NJA 2011 s. 3
Kränkningsersättning vid bostadsinbrott.
NJA 2011 s. 10
Förening av mål enligt 14 kap. 7 a § rättegångsbalken. Frågor om handläggning och betydelsen av bestämmelsen i 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.
NJA 2011 s. 13
En person som misstänks för brott i Norge har begärts utlämnad dit. Sedan han häktats i utlämningsärendet, har han på grund av misstanke om annat brott häktats i ett svenskt brottmål. Enligt den nordiska utlämningslagen gäller inte häktningsbeslutet i utlämningsärendet under den tid då personen är frihetsberövad i det svenska brottmålet. Utan hinder av detta har ett överklagande av beslutet om häktning i utlämningsärendet tagits upp till prövning. Det har vidare - sedan överklagandet avslagits - ansetts att en ny förhandling som rör häktningen i utlämningsärendet kan begäras hos tingsrätten att äga rum inom tre veckor från dagen då häktningsbeslutet i utlämningsärendet blir gällande igen.
NJA 2011 s. 15
Underåriga rättssökande som omfattas av rättsskyddet i moderns hemförsäkring har ansetts inte kunna beviljas rättshjälp, när modern, som är de underårigas ställföreträdare, har underlåtit att ta rättsskyddet i anspråk.
NJA 2011 s. 24
Prövningstillstånd i hovrätt. En femtonårig pojke har dömts för grov misshandel till böter och överklagat domen. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att pröva överklagandet.
NJA 2011 s. 27
Vid uppsägning av lokalhyresgäst kan prövning ske enligt den s.k. generalklausulen i 12 kap. 57 § första stycket 4 jordabalken även om huset ska undergå en sådan ombyggnad som avses i 12 kap. 57 § första stycket 3.
NJA 2011 s. 39
Oaktsamt miljöbrott.
NJA 2011 s. 45
En variant av poker (Texas Hold´em) har i ett visst fall när den spelats i turneringsform inte ansetts vara ett spel vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen i den mening som avses i 16 kap. 14 § brottsbalken.
NJA 2011 s. 67
Fråga om jämkning enligt 36 § avtalslagen i samband med kollektivavtal.
NJA 2011 s. 77
Rattfylleri. Fråga om den som har fört en moped, vars motor inte har varit i gång, ska anses ha fört ett motordrivet fordon i trafikbrottslagens mening.
NJA 2011 s. 83
Innebörden av kravet på skriftlig underrättelse om beslut enligt fastighetsbildningslagen.
NJA 2011 s. 89
Synnerligen grov misshandel? Gradindelning och straffvärdebedömning vid misshandel.
NJA 2011 s. 106
Tillstånd har meddelats till prövning i hovrätt av ett mål om hastighetsöverträdelse för bedömning av om det är uteslutet att mätning med hjälp av automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) skett på annat fordon än det som hade framförts av den tilltalade.
NJA 2011 s. 109
Tre samebyar har befunnits ha en på sedvana grundad rätt till renskötsel (vinterbete) på privatägda fastigheter i Nordmalings kommun.
NJA 2011 s. 241
Edition. Ett utlåtande som har upprättats av en auktoriserad revisor på uppdrag av en konkursförvaltare och bl.a. legat till grund för förvaltarberättelsen i konkursen har inte ansetts utgöra ett skriftligt bevis i den mening som avses i 38 kap. 2 § rättegångsbalken.
NJA 2011 s. 248
I ett ärende om överklagande av beslut om rättelse av fastighetsregistrets inskrivningsdel har Kammarkollegiet ansetts ha yttrat sig i syfte att tillvarata intresset av ett korrekt fört fastighetsregister. Kammarkollegiet har därmed inte intagit sådan ställning av part att kollegiet kunnat åläggas att ersätta parts rättegångskostnad.
NJA 2011 s. 254
En tilltalad som erkänt och dömts för mord har tagit tillbaka sitt erkännande och pekat ut två frikända medtilltalade som gärningsmän. Resning har beviljats till men för de medtilltalade och, med tillämpning av den s.k. tilläggsregeln, till förmån för den tilltalade.
NJA 2011 s. 267
Hovrätten har ogillat en i hovrätten väckt talan utan att utfärda stämning i målet. Högsta domstolen har meddelat dom utan att delge motparten överklagandet.
NJA 2011 s. 270
Preskription av krav på ersättning för intrång i patent genom en serie av intrångshandlingar.
NJA 2011 s. 291
Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader avseende tidsspillan och utlägg som föranletts av att försvararen är verksam långt från den ort där domstolen är belägen.
NJA 2011 s. 296
När tillstånd enligt MB ges till viss verksamhet och tillståndet förenas med villkor om att säkerhet ska ställas för kostnader för återställningsåtgärder ska frågan om säkerhetens form - här moderbolagsborgen - i allmänhet inte avgöras vid tillståndsprövningen utan först sedan säkerheten har ställts.
NJA 2011 s. 306
En talan mot en gäldenär som var i konkurs om en fordran som fick göras gällande i konkursen har tagits upp till prövning.
NJA 2011 s. 311
Hovrätten har meddelat prövningstillstånd beträffande en parts överklagande i fråga om vårdnad. Prövningstillstånd i hovrätten har i sådant fall ansetts i regel böra meddelas även beträffande den andra partens överklagande rörande vårdnad, boende och umgänge.
NJA 2011 s. 316
Vid tolkning av ett hyresavtal har en förhandlingsklausul varigenom hyresgäst förbinder sig att godta hyra som följer av överenskommelse på grund av förhandlingsordning som gäller för fastigheten ansetts inte utgöra avtalsinnehåll. Även fråga om rättskraft hos avgörande av hyresnämnd.
NJA 2011 s. 331
Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots väghållaransvaret, ansetts berättigade till trafikskadeersättning för sakskada i form av kostnader som inte avsett skyddsåtgärder. Reparation av skadade vägbroar (I) och åtgärdande av skadat vägmärke (II).
NJA 2011 s. 345
Part som ansökt om verkställighet enligt Bryssel I-förordningen har lämnat in en dom och ett intyg avfattade på tyska. Sedan parten underlåtit att följa ett föreläggande om att översätta handlingarna har ansökan avslagits.
NJA 2011 s. 349
En lastbil, som påbörjade en vänstersväng över den motsatta körbanan, blev påkörd av en mötande personbil i uppseendeväckande hög hastighet, varvid personbilens förare avled. Åtal mot lastbilens förare för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död har ogillats.
NJA 2011 s. 357
Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).
NJA 2011 s. 381
Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förordnande av särskild företrädare för barn.
NJA 2011 s. 386
Fråga om presumtion för fängelse vid utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.
NJA 2011 s. 396
Ett grovt rättegångsfel har förekommit i tingsrätten, vars dom överklagades. Det har ansetts att hovrätten inom ramen för tillståndsprövningen inte ska vidta åtgärder för att avhjälpa felet. NJA 2010 s. 342 II.
NJA 2011 s. 399
När en god man utsetts för att sälja egendom enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt, är utgångspunkten att delägarna har ett solidariskt ansvar för ersättningen till den gode mannen.
NJA 2011 s. 411
Domstol har försatt en person i konkurs på grundval av skattebeslut som inte vunnit laga kraft. Domstolen har underlåtit att självständigt pröva om det fanns en skattefordran och har direkt lagt skattebesluten till grund för obeståndsbedömningen. Rättstillämpningen har, med hänsyn till att den klart avvek från vad som gällde för prövningen och att den fick direkt betydelse för utgången, ansetts grunda skadeståndsskyldighet för staten enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen men inte för överträdelse av Europakonventionen.
NJA 2011 s. 421
Det krävs inte prövningstillstånd i hovrätten vid överklagande av tingsrätts beslut i mål om klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot.
NJA 2011 s. 425
En fastighetsägare anmälde uppsägning av tre tomträttsavtal efter utgången av den tid som anges i 13 kap. 15 § jordabalken varefter inskrivningsmyndigheten antecknade uppsägningarna i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Av bestämmelsens ordalydelse följer att uppsägningarna då var ogiltiga. Anteckningarna innebär inte att uppsägningarna blev giltiga eller att de frister för talans väckande som är knutna till anteckningarna började löpa.
NJA 2011 s. 429
En majoritetsaktieägare har rätt att vid en talan om tvångsinlösen enligt 22 kap. aktiebolagslagen lösa in återstående aktier i bolaget även om majoritetsaktieägaren genom avtal på förhand har avstått från en sådan rätt.
NJA 2011 s. 436
Det krävs inte samtycke av överförmyndaren när en överenskommelse om gränsens sträckning träffas vid en fastighetsbestämning för ett omyndigt barns räkning.
NJA 2011 s. 444
Fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen om tolkningen av förbudet mot dubbla förfaranden (ne bis in idem) i artikel 50 i EU:s stadga i ett mål där en tilltalad som tidigare påförts skattetillägg dömts för skattebrott.
NJA 2011 s. 454
Fråga om skadeståndsskyldighet för hyresgäst som genom underlåtenhet vållat vattenskada i den hyrda lägenheten. Tillika fråga om betydelsen av ordningsregel som tagits in i hyresavtalet.
NJA 2011 s. 466
En person rånades på gatan av tre personer och tvingades därefter till sitt hem där han hölls frihetsberövad under hotfulla och förnedrande former medan bostaden genomsöktes varefter han bands och låstes in i en garderob. Brottet har bedömts som grovt rån.
NJA 2011 s. 475
En främmande stat har inte ansetts kunna åberopa immunitet mot verkställighet av en dom i fast egendom tillhörande den staten, eftersom fastigheten inte till betydande del användes för statens officiella verksamhet och ändamålet med innehavet inte heller i övrigt varit av tillräckligt kvalificerad natur för att freda fastigheten mot utmätning.
NJA 2011 s. 499
Svensk domsrätt i mål om vårdnad. Frågan om barnet har hemvist i Sverige ska i första hand prövas enligt bestämmelserna i Bryssel II-förordningen även om det i målet saknas anknytning till någon annan EU-stat.
NJA 2011 s. 507
Svensk exekutionsbehörighet vid verkställighet av svensk dom om umgänge.
NJA 2011 s. 511
En person som dömts till skyddstillsyn har misskött sina åligganden. Misskötsamheten har inte ansetts vara så allvarlig att skyddstillsynen skulle undanröjas.
NJA 2011 s. 518
Proportionalitetsprincipens tillämpning vid häktning i utlämningsärende.
NJA 2011 s. 524
En anställd som hade behörighet att göra betalningar för sin arbetsgivare genom uttag från dennes bankkonto har från kontot fört över medel till eget bankkonto för att finansiera spel. Förskingring?
NJA 2011 s. 547
Återställande av försutten tid. Sökanden har påstått att han vid ett personligt besök i hovrätten lämnat ett överklagande till befattningshavare i domstolens reception. Det har ansetts att han inte enbart genom detta påstående har gjort sannolikt att överklagandet har kommit in till domstolen i rätt tid.
NJA 2011 s. 548
En bostadsrättsförening har reparerat en brandskadad lägenhet. Bostadsrättshavaren har ansetts inte vara skyldig att ersätta föreningen för standardhöjning.
NJA 2011 s. 556
Ett bollträ har ansetts vara ett sådant föremål som omfattas av 1 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.
NJA 2011 s. 563
Bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken om självförvållat rus och liknande tillstånd har ansetts inte innebära att de krav på uppsåt som annars gäller för ansvar ska efterges. (Jfr NJA 1973 s. 590)
NJA 2011 s. 576
Bestämmande av skadeståndets belopp när utredningsunderlaget varit ofullständigt.
NJA 2011 s. 589
Prövningstillstånd i hovrätt (granskningsdispens) har meddelats i ett omfattande mål som rör komplicerade förhållanden med hänsyn till att tingsrättens domskäl har ansetts alltför knapphändiga för att riktigheten av det slut som domstolen har kommit till ska kunna bedömas utan en fullständig rättegång i hovrätten.
NJA 2011 s. 600
Sedan en näringsidkare utfört en tandvårdstjänst har konsumenten och näringsidkaren kommit överens om att tjänsten skulle göras om. Frågor bl.a. om tillämpligheten av näringsidkarens allmänna villkor och om betydelsen för betalningsskyldighetens inträde av överenskommelsen om att tjänsten skulle göras om.
NJA 2011 s. 611
Fråga om ansvar för allmänfarlig vårdslöshet när åklagaren i mål om åtal för mordbrand åberopat straffbestämmelsen i 13 kap. 6 § brottsbalken om allmänfarlig vårdslöshet först sedan preskriptionstiden för ansvar enligt första stycket, men inte för grovt brott enligt andra stycket, gått ut.
NJA 2011 s. 621
Allmän förmånsrätt enligt 10 a § förmånsrättslagen har ansetts omfatta bolagsrevisors arvode för granskning av kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen.
NJA 2011 s. 627
Förberedelse till brott. En samling föremål, avsedd att användas vid tillverkning av bomber med vilka brott skulle begås, har ansetts utgöra ett sådant hjälpmedel som avses i 23 kap. 2 § första stycket 2 brottsbalken. Även fråga om gärningsmannens uppsåt.
NJA 2011 s. 638
Fråga om betydelsen av att den tilltalade vid en bevisprovokation som bedömts ha hotfulla inslag lämnat uppgifter som varit negativa för honom själv.
NJA 2011 s. 664
Fastighetsägare som har gjort sannolikt att arrendeställe ska bebyggas med åretruntbostad har i visst fall ansetts ha ett intresse som påtagligt överväger arrendatorns intresse av fortsatt arrende för fritidsändamål.
NJA 2011 s. 675
Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner.
NJA 2011 s. 712
Tingsnotarie har ansetts inte vara behörig att i visst fall pröva ansökan om försättande i konkurs.
NJA 2011 s. 718
Fråga om käranden har ändrat sin talan enligt 13 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken och i så fall i strid med bestämmelsens första stycke 3.
NJA 2011 s. 723
Tillstånd till prövning i hovrätt när ett aktiebolag, efter ansökan av en av bolagets tre firmatecknare, har försatts i konkurs och de två andra har överklagat konkursbeslutet med påstående att konkursansökningen inte grundades på något beslut av bolagets styrelse.
NJA 2011 s. 725
Ett åtal för oaktsamt brott har ogillats, eftersom det har saknats samband mellan den tilltalades oaktsamhet och hans bristande insikt om risken för att den relevanta gärningsomständigheten förelåg.
NJA 2011 s. 732
En advokat har uteslutits ur Sveriges Advokatsamfund. När den huvudsakliga uteslutningsanledningen vid prövning av hans överklagande inte mot hans förnekande befunnits visad, har beslutet om uteslutning upphävts.
NJA 2011 s. 739
Condictio indebiti. Skatteverket har ansetts återbetalningsskyldigt sedan en redovisningsbyrå på grund av misstag har betalat in skatt till fel skattekonto.
NJA 2011 s. 751
Vid indrivning utomlands av statens fordran på skatt har det på grund av växelkursförändringar uppstått ett överskott. Eftersom det inte har funnits någon grund för att staten skulle ha rätt till ytterligare medel efter att ha fått fullt betalt för sin fordran, ska överskottet betalas till gäldenären.
NJA 2011 s. 755
Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.
NJA 2011 s. 774
Ett beslut att fortsätta en avslutad likvidation av ett aktiebolag fattas av likvidatorn. Om en tidigare företrädare för bolaget väcker talan för det likviderade bolagets räkning utan att likvidatorn fattat beslut om att fortsätta likvidationen, ska talan avvisas utan att det prövas om det har funnits förutsättningar att fortsätta likvidationen.
NJA 2011 s. 782
Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen i miljömål.
NJA 2011 s. 792
Klagan över domvilla. Ska frågan om klagan fyller en praktisk funktion i visst fall prövas som en processförutsättning eller i sak? - Dödsbodelägarna i ett dödsbo, vars rätt var i fråga, har ansetts ha rätt att föra talan i såväl boets som eget namn när dödsboet var skiftat.
NJA 2011 s. 799
Straffvärdebedömning avseende organiserad narkotikahandel via internet (mefedron och MDPV).
NJA 2011 s. 838
Resningsärende. Betydelsen av att lång tid (65 år) förflutit sedan de sakförhållanden inträffade som den tidigare domen avsåg.
NJA 2011 s. 843
Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om ränta på fordran avseende mervärdesskatt (prejudikatdispens).
NJA 2011 s. 849
En länsstyrelse krävde ett bolag, som hade varit föremål för rekonstruktion, på återbetalning av utbetalade lönegarantimedel. När länsstyrelsen ansökte om verkställighet gjorde bolaget gällande att det förelåg hinder med hänvisning till att fordringen hade omfattats av ett träffat ackord. Det har ansetts att det inte har funnits något utrymme för verkställighetsmyndigheten att på den angivna grunden underkänna exekutionstiteln.
NJA 2011 s. 858
Frågor om var och av vem ett lotteri har anordnats när en spelautomat, som för sin funktion har anslutits till Internet, gjorts tillgänglig för allmänheten.
NJA 2011 s. 872
Omvandling av fängelse på livstid i visst fall.
NJA 2011 s. 884
En sådan förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken har, oavsett att den inte har varit part i Miljööverdomstolen, ansetts ha rätt att ansöka om resning och klaga över domvilla avseende domstolens dom i frågan om viss miljöfarlig verksamhets samt viss vattenverksamhets tillåtlighet. Tillika fråga om ansvar för rättegångskostnader.
NJA 2011 s. 893
Om ett köp av en lantbruksfastighet blir ogiltigt till följd av att köparen vägras förvärvstillstånd, är staten enligt 12 § jordförvärvslagen (1979:230) skyldig att lösa egendomen till det pris som har avtalats. En sådan skyldighet finns dock inte om köpeskillingen inte endast obetydligt överstiger egendomens värde. I en tvist om inlösenskyldighet har det lagts på staten att visa att det avtalade priset är för högt.
NJA 2011 s. 907
Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har frånhänts honom genom bl.a. stöld även om den har förvärvats i god tro. Om ett godtrosförvärv har skett före ikraftträdandet av bestämmelsen, har dock ägarens rätt gått förlorad.
NJA 2011 s. 916
Fråga huruvida innehavaren av en registrerad firma gjort verkligt bruk av firman för den verksamhet som den registrerats för. 16 a § firmalagen (1974:156).
NJA 2011 s. 932
Vid inlösen av minoritetsaktier bestäms lösenbeloppet enligt den s.k. särregeln endast om ett offentligt uppköpserbjudande har avsett samtliga aktier som budgivaren inte redan innehar. Erbjudandet har ansetts omfatta samtliga aktier även om vissa jurisdiktioner har undantagits i syfte att där gällande lagstiftning för värdepappersmarknaden inte skulle bli tillämplig.
NJA 2011 s. 951
Prövningstillstånd i hovrätt. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar om en säkerhet är betryggande och därigenom utgör konkurshinder.
NJA 2011 s. 957
Omprövning av beslut om skuldsanering på grund av arv.
NJA 2011 not 1
M.T. mot riksåklagaren, E.E. och M.B. angående grovt rån m.m.
NJA 2011 not 2
H.B. mot C.B. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.
NJA 2011 not 3
S-Å.D. mot Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2011 not 4
S-Å.D. mot Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2011 not 5
Överklagande av N.Ä. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skuldsanering.
NJA 2011 not 6
A-C.N. mot Riksåklagaren angående utdömande av vite.
NJA 2011 not 7
A.M. mot Justitiekanslern angående ersättning till målsägandebiträde.
NJA 2011 not 8
Framställning om utlämning till republiken Kazakstan av A.S.I., medborgare i Kazakstan.
NJA 2011 not 9
Överklagande av L.B. angående ansökan i hovrätt om resning.
NJA 2011 not 10
Göteborgs Stad mot Göteborgs kyrkliga samfällighet angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadestånd.
NJA 2011 not 11
L-G.B. mot Riksåklagaren angående grovt bedrägeri m.m.
NJA 2011 not 12
I.C. mot Riksåklagaren angående brott mot djurskyddslagen.
NJA 2011 not 13
T.R. mot Trafikförsäkringsföreningen angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hinder mot verkställighet.
NJA 2011 not 14
M.-L.G. mot dödsboet efter G.G. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om försäljning enligt samäganderättslagen.
NJA 2011 not 15
I.L. mot Coop Butiker & Stormarknader angående invändning om hinder mot verkställighet.
NJA 2011 not 16
A.K. och V.L. mot Skatteverket angående utmätning.
NJA 2011 not 17
KB Göfab Fastighet 1 mot Nordea Bank AB angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om pantförskrivning.
NJA 2011 not 18
Z.K. mot B.K. och I.K. angående verkställighet av utländska domar angående underhållsskyldighet.
NJA 2011 not 19
E.F. mot P.G. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.
NJA 2011 not 20
R.M. mot A.M., J.M. och P.M. angående verkställighet av utländska avgöranden angående underhållsbidrag.
NJA 2011 not 21
Hedlunds Golv i Västerås Aktiebolag (Hedlunds) mot Syrisk-Ortodoxa Kyrkan S:t Koriakos Församling i Västerås (Kyrkan) angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om fel i utfört arbete.
NJA 2011 not 22
Bookhouse Publishing Sweden AB (Bookhouse) mot AB Womax (Womax) angående klagan över domvilla.
NJA 2011 not 23
Framställning om utlämning till Republiken Uzbekistan av A.N.B.
NJA 2011 not 24
P.S. mot Riksåklagaren angående tjänstefel.
NJA 2011 not 25
Framställning om utlämning till Kirgizistan av E.M.A., medborgare i Kirgizistan.
NJA 2011 not 26
Ansökan av M.Ö. om resning.
NJA 2011 not 27
C.J. mot åklagaren angående olaga hot m.m.
NJA 2011 not 28
Begäran av S.W. att få ut allmän handling.
NJA 2011 not 30
Framställning om utlämning till Bosnien och Hercegovina av Z.K., medborgare i Bosnien och Hercegovina.
NJA 2011 not 31
S.G. mot R.G. angående verkställighet av utländsk dom angående underhållsskyldighet.
NJA 2011 not 32
J.S. mot A.S. angående verkställighet av utländsk dom angående underhållsskyldighet.
NJA 2011 not 33
Framställning om utlämning till Bosnien och Hercegovina av M.M., medborgare i Bosnien och Hercegovina.
NJA 2011 not 34
Begäran om yttrande enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom (internationella verkställighetslagen) avseende medgivande att i Litauen frihetsberöva Z.A., medborgare i Litauen, för verkställighet av påföljd med anledning av brott som begåtts före hans överförande till Litauen.
NJA 2011 not 35
G.Ö. mot S.R. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om fastighetsreglering.
NJA 2011 not 36
Ansökan om resning och klagan över domvilla av TeliaSonera Aktiebolag (TeliaSonera).
NJA 2011 not 37
J.J.G. mot staten angående avvisande av stämningsansökan.
NJA 2011 not 38
W.Z. mot P.Z. angående verkställighet av utländsk dom angående underhållsskyldighet.
NJA 2011 not 39
A.E. mot Riksåklagaren angående resning och klagan över domvilla.
NJA 2011 not 40
D.L. mot K.A. angående avvisande av stämningsansökan.
NJA 2011 not 41
I.S. mot Riksåklagaren och Mariestads kommun angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdslöst bidragsbrott m.m.
NJA 2011 not 42
K.P. mot Master of Sweden in Stockholm Aktiebolag (Master of Sweden) angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om fordran.
NJA 2011 not 43
B.S. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2011 not 44
H.C. mot U-B.C. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förordnande av skiftesman.
NJA 2011 not 45
R.C. mot Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2011 not 46
H.S. mot staten angående skadestånd.
NJA 2011 not 47
H.S. mot staten angående skadestånd.
NJA 2011 not 48
A.K. mot Justitiekanslern angående ersättning till offentlig försvarare.
NJA 2011 not 49
Dödsboet efter J.T. mot Stiftelsen Stockholms Sjukhem angående klagan över domvilla.
NJA 2011 not 50
A.A. mot Riksåklagaren angående beslut i hovrätt om återställande av försutten tid m.m.
NJA 2011 not 51
Ö.Y. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2011 not 52
T.L. mot Riksåklagaren angående återupptagande i hovrätt av brottmål.
NJA 2011 not 53
Helgeådalens Begravningsbyrå mot dödsboet efter R.L. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om fastställande av utdelningsförslag.