RH 1999:1
Gäldenär infann sig inte till sammanträde vid tingsrätten, som därför avslog ansökan om skuldsanering. Kallelsen till sammanträdet innehöll inte erinran om att ansökan kunde avslås om gäldenären inte inställde sig personligen. Tingsrättens beslut har därför undanröjts.
RH 1999:2
Bodelningsförrättare rättade lagstridigt tidigare meddelat bodelningsbeslut. Ena parten fick del av det rättade bodelningsbeslutet först efter det att klanderfristen löpt ut och den klandertalan hon därefter väckte avvisades av tingsrätten. Tingsrättens underlåtenhet att undanröja bodelningsbeslutet och återförvisa ärendet till bodelningsförrättaren har ansetts utgöra ett rättegångsfel, vilket föranlett återförvisning till tingsrätten.
RH 1999:3
Intyg för sjukpenning från försäkringskassa i förening med egen uppgift om sjukdom har ansetts utgöra tillräcklig utredning om laga förfall.
RH 1999:4
En person tvingade till sig en bil genom att hota föraren med att sparka honom, om denne inte lämnade bilen. Handlandet bedömdes som olaga tvång och tillgrepp av fortskaffningsmedel, vilka brott inte var grova.
RH 1999:5
Rättegångsbalkens regel om vilandeförklaring har ansetts inte vara analogt tillämplig vid handläggning enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.
RH 1999:6
När en tingsrätt skall avgöra om en tvist angående vårdnad om barn är väckt vid rätt domstol är 10 kap. 18 § rättegångsbalken tillämplig.
RH 1999:7
Vid förenklad delgivning skall det - även i MÅHS-systemet - dokumenteras i akten att meddelande beträffande den avsända handlingen har sänts.
RH 1999:8
Tingsrätt får avgöra brottmål i den tilltalades utevaro under förutsättning bl.a. att saken kan utredas tillfredsställande. Denna förutsättning har i visst fall ansetts inte föreligga när det i målet förekommit olika, delvis motstridiga uppgifter från den tilltalade och från annan person som uttalat sig på hans vägnar.
RH 1999:9
Felparkerare har ansetts inte kunna undgå betalningsansvar, då anledningen till felparkeringen var att bensinen tagit slut.
RH 1999:10
Hyresnämndsmål. Upplåtelse av del av rum i hem för äldre, som varit förenad med omfattande vård och service, har inte ansetts som hyresavtal. Ansökan till hyresnämnden om ändring av hyresvillkor har därför avvisats.
RH 1999:11
Manipulerad (falskprogrammerad) mobiltelefon har ansetts utgöra sådant hjälpmedel som avses i 23 kap. 2 § brottsbalken.
RH 1999:12
En kvinna uppgav vid inresa till Sverige att hon var änka, men hon folkbokfördes likväl som gift. Talan av kvinnan att rätten skulle fastställa att hon är änka har avvisats.
RH 1999:13
Hovrätten har dömt till gemensam vårdnad mot den ena partens vilja med stöd av 6 kap. 5 § föräldrabalken i dess lydelse efter den 1 oktober 1998.
RH 1999:14
När en parkeringsanmärkning utfärdats under åberopande av att parkeringsavgift inte erlagts, har polismyndigheten inte i hovrätten fått åberopa att parkeringsbiljetten inte varit placerad på insidan av bilens vindruta så att den stämplade tiden varit väl synlig utifrån.
RH 1999:15
Fråga om kvittningsinvändning skall beaktas vid beräkningen av det värde som anges i 1 kap. 3 d § tredje stycket rättegångsbalken.
RH 1999:16
Tolkning av testamente.
RH 1999:17
Utlänning har varit bosatt i Sverige sedan drygt sex år när åtal väckts. Synnerliga skäl för utvisning på grund av grov misshandel m.m. har inte ansetts föreligga.
RH 1999:18
Påföljden villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har inte ansetts som en tillräckligt ingripande påföljd för bilförare som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, rattfylleri och olovlig körning.
RH 1999:19
En styrelse i en samfällighesförening utgör föreningens verkställande organ men är i sig inte en juridisk person och kan inte vara part i rättegång.
RH 1999:20
Skuldsanering har vägrats gäldenär, då det inte ansetts skäligt att bevilja denna. Vid skälighetsbedömningen har beaktats att gäldenären trots en betungande skuldbörda inlåtit sig på en fastighetsaffär som lett till att hans ekonomiska situation kommit att ytterligare avsevärt försämras.
RH 1999:21
Beviskravet i ett mål om rätt till sjukpension enligt en kollektiv pensionsförsäkring har bestämts så att det vid en helhetsbedömning skall framstå som klart mer sannolikt att ett försäkringsfall föreligger än att så inte är förhållandet.
RH 1999:22
En advokat verksam på annan ort än där målet skall prövas men i närheten av målsägandens hemort har förordnats till målsägandebiträde.
RH 1999:23
Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätt skall pröva ett mål som innefattar såväl en fullgörelsetalan om ca 18 000 kr som ett yrkande om att kärandens fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i gäldenärens fastighet, i vilken gäldenären upplåtit panträtt till käranden.
RH 1999:24
En gäldenärs personbil har, när gäldenären lider av en allvarlig ryggskada som innebär att gäldenären endast med stor svårighet kan förflytta sig till fots annat än kortare sträckor, undantagits från utmätning med stöd av 5 kap. 2 § andra stycket utsökningsbalken.
RH 1999:25
Fråga om kravet på utredning i fråga om omständigheter som påstås grunda laga förfall. Ett påstående om dödsfall i familjen har i och för sig godtagits men det har ansetts ankomma på klaganden att visa att han varit förhindrad att i förväg anmäla till domstolen att han ville ha förhandlingen flyttad med anledning av dödsfallet.
RH 1999:26
Åtal ogillades på grund av otydlighet i alkohollagen (1994:1738) som hade betydelse för ansvarsfrågan. Otydligheten innebar att det av lagen inte går att utläsa någon saklig skillnad mellan bestämningen av begreppet spritdryck och begreppet vin när det är fråga om alkoholdrycker, som inte är framställda genom jäsning av druvor e.d. och vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 22 volymprocent.
RH 1999:27
Förrättningsman har vid utmätning överlämnat beslut om utmätningen till gäldenären utan att bevis härom tecknats på handlingen. Trots att handlingen mottagits av gäldenären har ansetts att gäldenären inte därigenom har fått del av beslutet på ett sådant sätt att fristen för överklagande har börjat löpa.
RH 1999:28
En försäkrad har till länsrätten överklagat ett av försäkringskassan fattat beslut om återbetalning av sjukpenning. Tingsrätten har - sedan kassans ansökan om betalningsföreläggande avseende återbetalning av sjukpenningen överlämnats dit - enligt reglerna om lis pendens inte ansetts böra pröva kravet.
RH 1999:29
I ett våldtäktsmål uppgav de tilltalade för sina försvarare att en nämndeman i samband med huvudförhandlingen vid tingsrätten hade gjort vissa uttalanden till dem. Försvararna fortsatte att utföra talan vid tingsrätten med utgångspunkt från uttalandena, som framstod som förmånliga för de tilltalade. Rättegången vid tingsrätten ansågs ha haft sådana brister att tingsrättens dom undanröjdes.
RH 1999:30
6 kap. 15 b § föräldrabalken har ansetts tillämplig vid prövning av om en vårdnadshavare är skyldig att skjutsa sonen till den andra föräldern vid umgänge. När avståndet mellan bostadsort och umgängesort har underskridit tio mil har vårdnadshavaren inte ansetts skyldig att bidra till kostnaderna genom att svara för resorna.
RH 1999:31
Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enligt 23 kap. första stycket 2 körkortslagen (1977:477) - som motsvaras av 5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen (1998:488) - har inte ansetts utgöra grovt brott.
RH 1999:32
Om en hyresgäst vägrar hyresvärden tillträde till lägenheten (för tillsyn eller förbättringsarbeten) men hyresvärden inte iakttagit föreskrivna frister för begäran om tillträde, är hyresrätten inte förverkad. Hyresavtalet kan då inte heller bringas att upphöra med hänvisning till att hyresgästen åsidosatt sina hyresrättsliga skyldigheter genom att vägra tillträde. - Det är hyresvärden som skall visa att hyresgästen i rätt tid underrättats om hyresvärdens önskan att få tillträde till lägenheten.
RH 1999:33
Klagan över domskäl har inte tillåtits.
RH 1999:34
Fadern till ett knappt sex månader gammalt barn mördades. Skadestånd för psykiskt lidande har ansetts inte kunna utgå till barnet, då det inte visats att psykisk skada uppkommit.
RH 1999:35
Åtal mot en person som utan tillstånd sålt CD-skivor från en vagn, som varit uppställd på Sergelgatan i Stockholm under en tidsrymd av knappt tre timmar, har ogillats.
RH 1999:36
En person åtalades för mened därför att han under ett vittnesmål ha förtigit sanningen. Att dennes offentliga försvarare är kompanjon med den advokat som i det tidigare målet påkallade vittnesförhöret har ansetts inte utgöra skäl för att tillåta byte av offentlig försvarare.
RH 1999:37
Polisman, som på åklagarens begäran har hörts som vittne under tid då han inte varit i tjänst, har tillerkänts ersättning enligt vittnesersättningförordningen för sin inställelse.
RH 1999:38
Ett yrkande av åklagare om kvarstad i brottmål för säkerställande av anspråk som anmälts av målsägandenas successorer (försäkringsbolag) har ansetts kunna upptas av tingsrätt.
RH 1999:39
Omyndiga barn som är brittiska medborgare med hemvist i England har genom gåva förvärvat fast egendom i Sverige. Trots oklarheter om innehållet i engelsk rätt om sådana omyndigas rätt att äga fast egendom har det inte ansetts uppenbart att deras förvärv är ogiltigt eller inte kan göras gällande.
RH 1999:40
Ansökan av dödsbo, som företräds av boutredningsman, om rättshjälp har lämnats utan bifall eftersom dödsboet har ansetts kunna tillvarata sin rätt genom boutredningsmannen och därför inte ha behov av juridiskt biträde.
RH 1999:41
Aktieägares rätt att föra skadeståndstalan mot bolagets revisor.
RH 1999:42
A bedrev verksamhet, först som enskild näringsidkare och därefter genom ett aktiebolag. Sedan kungörelse utfärdats om att bolaget registrerats i aktiebolagsregistret gjordes en beställning för verksamheten. Fråga, i mål om personligt betalningsansvar för A, om vem av avtalskontrahenterna - A eller leverantören - som bör svara för att någon osäkerhet inte uppstår om vem av A och bolaget som är rätt avtalspart till leverantören.
RH 1999:43
Utsaga vid polisförhör som lämnats av släkting till part i brottmål, vilken med hänsyn till släktskapet förklarat sig ej vilja vittna i målet, har inte tillåtits som bevisning.
RH 1999:45
Vid uppsägning av ett lokalhyresavtal har ersättning enligt 12 kap. 58 b § andra stycket jordabalken bestämts till rörelsens marknadsvärde, dvs. vad en seriös köpare vid aktuell tid var villig att betala för rörelsen.
RH 1999:46
Hyresnämndsmål. När hyresgästen själv renoverat lägenhetens badrum har i visst fall särskilda skäl ansetts föreligga att beakta den enskilde hyresgästens intresse av att, vid en ombyggnad av fastigheten, få behålla badrummet i befintligt skick.
RH 1999:47
Upprepade fall av klotter har bedömts som grov skadegörelse.
RH 1999:48
Frågan om ett mål skall anses anhängiggjort i en främmande stat har avgjorts enligt den främmande statens nationella processrätt.
RH 1999:49
Två personer som efter ett mord har hjälpt gärningsmannen att skaffa undan liket har dömts för skyddande av brottsling, grovt brott.
RH 1999:50
Fråga om talan angående vårdnad avseende barn med olika hemvist kunde handläggas vid samma tingsrätt.
RH 1999:51
Ofredande eller sexuellt ofredande?
RH 1999:52
Vid tillämpning av 13 kap. 4 a § aktiebolagslagen om tvångslikvidation har för likvidationsgrundens upphörande enligt första stycket 3 samma lagrum den tidpunkt då bolagets årsredovisning sänts in till Patent- och registreringsverket ansetts vara avgörande (jfr. 8 kap. 3 § årsredovisningslagen, 1995:1554).
RH 1999:53
Även om Luganokonventionen ger svensk domstol behörighet att i en rättegång handlägga mål mot flera svarande kan svensk rätt om förening av mål (kumulation) lägga hinder i vägen för en sådan handläggning när talan mot svarandena inte väckts samtidigt.
RH 1999:54
Tingsrätt har vid huvudförhandling i tvistemål bestått av en lagfaren domare. Då parterna inte samtyckt till detta och målet inte kunde anses vara av enkel beskaffenhet, har tingsrätten inte ansetts vara domför. Tingsrättens dom har därför undanröjts och målet visats åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.
RH 1999:55
En tilltalad som var intagen i kriminalvårdsanstalt överklagade tingsrättens fällande dom. Åklagaren yrkade - utan att själv överklaga tingsrättens dom - först i hovrätten att den tilltalade skulle häktas. Efter att överklagandet återkallats har hovrätten inte funnit anledning att uttala sig i häktningsfrågan.
RH 1999:56
Sedan ett bolags ansökningar om betalningsföreläggande mot två personer hade bestritts, överlämnades målen på bolagets begäran till tingsrätt. Av svaranden först där gjord foruminvändning på grund av en skiljeklausul har inte ansetts för sent framställd. Bolagets käromål har avvisats. Till följd av avvisningsbeslutet förklarade tingsrätten ett yrkande om kvarstad förfallet. - Bolaget gjorde i hovrätten gällande att tingsrätten borde ha fattat beslut i kvarstadsfrågan oavsett om den varit behörig att pröva tvisten i sak. Därmed uppkom fråga om innebörden av uttrycket "prövning i annan liknande ordning" i 15 kap. 1 § rättegångsbalken.
RH 1999:57
Hyresrätten har ansetts förverkad genom att hyresgästen utsatt de som bor i omgivningen för sådana särskilt allvarliga störningar i boendet som avses i 12 kap. 25 § tredje stycket jordabalken (I och II).
RH 1999:58
Hyresnämndsmål. Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt har bostadsrättsföreningen erbjudit hyresgästen att få lägenheten upplåten med bostadsrätt. Hyresgästens invändning att förvärvserbjudandet var utan verkan eftersom han inte var medlem i bostadsrättsföreningen vid den tid då erbjudandet lämnades har ogillats. Eftersom hyresgästen inte antagit erbjudandet inom den i 7 kap. 14 § tredje stycket bostadsrättslagen stadgade tiden har bostadsrättsföreningen varit berättigad att ta ut en upplåtelseavgift. - Också fråga om den omständigheten att hyresgästens lägenhet inte åsatts något andelstal i den ekonomiska planen skulle medföra att förvärvserbjudandet inte uppfyllde lagens krav på ett sådant erbjudande.
RH 1999:59
Sedan tingsrätten ogillat ett åtal har målet överklagats till hovrätten. I hovrätten har åklagaren justerat åtalet till att alternativt avse medhjälp eller anstiftan till de åtalade gärningarna. Efter yrkande av bl.a. åklagaren har hovrätten häktat den tilltalade som på sannolika skäl misstänkt för i vart fall någon straffbar medverkan till de åtalade gärningarna. De ledamöter, som i hovrätten beslutat om häktning, har inte ansetts jäviga att pröva målet vid huvudförhandling.
RH 1999:60
Hyresnämndsmål. Ett hyresavtal som ansetts gälla för hyresgästens livstid har betraktats som ett tidsbestämt avtal. Detta medför att hyresvärden inte under hyresgästens livstid mot dennes vilja kan få till stånd en ändring av hyresvillkoren enligt 12 kap. jordabalken.
RH 1999:61
Hyresnämndsmål. Sedan fastighetsägare begärt hyresnämndens förhandsbesked rörande frågan om hembud behövdes vid överlåtelse av fastigheten, har ansökningen avvisats eftersom någon bestämd köpare inte angetts.
RH 1999:62
Efter det att tingsrätten avslagit en konkursansökan på den grunden att borgenären inte styrkt att gäldenären var på obestånd och borgenären överklagat avslagsbeslutet, försattes gäldenären efter egen ansökan i konkurs. Hovrätten har prövat konkursansökningen och förklarat gäldenären försatt i konkurs även på grund av borgenärens ansökan. - Borgenären har tillerkänts ersättning endast för sina kostnader i hovrätten.
RH 1999:63
I mål om varumärkesintrång har hovrätten med stöd av artikel 177 i Romfördraget beslutat att begära en tolkningsförklaring över det s.k. varumärkesdirektivet (89/104/EEG) i fråga om tillämpligheten av artikel 5.2 vid varuslagslikhet, hur begreppen "likhet" och "liknar" i artikel 5.1 b respektive 5.2 förhåller sig till varandra, samt medlemsstats möjlighet att erbjuda vidare skydd vid varuslagslikhet än som följer av varumärkesdirektivet eller dess möjlighet att i fall som avses i artikel 5.2 uppställa strängare krav på likhet än som följer av varumärkesdirektivet.
RH 1999:64
Villkorlig dom med samhällstjänst har inte ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för skattebedrägeri m.m.
RH 1999:65
Hyresnämndsmål. Vid bruksvärdesprövning har såsom jämförelsematerial beaktats lägenheter som ägs av nationsstiftelser då dessa betraktats som allmännyttiga bostadsföretag. Härvid har särskilt beaktats att nationsstiftelserna i samband med statlig belåning godkänts som sådana av lånemyndigheten samt att någon ändring av beslutet inte skett därefter.
RH 1999:66
När påföljden har bestämts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (s.k. kontraktsvård) har det alternativa fängelsestraffet bestämts enbart utifrån den aktuella brottslighetens straffvärde utan beaktande av att det rörde sig om återfall i brott.
RH 1999:67
Genom hovrätts beslut förklarades en jurist obehörig att tills vidare brukas som ombud vid hovrätten. Hinder har inte ansetts möta mot att hovrätten senare i ett annat mål prövar hans lämplighet att uppträda som ombud i det målet. Han har dock avvisats som ombud också i det nya målet på grund av visat bristande omdöme vid utförande av talan i hovrätten.
RH 1999:68
Att vid gemensam vårdnad, mot den andra vårdnadshavarens vilja, hålla kvar ett barn på en plats dit barnet rest med båda vårdnadshavarnas samtycke, har inte ansetts vara att bedöma som ett sådant bortförande som är straffbelagt i 7 kap. 4 § första stycket andra meningen brottsbalken. Åtal för egenmäktighet med barn har därför ogillats.
RH 1999:69
En person hade under samma tid varit frihetsberövad såväl i mål i hovrätt som i mål i tingsrätt. Tingsrätten, som meddelade dom först av de båda domstolarna, har i sin dom avräknat tiden för frihetsberövandet som tid under vilket fängelsestraffet ansetts verkställt i anstalt. Avräkning av den motsvarande tid som frihetsberövandet varat i hovrättens mål har ansetts böra ske endast för den händelse tingsrättens beslut om avräkning inte skulle vinna laga kraft.
RH 1999:70
När kungörelsedelgivning har skett i ett mål, får enligt 17 § första stycket tredje meningen delgivningslagen ett förenklat förfarande användas vid ny delgivning i samma mål. Detta förfarande har ansetts kunna komma i fråga endast under förutsättning att domstolen finner det utrett att de allmänna förutsättningarna för kungörelsedelgivning fortfarande är uppfyllda när den nya delgivningen skall ske.
RH 1999:71
Parkeringsanmärkning har undanröjts då handikappad haft tillstånd att parkera avgiftsfritt på P-platsen.
RH 1999:72
Påföljden för tilltalade som trängt sig in hos ensamboende åldringar i deras hem för att stjäla har av hovrätten bestämts till ett års fängelse.
RH 1999:73
Några pojkar har uppifrån en vall kastat ner smällare mot förbipasserande folk. En man, som gått upp på vallen och gripit tag i två av pojkarna samt hotat att kasta ner dem från vallen om de inte upphörde med beteendet, har av hovrätten frikänts från ansvar för olaga hot på grund av rätt till nödvärn.
RH 1999:74
Vårdnaden om 10-årig flicka, som de senaste fyra åren bott hos modern och haft endast sporadisk kontakt med fadern, har - på grund av att modern har saboterat flickans umgänge med fadern - flyttats över från modern till fadern.
RH 1999:75
Ansökan om skuldsanering har avslagits när gäldenären uteblivit från ett sammanträde i tingsrätten.
RH 1999:76
I mål om vårdnad har tingsrättens ordförande hållit förhör med barnet i anslutning till en muntlig förberedelse i målet. Förhöret protokollfördes. Rättegångsfel har ansetts begånget då tingsrätten vid målets avgörande vid huvudförhandling med åsidosättande av omedelbarhetsprincipen grundat sin bedömning och dom på vad som uppgivits vid förhöret med barnet. Målet återförvisades till tingsrätten.
RH 1999:77
Bilagor till en stämningsansökan har ansetts omfattade av sekretess enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen (uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden). Förbehåll enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen, innebärande förbud att utnyttja eller lämna vidare de sekretessbelagda uppgifterna, har dock ansetts inte kunna meddelas i samband med att stämningsansökan med bilagor delgavs svaranden.
RH 1999:78
I mål om skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § bostadsrättslagen har bostadsrättsföreningens erbjudande till hyresgäst att få lägenheten upplåten med bostadsrätt endast innehållit uppgift om insatsens storlek. Erbjudandet har inte ansetts uppfylla lagens krav på ett förvärvserbjudande enligt 7 kap. 14 § tredje stycket bostadsrättslagen. - Bostadsrättsföreningen motsatte sig i och för sig inte att lägenheten uppläts med bostadsrätt och tvist förelåg därför endast om villkoren för upplåtelsen. I fastigheten fanns vid ombildningen olika slag av lägenhetsupplåtelser. Hovrätten har vid fastställande av villkoren för den aktuella bostadsrätten bestämt insatsen efter lägenhetens yta och den del av köpeskillingen för fastigheten som hänförde sig till hyresrätter som kunde upplåtas med bostadsrätt till hyresgästerna (likabehandlingsprincipen).
RH 1999:79
Straffet för narkotikabrott har satts avsevärt högre än eljest med hänsyn till narkotikans renhetsgrad.
RH 1999:80
En part som inledningsvis vid tingsrätten har yrkat rätt till umgänge med barn, har senare i målet ändrat sin talan till att avse vårdnaden om barnet. Hinder mot att uppta yrkandet om vårdnad till prövning har inte ansetts föreligga.
RH 1999:81
Fastighetsmäklares förmedling av nio fastigheter har bedömts som yrkesmässig fastighetsförmedling enligt 10 § fastighetsmäklarlagen (1995:400).
RH 1999:82
Sedan en person frikänts från ansvar för bl.a. anstiftan till mened yrkade åklagaren i hovrätten att denne skulle häktas. Det förhållandet att en annan person efter tingsrättens frikännande dom hade dömts för menedsbrottet ansågs inte i sig utgöra någon ny omständighet till stöd för häktningsyrkandet.
RH 1999:83
En bilförare har gjort en omkörning i kurva med skymd sikt med följd att bilen i utgången av kurvan kommit över i den mötande trafikens körfält. Detta orsakade en sammanstötning med en mötande bil vars förare genom sammanstötningen vållades svår kroppsskada. Den omkörande bilisten har dömts för grov vårdslöshet i trafik.
RH 1999:84
Talan mot kommun om företagsbot har ogillats på grund av att det brott som eventuellt begåtts inte hade sådan anknytning till den verksamhet som bedrevs att det kunde anses begånget i näringsverksamhet.
RH 1999:85
Hästar på ett ridcenter fick - eller riskerade få - foder som var skadligt. Gärningen bedömdes som djurplågeri men inte som förgöring eller vårdslöshet med gift.
RH 1999:86
Frågor om nödvärn, brottsrubricering och straffmätning vid uppsåtligt dödande. Även fråga om underlåtenhet att avslöja brott och om skyddande av brottsling.
RH 1999:87
Försök att växla till sig svenska kronor mot falska utländska sedlar har bedömts som försök till utprångling av falska sedlar i förening med försök till bedrägeri.
RH 1999:88
Näringsidkare, som inför en eventuell, framtida rättegång inhämtat kreditupplysning beträffande en kund, har dömts till ansvar enligt 19 § andra stycket kreditupplysningslagen (1973:1173).
RH 1999:89
Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en sextonårig gärningsman till sluten ungdomsvård för bl.a. misshandel, stöld och våld mot tjänsteman. Påföljden har bestämts till skyddstillsyn med särskilda föreskrifter.
RH 1999:90
Hyresnämndsmål. Hyran för vissa allmännyttiga lägenheter, som åberopades som jämförelsematerial i ett ärende om fastställande av hyra, ansågs inte ha bestämts på ett korrekt sätt. Med hänsyn härtill och till att hyran väsentligt avvek från rimliga självkostnader för byggnationen, har hyrorna inte ansetts kunna beaktas vid bedömningen av skälig hyra enligt 12 kap. 55 § jordabalken.
RH 1999:91
Rätt till ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken har ansetts kunna beviljas endast en av makarna.
RH 1999:92
Allmän domstol har ansetts kunna pröva, i formellt men inte i materiellt hänseende, beslut av en ideell förening att frånta en medlem hans auktorisation som tävlingsdomare.
RH 1999:93
Sedan gäldenären överklagat en löneutmätning har han frivilligt betalat hela den skuld som utmätningen avsett. Ändamålet med överklagandet har därvid ansetts förfallet och därför inte kunnat prövas i sak.
RH 1999:94
Rättshjälp har inte ansetts kunna beviljas trots att sökandena utnyttjat sina respektive rättsskyddsförsäkringar upp till dess maximala belopp
RH 1999:95
Ordalydelsen av 107 § fordonskungörelsen har ansetts tillåta straffansvar för ägare av fordon vid oaktsamhet i förhållande till hindret för fordonets brukande.
RH 1999:96
Förare, som saknar körkort, har olovligen framfört personbil i alkoholpåverkat tillstånd. Fråga om åtal för rattfylleri och olovlig körning skulle ogillas p.g.a. nöd.
RH 1999:97
Hovrätten har funnit att bestämmelserna om husrannsakan inte, vid sidan av vad som gäller enligt bl.a. telelagen, är tillämpliga då åklagaren har begärt att hos telebolag få tillgång till uppgift som angår ett särskilt telemeddelande.
RH 1999:98
När tilltalad som överklagat fängelsedom endast i fråga om påföljden avlidit, har hovrätten avskrivit målet utan att efterlevande beretts tillfälle att överta talan.
RH 1999:99
Ett testamente har översänts till en arvinge tillsammans med en begäran om arvingens ställningstagande i syfte bl.a. att delgivningen av testamentet skulle äga rum. Fristen för klandertalan har ansetts börja löpa den dag då arvingen kvitterade ut försändelsen.
RH 1999:100
Gemensam vårdnad har ansetts olämplig med hänsyn till den långvariga och vid prövningen av tvisten alltjämt bestående konflikten mellan barnens föräldrar samt till avsaknaden hos föräldrarna av en vilja till samförstånd.
RH 1999:101
Ett yrkande om att ta bort s.k. hastighetsdämpande grupp på en gata grundat på påståendet att anläggandet av guppen utgjort ett olovligt intrång i sökandens rätt som nyttjare av gatan för ut- och infart till dennes fastighet har ansetts kunna prövas efter ansökan om särskild handräckning.
RH 1999:102
En part i ett tvistemål har ansetts sakna rätt att överklaga ett beslut om ersättning till partens eget rättshjälpsbiträde och yrka att biträdet skall tillerkännas en högre ersättning.
RH 1999:103
Vid en ansökan om lagfart ingavs både ett bodelningsavtal och ett köpebrev enligt vilka en kvinna förvärvade sin tidigare sammanboendes del i en gemensamt förvärvad fastighet. Inskrivningsmyndigheten fastställde stämpelskatt som för köp. Hovrätten fann att fastigheten inte varit sambornas permanentbostad och därför inte kunde ingå i en bodelning. Förvärvet var därmed stämpelskattepliktigt som köp.
RH 1999:104
Fråga om tolkning av uttrycket reparationsverkstad i 84 § fordonskungörelsen.
RH 1999:105
Tillämpning av den s.k. garantiregeln i 17 kap. 8 § plan- och bygglagen (1987:10). Fråga särskilt om villkoren i det s.k. utbyggnadskriteriet var uppfyllda.
RH 1999:106
Sedan tingsrätten ogillat ett åtal för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död mot en av de två personer som färdades i en bil, överklagade åklagaren målet till hovrätten, varvid han justerade åtalet till att alternativt avse medhjälp till de åtalade gärningarna. Trots att det inte gick att klarlägga vem som fört bilen, dömde hovrätten den tilltalade för medhjälp till de brott åtalet avsåg.
RH 1999:107
Domstol har inte ansetts kunna utredningshäkta utan påstående från åklagaren att det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i förvar. Sedan tingsrätt först utredningshäktat och därefter förklarat den misstänkte häktad såsom på sannolika skäl misstänkt för brott, har hovrätten avvisat överklagande av det första häktningsbeslutet, trots att hovrätten funnit det formellt felaktigt.
RH 1999:108
Påföljden för s.k. klotter har bestämts till fängelse.
RH 1999:109
Synnerliga skäl för utvisning för all framtid har ansetts föreligga vid dom för grovt koppleri. Även fråga om straffmätning.
RH 1999:110
En boutredningsman ansökte om rättens tillstånd enligt 19 kap. 13 § ärvdabalken att försälja fast egendom tillhörig dödsboet. Det ansågs ankomma på denne - och inte rätten - att avgöra frågan om det förelåg skriftligt samtycke till försäljningen från samtliga dödsbodelägare eller om tillstånd till försäljningen av rätten erfordrades.
RH 1999:111
Mål om tomträttsavgäld, i vilket parterna träffat förlikning, har ansetts vara sådant mål som avses i 18 kap. 2 § rättegångsbalken.
RH 1999:112
Det har inte ansetts skäligt att bevilja en kvalificerat insolvent 48-årig man med skulder uppkomna i tidigare bedriven rörelse och uppgående till drygt tre miljoner kr skuldsanering, eftersom denne hade en pensionsförsäkring vars värde i december 1998 uppgick till ca 312 000 kr.
RH 1999:113
Beslut om skuldsanering har upphävts då gäldenären under skuldsaneringsärendets handläggning förtigit en skuld om drygt 80 000 kr, avseende skadestånd på grund av brott.
RH 1999:114
En konkursförvaltares arvode har satts ned med hänsyn till att han avslutat konkursen för sent.
RH 1999:115
En patient har på grund av en i efterförloppet till en genomförd tumöroperation tillstötande infektion drabbats av en allvarlig neurologisk skada. Fråga om den opererande läkarens arbetsgivare - vederbörande landsting - ådragit sig skadeståndsskyldighet på grund av att läkaren före operationen förfarit vårdslöst genom att inte informera patienten om riskerna med operationen. - Landstinget har inte befunnits skadeståndsskyldigt, då den uppkomna skadan inte ansetts kausal till den brist i informationsskyldigheten som må ha förelegat.
RH 1999:116
Gärning har rubricerats som rån (motvärnsfallet), när butikstillgrepp följts av våld mot butikskontrollant som velat återta godset.
RH 1999:117
Fråga om innehav av s.k. butterflykniv kunde anses befogat med hänsyn till omständigheterna.
RH 1999:118
Trots att föraren av personbil haft en alkoholkoncentration i sin utandningsluft som varit högre än det gränsvärde som anges i bestämmelsen om grovt rattfylleri i 4 a § 1 trafikbrottslagen har vid omparkering med mycket kort färdsträcka brottet rubricerats som rattfylleri, ej grovt brott, och påföljden bestämts till dagsböter.
RH 1999:119
En man antastade en sovande kvinna. Handlandet, som hade ett sexuellt syfte, bedömdes som ofredande och inte som sexuellt ofredande.
RH 1999:120
En bilförare har i alkoholpåverkat tillstånd kört på en annan bil i vilken två personer färdades. Bilföraren har dömts för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning och s.k. smitning. Skadestånd för kränkning har utgått till personerna i den påkörda bilen. Även fråga om det s.k. fängelseförbudet då brott begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning.
RH 1999:121
Ett golv i en tillbyggnad till ett småhus hade utförts utan erforderlig luftspalt och ångspärr, varför omfattande fukt- och mögelskador hade uppstått. Köparen av huset har inte ansetts ha haft anledning att räkna med felet, trots att utförandefelet var vanligt förekommande på 60- och 70-talen, när golvet gjordes.
RH 1999:122
En underentreprenör har inte ansetts vara att bedöma som leverantör i den mening som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. En mot kommun väckt skadeståndstalan från underentreprenörens sida har därför ogillats.
RH 1999:123
Innehavaren av en företagsinteckning väckte talan mot en förvärvare av den intecknade rörelsen och yrkade bl.a. att förvärvaren skulle utge i första hand ett visst belopp och i andra hand den aktuella egendomen och åberopade som grund den s.k. förföljelserätten i 2 kap. 3 § lagen (1984:649) om företagshypotek. Hypotekshavaren har ansetts sakna talerätt med avseende på denna fullgörelsetalan då det inte ens påståtts att förvärvaren är den förpliktade parten i det fordringsförhållande till vilket fullgörelsen är knuten. Rättegångshinder har därför förelegat och tingsrättens dom har undanröjts och talan har avvisats.
RH 1999:124
I mål mellan en bank och en person, BU, yrkade banken att BU skulle förpliktas att till banken återlämna en uthyrd personbil. Denna talan bifölls. I ny rättegång yrkade BU att banken skulle förpliktas att till henne ute visst kapitalbelopp avseende av henne felaktigt erlagd hyra för bilen. Denna talan har avvisats på grund av res judicata.
RH 1999:125
Mål angående återvinning i konkurs har avskrivits på grund av att käranden återkallat sin talan. På grund av svarandens processföring har sådana särskilda omständigheter ansetts föreligga att käranden tillerkänts full ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten.
RH 1999:126
Vid klagan över domvilla har hovrätten ansett att klagandena genom att ansöka om återvinning av tredskodom inom föreskriven tid kunnat i rättegången vid tingsrätten åberopa de omständigheter som anförts till grund för klagan. Då de inte ansetts ha haft giltig ursäkt att inte göra det, har klagan avvisats.
RH 1999:127
I en efter föreläggande härom ingiven komplettering av en stämningsansökan har för svaranden - ett aktiebolag - angivits fel organisationsnummer. Som det med hänsyn till omständigheterna måste ha stått klart för såväl tingsrätten som svaranden och dennes ombud vilket bolag som käranden avsett med sin stämningsansökan har tingsrättens avvisningsbeslut undanröjts och målet återförvisats till tingsrätten.
RH 1999:128
Hyresnämndsmål. En försäkran om att ett lägenhetsbyte "kommer att genomföras i enlighet med lämnade uppgifter" har inte ansetts som en utfästelse att bytet skulle återgå, om det av senare uppkommen och oförutsedd orsak inte kommit att genomföras på angivet sätt.
RH 1999:129
En man utövade våld mot sin f.d. sambo, som olovligen försökte tränga in i hans lägenhet för att ta med sig deras gemensamma barn som han hade umgänge med. Åtalet för misshandel ogillades på grund av nödvärn.
RH 1999:130
Rätt till ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken förutsätter att det föreligger någon form av snedfördelning av makarnas egendomsförhållanden. Endast en av makarna kan mot den bakgrunden anses uppfylla kraven för att komma i åtnjutande av ersättningsgaranti.
RH 1999:131
Återgång av kvarstad.
RH 1999:132
I samband med ett förordnande att tidigare ådömd skyddstillsyn skall avse även de i målet aktuella brotten, har hovrätten ansett sig oförhindrad att utan uttryckligt lagstöd upphäva en tidigare meddelad föreskrift om samhällstjänst.
RH 1999:133
En köpare av frisersalongsrörelse har befunnits ha väntat orimligt länge med att kräva köpets fullgörelse och har därigenom förlorat sin rätt härtill.
RH 1999:134
Fråga om rekvisitet "utan dröjsmål" i 12 kap. 42 § 1 st. 3 jordabalken. Hyresvärden har inte varit berättigad att säga upp ett hyresavtal avseende restauranglokal att upphöra i förtid på grund av otillåten andrahandsuthyrning, när den tid som hyresgästen haft på sig för att vidta rättelse efter rättelseanmaning endast varit nio dagar.
RH 1999:135
Hovrätten har ansett att tilltalad, vars offentlige försvarare ringt till hovrättens växel och meddelat att han och den tilltalade på grund av bilköer var försenade till utsatt huvudförhandling, inte haft sådan giltig ursäkt för utevaro som utgör laga förfall.
RH 1999:136
Synnerlig anledning har ansetts föreligga att ersätta den misstänkte för hans kostnader för privat försvarare under förundersökningen, då denna har lagts ned.
RH 1999:137
Museiförening har inte ansetts bedriva verksamhet med sådant ändamål att den bör åtnjuta skattebefrielse enligt 3 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
RH 1999:138
I ett mål om nedsättning av köpeskillingen för ett förvärv av aktier i ett fastighetsaktiebolag, till vilka var knutna nyttjanderätten till en bostadslägenhet, har hovrätten, trots förvärvets likhet med ett fastighetsköp, ansett bestämmelserna i 20 § andra stycket och 33 § köplagen om verkan av att säljaren handlat i strid mot tro och heder vara tillämpliga.
RH 1999:139
I mål om misshandel m.m. har inte ansetts visat att den tilltalade varit i sådan grad medveten om sitt handlande att uppsåt förelegat.
RH 1999:140
Fråga om vem som är skyldig att upprätta arbetsmiljöplan och om möjligheterna att delegera denna skyldighet till en konsult.
RH 1999:141
När en speditör har anlitat ett rederi som undertransportör har en konossementsklausul inte ansetts medföra att retentionsrätt upplåtits av speditören för andra rederiets fordringar mot speditören än sådana som har samband med det befordrade godset.
RH 1999:142
Påföljden för sexuellt utnyttjande av underårig har med hänsyn till omständigheterna vid gärningen ansetts kunna bestämmas till en icke frihetsberövande påföljd. Yrkande om ersättning för kränkning vid angivna brott har ogillats.
RH 1999:143
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 1 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:144
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 2 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:145
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 3 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:146
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 4 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:147
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 5 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:148
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 6 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:149
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 7 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:150
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 8 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:151
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 9 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:152
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 10 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:153
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 11 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:154
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 12 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:155
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 13 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:156
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 14 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:157
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 15 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:158
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 16 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:159
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 17 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:160
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 18 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:161
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 19 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:162
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 20 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:163
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 21 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:164
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 22 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.
RH 1999:165
Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 23 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.