RÅ 2009:1
Reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts tillämpliga på en som hyra betecknad kostnadspost vilken avsåg upplåtelse av bostad i särskilt boende avsett för äldre med ett mycket stort omvårdnadsbehov.
RÅ 2009:2
Fråga om återbetalning av sjukpenning (I och II).
RÅ 2009:3
Fråga om en kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor bestämts efter samma grunder som kommunen tillämpat vid fördelning av resurser till motsvarande gymnasieprogram i de egna gymnasieskolorna. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
RÅ 2009:4
Fråga om bistånd enligt socialtjänstlagen till kostnader för boende i en kolonistuga.
RÅ 2009:5
Fråga om s.k. omvänd fusion omfattas av inkomstskattelagens bestämmelser om beskattning vid fusioner. Även fråga om tillämpningen av bestämmelserna om beloppsspärr vid sådan fusion. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:6
Aktiebolag har medgetts rätt till avdrag för den mervärdeskatt som belöper på avgifter för vissa tjänster som tillhandahållits bolaget av Värdepapperscentralen.
RÅ 2009:7
Fråga om kammarrätts avgörande i mål om vårdbidrag gått utöver yrkandena i målet.
RÅ 2009:8
Adjungerad ledamot i kammarrätt som är tjänstledig från Skatteverket har inte ansetts jävig i ett mål där Skatteverket är part.
RÅ 2009:9
Tillstånd har ansetts kunna medges till allmän kameraövervakning av gränspassager, med rätt att spela in och under viss tid bevara bilder, i syfte att förebygga brott.
RÅ 2009:10
Tillstånd till kameraövervakning i en kyrka, i syfte att underlätta vaktmästarens arbete i samband med gudstjänst, har inte medgivits.
RÅ 2009:11
En tandläkares preliminära diagnos och behandlingsförslag har, då fortsatt undersökning och behandling inte kommit till stånd, inte ansetts utgöra grund för åläggande av disciplinpåföljd.
RÅ 2009:12
Särskild avgift enligt socialtjänstlagen har eftergetts då kommunen trots stora ansträngningar inte lyckats finna lämplig kontaktperson.
RÅ 2009:13
Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till ett dotterföretag i ett annat EU-land för att täcka definitiv förlust i detta företag, trots att dotterföretaget inte är skattskyldigt i Sverige och bidraget inte heller är skattepliktigt i det land dotterföretaget hör hemma. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:14
Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till ett dotterföretag i ett annat EU-land för att täcka definitiv förlust i detta företag, vilken uppkommit till följd av en skatteregel i det land dotterföretaget hör hemma. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:15
Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till ett systerföretag i ett annat EU-land för att täcka definitiv förlust i detta företag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:16
Anställda hos ett aktiebolag som drivit ett hem för vård och boende (HVB-hem) har bedömts inta måltider med vårdtagarna under sådana förhållanden att något underlag för arbetsgivaravgifter avseende kostförmåner inte ska påföras bolaget.
RÅ 2009:17
Innebörden av begreppet närstående i sekretesslagen.
RÅ 2009:18
Utrymme för servering vid mässa har ansetts utgöra en sådan verksamhetslokal där personalliggare ska föras enligt lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher.
RÅ 2009:19
Länsrätten borde i mål om vårdbidrag inte ha avvisat ett överklagande i vad det avsåg ersättning för merkostnader som gick utöver dem som prövats av Försäkringskassan.
RÅ 2009:20
Vid bedömningen av rätten till vårdbidrag ska en skälighetsbedömning göras av barnens särskilda behov.
RÅ 2009:21
Särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte utgå då den enskilde förklarat sig endast godta ett visst boende som kommunen inte kunnat tillhandahålla.
RÅ 2009:22
Fråga om efterbeskattning kan ske när länsrätten upphävt ett tidigare omprövningsbeslut som fattats under efterbeskattningsperioden.
RÅ 2009:23
Fråga om ett beslut att inte stå för kostnaden för en elevs gymnasieutbildning i en annan kommun är förenligt med den kommunala likställighetsprincipen då kommunen tidigare stått för en annan elevs kostnader för samma utbildning. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
RÅ 2009:24
Fråga om återkallelse av körkort enligt 5 kap. 3 § 6 körkortslagen på grund av att körkortshavaren dömts för våldtäkt.
RÅ 2009:25
En försäkrad kan inte vägras tillfällig föräldrapenning på den grunden att han inte har gjort någon inkomstförlust under den tid han avstått från förvärvsarbete för vård av barn.
RÅ 2009:26
Byggnadsavgift kan inte tas ut av dödsboet efter den som ägde den byggnad på vilken en ifrågasatt olovlig åtgärd har vidtagits.
RÅ 2009:27
Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning (I-IV).
RÅ 2009:28
Fråga om den skattemässiga behandlingen av en goodwillpost som redovisas av det köpande företaget efter en verksamhetsavyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:29
En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.
RÅ 2009:36
Ett aktiebolag som förvärvat värdepapper i en värdepappersrörelse övergår till förvaltande verksamhet. Värdepapperen har ansetts behålla sin skattemässiga karaktär av lagertillgångar. Inkomsttaxering 2002.
RÅ 2009:37
Enbart det förhållandet att en vistelse i ett land, vars klimat erbjuder möjlighet till regelbunden solning och salta bad, har en utläkande effekt på en försäkrads hudsjukdom innebär inte att s.k. förebyggande sjukpenning enligt 3 kap. 7 b § lagen om allmän försäkring kan utgå under vistelsen, eftersom denna inte innefattar någon i lagrummet avsedd behandling av sjukdomen.
RÅ 2009:38
En socialförsäkringsnämnds bedömning att en försäkrad inte haft rätt till redan utbetalade förmåner har ansetts vara endast ett led i handläggningen av ett återkravsärende och har därför inte utgjort eller innefattat ett överklagbart beslut.
RÅ 2009:39
En offert är ett skriftligt ställningstagande enligt 3 kap. 7 § ellagen, när villkoren i offerten överensstämmer med den utförda anslutningen och det senare angivna kravet i fakturan.
RÅ 2009:40
Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade bilar (I-II).
RÅ 2009:41
Fråga om en aktieägares fordran på bolaget ska anses avyttrad när fordringen, som saknar marknadsvärde, omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2009:42
Mot en allmänt hållen argumentation från Skatteverket, genom vilken verket satt i fråga den skattskyldiges påstående att han använt egen bil för sina arbetsresor, har den skattskyldige givit in en konkret utredning hänförlig till det enskilda fallet. Regeringsrätten har funnit att den sammantagna utredningen inte ger anledning att sätta påståendet i fråga. Inkomsttaxering 2006.
RÅ 2009:43
En upphandlande enhet har haft rätt att avbryta en upphandling sedan utvärderingen av inkomna anbud visat att enhetens budget för tjänsten i fråga skulle överskridas.
RÅ 2009:44
Den omständigheten att endast ett av två ombud delgivits underinstansens dom har inte medfört hinder mot att rättidsprövning gjorts med utgångspunkt i delgivningen med detta ombud.
RÅ 2009:45
En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterminen samma år har han ansökt om plats på högskolan med början i januari året därpå. Han har inte ansetts delta i utbildning under höstterminen, utan uppfylla kraven för rätt till arbetslöshetsersättning.
RÅ 2009:46
En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på deltid. Hans underlåtenhet att i förväg ge ett sådant intyg som avses i 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring till arbetslöshetskassan har i sig ansetts orsaka att ersättning utgått obehörigen. Arbetslöshetskassan har därför haft fog för att besluta om återbetalningsskyldighet från vilken han dock delvis befriats.
RÅ 2009:47
Fråga om skattemässiga konsekvenser vid återbetalning av villkorat aktieägartillskott (I och II). Inkomsttaxering 2000 och 2004.
RÅ 2009:48
Utgifter avseende extern rådgivning i anslutning till ett offentligt uppköpserbjudande har ansetts utgöra avdragsgilla förvaltningsutgifter. Inkomsttaxering 2002.
RÅ 2009:49
Ett bolag som bedriver verksamhet i form av portföljförvaltning av värdepapper för sina kunders räkning har ingått ett samarbetsavtal med en depåhållande bank. Enligt avtalet lägger bolaget order hos banken om köp och försäljning av värdepapper, varefter banken genomför transaktionen. Bolaget har ansetts tillhandahålla banken en från skatteplikt undantagen tjänst avseende förmedling av värdepapper. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2009:50
Ett regeringsbeslut kan inte rättsprövas på ansökan av enskilda medlemmar i en samfällighetsförening då beslutet inte innefattat en prövning av de enskilda medlemmarnas civila rättigheter eller skyldigheter.
RÅ 2009:51
Fast praxis i fråga om förutsättningarna för beslut om inhibition gäller även i mål enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m.
RÅ 2009:52
Ett offentligt biträde har hos Regeringsrätten begärt ersättning för arbete utfört efter kammarrättens dom. Ersättning har inte beviljats eftersom arbetet varit av rutinmässigt slag och av ringa omfattning.
RÅ 2009:53
Aktierna i ett fåmansföretag ägs till nästan lika delar av tre personer som alla är verksamma i betydande omfattning i företaget. Att en av delägarnas aktier är lagertillgångar, och delägaren därmed utomstående i förhållande till övriga delägare, har inte ansetts utgöra sådana särskilda skäl som avses i utomståenderegeln. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:54
Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare vid förvärv av konsulttjänster från ett annat EG-land även när förvärvet görs enbart för den ej skattepliktiga verksamheten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2009:55
Namnen Q (I), A-C (II) samt tillägg av namnet Madeleine för en man (III) har godkänts som förnamn.
RÅ 2009:56
Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts innebära skattepliktig omsättning av tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2009:57
Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande behoven är av den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
RÅ 2009:58
En person har i egenskap av trafikansvarig ådömts böter för trafikförseelser som en anställd har begått. Förseelserna har inte ansetts kunna ligga till grund för ett körkortsingripande mot den trafikansvarige.
RÅ 2009:59
Förutsättningar för utrikessekretess för uppgifter i e-postkorrespondens mellan Riksbanken och bl.a. andra centralbanker och mellanfolkliga organisationer rörande den finansiella situationen i de baltiska länderna.
RÅ 2009:60
En offentlig upphandling där anbudet med lägst pris ska antas har vid lika anbud ansetts kunna avgöras genom lottning.
RÅ 2009:61
En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansöker hos Försäkringskassan och kommunen om en utökning av antalet assistanstimmar. Kommunen har ansetts skyldig enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade att tillgodose personens behov av personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut.
RÅ 2009:62
Fråga om bygglov krävs för en kylanläggning som är 1,3 meter hög och upptar en yta av ca 16 kvm.
RÅ 2009:63
Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i självdeklaration som inte är behörigen undertecknad.
RÅ 2009:64
Avlägsna eller hypotetiska risker för att barnets hälsa eller utveckling skadas kan inte läggas till grund för beslut om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
RÅ 2009:65
Fråga om återkallelse av läkarlegitimation på grund av grov oskicklighet vid yrkesutövningen.
RÅ 2009:66
Förhandsbesked borde inte ha lämnats angående skattskyldigheten för en viss verksamhet när verksamheten har varit föremål för prövning i den ordinarie taxeringsprocessen.
RÅ 2009:67
Bygglov krävs för altaner som visuellt ger intryck av att vara tillbyggnader och där utrymme tillskapats under altangolvet, trots att utrymmet avses fyllas upp med jordmassor (I och II) alternativt inte avses förses med väggar (III).
RÅ 2009:68
Fråga om aktieägare i fåmansföretag ska beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:69
I mål om ingripande enligt lagen om offentlig upphandling gäller som huvudprincip att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt ska ange på vilka omständigheter han grundar sin talan.
RÅ 2009:70
Underrättelse om tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling har ansetts kunna ske med e-post. Den upphandlande myndigheten ansågs ha lämnat underrättelsen den dag då besked därom sändes till anbudsgivarna.
RÅ 2009:71
Undantaget från krav på bygglov i 8 kap. 2 § andra stycket plan- och bygglagen har inte ansetts tillämpligt på en parkeringsplats som anordnats för lastbilar som används i fastighetsägarens företag.
RÅ 2009:72
Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdeskatteskulder har ansetts förenlig med EG-rätten. Även fråga om förutsättningarna för sådan betalningsskyldighet är uppfyllda.
RÅ 2009:73
Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt bl.a. eftersom risken för skattebortfall framstått som synnerligen begränsad och en nedsättning till en fjärdedel inte ansetts tillräcklig för att beloppet (150 000 kr) skulle stå i rimlig proportion till den skattskyldiges försummelse.
RÅ 2009:74
Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till och från allmänt kommunikationsmedel (I och II).
RÅ 2009:75
Fråga om förutsättningar förelegat för att meddela förbud att ha hand om djur.
RÅ 2009:76
Fråga om skydd för sjukpenninggrundande inkomst enligt den s.k. tremånadersregeln.
RÅ 2009:77
Konstverk som hos arvlåtaren utgjort personlig tillgång har i enlighet med bestämmelsen i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen om skattemässig kontinuitet vid arv m.m. ansetts utgöra personlig tillgång även hos arvtagaren. Inkomsttaxering 2004.
RÅ 2009:78
Ett av villkoren för att ett företag ska anses vara ett investmentföretag är att det uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar. Konvertibler i svenska kronor har ansetts vara sådana tillgångar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:79
Ersättning från en hyresvärd till en bostadshyresgäst för att denne avstår från sin hyresrätt har ansetts skattepliktig. Inkomsttaxering 2006.
RÅ 2009:80
Namn- och adressuppgifter på samtliga jaktkortsinnehavare i jaktkortsregistret har inte lämnats ut till en jägarorganisation som skulle använda uppgifterna för informationsspridning och medlemsvärvning.
RÅ 2009:81
Enligt 18 kap. 18 § inkomstskattelagen får det ytterligare avdrag för värdeminskning på inventarier göras som behövs för att inventariernas skattemässiga värde inte ska överstiga deras verkliga värde. Prövningen ska avse samtliga inventarier på vilka bestämmelserna om värdeminskningsavdrag är tillämpliga. Inkomsttaxering 2004.
RÅ 2009:82
Vid prövningen av rätten till handikappersättning kan som merutgift godtas kostnader för läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånerna.
RÅ 2009:83
De bestämmelser i alkohollagen som innebär att det föreligger begränsningar i rätten att för kommersiellt ändamål till landet föra in alkoholvaror från en annan stat inom den Europeiska gemenskapen har ansetts inte stå i strid med gemenskapsrätten.
RÅ 2009:84
En skattskyldig som arbetade utomlands avsåg att vistas i Sverige 132 dagar under anställningsåret varav 102 dagar i samband med en komplicerad förlossning. Hon överskred alltså de 72 dagar som godtas enligt ettårsregeln. Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § inkomstskattelagen har inte tillämpats eftersom en beskattning av henne inte framstått som uppenbart oskälig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:85
Värden avseende näringsbetingade aktier överförs från ett aktiebolag till ett annat. För ägaren till det förstnämnda bolaget har det värde som förts från hans bolag behandlats som utdelning eftersom han kompenserats genom att få förvärva fastighetsandelar för ett pris som satts under marknadsvärdet från ägaren av det andra bolaget. För denne har motsvarande belopp räknats in i ersättningen för fastighetsandelarna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:86
En anställd har fått aktier på grund av sin tjänst. Under viss tid gäller att han inte får förfoga över aktierna och att han måste återlämna dem om han slutar sin anställning. Villkoren har inte lett till att förmånsbeskattningen skjutits upp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:87
Rätten till bostadsbidrag avseende en viss bostad uppkommer tidigast från och med den dag då den bidragsberättigade bosätter sig i bostaden.
RÅ 2009:88
Körkortstillstånd har återkallats för en person som dömts för mord till sluten ungdomsvård ett år och sex månader. Spärrtiden har bestämts till tre år.
RÅ 2009:89
Enstaka delägare i en delägarförvaltad samfällighet har inte ansetts behöriga att föra samfällighetens talan i ett mål enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut.
RÅ 2009:90
Regeringens beslut om rätten att överklaga ett beslut om antagande av detaljplan har inte rättsprövats då regeringsbeslutet inte innefattat en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.
RÅ 2009:91
En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande bolag. Ägarens bostad har ansetts vara fast driftställe för bolaget vid tillämpning av inkomstskattelagen och skatteavtalet mellan de nordiska länderna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:92
Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2009:93
Ersättning som betalats ut med anledning av brott mot reglerna om rätt till återanställning har ansetts som pensionsgrundande inkomst trots att den försäkrade inte varit anställd hos utbetalaren.
RÅ 2009:94
En skattskyldig har av allmän domstol dömts för skatteförseelse och därefter av Skatteverket påförts skattetillägg för samma oredovisade ersättning. Detta har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen.
RÅ 2009:95
Tillhandahållande av vissa tjänster med anknytning till personlig assistans omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2009:96
En fristående gymnasieskola som vill anordna körkortsutbildning inom ramen för elevens individuella val har inte ansetts berättigad till bidrag enligt skollagen.
RÅ 2009:97
Normalarbetstiden enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har baserats på såväl anställning i Sverige som i Danmark, trots att enbart lön vid anställning i Sverige har beaktats enligt artikel 68.1 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
RÅ 2009:98
En person som sagt upp sitt konto hos ett värdepappersinstitut omfattas av investerarskyddet i fråga om medel som inte återbetalats då institutet försattes i konkurs.
RÅ 2009:99
Vid bestämmande av ramtid för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning har studietid i Australien ansetts överhoppningsbar.
RÅ 2009:100
En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009:101
Två personer har gemensamt haft uppdrag som familjehemsföräldrar men hela arvodet för uppdraget har betalts till en av dem. Vid fastställande av sjukpenninggrundande inkomst för den föräldern har endast hälften av arvodet beaktats.
RÅ 2009:102
Sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning har ansetts föreligga (I) vid foglossning i samband med graviditet och (II) vid reaktion på svår stress.
RÅ 2009:103
Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering.
RÅ 2009:104
Merkostnader som en funktionshindrad med assistansersättning har haft vid sjukdom hos den ordinarie personlige assistenten har beräknats med utgångspunkt i kostnaderna för den sjuke assistenten (jfr RÅ 2005 ref. 86).
RÅ 2009:105
Bonus som utgetts en gång per år har inte medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.
RÅ 2009 not 1
Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Beslut att anta detaljplan för att skapa nya bostadstomter (avslag)
RÅ 2009 not 2
Ansökan av T.G. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2009 not 3
Mål avskrevs eftersom årsavgift inte erlagts inom föreskriven tid
RÅ 2009 not 4
Fråga om återkallelse tills vidare av körkort och körkortstillstånd hade förfallit sedan körkortet och körkortstillståndet återkallats slutligt / Fråga om återkallelse av körkort tills vidare och körkortstillstånd hade förfallit sedan körkortet och körkortstillståndet återkallats slutligt
RÅ 2009 not 5
Fråga om återkallelse tills vidare av körkort hade förfallit sedan länsstyrelsen upphävt sitt beslut
RÅ 2009 not 6
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om inkomsttaxering (delvis bifall i sak) / Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta / Fråga om kammarrätten i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta
RÅ 2009 not 7
Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta (bifall) / Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta (resningsärende bifall)
RÅ 2009 not 8
Kammarrätt avgjorde mål utan att invänta en av klaganden förutskickad komplettering (återförvisning) / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd undanröjdes och målet återförvisades då kammarrätten inte inväntat en av klaganden förutskickad komplettering
RÅ 2009 not 9
Skattskyldighet för inkomst av anställning ombord på utländskt fartyg (avslag) / Skattskyldighet för inkomst av anställning ombord på utländskt fartyg (resningsärende, avslag)
RÅ 2009 not 10
Invändning om att beslut om bildande av vattenskyddsområde m.m. inte kungjorts på rätt sätt (avslag)
RÅ 2009 not 11
Beslut ansågs avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att yrkande om upphävande av länsstyrelses avvisningsbeslut avslagits
RÅ 2009 not 12
Ansökan av E.S.G. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2009 not 13
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om avställning av fordon (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde avställning av fordon (prejudikatskäl)
RÅ 2009 not 14
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov då grannar inte getts tillfälle att yttra sig över ändringar som gjorts i ansökningen om bygglov (synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde bygglov för vindkraftverk (grannar hade inte getts tillfälle att yttra sig över ändringar som gjorts i ansökningen om bygglov, synnerliga skäl)
RÅ 2009 not 15
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde vårdbidrag (fråga om kostnader för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna kan godtas som merkostnader, prejudikatskäl)
RÅ 2009 not 16
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kommunal nämnd som avslagit en myndighets begäran om att få ta del av uppgifter hos nämnden hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att återförvisa målet till nämnden
RÅ 2009 not 17
Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Beslut att anta detaljplan för småhusbebyggelse (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut / Jäv för ledamot i kommunfullmäktige vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag)
RÅ 2009 not 18
Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut / Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
RÅ 2009 not 19
Värdesäkring av pensionsutfästelser kunde inte ske genom uppräkning med en indexklausul knuten till börsens generalindex (förhandsbesked) / Värdesäkring av pensionsutfästelser kunde inte ske genom uppräkning med en indexklausul knuten till börsens generalindex (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 2009 not 20
Beslut om vägrad förlängning av färdigställandetid för rörledning (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
RÅ 2009 not 21
Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2009 not 22
Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra komplettering av bostadsbebyggelse (avslag)
RÅ 2009 not 23
Depåtjänster som tillhandahölls av bank ansågs delvis undantagna från skatteplikt (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 24
Avräkning medgavs med ett belopp motsvarande det s.k. spärrbeloppet minskat med den skatteeffekt som var hänförlig till sådan del av ett för tidigare år medgivet avdrag för den utländska skatt som svarade mot avräkningsbeloppet / Avräkning för utländsk skatt medgavs med ett belopp motsvarande det s.k. spärrbeloppet minskat med den skatteeffekt som var hänförlig till sådan del av ett för tidigare år medgivet avdrag för den utländska skatt som svarade mot avräkningsbeloppet
RÅ 2009 not 25
Återföring av felaktigt uppgiven goodwillpost skulle göras bara med det belopp som dragits av som avskrivning för beskattningsåret
RÅ 2009 not 26
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Barn under 15 år hade inte rätt att själv överklaga beslut om byte av offentligt biträde i mål om beredande av vård enligt LVU
RÅ 2009 not 27
Överklagande avvisades då klaganden inte yrkat att få ta del av någon handling / Migrationsöverdomstolen hade inte rätt att avvisa överklagande på annan grund än att överklagandet kommit in för sent
RÅ 2009 not 28
I mål om förvar enligt utlänningslagen (avvisning) / Det ankom inte på Regeringsrätten att i mål om resning pröva yrkande om upphävande av beslut om förvar (avvisning)
RÅ 2009 not 29
Fråga om kungörelse av utställning av planförslag och underrättelse därom skett i föreskriven ordning (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Beslut om detaljplan ansågs inte beröra hyresgästers civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (avvisning) / Beslut om detaljplan ansågs inte beröra hyresgästers civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (rättsprövning, avvisning)
RÅ 2009 not 30
Ansökan av Talma sameby om rättsprövning av beslut om ersättning till vissa samebyar
RÅ 2009 not 31
Mål avskrevs eftersom årsavgift inte erlagts inom föreskriven tid
RÅ 2009 not 32
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan (främst med hänsyn till avståndet mellan sökandens fastighet och planområdet, rättsprövning, avslag) / Beslut att anta detaljplan ansågs inte, främst med hänsyn till avståndet mellan sökandens fastighet och planområdet, innefatta prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter för att möjliggöra ny sträckning av väg (avslag)
RÅ 2009 not 33
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan (främst med hänsyn till avståndet mellan sökandens fastighet och planområdet, rättsprövning, avslag) / Beslut att anta detaljplan ansågs inte, främst med hänsyn till avståndet mellan sökandens fastighet och planområdet, innefatta prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter för att möjliggöra planskild gång- och cykelväg under järnväg (avslag)
RÅ 2009 not 34
Förhandsbesked om nybyggnad (rättsprövning, avslag) / Förhandsbesked om nybyggnad utanför detaljplanelagt område (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
RÅ 2009 not 35
Svenskt företag fick inte dra av koncernbidrag till ett dotterföretag i ett annat EU- land för att täcka underskott i detta företag när det inte visats att möjligheterna att utnyttja dotterföretagets underskott i hemviststaten blivit helt uttömda / Svenskt företag fick inte dra av koncernbidrag till ett dotterföretag i ett annat EU-land för att täcka underskott i detta företag när det inte visats att möjligheterna att utnyttja dotterföretagets underskott i hemviststaten blivit helt uttömda (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 36
Det ansågs inte strida mot gemenskapsrätten att vägra ett svenskt företag avdrag för koncernbidrag till dotterföretag i annat EG- land eftersom avdragsrätten skulle prövas mot de gemenskapsrättsliga reglerna om fri etableringsrätt och moderföretaget var etablerat i tredje land / Det ansågs inte strida mot gemenskapsrätten att vägra ett svenskt företag avdrag för koncernbidrag till dotterföretag i annat EG-land eftersom avdragsrätten skulle prövas mot de gemenskapsrättsliga reglerna om fri etableringsrätt och moderföretaget var etablerat i tredje land (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 37
Också fråga om beräkning av avdragsrätten vid likvidation av dotterbolag (förhandsbesked) / Svenskt företag fick inte dra av koncernbidrag till ett dotterföretag i ett annat land för att täcka definitiv förlust i detta företag, vilken uppkommit till följd av en skatteregel i det land där dotterföretaget hörde hemma men fick dra av koncernbidrag till ett annat sådant dotterföretag trots att detta inte var skattskyldigt i Sverige och bidraget inte heller var skattepliktigt i det land där dotterbolaget hörde hemma
RÅ 2009 not 38
Avkastningsskatt enligt lagen (1960:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Förhandsbesked rörande avräkning av utländsk skatt mot avkastningsskatt på pensionsmedel undanröjdes med hänsyn till att uppgift saknades om vem som var skattskyldig för den skatt för vilken avräkning begärdes / Pensionsstiftelse som placerade tillgångar i värdepapper via en utländsk investeringsfond ägde inte rätt till avräkning av utländsk källskatt på investeringarna mot avkastningsskatten på pensionsmedel (förhandsbesked) / Avkastningsskatt på pensionsmedel pensionsstiftelse som placerade tillgångar i värdepapper via en utländsk investeringsfond ägde inte rätt till avräkning av utländsk källskatt på investeringarna mot avkastningsskatten på pensionsmedel / Avkastningsskatt på pensionsmedel förhandsbesked rörande avräkning av utländsk skatt mot avkastningsskatt på pensionsmedel undanröjdes med hänsyn till att uppgift saknades om vem som var skattskyldig för den skatt för vilken avräkning begärdes
RÅ 2009 not 39
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt då den avsett mål eller ärende som avgjorts av länsrätt
RÅ 2009 not 40
Idrottsförening som till ett helägt dotterbolag, ev. till underpris, skulle upplåta rätten att delta i tävlingsverksamhet och överlåta sin elitidrottsverksamhet ansågs inte skattskyldig för någon del av ersättningen
RÅ 2009 not 41
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2009 not 42
Sökandens ombud hade inte fått del av dom som delgivits ombudet genom förenklad delgivning (avslag) / Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta (bifall) / Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering ägt ändra inkomstslag utan yrkande om detta (resningsärende, bifall)
RÅ 2009 not 43
Kammarrätts avgörande hade inte gått klagandena emot då länsrätten avslagit ett yrkande av byggnadsnämnd om utdömande av vite och kammarrätten efter överklagande av nämnden inte meddelat prövningstillstånd
RÅ 2009 not 44
Kammarrätts icke överklagbara beslut till vilket fogats besvärshänvisning
RÅ 2009 not 45
Mål återförvisades då kammarrätt avgjort målet innan överklagandetiden gått ut utan att ha förvissat sig om att klagandena slutfört sin talan
RÅ 2009 not 46
Avfallsskatt (åtgärder för att fysiskt skilja deponi och återvinning åt påverkade inte skattskyldigheten för det avfall som fördes in till avfallsanläggningen) / Avfallsskatt (åtgärder för att fysiskt skilja deponi och återvinning åt påverkade inte skattskyldigheten för det avfall som fördes in till avfallsanläggningen, förhandsbesked)
RÅ 2009 not 47
Utgifter avseende extern rådgivning i anslutning till ett offentligt uppköpserbjudande ansågs utgöra avdragsgilla förvaltningsutgifter
RÅ 2009 not 48
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Avyttring av hälftendel av bostadsrätt till närstående ansågs ha skett till underpris och överlåtelsen ansågs därför delvis som gåva
RÅ 2009 not 49
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2009 not 50
Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd fick inte överklagas
RÅ 2009 not 51
Kammarrätts beslut att inte lämna ut handlingar till part i mål om viss persons adressuppgifter
RÅ 2009 not 52
Föräldrapenning (överlåtelse av samtliga föräldrapenningdagar till andra föräldern kunde inte ske)
RÅ 2009 not 53
Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande
RÅ 2009 not 54
Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att detaljplan antagits / Beslut att anta detaljplan ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter eller skyldigheter då hans fastighet inte var belägen inom eller i anslutning till planområdet
RÅ 2009 not 55
Beslut att anta detaljplan för att möjliggöra strandpromenad (avslag)
RÅ 2009 not 56
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kriminalvård i anstalt (fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande utomlands i avvaktan på överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (prejudikatskäl) / Kriminalvård (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde frågan om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande utomlands i avvaktan på överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde frågan om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande utomlands i avvaktan på överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (prejudikatskäl)
RÅ 2009 not 57
Regeringens beslut att upphäva beslut om antagande av detaljplan (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
RÅ 2009 not 58
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Då den som begärt att få ta del av allmän handling avlidit hade den avlidnas föräldrar inte rätt att inträda som parter i målet / Frågan om utlämnande av allmän handling förföll då den som begärt att få ta del av handlingen avled och den avlidnas föräldrar hade inte rätt att inträda som parter i målet
RÅ 2009 not 59
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då dennes talan i kammarrätten bifallits
RÅ 2009 not 60
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Då ett beslut inte ansågs kunna bli föremål för rättsprövning prövades inte sökandenas behörighet att ansöka om rättsprövning / Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd i anledning av framställda inhibitionsyrkanden gällande ett icke lagakraftvunnet beslut om fastställelse av järnvägsplan
RÅ 2009 not 61
Skäl för eftergift ansågs inte föreligga med hänsyn bl.a. till att tillämpliga skatteregler inte ansågs särskilt komplicerade / Grund för att påföra skattetillägg ansågs föreligga då det inte framstod som närmast uteslutet att uppgiven kapitalförlust skulle godtas av Skatteverket utan vidare utredning
RÅ 2009 not 62
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs inte ha partshabilitet i mål om resning / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning (avvisning): Resning / Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte då ansökan om resning avvisades därför att sökandena saknade partshabilitet / Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte i resningsmål där ansökan avvisades därför att sökanden saknade partshabilitet
RÅ 2009 not 63
Kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling m.m.
RÅ 2009 not 64
Reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen var tillämpliga på en som hyra betecknad kostnadspost vilken avsåg upplåtelse av bostad i särskilt boende avsett för äldre med ett mycket stort omvårdnadsbehov.
RÅ 2009 not 65
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Försäkringskassan, i vars ärende kammarrätt beviljat resning, saknade rätt att överklaga kammarrättens resningsbeslut / Försäkringskassan, i vars ärende om livränta kammarrätt beviljat resning, saknade rätt att överklaga kammarrättens resningsbeslut
RÅ 2009 not 66
Bygglov för bullerplank kunde medges längs med väg som enligt detaljplan var utlagd som huvudgata för trafik (bifall)
RÅ 2009 not 67
I mål om återkrav av arbetslöshetsersättning (avslag) / Arbetslöshetskassa ansågs inte som förvaltningsmyndighet och ansökan om resning i ärende som avgjorts av kassan skulle därför prövas av Regeringsrätten
RÅ 2009 not 68
Aktier i ett fåmansföretag ansågs inte kvalificerade när verksamheten i företaget bestod i värdepappersförvaltning av viss omfattning / Person ansågs inte verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när verksamheten i företaget bestod i värdepappersförvaltning av viss omfattning (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 69
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades
RÅ 2009 not 70
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om registrering av varumärke
RÅ 2009 not 71
Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut / Beslut att anta detaljplan för omvandling av telebyggnad till hyreshus m.m. (avslag)
RÅ 2009 not 72
Förhandsbesked som inte gått klagandena emot fick inte överklagas av dem / Förhandsbesked ang. inkomstskatt som inte gått klagandena emot fick inte överklagas av dem
RÅ 2009 not 73
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling i mål om sjukpenning / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde sjukpenning (då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde sjukpenning (länsrätt hade avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl)
RÅ 2009 not 74
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Besvärsrätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan (överklagande av enskild och miljöorganisation, rättsprövning, avslag) / Beslut att anta detaljplan rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan ansågs inte föreligga för enskild eller miljöorganisation (avslag)
RÅ 2009 not 75
(Referatrubrik saknas)
RÅ 2009 not 76
Avdrag medgavs för ingående skatt hänförlig till kostnader för förvärv av ett underskottsbolag då förvärvet ansågs vara av betydelse för bolagets hela verksamhet (förhandsbesked) / Avdrag medgavs för ingående skatt hänförlig till kostnader för förvärv av ett underskottsbolag då förvärvet ansågs vara av betydelse för bolagets hela verksamhet (förhandsbesked, mervärdesskatt)
RÅ 2009 not 77
Avsaknad av program och miljökonsekvensbeskrivning, m.m. (avslag)
RÅ 2009 not 78
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För säkerställande av gångväg längs ett vattenområde åsidosatte enskilda intressen på ett sätt som inte motsvarade en rimlig avvägning enligt plan- och bygglagen (bifall)
RÅ 2009 not 79
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Prövotid enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (läkare som hade ordinerat homeopatiska läkemedel ansågs ha ett berättigat intresse av att få frågan prövad trots att prövotiden hade passerat, prejudikatskäl)
RÅ 2009 not 80
Undantaget för försäkringstjänster ansågs inte omfatta skadereglering som för ett försäkringsbolags räkning utfördes av en försäkringsmäklare (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 81
Utländsk medborgare som tidigare varit bosatt i Sverige och vars familj återflyttat hit ansågs obegränsat skattskyldig här (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 82
Utländsk och svensk medborgare som tidigare varit bosatt i Sverige och som avsåg att förvärva aktier i ett svenskt bemanningsföretag samt en fritidsbostad här ansågs inte obegränsat skattskyldig / Utländsk och svensk medborgare som tidigare varit bosatt i Sverige och som avsåg att förvärva aktier i ett bemanningsföretag samt en fritidsbostad här ansågs inte obegränsat skattskyldig (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 83
Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning fram till dess att den utflyttades permanentbostad tillträtts av köparen (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 84
Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning då den utflyttade skulle behålla sin permanentbostad i Sverige och oavsett om denna hyrdes ut eller inte (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 85
Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning då den utflyttade skulle behålla ägande av 30 % av aktierna i ett cypriotiskt bolag som hade ett väsentligt inflytande i flera svenska bolag (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 86
Avdrag för nedskrivning av värdet på aktier som utgjort lagertillgångar när värdet gått ned till följd av underprisöverlåtelser (förhandsbesked) / Skatteflyktslagen ansågs tillämplig på ett förfarande som innebar att fastigheter först avyttrades till handelsbolag genom en koncernintern underprisöverlåtelse varefter andelarna i handelsbolagen avyttrades externt (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 87
Det inte hade utformats med tillräcklig tydlighet (inkomstskatt) / Utländskt bolag ansågs inte skattskyldigt för försäljning av andel i svenskt handelsbolag (förhandsbesked) / Uttagsbeskattning skulle inte ske vid överlåtelse av fastighet till underpris till handelsbolag i vilket utländskt bolag var delägare (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 88
Utländskt bolag ansågs inte skattskyldigt för försäljning av andel i svenskt handelsbolag (förhandsbesked) / Uttagsbeskattning skulle inte ske vid överlåtelse av fastighet till underpris till handelsbolag i vilket utländskt bolag var delägare (förhandsbesked) / Skatteflyktslagen ansågs tillämplig på ett förfarande som innebar att fastigheter avyttrades till handelsbolag genom en koncernintern underprisöverlåtelse varefter inkomsten från fastigheterna skulle kunna kvittas mot ett koncernbidragsspärrat underskott (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 89
Arbetsplan för ombyggnad av väg m.m.(fråga bl.a. om krav på en miljökonsekvensbeskrivning som behandlat exploateringens konsekvenser för fridlysta arter, avslag) / Arbetsplan för ombyggnad av väg (rättsprövning, fråga bl.a. om krav på en miljökonsekvensbeskrivning som behandlat exploateringens konsekvenser för fridlysta arter (rättsprövning, avslag)
RÅ 2009 not 90
Sedan beslutsmyndigheten hos Regeringsrätten återkallat sin ansökan om utdömande av vite meddelades klaganden prövningstillstånd i målet hos kammarrätten
RÅ 2009 not 91
Sedan byggnadsnämnd beviljat bygglov i efterhand för åtgärd som nämnden genom vitesföreläggande ålagt adressaten att undanröja kunde förelagt vite inte dömas ut eftersom föreläggandet upphört att gälla i och med att bygglov meddelats.
RÅ 2009 not 92
Mål rörande fråga om storleken på förelagt vite enligt radio- och TV-lagen m.m. avskrevs sedan programföretaget sändningstillstånd löpt ut / Mål rörande fråga om storleken på förelagt vite enligt radio- och TV-lagen m.m. avskrevs sedan programföretagets sändningstillstånd löpt ut / Fråga om storleken på förelagt vite enligt radio- och TV-lagen, om utformningen av vitesföreläggandet och om hinder förelegat mot föreläggandet med hänsyn till den tid som förflutit mellan granskningstillfället och utfärdandet av föreläggandet
RÅ 2009 not 93
Resning beviljades i mål om pensionsgrundande inkomst då sådan inkomst bort bestämmas för arbetstagare som arbetat i Sverige men varit bosatt i Danmark / Pensionsgrundande inkomst (resning beviljades då pensionsgrundande inkomst bort bestämmas för arbetstagare som arbetat i Sverige men varit bosatt i Danmark)
RÅ 2009 not 94
Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut / Beslut att anta detaljplan för att skapa förutsättningar för ett nytt handelsområde på mark som till största delen bestod av brukad jordbruksmark (fråga bl.a. om bristfällig miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
RÅ 2009 not 95
Tillfälligt förbud att bl.a. uppföra helt ny byggnad i avvaktan på besked om bildande av naturreservat (avslag)
RÅ 2009 not 96
Regelbundna utbetalningar av som ränta betecknade belopp på benefika barnreverser skulle i inkomstskattehänseende behandlas som periodiska understöd (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 97
Att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades / Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt)
RÅ 2009 not 98
Handling som inte förvarades hos myndighet kunde inte utlämnas ut
RÅ 2009 not 99
Ersättning för ombudskostnader kunde inte utgå i mål om rättsprövning / Ersättning kunde inte medges för ombudskostnader i mål om rättsprövning / Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut / Hinder förelåg inte mot att anta detaljplan och fastighetsplan med hänsyn till Europakonventionens bestämmelser om egendomsskydd (rättsprövning, avslag) / Beslut att anta detaljplan och fastighetsplan för att möjliggöra utveckling av Åres skidområde vid Olympialiften (fråga bl.a. om hinder förelegat mot att anta planerna med hänsyn till Europakonventionens bestämmelser om egendomsskydd, avslag)
RÅ 2009 not 100
Ansökan av K.F. med flera om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. -Kommunfullmäktige i Helsingborgs kommun (2007-06-13)beslutade att anta detaljplan för del av fastigheten Laröd 29:3 m.fl., Laröd, Helsingborgs stad, upprättad den 24 november 2006, redaktionellt ändrad den 9 mars 2007. Av handlingarna framgick vidare bl.a. följande. Detaljplanen upprättades i syfte att pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelsestruktur med bostäder vid Svalevägen och Trastvägen. Inom den västra delen av detaljplaneområdet avses parkstråket bevaras och förbättras. Planområdet är beläget i Laröd i de nordvästra delarna av Helsingborgs stad. Området gränsar till befintlig bebyggelse och parkmark och avgränsas i norr av Trastvägen, i öster av Svalevägen samt i väster av parkmark. Området omfattar ca. 1,5 ha. Planområdet består i huvudsak av öppna gräsbevuxna grönytor med gång- och cykelvägar som avskiljer de olika ytorna. Mot söder nås Laröds centrum och mot norr Laröds skola samt Hittarp....
RÅ 2009 not 101
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt då den avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2009 not 102
Överklagande av C.L. av ett beslut att inte meddela prövningstillstånd i kammarrätt i mål ang. underhållsstöd
RÅ 2009 not 103
Alkoholskatt (skatt skulle inte betalas för s.k. matlagningsvin med en alkoholhalt som understeg 5 liter ren alkohol per 100 kg) / Alkoholskatt (skatt skulle inte betalas för s.k. matlagningsvin med en alkoholhalt som understeg 5 liter ren alkohol per 100 kg, förhandsbesked)
RÅ 2009 not 104
Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut / Beslut att anta detaljplan för att anpassa markanvändningen till dagens verksamhet och säkerställa parkeringsmöjligheter (fråga bl.a. .om den antagna planen överensstämde med utställningshandlingen samt plan- och genomförandebeskrivningarna, avslag)
RÅ 2009 not 105
Kammarrätts beslut i fråga om inhämtande av yttrande
RÅ 2009 not 106
Tillhandahållande av tjänster avseende tågresor utförda av andra operatörer ansågs avse personbefordringstjänster och inte endast bokningstjänster (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 107
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Assistansersättning (fråga om hur föräldraansvaret ska beaktas vid bedömningen av behovet av personlig assistans för ett barn samt om bristfällig handläggning i länsrätten, prejudikatskäl och synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd när fråga var om hur föräldraansvaret ska beaktas vid bedömningen av behovet av personlig assistans för ett barn samt om bristfällig handläggning i länsrätten (prejudikatskäl och synnerliga skäl)
RÅ 2009 not 108
Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
RÅ 2009 not 109
Fråga om sakägare i tillräcklig utsträckning fått komma till tals i detaljplaneärende (rättsprövning, avslag) / Regeringens beslut att upphäva länsstyrelsens beslut att på formella grunder upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan (avslag)
RÅ 2009 not 110
Tillhandahållande av bords- och sovplats vid datorfestival ansågs inte avse upplåtelse av rätt till fastighet eller rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 111
Styrelseordföranden i ett fåmansföretag, tillika delägare i företaget, ansågs inte som arbetstagare och särskild löneskatt kunde därför inte tas ut på båtförmån till denne
RÅ 2009 not 112
Vid tidpunkten för Regeringsrättens avgörande hade förvarsfrågan förfallit och målet avskrevs därför / Vid tidpunkten för Regeringsrättens avgörande hade förvarsfrågan förfallit (resningsärende, avskrivning) / Fråga om fortsatt förvar skulle prövas av Migrationsverket i egenskap av handläggande myndighet när beslut i ärende angående uppehållstillstånd m.m. överklagats men överklagandet ännu inte överlämnats till migrationsdomstol
RÅ 2009 not 113
Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen förelåg inte för uppgifter om bokningar/försäljningar av gästgiveripaket som förmedlats av en kommuns turistbyrå
RÅ 2009 not 114
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / I mål om inkomsttaxering och skattetillägg då målet återförvisades till kammarrätten / Bristerna i kammarrätts handläggning av mål om bl.a. skattetillägg var av sådan art att skäl förelåg för undanröjande av kammarrättens dom (återförvisning)
RÅ 2009 not 115
Ansökan av T.G. om prövning av justitieministerns beslut ang. fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2009 not 116
Överklagande och ansökan om resning av L-J.A
RÅ 2009 not 117
Fråga om inhibition hade förfallit då överklagandet prövats i sak / Fråga om inhibition i mål om återkallelse av taxiförarlegitimation hade förfallit då överklagandet prövats i sak
RÅ 2009 not 118
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde assistansersättning (fråga om merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom, ändringsskäl )
RÅ 2009 not 119
Överklagande av M.P. av ett beslut ang. muntlig förhandling. - Försäkringskassan beslutade den 28 november 2008 i ärende angående bilstöd till M.P. I dom den 18 februari 2009 upphävde Länsrätten i Mariestad Försäkringskassans beslut. Försäkringskassan överklagade länsrättens beslut hos Kammarrätten i Jönköping. M.P. begärde muntlig förhandling. Kammarrätten i Jönköping avslog i beslut den 3 juli 2009 yrkandet om muntlig förhandling
RÅ 2009 not 120
Upphävdes då klaganden inte själv undertecknat delgivningskvittot / Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent
RÅ 2009 not 121
Ansökan av A.H. om prövning av justitieministerns beslut ang. förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2009 not 122
Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
RÅ 2009 not 123
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Medgivande till adoption (fråga om adoptionssökandens hälsotillstånd utgjorde hinder för medgivande, prejudikatskäl) / I mål om medgivande till adoption (fråga om adoptionssökandens hälsotillstånd utgjorde hinder för medgivande, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om medgivande till adoption (fråga om adoptionssökandens hälsotillstånd utgjorde hinder för medgivande, prejudikatskäl)
RÅ 2009 not 124
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / I mål om mervärdesskatt och skattetillägg (kommanditbolag) / Bolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet
RÅ 2009 not 125
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / I mål om mervärdesskatt och skattetillägg (aktiebolag) / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Bolag som upplösts eller konkurs ansågs sakna partshabilitet / Bolag som saknade partshabilitet i mål om mervärdesskatt och skattetillägg
RÅ 2009 not 126
Resning beviljades i mål som gällde beslut om vägrat uppehållstillstånd m.m. då beslutet grundats på den felaktiga förutsättningen att barn förlorat svenskt medborgarskap sedan faderskap upphävts
RÅ 2009 not 127
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrättens beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet
RÅ 2009 not 128
Sekretess enligt 19 kap. 1 och 2 §§ samt 31 kap. 16-19 §§ offentlighets- och sekretesslagen förelåg för uppgifter i handlingar hos Riksrevisionen
RÅ 2009 not 129
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (när Försäkringskassan inte fattat beslut om assistansersättning var länsrätten skyldig att pröva yrkande om personlig assistans även till den del yrkandet avsåg mer än 20 timmar per vecka, ändringsskäl)
RÅ 2009 not 130
Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Missförstånd till följd av att förenklad delgivning inte tillämpats (avslag) / Fastställdes (invändning om att delgivning borde anses ha skett enligt bestämmelserna om förenklad delgivning och inte på grundval av undertecknat mottagningsbevis)
RÅ 2009 not 131
Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut i utlämnandefrågan / Handlingar i en upphandling som genomförts av AB Svensk Bilprovning ansågs vara allmänna eftersom de hörde till bolagets verksamhet avseende fordonskontroll
RÅ 2009 not 132
Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument / Kammarrätts beslut att ta ut särskild avgift av ett bolag som förvärvat egna aktier upphävdes när den bestämmelse på vilken avgiftsuttaget grundats upphört att gälla under målet handläggning i kammarrätten och förutsättningar saknades att ta ut avgift enligt den nya regleringen på området / Kammarrätts beslut att ta ut särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument av ett bolag som förvärvat egna aktier upphävdes när den bestämmelse på vilken avgiftsuttaget grundats upphört att gälla under målet handläggning i kammarrätten och förutsättningar saknades att ta ut avgift enligt den nya regleringen på området
RÅ 2009 not 133
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Offentlig upphandling (fråga om förhållandet mellan möjligheten att utesluta en leverantör med hänvisning till en lagakraftvunnen dom och skyldigheten att iaktta principen om proportionalitet, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde fråga om förhållandet mellan möjligheten att utesluta en leverantör med hänvisning till en lagakraftvunnen dom och skyldigheten att iaktta principen om proportionalitet (prejudikatskäl)
RÅ 2009 not 134
Fråga om förfarandet vid upphandling av konstnärliga tjänster
RÅ 2009 not 135
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadstillägg till pensionärer (osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt med hänsyn till den utredning som fanns i målet, ändringsskäl)
RÅ 2009 not 136
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Avgift enligt socialtjänstlagen (fråga om beräkning av avgift för hemtjänst, ändringsskäl)
RÅ 2009 not 137
Vid omvandling av ett tyskt aktiebolag till kommanditbolag skulle anskaffningsvärdet på inventarierna i bolaget bestämmas enligt 20 a kap. 4 § inkomstskattelagen och någon goodwill som kan läggas till grund för värdeminskningsavdrag uppkom inte (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 138
Vid omvandling av ett amerikanskt bolagsbeskattat subjekt till ett delägarbeskattat subjekt skulle bestämmelserna om beskattningsinträde i 20 a kap. inkomstskattelagen tillämpas (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 139
Fråga om vilken lydelse av lagen som ska tillämpas vid bedömningen av rätten till ersättning för viss arbetsskada / Ersättning för ombudskostnader och för arvoden till läkare kunde inte utges i mål om arbetsskadeförsäkring då klaganden inte beviljats rättshjälp
RÅ 2009 not 140
Undantaget för försäkringstjänster ansågs inte omfatta kapitalförvaltningstjänster som tillhandahölls försäkringsföretag av koncernens moderföretag (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 141
Felaktigt besked från kammarrätt ang. tiden för överklagande (bifall)
RÅ 2009 not 142
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Barnbidrag (fråga om rätt för god man för ensamkommande barn att uppbära barnbidrag för barnet, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde rätt för god man för ensamkommande barn att uppbära barnbidrag för barnet, prejudikatskäl
RÅ 2009 not 143
Talan avvisad när uppgivet ombud inte gett in fullmakt
RÅ 2009 not 144
Överklagande av H.L. av ett beslut om avvisande av talan samt av ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 2009 not 145
Vid tillhandahållande av tjänster inom ramen för en s.k. multisportanläggning skulle skattesatsen 25 procent tillämpas på hela beskattningsunderlaget (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 146
Ränta som var beroende av värdeökningen på vissa tillgångar ansågs utgöra vinstandelsränta / Ränta som var beroende av värdeökningen på vissa tillgångar ansågs utgöra sådan ränta som kunde vara vinstandelsränta (förhandsbesked) / Vid bedömningen av om ett vinstandelslån förelåg skulle det låntagande företagets vinst anses vara vinsten före minskningen med belopp motsvarande sådan ränta som kunde vara vinstandelsränta (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 147
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen då / Ny lagstiftning utan särskilda övergångsbestämmelser trätt i kraft efter länsrättens dom (inbetalningskort och betalningspåminnelse hade sänts till felaktig adress, ändringsskäl) / Rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen (ny lagstiftning hade utan särskilda övergångsbestämmelser trätt i kraft efter länsrättens dom, inbetalningskort och betalningspåminnelse hade sänts till felaktig adress, ändringsskäl)
RÅ 2009 not 148
Resning avvisades då föreläggande att inkomma med en egenhändigt undertecknad resningsansökan inte efterkommits / Ansökan om resning avvisades då föreläggande att inkomma med en egenhändigt undertecknad resningsansökan inte efterkommits
RÅ 2009 not 149
Kammarrätts beslut att återförvisa mål till länsrätt för ny prövning
RÅ 2009 not 150
Beslut om förverkande av behörighetshandlingar för tillträde till flygplatsområde upphävdes då åberopade ordningsföreskrifter inte kungjorts och det var oklart på vilka ordningsföreskrifter beslutet grundats och med vilken befogenhet föreskrifterna beslutats
RÅ 2009 not 151
Ansökan av A.E.R. om återställande av försutten tid i mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
RÅ 2009 not 152
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (tillämpningen av bevisregeln i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 2002 avseende stressrelaterad psykisk ohälsa, ny utredning i kammarrätten, prejudikat- och ändringsskäl) / Då fråga var om tillämpningen av bevisregeln i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 2002 avseende stressrelaterad psykisk ohälsa och ny utredning förebringats i kammarrätten, prejudikat- och ändringsskäl
RÅ 2009 not 153
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte överklagat länsrätts dom som inte ändrats av kammarrätten
RÅ 2009 not 154
Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 155
Regeringens beslut att inte upphäva strandskyddet inom områden med naturvärden (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, miljöbalken
RÅ 2009 not 156
Beslut i anställningsärende ansågs kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning
RÅ 2009 not 157
Avsaknad av program och fullständig miljökonsekvensbeskrivning (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor
RÅ 2009 not 158
Ansökan av A.M.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar
RÅ 2009 not 159
Beslut i fråga om avlysning av småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, övriga frågor / Beslut i fråga om avlysning av småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen (rättsprövning, avslag)
RÅ 2009 not 160
Den lägre skattesatsen för personbefordran ansågs inte tillämplig på tjänst avseende hemkörning av kunden och dennes bil (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 161
Ansökan av A.H.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar
RÅ 2009 not 162
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Rätt till livränta (osäkert om klaganden led av viss sjukdom, ändringsskäl). / Arbetsskadeförsäkring (osäkert om klaganden led av viss sjukdom, ändringsskäl)
RÅ 2009 not 163
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Rätt till livränta (bristande konsekvens mellan beslut om livränta och tidigare beslut om sjukersättning, ändringsskäl) / Arbetsskadeförsäkring (bristande konsekvens mellan beslut om livränta och tidigare beslut om sjukersättning, ändringsskäl)
RÅ 2009 not 164
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, övriga frågor / Ansökan om förlängning av undersökningstillstånd och tillstånd att genomföra provborrning efter olja (avslag)
RÅ 2009 not 165
För att anpassa planutformning och planbestämmelser till befintlig bebyggelse (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor
RÅ 2009 not 166
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor
RÅ 2009 not 167
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, övriga frågor / Elöverkänsligas Riksförbund ansågs inte vara en miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken / Kommande avgörande av utländsk högsta domstol ansågs inte utgöra skäl för vilandeförklaring (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Elöverkänsligas Riksförbund ansågs inte vara en miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken (rättsprövning av beslut om detaljplan, avvisning) / Placering av transformatorstation ansågs inte innefatta prövning av Elöverkänsligas Riksförbunds civila rättigheter och skyldigheter (detaljplaneärende, avvisning) / Beslut om detaljplan med placering av transformatorstation ansågs inte beröra Elöverkänsligas Riksförbunds civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (rättsprövning, avvisning)
RÅ 2009 not 168
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter eller skyldigheter då sökandens förvärv av fastighet inte hade fullföljts
RÅ 2009 not 169
Ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter eller skyldigheter / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor
RÅ 2009 not 170
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / I mål om kostnadsränta enligt skattebetalningslagen för arbete som utförts av den skattskyldiges maka då talan bifölls i Regeringsrätten / Då länsrätt inte hade prövat ett yrkande rörande kostnadsränta enligt skattebetalningslagen undanröjdes kammarrättens beslut att avvisa där framställt yrkande i samma fråga och målet återförvisades till länsrätten för handläggning
RÅ 2009 not 171
Sedan andelarna i ett fåmansföretag avyttrats och kapitalvinsten tjänstebeskattats genomfördes en s.k. omvänd fusion varefter andelarna avyttrades på nytt, vid beräkning av det belopp som då skulle tas upp som inkomst av tjänst fick beaktas den tidigare tjänstebeskattade kapitalvinsten (förhandsbesked) / Sedan andelarna i ett fåmansföretag avyttrats och kapitalvinsten tjänstebeskattats genomfördes en s.k. omvänd fusion varefter andelarna avyttrades på nytt, vid beräkning av det belopp som då skulle tas upp som inkomst av tjänst fick beaktas den tjänstebeskattade kapitalvinst som uppkommit vi den tidigare avyttringen / På ett förfarande som innebar att andelarna i ett fåmansföretag avyttrades och kapitalvinsten tjänstebeskattades varefter andelarna efter en s.k. omvänd fusion avyttrades på nytt och den tidigare tjänstebeskattade kapitalvinsten fick beaktas vid beräkning av det belopp som skulle tas upp som inkomst av tjänst vid den senare avyttringen (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 172
Samarbetsavtal mellan ett bensinbolag och ett kontokortsbolag ansågs inte medföra att bolagen gemensamt bedrev en särskild ekonomisk verksamhet varför bensinbolaget inom ramen för avtalet ansågs tillhandahålla kontokortsbolaget tjänster mot ersättning (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 173
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Bolag som inte hade rätt att överklaga ett mot en fastighetsägare riktat föreläggande om att avlägsna bolagets bilar från sin fastighet hade inte heller rätt att begära resning i målet
RÅ 2009 not 174
Resningsansökan rörande beslut om antagande av detaljplan avvisades då sökanden inte anfört någon omständighet som innebar att besluten angick henne på sådant sätt att hon hade rätt att ansöka om resning
RÅ 2009 not 175
Vid försäljning av ett s.k. lagerbolag skulle den ersättning säljaren erhöll för erlagd avgift till Bolagsverket för nyregistrering av bolaget ingå i beskattningsunderlaget för de tjänster säljaren tillhandahöll vid försäljningen (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 176
Då anslag rörande beslut av kommunfullmäktige tagits ner för tidigt hade beslutet inte vunnit laga kraft (resningsärende, avvisning) / Ansökan avvisades då tiden för att överklaga ett beslut av kommunfullmäktige inte löpt eftersom anslaget om beslutet tagits ner för tidigt
RÅ 2009 not 177
Det gjorts per e-post och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte följdes
RÅ 2009 not 178
För reningsverk (fråga bl.a. om betydelsen av Boverkets rekommendationer rörande minsta skyddsavstånd för reningsverk, avslag)
RÅ 2009 not 179
Permutation av stiftelsestadgar (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, övriga frågor
RÅ 2009 not 180
Kommun beviljats tillstånd till förköp av fastighet / Tillstånd till förköp av fastighet (rättsprövning, avvisning) / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning
RÅ 2009 not 181
Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt)
RÅ 2009 not 182
En av kommunfullmäktige antagen detaljplan upphävts och kommunen ansökt om rättsprövning / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att
RÅ 2009 not 183
Uppdrag som familjehemsförälder ansågs inte vara förvärvsarbete vid prövning mot arbetsvillkoret
RÅ 2009 not 184
Uppdrag som jourhemsförälder ansågs inte vara förvärvsarbete vid prövning mot arbetsvillkoret
RÅ 2009 not 185
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) av vissa regeringsbeslut / Förutsättningar för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag) / Ersättning medgavs inte för kostnader i samband med inställelse vid muntlig förhandling i mål om rättsprövning
RÅ 2009 not 186
Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning
RÅ 2009 not 187
En konvention om gränsöverskridande renbete skulle undertecknas / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) av vissa regeringsbeslut, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning
RÅ 2009 not 188
Fråga om uppehållstillstånd och utvisning (resningsärende, avslag) / Ansökan om resning avvisad till den del den avsåg fråga som slutligt avgjorts av Migrationsverket / Fråga om inhibition i mål om resning i ett av Migrationsöverdomstolen avgjort mål ansågs förfalla eftersom förutsättningar för resning inte förelåg
RÅ 2009 not 189
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde assistansersättning under sjukhusvistelse (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde assistansersättning (fråga om ersättning under sjukhusvistelse, prejudikatskäl)
RÅ 2009 not 190
I mål om ränta på återbetalade avgifter enligt alkohollagen och alkoholförordningen m.m. (avslag) / Regeringsrätten hade inte motiverat varför förhandsavgörande från EG-domstolen inte begärts (avslag) / Ränta på återbetalade avgifter enligt alkohollagen och alkoholförordningen m.m. (resningsärende, avslag) / Alkohollagstiftning (fråga om resning i mål om ränta på återbetalade avgifter enligt alkohollagen och alkoholförordningen m.m.) / Ansökan om resning ansågs avse såväl kammarrättens lagakraftvunna dom som Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd (avslag) / Ersättning för rättegångskostnader kunde inte utgå i mål om resning avseende ränta på återbetalade avgifter enligt alkohollagen och alkoholförordningen m.m. / Skyldighet för Regeringsrätten att motivera varför förhandsavgörande från EG-domstolen inte begärts förelåg inte när yrkande om sådant avgörande framställts hos kammarrätten men inte hos Regeringsrätten (resningsärende, avslag)
RÅ 2009 not 191
Nedsatt avgift för förvaltning av andelar i investeringsfond ansågs utgöra skattepliktig inkomst (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 192
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Föräldraansvarets omfattning för ett gravt funktionshindrat barn (prejudikatskäl). / Assistansersättning (fråga om föräldraansvarets omfattning för ett gravt funktionshindrat barn, prejudikatskäl)
RÅ 2009 not 193
Ansökan av Y.T. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2009 not 194
Ansökan av A.J. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2009 not 195
Ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter eller skyldigheter (avvisning) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor, beslut att anta detaljplan
RÅ 2009 not 196
Anteciperad utdelning skulle anses mottagen vid utgången av det beskattningsår då utdelningen anteciperas i räkenskaperna och omräknas till svenska kronor vid den tidpunkten (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 197
Fastighetsägare hade inte rätt att få en detaljplan avseende egen fastighet ändrad / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor
RÅ 2009 not 198
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor, beslut att anta detaljplan / Ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter, då de var innehavare av och boende i en bostadsrätt i fastighet i direkt anslutning till planområdet
RÅ 2009 not 199
Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor, beslut att anta detaljplan / Ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter då hon inte var innehavare av fastighet inom eller i direkt anslutning till planområdet
RÅ 2009 not 200
För att möjliggöra byggande av Citybanan i Stockholm (avslag) / Beslut att fastställa järnvägsplan för Citybanan i Stockholm (avslag) / Ersättning för sökandenas kostnader kunde inte lagligen medges i mål om rättsprövning / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, miljöbalken / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, övriga frågor / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor, beslut att anta detaljplan
RÅ 2009 not 201
Vid omstrukturering inom koncern fick koncernbidrag inte dras av till den del det medförde underskott hos givaren (förhandsbesked) / Vid omstrukturering inom koncern fick koncernbidrag, med tillämpning av lagen mot skatteflykt, inte dras av till den del det medförde underskott hos givaren (förhandsbesked)
RÅ 2009 not 202
Allmän förvaltningsdomstol ansågs inte behörig i mål om undantag från artskyddsförordningen
RÅ 2009 not 203
Fastighetsägare hade inte rätt att få till stånd en detaljplan avseende egen fastighet (avvisning) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor, beslut att anta detaljplan
RÅ 2009 not 204
Då sökanden var kommun som vid vite förbjudits att utföra vårdarbete vid visst äldreboende / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning
RÅ 2009 not 205
Fråga om jäv vid handläggning av detaljplaneärende beträffande maken till ägaren av planfastigheten (avslag) / Frågor om jäv vid handläggning av detaljplaneärende beträffande maken till ägaren av planfastigheten (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor, beslut att anta detaljplan / Ansågs inte, främst med hänsyn till sökandens fastighet och planområdet, innefatta någon prövning av sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter / Ansågs inte avse någon prövning av sökandens civila rättigheter eller skyldigheter då hon inte var innehavare av fastighet inom eller i direkt anslutning till planområdet
RÅ 2009 not 206
Fråga om beskattningstidpunkt och inkomstslag avseende aktier som vid förvärvet var förenade med vissa förfoganderättsinskränkningar (förhandsbesked)