NJA 2019 s. 3
Skälig ersättning vid obehörigt utnyttjande av ett filmverk.
NJA 2019 s. 15
En åklagare har inte någon självständig rätt att överklaga ett beslut att inte förordna målsägandebiträde.
NJA 2019 s. 23
En sambo har betalat fakturor som avsett den andra sambons egendom som inte var samboegendom men som användes av samborna gemensamt. Den betalande sambon har ansetts ha bevisbördan för sitt påstående att betalningen utgjort ett penninglån. När han inte bevisat sitt påstående uppkommer frågan om han har rätt till ersättning på den grunden att den andra sambon, sedan samboförhållandet upphört, har gjort en obehörig vinst. Frågan har besvarats nekande.
NJA 2019 s. 43
Skuldsanering. Beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid för betalningsplanens längd än fem år.
NJA 2019 s. 47
Utvisning på grund av brott. Domstolens prövning av verkställighetshinder (I–III)
NJA 2019 s. 72
Bevisbörda och beviskrav i mål om allmänt åtal för tryckfrihetsbrott vid invändning om att spridning kan ha skett obehörigen eller vid ett tidigare tillfälle. Justitiekanslern måste förebringa så mycket bevisning att invändningen framstår som obefogad.
NJA 2019 s. 89
Trafikskadelagen. Ett skogsfordon har i samband med markberedning orsakat en skogsbrand. De uppkomna skadorna har ansetts vara skada i följd av trafik.
NJA 2019 s. 94
Ren förmögenhetsskada. En bostadsrättsförening har ansetts skyldig att ersätta en förvärvare av en bostadsrätt för skada som orsakats genom att föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.
NJA 2019 s. 119
Konkurs. Frågor vid obeståndsprövningen om hänsyn ska tas till gäldenärens egendom i utlandet, om värdering av en aktiepost i ett onoterat bolag samt om betydelsen av att gäldenärens egendom är utmätt även på grund av en överklagad dom om betalning.
NJA 2019 s. 136
Preskription enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Fråga om vad som krävs för att den som gör gällande anspråk på ersättning enligt en företagsförsäkring ska anses ha anmält detta i tid.
NJA 2019 s. 151
Tillstånd till prövning i hovrätt, särskilt förutsättningarna för gransknings- och prejudikatdispens.
NJA 2019 s. 160
När ett mål om vårdnad, boende och umgänge har överklagats avseende endast umgänge får motparten som huvudregel inte framställa yrkanden om vårdnad och boende efter överklagandetidens utgång.
NJA 2019 s. 167
Ett tolkuppdrag har ansetts vara av särskilt svår beskaffenhet och därför berättigat tolken till ersättning för förberedelsearbete utöver tolktaxan.
NJA 2019 s. 171
Klander av skiljedom. Fråga om domstols utgångspunkt för prövningen av skiljenämnds behörighet. Även fråga om ett handläggningsfels betydelse för att en skiljedom ska kunna upphävas.
NJA 2019 s. 195
Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet. Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen.
NJA 2019 s. 223
En nödvändig förutsättning för att en uppsägning av ett tomträttsavtal ska vara giltig är att fastighetsägaren anmäler uppsägningen till inskrivningsmyndigheten på en inskrivningsdag inom uppsägningstiden. En ytterligare förutsättning är att en sådan anmälan föranleder en anteckning i fastighetsregistret. Huruvida anteckningen förs in i registret före eller efter uppsägningstidens utgång saknar betydelse.
NJA 2019 s. 238
Straffvärde när den tilltalade mot en och samma målsägande har begått ett mycket stort antal grova våldtäkter mot barn och sexuella övergrepp mot barn.
NJA 2019 s. 251
Fråga om utformning av näringsförbud när tillfälligt näringsförbud gällt och fortsatt ska gälla.
NJA 2019 s. 259
En likvidator har under vissa förhållanden retentionsrätt för sin fordran på arvode i bankmedel som härrör från likvidationsbolaget.
NJA 2019 s. 271
Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader. Frågor om särskilda skäl och om vilka omständigheter prövningen i högre rätt av ett överklagat positivt förhandsbesked ska grundas på.
NJA 2019 s. 279
Omständigheten att en skrift framställts i tryckpress ska prövas som en processförutsättning vid talan enligt tryckfrihetsförordningen. Det är tillräckligt att det framstår som mer sannolikt att en skrift är framställd i tryckpress än att så inte är fallet.
NJA 2019 s. 294
Det utgör inte skyddande av brottsling att i polisförhör lämna falska uppgifter till förmån för någon som har gjort sig skyldig till ett brott, när uppgifterna endast kan påverka bevisläget mot den personen.
NJA 2019 s. 305
Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning när förbrottet bestått av ett bedrägeri som medfört att målsäganden betalat drygt 2,7 miljoner kr till fel konto.
NJA 2019 s. 316
Utvisning på grund av brott. Prövningen av om det föreligger synnerliga skäl för utvisning av en utlänning med lång vistelsetid i Sverige.
NJA 2019 s. 327
Efter huvudförhandlingen i ett brottmål beslutade rätten att dom skulle meddelas senare och att den tilltalade skulle bli kvar i häkte. Enligt anteckningar som sändes till parterna hade rätten i anslutning till förhandlingen också beslutat dom. Innan domen meddelades kompletterade rätten utredningen och tog på begäran av den tilltalade upp ny bevisning vid en fortsatt huvudförhandling. De ledamöter som deltagit vid huvudförhandlingen har ansetts inte vara jäviga att handlägga målet vid beslutet om komplettering eller vid en fortsatt huvudförhandling.
NJA 2019 s. 335
Domstols beslut om entledigande av styrelseledamot i stiftelse på grund av misskötsamhet.
NJA 2019 s. 347
I mål om sexualbrott mot barn ankommer det på åklagaren att på sedvanligt sätt styrka målsägandens ålder. Om folkbokföringsdatabasens uppgifter om målsägandens födelsetid kan ifrågasättas, måste åklagaren visa att uppgifterna grundas på ett tillfredsställande underlag eller lägga fram annan utredning som bekräftar uppgifterna.
NJA 2019 s. 377
Utlämning av unionsmedborgare för straffverkställighet i tredje land.
NJA 2019 s. 382
Klander av skiljedom. Fråga om ett handläggningsfel sannolikt har inverkat på utgången.
NJA 2019 s. 399
Airsoftvapen ska anses utgöra effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule.
NJA 2019 s. 406
Bevisbörda och beviskrav i mål om tilläggsavgift enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.
NJA 2019 s. 414
En resenär passerade spärrarna i tunnelbanan utan att ha en giltig biljett. Avsaknaden av biljett har inte ansetts ursäktlig i den mening som avses i 2 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.
NJA 2019 s. 423
En butiksägare som olovligen säljer varor med upphovsrättsligt skyddade motiv gör intrång i rättsinnehavarens ensamrätt till spridning också beträffande lagrade varor med likadana motiv, under förutsättning att även dessa är avsedda för försäljning.
NJA 2019 s. 438
Synnerliga skäl för prövningstillstånd när det finns grund för resning till men för den tilltalade.
NJA 2019 s. 445
En lokalhyresgäst har på grund av brist i nyttjanderätten, föranledd av ombyggnadsarbeten, ansetts ha rätt till nedsättning av hyran och senare även rätt till förtida uppsägning av hyresavtalet.
NJA 2019 s. 468
Återvinning av betalning av skuld (hyresbetalningar) enligt 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen har ansetts inte kunna ske från en betalningsmottagare som inte stod i ett direkt skuldförhållande till konkursgäldenären.
NJA 2019 s. 480
Parkeringsanmärkning. Tillämpning av 4 § lagen om felparkeringsavgift. 1. Den som sålt ett fordon till en köpare med falsk identitet, och som fått full betalning, har ansetts inte frånhänts fordonet genom brott. 2. Det förhållandet att säljaren - när den felaktiga registreringen av köparen tagits bort - har återregistrerats i vägtrafikregistret, har inte ansetts medföra att säljaren är att anse som ägare när någon ny överlåtelse inte har skett.
NJA 2019 s. 492
Mordbrand. Rubricering och straffvärdebedömning.
NJA 2019 s. 501
Bestämmelserna om prövningstillstånd i Högsta domstolen bygger i grunden på en avvägning, i vilken domstolen kan beakta inte bara frågan om prejudikatintresse utan även andra omständigheter. Att det finns förutsättningar för prövningstillstånd innebär inte att sådant tillstånd också ska beviljas. Det förhållandet att domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd i ett enskilt fall kan därför i sig inte utgöra ett rättegångsfel.
NJA 2019 s. 504
Erkännande av utländsk dom om fastställande av moderskap efter surrogatarrangemang.
NJA 2019 s. 522
I ett ärende om utlämning för såväl straffverkställighet som lagföring har den återstående straffverkställighetstiden understigit fyra månader. Utlämning för straffverkställighet har likväl ansetts kunna ske, om den som begäran avser samtidigt utlämnas för lagföring av annan gärning. Även fråga huruvida utlämning för lagföring kan ske när utredningen om gärningen enbart utgörs av en utländsk domstols beslut om efterlysning och ett åtal.
NJA 2019 s. 526
Återställande av försutten tid. Normal postgång är numera att ett brev delas ut inom två arbetsdagar från inlämningsdagen. Laga förfall kan därför anses föreligga om ett överklagande inte kommit fram i tid eller avskilts för domstolens räkning men har lämnats in för postbefordran minst tre arbetsdagar före angiven sista dag för överklagandet (jfr NJA 1985 s. 862).
NJA 2019 s. 531
CBD-olja som innehåller THC utgör en beredning enligt psykotropkonventionen och är därmed att anse som narkotika. Det strider inte mot legalitetsprincipen att anse oljan som narkotika vid tillämpning av narkotikastrafflagen, trots att den THC som finns i oljan härrör från laglig industrihampa.
NJA 2019 s. 544
En tidigare ostraffad person som har gjort sig skyldig till flera våldsbrott mot närstående har utvisats på grund av återfallsrisk.
NJA 2019 s. 553
Gränsdragningen mellan människorov och människorov som är mindre grovt. Även fråga om människorov konsumerar grov misshandel.
NJA 2019 s. 569
En uppgift i fastighetsregistrets inskrivningsdel kan rättas enbart om det vid en enkel jämförelse mellan beslutet om inskrivning, handlingarna i inskrivningsärendet och vad som tillförs i rättelseärendet, klart framgår att det föreligger en oriktighet.
NJA 2019 s. 577
I en författning hänvisades till en viss teknisk standard. Eftersom denna standard endast fanns tillgänglig på engelska har det ansetts stå i strid med den straffrättsliga legalitetsprincipen att döma för överträdelse av författningen (jfr "Laserpekaren II" NJA 2017 s. 157).
NJA 2019 s. 587
Ett beslut på en föreningsstämma i en vägsamfällighetsförening har upphävts på grund av brister i kallelseförfarandet.
NJA 2019 s. 600
En målsägande som för talan i samband med åtal för brott får ändra sitt ersättningsyrkande i högre rätt till följd av att åklagaren där justerat åtalet.
NJA 2019 s. 607
Fråga om kränkningsersättning vid bedrägeri.
NJA 2019 s. 611
Utlämning för lagföring. Hinder mot utlämning till Kina har ansetts föreligga enligt 7 § utlämningslagen. En utlämning till Kina har också ansetts vara oförenlig med artiklarna 2, 3 och 6 i Europakonventionen.
NJA 2019 s. 622
Tingsrätten på den ort där den skadegörande handlingen företogs eller skadan uppkom är behörig att pröva ett mål om ersättning enligt trafikskadelagen, även om talan förs mot det egna trafikförsäkringsbolaget.
NJA 2019 s. 629
Klagan över domvilla. En dom från mark- och miljödomstolen om upphävande av en detaljplan har undanröjts på grund av rättegångsfel när en fastighetsägare och en nyttjanderättshavare, vars intressen påverkats på ett påtagligt sätt av den av kommunen antagna planen, inte har fått tillfälle att yttra sig hos domstolen innan målet avgjorts.
NJA 2019 s. 638
Försäkringsförmedling. Ekonomisk rådgivning beträffande placering av kapital, som lämnats i samband med försäkringsförmedling avseende ingåendet av ett försäkringsavtal, har ansetts utgöra försäkringsförmedling (I). Utförande av förberedande arbete inför ingåendet av ett försäkringsavtal har ansetts omfattas av begreppet försäkringsförmedling, även om försäkringsförmedlaren inte haft någon avsikt att ingå ett verkligt försäkringsavtal (II).
NJA 2019 s. 668
Fråga om ansvar och påföljd för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt.
NJA 2019 s. 684
Ett rattfylleribrott med s.k. mopedbil bör, även när föraren har haft en alkoholkoncentration som överstiger 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften, som utgångspunkt anses vara av normalgraden om det inte utöver alkoholkoncentrationen föreligger försvårande omständigheter av betydelse för andras trafiksäkerhet.
NJA 2019 s. 693
Ersättning för rörelseskada vid uppsägning av lokalhyresgäst som bedrivit enskild näringsverksamhet.Vid beräkning enligt avkastningsvärdemetoden ska värdet av ägarens arbetsinsats beaktas.
NJA 2019 s. 704
Lagen om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga om var barnet hade hemvist omedelbart före tidpunkten för kvarhållandet.
NJA 2019 s. 721
Uppsåtsbedömningen vid olovlig körning.
NJA 2019 s. 731
Ett beslut om offentligt ackord enligt lagen om företagsrekonstruktion upphör att gälla om gäldenären går i konkurs innan beslutet har fått laga kraft.
NJA 2019 s. 741
Tingsrätten har i dom beslutat att en misstänkt skulle bli kvar i häkte på en häktningsgrund som denne inte fått yttra sig över vid förhandling. Detta har ansetts utgöra ett grovt rättegångsfel. Felet har inte läkts i hovrätten, eftersom förhandling där inte har hållits utan dröjsmål.
NJA 2019 s. 747
Upprepade fall av övergrepp i rättssak begångna mot samma målsägande under en tremånadersperiod. Varje gärning har ansetts vara ett särskilt brott enligt normalgraden. Fråga också om brottslighetens straffvärde.
NJA 2019 s. 765
Beviskrav och bevisvärdering i tvistemål om bättre rätt till utmätt lös egendom (I-III).
NJA 2019 s. 788
Fördelning av ansvarigheten mellan försäkringsbolag vid dubbelförsäkring. Det försäkringsbolag som har betalat ut ersättning till den försäkrade kan rikta krav mot ett annat försäkringsbolag trots att den försäkrade inte framställt anspråk på ersättning i tid enligt försäkringsavtalet med det andra bolaget.
NJA 2019 s. 802
Klagan över domvilla. Dom i dispositivt tvistemål, som grundats på omständighet som inte åberopats till stöd för den vinnande partens talan, har undanröjts och målet har återförvisats.
NJA 2019 s. 807
En bostadsrätt som sålts i befintligt skick har ansetts inte vara i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta (19 § första stycket 3 köplagen). När utgiften för att åtgärda vissa brister i bostadsrättslägenheten utgjort några procent av priset kan bostadsrätten anses felaktig bara om övriga omständigheter med stor tyngd talar för att fel föreligger.
NJA 2019 s. 826
Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen förutsätter att konkursansökningarna är samtidigt anhängiga vid konkursbeslutet.
NJA 2019 s. 837
Spelmissbruk kan i allvarliga fall ligga till grund för förvaltarskap.
NJA 2019 s. 845
Prövningen av ett enskilt anspråk i anledning av brott när åtalet har ogillats. Även frågor om bevisbörda och beviskrav när det har invänts att underskriften på ett avtal är förfalskad.
NJA 2019 s. 855
Ersättning enligt frihetsberövandelagen. En utgift är ersättningsgill om den har utgjort en nödvändig följd av själva frihetsberövandet.
NJA 2019 s. 866
Frågan om en avtalspart kan göra gällande miljöbalkens skadeståndsbestämmelser i stället för kontraktet ska avgöras utifrån avtalet och ytterst en tolkning av detta.
NJA 2019 s. 877
En advokats skadeståndsansvar gentemot sin klient. Särskilt fråga om aktsamhetsbedömningen.
NJA 2019 s. 909
Offentlig uppmaning att ge pengar eller annan egendom för vapeninköp till två terroristklassade organisationer via en öppen Facebooksida har bedömts vara straffbar, oavsett att organisationerna har varit parter i en väpnad konflikt. Brottet har ansetts vara av sådan art att fängelse normalt ska ådömas. Även fråga om kraven på en gärningsbeskrivning.
NJA 2019 s. 929
Kostnader för inhämtande av information via en databas har ansetts utgöra ersättningsgilla konkurskostnader enligt 14 kap. 1 § konkurslagen. Även fråga om en schablonberäkning kan godtas som underlag
NJA 2019 s. 941
Medansvar enligt aktiebolagslagen. Tidpunkt för uppkomsten av en förpliktelse ska bestämmas på samma sätt enligt 25 kap. 20 a § om ansvarets upphörande som enligt 18 § om ansvarstiden. En ny förpliktelse har ansetts inte uppkomma genom en förlikning, när denna enbart bekräftar eller i mindre omfattning materiellt ändrar den ursprungliga
NJA 2019 s. 951
Värdegränsen mellan stöld och ringa stöld vid butikstillgrepp går vid 1 250 kr.
NJA 2019 s. 959
Skriftligt fordringsbevis – inverkan på bevisbördans placering.
NJA 2019 s. 969
Erkännande av utländsk dom om fastställande av föräldraskap efter surrogatarrangemang.
NJA 2019 s. 978
Likvidators skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § aktiebolagslagen mot tredje man på grund av underlåtenhet att vid skifte av bolagets tillgångar avsätta pengar till betalning av tvistig skuld.
NJA 2019 s. 991
Svårigheter att få betalt kan utgöra skälig orsak för en boutredningsman att bli entledigad. Även fråga om rätt till förskott för utlägg.
NJA 2019 s. 1001
Tolkning av 6 kap. 2 § försäkringsavtalslagen vid delskada. En försäkringstagare har normalt inte rätt till ersättning beräknad utifrån reparationskostnad, om den kostnaden är högre än den minskning av egendomens dagsvärde som uppkommit till följd av försäkringsfallet.
NJA 2019 s. 1013
Fråga om ansvaret för att återställa en bostadsrättslägenhet efter en skada som har uppkommit såväl i lägenheten som i en annan del av huset.
NJA 2019 s. 1021
Riskbedömningen vid ett tillträdesförbud.
NJA 2019 s. 1032
Den tilltalade har dömts för narkotikabrott till fängelse i ett år. Det har inte funnits förutsättningar att i stället bestämma påföljden till skyddstillsyn i förening med fängelse.
NJA 2019 s. 1041
Straffrättens legalitetsprincip. Innehav av vapen för dödsbos räkning har ansetts inte kunna föranleda straffansvar för vapenbrott, när inte Polismyndigheten beslutat att vapnet ska lämnas in för inlösen eller förvaring.
NJA 2019 s. 1055
Om delägare till samägd egendom avtalar bort 3 § samäganderättslagen men inte sätter någon annan ordning för tvistlösning i bestämmelsens ställe, hindrar avtalet inte att en god man förordnas.
NJA 2019 s. 1064
Ersättning för kränkning samt ersättning för sveda och värk vid oaktsam våldtäkt.
NJA 2019 not 1
Australian Media Properties Pty Ltd (AMP) mot Bonnier International Magazines AB (BIM) angående resning.
NJA 2019 not 2
S.D. mot allmän åklagare angående häktning i ärende om utlämning, överklagande av beslut av Jönköpings tingsrätt den 30 januari 2019.
NJA 2019 not 3
Överklagande av O.F. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2019 not 4
Ansökan av Bosnien och Hercegovina om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2019 not 5
Ansökan av Islamiska republiken Iran om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2019 not 6
Ansökan av Republiken Turkiet om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2019 not 7
M.S. mot riksåklagaren angående resning.
NJA 2019 not 8
Ansökan av Republiken Kosovo om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2019 not 9
Ansökan av Republiken Albanien om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2019 not 10
Ansökan av Justitieministeriet i Republiken Serbien om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2019 not 11
J.O. mot riksåklagaren angående återställande av försutten tid.
NJA 2019 not 12
Ansökan av Republiken Nordmakedonien om prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2019 not 13
Överklagande av T.S. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2019 not 14
S.O. mot riksåklagaren angående avvisande av överklagande.
NJA 2019 not 15
Överklagande av A.G. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.