NJA 2017 s. 3
Begreppet kända sakägare i 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen omfattar även berörd bostadsrättshavare. Det meddelande som kungörs enligt 9 kap. 41 a § rörande ett beslut om beviljat bygglov ska därför skickas också till sådan bostadsrättshavare.
NJA 2017 s. 9
Utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Beräkning av ersättning för utebliven vinst.
NJA 2017 s. 45
Påföljden för innehav i överlåtelsesyfte av 0,34 gram heroin har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.
NJA 2017 s. 55
Prövningstillstånd i hovrätt. Om flera personer, som i tingsrätten har dömts för brott på i allt väsentligt samma utredningsunderlag, har överklagat tingsrättens dom i skuldfrågan och något överklagande ska prövas i sak, bör prövningstillstånd meddelas för samtliga, om det inte finns särskilda skäl mot det. Gemensamt försök till stöld (I). Felaktig uppgift om bilförare; olovlig körning respektive bedrägeri (II).
NJA 2017 s. 61
Fråga om tillämpning av 31 kap. 1 § rättegångsbalken avseende kostnader i lägre rätt.
NJA 2017 s. 68
Endast en tilläggsavgift ska tas ut när ett mål om betalningsföreläggande har överlämnats till tingsrätt, även om det överlämnade målet vid tingsrätten handläggs som flera tvistemål enligt rättegångsbalken.
NJA 2017 s. 75
En konstnär använde ett fotografiskt verk som förebild när han gjorde en oljemålning. Det fotografiska verket omvandlades i sådan utsträckning att konstnären åstadkom ett nytt och självständigt konstverk. Hans förfogande över målningen utgjorde därmed inte intrång i upphovsrätten till det fotografiska verket.
NJA 2017 s. 89
Verkställighet av dom med solidariskt betalningsansvar. Fråga om rätten till nedsatta medel hos Kronofogdemyndigheten, när det solidariska ansvaret efter överklaganden har sänkts för några av gäldenärerna.
NJA 2017 s. 94
En stadfäst förlikning ska tolkas objektivt. Om det i en förlikning finns otydligheter eller ofullständigheter som kan leda till problem vid verkställigheten, bör rätten försöka avhjälpa detta genom frågor och påpekanden. En arbetsgivare har genom att göra skatteavdrag vid utbetalning av en förlikningsersättning till arbetstagaren fullgjort sin betalningsskyldighet enligt den stadfästa förlikningen.
NJA 2017 s. 102
Fråga om resning i mål om renskötselrätt.
NJA 2017 s. 113
Frågan om en ansvarsbegränsning i ett avtal om en s.k. överlåtelsebesiktning av en bostadsfastighet är verksam har bedömts med tillämpning av 36 § avtalslagen. Med hänsyn till omständigheterna har tillräckliga skäl för jämkning inte ansetts föreligga.
NJA 2017 s. 138
Straffmätning vid grov vårdslöshet i trafik i förening med grovt rattfylleri. Fråga också om straffet ska lindras med hänsyn till den tilltalades ålder (70 år).
NJA 2017 s. 149
Mål om varselavgift enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder ska handläggas som indispositiva tvistemål. Rättegångskostnadsansvaret ska bedömas enligt brottmålsreglerna.
NJA 2017 s. 157
I en författning hänvisades till en viss teknisk standard från ett privaträttsligt organ. Eftersom denna standard fanns tillgänglig i läsbar form endast mot betalning, har det ansetts stå i strid med den straffrättsliga legalitetsprincipen att döma för överträdelse av författningen.
NJA 2017 s. 164
Ett rättshjälpsbiträde som är ombud kan inom ramen för det uppdraget begära ersättning av huvudmannen för åtgärder i en del av ett mål som inte omfattas av rättshjälpen. För en sådan kostnad kan motpart som förlorar målet bli ersättningsskyldig enligt 18 kap. rättegångsbalken.
NJA 2017 s. 168
Ett avtal om mahr träffades i anslutning till att ett äktenskap ingicks i Iran. Enligt avtalet skulle mannen vid anfordran utge ett större penningbelopp till den blivande hustrun. Den ene maken hade sedan tidigare hemvist i Sverige och makarna avsåg att gemensamt ta hemvist här. Svensk rätt blev därmed tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden. Avtalet har bedömts närmast vara att likna vid ett avtal om en partiell framtida bodelning och ansågs därmed inte giltigt enligt svensk rätt.
NJA 2017 s. 189
Organiserande av människosmuggling enligt 20 kap. 9 § utlänningslagen. Fråga om betydelsen av att uppehålls- och arbetstillstånd erhållits på grundval av oriktiga uppgifter. Tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen.
NJA 2017 s. 198
Verkställighetsförklaring avseende utländsk skiljedom. Att det ska röra sig om en dom enligt 53 § lagen om skiljeförfarande är en processförutsättning vars förhandenvaro ska prövas ex officio. Huruvida det är fråga om en sådan skiljedom ska i princip bedömas enligt den rättsordning som gäller för domen eller skulle ha gällt för denna, om det hade varit fråga om en skiljedom.
NJA 2017 s. 203
Ett mejeri har fått regelbundna leveranser av mjölk från ett lantbruk. Enligt en särskild prisöverenskommelse skulle mejeriet betala tilläggsersättning för KRAV-godkänd mjölk. Mejeriet har utan grund hävt överenskommelsen om tilläggsersättning. För att lantbrukarna skulle behålla sin rätt till tilläggsersättningen, har det krävts att de meddelade mejeriet att de inte accepterade hävningen.
NJA 2017 s. 210
Fråga om förutsättningarna för utdömande av vite när vittne inte infinner sig till förhandling.
NJA 2017 s. 217
Lagen om namn och bild i reklam. En kommuns användning av en bild i samband med att kommunen var europeisk kulturhuvudstad har inte ansetts utgöra marknadsföring. Kommunen har inte använt bilden i egenskap av näringsidkare.
NJA 2017 s. 226
En talan om skadestånd på grund av brott har haft anknytning till ett avtal som innefattar en skiljeklausul. Varken talans anknytning till avtalet eller det förhållandet att syftet med talan får antas ha varit att åstadkomma ett fullgörande av avtalet har ansetts innebära att allmän domstol på grund av skiljeklausulen har varit förhindrad att pröva talan.
NJA 2017 s. 237
Ansvarsförsäkring. Fråga om när ren förmögenhetsskada ska anses ha inträffat enligt den s.k. inträffandeprincipen.
NJA 2017 s. 252
Finns det särskild anledning att befara att en försändelse översänd genom förenklad delgivning inte kommer att nå fram till den sökte, ska annan delgivningsmetod användas. Bedömningen ska göras objektiverat.
NJA 2017 s. 256
En tingsrätt har avvisat ett rättegångsombud utan att parten eller ombudet fått tillfälle att yttra sig i frågan. Detta har ansetts utgöra ett rättegångsfel.
NJA 2017 s. 261
Beräkning av förlust för en rörelsedrivande lokalhyresgäst som sagts upp utan befogad anledning.
NJA 2017 s. 281
Fråga om byte av handläggningsform från ordinärt till förenklat tvistemål.
NJA 2017 s. 289
Den som köper en andel i en fastighet blir inte utan vidare bunden av ett villkor, som föreskrivits i samband med gåva av andelen till säljaren, om att fastigheten inte får bjudas ut till försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Det gäller även om köparen skulle ha känt till villkoret vid förvärvet.
NJA 2017 s. 300
Fråga om förutsättningarna för att översända en dom på fängelse till Polen för erkännande och verkställighet har förelegat.
NJA 2017 s. 316
Bevisvärdering i mål om sexualbrott (I och II).
NJA 2017 s. 343
En fordran på kränkningsersättning kan inte överlåtas innan den har fastställts.
NJA 2017 s. 357
Skuldsanering. Att en borgenär inte har anmält sin fordran inom kungjord tidsfrist medför inte att den prekluderas. Gäldenären är fullt ut betalningsskyldig för sina skulder till dess skuldsaneringsbeslutet har fått laga kraft.
NJA 2017 s. 362
Återkallelse av testamente. Testamentstagaren har bevisbördan för sådana omständigheter som har betydelse för att en sönderriven testamentshandling inte ska anses utgöra en återkallelse. Det är dock tillräckligt att testamentstagaren kan göra detta övervägande sannolikt.
NJA 2017 s. 371
En person har genom oaktsamhet orsakat sakskador på en båt. Det förhållandet att båten varit oförsäkrad har bedömts sakna betydelse för skadeståndets storlek.
NJA 2017 s. 382
Ansökan om resning och klagan över domvilla har ansetts inte kunna föranleda bifall mot bakgrund av vad som gäller om återgång av verkställighet, den rätt sökanden har till betalning enligt en förlikning och sökandens rätt i förekommande fall till skadestånd.
NJA 2017 s. 393
Fotografering under en kvinnas kjol i omedelbar närhet av hennes underliv har ansetts utgöra sexuellt ofredande fastän kvinnan inte uppfattade angreppet när det skedde.
NJA 2017 s. 405
Omprövning av ett beslut om skuldsanering. Gäldenärens död har inte ansetts inverka på betalningsplanen, men medför att en omprövning av skuldsaneringsbeslutet inte kan ske.
NJA 2017 s. 415
Den som har brukat narkotika som tidigare har utgjort del av eget innehav av narkotika, ska dömas endast för straffbart innehav, som konsumerar det straffbara bruket.
NJA 2017 s. 421
En markägare har ansetts ha rätt att överklaga ett beslut att anta detaljplan avseende första etappen av en väg, när det står klart att vägen i nästa etapp kommer att gå över hans fastighet.
NJA 2017 s. 430
Domstols skyldighet att utreda frågor om talerätt i familjerättsliga tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten. Även fråga om betydelsen av uppgifter i folkbokföringsregistret i mål av detta slag
NJA 2017 s. 441
Ersättning till en offentlig försvarare för tidsspillan under en helg i samband med annat arbete än häktningsförhandling.
NJA 2017 s. 446
Upphovsrättsintrång är inte sådan brottslighet att dess art utgör skäl för fängelse. Också fråga om brottslighetens straffvärde.
NJA 2017 s. 457
Förutsättningar för säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken. En säkerhetsåtgärd ska vara konkret kopplad till en rättsföljd som görs gällande i sak och kan inte utverkas för att säkerställa en processuell rättighet.
NJA 2017 s. 474
Tingsrätten ogillade en faderskapstalan. Domen överklagades av barnet som i första hand yrkade att talan skulle avvisas, eftersom den instämde mannen inte kunnat identifieras. Överklagandet har ansetts vara till barnets fördel, eftersom ett avvisningsbeslut inte skulle utesluta en ny talan om samma sak. Prövningstillstånd har beviljats i hovrätten, eftersom det inte varit klart om tingsrätten prövat målet trots ett tvingande rättegångshinder.
NJA 2017 s. 482
Vid fördelningen av regressansvar ska beloppsbegränsad proprieborgen och tredjemanspant i regel behandlas lika.
NJA 2017 s. 491
Tjänstefel. Fråga om en polisman av oaktsamhet har åsidosatt vad som gällde för uppgiften när han använt tjänstehund för att stoppa en misstänkt som flyr från brottsplatsen.
NJA 2017 s. 503
Ett fastighetsbildningsmåls juridiska eller tekniska komplexitet och stora betydelse för en enskild kan utgöra synnerliga skäl för att tillerkänna denne ersättning för ombudskostnader av staten som företrädare för allmänna intressen.
NJA 2017 s. 515
Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Ansvar för underlåtenhet att avslöja brott är uteslutet om det av utredningen framgår att den som underlåtit att avslöja brottet kan ha varit inblandad i brottet på ett sådant sätt att straffansvar kan aktualiseras.
NJA 2017 s. 527
Ersättning till målsägandebiträde vid substitution.
NJA 2017 s. 531
Försök till mordbrand. Fråga om försökspunkten uppnåtts. Också frågor om gradindelning och gränsen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp.
NJA 2017 s. 550
En samägares andel i en fastighet har tillkommit genom dels gåva, dels köp. Ett med gåvan förenat hembudsförbehåll har inte hindrat att andelsinnehavaren på grund av köpet hade rätt till en försäljning av hela fastigheten enligt 6 § samäganderättslagen.
NJA 2017 s. 557
Frågor rörande hur långt straffansvaret för egenmäktighet med barn sträcker sig och hur det förhåller sig till föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, umgänge och boende.
NJA 2017 s. 569
Regeln att preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på grund av borgen är tillämplig även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tiden för preskriptionen av huvudfordran var upplöst efter en underskottskonkurs. (Jfr NJA 2005 s. 44.)
NJA 2017 s. 577
Jordägarens byggnadsskyldighet vid jordbruksarrende. Arrendenämnden är behörig att pröva en ansökan om fastställande av kostnad för arbete som arrendatorn utför i jordägarens ställe, även efter det att arbetena har utförts.
NJA 2017 s. 589
Allmän domstol har ansetts vara behörig att pröva talan om kompensation för mervärdesskatt som påförts i strid med unionsrätten.
NJA 2017 s. 601
Ansvarsförsäkring och direktkrav med anledning av den försäkrades konkurs. Försäkringsbolaget har mot den skadelidande fått åberopa att den försäkrade inte iakttagit ett sådant i försäkringsavtalet föreskrivet fristvillkor som avses i 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen.
NJA 2017 s. 622
Trafikskadeersättning. Ersättning för skada i följd av trafik har inte utgått när en parkerad bil sattes i brand och genom kortslutning av startmotorn förflyttade sig en knapp billängd och spred elden till en skola. Det har inte ansetts att bilen varit i trafik.
NJA 2017 s. 629
Ett rättshjälpsbiträde, som bedriver sin verksamhet i närheten av den ort där hans huvudman bor men på långt avstånd från den tingsrätt där den rättsliga angelägenheten prövats, har i ett familjemål ansetts berättigad till full ersättning för sina kostnader för att resa till tingsrätten.
NJA 2017 s. 642
Bevislättnad vid påstått försäkringsfall.
NJA 2017 s. 652
Ett rättshjälpsbiträde vars rätt till ersättning för inställelse till tingsrätt omfattades av begränsningsregeln i 27 § rättshjälpslagen har ansetts berättigad till ersättning för sin inställelse till förhandling i hovrätten med ett belopp som motsvarar kostnaden för resa mellan tingsrättsorten och hovrättsorten.
NJA 2017 s. 659
Stadfäst förlikning. Ett s.k. supplerande moment medför rättegångshinder i en senare process endast om det genom vad som framgår av stadfästelsedomen står klart att den sak som käranden för talan om har förlikts genom momentet. Om momentet inte medför rättegångshinder kan det likväl ha avtalsverkan. Innebörden av villkoret får då bestämmas i ordinär ordning genom en materiell prövning enligt allmänna avtalsrättsliga principer.
NJA 2017 s. 669
Olovlig parkering. En skyltning med vägmärken som har skett enligt vägmärkesförordningen har uppfyllt kravet på tydlighet i 3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.
NJA 2017 s. 677
Fråga om utlämning för straffverkställighet. En utlämning till Bosnien och Hercegovina har ansetts inte vara oförenlig med artikel 6 i Europakonventionen om rätt till en rättvis rättegång. För att brott mot artikel 6 ska anses föreligga vid utlämning krävs att den dömde har utsatts för en flagrant orättvisa. Så är fallet om brottet mot artikel 6 är så grundläggande att den rätt som garanteras i artikeln helt tillintetgjorts eller att kärnan i rätten har ödelagts.
NJA 2017 s. 683
När omständigheterna talar för att ett ombud som överklagar en fällande brottmålsdom för den tilltalades räkning har i uppdrag att göra detta, ska ombudet alltid ges mer än en möjlighet att visa upp rättegångsfullmakt (I–III).
NJA 2017 s. 690
Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Fråga om en hälftendelägare i ett fåmansaktiebolag har varit faktisk företrädare för bolaget.
NJA 2017 s. 701
Med hänsyn till arten av föreliggande kollusionsfara har en placering av en 16-årig misstänkt på ett ungdomshem enligt 12 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga inte ansetts utgöra sådan betryggande övervakning som har kunnat ersätta häktning. Även fråga om synnerliga skäl för häktning.
NJA 2017 s. 708
Avstyckning. Det bör inte vara uteslutet att även skogsmark som är intressant för det aktiva skogsbruket tillförs en bostadsfastighet på landsbygden, om det behövs för att tillgodose bostadsfastighetens ändamål, exempelvis för uttag av virke och ved för husbehov. När marken behövs för uttag av virke och ved får den dock bara med viss marginal överstiga bostadsfastighetens behov. När skogsmarken inte är intressant för det aktiva skogsbruket, bör hinder inte möta mot att låta sådan mark ingå i något högre utsträckning. En bostadsfastighet med komplement av skogsmark kan bestå av mer än ett skifte.
NJA 2017 s. 724
Förutsättningarna för att avvisa ett överklagande i brottmål när den tilltalade inte har kunnat delges överklagandet.
NJA 2017 s. 730
Klagan över domvilla enligt ärendelagen. Det ligger på domstolen att rättsligt kvalificera de omständigheter som sökanden har åberopat. Om domstolen kommer fram till att klagan över domvilla inte kan bifallas genom en tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelser, kan domstolen alltså ha att pröva huruvida omständigheterna kan utgöra grund för resning enligt ärendelagen och då pröva om omständigheterna utgör synnerliga skäl för resning
NJA 2017 s. 735
Att en klagande i ett hyresmål har avhysts innebär inte i sig att överklagandet ska avvisas.
NJA 2017 s. 741
Skuldsanering. Frågor rörande betydelsen av gäldenärens brottslighet.
NJA 2017 s. 754
Fråga om det funnits skäl att avvika från ordalydelsen i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skuldsaneringslagen (2016:675).
NJA 2017 s. 760
Skiljeförfarande. Vid talan mot en skiljedom som innebär att förfarandet avslutas därför att en av parterna inte har ställt sin andel av säkerheten för skiljemännens ersättning, har det ansetts inte ankomma på domstol att pröva om säkerheten behövdes. Den part som inte ställde sin andel av säkerheten har vid fördelning av kostnaderna ansetts vara förlorande part.
NJA 2017 s. 769
Ett elektroniskt skuldebrev ställt till viss man eller order kan anses vara ett löpande skuldebrev endast under förutsättning att en gäldenär som erlägger betalning kan på informationsteknisk väg ställas i samma säkra position som när anteckning sker på en skuldebrevshandling eller när han återfår handlingen.
NJA 2017 s. 780
l mål om utdömande av vite ska rätten, inom ramen för sin materiella prövning, självmant beakta att vitet är preskriberat (9 § tredje stycket viteslagen).
NJA 2017 s. 784
Överförande av straffverkställighet till Lettland. Fråga om ett överförande ska anses olämpligt med hänsyn till skillnader avseende reglerna om villkorlig frigivning.
NJA 2017 s. 794
Tre personer har innehaft fem helautomatiska automatkarbiner och ammunition på allmän plats. Brottet har bedömts som grovt, inte synnerligen grovt, vapenbrott.
NJA 2017 s. 806
Människosmuggling bör som regel anses som ringa brott om annat inte är bevisat än att det rör sig om en engångsföreteelse, avser enstaka utlänningar och sker utan ersättning, och det inte finns några omständigheter som talar för en annan bedömning.
NJA 2017 s. 814
Grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott?
NJA 2017 s. 824
Kommuns skadeståndsansvar för felaktiga upplysningar. Om en kommuns företrädare till en enskild har lämnat ett entydigt och konkret besked som har varit felaktigt, bör utgångspunkten vara att detta har berott på fel eller försummelse. Det ligger då på kommunen att visa på omständigheter som innebär att det trots den felaktiga uppgiften inte har förelegat fel eller försummelse på det allmännas sida. När det finns omständigheter som i ett enskilt fall talar mot skadeståndsansvar, får detta beaktas inom ramen för prövningen av om det finns särskilda skäl för ansvar.
NJA 2017 s. 842
Tjänstefel. Domare har ansetts skyldig att, när den s.k. 96-timmarsfristen överskridits, initiera att anhållningsbeslut hävs. Något felaktigt frihetsberövande har dock inte ansetts föreligga sedan häktningsförhandling hållits och beslut om häktning meddelats.
NJA 2017 s. 857
Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. Frågor rörande handläggningen. Även fråga om gemensam säkerhet var godtagbar.
NJA 2017 s. 872
Att cannabis har odlats i smärtlindringssyfte har inte medfört ansvarsfrihet med stöd av bestämmelsen om nöd i 24 kap. 4 § BrB. Även fråga om rubricering och påföljd.
NJA 2017 s. 882
Vid återvinning enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har det subjektiva rekvisitet, att medkontrahenten borde ha känt till gäldenärens insolvens, ansetts innefatta en undersökningsplikt för medkontrahenten i de situationer där omständigheterna är ägnade att väcka misstankar om gäldenärens insolvens.
NJA 2017 s. 905
Risk för förväxling mellan varumärken? Betydelsen av kravet på verkligt bruk inom fem år efter registreringen av ett EU-varumärke.
NJA 2017 s. 938
Kränkningsersättning ska som utgångspunkt bestämmas efter de principer som gäller vid tiden för fastställande av ersättningen. Ersättning för sveda och värk ska som utgångspunkt bestämmas efter de principer som gällde vid tidpunkten för skadans uppkomst. (Jfr NJA 1997 s. 315.)
NJA 2017 s. 955
Fråga om det har förekommit rättegångsfel genom att en målsägande förhörts vid huvudförhandling i brottmål genom ljud- och bildupptagning utan att framträda i bild.
NJA 2017 s. 966
Straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak har ansetts omfatta samtliga uppgifter i en utsaga och inte enbart sådana som har betydelse för utredningen.
NJA 2017 s. 975
Utlämning. En turkisk man fick år 2005 avslag på ansökan om politisk asyl i Sverige, men beviljades status som skyddsbehövande. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i utlämningsärendet har det ansetts att det inte finns tillräckliga garantier för att mannen inte kommer att drabbas av förföljelse av svår beskaffenhet om han lämnas ut till Turkiet för lagföring av brott.
NJA 2017 s. 981
Styrelsen i ett aktiebolag har, med anledning av uppgifter om att en aktieägare överlåtit sina aktier, på eget initiativ strukit aktieägaren i aktieboken. Strykningen har bedömts sakna laglig grund och aktieägaren har därför behållit sin rätt att föra talan mot stämmobeslut i aktiebolaget.
NJA 2017 s. 999
Ansökan om särskild handräckning med anledning av att svaranden hade hindrat sökanden från fortsatt användning av en väg som gick över svarandens fastighet. Frågor rörande bl.a. svarandens påstående om samtycke samt krav på proportionalitet.
NJA 2017 s. 1029
En nämndeman var på grund av ändrad folkbokföringsadress inte behörig att delta i tingsrättens avgörande. Fråga om tingsrättens och hovrättens domar ska undanröjas på grund av domvilla.
NJA 2017 s. 1033
Sökandens ansvar för förrättningskostnader vid särskild handräckning.
NJA 2017 s. 1045
En anteckning i fastighetsregistret om att förvärvet av en fastighet genom gåva var förenat med förbehåll kan tas bort om det inte framgår av anteckningen vad förbehållet avser och gåvobrevet inte kan återfinnas.
NJA 2017 s. 1053
Skadeståndsskyldighet vid penningtvättsbrott
NJA 2017 s. 1065
En regional kollektivtrafikmyndighet har ansetts tillhandahålla tjänsten bussresa i diskrimineringslagens mening, trots att ett bussbolag faktiskt utfört den aktuella tjänsten. Den regionala myndigheten har i förhållande till kunderna uppträtt som utförare av tjänsten.
NJA 2017 s. 1070
Rätten till ett domännamn utgör egendom som kan förverkas.
NJA 2017 s. 1086
Rättegångsfel. Åklagaren har vid en huvudförhandling i hovrätten inte framställt ett i tingsrätten anfört alternativt gärningspåstående med ett anknutet enskilt anspråk. Med hänsyn till omständigheterna i målet har det ansetts att hovrätten genom materiell processledning borde ha klarlagt omfattningen av åklagarens talan.
NJA 2017 s. 1094
Försträckning? Fråga om bevisbördan i en situation där det står klart att en överföring har skett men det råder delade meningar om överföringens innebörd.
NJA 2017 s. 1101
Fråga om revisor har ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) mot styrelseledamot på grund av brister i revisionen.
NJA 2017 s. 1105
En elektronisk låneförbindelse har undertecknats genom en avancerad elektronisk underskrift. Innehavaren av underskriften har invänt att denna använts obehörigen av någon annan. Det har ansetts att långivaren måste visa att det är den påstådda avancerade elektroniska underskriften som har använts. Om så sker måste innehavaren av underskriften göra antagligt att användandet av underskriften skett obehörigen.
NJA 2017 s. 1123
Ersättning från en olycksfallsförsäkring och en trafikskadeförsäkring har satts in på ett bankkonto. Fråga om skydd mot utmätning.
NJA 2017 s. 1129
Fråga om gränsdragningen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden vid misshandel av barn.
NJA 2017 s. 1135
En person, som inte gett in deklaration enligt skatteförfarandelagen, har med hänsyn till omständigheterna ansetts skyldig att ersätta kostnaden för en konkursansökan som återkallats efter det att han fullgjort sin deklarationsskyldighet.
NJA 2017 s. 1140
Fråga om när en betalningstransaktion ska anses ha skett vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ konkurslagen när den utförts med utnyttjande av I) checkräkningskredit respektive II) innestående kontomedel.
NJA 2017 s. 1164
Privatkopieringsersättning. Ersättningsrätten kan omfatta en produkt som utgör en kombination av tekniskt fri-stående komponenter, även om ingen av dem eller bara en av dem är särskilt ägnad för privatkopiering. De belopp som anges i upphovsrättslagen utgör en utgångspunkt när nivån på ersättningen bestäms. Den ersättningsskyldige har bevisbördan för att det finns skäl för att sätta ned ersättningen.
NJA 2017 s. 1195
Fråga om en fastighetsköpare - även om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder - på grund av passivitet har förlorat sin rätt till påföljd för fel i fastigheten genom att inte underrätta säljaren om felet.
NJA 2017 s. 1208
Fråga om bestämmande av ersättning för sveda och värk som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.
NJA 2017 not 1
Ansökan av Islamiska Republiken Iran om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2017 not 2
Överklagande av P.E. angående utlämnande av allmän handling.
NJA 2017 not 3
O.S. mot Riksåklagaren angående resning och klagan över domvilla.
NJA 2017 not 4
J.W. mot Riksåklagaren angående bokföringsbrott.
NJA 2017 not 6
A.S. mot F.R. angående tillämplig lag i mål om fordran avseende mahr.
NJA 2017 not 7
Ansökan om resning av P.G., K-G.K., H.R., J.S. och M.S.R.
NJA 2017 not 8
L.L. mot Riksåklagaren angående avvisande av överklagande.
NJA 2017 not 9
Överklagande av S.B. angående uteslutning ur Sveriges advokatsamfund.
NJA 2017 not 10
A.S.B. mot Riksåklagaren angående olovlig körning.
NJA 2017 not 12
S.S. mot Riksåklagaren och målsäganden (sekretess) angående resning.
NJA 2017 not 13
Henriksborgs Samfällighetsförening mot Y.H. angående avvisande av talan.
NJA 2017 not 14
Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, mot Naturvårdsverket angående slutligt villkor.
NJA 2017 not 15
S.T. mot E.A. angående skadestånd på grund av brott.
NJA 2017 not 16
Ansökan av Republiken Serbien om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.