MÖD 2021:1
Verkställighetsförordnande ----- En miljöprövningsdelegation gav ett bolag tillstånd till bergtäkt, men avslog bolagets ansökan om att tillståndet skulle få tas i anspråk trots att beslutet inte vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande). I mark- och miljödomstolen framställde bolaget ett interimistiskt yrkande om verkställighetsförordnande. Mark- och miljödomstolen avslog yrkandet utan att pröva det i sak. Efter överklagande har MÖD funnit att det, med stöd av 26 § andra stycket ärendelagen, funnits en laglig möjlighet att pröva yrkandet. MÖD har därför återförvisat frågan om verkställighetsförordnande för prövning i sak till mark- och miljödomstolen.
MÖD 2021:2
Strandskyddsdispens ----- Mark- och miljööverdomstolen har meddelat strandskyddsdispens för en flytbrygga som ersatte en pålad konstruktion. Vid bedömningen har särskilt beaktats att en ansökan om dispens för ersättningsbryggan hade getts in under en tid då strandskyddet främst syftade till att skydda den allemansrättsliga tillgången till stränderna.
MÖD 2021:3
Talerätt mot beslut om startbesked ----- Sedan nämnden gett startbesked för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten A har fråga uppkommit om ägaren till fastigheten B har talerätt mot beslutet. Fastigheterna angränsar inte till varandra. MÖD har konstaterat att avståndet mellan fastigheterna visserligen är förhållandevis kort men att de skiljs åt av dels en väg, dels en annan bostadsfastighet med en mindre väg i gränsen mot fastighet B. Eftersom det inte visats att beslutet om startbesked ändå berör ägaren till fastigheten B på ett sådant sätt att hennes civila rättigheter faktiskt påverkas av beslutet, har MÖD ansett att hon inte med stöd av Europakonventionens artikel 6.1 kan göra anspråk på domstolsprövning.
MÖD 2021:4
Förnyat produktgodkännande ----- Kemikalieinspektionen har avslagit en ansökan om förnyat produktgodkännande av ett växtskyddsmedel som inte innehållit något kandidatämne som godkänts för substitution. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att de icke kemiska och förebyggande metoder som finns i Sverige för samma användningsområde är i allmän användning. Därmed har Kemikalieinspektionen ansetts ha förutsättningar att, med stöd av artikel 50.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, göra en jämförande bedömning. Mark- och miljööverdomstolen har även instämt i Kemikalieinspektionens slutsatser i den jämförande bedömningen, nämligen att de alternativa metoderna för det användningsområde som angetts i ansökan är väsentligt säkrare för människors och djurs hälsa eller för miljön samt att ett avslag på ansökan inte medför några betydande ekonomiska eller praktiska olägenheter för användarna av växtskyddsmedlet. Mot denna bakgrund har Mark- och miljööverdomstolen faststä...
MÖD 2021:5
Fråga om prövotidsförordnande för utsläpp av PFOS från en avfallsanläggning ----- En avfallsanläggning hade efter prövotid fått slutliga villkor för utsläpp till vatten. Begränsningsvärde för utsläpp av PFOS till recipient kunde inte fastställas pga. brister i underlaget utan frågan hänsköts till egenkontrollen. MÖD konstaterade att PFOS är ett prioriterat ämne enligt vattendirektivet och därmed ingår det i bedömningen av den kemiska ytvattenstatusen. Utsläppet kan äventyra uppnåendet av fastställd miljökvalitetsnorm. Utsläpp av PFOS kan därför inte lämnas oreglerat i detta fall. Sådana frågor kan inte heller skjutas upp under en prövotid utan att det är utrett att verksamheten kan klara dessa normer på sikt. MÖD fann att det i målet saknades tillräcklig utredning för att fastställa försiktighetsmått och ett slutligt begränsningsvärde. Det bedömdes därför motiverat att skjuta upp frågan om nödvändiga skyddsåtgärder mot utsläpp av PFOS under en prövotid. Domstolen ansåg att det kommer a...
MÖD 2021:6
Tillsyn avseende strandskydd ----- Mark- och miljööverdomstolen har fastställt länsstyrelsens föreläggande att ta bort vissa anläggningar som uppförts utan strandskyddsdispens av tidigare fastighetsägare med undantag för en brygga eftersom föreläggandet i den delen har bedömts inte uppfylla kravet på skälighet. Då fastigheten överlåtits under processen i Mark- och miljööverdomstolen har föreläggandet, med undantag för föreskrivna viten, ändrats till att gälla de nya ägarna.
MÖD 2021:7
Villkorat förordnande om byggnadsförbud ----- Länsstyrelsen har förordnat om byggnadsförbud enligt 168 § byggnadslagen avseende en äldre avstyckningsplan. Förordnandet innebar att nybyggnad inte fick ske inom området utan tillstånd av länsstyrelsen innan vattenförsörjning och avlopp för området anordnats i erforderlig mån. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att förordnandet har upphört automatiskt i samband med att villkoret om vattenförsörjning och avlopp uppfyllts. Något särskilt beslut om upphävande av förordnandet har inte behövts. Den tidigare avstyckningsplanen är därmed att betrakta som detaljplan och ansökan om bygglov ska prövas mot den.
MÖD 2021:8
Enskilds klagorätt ----- Enskild sakägare har inte rätt att överklaga miljöprövningsdelegations beslut att inte återkalla tillstånd eller ompröva villkor för en verksamhet som bedrivs enligt ett lagakraftvunnet tillstånd, när ärendet inte har initierats hos miljöprövningsdelegationen av tillsynsmyndigheten med anledning av enskilds klagomål.
MÖD 2021:9
Förtida tillträde ----- I mål om inrättande av gemensamhetsanläggning för i huvudsak befintlig brygga och parkeringsplats som tidigare upplåtits genom arrendeavtal har Mark- och miljööverdomstolen bifallit yrkande om förtida tillträde. Som skäl för beslutet har angetts att då gemensamhets-anläggningen enbart avser i huvudsak fortsatt oförändrad användning innebär det förtida tillträdet att risk för kapitalförstöring undviks.
MÖD 2021:10
Förbud mot självplockningsverksamhet ----- Ett bolag har i samband med en bilskrotningsverksamhet bedrivit en verksamhet som bestått i att kunder monterat bort och köpt bildelar. En nämnd förbjöd självplocknings-verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bildelarna utgjort avfall när kunderna monterat bort dem, eftersom bildelarna då inte genomgått något återvinningsförfarande enligt miljöbalken. Domstolen har mot bakgrund av det ansett att bolaget inte uppfyllt sitt egenkontrollansvar (26 kap. 19 § miljöbalken) och inte heller kravet på kontroll av att kunderna haft erforderliga tillstånd eller gjort erforderliga anmälningar (5 kap. 18 § avfallsförordningen). Enligt domstolen har det därför varit befogat att ingripa mot verksamheten. Domstolen har emellertid också bedömt att det kan vara möjligt för bolaget att uppfylla lagkraven genom att kontrollera, rengöra eller reparera bildelarna, dvs. förbereda dem för återanvändning, innan kunderna befattat sig med dem. Med häns...
MÖD 2021:11
Interimistiskt förbud i fråga om skogsavverkning ----- Skogsstyrelsen har efter anmälan om skogsavverkning fattat beslut enligt bestämmelser i skogsvårdslagen att förbjuda vissa åtgärder inom en fastighet. Beslutet har även ansetts innefatta att Skogsstyrelsen tagit ställning till att något ingripande inte behövs med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken. En miljöorganisation har enligt artikel 9.3 i Århuskonventionen haft rätt att överklaga beslutet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
MÖD 2021:12
Föreläggande att inrätta allmän va-anläggning inom befintligt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ----- MÖD har funnit att en kommun inte har uppfyllt skyldigheten enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att inom ett verksamhetsområde tillgodose behovet av vattentjänster med en allmän va-anläggning genom att endast anordna förbindelsepunkt till en samfällighetsförenings enskilda va-anläggning. Det har därför funnits förutsättningar för länsstyrelsen att förelägga kommunen att inrätta en allmän va-anläggning.
MÖD 2021:13
Fråga om bygglov på s.k. A-tomt när sökanden inte är ett offentligt organ. Bygglov har inte medgivits för idrottshall, matsalar och kontor samt parkeringshus på mark som utgör kvartersmark för allmänt ändamål. Det allmänna ändamålet har inte ansetts närmare angivet i planen och användningen har inte ansetts motsvara det allmänna ändamål som markområdet senast använts för. Detta trots att det redan finns en annan mindre idrottshall på fastigheten och området till viss del använts för parkering tidigare.
MÖD 2021:14
Undersökningsökningstillstånd, Mineralprospektering, Miljöprövning, Allmänna miljöintressen ----- MÖD har ansett att bergmästaren inte har att direkt tillämpa bestämmelserna i miljöbalken vid sin prövning av arbetsplaner men att bergmästaren, inom ramen för sin prövning enligt minerallagen, kan föreskriva mer allmänna villkor till skydd för miljön i enlighet med 3 kap. 5 d § minerallagen. MÖD har vidare bedömt att de aktuella undersökningsarbetena, som omfattar djupborrning, är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen och att det inte funnits skäl att i detta fall begära in ytterligare utredning rörande miljöpåverkan inför beslutet att godkänna arbetsplanen eller föreskriva om ytterligare villkor.
MÖD 2021:15
Byggsanktionsavgift ----- En bostadsrättsförening utförde byte av 141 balkonger på tre flerbostadshus. Åtgärden påverkade byggnadernas bärande delar. Byggnationen hade inte anmälts till byggnadsnämnden enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen och startbesked fanns därför inte. Nämnden utfärdade byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen beräknad för varje enskild balkong. MÖD fann dock att avgiften skulle beräknas som en åtgärd per byggnad.
MÖD 2021:16
Startbesked för bygglovsbefriade åtgärder grundat på ett interimistiskt slutbesked ----- Startbesked har meddelats för bygglovsbefriade åtgärder (inredning av en ytterligare bostad m.m. respektive uppförande av en komplementbyggnad) vid nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. MÖD har konstaterat att det varit möjligt att meddela startbesked när det en- eller tvåbostadshus som åtgärderna ska utföras på eller i anslutning till är så pass färdigställt att det enligt 10 kap. 36 § PBL meddelats ett interimistiskt slutbesked och det samtidigt beslutats att byggnaden i sin helhet får tas i bruk.
MÖD 2021:17
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus ----- Enligt detaljplanen fick en byggnad uppföras i högst två våningar. Frågan i målet gäller om ett torn på byggnaden skulle betraktas som en våning. Golvytan i tornet var begränsad genom att det i golvet fanns en öppning ner till våningen under. Trots att golvytan på detta sätt var begränsad bedömde Mark- och miljööverdomstolen att det ändå fanns möjligheter att nyttja tornet på sådant sätt att tornet skulle anses utgöra en våning. Byggnaden bedömdes därmed ha tre våningar och stred därmed mot detaljplanen. Ansökan avslogs.
MÖD 2021:18
Ersättning för förlorade tomtanläggningar ----- Lantmäterimyndigheten beslutade om fastighetsreglering som innebar att en del av en bostadsfastighet ianspråktogs för breddning av väg vilket medförde att bland annat viss växtlighet gick förlorad. Lantmäteriets tomtanläggningsmetod (LM-rapport 2012:6) har ansetts kunna användas vid bedömning av ersättningen för de förlorade tomtanläggningarna.
MÖD 2021:19
Bygglov för mast och två teknikbodar ----- I mål om bygglov för telemast och två teknikbodar på mark som enligt detaljplan är avsedd för park har Mark- och miljööverdomstolen funnit att åtgärderna är förenliga med anpassningskravet och att sökanden har motiverat valet av plats för åtgärden på ett godtagbart sätt. Domstolen har vidare ansett att kommunen inte har anfört tillräckligt beaktansvärda och legitima skäl för att avslå bygglovsansökan. Domstolen har därför bedömt att det inte föreligger hinder mot att bevilja det sökta bygglovet och har återförvisat målet till nämnden för beviljande av bygglov enligt ansökan.
MÖD 2021:20
Återförvisning till nämnd av mål om byggsanktionsavgift ----- En nämnd beslutade att påföra en fastighetsägare en byggsanktionsavgift. Länsstyrelsen upphävde beslutet bl.a. på grund av att det inte tillräckligt tydligt framgick vilka överträdelser som låg till grund för avgiften. Nämnden överklagade och yrkade i första hand att avgiftsbeslutet skulle fastställas och i andra hand återförvisning. Mark- och miljödomstolen återförvisade målet till nämnden för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt länsstyrelsens beslut om upphävande av sanktionsavgiften. Detta eftersom återförvisningen inte kunde anses förenlig med de grundläggande principer som ska iakttas i straffrättsliga sammanhang.
MÖD 2021:21
Bygglov för solcellspaneler ----- MÖD har, i likhet med underinstanserna, bedömt att det saknas förutsättningar att ge bygglov för yttre ändring i form av solcellspaneler på taket på ett enbostadshus eftersom åtgärden skulle stå i strid med förvanskningsförbudet och varsamhetskravet i 8 kap. 13 § och 17 § PBL.
MÖD 2021:22
Anläggningsförrättning och fastighetsreglering avseende bildande av marksamfällighet ----- På ansökan av en kommun beslutade lantmäterimyndigheten att inrätta en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar i enlighet med en bestämmelse om detta i gällande detaljplan. Förbindelsepunkterna för de två i anläggningen ingående fastigheterna skulle upprättas drygt 70 meter från respektive fastighets gräns. Efter lantmäterimyndighetens beslut ändrade mark- och miljödomstolen, på talan av fastighetsägarna i avgöranden som fått laga kraft, placeringen av förbindelsepunkterna till respektive fastighets omedelbara närhet. Mot bakgrund av att allmänna vatten- och avloppsledningar kommer att dras fram till respektive fastighets gräns har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det inte längre finns något behov av att inrätta en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar och att fastighetsägarna därmed har beaktansvärda skäl för att motsätta sig inrättandet av anläggningen.
MÖD 2021:23
Godkännande i efterhand av tillståndspliktiga lagnings- och ändringsarbeten ----- Klaganden har ansökt om godkännande i efterhand av åtgärder som vidtagits med anledning av att en rörbro riskerat att falla ihop. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det kan finnas utrymme för ett sådant godkännande även för åtgärder som innebär att en anläggning delvis får ett nytt utförande. Eftersom bedömningen av åtgärderna i detta fall måste ske i ett sammanhang och Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att vissa av delmomenten inte har varit nödvändiga att vidta genast, har dock förutsättningar saknats för ett godkännande.
MÖD 2021:24
LIS-område i detaljplan ----- MÖD har ansett att det inte är möjligt att ange generella riktlinjer för vilka avstånd, mellan bostadsbebyggelse och service m.m. som bebyggelsen avser att stärka, som kan godtas vid utpekande av ett planområde som ett LIS-område. MÖD har i målet, som avser Årjängs kommun, godtagit avstånd som innebär att det med bil tar mellan 10 och 25 minuter från planområdet till berörda områden med service m.m.
MÖD 2021:25
Byggsanktionsavgift ----- Byggsanktionsavgift för att (innan slutbesked getts) ha tagit ett byggnadsverk i bruk i strid med 10 kap. 4 § PBL. Ett bolag hade fått bygglov för ändrad användning av en lagerbyggnad från industrilager till tillverkningsindustri. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att nämnden visat att inflyttning av lös egendom i byggnaden skett i sådan omfattning utan att ha samband med byggnadens iordningsställande att den anses ha tagits i bruk i strid med användningsförbudet. Även provkörning av maskiner har i det aktuella fallet ansetts innebära att byggnaden tagits i bruk. Nämnden har därmed haft rätt att besluta att bolaget ska påföras en byggsanktionsavgift. Även fråga om beräkning av avgiften, förutsättningar för nedsättning av avgiften och principen om reformatio in pejus.
MÖD 2021:26
Byggsanktionsavgift avseende kyrkogårdsmur ----- I mål angående byggsanktionsavgift har Mark- och miljööverdomstolen ansett att återuppförande till samma utseende som tidigare av en skadad kyrkogårdsmur varit underhållsarbete som inte krävt bygglov. Nämndens beslut att ta ut byggsanktionsavgift har därför upphävts.
MÖD 2021:27
Förbud att förmedla transport av avfall via mobilapp ----- Fråga om det funnits stöd för att förbjuda förmedling av transport av avfall från enskilda hushåll till återvinningscentraler. Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. funnit att verksamheten inte strider mot kommunens ensamrätt vad gäller viss avfallshantering. Kommunen har i sina föreskrifter medgett enskilda att själva transportera avfall till återvinningscentraler. Av föreskrifterna framgår inte hur själva transporten ska gå till. Det finns inget hinder för det enskilda hushållet att anlita någon annan för att utföra transporten eller för en professionell aktör att skapa en digital mötesplats för flera enskilda hushåll att hitta varandra och erbjuda varandra sådana tjänster. Det har inte heller i övrigt funnits stöd för förbudet.
MÖD 2021:28
Regresstalan avseende miljöskada ----- Fördelning av kostnad för frivilligt avhjälpande av miljöskada i samband med exploatering av en tidigare industrifastighet för bostadsändamål. Ett fastighetsbolag gjorde gällande att en kommun och ett länstrafikbolag skulle betala hela eller delar av kostnaden för avhjälpande av miljöskada som uppkommit genom bussverksamhet som bedrivits på en fastighet som bolaget äger. Det bussbolag som bedrev bussverksamheten på fastigheten under huvuddelen av åren som denna förorenats (och som också ägde fastigheten) hade genom fusion uppgått i fastighetsbolaget. Fastighetsbolaget hade därmed övertagit bussbolagets roll som verksamhetsutövare och primärt ansvarig för föroreningen. Kommunen, men inte länstrafikbolaget, har på grund av sitt rättsliga och faktiska inflytande över bussbolaget under en viss period, ansetts ansvara som verksamhetsutövare vid sidan av bussbolaget. Eftersom bussbolaget i väsentligt större utsträckning än kommunen hade orsakat miljöska...
MÖD 2021:29
En ny detaljplan medgav ytterligare en byggrätt på klagandenas fastighet. Kommunen avsåg att utvidga gatunätet och debiterade fastighetsägaren en gatukostnad om drygt 300 000 kr varav ca 120 000 kr avsåg befintlig bostadsbyggnad och ca 180 000 kr avsåg tillkommande byggrätt. Klagandena gjorde gällande bl.a. att det var att ses som ett otillåtet skatteuttag, att det är intrång i egendomsskyddet, att det är oproportionerligt att ta betalt innan byggrätten nyttjats och att beloppet inte motsvarar nyttan för fastigheten. Klagandena yrkade att ersättningstalan skulle ogillas eller jämkas. MÖD fann att beloppet för en fastighet med en byggnad och en tillkommande byggrätt inte stred mot egendomsskyddet och inte var oproportionerlig. Det fanns inte skäl att jämka beloppet. Beträffande rättegångskostnader fann MÖD att klagandenas talan delvis avsåg jämkning och att särregleringen i plan- och bygglagen om kostnadsansvaret ska tillämpas och att kommunen därför ska ersätta klagandenas skäliga kost...
MÖD 2021:30
Rättskraft för beslut om tillstånd till avloppsanläggning ----- Tillstånd att inrätta avloppsanläggning som är meddelat med stöd av miljöbalken omfattas av rättskraften i 24 kap. 1 § miljöbalken. Det har därför inte varit möjligt för tillsynsmyndigheten att meddela ett förbud om att släppa ut avloppsvatten på fastigheten
MÖD 2021:31
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på en plats med befintliga dagvattenproblem ----- MÖD har konstaterat att om förhållandena på platsen för en sökt åtgärd är komplicerade och det redan finns problem med dagvattnet kan det krävas utredning för att konstatera att dagvattenhanteringen inte kommer att utgöra en betydande olägenhet för omgivningen när en fastighet tas i anspråk för bebyggelse. Det är i så fall inte tillräckligt att frågan hanteras inom ramen för det tekniska samrådet. Av utredningen har framgått att de tillkommande flöden som förorsakas av den ändrade markanvändningen i detta fall kan hanteras inom fastigheten. Domstolen har inte ansett att det föreligger hinder mot att ge bygglov och överklagandet har därför avslagits.
MÖD 2021:32
Byggsanktionsavgif ----- Byggsanktionsavgift för att ha tagit ett byggnadsverk i bruk i strid med 10 kap. 4 § PBL. Vid tillsynsbesöket hade nämnden iakttagit möbler m.m. i ett nybyggt enbostadshus som saknade slutbesked. Utredningen gav inte stöd för att åtgärderna hade utgjort ett led i att färdigställa eller anpassa byggnaden. MÖD fann att det hade skapats förutsättningar för att använda byggnaden som bostad och att byggnaden därmed hade tagits i bruk i strid med användningsförbudet. Nämnden har därmed haft rätt att besluta om byggsanktionsavgift.
MÖD 2021:33
samrådskrav i ärende avseende revidering av upphävd detaljplan ----- MÖD ansåg att detaljplaneärendet inte hade avslutats genom mark- och miljödomstolens avgörande varigenom detaljplanen upphävts. MÖD ansåg att ett därefter reviderat planförslag inte inneburit förändringar som krävt ett nytt samråd och undanröjde därför mark- och miljödomstolens avgörande varigenom även den nya planen upphävts samt återförvisade målet till mark- och miljödomstolen.
MÖD 2021:34
Bygglov ----- Bygglov för förskola på s.k. A-tomt när sökanden inte är ett offentligt organ. Bygglov har inte getts för åtgärden på obebyggd mark som utgör kvartersmark för allmänt ändamål, när det allmänna ändamålet inte varit närmare angivet i planen.
MÖD 2021:35
Detaljplan för bostadsbebyggelse m.m. ----- Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att det har funnits skäl att upphäva strandskyddet i del av planområdet som planläggs för bl.a. bostadsbebyggelse. Det samhälleliga intresset av att bygga ett större antal bostadslägenheter i ett kollektivtrafiknära område i Stockholmsregionen har i det aktuella fallet ansetts överväga intresset av att bibehålla strandskyddet, detta bl.a. med hänsyn till innehållet i tidigare detaljplan för området, att området tidigare inte omfattats av strandskydd och att strandskydd kommer att gälla i del av planområdet i form av allmänt tillgänglig parkmark närmast vattnet. Detaljplanen medför inte heller sådana betydande olägenheter att planen ska upphävas och skälig hänsyn har tagits till de befintliga bebyggelseförhållandena. Då det inte har funnits skäl att upphäva planen på dessa grunder har målet visats åter till mark- och miljödomstolen för prövning av övriga invä...