HFD 2022:1
Fråga om vilken betydelse en tingsrättsdom där det bestäms att en av föräldrarna ska vara s.k. boendeförälder har vid bedömningen av var ett barn ska vara folkbokfört.
HFD 2022:2
Anstånd med betalning av överskjutande ingående mervärdesskatt som tidigare tillgodoräknats den skattskyldige får inte vägras på den grunden att det inte finns någon mervärdesskatt att betala för den redovisningsperiod som den ingående mervärdesskatten avser.
HFD 2022:3
Det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare låter en häst delta i ett s.k. premielopp mot ersättning som utgår under förutsättning att hästen genomför ett godkänt lopp. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2022:4
Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada (I och II).
HFD 2022:5
En anläggning där det bedrivs verksamhet i form av utvinning av kryptovaluta har ansetts vara en sådan datorhall som ger rätt till avdrag för eller återbetalning av energiskatt på den elektriska kraft som förbrukas där. Förhandsbesked om energiskatt.
HFD 2022:6
Fråga om inkomster från fiske ska hänföras till inkomst-slaget näringsverksamhet eller tjänst.
HFD 2022:7
Fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakning på en viss plats i en badanläggning i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor var uppfyllda.
HFD 2022:8
Fråga om förutsättningarna för en församling att ändra ett beslut enligt begravningslagen om vem som ska antecknas som gravrättsinnehavare samt om vilka krav som ställs på handläggningen av ärenden om övergång av gravrätt respektive upplåtelse av en ny gravrätt i samband med gravsättning (I och II).
HFD 2022:9
Fråga om synnerliga skäl enligt 113 kap. socialförsäkringsbalken för omprövning av ett beslut om garantipension.
HFD 2022:10
I förvaltningsprocessen ska ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader avvisas.
HFD 2022:11
Det är förenligt med artikel 5 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att med stöd av 1 och 3 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga bereda den som fyllt 18 år och har ett socialt nedbrytande beteende vård som innefattar frihetsberövande.
HFD 2022:12
En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats eftersom det inte har ansetts lämpligt att meddela förhandsbesked som avser förhållanden som kan aktualiseras först vid en obestämd tidpunkt långt fram i tiden.
HFD 2022:13
Det har varit tillåtet för en kommunal nämnd att delegera beslutanderätten ifråga om återkallelse av serveringstillstånd på grund av bristande ekonomisk lämplighet.
HFD 2022:14
Fråga om en handling utgör en säkerhetskopia.
HFD 2022:15
En fastighetsägare som hade beviljats frivillig skatt-skyldighet under uppförandet av en byggnad lade ned byggprojektet innan någon skattepliktig uthyrning hade kommit till stånd. Enligt mervärdesskattelagen var fastighetsägaren då tvungen att betala tillbaka ett belopp motsvarande tidigare gjorda avdrag för ingående mervärdesskatt. Detta har ansetts vara förenligt med mervärdesskattedirektivet.
HFD 2022:16
En person som arbetar på distans från ett annat land har ansetts vara omfattad av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen.
HFD 2022:17
Inom ramen för ett projekt som har finansierats med bidrag har ett bolag tillhandahållit tjänster utan ersättning. Bolaget har ansetts ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp av varor och tjänster som har använts för bolagets tillhandahållanden i projektet eftersom kostnaderna för förvärven utgjort allmänna omkostnader i bolagets skattepliktiga verksamhet.
HFD 2022:18
Fråga om under vilka förutsättningar som anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats från ett företag som står den skattskyldige nära ska justeras med stöd av jämkningsregeln i 18 kap. 11 § inkomstskattelagen.
HFD 2022:19
En upphandlande myndighet har fortsatt att följa ett ingånget avtal även sedan en dom om ogiltigförklaring av avtalet har meddelats. Fråga om detta utgör en försvårande omständighet vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek.
HFD 2022:20
Rabatter och premier som ett förlag utger i samband med jultidningsförsäljning har ansetts utgöra sådan ersättning för arbete som ska ingå i underlaget för beräkning av förlagets arbetsgivaravgifter.
HFD 2022:21
Uttag av en avgift ur en tjänstepensionsförsäkrings kapital som ersättning för förvaltningen av försäkringskapitalet har inte ansetts medföra att försäkringen inte är en pensionsförsäkring. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2022:22
För att preliminärt stöd vid korttidsarbete ska få lämnas krävs inte att ordinarie lön har betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. Den ordinarie lönen har kunnat fastställas när lönen beräknats utifrån en och samma månadslön men (I) betalats ut för flera månader åt gången eller (II) en till två gånger per år.
HFD 2022:23
Fråga om det finns skäl att avstå från ingripande genom beslut om sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruks-förordning och, om så inte är fallet, hur storleken på sanktionsavgiften ska bestämmas.
HFD 2022:24
En kommunal lantmäterimyndighet som är inordnad under en kommunal nämnd är en myndighet i den mening som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.
HFD 2022:25
Fråga om vad som ska anses vara ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för den som är legitimerad att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården. Även fråga om det finns särskilda skäl att underlåta återkallelse.
HFD 2022:26
En socialnämnd är inte skyldig att vid prövningen av om en person har rätt till försörjningsstöd ta hänsyn till ersättning som skulle ha utgått om personen hade sökt andra bidrag, s.k. fiktiv inkomst.
HFD 2022:27
Fråga om den reducerade skattesatsen för böcker, tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på elektronisk väg är tillämplig på en digital abonnemangstjänst som gör det möjligt för kunden att lyssna på podcaster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2022:28
Fråga om varor som, efter godkännande av arbetsgivaren, köps in av en anställd för att användas vid arbete i hemmet kan anses levererade till arbetsgivaren om denne betalar ut ersättning för inköpen till arbetstagaren. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2022:29
Fråga om ett konkursbo kan anses ha omsatt egendom som omfattats av ett avtal om lösöreköp och som utgjort säkerhet för en av konkursgäldenärens skulder.
HFD 2022:30
En leverantör vars anbud rätteligen har förkastats av den upphandlande myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav, kan inte anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav.
HFD 2022:31
En förutsättning för att en allmän förvaltningsdomstol ska kunna pröva om en myndighet har haft stöd i rättsordningen för en vidtagen åtgärd är att den utgör ett förvaltningsbeslut som är överklagbart. Så har inte ansetts vara fallet med Arbetsförmedlingens beslut om att avregistrera en person som arbetssökande.
HFD 2022:32
Ett moderbolags eftergift av fordringar på ett dotterbolag har ansetts utgöra ett skattefritt aktieägartillskott för dotterbolaget motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett deras marknadsvärde. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2022:33
En i Sverige obegränsat skattskyldig delägare i ett danskt kommanditselskab avser att ge bort sina andelar i bolaget till personer som är begränsat skattskyldiga här. Fråga om givaren ska beskattas för någon del av bolagets resultat under gåvoåret samt om gåvorna ska medföra uttagsbeskattning. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2022:34
Försäkringskassans beslut att återställa felaktigt uttagna
HFD 2022:35
En person som först har fått en anställning och därefter en annan anställning med en senare tillträdesdag ska anses ha ”lämnat sitt arbete” i den mening som avses i arbetslöshetsförsäkringen genom att aldrig tillträda den första anställningen. Med hänsyn till den förhållandevis begränsade tiden mellan de två arbetena har personen dock ansetts ha haft giltig anledning att lämna arbetet och ska därför inte stängas av från rätten till ersättning.
HFD 2022:36
Fråga om hur lämplighetsprövningen ska göras vid en ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (I och II).
HFD 2022:37
En statlig förvaltningsmyndighet ska ges ställning som motpart i förvaltningsrätt när dess beslut har överklagats av en kommun.
HFD 2022:38
Den förmånliga punktskatteregleringen för elektrisk kraft som har förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet gäller oavsett om företaget huvudsakligen bedriver sådan verksamhet. Förhandsbesked om energiskatt.
HFD 2022:39
Ersättning för produktionsbortfall kan lämnas till annan än den som ett beslut om åtgärder enligt epizootilagen har riktats till.
HFD 2022:40
Fråga om en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd och därefter ansöker om statusförklaring med stöd av utlänningslagen kan ha rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
HFD 2022:41
Det är inte förenligt med upphandlingsregelverket att tilllämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå.
HFD 2022:42
Fråga om återkrav av stöd vid korttidsarbete och vilken betydelse beslut om vinstutdelning före (I) respektive under (II) stödperioden har för bedömningen.
HFD 2022:43
Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig när delägaren och de utomstående ägarna inte samtidigt ägt andelar under hela den föregående femårsperioden. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2022:44
Ett placeringsbeslut med anledning av ett omedelbart omhändertagande enligt LVU är överklagbart.
HFD 2022:45
En juridisk person som bedriver verksamhet i fritidshem i mer än ringa omfattning har inte ansetts vara ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2022:46
Fråga om en person som har god man har rätt till bistånd i form av anskaffande av bostad.
HFD 2022:47
För att ha rätt till sjukpenning måste den försäkrade göra sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Vid psykiatriska tillstånd krävs därvid inte att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än läkarens iakttagelser och uppgifter som den försäkrade lämnat.
HFD 2022:48
Lottning har tillåtits för att begränsa antalet likvärdiga anbudssökande vid en offentlig upphandling enligt det selektiva förfarandet.
HFD 2022:49
Fråga om avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett koncerninternt förvärv av aktier ska vägras på den grunden att förvärvet inte är väsentligen affärsmässigt motiverat. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2022:50
Regeringens beslut om undantag från krav på miljöbedömning och om tillfälligt tillstånd till täkt av kalksten har inte ansetts strida mot någon rättsregel.
HFD 2022:51
I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen har en kommuns beslut att i kommunala förskolor och grundskolor inte tillåta bärande av huvudduk och liknande plagg ansetts utgöra en begränsning av yttrandefriheten som saknar lagstöd (I och II).
HFD 2022:52
En syntetisk option som en anställd förvärvar från arbetsgivaren kan behandlas som värdepapper vid beskattningen, även om arbetsgivaren har rätt att återköpa optionen till marknadsvärde om den anställde lämnar sin anställning.
HFD 2022:53
Ett bolags tillhandahållande av tjänster som god man och förvaltare som utförs av bolagets anställda har ansetts omfattas av undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2022:54
Fråga om hur rätten till omvårdnadsbidrag ska bedömas för föräldrar till barn med grav hörselnedsättning.