PMÖD 2016:1
I ett mål om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s.k. gryningsräd) begärde klaganden, med hänvisning till sin rätt till partsinsyn, att vissa handlingar som Konkurrensverket hade gett in i målet skulle lämnas ut. Konkurrensverket motsatte sig begäran på den grunden att handlingarna omfattades av utredningssekretess enligt 17 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Eftersom målet handlades enligt bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden var den sk. kollisionsregeln i 10 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen tillämplig. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att handlingarna inte skulle lämnas ut till klaganden eftersom det var ett allmänt intresse av samhällelig vikt att skydda uppgifter i den pågående utredningen. Däremot hade klaganden rätt att få upplysning om innehållet i handlingarna i den utsträckning som behövdes för att kunna tillvarata sin rätt i ärendet.
PMÖD 2016:2
Efter att Patent- och marknadsdomstolen hade bifallit Konkurrensverkets ansökan om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s.k. gryningsräd), utan att höra de som ansökan riktade sig mot, överklagade ett av de berörda bolagen beslutet. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att det fanns förutsättningar för bifall till Konkurrensverkets ansökan om undersökning hos bolaget.
PMÖD 2016:3
I ett mål om förbud mot företagskoncentration har Patent- och marknadsöverdomstolen fastställt Stockholms tingsrätts domslut att avslå Konkurrensverkets talan om förbud mot en företagskoncentration i fjärrvärmerörbranschen. Huvudfrågan i målet var avgränsningen av den relevanta geografiska marknaden. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att Konkurrensverket inte styrkt att den relevanta geografiska marknaden är Sverige. Domstolen har i stället utgått från bolagens inställning att marknaden omfattar EES-området och Schweiz. Domstolen har inte funnit stöd för att sammanslagningen mellan bolagen skulle medföra att bolagen får en dominerande ställning på denna marknad eller att sammanslagningen ändå skulle påverka konkurrensen i Sverige negativt. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför efter en helhetsbedömning kommit till slutsatsen att det inte finns stöd för att förbjuda koncentrationen. Patent- och marknadsöverdomstolens dom får i mål om företagskoncentration inte överklag...
PMÖD 2016:4
I mål om redovisningsskyldighet avseende datorer och surfplattor som importerats till Sverige har Samsung ålagts att lämna redovisning till upphovsrättsorganisationen Copyswede. Redovisningen ska ge underlag för beräkning av privatkopieringsersättning till upphovsmän enligt 26 k § upphovsrättslagen. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens dom är datorerna och surfplattorna genom sin funktion och den faktiska användningen särskilt ägnade för privatkopiering. I domen behandlas även frågor om utformningen av föreläggandet för Samsung att fullgöra sin redovisningsskyldighet.
PMÖD 2016:5
I mål om intrång i fotografisk bild enligt 49 a § upphovsrättslagen har Patent- och marknadsöverdomstolen – till skillnad från tingsrätten – funnit att det i målet inte visats att de påstått intrångsgörande bilderna innefattat framställning av exemplar av den upphovsrättsligt skyddade fotografiska bild som åberopats till grund för talan.
PMÖD 2016:6
Köparbolagen har i samband med att Konkurrensverket överklagat Stockholms tingsrätts dom att avslå Konkurrensverkets yrkande om förbud mot företagskoncentration begärt prövning av tingsrättens beslut att inte avvisa verkets talan pga. nödvändig processgemenskap mellan köpare och säljare. Patent- och marknadsöverdomstolen har nu slagit fast att enligt svensk rätt är det mot parterna i företagskoncentrationen som Konkurrensverket ska väcka talan, dvs. i detta fall mot förvärvaren och förvärvsobjektet. Motsvarande ordning råder i EU-rätten. Bolagens yrkande om avvisning av Konkurrensverkets talan avslogs därför.
PMÖD 2016:7
Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att Konkurrensverket inte haft giltig ursäkt att först i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopa ny bevisning. Efter en lagändring den 1 september 2016 gäller rättegångsbalkens regler om preklusion även i mål enligt konkurrenslagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att eftersom frågan inte reglerats särskilt i övergångsbestämmelserna, ska reglerna om preklusion tillämpas från dagen för ikraftträdande. De nya reglerna har varit kända för parterna sedan lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar utfärdades av riksdagen den 10 mars 2016. Parterna anses i det aktuella målet haft möjlighet att anpassa utformandet av sin talan i tingsrätten därefter. Konkurrensverket tilläts därför inte åberopa ny bevisning.
PMÖD 2016:8
Mål om varumärkes- och upphovsrättsintrång samt skadestånd och vitesförbud på grund av angrepp på företagshemlighet (kundregister). Inarbetning av orddel av registrerat ord- och figurvarumärke inte visad. Upphovsrättslig intrångstalan ogillad, eftersom överlåtelse från upphovsmännen av upphovsrätten till texter och fotografier (i produktkatalog m.m.) inte åberopats samt exemplarframställning (av kundregister) inte visats. Yrkanden om skadestånd och vitesförbud på grund av angrepp på företagshemlighet – med ändring av tingsrättens dom – ogillade, eftersom föregående angrepp inte åberopats eller visats.
PMÖD 2016:9
Mål om ansvar för brott mot upphovsrättslagen m.m. samt skadestånd på grund av intrång. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att det inte är ett upphovsrättsligt relevant förfogande att för kommersiellt ändamål lagra varor försedda med upphovsrättsligt skyddade verk samt att själva lagringen inte heller utgör straffbart försök till brott mot upphovsrättslagen. Den tilltalade har frikänts i viss del. Prövning har skett i vad mån frikännandet påverkat den tilltalades skyldighet att betala skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada, när ersättningsyrkandet också grundat sig på varumärkesintrång beträffande samma varor.
PMÖD 2016:10
Mål om intrång i ett äldre varumärke samt hävning av registreringar av motstående yngre varumärken och firmor. Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med tingsrätten funnit att det inte fanns risk för förväxling mellan kännetecknen. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen i likhet med tingsrätten, trots att det äldre varumärket var känt och hade ett förstärkt skydd, funnit att användningen av de yngre kännetecknen inte utgjorde ett otillbörligt utnyttjande eller var till skada för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför fastställt tingsrättens domslut.
PMÖD 2016:11
Mål om kvarstad till säkrande av vite som kan komma att dömas ut till följd av överträdelser av ett föreläggande meddelat enligt 28 § marknadsföringslagen (2008:486). Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att det saknats lagliga förutsättningar att bifalla yrkandet om kvarstad.
PMÖD 2016:12
I ett mål om förbud och åläggande att lämna information enligt marknadsföringslagen har tillräckliga skäl inte ansetts föreligga för att interimistiskt förena förbuden och åläggandet med löpande vite.
PMÖD 2016:13
Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit fastställelsetalan i ett mål rörande ersättningsskyldighet på grund av upphovsrättsintrång. Till skillnad från tingsrätten bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att ovisshet rörande ett rättsförhållande var till förfång för käranden och att en fastställelsetalan med hänsyn till omständigheterna var lämplig. Tingsrättens beslut har undanröjts och målet återförvisats till Patent- och marknadsdomstolen.
PMÖD 2016:14
Tjänster för att köpa parkeringstillstånd via SMS respektive genom en applikation har inte ansetts göra intrång i ett patent för ett förfarande och en anordning för att med en mobilstation trådlöst kontrollera en försäljningstransaktion från en varuautomat (t.ex. genom ett SMS från en mobiltelefon). Intrång har inte ansetts föreligga vare sig enligt patentets ordalydelse eller genom ekvivalens.
PMÖD 2016:15
I mål om informationsföreläggande mot en internetleverantör avseende namn och adress till användare av IP-adresser, där det finns sannolika skäl för att upphovsrättsintrång i filmer förekommer, har internetleverantören förpliktats att ersätta rättighetshavaren för rättegångskostnader. Möjligheten i 53 e § tredje stycket tredje meningen upphovsrättslagen (1960:729) att bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader har getts en begränsad tillämpning.
PMÖD 2016:16
Mål om utdömande av vite efter överträdelse av interimistiskt vitesförbud i pågående mål om varumärkesintrång. Vitet dömdes ut i tingsrätten för överträdelser av vitesförbudet. Vitesadressaterna, ett svenskt och ett utländskt bolag i samma koncern, yrkade i Patent- och Marknadsöverdomstolen att vitet skulle jämkas för det svenska bolaget och helt ogillas för det utländska bolaget. Patent och marknadsöverdomstolen kom liksom tingsrätten fram till att det utländska bolaget i objektiv mening hade överträtt vitesförbudet samt att det inte fanns skäl att jämka vitesbeloppet. I målet var också fråga om att meddela nytt vitesförbud med högre vitesbelopp och om ställd säkerhet var tillräcklig. Patent och marknadsöverdomstolen fastställde tingsrättens dom.
PMÖD 2016:17
I ett mål om intrång i mönsterrätten till en kniv har den påstådde intrångsgöraren förelagts att lämna information om antalet beställda och sålda knivar samt uppgifter om inköps- och försäljningspris.