RÅ 1999:1
Underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel har bestämts för ett allmännyttigt bostadsföretag vars fastigheter beskattats enligt schablonmetod och som därför inte haft rätt till avdrag för sina pensionsavsättningar vid inkomstbeskattningen.
RÅ 1999:2
Beslut om s.k. frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt har ansetts kunna gälla för tid innan ansökan kom in till skattemyndigheten.
RÅ 1999:3
Avdrag för nyemissionskostnader enligt 2 § 16 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får göras även om kostnaderna bokförs direkt mot eget kapital utan att påverka resultaträkningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:4
En utländsk medborgare som inte var bosatt i Sverige har, sedan hon slutat en tillfällig anställning i Sverige, ansetts ha helt upphört att vara yrkesverksam här. Till följd härav har hon enligt svenska bestämmelser och i överensstämmelse med regelsystemet i förordningen (EEG) nr 1408/71 inte efter anställningstidens slut omfattats av svensk socialförsäkringslagstiftning och inte varit berättigad till föräldrapenning.
RÅ 1999:5
Ett beslut av kommunfullmäktige att vägra en förtroendevald ansvarsfrihet ansågs inte ha haft erforderligt stöd i kommunallagen (1991:900) när beslutet grundats på en revisorsanmärkning som gällt den förtroendevaldes personliga uppträdande.
RÅ 1999:6
Läkare på akutmottagnings kirurgiska klinik som underlåtit att tillse att gravid kvinna med oklara buksmärtor blev föremål för gynekologisk bedömning har ansetts böra åläggas disciplinpåföljd (erinran).
RÅ 1999:7
En såsom ideell förening betecknad sammanslutning har ansetts utgöra en oregistrerad ekonomisk förening som saknar rättskapacitet. En upplösning har därför inte ansetts böra medföra beskattningskonsekvenser. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:8
Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam har inte ansetts strida mot EG-rätten.
RÅ 1999:9
Fråga om tillämplig skattesats för mervärdesskatt vid avtal med televisionsbolag om produktion och genomförande av underhållningsprogram. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 1999:10
Ett bolag, som gjort gällande att den tillsynsavgift som bolaget erlagt enligt 12 § alkoholförordningen (1994:2046) blivit för högt beräknad på grund av denna föreskrifts felaktiga innehåll, har inte visat att sådana särskilda skäl enligt 21 § förordningen föreligger att en del av den inbetalda tillsynsavgiften skall betalas tillbaka. Även fråga om bolaget på annan grund skulle kunna anses berättigad till återbetalning.
RÅ 1999:11
Ansvaret för åtgärder i form av korttidsvistelse, korttidstillsyn och ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för en familjehemsplacerad person har ansetts åvila den kommun där han och familjen är bosatta och inte den kommun där han var bosatt vid tiden för familjehemsplaceringen.
RÅ 1999:12
Vid upphandling av elektrisk kraft uppställt krav att leverantören skulle producera minst hälften av sin totalförsäljning av kraft i egna kraftverk har inte ansetts affärsmässigt motiverat, varför upphandlingen skulle göras om.
RÅ 1999:13
Vid beräkning av ett aktiebolags rörelseförlust i samband med avyttring av kommanditbolagsandelar som utgjort omsättningstillgångar har beaktats avdrag som aktiebolaget medgetts vid löpande inkomstbeskattning till följd av andelsinnehavet. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1999:14
Ett avtal om räntegaranti (CAP-avtal) avses att komma till användning dels som ett fristående värdepapper dels som ett avtal direkt kopplat till en låneförbindelse. En fristående garanti har behandlats som en marknadsnoterad option. Premien för en garanti kopplad till ett lån har ansetts utgöra ränta och utbetalningarna återbetalning av ränta. Förhandsbesked angående inkomstskatt och förmögenhetsskatt.
RÅ 1999:15
Fråga om återkallelse av läkarlegitimation m.m. på grund av alkoholism samt oaktsamma förskrivningar av narkotiska läkemedel. Även fråga om innebörden av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1990:16) om metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på indikation narkomani.
RÅ 1999:16
Faktura på elkraft som levererats under viss månad togs emot av köparen i början av den följande månaden men tillfördes dennes redovisning för leveransmånaden. Den skattskyldige har ansetts ha rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt på elkraften i deklarationen för leveransmånaden.
RÅ 1999:17
Uppgift i deklaration om marknadsvärdet på fastighet har inte ansetts utgöra sådant oriktigt meddelande som krävs för eftertaxering. Påförd eftertaxering och skattetillägg har därför undanröjts.
RÅ 1999:18
Datalagrade meddelanden, s.k. cookie-filer (I) respektive global/historikfiler (II), hos kommunala tjänstemän har ansetts som allmänna handlingar.
RÅ 1999:19
Som anskaffningsvärde för tillgångar i en verksamhet som efter ändring av ett dubbelbeskattningsavtal skall börja beskattas i Sverige har ansetts skola gälla tillgångarnas marknadsvärden. Också fråga om värdering av aktier i utländskt bolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt och förmögenhetsskatt.
RÅ 1999:20
Märkena L 10, L 11 och L 12, avseende religiösa och prästerliga tjänster, har ansetts äga sådan särskiljningsförmåga som fordras för registrering av varumärken.
RÅ 1999:21
En läkare på en vårdcentral har tilldelats erinran sedan läkaren utan erforderlig kontroll på en gång lämnat ut beroendeframkallande läkemedel, förskrivna av en annan läkare för ca tre månaders behov, till en patient som besökte vårdcentralen för daglig medicinering.
RÅ 1999:22
Vid bedömning enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt av frågan om en utländsk person är underkastad jämförlig beskattning har källskatt på ränteinkomster som uppburits från andra stater beaktats. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:23
En försäkrad har erhållit helt sjukbidrag under två år, då han skulle genomgå arbetslivsinriktad rehabilitering i form av folkhögskolestudier. Eftersom hans arbetsförmåga ansetts bestående nedsatt i den mening som avses i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har han tillerkänts även arbetsskadelivränta.
RÅ 1999:24
Fråga om återkallelse av registrering som fastighetsmäklare på grund av restförda skulder.
RÅ 1999:25
Friluftsfrämjandet har ansetts ha till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet i den mening som avses i 2 kap. 4 § första stycket 14 lagen (1981:691) om socialavgifter.
RÅ 1999:26
Under kammarrätts handläggning av ett överklagande i fråga om förvar enligt utlänningslagen har polismyndighet fattat ett nytt beslut om fortsatt förvar av klaganden. Denne har ansetts ha ett beaktansvärt intresse av att trots det nya förvarsbeslutet få överklagandet prövat i sak av kammarrätten.
RÅ 1999:27
Fråga om ägare av en fastighet haft rätt att överta talan i ett ärende om strandskyddsdispens och om de varit behöriga att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut i ärendet.
RÅ 1999:28
Två fåmansföretag, som bedriver finansiell rådgivning respektive fondförvaltning, har inte ansetts bedriva likartad verksamhet i den mening som avses i 3 § 12 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. Särskilda skäl har ansetts föreligga att tillämpa 3 § 12 b mom. SIL i fråga om innehavarna av kvalificerade aktier i bolagen som har identiska ägarförhållanden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:29
Enligt 2 § 8 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har en kooperativ förening under vissa förutsättningar rätt till avdrag för utdelning som föreningen genom rabatt eller pristillägg har lämnat av vinsten av kooperativ verksamhet. Fråga, vid tillämpning av denna bestämmelse, om avgränsningen av begreppet kooperativ verksamhet och om betydelsen av att föreningens vinst till väsentlig del härrört från verksamhet som bedrivits av föreningens dotterföretag. Inkomsttaxering 1988 och 1989.
RÅ 1999:30
Fråga om moderföretag och dotterföretag kan lämna eller mottaga koncernbidrag har bedömts med utgångspunkt i förhållandena vid beskattningsårets utgång. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:31
Byggnadsentreprenör har mottagit à conto-betalningar. Fråga om frist för redovisning för mervärdesskatt sedan arbetena avbrutits på grund av beställarens konkurs.
RÅ 1999:32
Företag som tillhandahåller säkerhetsbrickor avsedda att underlätta återställande till kunderna av borttappade nycklar har ansetts ha rätt att uppskjuta intäktsföringen av fakturerade årsavgifter till den del de belöper sig på ett senare beskattningsår. Inkomsttaxering 1991.
RÅ 1999:33
Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som betalats ut till ett utbildningsföretag för genomförande av ett integrationsprojekt har inte ansetts utgöra vederlag vid omsättning av tjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 1999:34
Ett aktiebolag har under pågående taxeringsprocess upplösts genom frivillig likvidation varvid tillgångarna utskiftats till aktieägarna. Bolaget har trots upplösningen ansetts ha fortsatt partshabilitet i taxeringsprocessen.
RÅ 1999:35
Hinder har inte ansetts föreligga att medge avdrag för realisationsförlust som uppkommit när en person till marknadspris förvärvar andelarna i ett kommanditbolag, som endast äger en fastighet med ett anskaffningsvärde om 1 mkr och ett marknadsvärde om 4,5 mkr, upplöser kommanditbolaget och tillskiftas fastigheten för ett avräkningspris om 1 mkr. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:36
Uppgifter som utväxlats mellan en skattemyndighet och Riksskatteverket via elektronisk post har ansetts utgöra allmänna handlingar. Även fråga om sådant utkast som avses i 2 kap. 9 § andra stycket TF och som sänts över till annan myndighet för synpunkter har omhändertagits för arkivering.
RÅ 1999:37
Avdrag för ingående mervärdesskatt har inte medgetts bolag för anskaffning av datorer avsedda att användas för utlåning eller uthyrning till anställda för privat bruk. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 1999:38
God man som förordnats enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken för att bevaka huvudmannens rätt och förvalta hans egendom har ansetts ha rätt att med stöd av 14 kap. 4 § sekretesslagen få ut kopior av huvudmannens deklarationer, då huvudmannen inte ansetts kunna själv begära att få del av sina deklarationer eller efterge den sekretess som gäller för handlingarna enligt 9 kap.
RÅ 1999:39
En s.k. driving-range har ansetts som en golfbana i den mening som avses i 8 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10) och därmed kräva bygglov. Eftersom anläggningen anordnats utan sådant lov har fog förelegat för att påföra byggnadsavgift.
RÅ 1999:40
Till skydd mot olyckor med barn har det ansetts erforderligt med särskilda säkerhetsanordningar vid dammar i närheten av ett bostadsområde.
RÅ 1999:41
En stiftelse, som bildats genom en donation av en enskild person, har till ändamål att främja välfärd åt anställda vid en länsstyrelse. En anställds förmån att mot vederlag under marknadspris hyra en semesterbostad av stiftelsen har inte ansetts skattepliktig som anställningsinkomst eller som ersättning för prestation i annan inkomstgivande verksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:42
Innehavaren av en kraftvärmeanläggning har ansetts ha rätt till avdrag för energiskatt på elektrisk kraft som producerats i anläggningen och förbrukats för drift av innehavarens värmepump på annan plats. Förhandsbesked angående energiskatt.
RÅ 1999:43
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om rätt till ersättning för tandvård enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har inte ansetts bindande vid prövning av rätt till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Arbetsskadad som förlorat båda framtänderna i överkäken har ansetts ha rätt till ersättning för kostnader för två entandsimplantat.
RÅ 1999:44
En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och var folkbokförd på sina föräldrars adress i en kommun, har efter avslutad gymnasieutbildning i huvudsak fortlöpande vistats och haft sysselsättning vid ett hem för vuxenboende i en annan kommun. Eftersom han inte kunde anses bosatt i den kommun där han var folkbokförd, har denna kommun inte ansetts ansvarig för begärda insatser enligt lagen.
RÅ 1999:45
En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat bifallas när sökanden var folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år och det schweiziska körkortet därför inte gällde i Sverige.
RÅ 1999:46
Kommuns beslut att utge lägre bidrag till sådana enskilda daghem som inte anslutit sig till det kommunala avgiftssystemet än till övriga daghem har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen.
RÅ 1999:47
Ett beslut av en försäkringskassa om godkännande av en arbetsskada i samband med prövning av arbetsskadeersättning har inte ansetts bindande vid en senare prövning avseende rätt till livränta.
RÅ 1999:48
Handlingar hos Riksmarskalksämbetet har ansetts inte omfattade av bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.
RÅ 1999:49
I mål om besvär i särskild ordning enligt 102 § taxeringslagen (1956:623) har Riksskatteverket yrkat höjning av underlaget för statlig fastighetsskatt. Bestämmelserna i 102 § har ansetts inte ge något uttryckligt lagstöd för Riksskatteverket att anföra besvär i målet och analogisk tillämpning till den skattskyldiges nackdel har ansetts inte kunna ske. Besvären har därför inte tagits upp till prövning. Inkomsttaxering 1989.
RÅ 1999:50
En idrottsförenings medverkan till att anordna en rockmusikkonsert har hänförts till verksamhet som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete i den mening som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:51
Socialförsäkringsnämndens beslut i ett ärende om livränta har ansetts kunna överklagas trots att något beslutsmeddelande som återgav nämndens beslut inte tillställts den klagande och beslut om det belopp varmed livräntan skulle utgå ännu inte fattats.
RÅ 1999:52
Hos skattemyndigheten har ett omprövningsbeslut rörande en tvistig fråga fattats av en enskild tjänsteman i stället för i skattenämnd. Först efter utgången av året efter taxeringsåret har frågan omprövats av skattenämnd. Den felaktiga handläggningen har inte medfört att taxeringsbeslutet undanröjts.
RÅ 1999:53
Uppsättande av skärmtak över en balkong har ansetts utgöra tillbyggnad i den mening som avses i 8 kap. 1 § PBL och därför krävt bygglov.
RÅ 1999:54
En 81-årig man med grav synskada har ansetts ha ett sådant stort och varaktigt funktionshinder som avses i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Funktionshindret har dock inte ansetts förorsaka sådana betydande svårigheter i hans dagliga livsföring som förutsätts i bestämmelsen. Det härmed sammanhängande behovet av stöd och service har inte heller ansetts omfattande. Då inte samtliga krav enligt bestämmelsen varit uppfyllda har han inte ansetts höra till lagens personkrets.
RÅ 1999:55
Ett konvertibelt skuldebrev har inte ansetts utgöra en delägarrätt i den mening som avses i 3 § första stycket 6 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.
RÅ 1999:56
Ökning av inkomst som berott på att arbetstiden ökat i anslutning till att rätten till föräldraledighet upphör har inte ansetts utgöra skäl för att ompröva beslut om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.
RÅ 1999:57
Ett stall, som har uppförts på en jordbruksfastighet för att användas i travhästverksamhet, har på grund av denna verksamhets karaktär, omfattning och ringa anknytning till övrig verksamhet på fastigheten inte bedömts som en ekonomibyggnad för jordbruket och har därmed inte ansetts undantagen från krav på bygglov.
RÅ 1999:58
Enligt 2 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt beskattas utländska skadeförsäkringsföretag - till skillnad mot svenska - inte för det faktiska överskottet av försäkringsrörelsen utan enligt en särskild schablonregel. Ett norskt skadeförsäkringsföretag, som avser att driva verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, har emellertid på grund av diskrimineringsförbudet i artikel 27 punkt 1 i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet (den s.k. medborgarskapsregeln) ansetts ha rätt att begära beskattning enligt de regler som gäller för svenska skadeförsäkringsföretag. Om företaget väljer beskattning enligt dessa regler, har företaget ansetts inte ha rätt att vid en senare taxering bli beskattat enligt schablonregeln. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:59
Fråga - vid bedömningen av om en skattskyldig har lämnat en sådan oriktig uppgift som kan föranleda skattetillägg - om rätt ordning för skattemyndighetens prövning av rätten till avdrag för underskott som uppkommit under beskattningsår då den skattskyldige erhållit ackord.
RÅ 1999:60
Ett aktiebolag var moderbolag i en koncern med verksamhet i Sverige och utomlands. Vid prövning av frågan om aktiebolagets skattskyldighet enligt bestämmelserna i 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för utdelning som omfattar i stort sett alla värden i koncernen har ansetts att prövningen måste omfatta koncernens samtliga verksamhetsår.
RÅ 1999:61
I mål om körkortsingripande har som grund för ingripandet åberopats ett godkänt föreläggande om ordningsbot avseende en förseelse mot vissa bestämmelser angående säkring av last på fordon. Förseelsen har bedömts som ringa och något körkortsingripande har därför ansetts inte kunna ske.
RÅ 1999:62
Annan juridisk person än dödsbo har ansetts som utomstående vid tillämpning av 3 § 12 e mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:63
Kammarrätt har inte ansetts kunna pröva frågan om ändring av ett beslut om förtidspension med tillämpning av 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring när försäkringskassan och länsrätten endast prövat om pensionen skulle dras in med tillämpning av 16 kap. 7 § samma lag.
RÅ 1999:64
Fråga i mål angående psykiatrisk tvångsvård om patienten, som samtyckt till vård på en sjukvårdsinrättning för heldygnsvård, uppenbart saknade förmåga att ge uttryck för ett grundat ställningstagande i vårdfrågan.
RÅ 1999:65
Vid beräkning av det s.k. spärrbeloppet enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt skall utländska filialunderskott inte reducera de utländska inkomster som skall beaktas vid beräkningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:66
Särskilda skäl för befrielse från avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi har ansetts föreligga då det saknas anledning att ifrågasätta ny ägares uppgift om att märkt bränsle honom ovetande funnits i tanken vid överlåtelsen.
RÅ 1999:67
Beslut av en kommun att lämna bidrag till ett universitet med staten som huvudman har med beaktande av bidragets ändamål och begränsade omfattning ansetts kompetensenligt.
RÅ 1999:68
En kommun har ansetts sakna författningsstöd för att av en byggnads ägare ta ut avgifter för kommunens verksamhet enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem.
RÅ 1999:69
Behandlingen i inkomst- och förmögenhetsskattehänseende av en s.k. valutaobligation. Förhandsbesked.
RÅ 1999:70
Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har en skattskyldig som avyttrat en del av sitt innehav av aktier i ett fåmansföretag ansetts berättigad att vid fördelningen av realisationsvinsten mellan inkomstslagen tjänst och kapital avräkna endast så stor del av sparad utdelning som motsvarar den avyttrade andelen av aktieinnehavet. Inkomsttaxering 1993.
RÅ 1999:71
Ianspråktagande av ersättningsfond för mark har ansetts inte böra påverka utrymmet för skogsavdrag.
RÅ 1999:72
Tillämpning av 2 § 4 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt när ett moderföretag med förlust avyttrar en fastighet till sitt dotterföretag och fastigheten genom avyttringen byter karaktär från anläggningstillgång till omsättningstillgång. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:73
Om länsstyrelsen i ett ärende om bygglov som rör tillämpning av både 2 och 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10) avslagit ett yrkande om inhibition och inhibitionsbeslutet överklagas särskilt har länsrätten ansetts skola pröva överklagandet.
RÅ 1999:74
Avdrag för koncernbidrag har ansetts kunna medges utan hinder av att 72 eller 75 procent av bidraget återförs till givaren och att de överförda beloppen inte redovisas var för sig i bolagens bokföring utan endast som en nettopost. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999:75
I fråga om beslut av en socialförsäkringsnämnd har protokollet och inte beslutsmeddelandet ansetts utgöra beslutsdokument. Nämndens beslut har således ansetts ha det innehåll som framgår av protokollet (I). - En socialförsäkringsnämnd har ansetts inte kunna ändra ett beslut till den enskildes nackdel efter det att protokollet justerats (II).
RÅ 1999:76
Regeringens beslut angående upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 har inte ansetts strida mot någon rättsregel.
RÅ 1999 not 2
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att överklaga beslut av fastighetstaxeringsnämnd
RÅ 1999 not 3
Invändning att Regeringsrättens avslag på ansökan om prövningstillstånd inte hade motiverats (avslag)
RÅ 1999 not 4
Regeringens beslut ang. överklagande av Arbetarskyddsstyrelsens beslut enligt arbetsmiljölagen om epoximålning av golv (avslag)
RÅ 1999 not 5
Fråga om beslutet kan bli föremål för rättsprövning / Regeringens beslut att avvisa ansökan om nåd ansågs inte innebära myndighetsutövning mot enskild (avvisning)
RÅ 1999 not 6
Detaljplan behövs inte om bedömning av anläggnings lokalisering kan göras i samband med prövningen av ansökan om bygglov (avslag) / Detaljplan behövs inte om bedömning av anläggnings lokalisering kan göras i samband med prövningen av ansökan om bygglov (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 7
Tillbyggnad av fritidshus ansågs inte som kompletteringsåtgärd (avslag) / Tillbyggnad av fritidshus ansågs inte som kompletteringsåtgärd (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 8
Sedan Regeringsrätten avvisat besvär över ett beslut som inte innefattade något överklagbart ställningstagande, har frågan ansetts inte kunna bli föremål för särskild prövning genom resning i Regeringsrättens mål (avvisning)
RÅ 1999 not 9
Regeringens beslut att vägra omprövning och att inte vidta viss åtgärd utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)
RÅ 1999 not 10
Regeringens beslut att avslå framställning om skadestånd utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)
RÅ 1999 not 11
Invändningar om jäv för personal vid försäkringskassa, försäkringsrätten och Försäkringsöverdomstolen (avslag)
RÅ 1999 not 12
Fråga om hundförares rätt till avdrag för kostnad för inköp av hund
RÅ 1999 not 13
Kammarrätts beslut att avvisa enskilds yrkande om inhibition i mål om särskild avgift enligt lagen om skatt på energi ansågs inte ha gått Riksskatteverket emot
RÅ 1999 not 14
Ansökan av Eije L. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Sundsvall beslutade i protokoll den 6 mars 1997 att inte meddela Eije L. prövningstillstånd i ett mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620). Eije L. överklagade beslutet. Kammarrätten avvisade genom beslut i protokoll den 19 april 1997 överklagandet såsom för sent inkommet
RÅ 1999 not 15
Beslut att anta detaljplan för järnvägstunnel (avslag) / Beslut att anta detaljplan för järnvägstunnel (rättsprövning, avslag) / Avstående från krav på prövning enligt 4 kap. naturresurslagen ansågs inte innebära myndighetsutövning (avslag) / Regeringens beslut att avstå från krav på prövning enligt 4 kap. naturresurslagen ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning
RÅ 1999 not 16
Avstående från krav på prövning enligt 4 kap. naturresurslagen (avslag) / Tillstånd till expropriation för järnvägsutbyggnad (rättsprövning, avslag) / Ägare till fastigheter som inte omfattades av expropriationsansökan ansågs inte berättigade att ansöka om rättsprövning (avvisning)
RÅ 1999 not 17
Miljö- och byggnadsnämnd ansågs ha talerätt i kammarrätt mot ett beslut varigenom ett av nämnden meddelat bygglov upphävts
RÅ 1999 not 18
Anskaffningsvärdet på aktier i dotterbolag skulle ökas med aktieägartillskott och minskas med utdelning från dotterbolaget (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 19
Avdrag för renovering av bostadshus på jordbruksfastighet (avslag)
RÅ 1999 not 20
Utbetalningar från utländsk "trust" (förhandsbesked / Förhandsbesked undanröjdes mot bakgrund av oklarheter i ansökningshandlingarna
RÅ 1999 not 21
Ansökan av Jonas F. om rättsprövning av ett beslut ang. strandskyddsdispens
RÅ 1999 not 22
Beslut att anta detaljplan för biobränsleanläggning (avslag) / Beslut att anta detaljplan för biobränsleanläggning (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 23
Beslut att anta detaljplan för utbyggnad av pappersbruk (avslag) / Beslut att anta detaljplan för utbyggnad av pappersbruk (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 24
Kammarrätt hade felaktigt ansett att prövningstillstånd krävdes (bifall) / Kammarrätt hade felaktigt ansett att prövningstillstånd krävdes (resningsärende, bifall)
RÅ 1999 not 25
Genom beslut den 19 februari 1992 avslog Malmöhus läns allmänna försäkringskassa en framställning av Marianne F. om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring för sjukdomsbesvär från rygg, nacke och axlar. Sedan Marianne F. överklagat beslutet avslog Länsrätten i Malmöhus län hennes överklagande genom dom den 13 oktober 1993. Marianne Forslund överklagade hos Kammarrätten i Göteborg, som genom dom den 17 oktober 1995 avslog överklagandet. I skrivelse som kom in till kammarrätten den 3 januari 1996 fullföljde Marianne F. talan mot kammarrättens dom. Genom beslut den 31 januari 1996 avvisade kammarrätten skrivelsen med överklagandet såsom för sent inkommen. Därvid anförde kammarrätten att överklagandet enligt författning och meddelat besked skulle ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då Marianne F. fick del av domen, vilket skedde den 30 oktober 1995
RÅ 1999 not 26
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett försutten tid för att överklaga beslut av byggnadsnämnd
RÅ 1999 not 27
Beslut att anta detaljplan för bostadsbyggnader (avslag) / Beslut att anta detaljplan för bostadsbyggnader (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 28
Ansökan av Edna-Ruth G. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg avvisade i beslut den 14 februari 1997 Edna- Ruth G:s överklagande av kammarrättens beslut den 10 december 1996. Kammarrätten hänvisade därvid till att Edna-Ruth G. fått del av kammarrättens beslut senast den 15 januari 1997 men att överklagandet kommit in först den 6 februari 1997 och alltså för sent
RÅ 1999 not 29
Beslut att anta detaljplan och fastighetsplan för breddning av utfartsväg (avslag) / Beslut att anta detaljplan och fastighetsplan för breddning av utfartsväg (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 30
Beslut att anta detaljplan för studentbostäder inom nationalstadspark (avslag) / Beslut att anta detaljplan för studentbostäder inom nationalstadspark (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 31
Kammarrätts dom hade inte gått klaganden emot (avvisning)
RÅ 1999 not 32
Kammarrätts dom i mål om bygglov ansågs inte ha gått emot klagande som inte överklagat länsrätts dom, vilken inte ändrats av kammarrätten
RÅ 1999 not 33
Avdrag för realisationsförlust vid avyttring av andelar i utdelningsfond hade inte medgivits och utdelning från fonden hade inte tagits upp till beskattning (avslag)
RÅ 1999 not 34
Verksamhet som dotterbolag i Schweiz skulle bedriva och som innebar långivning till andra koncernbolag och administration av koncerninterna leasingavtal ansågs ej som förvaltning av värdepapper eller annan därmed likartad lös egendom (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 35
Konkursbo medgavs frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler / Konkursbo medgavs frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt för uthyrning av verksamhetslokaler
RÅ 1999 not 36
Tobaksprodukt som inte skurits, strimlats eller tvinnats och inte heller sammanpressats till kaka ansågs inte som röktobak och därför inte skattepliktig
RÅ 1999 not 37
Vårdnadshavares framställning om ersättning för egna kostnader i LVU-mål, vilken inkommit efter det att målet avgjorts avslogs, liksom begäran om sekretessbeläggning av domar
RÅ 1999 not 38
Ansökan av N. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 1999 not 39
Livränta ansågs inte kunna utgå under sjukbidragstid då arbetsförmågan inte var bestående nedsatt / Arbetsskadelivränta ansågs inte kunna utgå under sjukbidragstid då arbetsförmågan inte var bestående nedsatt
RÅ 1999 not 40
Överklagande av Gun C. av beslut i fråga om mål om inkomsttaxeringar
RÅ 1999 not 41
Då kammarrätt avgjort mål om eftertaxering och inkomsttaxering innan tidsfrist för skattskyldig att slutföra sin talan gått till ända återförvisades målet till kammarrätten
RÅ 1999 not 42
Beslut att avslå byggnadsnämnds ansökan om förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket plan- och bygglagen utgjorde inte myndighetsutövning mot enskild (avvisning)
RÅ 1999 not 43
Ansökan av Göte D. om rättsprövning
RÅ 1999 not 44
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 45
Beslut om förhandsbesked beträffande bygglov (avslag)
RÅ 1999 not 46
Undantaget från skatteplikt för omsättning av bank- och finansieringstjänster (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för omsättning av bank- och finansieringstjänster) / Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för omsättning av bank- och finansieringstjänster, förhandsbesked)
RÅ 1999 not 47
Underlåtenhet att ge besked om möjligheten till rättsprövning (avslag)
RÅ 1999 not 48
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering
RÅ 1999 not 49
Beslut att ge medlemmar i en sameby rätt att jaga och fiska på statens mark utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)
RÅ 1999 not 50
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetsskadeförsäkring då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt / Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadeförsäkring då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt
RÅ 1999 not 51
Beslut att anta detaljplan för trafikled (avslag): Byggnadsmål / Beslut att anta detaljplan för trafikled (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 52
Beslut att anta detaljplan för trafikled (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 53
Handlingar hos Sjöfartsverket rörande Gotlandstrafiken
RÅ 1999 not 54
Dom i vårdnadsmål ansågs inte motivera resning i avslutat ärende om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken
RÅ 1999 not 55
Lena-J. R:s son Farid, född 1990, var omhändertagen för vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och placerad i familjehem. Socialnämnden i Uddevalla kommun hade beslutat om begränsningar i fråga om umgänget mellan Lena-J. R. och sonen. Lena- J. R. hade hos socialnämnden begärt utökat umgänge. Hennes framställningar hade avslagits. Hon hade överklagat två beslut angående umgänge till länsrätten. Länsrätten i Göteborg beslutade den 26 mars 1998 att inte ta upp överklagandet till prövning vad gällde umgängestillfällena den 1 och 15 december 1997. Länsrätten avslog genom dom den 22 juli 1998 överklagandet i fråga om utökat sommarumgänge. Lena-J. R. överklagade länsrättens båda avgöranden. Kammarrätten i Göteborg avslog genom dom den 21 december 1998 överklagandena. Lena-J. R. överklagade domen men kammarrätten avvisade överklagandet genom beslut den 1 februari 1999, eftersom överklagandet kommit in för sent
RÅ 1999 not 56
Kollektivavtalsstiftelse ansågs begränsat skattskyldig / För kollektivavtalsstiftelse, inkomstskatt (stiftelsen ansågs begränsat skattskyldig, förhandsbesked)
RÅ 1999 not 57
Avdrag för bidrag till kollektivavtalsstiftelse (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 58
Beräkning av vinst vid försäljning av bostadsrätter / Fråga om fysisk person, som sålt två bostadsrätter, varit bosatt i Sverige
RÅ 1999 not 59
Kammarrätt underlät att pröva av byggnadsnämnd beslutat föreläggande att vid vite ta bort vissa anläggningar i hela dess vidd (återförvisat)
RÅ 1999 not 60
Tillstånd att bedriva bergtäkt, krossanläggning m.m., godtagbar miljökonsekvensbeskrivning? (avslag) / Tillstånd att bedriva bergtäkt, krossanläggning m.m., godtagbar miljökonsekvensbeskrivning? (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 61
Ansökan av Bengt B. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Mölndals kommun (1996-09-25) beslutade att anta detaljplan för område utmed Spårhagavägen och E6 i kommunen
RÅ 1999 not 62
Ansökan av Ingvar A. m.fl. om rättsprövning av beslut om fastställelse av arbetsplan för väg. -Vägverket (1997-03-10) fastställde dels arbetsplan för Lindomemotet, ny trafikplats på väg E6 i Mölndals kommun, dels arbetsplan för ombyggnad av väg 503, delen Fågelstensvägen-Gamla Riksvägen i Mölndals kommun
RÅ 1999 not 63
Förhandsbesked rörande tillbyggnad av bostadshus (avslag) / Förhandsbesked rörande tillbyggnad av bostadshus (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 64
Ansökan av Torsten M. om rättsprövning av ett beslut ang. strandskydd
RÅ 1999 not 65
Beslut om entledigande av förtroendevald ansågs sakna lagligt stöd
RÅ 1999 not 66
Kommuns länsrätts och kammarrätts beslut kan inte bli föremål för rättsprövning (avvisning)
RÅ 1999 not 67
I mål om utfående av statsministerns global historyfil i Netscape (avslag)
RÅ 1999 not 68
Skäl till eftergift av skattetillägg och förseningsavgift ansågs inte föreligga / Rätt till förlustavdrag ansågs inte föreligga då deklarationsskyldigheten för förluståret inte fullgjorts
RÅ 1999 not 69
Besvär i särskild ordning av Elling E. Och Eva E. över förmögenhetstaxering 1987
RÅ 1999 not 70
Medgivande till fastighetsbildning vägrat (avslag) / Medgivande till fastighetsbildning vägrat (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 71
Bristande samråd vid antagande av detaljplan? (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 72
Fråga om förutsättningar förelegat för särskild fastighetstaxering
RÅ 1999 not 73
Fråga om förutsättningar förelegat för eftertaxeringen (dold äganderätt till fastighet?)
RÅ 1999 not 74
Ansökan av Klas W. om resning
RÅ 1999 not 75
Arbetsgivaravgifter för utgiven bilförmån (avslag)
RÅ 1999 not 76
Ansökan av Sierri sameby om rättsprövning
RÅ 1999 not 77
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom
RÅ 1999 not 78
Ansökan av Muonio sameby m.fl. om rättsprövning. Länsstyrelsen i Norrbottens län beslöt den 15 december 1992 att gällande tillstånd att bedriva renskötsel i Muonio sameby skulle förlängas t.o.m. år 1993. Beslutet innebar bl.a. att det högsta tillåtna renantalet skulle utgöra 3 900 djur, varav 1 600 skötesrenar, samt att Herbert Sunna m.fl. fick fortsatt tillstånd att bedriva renskötsel i samebyn
RÅ 1999 not 79
Ansökan av Muonio sameby m.fl. om rättsprövning
RÅ 1999 not 80
Mottagaren av utbetalningar från en familjestiftelse, avsedda att finansiera underhållet av vissa fastigheter, ansågs skattskyldig till förmögenhetsskatt för fastigheterna trots att nyttjanderätten till fastigheterna överförts till ett aktiebolag (förhandsbesked) / Mottagaren av utbetalningar från en familjestiftelse, avsedda att finansiera underhållet av vissa fastigheter, ansågs skattskyldig till inkomstskatt för utbetalningarna och till förmögenhetsskatt för fastigheterna trots att nyttjanderätten till fastigheterna överförts till ett aktiebolag (förhandsbesked) / Förmögenhetsskatt (mottagaren av utbetalningar från en familjestiftelse, avsedda att finansiera underhållet av vissa fastigheter, ansågs skattskyldig till inkomstskatt för utbetalningarna och till förmögenhetsskatt för fastigheterna trots att nyttjanderätten till fastigheterna överförts till ett aktiebolag)
RÅ 1999 not 81
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering
RÅ 1999 not 82
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering
RÅ 1999 not 83
Bristande omsorg i form av vanvård, eftersättande av psykiska och känslomässiga behov m.m.
RÅ 1999 not 84
Överklagande av Hannu X. ang. tvångsisolering enligt smittskyddslagen (1988:1472), m.m
RÅ 1999 not 85
Ansökan av Solveig F. och dödsboet efter Sören F. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1987
RÅ 1999 not 86
Beslut av taxeringsnämnd (kammarrätt avslog överklagande avseende rätt till besvär i särskild ordning) / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom
RÅ 1999 not 87
Närstående till den skattskyldige företagsledare och verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag? / Fråga, vid tillämpning av 3 § 12 a mom. lagen om statlig inkomstskatt, om närstående till den skattskyldige har varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 88
Om tillämpning av artikel 13.2 a och 13.2 f i förordningen (EEG) nr 1408/71 / Fråga om en försäkrad, som hade utflyttat till Norge, helt hade upphört med yrkesverksamhet i Sverige och därför skulle avregistreras hos den svenska försäkringskassan / Sjukpenning (fråga om en försäkrad, som hade utflyttat till Norge, helt hade upphört med yrkesverksamhet i Sverige och därför skulle avregistreras hos den svenska försäkringskassan)
RÅ 1999 not 89
Tillbyggnad ansågs medföra planstridig sammanbyggnad med grannfastighetens huvudbyggnad
RÅ 1999 not 90
Ansökan av Ester och Eric S. samt Tage N. om återställande av försutten tid och rättsprövning
RÅ 1999 not 91
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetsskadeförsäkring (utredning visade att ansökan inkommit senast den 30 juni 1993 och därför skulle bedömas enligt äldre bestämmelser)
RÅ 1999 not 92
Avsaknad av program och miljökonsekvensbeskrivning (avslag) / Betydelsen av att program och miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 93
Ansökan av Karin L. om rättsprövning
RÅ 1999 not 94
Nya uppgifter i eftertaxeringsmål om bl.a. sakförhållandena och den skattskyldiges oförmåga att i den ordinarie processen bevaka sin rätt (bifall)
RÅ 1999 not 95
Avdrag medgavs med stöd av 11 § lagen om förlustavdrag / Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering / Förlustavdrag med stöd av 11 § lagen om förlustavdrag (bifall)
RÅ 1999 not 96
Avsaknad av information om möjligheten till rättsprövning (avslag)
RÅ 1999 not 97
Tillstånd till täkt av prydnadssten (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 98
Överlåtelse av tillgångar till bokfört värde inom en koncern ansågs medföra uttagsbeskattning (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 99
Överlåtelse av tillgångar till underpris mellan kommunägda aktiebolag ansågs inte föranleda uttagsbeskattning (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 100
Överlåtelse till underpris av en fastighet från en ideell förening till föreningens medlemmar ansågs medföra uttagsbeskattning (förhandsbesked) / Överlåtelse till underpris av en fastighet från en ideell förening till föreningens medlemmar ansågs medföra utdelningsbeskattning av medlemmarna (förhandsbesked) / Överlåtelse till underpris av en fastighet från en ideell förening till föreningens medlemmar ansågs medföra uttagsbeskattning av föreningen och utdelningsbeskattning av medlemmarna
RÅ 1999 not 101
Tillstånd till expropriation av järnvägsanläggning (avslag) / Tillstånd till expropriation av järnvägsanläggning avslogs (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 102
Beslut att anta detaljplan efter övergång från enkelt förfarande till normalförfarande (avslag) Byggnadsmål
RÅ 1999 not 103
Uttalande i domskäl ansågs inte ha sådan rättslig betydelse att beslut om bygglov ansågs ha gått klaganden emot
RÅ 1999 not 104
Besvär anförda efter femårsfristens utgång (avslag)
RÅ 1999 not 105
Tillämplig skattesats för vissa upphovsrättsliga tjänster (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 106
Reklamskatt (reklamtrycksak eller trycksak med skattepliktiga annonser) / Reklamtrycksak eller trycksak med skattepliktiga annonser? (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 107
Beslut att anta områdesbestämmelser (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 108
Riksbanksanställdas anmälningar om värdepappersinnehav ansågs omfattas av sekretess
RÅ 1999 not 109
Ansökan av Per-Ove A. om resning i mål ang. eftertaxering för 1990
RÅ 1999 not 110
Rätt till livränta ansågs föreligga under utbildning vid folkhögskola / Rätt till arbetsskadelivränta ansågs föreligga under utbildning vid folkhögskola
RÅ 1999 not 111
Avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnation (avslag) / Avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnation (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 112
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 1999 not 113
Beloppskriteriet och ursäktlighetskriteriet inte uppfyllda (avslag)
RÅ 1999 not 114
Skrivelse från Regeringskansliet innefattade inte något avgörande som kunde bli föremål för rättsprövning (avvisning)
RÅ 1999 not 115
Avvisande av talan (oklarhet om överklagande även omfattat skattetillägg, avvisningsbeslut upphävdes)
RÅ 1999 not 116
Beslut om upphävande av beslut att anta detaljplan (avslag) / Beslut om upphävande av beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 117
Tillämpning av lagen om uppskov med beskattningen vid andelsbyten (fråga om rätt att delta i ett s.k. utdelningsprogram utgjorde vederlag vid byte av aktier) / Tillämpning av lagen om uppskov med beskattningen vid andelsbyten (fråga om rätt att delta i ett s.k. utdelningsprogram utgjorde vederlag vid byte av aktier (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 118
Fråga om uttagsbeskattning vid omstruktureringar på grund av organisatoriska förändringar (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 119
Godtagbara skäl att entlediga offentligt biträde i LVU-mål ansågs inte föreligga
RÅ 1999 not 120
Behov av rättshjälp ansågs inte föreligga i mål om resning i mål om vård enligt LVU / Offentligt biträde ansågs inte kunna beviljas i mål om resning i mål om vård enligt LVU / Förordnade som offentligt biträde i mål om vård enligt LVU omfattade inte ansökan om resning i LVU-målet
RÅ 1999 not 121
Invändning om jäv vid handläggning av detaljplaneärende (avslag)
RÅ 1999 not 122
Påstående om rätt till partsinsyn i sekretessmål (avslag) / Rätt till partsinsyn i sekretessmål? (resningsärende, avslag)
RÅ 1999 not 123
Kammarrätten borde ha avvaktat utgången av medgivet anstånd innan frågan om prövningstillstånd avgjordes (återförvisning)
RÅ 1999 not 124
Omfattningen av föräldrars umgänge med barn som omhändertagits för vård
RÅ 1999 not 125
Ansökan av Leif E. om resning
RÅ 1999 not 126
Fastighetsförsäljning skulle behandlas enligt reglerna för näringsverksamhet (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 127
Beslut i fråga om behörighet till domprosttjänst rörde inte något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen (avvisning)
RÅ 1999 not 128
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att överklaga
RÅ 1999 not 129
Ansökan av Mona H. om återställande av försutten tid. - Länsrätten i Skåne län beslutade genom dom den 18 mars 1997 att avslå Mona H:s överklagande av Kommunstyrelsens i Höganäs kommun beslut den 11 februari 1997 att inte upprätta detaljplan. Sedan Mona H. överklagat domen beslutade Kammarrätten i Göteborg enligt protokoll den 22 april 1997 att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet delgavs henne den 2 maj 1997. Hon överklagade inte inom föreskriven tid
RÅ 1999 not 130
Ärende i vilket länsstyrelse besvarat vissa frågor från en enskild person avsåg inte förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen (avvisning)
RÅ 1999 not 131
Regeringens beslut att avvisa överklagande av länsstyrelses beslut att upphäva strandskydd (avslag)
RÅ 1999 not 132
Beslut att anta detaljplan för uppförande av serveringslokal (avslag) / Beslut att anta detaljplan för uppförande av serveringslokal (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 133
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Sjukbidrag (oklart om länsrätt gjort en fullständig sakprövning av frågan om helt sjukbidrag)
RÅ 1999 not 134
Ansökan av Susanne S. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Sundsvall beslutade enligt protokoll den 23 januari 1998 att inte meddela prövningstillstånd i mål angående bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) till Susanne S. Sedan hon överklagat avgörandet beslutade kammarrätten enligt protokoll den 13 mars 1998 att avvisa överklagandet såsom för sent inkommet. Regeringsrätten beslutade den 16 september 1998 dels att fastställa avvisningsbeslutet, dels att avslå en ansökan av Susanne S. om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens beslut i protokollet den 23 januari 1998. - Susanne S. ansökte ånyo om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens beslut i protokollet den 23 januari 1998. Hon anförde att den försuttna tiden eventuellt kunde skyllas på postgången. -Regeringsrätten (1999-06-10, Rundqvist, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår att fristen för överklagande av kammarrättens ...
RÅ 1999 not 135
Sedan en rättidig ansökan om rättsprövning återkallats avvisades en ny ansökan som kom in för sent
RÅ 1999 not 136
Utdömande va vite på grund av utebliven självdeklaration (resningsärende, avslag)
RÅ 1999 not 137
Förbud enligt djurskyddslagen att hålla nötkreatur (avslag)
RÅ 1999 not 138
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Sökanden ansågs inte ha rätt att överklaga beslut om upphävande av strandskydd (avslag) / Sökanden ansågs inte ha rätt att överklaga beslut om upphävande av strandskydd (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 139
Beslut att anta detaljplan för utbyggnad av järnväg (avslag) / Beslut att anta detaljplan för utbyggnad av järnväg (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 140
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt
RÅ 1999 not 141
Taxeringsnämndens beslut felaktigt redovisat (bifall) / Kammarrättens beslut delgavs huvudman i stället för ombud (bifall)
RÅ 1999 not 142
Beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker som inköpts i Sverige och medförts vid återresa från annat land som är medlem i Europeiska unionen
RÅ 1999 not 143
Dryckesskatt skulle utgå för varor som levererats till köpare i landet oavsett om dessa senare utfört varorna ur landet
RÅ 1999 not 144
Undantag från reservatsföreskrifter och strandskyddsbestämmelser ansågs inte kunna medges (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 145
Uppförande av byggnad inom område av riksintresse för kulturminnesvården (avslag) / Uppförande av byggnad inom område av riksintresse för kulturminnesvården (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 146
Val av uppdragstagare för arkeologisk undersökning (avslag) / Val av uppdragstagare för arkeologisk undersökning (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 147
Regeringens åtgärd att inte ändra beslut av JK (avslag)
RÅ 1999 not 148
Bestämmelserna om resning ansågs inte tillämpliga på ärenden hos riksdagens konstitutionsutskott (avvisning)
RÅ 1999 not 149
Ansökan av Leif F. om återställande av försutten tid. - Riksarkivet beslutade den 6 april 1998 att anställa en ny biträdande statsheraldiker. Information om beslutet lämnades på myndighetens anslagstavla den 8 april 1998. Enligt den information som lämnades rörande tjänstetillsättningen fick beslutet överklagas senast den 30 mars 1998. Sedan Leif T., i skrivelse som inkom till Riksarkivet den 2 juni 1998, överklagat beslutet avvisade Riksarkivet genom beslut den 5 juni 1998 överklagandet såsom för sent inkommet. Leif T. överklagade avvisningsbeslutet till regeringen varvid han även yrkade återställande av försutten tid. I beslut den 1 oktober 1998 avslog regeringen överklagandet och överlämnade ansökningen om återställande av försutten tid till Regeringsrätten
RÅ 1999 not 150
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Arbetsgivares infriande av borgen ansågs inte medföra att den anställde erhållit skattepliktig inkomst under beskattningsåret
RÅ 1999 not 151
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskada (rättegångsfel i länsrätten)
RÅ 1999 not 152
Orealiserad kursförlust på lån ansågs inte avdragsgill / Fråga om ett aktiebolags lån var hänförligt till bolagets rörelse eller kapitalförvaltning
RÅ 1999 not 153
Fråga om uttagsbeskattning vid överlåtelse av tillgångar inom en koncern (förhandsbesked) / Lagen mot skatteflykt ansågs inte tillämplig vid koncernintern överlåtelse av tillgångar (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 154
Särskild löneskatt på pensionskostnader (utländskt företags skattskyldighet) / Utländskt företags skattskyldighet enligt lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 155
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen
RÅ 1999 not 156
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Överklagande av kammarrätts beslut att återställa försutten tid avvisades
RÅ 1999 not 157
Beslut att anta detaljplan, underlåten miljökonsekvensbeskrivning (avslag) / Beslut att anta detaljplan, underlåten miljökonsekvensbeskrivning (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 158
Fråga om varor som omsatts under passagerartransport mellan Göteborg och Kiel resp. Göteborg och Fredrikshamn ansågs omsatta i Sverige / Varor som omsatts under passagerartransport mellan Göteborg och Kiel resp. Göteborg och Fredrikshamn ansågs omsatta i Sverige (förhandsbesked) / Fråga om varor som omsatts under passagerartransport mellan Göteborg och Kiel resp. Göteborg och Fredrikshamn ansågs omsatta i Sverige (förhandsbesked ang. mervärdesskatt)
RÅ 1999 not 159
Ansökan av Tomas H. om rättsprövning av ett beslut om strandskydd. -Byggnadsnämnden i Skellefteå kommun (1995-12-11) avslog Tomas H:s ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för befintlig byggnad på fastigheten Sälgliden 1:1 i Skellefteå kommun
RÅ 1999 not 160
Nya omständigheter för beräkning av realisationsvinst (bifall) / Nya omständigheter för beräkning av realisationsvinst (resningsärende, bifall)
RÅ 1999 not 161
Rätt till helt sjukbidrag och livränta ansågs föreligga / Sjukdomsbesvär ansågs ha samband med olycksfall i arbetet
RÅ 1999 not 162
Beräkning av underlag för arbetsskadelivränta och inkomstförlust
RÅ 1999 not 163
Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (avslag) / Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 164
Besvärsrätt i fråga om beslut att anta detaljplan (avslag) / Besvärsrätt -saklegitimation och andra frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt ansågs inte föreligga ifråga om beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag) / Besvärsrätt ansågs inte föreligga ifråga om beslut att anta detaljplan, (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 165
Beslut att anta detaljplan för ny bebyggelse (avslag) / Beslut att anta detaljplan för ny bebyggelse (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 166
Kammarrätts beslut att återförvisa mål om bygglov till länsstyrelsen för handläggning ansågs inte överklagbart
RÅ 1999 not 167
Oriktig rättstillämpning, betydande belopp (avslag)
RÅ 1999 not 168
Försummelse av klagande att anmäla ändrad adress till rätten (avslag)
RÅ 1999 not 169
Ansökan av Bo L. om resning i mål om inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden åsatte Bo L. taxering för år 1989 i enlighet med hans självdeklaration. Skattemyndigheten i Jönköpings län överklagade taxeringsnämndens beslut och yrkade att Bo L. skulle taxeras för ytterligare 409 550 kr såsom inkomst av tjänst. Till stöd för sin talan åberopade skattemyndigheten en revisionspromemoria rörande Hallpressen AB. Enligt promemorian hade Bo L. arbetat som verkställande direktör i Hallpressen AB sedan våren 1988. Han hade inte uppburit någon lön från detta bolag utan hade i stället låtit två av honom ägda aktiebolag fakturera Hallpressen AB. Den yrkade taxeringshöjningen motsvarades av den sålunda utbetalda ersättningen från Hallpressen AB. - Länsrätten i Jönköpings län biföll i dom den 16 december 1994 skattemyndighetens överklagande. Kammarrätten i Jönköping fastställde i dom den 8 februari 1996 bl.a. nämnda länsrättsdom. Sedan Bo L. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 3 febr...
RÅ 1999 not 170
Beslut att anta detaljplan för område inom nationalstadspark (avslag) / Beslut att anta detaljplan för område inom nationalstadspark (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 171
Ansökan av Gunilla och Lars J. om rättsprövning av beslut i fråga om strandskydd. Gunilla och Lars J. ansökte hos Byggnadsnämnden i Värmdö kommun om förhandsbesked för uppförande av en komplementbyggnad om cirka 60 kvadratmeter, cirka 50-60 meter från befintlig bebyggelse och cirka 30-40 meter från strandkanten på fastigheten Södermöja 1:35, Fornbyholmen, Värmdö kommun. Byggnadsnämnden beslutade den 27 februari 1996 att överlämna ärendet till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning av strandskyddsfrågan och tillstyrkte undantag från strandskyddsbestämmelserna
RÅ 1999 not 172
Regeringens beslut att avslå yrkande om återförvisning av mål prövades inte
RÅ 1999 not 173
Statsråds beslut om förvar ersattes med beslut om ställande under uppsikt
RÅ 1999 not 174
Fråga, när en person utflyttat från Sverige, om tillämpning av artikel 13.2 a och 13.2 f i förordningen (EEG) 1408/71 / Sjukpenning (fråga om en försäkrad, som hade utflyttat till Norge, helt hade upphört med yrkesverksamhet i Sverige och därför skulle avregistreras hos den svenska försäkringskassan)
RÅ 1999 not 175
Rätt till hel förtidspension ansågs föreligga trots kvarstående förmåga till begränsat hushållsarbete / Inkomst efter skada skulle bestämmas till noll kr trots kvarstående förmåga till begränsat hushållsarbete / Inkomst efter skada skulle, vid fastställande av arbetsskadelivränta, bestämmas till noll kr trots kvarstående förmåga till begränsat hushållsarbete
RÅ 1999 not 176
Avdrag för ingående skatt och uttagsbeskattning vid bolags anskaffning av s.k. hemdatorer till anställda för privat bruk (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (avdrag för ingående skatt och uttagsbeskattning vid bolags anskaffning av s.k. hemdatorer till anställda för privat bruk)
RÅ 1999 not 177
Då kammarrätt försummat att pröva offentligt biträdes överklagande av länsrättens arvodesbeslut återförvisades målet till kammarrätten
RÅ 1999 not 178
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett tid för att överklaga
RÅ 1999 not 179
Uppdrag att överklaga nådde ombudet för sent (avslag)
RÅ 1999 not 180
Ansökan av Carl K. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Malmöhus läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 19 september 1989 att Carl K. var berättigad till livränta fr.o.m. oktober 1989 enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Livräntan beräknades på ett livränteunderlag om 109 400 kr. Carl K. överklagade beslutet och yrkade livränta med 176 400 kr för år 1988 och med 185 220 kr från och med den 1 januari 1989. Försäkringsrätten för Södra Sverige avslog enligt dom den 20 december 1990 hans yrkanden. Sedan Carl K. överklagat försäkringsrättens dom beslöt Försäkringsöverdomstolen den 30 april 1992 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1999 not 181
Avvisande av talan (tillämpning av lagen om beräkning av lagstadgad tid)
RÅ 1999 not 182
Hinder mot omprövning enligt 20 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring kunde inte undanröjas genom återställande av försutten tid
RÅ 1999 not 183
Dispens från byggnadsförbud (resningsärende, avslag)
RÅ 1999 not 184
Följdändring med stöd av 105 § taxeringslagen (1956:623) ansågs inte kunna ske avseende 1991 eller senare års taxeringar, dvs. då taxeringslagen (1990:324) skall tillämpas
RÅ 1999 not 185
Medgivande till fastighetsbildning vägrat (avslag) / Medgivande till fastighetsbildning vägrat (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 186
Tillstånd att anlägga vattenkraftverk (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 187
Bildande av naturvårdsområde (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 188
Ansökan av Älvdalens jordägande socknemän m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. arbetsplan för väg. -Vägverket (1995-05-17) fastställde en arbetsplan för omläggning av väg 70 Älvdalen-Särna, delen förbi Brunnsberg, m.m., i Älvdalens kommun, Kopparbergs län
RÅ 1999 not 189
Förutsättningar för undantag från utbildningskravet vid registrering som fastighetsmäklare ansågs inte föreligga
RÅ 1999 not 190
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om beräkning av näringsidkares livränteunderlag
RÅ 1999 not 191
Nya uppgifter i ärende om koncession enligt försäkringsrörelselagen (bifall) / Nya uppgifter i ärende om koncession enligt försäkringsrörelselagen (resningsärende, bifall)
RÅ 1999 not 192
Avdrag för realisationsförlust vid försäljning av fastighet till ett av den skattskyldiges barn ägt aktiebolag (avslag) / Avdrag medgavs inte för realisationsförlust vid försäljning av fastighet till ett av den skattskyldiges barn ägt aktiebolag (resningsärende, avslag)
RÅ 1999 not 193
Kammarrätten borde ha bifallit yrkande om muntlig förhandling i mål om beräkning av livränteunderlag (återförvisat)
RÅ 1999 not 194
Villkor enligt miljöskyddslagen för viss tillverkning (avslag) / Villkor enligt miljöskyddslagen för viss tillverkning (resningsärende, avslag)
RÅ 1999 not 195
Föreskrifter i planbestämmelser om tillåtna diskmedel ansågs lagstridiga (bifall) / Föreskrifter i planbestämmelser om tillåtna diskmedel ansågs lagstridiga (rättsprövning, bifall)
RÅ 1999 not 196
Ansökan om undantag från strandskydd för genomförande av fastighetsreglering avslogs (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 197
Regeringens beslut att lämna begäran om omprövning utan åtgärd utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)
RÅ 1999 not 198
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Länsarbetsnämnd ansågs obehörig att överklaga länsrättens dom (äldre bestämmelser)
RÅ 1999 not 199
Kammarrätt dömde utan nämndemän trots att sådana skulle ha ingått i rätten (återförvisning)
RÅ 1999 not 200
Kammarrätts beslut att undanröja av länsrätt i dom medgivet anstånd med inbetalning av skatt och återförvisa målet till länsrätten ansågs inte överklagbart
RÅ 1999 not 201
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kammarrätts beslut att återställa försutten tid på ansökan av en person ansågs angå även annan person och därför kunna överklagas av denne
RÅ 1999 not 202
Kammarrätt ansågs inte ha författningsenlig skyldighet att översända överklagandeskrift till förvaltningsmyndighet
RÅ 1999 not 203
Påstått felaktig uppgift från domstolspersonal ang. överklagandetiden i mål om inkomsttaxering (avslag)
RÅ 1999 not 204
Bristande samråd på programstadiet (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 205
Återuppförande av förstörd byggnad inom naturreservat ansågs inte kunna ske (avslag) / Återuppförande av förstörd byggnad inom naturreservat ansågs inte kunna ske (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 206
Tillstånd till verksamhet vid flygplats (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 207
Jordbruksverkets beslut att avslå en ansökan om förordnande som sakkunnig för artbestämning vid införsel av djur ansågs överklagbart
RÅ 1999 not 208
Fråga om uttagsbeskattning av ideell förening som hyrt ut en fritidsstuga till en medlem för hyra understigande marknadshyra / Fråga om förmånsbeskattning av en medlem i ideell förening när medlemmen av föreningen hyrt en fritidsstuga för hyra understigande marknadshyra / Fråga om uttagsbeskattning av ideell förening och förmånsbeskattning av medlem i föreningen, när föreningen hyrt ut en fritidsstuga till medlemmen för hyra understigande marknadshyra
RÅ 1999 not 209
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Sjukpenning (sjukpenning vägrad då arbetsförmågan varit nedsatt med mindre än tre fjärdedelar men med minst hälften och sjukpenninggrundande inkomst baserats på halvtidsarbete)
RÅ 1999 not 210
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljad i mål om inkomsttaxering på grund av den betydelse som en tvistig processuell fråga ansågs ha för rättstillämpningen / Fråga om ett omprövningsbeslut borde undanröjas på den grunden att det inte fattats i skattenämnd eller borde frånkännas rättsverkan på grund av andra brister
RÅ 1999 not 211
Uttagsbeskattning hos ideell förening (branschorganisation) och utdelningsbeskattning hos föreningens medlemmar när föreningens tillgångar säljs till medlemmarna för pris understigande marknadsvärdet (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 212
Nya uppgifter om polishämtning i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken (avslag)
RÅ 1999 not 213
Bristande kommunicering i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag)
RÅ 1999 not 214
Nytt läkarutlåtande i mål om psykiatrisk tvångsvård (avslag)
RÅ 1999 not 215
Fråga om bistånd ansågs förfallen när den biståndssökande avlidit
RÅ 1999 not 216
Distriktsidrottsförbund ansågs frikallat från skattskyldighet för inkomst av medverkan vid anordnande av lotteri trots att förbundets medverkan skedde med hjälp av anställd personal / För ideell förening, inkomstskatt (distriktsidrottsförbund ansågs frikallat från skattskyldighet för inkomst av medverkan vid anordnande av lotteri trots att förbundets medverkan skedde med hjälp av anställd personal (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 217
Bygglov för mast och teknikbod för mobiltelefoni (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 218
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Sjukpenning (fråga om rätt till sjukpenning under tid då den försäkrade annars skulle ha uppburit föräldrapenning)
RÅ 1999 not 219
Invändning om jäv mot regeringsråd och regeringsrättssekreterare (avslag) / Invändning om jäv mot regeringsråd och regeringsrättssekreterare (resningsärende, avslag)
RÅ 1999 not 220
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Vandelsprövning av taxiförarlegitimation (mål ang. prövningstillstånd)
RÅ 1999 not 221
Anteckningar från sammanträden med verksledningen i Sjöfartsverket ansågs utgöra allmänna handlingar i den mån de inte hänförde sig till ännu inte slutbehandlat ärende
RÅ 1999 not 222
Utbyte av utländskt (libanesiskt) körkort (avslag) / Förutsättningarna för utbyte av utländskt (libanesiskt) körkort ansågs inte föreligga (resningsärende, avslag)
RÅ 1999 not 223
Medgivande till fastighetsbildning vägrat (avslag) / Medgivande till fastighetsbildning vägrat (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 224
Bygglov för nybyggnad av fritidshus (rättsprövning, avslag) / Förhandsbesked avseende bygglov för nybyggnad av fritidshus (avslag) / Förhandsbesked avseende bygglov för nybyggnad av fritidshus (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 225
Nya omständigheter vid beräkning av realisationsvinst (avslag) / Nya omständigheter vid beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning (resningsärende, avslag)
RÅ 1999 not 226
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Yrkad ersättning godtogs i mål ang. försäljningsskatt på motorfordon / Fråga om giltighet av avtal och leveranstidpunkt vid beräkning av försäljningsskatt på motorfordon
RÅ 1999 not 227
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Av aktieägare gjort tillskott till bolaget ansågs inte utgöra skattepliktig inkomst för bolaget (bifall) / I mål ang. extraordinär besvärsrätt medgavs jämkad ersättning för kostnader i kammarrätten och yrkad ersättning för kostnader i Regeringsrätten
RÅ 1999 not 228
Nya omständigheter (dold äganderätt) vid beräkning av realisationsvinst (bifall) / Nya omständigheter (dold äganderätt) vid beräkning av realisationsvinst (resningsärende, bifall)
RÅ 1999 not 229
Fråga om inhibition ansågs ha förfallit då överklagande prövats i sak / Fråga om inhibition i mål om tulltaxering ansågs ha förfallit då överklagande prövats i sak
RÅ 1999 not 230
Oriktig rättstillämpning i mål om bygglovsavgift (avslag) / Oriktig rättstillämpning i mål om bygglovsavgift? (resningsärende, avslag)
RÅ 1999 not 231
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 1999 not 232
Överklagande av Metafysen AB ang. avvisande av talan och ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 1999 not 233
Bank som delat ut dotterbolags aktier vilkas marknadsvärde understigit omkostnadsbeloppet medgavs inte avdrag för "förlust" motsvarande mellanskillnaden (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 234
Beslut enligt 32 § rennäringslagen att upplåta nyttjanderätt till område på kronomark ovanför odlingsgränsen (avslag)
RÅ 1999 not 235
Kammarrätt borde ha bifallit yrkande om muntlig förhandling i mål om återkallelse av tillstånd att inneha vapen / Kammarrätt borde ha bifallit yrkande om muntlig förhandling i mål om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen
RÅ 1999 not 236
Spritessenser ansågs inte som livsmedel och upplagshavare var därför skattskyldig till alkoholskatt för varorna (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 237
Dispens från strandskydd för genomförande av fastighetsbildning (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 238
Ansökan av Rüdiger L. om rättsprövning av beslut ang. dispens från strandskydd
RÅ 1999 not 239
Tillstånd till behandling av avfall och tillverkning av organiskt gödningsmedel, godtagbar miljökonsekvensbeskrivning? (avslag) / Tillstånd till behandling av avfall och tillverkning av organiskt gödningsmedel, godtagbar miljökonsekvensbeskrivning) (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 240
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om ingripande enligt plan- och bygglagen (fråga om byggnad till viss del tagits i anspråk för väsentligen annat ändamål
RÅ 1999 not 241
Ansökan av Samuel A. om rättsprövning av beslut ang. dispens från strandskydd
RÅ 1999 not 242
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsförsäkring / Rätt till arbetslöshetsförmåner för person bosatt i Sverige som utfört arbete i Sverige och Norge
RÅ 1999 not 243
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om sjukpenninggrundande inkomst (fråga om sänkning varit tillåten för försäkrad som varit helt sjukskriven)
RÅ 1999 not 244
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om förtidspension/sjukbidrag (ny utredning i kammarrätten)
RÅ 1999 not 245
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljad i mål om återbetalning av ingående mervärdesskatt / Återbetalning av ingående skatt vid omsättning av bank- och finansieringstjänster (mervärdesskattelagens lydelse före den 1 november 1995)
RÅ 1999 not 246
Bostadsrättsförening ansågs inte uppfylla kraven för att bli beskattad som s.k. äkta bostadsföretag (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 247
Invändningar mot Regeringsrättens rättsprövning av regeringens beslut om upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1
RÅ 1999 not 248
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Byggnader som användes i forsknings- och utvecklingsarbete ansågs skola indelas som hyreshus
RÅ 1999 not 249
Arbetsplan för omläggning av väg m.m. (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 250
Yrkande om inhibition i mål om särskild avgift enligt lagen om skatt på energi avvisades, eftersom beslut om sådan avgift inte ansågs verkställbart förrän det vunnit laga kraft
RÅ 1999 not 251
Fråga, vid beräkning av ett moderbolags omkostnadsbelopp för aktier i ett dotterbolag, om värdet av aktier som tillförts dotterbolaget vid apportemission och om betydelsen av värdeöverföringar från dotterbolaget till moderbolaget
RÅ 1999 not 252
Ansökan av Hans A. om resning i mål ang. beräkning av realisationsvinst vid inkomsttaxering 1994
RÅ 1999 not 253
Frivillig skattskyldighet medgavs för tid innan ansökan kom in till skattemyndigheten / Frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt medgavs för tid innan ansökan kom in till skattemyndigheten
RÅ 1999 not 254
Ny praxis i mål om allmänt barnbidrag ansågs inte utgöra skäl för resning
RÅ 1999 not 255
Ansökan om resning m.m. avvisad när ansökan avsett mål som avgjorts genom beslut av taxeringsnämnd resp. skattemyndighet
RÅ 1999 not 256
Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål ang. disciplinär åtgärd mot elev vid kommunal vuxenutbildning
RÅ 1999 not 257
Talan mot ett icke överklagbart beslut av kammarrätt att inte meddela prövningstillstånd uppfattades som en ansökan om återställande av försutten tid (ansökan avvisades och överlämnades till kammarrätt)
RÅ 1999 not 258
Beslut att vägra bygglov för sjöbodar ansågs inte strida mot artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 259
Diskrimineringsregeln i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz ansågs tillämplig i fråga om filials rätt att avräkna utländsk skatt (förhandsbesked) / Dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz (diskrimineringsregeln i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz ansågs tillämplig i fråga om filials rätt att avräkna utländsk skatt, förhandsbesked)
RÅ 1999 not 260
Förhandsbesked undanröjdes eftersom tillräckligt underlag för besvarande av frågan huruvida sökanden var ett förvaltningsföretag inte fanns i ansökningshandlingarna
RÅ 1999 not 261
Ansökan av Aina A. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Aina A. bedrev taxirörelse. I sina självdeklarationer för taxeringsåren 1993-1995 redovisade hon värde av bilförmån med ett halvt basbelopp för vart och ett av taxeringsåren. Skattemyndigheten i Älvsborgs län påförde henne värde av bilförmån utan jämkning. Aina A. överklagade skattemyndighetens beslut och yrkade att värdet av bilförmån skulle sättas ned till ett halvt basbelopp för respektive taxeringsår. Överklagandena avslogs av Länsrätten i Älvsborgs län enligt domar den 11 november 1997, den 20 oktober 1997 och den 17 december 1997. Sedan Aina A. överklagat dessa domar beslutade Kammarrätten i Göteborg enligt domar den 14 december 1998 att inte ändra länsrättens domar. Kammarrätten delade enligt dom samma dag länsrättens bedömning rörande förutsättningarna för jämkning av förmånsvärdet men gjorde viss ändring vid beräkningen av bilförmånens värde. Regeringsrätten beslutade den 1 juni 1999 att inte meddela prövningstillstån...
RÅ 1999 not 262
Kommunal nämnd ansågs inte ha rätt att ta ut förseningsavgift vid funktionskontroll av ventilationssystem
RÅ 1999 not 263
Eftertaxering nedsattes eftersom kammarrätten beräknat eftertaxeringsbeloppet fel
RÅ 1999 not 264
Förutsättningar för besvär i särskild ordning ansågs inte föreligga (bostadshus i dåligt skick)
RÅ 1999 not 265
Då kammarrätt av förbiseende försummat att pröva offentligt biträdes ersättningsyrkande medgav Regeringsrätten yrkat ersättningsbelopp
RÅ 1999 not 266
Ansökan av Lennart E. om återställande av försuttens tid, m.m. - Kammarrätten i Göteborg avvisade i beslut den 20 mars 1998 Lennart E:s överklagande av kammarrättens beslut i protokoll den 13 augusti 1997 att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Kammarrätten hänvisade därvid till att överklagandet kommit in för sent
RÅ 1999 not 267
Felaktig handläggning och bedömning av arbetsskada (avslag) / Felaktig handläggning och bedömning av arbetsskada (resningsärende, avslag)
RÅ 1999 not 268
Byggnad hade vid fastighetstaxeringen felaktigt inte indelats som specialbyggnad (bifall) / Byggnad hade vid fastighetstaxeringen felaktigt inte indelats som specialbyggnad (resningsärende, bifall)
RÅ 1999 not 269
Ansökan av Pär F. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg avvisade genom beslut den 12 juni 1998 Pär F:s överklagande av kammarrättens dom den 30 april 1998 angående rätt att ta del av allmän handling med motiveringen att överklagandet kommit in för sent
RÅ 1999 not 270
Patentmål avskrivet sedan det upplysts att årsavgift inte erlagts i tid
RÅ 1999 not 271
Framställning till kammarrätt om att få ta del av allmänna handlingar föranledde inte någon åtgärd då handlingarna inte förvarades hos kammarrätten och något avslagsbeslut av myndighet inte förelåg
RÅ 1999 not 272
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Dottern till en avliden person ansågs inte ha rätt att överklaga beslut om utlämnande till annan av allmänna handlingar (sjukvårdsanteckningar) / Dottern till en avliden person ansågs inte ha rätt att överklaga beslut om utlämnande till annan av sjukvårdsanteckningar rörande modern (avvisning)
RÅ 1999 not 273
Beslut att anta detaljplan för att reglera byggrätter och öka tillgängligheten för allmänheten (avslag) / Beslut att anta detaljplan för att reglera byggrätter och öka tillgängligheten för allmänheten (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 274
För äldreboende, försämrad utsikt för närboende (avslag) / Beslut att anta detaljplan för äldreboende, försämrad utsikt för närboende (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 275
Behov av parkeringsplatser, försämrad utsikt (avslag) / Behov av parkeringsplatser, försämrad utsikt (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 276
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om sjukpenninggrundande inkomst då länsrätt underlåtit att enligt 20 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring pröva om försäkringskassans beslut borde ändras / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om sjukpenninggrundande inkomst (länsrätt hade underlåtit att enligt 20 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring pröva om försäkringskassans beslut borde ändras)
RÅ 1999 not 277
Anskaffningsvärdet på aktier som förvärvats av delägare i fåmansbolag beräknades vid tillämpning av 3 § 12 b mom. andra stycket lagen om statlig inkomstskatt med ledning av förhållandena vid utdelningstillfället / Anskaffningsvärdet på aktier som förvärvats av delägare i fåmansbolag beräknades vid tillämpning av 3 § 12 b mom. andra stycket lagen om statlig inkomstskatt med ledning av förhållanden vid utdelningstillfället (förhandsbesked) / Anskaffningsvärdet på aktier som förvärvats av delägare i fåmansbolag beräknades vid tillämpning av 3 § 12 b mom. andra stycket lagen om statlig inkomstskatt med ledning av förhållandena vid utdelningstillfället (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 1999 not 278
Ansökan av Jan A. om resning i mål om eftertaxering
RÅ 1999 not 279
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1999 not 280
Återställande av försutten tid- återställbar frist eller inte / Då möjlighet saknades att överklaga lönebeslut kunde ansökan inte prövas (avvisning)
RÅ 1999 not 281
Kammarrätt hade felaktigt ansett att prövningstillstånd krävdes (äldre mål om körkortsåterkallelse) / Kammarrätt hade felaktigt ansett att prövningstillstånd krävdes (äldre mål om körkortsåterkallelse, återförvisning)
RÅ 1999 not 282
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen / Förhandsbesked avseende frågan om rätt till avdrag för ingående skatt på anskaffningar till verksamhet som skall finansieras genom statliga driftbidrag och projektmedel från länsstyrelsen undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen
RÅ 1999 not 283
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (fråga om rätt förelåg till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. eller enligt socialtjänstlagen samt om bistånd till skuldsanering)
RÅ 1999 not 284
Avstyckning till självständiga fastigheter inte tillåten (bifall) / Avstyckning till självständiga fastigheter inte tillåten (resningsärende, bifall)
RÅ 1999 not 285
Också fråga om förfarandet innefattade utdelning till moderbolaget / Fråga om anskaffningsvärdet för aktierna i de två peruanska bolagen / Också fråga om förfarandet innefattade utdelning till moderbolaget (förhandsbesked) / En industrifastighet som ägdes av ett svensk aktiebolags helägda peruanska dotterbolag fördes över till ett nybildat helägt peruanskt dotterbolag / En industrifastighet som ägdes av ett svenskt aktiebolags helägda peruanska dotterbolag fördes över till ett nybildat helägt peruanskt dotterbolag
RÅ 1999 not 286
Förvärv av aktier vid skifte av fideikommissbo ansågs inte omfattat av bestämmelsen om skattefrihet i 2 § andra stycket lagen om inkomstbeskattning av fideikommissbo m.m. (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 287
Beslut att anta detaljplaner för trafikled (avslag) / Beslut att anta detaljplan för trafikled (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 288
Underlåten miljökonsekvensbeskrivning (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 289
Sekretess ansågs föreligga för skattemyndighets beslut att uppdra åt annan skattemyndighet att fatta beslut i visst ärende eller viss grupp av ärenden
RÅ 1999 not 290
Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Utländsk fastighetsskatt fick inte avräknas mot avkastningsskatt på pensionsmedel (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 291
Beslut i fråga om födelselandskod i körkort (avslag) / Beslut i fråga om födelselandskod i körkort (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 292
Avvisande av talan (oklarhet om överklagandet avsåg ansökan om rättshjälp eller återkallelse av körkort)
RÅ 1999 not 293
Mervärdesskatt (avdrag för ingående skatt för kostnader hänförliga till ett serviceavtal som ingåtts i samband med avtal om leasing av personbil) / Avdrag för ingående skatt för kostnader hänförliga till ett serviceavtal som ingåtts i samband med avtal om leasing av personbil (förhandsbesked)
RÅ 1999 not 294
Barnbidrag (barn som fullgjorde skolgång i utlandet) / Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om
RÅ 1999 not 295
Regeringens beslut att inte göra uttalanden i en fråga prövades inte (avvisning)
RÅ 1999 not 296
Regeringens beslut att avvisa överklagande av länsstyrelses beslut att inte inrätta naturreservat 8avvisning)
RÅ 1999 not 297
Ansökan av Bo F. om skadestånd
RÅ 1999 not 298
Ansökningar av Benny A. m.fl. och Gotte G. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Järfälla kommun beslutade den 16 december 1996 att anta detaljplan för järnvägssträckan Kallhäll-Kungsängen (dubbelspår) såvitt avsåg den inom kommunen belägna spårsträckningen mellan Kallhälls station och Stäksundet
RÅ 1999 not 299
Undantag från markavvattningsförbud och tillstånd till markavvattning (avslag) / Undantag från markavvattningsförbud och tillstånd till markavvattning (rättsprövning, avslag)
RÅ 1999 not 300
Miljö- och byggnämnd ansågs ha talerätt i kammarrätt mot ett beslut varigenom ett av nämnden meddelat bygglov upphävts
RÅ 1999 not 301
Beslut att begränsa upplåtelse av rätt till fiske (avslag)
RÅ 1999 not 302
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom