RH 1996:1
Tingsrätt har av förbiseende tagit upp tvistemål till handläggning enligt allmänna regler, trots att värdet av vad som yrkats uppenbart inte överstigit halva basbeloppet. Tingsrätten har ansetts böra i fortsättningen handlägga målet enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken.
RH 1996:2
Påföljden för grov förskingring och stöld avseende nästan en halv miljon kr har bestämts till fängelse.
RH 1996:3
Försäkringsgivare har som förstahandsgrund för sitt bestridande att utge ersättning anfört att försäkringstagaren inte har något försäkrat intresse. Det har ansetts att denna fråga inte är ett moment i vad försäkringstagaren skall visa genom sin lindrade bevisbörda att försäkringsfall inträffat utan en fråga om ett fristående förhållande för vilket normala beviskrav skall gälla.
RH 1996:4
I mål om ansvar för våldsamt upplopp har deltagare i folksamlingen ansetts ha anslutit sig till dess förehavanden. Det har härvid inte krävts att det kunnat visas att man som deltagare direkt främjat den våldsanvändning som förekommit.
RH 1996:5
Fråga - i lönegarantimål - om semesterersättning omfattas av 12 § första stycket förmånsrättslagen eller om det avseende sådan fordran räcker att ersättningen intjänats före konkursansökningen och står inne för det löpande eller närmast föregående intjänandeåret i enlighet med fjärde stycket samma paragraf för att omfattas av förmånsrätt och därmed av lönegarantin, har besvarats enligt det sistnämnda alternativet.
RH 1996:6
Frågan om en kommun kan försättas i konkurs har besvarats nekande.
RH 1996:7
Ställföreträdare för aktiebolag har enligt 77 a § uppbördslagen ålagts betalningsskyldighet för obetalda skatter och arbetsgivaravgifter. Sådan betalningsskyldighet har ansetts inte böra bli föremål för skuldsanering.
RH 1996:8
Vid bestämmande av underhållsskyldigs bidragsförmåga har vid beräkningen av hans månadsinkomst avdrag medgivits för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen utan iakttagande av gällande avdragsbegränsningar för sådana kostnader vid inkomsttaxeringen.
RH 1996:9
En part i ett indispositivt tvistemål har ansetts sakna rätt att överklaga ett beslut varigenom tingsrätt ogillat en begäran om att motpartens ombud och biträde enligt rättshjälpslagen skulle avvisas.
RH 1996:10
Fråga om påföljd för grov skadegörelse.
RH 1996:11
Förbehållsbelopp enligt 15 kap. 6 a § UB har bestämts utifrån gäldenärens egna uppgifter i fråga om han är sammanboende eller inneboende, när omständigheterna i övrigt inte föranleder till annan bedömning.
RH 1996:12
Vid köp av fast egendom har stämpelskatt fastställts på grundval av köpeskillingen. Därefter väcker köparen talan mot säljaren och yrkar nedsättning av köpeskillingen. Målet förliks varvid köpeskillingen sätts ned. Av köparen framställt yrkande om nedsättning av stämpelskatten har avslagits.
RH 1996:13
Omprövning enligt 28 § skuldsaneringslagen. Fråga om omprövningen även kan omfatta nedskrivningsprocenten.
RH 1996:14
Bilförare som iakttagit stopplikt men brustit i uppmärksamhet innan hon körde ut på europaväg - vilket orsakade en kollision - har dömts för vårdslöshet i trafik.
RH 1996:15
Skuldsanering vägrad då gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden var sådana att det inte kunde anses skäligt att bevilja skuldsanering.
RH 1996:16
Förmånsrätt för hyresfordringar ansågs utgå i all egendom som omfattades av företagshypotek, enär omständigheterna inte gav vid handen att mer än en verksamhet förelegat.
RH 1996:17
Genom en s.k. investorleasingaffär förvärvade en investor en stordator från en databroker. Leverantören av datorn, som i avtal med databrokern förbehållit sig äganderätt till datorn, har i tvist om bättre rätt till datorn ansetts kunna göra förbehållet gällande i förhållande till investorn.
RH 1996:18
Fråga om ansvar för vållande till kroppsskada. Även fråga om arbetstagares ansvar.
RH 1996:19
Synnerliga skäl har ansetts föreligga att bestämma påföljden till fängelse för en 17-årig yngling som gjort sig skyldig till mened.
RH 1996:20
Ett ombud har förklarats obehörig att tillsvidare brukas som ombud vid hovrätten. Fråga om han på grund därav jämväl skall anses olämplig som ombud vid tingsrätten.
RH 1996:21
En konkursförvaltares arvode har satts ned med hänsyn till att han gett in konkursbouppteckning, förvaltarberättelse och första halvårsberättelse för sent.
RH 1996:22
En person som åtalats för olovlig körning har bestritt ansvar på grund av bristande uppsåt, under påstående att han inte fått del av den länsrättsdom varigenom hans körkort återkallats. Att en länsrätts dom delges den tilltalade enligt reglerna om förenklad delgivning, till följd varav något direkt bevis om att han fått del av domen inte föreligger, har inte i och för sig ansetts medföra att ansvar för uppsåtligt brott är uteslutet. I det aktuella fallet var det dock inte utrett att den förenklade delgivningen gått till på föreskrivet sätt, varför åtalet ogillades.
RH 1996:23
Påföljden för uppsåtligt brott mot förbudet mot att inneha kniv på allmän plats bör, när det gäller moraknivar eller större knivar, i normalfallet föranleda ett dagsbotsstraff som inte stannar vid minimiantalet dagsböter.
RH 1996:24
En polisman ingrep tillsammans med en kollega mot en person, som hade gjort sig skyldig till olaga intrång, genom att med bil föra bort denne en längre sträcka från platsen för brottet. Polismannen, som liksom kollegan hade dömts av tingsrätten för olaga frihetsberövande, dömdes av hovrätten för tjänstefel. Även fråga om tillämpningen av 51 kap. 23 a § beträffande kollegan.
RH 1996:25
Sedan köpeavtal om överlåtelse av tomträtt underskrivits har säljaren inte längre ägt rätt att utan särskild överenskommelse härom upplåta lägenheter med hyresrätt.
RH 1996:26
Hyresgäster, som inte fått några hyresavier eller annan information om det nya hyresbeloppet, har förpliktats betala dröjsmålsränta för hyreshöjningarna inte från respektive förfallodag utan först från den senare tidpunkt, då de fått kännedom om den rätta månadshyran.
RH 1996:27
Om konkursförvaltare av egna medel gottgjort eller skall gottgöra ett sakkunnigt biträde, har ersättningen till biträdet ansetts ingå i det allmänna förvaltararvodet och skola prövas vid bestämmandet av detta.
RH 1996:28
Olaga hot bedömt som grovt brott.
RH 1996:29
Narkotikabrott bestående i innehav av 8,97 g amfetamin har ansetts som ringa.
RH 1996:30
Fråga om påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning och mutbrott. Även fråga om huruvida mutbrottet var att anse som grovt.
RH 1996:31
Mellan en fastighetsägare och staten har träffats avtal om uthyrning av bostadslägenheter, som för Länsarbetsnämndens räkning skulle användas som lokaler för kontorsändamål. Lägenheterna kom emellertid faktiskt att användas som bostäder för Länsarbetsnämndens elever i AMS-utbildning. De regler som gäller för lokalhyra har ansetts skola tillämpas på hyresförhållandet, i följd varav bestämmelserna i 12 kap. JB om bostadshyresgästs rätt till förtida uppsägning inte gällde.
RH 1996:32
Mångfaldigande av s.k. pressklippstidning och spridning av denna i ca 30 exemplar till olika förvaltningar inom en kommun ansågs inte ha skett för enskilt bruk. Den ansvarige har dömts för brott mot upphovsrättslagen.
RH 1996:33
Skuldsanering har förklarats omfatta också en fordran på skadestånd i anledning av brott och givits det innehållet att gäldenären befriats helt från den med skadeståndsfordringen följande betalningsskyldigheten.
RH 1996:34
I kravet på att gäldenären, för att beviljas skuldsanering, gör ansträngningar för att fullgöra sina förpliktelser ligger att denne skall aktivt söka arbete och stå till arbetsmarknadens förfogande. Vilka ansträngningar som kan och bör krävas av den enskilde gäldenären måste dock avgöras utifrån vad som kan anses rimligt mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid en totalbedömning har sämre möjligheter att söka arbete under vissa utlandsvistelser inte tillmätts den betydelsen att de skall medföra att en skuldsanering inte är skälig.
RH 1996:35
Påföljden för vårdslöshet i trafik - bestående i att en personbil fördes på trottoaren förbi en parkerad taxibil, som varit i färd med att släppa av skolbarn - har bestämts till 60 dagsböter.
RH 1996:36
Kronofogdemyndigheten hade uppskattat ett ungefärligt värde på gäldenärens fastighet och därefter avslagit ansökan om skuldsanering med motiveringen att en värdeökning av fastigheten skulle komma att äga rum inom den femåriga skuldsaneringstiden och att det därför inte var skäligt att bevilja skuldsanering. Detta ansågs inte vara tillräckligt skäl för avslag och ärendet återförvisades.
RH 1996:37
En arbetstagare har inte, fastän lönegarantilagen av hovrätten i målet befunnits strida mot gällande EG-direktiv, ansetts kunna grunda sin talan mot staten om att utfå lönefordran enligt lönegarantilagen direkt på direktivet.
RH 1996:38
I samband med överlåtelser av aktier i ett bolag hade två personer var för sig blivit bundna av en konkurrensklausul som förbjöd dem att själva eller genom annan person bedriva med bolaget konkurrerande verksamhet. Till klausulerna hade kopplats skyldighet att betala vite. De båda bildade ett handelsbolag som kom att bedriva verksamhet i strid med konkurrensklausulerna. En tvist mellan säljarna och köparen förliktes genom ett nytt avtal i vilket en konkurrensklausul togs in. Denna gällde för - förutom de två personerna - även deras handelsbolag. Vitesklausulerna enligt de båda tidigare avtalen skulle fortfarande gälla för de två personerna. - Köparen av bolaget väckte talan mot de båda personerna och deras handelsbolag på grund av upprepade brott, avseende försäljning vid flera tillfällen under en viss tidsperiod, mot konkurrensklausulen i det sistnämnda avtalet. - Hovrätten fann inte att de upprepade försäljningarna kunde anses utgöra mer än ett enda brott mot konkurrensklausulen. - H...
RH 1996:39
Hyresnämndsmål. Fastighetsägarens vägran att lämna ut information med avseende på hyresgäster och kontraktsvillkor för befintliga hyresförhållanden i fastigheten utgör inte en sådan brist som avses i 7 § andra stycket ombildningslagen.
RH 1996:40
Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ärende som myndigheten överlämnat till tingsrätten enligt 21 § lagen om skuldsanering då nya uppgifter angående sökandens ekonomi framkommit under tingsrättens handläggning. Hovrätten har upphävt tingsrättens beslut och visat målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.
RH 1996:41
Fråga om tillämpning av 7 kap. 31 § jordabalken.
RH 1996:42
Straffvärde och påföljd vid grov förskingring.
RH 1996:43
Part, som vid tingsrätten fört fastställelsetalan rörande ett hyresförhållandes bestånd jämte förpliktelse för hyresvärden att utge vissa förfallna hyresbelopp, har i hovrätten - sedan hyresförhållandet upphört - ändrat sin ursprungliga fastställelsetalan till att i första hand utgöra fullgörelsetalan avseende samtliga vid tiden för hovrättens huvudförhandling förfallna hyresbelopp. Yrkandet har avvisats såsom otillåten ändring av talan i högre instans.
RH 1996:44
Bestämmelserna om häktning har ansetts inte vara tillämpliga vid talan jämlikt 28 kap. 8 § brottsbalken om undanröjande av skyddstillsyn.
RH 1996:45
Ett överklagande anlände till tingsrättens lokaler sista dagen för överklagande i ett kuvert ställt till åklagarmyndigheten men med angivande av tingsrättens adress. Försändelsen överlämnades oöppnad till åklagarmyndigheten, varifrån den vidarebefordrades till hovrätten med ankomst dagen efter överklagandetidens utgång. Överklagandet har ansetts inte vara inkommet i rätt tid (jfr RH 1991:3).
RH 1996:46
Skuldsanering har ej beviljats gäldenär, som under de senaste tre åren inte erlagt någon betalning till sina borgenärer, trots att han under denna tid haft ekonomiska förutsättningar för det. Vid skälighetsbedömningen har även beaktats att gäldenären, då han försökt få till stånd en uppgörelse med borgenärerna, inte berättat om sina verkliga inkomster.
RH 1996:47
Uppdragstagare som mot betalning utfört besiktning av en fastighet inför ett köp har ansetts skadeståndsskyldig med hänsyn till brister i redovisningen av besiktningsresultatet.
RH 1996:48
En exekutionstitel som ålägger ett bolag betalningsskyldighet kan ligga till grund för verkställighet mot ett annat bolag, vari det förstnämnda bolaget uppgått genom fusion.
RH 1996:49
Skuldsanering ansågs inte utesluten redan på grund av att fordringar på skadestånd på grund av brott ingick bland skulderna. Därvid beaktades särskilt skuldernas ålder och gäldenärens personliga förhållanden samt det förhållandet att gäldenären gjort avbetalningar även på de skulder som avsåg skadestånd.
RH 1996:50
Adoption av barn under 18 år vars moder avlidit och vars fader är utan del i vårdnaden men för vilken särskilt förordnad vårdnadshavare saknas har ansetts kunna ske utan sådant samtycke som avses i 4 kap. 5 a § föräldrabalken.
RH 1996:51
Utländsk medborgare på tillfälligt besök i Sverige har gjort sig skyldig till ett flertal stölder här. Varken gärningarnas straffvärde eller art har ansetts motivera en frihetsberövande påföljd.
RH 1996:52
Innehav av handikappanpassad bil, värd 44 000 kr, har inte ansetts utgöra hinder mot skuldsanering.
RH 1996:53
Fråga, i mål om försök till mordbrand, om försökspunkten är uppnådd.
RH 1996:54
Försäkringstagare som tecknat två försäkringsavtal, det ena i egenskap av konsument och det andra i egenskap av ställföreträdare för ett bolag, har yrkat ersättning för vid ett och samma brottstillfälle stulen egendom enligt stöldmomenten i båda försäkringarna. Det starkare beviskrav som gäller för försäkringsfall enligt företagsförsäkring har med hänsyn till omständigheterna ansetts böra tillämpas även för försäkringsfall enligt hemförsäkringen.
RH 1996:55
Bilförare, som underlåtit att iaktta väjningsplikt vid utfart in på huvudled, har dömts för vårdslöshet i trafik.
RH 1996:56
Åklagaren har, sedan mer än tio år förflutit från det att påstått grovt skattebedrägeri fullbordats, justerat gärningsbeskrivningen från att ha avsett s.k. passivt skattebedrägeri till att avse s.k. aktivt sådant. Den justerade gärningsbeskrivningen har inte ansetts kunna innefattas av den ursprungliga och då justeringen har skett efter det att preskriptionstiden för brottet löpt ut, har åtalet ogillats.
RH 1996:57
Kravet på s.k. kvalificerad insolvens har inte ansetts uppfyllt beträffande en gäldenär med en månadsinkomst om 13 849 kr och skulder om ca 273 000 kr.
RH 1996:58
En domare, som tidigare har deltagit i avgörandet av ett tvistemål, har ansetts jävig att efter målets återförvisning från högre rätt på nytt delta i avgörandet av målet.
RH 1996:59
I ett ärende om skuldsanering hade det varken hos kronofogdemyndigheten eller tingsrätten hållits muntlig förhandling. Av gäldenärens inlagor till tingsrätten och hovrätten framgick att han hade begärt att vid tingsrätten få framföra synpunkter i ärendet vid en förhandling. Hovrätten har med tillämpning av artikel 6 punkt 1 i Europakonventionen undanröjt tingsrättens beslut och visat ärendet åter för erforderlig behandling.
RH 1996:60
Tingsrätten dömde en banktjänsteman för grov förskingring till villkorlig dom. Hovrätten ändrade påföljden till fängelse.
RH 1996:61
Ett antal anställda vid ett kommunalt daghem har i brev till förvaltningsledningen kritiserat sin närmaste chef. Uppgifterna i brevet har, med hänsyn till att de lämnats till högre chef, inte ansetts vara ägnade att utsätta den klandrade för andras missaktning och således inte utgjort förtal.
RH 1996:62
Att meddela utslag i mål om betalningsföreläggande utan att fästa avseende vid ett bestridande som har gjorts av ombud, som inte företedde fullmakt, har bedömts som grovt rättegångsfel.
RH 1996:63
En gäldenär med skulder om ca 623 000 kr, varav 440 000 kr solidariskt med hustrun, har inte ansetts ha rätt att förbehålla sig en bostadsrätt med ett uppskattat marknadsvärde om ca 280 000 kr. Skuldsanering har inte beviljats.
RH 1996:64
Omkörning, vid vilken bilföraren kommit över i den mötande trafikens körfält med sammanstötning med mötande personbil som följd, har bedömts som vårdslöshet i trafik även enligt den lydelse 1 § 1 st trafikbrottslagen har från den 1 januari 1995.
RH 1996:65
En anställd vid ett bolag har ansetts ha ett sådant inflytande över bolaget att han vid en allmän skälighetsbedömning inte kunnat beviljas skuldsanering.
RH 1996:66
Dödsbo, för vilket advokat förordnats som boutredningsman, har ansetts sakna behov av biträde enligt rättshjälpslagen. Inte heller har behov av andra förmåner enligt rättshjälpslagen ansetts föreligga.
RH 1996:67
Frågan om bilist har kunnat förlita sig på gul kantmarkering vid parkering framför ett övergångsställe. (I och II.)
RH 1996:68
Sedan tilltalad har uteblivit från huvudförhandling i hovrätten utan att laga förfall har ansetts föreligga, har hans överklagande förklarats förfallet. Fråga om samma domare, som fattat detta beslut, har varit jäviga när det gäller prövningen av den tilltalades ansökan om målets återupptagande.
RH 1996:69
Fråga om ansvar för s.k. dödshjälp. Ett åtal för dråp har ogillats eftersom den åtalades handlande inte inneburit annat än att hon möjliggjort för annan person att vidta de åtgärder som ledde till den personens död.
RH 1996:70
Fråga om svensk domstols behörighet att i äktenskapsmål med internationell anknytning pröva frågor om vårdnad, umgänge, rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden och underhåll. Tillika fråga om litispendens.
RH 1996:71
Fråga om tillämpligt taxeringsvärde vid fastställande av jämförelsevärde enligt 9 och 11 §§ stämpelskattelagen.
RH 1996:72
I mål om skuldsanering har förelegat sådana svårigheter att göra en någorlunda säker prognos avseende sökandens förmåga att inom en överskådlig tid betala sina skulder, att förutsättningar saknats för att bevilja honom skuldsanering.
RH 1996:73
I ett mål om fordran på grund av borgensförbindelse har invändning gjorts om förfalskning av borgensmannens underskrift. Bevisbördan för att borgensmannen faktiskt undertecknat borgensförbindelsen har ansetts åvila den som gör gällande förbindelsen.
RH 1996:74
Fråga om advokat är berättigad till ersättning enligt helgförhandlingstaxa för arbete med en överklagandeskrift som utförts under helg har besvarats nekande när saken inte förefaller ha varit brådskande.
RH 1996:75
Kommun har inte ansetts kunna försättas i konkurs.
RH 1996:76
Fråga om eget uttag i aktiebolag kan vara att anse som förskingring. Vidare fråga om möjlighet förelåg för hovrätten att, oaktat innehållet i 51 kap. 23 a § rättegångsbalken, beakta preskription till undvikande av att påföljd oriktigt ådömdes.
RH 1996:77
En banks kostnad för krisgruppsarbete i anledning av ett bankrån har, mot bakgrund av de skyldigheter som åligger en arbetsgivare enligt arbetsmiljölagstiftningen, ansetts vara en ersättningsgill skada.
RH 1996:78
I mål angående kontrollavgift vid olovlig parkering ifrågasatte bilägaren parkeringsbolagets rätt att i stället för markägaren kräva betalning med kontrollavgift. Eftersom parkeringsbolaget inte företedde någon bevisning om att bolaget hade övertagit markägarens rätt att ta ut kontrollavgift och bilägarens invändning inte kunde lämnas utan avseende ogillades parkeringsbolagets talan.
RH 1996:79
Förverkande enligt ordningslagen av vapen värt 5 000 kr har ansetts skäligt.
RH 1996:80
Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ett ärende som myndigheten överlämnat till tingsrätten enligt 21 § skuldsaneringslagen. Hovrätten har undanröjt tingsrättens beslut.
RH 1996:81
Tillämpning av bestämmelsen i 34 § 1 st. 4. rättshjälpslagen om s.k. intresseprövning på grund av bevisläget i målet.
RH 1996:82
Åtal för skadegörelse - bestående i att en 15-årig yngling och hans gängkamrater krossat bl.a. fönsterrutor på sina antagonisters föreningslokal - har bifallits enär gärningen ansågs ha utförts gemensamt och i samförstånd; detta trots att det inte kunnat utrönas vilka de övriga ynglingarna var. Tillika fråga om jämkning av skadestånd.
RH 1996:83
Kronofogdemyndigheten har ansetts äga rätt att utan lagstöd fatta ett interimistiskt beslut om förordnande av syssloman och beslutet har befunnits vara inte endast av förberedande karaktär till följd varav gäldenären haft rätt att överklaga beslutet.
RH 1996:84
Svensk domstol har inte ansetts behörig att pröva en talan mot en utländsk medborgare med hemvist utomlands om underhållsbidrag till ett barn som är folkbokfört i Sverige men utländsk medborgare och bosatt stadigvarande utomlands.
RH 1996:85
En man, som för andra gången fällts till ansvar för värnpliktsbrott, har ådömts kortare fängelsestraff än normalt, eftersom en - visserligen beroende på honom själv - ovanligt lång tid förflutit mellan brott och dom.
RH 1996:86
Svensk domstols behörighet att handlägga en tvist där 10 kap. 3 § rättegångsbalken åberopats till stöd för rättens behörighet har avgjorts med tillämpning uteslutande av Luganokonventionens behörighetsregler. Tillika fråga om svarandena haft sitt hemvist i Sverige.
RH 1996:87
Vid tolkning av begreppet "barn" i 16 kap. 10 a § brottsbalken har den av Sverige tillträdda FN-konventionen om barnets rättigheter tillagts betydelse. Tillika fråga om innebörden av det i samma lagrum angivna kravet på spridning, av begreppet "sexuellt våld eller tvång" i 16 kap. 10 b § brottsbalken och om påföljden för barnpornografibrott.
RH 1996:88
Samäganderätt till egendom efter bodelning och äktenskapsförord mellan makar.
RH 1996:89
Fråga om hovrätten får avgöra mål utan huvudförhandling då överklagandet endast avser längden av det alternativa fängelsestraff som tingsrätten angett enligt 28 kap. 6 a § första stycket brottsbalken för tilltalad som ådömts skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
RH 1996:90
Påföljden för snatteri i butik av en vara värd 86 kr har bestämts till dagsböter, ej penningböter.
RH 1996:91
Kvinna, som inrest till Sverige, har vid inresan sanningslöst uppgivit att två personer var hennes barn samt att hon var gift med en tredje person. Talan av kvinnan om fastställande att hon inte är moder till barnen och inte gift med mannen har avvisats.
RH 1996:92
Bilförare som under färd på europaväg i hög hastighet tillfälligt ägnat uppmärksamhet åt föremål i bilen med följd att bilen kommit över i den mötande trafikens körfält - vilket orsakat en sammanstötning med en mötande bil - har dömts för vårdslöshet i trafik.
RH 1996:93
Gäldenären har ansetts vara skyldig att, vid de försök till uppgörelse med borgenärerna som förutsätts ha skett innan skuldsanering kan komma ifråga, klarlägga sin ekonomiska situation för alla berörda borgenärer och inte blott ha framställt önskemål om avbetalning hos vissa borgenärer.
RH 1996:94
Fråga i mål om försäkringsersättning om beviskrav för att bilen stulits när bilen inte återfunnits.
RH 1996:95
Fråga om tolkningen av begreppet näringsidkare i skuldsaneringslagen.
RH 1996:96
A var anställd av ungdomsorganisationen B för att organisera ett ungdomsläger. A skrev på ett kontrakt angående hyra av tält mellan tältuthyrningsföretaget C och B. C överlät sedan sin fordran på grund av hyreskontraktet på en bank. Banken sände över överlåtelsehandlingen till B, där denna togs emot av A som skrev på handlingen. B erlade sedermera betalning till C för en faktura avseende hyra av tälten som C tillställt B. - Hovrätten fann, dels att A inte varit behörig att på B:s vägnar ta emot överlåtelsehandlingen, dels att B varit i god tro angående C:s rätt att uppbära betalning.
RH 1996:97
Påföljd för grovt sjöfylleri och vållande till kroppsskada har på grund av brottets art bestämts till fängelse.
RH 1996:98
En ansökan av en kvinna (uppgiven sambo) att få bo kvar i en bostad till dess bodelning har förrättats har avvisats, när bodelningen var föranledd av att den andre sambon avlidit. - Den avlidnes dödsbo har i hovrätten utan yrkande befriats från skyldigheten att ersätta kostnaden för kvinnans rättshjälp vid tingsrätten.
RH 1996:99
Ställföreträdaren för ett bolag har strax innan bolaget försattes i konkurs betalat en leverantörsskuld som var förfallen till betalning och därigenom befriats från ett personligt borgensåtagande gentemot borgenären. Fråga i målet om ställföreträdaren handlat i sådant otillbörligt syfte som avses i 11 kap. 4 § första stycket andra meningen brottsbalken.
RH 1996:100
Fråga om en person genom s.k. passiv rökning av cannabis kan uppnå sådana koncentrationer av tetrahydrocannabinolsyra i urinen som normalt föranleder ansvar för narkotikabrott.
RH 1996:101
Hantering av sammanlagt 260 kg respektive 329 kg kat har bedömts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen. Långa fängelsestraff har ådömts.
RH 1996:102
Allmän skälighetsbedömning av ansökan om skuldsanering beträffande gäldenär med skulder om närmare 3,5 miljoner kr. Fråga om betydelsen av att beloppet huvudsakligen härrörde från misslyckade värdepappersaffärer samt av den ekonomiska situationen för övriga medlemmar i gäldenärens familj. Skuldsanering har inte beviljats.
RH 1996:103
Hyresnämndsmål. Löfte till hyresgästen att i framtiden få överlåta hyresrätten till en son är en förmån som inte omfattas av besittningsskyddsreglerna i 12 kap. 46 § jordabalken och som därför inte kan tillmätas någon särskild betydelse i en förlängningstvist.
RH 1996:104
Hyresnämndsmål. I mål angående förlängning av hyresavtal har hovrätten funnit att en person som dömts till långvarigt frihetsstraff har behov av sin lägenhet under permissioner och därefter vid frigivandet. Med hänsyn härtill har den dömdes intresse av att få behålla hyresrätten ansetts väga tyngre än hyresvärdens önskan att få lägenheten friställd för att kunna lämna den till bostadsförmedlingen.
RH 1996:105
Hyresnämndsmål. Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt har hos hyresnämnden ansökts, av hyresgästen att bostadsrättsföreningen skall föreläggas upplåta lägenheten med bostadsrätt, och av bostadsrättsföreningen att hyresavtalet skall upphöra. Frågan om upplåtelseföreläggande har ansetts böra avgöras först sedan förlängningsfrågan blivit slutligt avgjord.
RH 1996:106
Hyresförhandling enligt förhandlingsordning har ansetts avslutad och hyresvärden berättigad att hänskjuta tvisten till hyresnämnden, fastän protokoll från sammanträdet för förhandlingen inte justerats.
RH 1996:107
Hyresnämndsmål. Kommunen hyr en lokal, som inretts med bostadslägenheter, vilka i sin tur hyrs ut till personer med vårdbehov. Hyresförhållandena har ansetts vara sådana andrahandsupplåtelser som omfattas av 12 kap. 55 d § jordabalken. Hyran -- samma hyra som kommunen erlägger till hyresvärden som lokalhyra -- har bedömts som oskälig och kommunen har ålagts återbetalningsskyldighet.
RH 1996:108
Hyresgästen sade upp hyresavtalet för villkorsändring enligt 12 kap. 58 a § jordabalken. Hyresvärden accepterade inte villkorsändringen inom den angivna acceptfristen. Det förhållandet att hyresgästen därefter i den till hyresnämnden ställda medlingsansökningen vidhöll den begärda villkorsändringen har inte ansetts innebära att hyresgästen avgett ett nytt, i avtalsrättslig mening bindande anbud.
RH 1996:109
Preskriptionstiden i 12 kap. 61 § jordabalken beträffande andrahandshyresgästs fordringsanspråk mot förstahandshyresgästen har ansetts börja löpa vid den tidpunkt då andrahandshyresgästen lämnade lägenheten och inte vid en tidigare tidpunkt då förstahandshyresgästens hyresavtal med hyresvärden upphörde på grund av förlikning.
RH 1996:110
Om i en allmän domstol pågår mellan parter mål om rätt till umgänge med ett barn kan talan om vårdnad om samma barn inte prövas i särskild rättegång vid annan allmän domstol.
RH 1996:111
A och B har gått i borgen såsom för egen skuld för lån som ett aktiebolag tagit i en bank. Krediten har sedermera höjts vid två tillfällen. A och B har kvarstått som borgensmän. A och B har utgjort styrelsen för bolaget och tecknat dess firma. De har jämväl ägt samtliga aktier och aktivt arbetat i dess rörelse. Bolaget har sålunda varit ett s.k. fåmansbolag. Frågan i målet har varit om preskriptionsavbrott avseende borgensåtagandet skett. A och B har ansetts ha erkänt sitt eget borgensansvar genom att de använt checkar för bolagets räkning och sålunda utnyttjat krediten. Preskriptionstid har ansetts böra räknas från dagen för de nya kreditavtalen. Preskriptionsavbrott har även ansetts ha skett genom att engagemangsspecifikationer med uppgift om fordran och ränta sänts till bolaget genom A och B.
RH 1996:112
Fråga om den processledning som bör vidtas innan en stämningsansökan avvisas med stöd av 42 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken när käranden genom avvisningsbeslutet kan komma att lida en rättsförlust.
RH 1996:113
A fick kännedom om att C hade behov av en telefonväxel med viss kapacitet. A tog kontakt med B, vilket ledde till en överenskommelse som sedermera manifesterades i en av B utfärdad skrift. B bekräftade där överenskommelsen och utlovade att A skulle erhålla viss anvisningsprovision. Cirka fem månader därefter offererade B en växel till C, men offerten ledde inte till någon beställning. Härefter annullerade B överenskommelsen med A. Cirka två år senare köpte C en växel av B. -- Annulleringen ansågs sakna rättsverkan och orsakssamband ansågs föreligga mellan A:s anvisning och köpeavtalet, till följd varav A ansågs ha rätt till provision.
RH 1996:114
Styrelseledamöters ansvar enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen. Fråga om vilka krav som kan ställas på s.k. kontrollbalansräkning och hänskjutande av likvidationsfrågan till bolagsstämman. Tillika fråga om bevismedel när det gäller att visa att kapitalbristen hävts inom rådrumsfristen.
RH 1996:115
Den som godkänts som advokat i något annat EG-land är enligt 8 kap. 9 § rättegångsbalken jämställd med svensk advokat när han eller hon tillhandahåller advokattjänst i Sverige. Till jämställdheten hör även att utländsk advokat måste uppfylla de lämplighetskrav som ställs på offentlig försvarare med stöd av 21 kap. 5 § rättegångsbalken.
RH 1996:116
I entreprenadtvist hävdar den ena parten att fast pris avtalats medan motparten hävdar att uppdraget skett på löpande räkning. Fråga om hur bevisbördan skall placeras mellan parterna.
RH 1996:117
Rättegångsbalken ger inte uttryckligen någon möjlighet att anslutningsvis föra talan mot ett tingsrättsbeslut. Inte heller kan bestämmelserna beträffande domar tillämpas analogt för beslut i detta avseende.
RH 1996:118
De personliga förhållandena i form av psykisk ohälsa har ansetts konstituera sådant klart undantagsfall att påföljdsformen villkorlig dom kunnat väljas.
RH 1996:119
Preskription av bokföringsbrott har räknats från den tidpunkt då skyldigheten först åsidosatts.
RH 1996:120
Regelmässigt får det anses ingå i en försvarares rätta fullgörande av sitt uppdrag att villfara en häktad huvudmans begäran om ett besök, även om försvararen inte i förväg får veta skälet till denna begäran och således inte kan bedöma om besöket är i strikt mening nödvändigt för att utföra huvudmannens talan i brottmålet. I det nu aktuella målet har huvudmannen vid upprepade tillfällen krävt att försvararen skulle komma på personligt besök. Dessa besök har sedermera befunnits ha varit motiverade främst av kurativa skäl. Ersättning för dessa besök har inte lämnats.
RH 1996:121
Fråga om vilket stöd domstol bör kräva för en advokats invändning att hinder mot editionsföreläggande föreligger.
RH 1996:122
Leverantör, som med en agent träffat avtal med skiljedomsklausul, har mot reverser beviljat agenten lån. Genom att väcka talan vid allmän domstol mot agenten har leverantören gått miste om befogenheten att göra skiljeavtalet gällande i fråga om kvittningsfordran angående agenten tillkommande provision enligt avtalet.
RH 1996:123
Skuldsanering har inte beviljats gäldenär på grund av att det varit för tidigt att göra en tillräckligt säker prognos avseende gäldenärens betalningsförmåga.
RH 1996:124
Ansvar för innehav, försäljning m.m. av sprit som varit föremål för varusmuggling. Frågor bl.a. om rubricering, påföljd och förverkande av värde av försåld sprit.
RH 1996:125
Fråga om ännu icke förfallna studiemedel skulle omfattas av en skuldsanering besvarad nekande.
RH 1996:126
Ett målsägandebiträde som förordnats vid tingsrätten har ansetts inte ha kvar sin behörighet som sådant biträde i den situationen att tingsrätten lämnat åtal och skadeståndsanspråk utan bifall och åklagaren valt att inte överklaga tingsrättens dom.
RH 1996:127
Åtgärd efter det att brottet fullbordats har inte ansetts kunna kvalificera detta som stöld i stället för snatteri.
RH 1996:128
Innebörden av uttrycket "använda bilbältet" i vägtrafikkungörelsen.
RH 1996:129
En ensamstående 37-årig kvinna med ett minderårigt barn och en inkomst om drygt 11 000 kr i månaden hade skulder om drygt 300 000 kr. Skuldsanering beviljades inte eftersom det kvalificerade insolvensrekvisitet för skuldsanering inte ansågs föreligga.
RH 1996:130
Fråga om köpare av en fastighet reklamerat fel i fastigheten inom skälig tid efter det att de märkt eller borde ha märkt felet.
RH 1996:131
Om den ena maken är död och den efterlevande skall klandra förrättad bodelning skall dennes talan riktas mot den avlidnes dödsbodelägare personligen och inte mot dödsboet.
RH 1996:132
Utlänning har vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väckts. Synnerliga skäl har ändock ansetts föreligga för utvisning.
RH 1996:133
Straffansvar för dataintrång är uteslutet om gärningen i fråga är belagd med straff i brottsbalken.
RH 1996:134
Fråga om grunderna för bestämmande av arvode till förvaltare i konkurs.
RH 1996:135
Fråga vid utmätning om betydelsen av gäldenärens invändningar om att betalningsskyldigheten har fullgjorts av någon annan och att han väckt negativ fastställelsetalan mot borgenären i angivna hänseende.
RH 1996:136
Fastighetsmäklares skadeståndsansvar i fall då det vid köpeförhandling aktualiseras fråga om köpet bör villkoras.
RH 1996:137
Hyresnämndsmål. Fråga om vilka ombyggnadsåtgärder som krävs i ett hus för att dessa skall medföra att huset skall anses undergå större ombyggnad enligt bestämmelserna i 12 kap. 46 § första stycket 4 jordabalken.
RH 1996:138
Hyresnämndsmål. I mål om fastställelse av hyra enligt 12 kap. 55 § jordabalken har den fordrade hyran - såvitt avsåg däri ingående överenskomna ersättningar för boendeinflytande- och trivselmedel om tillhopa 21 kr i månaden - inte ansetts skälig för de hyresgäster som inte omfattades av en förhandlingsordning med hyresgästföreningen.
RH 1996:139
Överlåtelse av bidrag som sökts men ännu ej beviljats har, när denuntiation skett, ansetts ha fått giltighet gentemot tredje man i och med att bidraget beviljats.
RH 1996:140
Fråga om inte förfallna studieskulder skulle omfattas av skuldsanering har besvarats nekande. Med hänsyn till övriga skulders begränsade storlek har det inte ansetts skäligt att bevilja skuldsanering.
RH 1996:141
Tingsrätts beslut att vilandeförklara mål om utfående av försäkringsersättning i avvaktan på att förundersökning angående misstänkt försök till försäkringsbedrägeri slutförts har undanröjts eftersom det ansetts innebära att målet onödigt uppehålls.
RH 1996:142
Försäljning av lös egendom på auktion har ansetts ske i kommission.
RH 1996:143
34 kap. 1 § första stycket 3 brottsbalken har ansetts tillämplig i mål där den tilltalade efter den överklagade domen på bl.a. skyddstillsyn dömts för nya brott med förordnande att nämnda skyddstillsyn skall avse även de nya brotten.
RH 1996:144
Föräldraansvar och nödrätt.
RH 1996:145
Vite enligt marknadsföringslagen har inte jämkats trots att vitesföreläggandet delvis efterkommits.
RH 1996:146
Skuldsanering ansågs inte utesluten enbart på grund av att gäldenärens sambo var lagfaren ägare till tre fastigheter med ett sammanlagt taxeringsvärde om 126 000 kr och belånade för 178 500 kr.
RH 1996:147
En sextonårig yngling har i sitt bostadsrum, på sluten avdelning i en institution där ungdomar vistades på grund av samhällsingripanden, anlagt en brand. Gärningen har bedömts som grov mordbrand. -- Även fråga om påföljd för ynglingen.
RH 1996:148
Falska sedlar har inte ansetts kunna utgöra ett sådant hjälpmedel som avses i 23 kap. 2 § brottsbalken för brottet utprångling av falsk sedel.
RH 1996:149
Förutsättningar har ansetts saknas att besluta om s.k. utredningshäktning enligt 24 kap. 3 § rättegångsbalken efter det att den misstänkte tidigare varit häktad enligt 1 § samma kapitel såsom på sannolika skäl misstänkt för samma brott.
RH 1996:150
Uppgjord behandlingsplan för kontraktsvård har, med hänsyn till dess innehåll, inte ansetts utgöra tillräckligt starkt skäl att frångå fängelsestraff vid grovt sjöfylleri.
RH 1996:151
Arbetstagare som avbrutit föräldraledighet och åter ställt sig till arbetsmarknadens förfogande i samband med att arbetsgivaren försattes i konkurs har ansetts berättigad till ersättning enligt lönegarantilagen.
RH 1996:152
Bilförare, som i samband med vänstersväng under goda sikt- och trafikförhållanden påkört och skadat en cyklist så svårt att hon senare avled, har dömts för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död.
RH 1996:153
I samband med ett generationsskifte har K.F. -- ställföreträdare för ett finansbolag -- varit i kontakt med en revisionsbyrå angående överlåtelser av aktier i ett av honom ägt bilbolag. Ett uppdragsförhållande har ansetts ha uppkommit mellan revisionsbyrån och finansbolaget. Genom revisionsbyråns rådgivning har finansbolaget förvärvat aktier i bilbolaget. Detta har lett till att finansbolaget förpliktats att betala gåvoskatt. Finansbolaget har härigenom ansetts ha orsakats skada motsvarande gåvoskatten och revisionsbolaget har, på grund av vårdslös rådgivning, förpliktats utge skadestånd.
RH 1996:154
Formföreskrifterna vid köp av fast egendom har inte ansetts utgöra hinder mot att ålägga en avtalskontrahent skadeståndsskyldighet p.g.a. vållande under förhandlingar som inte lett till giltigt avtal. Käromålet har dock ogillats eftersom det inte förelegat skadeståndsgrundande uppsåt eller oaktsamhet.
RH 1996:155
Förälders rätt till umgänge med barn bosatt i Ryssland har bedömts enligt rysk lag.
RH 1996:156
Ett hyresavtal innehållande villkor om indexreglering av hyran har förlängts automatiskt efter den tidpunkt då indexvillkoret till följd av ändrade bestämmelser i 12 kap. 19 § jordabalken förlorat sin verkan mot hyresgästen. Hyran för tiden därefter skall bestämmas till skäligt belopp, som ansetts vara den hyra som utgick då avtalets bestämmelse om indexreglering förlorade sin verkan.
RH 1996:157
Olaga vapeninnehav av omändrad skarpladdad startrevolver har inte rubricerats som grovt brott. Påföljden för det olaga vapeninnehavet har bestämts till fängelse tre månader.
RH 1996:158
Påföljden för brott mot upphovsrättslagen -- försäljning av piratkopior av videofilmer -- har bestämts till fängelse.
RH 1996:159
Behörighet för kommunal daghemsföreståndare att ingå avtal för kommunens räkning.
RH 1996:160
En person fäste ett tiokronorsmynt vid ett snöre och stoppade myntet i en parkeringsautomat, varvid han erhöll en parkeringsbiljett. Han drog därefter ut myntet. Gärningen har bedömts som bedrägligt beteende.
RH 1996:161
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:162
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 2 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:163
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 3 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:164
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 4 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:165
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 5 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:166
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 6 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:167
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 7 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:168
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 8 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:169
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 9 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:170
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 10 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:171
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 11 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:172
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 12 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:173
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 13 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:174
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 14 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1996:175
Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 15 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.