD 2017:64
Fråga om prövningen av en konsumentkredit grundat sig på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden.
HFD 2017:65
Försäkringskassan har inte haft rätt att återkräva föräldrapenning som felaktigt lämnats för barn som varit bosatta utomlands när kassan i ett ärende om barnbidrag för samma barn informerats om barnens bosättning.
HFD 2017:66
Beslut av regeringen om att en statlig myndighet ska inleda sin verksamhet vid en viss tidpunkt har inte ansetts berättiga en upphandlande myndighet att underlåta annonsering med stöd av bestämmelsen om synnerlig brådska.
HFD 2017:67
En vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen får inte ge ett ombud till en enskild direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om den enskilde.
HFD 2017:68
Skatteverket har ansetts ha rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Vid bedömningen av om det finns förutsättningar för befrielse från skattetillägget har hänsyn inte tagits till att skatten för den skattskyldiges bolag skulle ha blivit högre om den oriktiga uppgiften hade godtagits.
HFD 2017:69
Bedömningen av om ett utländskt fartyg huvudsakligen har gått i oceanfart enligt 3 kap. 12 § inkomstskattelagen ska göras för varje period som den skattskyldige tjänstgjort ombord (I). Ett fartyg som huvudsakligen har befunnit sig inom oceanfartsområdet har gått i oceanfart, även om det inte har angjort någon hamn där (II). Ett undersökningsfartyg utgör inte ett EES-handelsfartyg enligt bestämmelserna om sjöinkomstavdrag (I). Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2017:70
Vid beräkning av värdeminskningsavdrag för en byggnad som förvärvas tillsammans med en tomträtt får hela utgiften för förvärvet hänföras till byggnaden.
HFD 2017:71
Fråga om vem som ska bestämma om gravsättningen av en avliden person när denne inte gett uttryck för sin egen vilja i saken.
HFD 2017:72
En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.
HFD 2017:73
Skattepliktig kapitalvinst har inte ansetts uppkomma när en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning även om det utgår annat vederlag för fastigheten än aktier. Anskaffningsvärdet för aktier som förvärvas genom tillskottet påverkas inte heller av sådant vederlag. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2017:74
Fråga om flera avtal som har direktupphandlats ska
HFD 2017 not 1
Dom den 2 februari 2017 i mål 3299-16
HFD 2017 not 2
Dom den 13 februari 2017 i mål 5887-16
HFD 2017 not 3
Dom den 17 februari 2017 i mål 6054-15
HFD 2017 not 4
Dom den 16 februari 2017 i mål 951-16
HFD 2017 not 5
Beslut den 10 januari 2017 i mål 3000-16
HFD 2017 not 6
Beslut den 21 februari 2017 i mål 2060-16 och 2061-16
HFD 2017 not 7
Dom den 2 mars 2017 i mål 6647-16
HFD 2017 not 8
Beslut den 2 mars 2017 i mål 99-17
HFD 2017 not 9
Dom den 7 april 2017 i mål 5548-16
HFD 2017 not 10
Beslut den 16 maj 2017 i mål 5670-16
HFD 2017 not 11
Dom den 19 maj 2017 i mål 1702-16
HFD 2017 not 12
Dom den 14 mars 2017 i mål 5304-16
HFD 2017 not 13
Dom den 16 maj 2017 i mål 6516-16
HFD 2017 not 14
Dom den 19 maj 2017 i mål 3967-16
HFD 2017 not 15
Beslut den 5 juni 2017 i mål 6617-16
HFD 2017 not 16
Beslut den 8 juni 2017 i mål 982-17 och 983-17
HFD 2017 not 17
Dom den 19 juni 2017 i mål 1147-16
HFD 2017 not 18
Dom den 20 juni 2017 i mål 5009-16
HFD 2017 not 19
Dom den 19 juni 2017 i mål 6569-16
HFD 2017 not 20
Dom den 8 juni 2017 i mål 5757-16
HFD 2017 not 21
Dom den 18 maj 2017 i mål 6405-16
HFD 2017 not 22
Dom den 7 juli 2017 i mål 6525-15
HFD 2017 not 23
Beslut den 7 september 2017 i mål 6687-16
HFD 2017 not 24
Beslut den 6 september 2017 i mål 226-17
HFD 2017 not 25
Beslut den 26 september 2017 i mål 1054-17
HFD 2017 not 26
Beslut den 27 september 2017 i mål 1127-17
HFD 2017 not 27
Beslut den 11 oktober 2017 i mål 1986-17
HFD 2017 not 28
Dom den 13 oktober 2017 i mål 1425-16
HFD 2017 not 29
Dom den 13 oktober 2017 i mål 273-17
HFD 2017 not 30
Beslut den 23 oktober 2017 i mål 757-17
HFD 2017 not 31
Dom den 7 december 2017 i mål 2360-17
HFD 2017 not 32
Beslut den 19 oktober 2017 i mål 1845-17
HFD 2017 not 33
Dom den 13 december 2017 i mål 3846-17
HFD 2017 not 34
Dom den 13 december 2017 i mål 2169-17
HFD 2017 not 35
Beslut den 20 december 2017 i mål 3347-17
HFD 2017 not 36
Beslut den 1 december 2017 i mål 2435-17
HFD 2017 not 37
Beslut den 4 december 2017 i mål 6010-17