MD 2004:1
Produktsäkerhet. Leksakspistoler som skall laddas med knallpulver har kunnat åstadkomma så höga ljudnivåer att de ansetts innebära sådan särskild risk för skada på person som avses i 6 § PSL. Förbud att tillhandahålla leksakspistolerna eller andra produkter med väsentligen samma utformning och användning har därför meddelats. Yrkande om att återkalla leksakspistolerna har lämnats utan bifall.
MD 2004:2
Vid marknadsföring av sängar har använts formuleringen "No.1 på liggkomfort". Formuleringen, som givit intryck av att sängarna är överlägsna alla andra sängar vad gäller liggkomfort, har befunnits obestyrkta. Marknadsföringen har ansetts otillbörlig och vilseledande. Även fråga om huruvida åtgärder som ett företag vidtagit i syfte att förhindra att påtalad marknadsföring kom till fortsatt användning av återfärsäljare varit tillräckliga.
MD 2004:3
Ett bolag har vid marknadsföring av optikerverksamhet använt påståendena "Två Blå Optik har flyttat!", "Tidigare adress: Glöm den !!!", "Två Blå har öppnat på ny adress här i stan. Mmmmmm. Dessutom har de ett bra flytterbjudande till alla kunder. Flyttkort" som givit intryck att en optikerverksamhet hade flyttat. När så inte var fallet har påståendena saknat fog och marknadsföringen ansetts otillbörlig och vilseledande. Även fråga om renommésnyltning.
MD 2004:4
Ett bolag har i TV-reklam och i tidningsannonser vid marknadsföring av personbilar använt påståendena "En bil som renar luften från skadligt ozon" respektive "Städar luften". Påståendena har befunnits obestyrkta och därmed ansetts som ovederhäftiga och otillbörliga.
MD 2004:5
Det har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen att vid marknadsföring av betaltjänst på Internet, dels tillställa konsu-menter fakturor avseende utnyttjande av Internettjänst som inte uttryckligen har beställts, dels underlåta att, innan en beställning av en betaltjänst görs, tydligt informera om hur en konsument skall gå till väga för att ingå avtal om utnyttjande av betaltjäns-ten. Bolaget har vidare ålagts att vid marknadsföring av Internet-tjänster till konsumenter som syftar till distansavtal lämna klar och begriplig information om företagets namn och adress, tjäns-tens huvudsakliga egenskaper, tjänstens pris och gällande ånger-rätt. Även fråga om det kan anses vara i enlighet med god mark-nadsföringssed att hålla den ifrågavarande abonnenten betal-ningsansvarig och inte alls fråga efter den person som nyttjar tjänsten.
MD 2004:6
Ett företags marknadsföring av telefonkataloger (lokalkataloger) på vissa angivna orter har - såvitt avser den typografiska utformningen av katalogernas omslag - ansetts vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget och medföra risk för att katalogerna förväxlas med ett annat företags kataloger på motsvarande orter. Därutöver har vissa påståenden i annonser på ett företags hemsida befunnits vilseledande om det kommersiella ursprunget. Yrkande om att vissa framställningar skall utplånas har lämnats utan bifall.
MD 2004:7
Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om inträdesavgift och fasta löpande avgifter för abonnemanget.
MD 2004:8
Vid marknadsföring av kycklingprodukter har bl.a. använts påståenden av innebörd att annonsörens holländska kycklingar dels är producerade med tillämpning av "den svenska modellen" dels är uppfödda på foder som är fritt från antibiotika och genmodifierade råvaror (GMO). När annonsören inte kunnat visa att så var fallet har marknadsföringen ansetts vilseledande och otillbörlig.
MD 2004:9
En tillverkare av hund- och kattfoder har i sin marknadsföring gjort en rad påståenden med innebörd att djuren föredrar de egna produkterna framför såväl vissa namngivna konkurrenters produkter som samtliga konkurrerande produkter på marknaden, eftersom de egna produkterna har den bästa smaken. Därutöver har även påståtts att de egna produkterna har de bästa näringsinnehållet och att dessa även är "Veterinärens 1:a foderval för sin hund och katt". Påståendena har befunnits obestyrkta och därmed vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Även fråga om medverkansansvar.
MD 2004:10
Ett företag har i sin marknadsföring av trätofflor använt uttrycken "Since 1907" och "Båstad original" samt påstått att företaget startade sin tillverkning år 1907. Företaget ansågs inte sakna relevant anknytning till den ursprunglige tillverkaren av trätofflor i Båstad varför nämnda uttryck och påstående inte ansågs vilseledande eller otillbörliga. Även fråga om vilseledande om geografiskt ursprung.
MD 2004:11
Ett företag har i marknadsföring av sin optikerverksamhet använt en rad formuleringar som bl.a. innefattat påståenden om kvalitet och pris. Vissa av påståendena har ansetts nedsättande till sin karaktär, vilseledande och otillbörliga.
MD 2004:12
Vid marknadsföring av en viss bilmodell på s.k. stortavlor har använts påståendena "Bästa utsläppen någonsin", "Den första bilen som jag velat krama" och "Bästa bilen som någonsin kört förbi". Påståendena, som uppfattats som miljöargument, har befunnits obestyrkta och därmed ansetts som ovederhäftiga och otillbörliga. Förbud har meddelats mot användning av de aktuella formuleringarna och andra liknande formuleringar med väsentligen samma innebörd.
MD 2004:13
Användning av kännetecknet RESIDENCE för en fastighetsmäklarfirma har varken ansetts innebära renommésnyltning eller vilseledande om det kommersiella ursprunget gentemot ett annat företags utgivna tidskrift med samma namn eftersom det inte visats i målet att tidskriftens kännetecken är väl känt i avnämarkretsen.
MD 2004:14
S.k. varningsbrev har inte ansetts innehålla så onyanserade och långtgående påståenden att dessa kunnat bedömas såsom otillbörliga eller stå i strid med god affärssed enligt marknadsföringslagen (jfr MD 1999:28 och 2002:25).
MD 2004:15
Ett bolag har vid marknadsföring av rengörings-/putsmedel använt en förpackning som ansetts medföra risk att förpackningen förväxlas med ett annat företags förpackning och vilseledande om det kommersiella ursprunget. Dessutom har bolaget använt Naturskyddsföreningens beteckning "Bra Miljöval" utan Naturskyddsföreningens godkännande för den ifrågavarande produkten, till följd varav marknadsföringen även ansetts vilseledande om produktens inverkan på miljön.
MD 2004:16
Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om anslutningsavgift, fasta löpande avgifter för abonnemanget samt tidsgränser och andra villkor och begränsningar av erbjudandet.
MD 2004:17
Vissa s.k. tomma kort och programmerare till dessa har ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får överlåtas i Sverige till följd varav marknadsföringen av korten har ansetts som otillbörlig enligt marknadsföringslagen (jfr. MD 2002:15, 2002:16, 2003:30). Talan om medverkansansvar har ogillats, då utredningen i målet inte visat att ifrågavarande person haft sådan ställning i KeyCard eller haft sådant inflytande på KeyCards verksamhet eller att han i övrigt faktiskt bidragit till marknadsföringen på ett sådant sätt som erfordras för medverkansansvar enligt marknadsföringslagen.
MD 2004:18
Förbud har meddelats en teleoperatör att dels vid marknadsföring av Internettjänster tillställa konsumenter fakturor avseende utnyttjande av sådan tjänst som inte uttryckligen har beställts, dels medverka till marknadsföring i vilken tjänsteleverantören underlåter att tillhandahålla lämpliga och effektiva tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för en tjänstemottagare att upptäcka och rätta till eventuella inmatningsfel innan en beställning görs.
MD 2004:19
Förbud har meddelats en teleoperatör att vid debitering av Internettjänster använda villkoret att konsumenten är betalningsskyldig gentemot operatören för uppkoppling mot betalsidor på Internet med stöd av abonnemangsavtal med en annan teleoperatör utan att dessförinnan avtal har ingåtts med konsumenten eller väsentligen samma villkor.
MD 2004:20
Marknadsföring av bantningsprodukter har ansetts vilseledande i fråga om produkternas egenskaper och inverkan på hälsa och därmed otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
MD 2004:21
Överklagande av mellandom avseende yrkande om, dels fastställande av att Vägverket inte har överträtt 6 § konkurrenslagen (1993:20), KL, i samband med Vägverkets upphandlingar redan på den grunden att detta lagrum i förhållande till Vägverket inte är tillämpligt när Vägverket deltagit i av Konkurrensverket påtalade avtal eller samordnade förfaranden, dels fastställande av att Peab Asfalt AB m.fl. inte har överträtt 6 § KL i samband med Vägverkets upphandlingar redan på den grunden att detta lagrum inte är tillämpligt när Vägverket deltagit i av Konkurrensverket påtalade avtal eller samordnade förfaranden, har lämnats utan bifall. Även fråga om begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen och tillämpning av Rådets förordning (EG) nr 1/2003.
MD 2004:22
I avtal om bredbandsabonnemang har visst villkor, med innebörd att näringsidkaren under en viss inledande bindningstid har rätt att höja priset eller på andra sätt ensidigt ändra avtalsvillkoren till nackdel för konsumenten om det inte föreligger giltigt skäl som anges i avtalet, befunnits oskäligt enligt avtalsvillkorslagen.
MD 2004:23
Ett företag har marknadsfört leksaksbyggklossar vilka har ansetts utgöra en efterbildning av ett annat företags leksaksbyggklossar och sålunda vilseleda om byggklossarnas kommersiella ursprung. Förbud att marknadsföra leksaksbyggklossar som inte genom utformning, dekor eller på annat sätt tydligt skiljer sig från det andra företagets leksaksbyggklossar har därför meddelats.
MD 2004:24
Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om anslutningsavgift och fasta löpande kostnader samt vissa andra väsentliga begränsningar av erbjudandet.
MD 2004:25
Marknadsföring av kontakttjänster via textmeddelanden till mobiltelefon (SMS) och e-post har ansetts otillbörlig då det inte för konsumenten tydligt framgått dels - innan meddelandet öppnats - att det varit fråga om marknadsföring, dels vem som svarat för marknadsföringen. Vidare har inte prisuppgiften för marknadsförda tjänster ansetts vara tillräckligt tydlig. Tillika fråga om rättskraft i anledning av ett av KO tidigare utfärdat förbudsföreläggande.
MD 2004:26
Påtalad marknadsföring har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning då det inte har visats att kännetecken som använts vid marknadsföring av reklambyråtjänster varit kända på marknaden på sådant sätt att de förknippats med viss verksamhet. Ej heller fråga om vilseledande om kommersiellt ursprung eller i övrigt fråga om otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen.
MD 2004:27
Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycken "Sveriges och Europas största byggvaruhuskedja", "vågar vi faktiskt påstå att vi inte bara är störst och bäst", "det största urvalet och det bästa priserna" m.fl. liknande formuleringar. Uttrycken har befunnits vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Företaget har också utfäst sig att under vissa förutsättningar erbjuda kund som hittat identisk produkt billigare någon annanstans att få köpa produkten 12 % billigare än hos konkurrenten. Att beträffande denna utfästelse använda uttrycken "12 % billigare än konkurrenterna" eller "vi har de lägsta priserna" har också ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen.
MD 2004:28
Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycket "Ingen är billigare" utan att kunna visa att så är fallet. Uttrycket har befunnits vilseledande och otillbörligt enligt marknadsföringslagen. Att företaget hänvisat till en lågprisgaranti, vilken haft innebörden att konsument under vissa förutsättningar kunnat erhålla ett lägre pris på vara från varuhuset än normalt, har inte ändrat den bedömningen.
MD 2004:29
Marknadsföring av en företagskatalog har ansetts vara vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget. Företaget har även tillställt andra företag order och annonskorrektur avseende kataloginföranden som inte uttryckligen beställts. Förfarandet har ansetts vilseleda mottagarna om deras betalningsskyldighet.