RÅ 1995:1
Djurägare har i burar hållit värphöns till ett större antal än som följde av Lantbruksstyrelsens med stöd av djurskyddslagen (1988:534) meddelade måttföreskrifter. Av lokal tillsynsmyndighet utfärdat föreläggande att "avyttra samtliga övertaliga höns" har ansetts meddelat med stöd av 26 § djurskyddslagen och ej som ett sådant förbud att handha djur som enligt 29 § samma lag får meddelas endast av länsstyrelsen.
RÅ 1995:2
Fråga om byggnadsåtgärder på en villa inneburit att huset fick en souterrängvåning och därmed uppfyllt detaljplanens krav beträffande högsta tillåtna höjd på byggnad.
RÅ 1995:3
En polisman har under ett spaningsuppdrag med bil, då han haft en misstänkt under bevakning, kört mot rött ljus och därvid kolliderat med en personbil, varvid person- och fordonsskador uppkommit. Förseelsen har inte bedömts som ringa, varför grund för återkallelse av körkortet ansetts föreligga enligt 16 § 4. körkortslagen. Varning har på grund av särskilda skäl dock ansetts vara en tillräcklig åtgärd.
RÅ 1995:4
En person hade på grundval av lämnade uppgifter erhållit djurbidrag enligt förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag. Sedan det framkommit att de lämnade uppgifterna var felaktiga och att bidraget därför rätteligen skulle ha varit lägre, har Jordbruksverket med stöd av förordningen beslutat om återbetalningsskyldighet beträffande det oriktigt utbetalade beloppet. Ärendet har inte ansetts gälla förhållande som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. Rättsprövning har därför inte kunnat ske.
RÅ 1995:5
Varken det förhållandet att ett skattetillägg skulle komma att uppgå till ett avsevärt belopp eller att vissa osäkra faktorer förelegat i samband med en fastighetsförsäljning som en skattskyldig underlåtit att redovisa i sin självdeklaration har ansetts utgöra sådana omständigheter som krävs för att det skall anses uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Skattetillägg vid 1992 års inkomsttaxering.
RÅ 1995:6
I ett TV-program som inspelats med dold videokamera visades hur en fastighetsmäklare medverkade vid en s.k. svart lägenhetsaffär. TV- programmet har - trots att vissa redigeringar skett i det inspelade materialet - ansetts kunna användas som bevisning och lagts till grund för återkallelse av fastighetmäklarens registrering.
RÅ 1995:7
Fråga om en av kommunfullmäktige fastställd modell för att bestämma priset på tomträttsmark vid försäljning till tomträttshavarna otillbörligt gynnar enskilda eller strider mot likställighetsprincipen.
RÅ 1995:8
I mål om tillstånd att använda övervakningskamera i en butik har den omständigheten att kameran ifråga kunde förmedla information från ett smalt område närmast utanför butiksentren ansetts vara av ringa betydelse från integritetssynpunkt. Tillstånd har därför meddelats.
RÅ 1995:9
En i enskild regi bedriven sommargårds- och lägerverksamhet har i visst fall - oavsett att verksamheten föranlett tillstånd enligt 69 § socialtjänstlagen att driva hem för vård eller boende - inte ansetts utgöra sådan social omsorg som är undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 1995:10
Tillstånd att anordna spel på spelautomater har ansetts inte kunna återkallas enbart på den grunden att de i lag föreskrivna villkoren för meddelande av sådant tillstånd sedermera har skärpts.
RÅ 1995:11
En skattskyldig underlät att vid 1980 års taxering redovisa en utgående varufordran. Sedan betalning influtit nästföljande beskattningsår och även denna lämnats oredovisad har hinder inte funnits föreligga för eftertaxering för det år då betalningen influtit. Eftertaxering för 1981.
RÅ 1995:12
Skollagen har inte ansetts grunda rätt för elever med fri skolskjuts att utan avgift få tillsyn inom ramen för den kommunala fritidsverksamheten under tiden mellan skoldagens slut och skolskjutsens avgång.
RÅ 1995:13
Av 2 § 4 mom. nionde stycket jämfört med sjunde stycket samma moment lagen om statlig inkomstskatt framgår att avdrag inte medges för realisationsförlust vid överlåtelse av egendom mellan två juridiska personer såvida dessa är moderföretag och dotterföretag eller står under i huvudsak gemensam ledning. Dessa bestämmelser har inte ansetts utgöra hinder för ett av kommunen helägt aktiebolag att få avdrag för realisationsförlust vid avyttring av en fastighet till kommunen. Förhandsbesked.
RÅ 1995:14
Kommunfullmäktige (I) respektive landstingsfullmäktige (II) har beslutat att i skolplan infoga uttalanden, utgörande tillägg till de av statsmakterna angivna nationella utbildningsmålen. Besluten har ansetts befogenhetsöverskridande.
RÅ 1995:15
Miljö- och bygglovsnämnd har ansetts ha befogenhet att med stöd av 40 § miljöskyddslagen förelägga en fastighetsägare att ansluta fastigheten, som låg inom verksamhetsområde för kommunal va-anläggning men också inom skyddsområde för vattentäkt, till denna va-anläggning. Rättsprövning.
RÅ 1995:16
En auktoriserad bilskrotare hade vidaresålt en för skrotning mottagen personbil trots att han utfärdat ett skrotningsintyg för bilen. Auktorisationen som bilskrotare har återkallats.
RÅ 1995:17
Fråga i rättsprövningsärende om ersättning för enskild parts kostnader för inställelse i Regeringsrätten.
RÅ 1995:18
Trafiknykterhetsbrott begånget nära sex år efter godkännande för anställning hos auktoriserat bevakningsföretag har vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet inte ansetts utgöra tillräcklig grund för återkallelse av godkännandet.
RÅ 1995:19
Aktier i ett fåmansföretag tillhörande ett dödsbo skulle skiftas mellan barnen till den avlidne. Dödsfallet hade inträffat år 1988 och aktierna hade av den avlidne förvärvats genom arv år 1967. Barnens anskaffningskostnad för aktierna enligt 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt har ansetts kunna bestämmas med tillämpning av den i punkt 7 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:651) om ändring i lagen om statlig inkomstskatt intagna föreskriften beträffande bl.a. aktier som den 1 april 1976 av den skattskyldige innehafts i mer än fem år. Förhandsbesked vid inkomsttaxering.
RÅ 1995:20
Beslut av Statens invandrarverks regionkontor skall överklagas till länsrätt i det län där regionkontoret är beläget och inte till länsrätten i det län där huvudkontoret är beläget.
RÅ 1995:21
Uppförande på punktprickad mark av ett 56 meter långt plank som på en sträcka av 40 meter var 1,7 meter högt och i båda ändarna 0,9 meter högt har inte ansetts innebära en mindre avvikelse från detaljplanen.
RÅ 1995:22
Förutsättningarna för tillstånd att sända närradio (I och II).
RÅ 1995:23
Uppförande av s.k. friggebod på 10 kvm med utskjutande tak på 7,2 kvm har ansetts kräva bygglov.
RÅ 1995:24
Kommunfullmäktige har beslutat om barnomsorgstaxa, som varit oberoende dels av antalet barn inom omsorgen från varje familj dels av den tid som varje barn utnyttjat (I) eller som varit oberoende av den tid som barnet utnyttjat (II). Fråga om taxebesluten stått i strid med likställighetsprincipen.
RÅ 1995:25
Fråga om s.k. servicehus skulle anses utgöra hyreshus eller vårdbyggnad. Allmän fastighetstaxering 1988.
RÅ 1995:26
Ett beslut av en myndighet har överklagats till kammarrätt. Sedan handlingarna överlämnats till kammarrätten har myndigheten omprövat beslutet. Kammarrätten har ansetts inte kunna bortse från omprövningsbeslutet vid sin prövning av överklagandet.
RÅ 1995:27
Fråga om skattemyndighet fullgjort kommunikationsskyldigheten vid omprövningsbeslut. Inkomsttaxering 1991.
RÅ 1995:28
Sekretessmål. Förundersökning mot en läkare avseende misstanke om brott mot lagen (1992:860) om kontroll av narkotika har - kort efter det att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallat läkarens legitimation som läkare - lagts ned med motivering bl.a. att det kunde antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än bötesstraff. Läkaren, som överklagat Ansvarsnämndens beslut om legitimationsåterkallelse, har ansetts ha rätt till partsinsyn i förundersökningsärendet trots att detta avslutats.
RÅ 1995:29
Tidpunkten för länsrättens dom - före eller efter utgången av mars 1995 - har i ett biståndsmål ansetts avgörande när det gäller frågan om prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten
RÅ 1995:30
Fråga om verkningarna i visst fall av nybyggnadsförbud enligt 110 § andra stycket i den upphävda byggnadslagen (1947:385)
RÅ 1995:31
Fråga om förutsättningarna för skönstaxering i det ordinarie förfarandet, när konkreta fel i räkenskaperna för en rörelse inte påvisats men den på grundval av räkenskaperna beräknade bruttovinsten är lägre än den för branschen normala. Inkomsttaxering 1987.
RÅ 1995:32
Enligt upprättade lånehandlingar har ett kommanditbolag erhållit lån från komplementären och omedelbart genom återlån placerat lånemedlen hos långivaren. Vid bedömning av rätten till avdrag för förskottsränta som kommanditbolaget erlagt till komplementären har nämnda transaktioner inte ansetts innebära att kommanditbolaget lyft något lån från komplementären. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1995:33
Ett handelsbolags verksamhet, avseende bl.a. köp och försäljning av premieobligationer, har lett till ett stort skattemässigt underskott. En fysisk person som förvärvat andel i bolaget har - utan hinder av att förvärvet skett i slutet av beskattningsåret och först sedan handelsbolagets verksamhet avvecklats - ansetts berättigad till avdrag för den på andelen belöpande delen av bolagets underskott. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1995:34
Avtal som inneburit att ny part i efterhand satts in i en transaktionskedja har frånkänts skattemässig verkan. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1995:35
Fråga om beräkning och fördelning av resultatet i ett kommanditbolag. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1995:36
När bygglov söks i efterhand för olovligt uppförd byggnad har byggnadsnämnden ansetts skyldig att fatta beslut i bygglovsfrågan senast i samband med att nämnden utfärdar föreläggande att riva det olovligen uppförda.
RÅ 1995:37
Fråga om rätt till avdrag för belopp som avsatts till personalstiftelse enligt tryggandelagen. Inkomsttaxering 1987.
RÅ 1995:38
Fråga om förutsättning för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, när samtycke till vård i familjehem har lämnats på ett sent stadium i förfarandet.
RÅ 1995:39
Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det på grund av brister i föräldrarnas omsorg finns påtaglig risk att barnens hälsa eller utveckling skadas.
RÅ 1995:40
Ett vitesföreläggande riktat till ägaren av en fastighet utan att ägaren namngivits har ej ansetts kunna medföra utdömande av vitet.
RÅ 1995:41
Ett företags ansökan om trafiktillstånd skall enligt yrkestrafiklagen prövas av länsstyrelsen i det län där företagets ledning finns. Ett aktiebolags ledning har ansetts finnas där styrelsen har sitt säte.
RÅ 1995:42
En byggnad för vilken byggnadslov meddelats som redskapsbod har olovligen använts för fritidsboende under mer än tio år. Det förhållandet att myndighetsingripande till följd av preskription inte längre kunnat ske mot användningssättet har inte bedömts medföra att byggnaden skulle anses som enbostadshus vid prövning av om undantag från bygglovskrav gällt enligt 8 kap. 4 § PBL för utförda byggnadsåtgärder. En altan, som inte medfört att byggnadsvolymen utökats har inte ansetts omfattad av krav på bygglov enligt 8 kap. 1 eller 2 § PBL.
RÅ 1995:43
Av 2 § 4 mom. nionde stycket jämfört med sjunde stycket samma moment lagen om statlig inkomstskatt framgår att avdrag inte medges för realisationsförlust vid överlåtelse av egendom mellan bl.a. företag som står under i huvudsak gemensam ledning. Bestämmelserna har inte ansetts utgöra hinder för avdrag när ett svenskt företag sålt aktier med förlust till ett utländskt företag under i huvudsak samma ledning som det svenska och det utländska företaget vid överlåtelsetillfället inte var skattskyldigt i Sverige. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1995:44
Vandelsprövning för förarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1988:263).
RÅ 1995:45
Vid taxering av en industrianläggning har kontorslokaler och restaurang, belägna i fristående byggnader på fabriksområdet, sammanförts till en särskild hyreshusenhet. Allmän fastighetstaxering 1988.
RÅ 1995:46
Fråga vid tillämpning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga om påtaglig risk för skada av ett barns hälsa eller utveckling förelegat till följd av psykisk störning hos ensamstående förälder.
RÅ 1995:47
Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ingår i stödinsatsen bostad med särskild service för vuxna också omvårdnad samt fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. En person som fick stöd i denna form har ansetts berättigad också till s.k. ledsagarservice enligt lagen, när hon hade behov av sådan service för erforderliga aktiviteter utanför gruppboendets ram.
RÅ 1995:48
En sammanboendes behov av bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) har ansetts redan från sammanflyttningen skola bedömas med hänsyn till båda parters sammanlagda tillgångar.
RÅ 1995:49
Person som till följd av olycksfall fått båda armarna amputerade, den ena i axelhöjd och den andra i höjd med armbågen, har ansetts berättigad till bilstöd till handikappad.
RÅ 1995:50
Ny ägare av fastighet har ägt övertaga den tidigare ägarens talan i ett mål om en grannes rätt till bygglov.
RÅ 1995:51
Fråga om tillräckliga skäl förelegat för åtgärder enligt 5-8 §§ lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet (s.k. överraskningsrevision); m.m.
RÅ 1995:52
Rätten till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har inte ansetts omfatta beräknade fördyrade matkostnader hänförliga till bulimi (hetsätning).
RÅ 1995:53
Miljö- och hälsoskyddsnämnd har inte ansetts äga rätt att ta ut avgift enligt förordningen om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen avseende arbete med att besvara en remiss i ett ärende hos Koncessionsnämnden för miljöskydd.
RÅ 1995:54
Tillstånd till kommunal riksfärdtjänst har meddelats en pojke med Aspergers syndrom för resor mellan föräldrahemmet och internatskola/behandlingshem. Resorna ansågs visserligen ha haft betydelse för pojkens behandling men ansågs främst ha tjänat ett rekreationssyfte.
RÅ 1995:55
En golfklubb började ta vatten ur en sjö innan ett klubben meddelat tillstånd därtill vunnit laga kraft. En fastighetsägare begärde då hos länsstyrelsen och sedermera, efter avslag, hos regeringen att åtgärder skulle vidtas med anledning av uttagen. Regeringen biföll inte fastighetsägarens begäran. Denne ansökte om rättsprövning. Regeringsärendet har, med hänsyn till arten av de ingripanden som kunnat komma ifråga, ansetts röra förhållande som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. Att ingripandena gällt golfklubben och inte sökanden har därvid ansetts sakna betydelse. Regeringens beslut har dessutom ansetts innebära myndighetsutövning mot fastighetsägaren. Lagen (1988:205) om rättsprövning har därför ansetts tillämplig.
RÅ 1995:56
En sökande med inkomster överstigande socialbidragsnormen har förbrukat de egna medlen huvudsakligen genom att betala skulder. Hon har därigenom kommit i en akut nödsituation. Det förhållandet att sökanden själv försatt sig i en sådan situation har inte ansetts betaga henne rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) i form av "matpengar".
RÅ 1995:57
Resning har beviljats i ärende vari kommunstyrelse får anses ha antagit översiktsplan.
RÅ 1995:58
Fråga om förvaltningsdomstols skyldighet att pröva mål om jordbruksbidrag mot bakgrunden av artikel 6 § i Europakonventionen.
RÅ 1995:59
Reglerna i 34 § förvaltningsprocesslagen om talan mot beslut som ej innebär att målet avgörs har ansetts tillämpliga på sådant beslut i rättsprövningsmål.
RÅ 1995:60
Vid uttag av fastighetstjänster har sjuklön till anställd fastighetsskötare ansetts skola ingå i beskattningsunderlaget. Förhandsbesked ang. mervärdesskatt.
RÅ 1995:61
Körkort har återkallats med stöd av 16 § 6 körkortslagen då körkortshavare dömts till fängelse fyra år för grov misshandel och olaga tvång (I), resp. överlämnats till rättspsykiatrisk vård för dråp (II).
RÅ 1995:62
Kommunfullmäktige har beslutat om en minimiavgift för sophämtning om 300 kr per år för alla fastighetsinnehavare i kommunen. Beslutet, varigenom sophämtningsavgift påfördes även fastighetsinnehavare, som enligt kommunens renhållningsordning erhållit hel befrielse från sophämtning, har ansetts strida mot 15 § renhållningslagen och har därför upphävts.
RÅ 1995:63
Föräldrar, vilkas underhållsskyldighet mot en dotter upphört, har tecknat borgen för dotterns förpliktelser enligt avtal om hyra av en bostadslägenhet. Borgensförbindelsen har inte ansetts medföra att hennes behov av bistånd till betalning av förfallen hyra kunnat tillgodoses på annat sätt än genom bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620).
RÅ 1995:64
Ensamstående kvinna med två små barn erhöll på grund av att hon led av ett visst handikapp omfattande stöd och hjälp från socialvårdens sida dels i hemmet dels genom en kontaktfamilj. Fråga om förhållandena i hemmet var sådana att det fanns påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling skadas.
RÅ 1995:65
Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Skolstyrelsen i en kommun har av budgetskäl beslutat om vissa begränsningar av verksamheten vid den kommunala musikskolan, vilka i sin tur kunde komma att leda till personalnedskärningar. Fråga huruvida förhållandet att skolans rektor, vilkens dotter hade anställning vid skolan, utarbetat underlag för beslutet har medfört att jäv skall anses ha förekommit vid handläggningen av ärendet i skolstyrelsen.
RÅ 1995:66
Leg. psykolog har efter personligt besök av en moder och hennes knappt 1 1/2-åriga dotter avgivit ett intyg, i vilket hon uttalat sig om faderns umgängesrätt med dottern utan att fadern kontaktats. Psykologen har med tillämpning av 1980 års lag om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. ej ansetts ha åsidosatt vad som ålegat henne i yrkesutövningen.
RÅ 1995:67
En 45-årig ensamstående kvinna har med hänsyn till barnets bästa och omständigheterna i övrigt ansetts kunna erhålla medgivande enligt 25 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (1980:620) att ta emot ett utländskt barn för adoption.
RÅ 1995:68
En person som genomgått musikutbildning (violinklassen på Musikhögskolan) kunde på grund av organisk nervsjukdom (s.k. violinistkramp) inte vara yrkesmässigt verksam som violinist och kunde inte heller på annat sätt få sin försörjning genom musikutbildningen. Avskrivning har medgivits beträffande studiestödsskuld och viss del av studielån som hänförde sig till musikutbildningen.
RÅ 1995:69
Fråga, vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya, om skatterättsliga verkningar av att den skattskyldige enligt avtalet skall anses ha sitt hemvist där. Eftertaxering för 1987 för inkomst.
RÅ 1995:70
Utlänning med tillfälligt uppehållstillstånd har efter sin ankomst till Sverige under långa tidsperioder vistats i sitt hemland, där han haft fast anställning och bostad. Han har vägrats ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen eftersom han inte ansetts ha haft sitt egentliga bo och hemvist i vistelsekommunen här i riket.
RÅ 1995:71
Behandlingen i inkomstskattehänseende av s.k. reala nollkupongsobligationer när obligationer utgör omsättningstillgång (I), anläggningstillgång (II) samt tillgång hos enskild person (III). Förhandsbesked.
RÅ 1995:72
En förvaltningsdomstol, som prövar ett överklagande av beslut om förvar i ett ärende angående verkställighet enligt utlänningslagen, har ansetts inte vara behörig att bevilja rättshjälp genom offentligt biträde i verkställighetsärendet.
RÅ 1995:73
Samfällighetsförening vars verksamhet uteslutande varit inriktad på att förse föreningens delägare med vatten har inte ansetts vara näringsidkare inom livsmedelshanteringen. Miljö- och hälsoskyddsnämnds förordnande enligt livsmedelsförordningen (1971:807) om att föreningen skall utföra s.k. egentillsyn har därför ansetts sakna författningsmässigt stöd.
RÅ 1995:74
När föräldrar haft gemensam vårdnad om ett barn har den ene av föräldrarna inte utan den andres samtycke ansetts ha rätt att överklaga skattemyndighetens beslut om barnets folkbokföring.
RÅ 1995:75
En person som tillhört den svenska FN-kontingenten i Libanon har under tjänstgöring där begått självmord. Vid tillämpning av 8 § första stycket lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd har det inte ansetts föreligga skälig anledning att anta annat än att verksamheten i fråga har väsentligt bidragit till dödsfallet. Dödsboet har vid sådant förhållande ansetts berättigat till begravningshjälp.
RÅ 1995:76
Frågor ang. skyldighet för jordbrukare att återbetala utgivet s.k. omställningsstöd. Resningsmål.
RÅ 1995:77
En ljusreklamskylt har stått uppställd invid en bensinstation enligt avtal mellan skyltägaren och fastighetsägaren. Ett mot fastighetsägaren riktat föreläggande enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10) att omedelbart upphöra med åtgärden och att avlägsna skylten har ansetts inte kunna överklagas av skyltägaren.
RÅ 1995:78
Rättsprövning. Under genomförandetiden för en detaljplan har antagits ny plan för del av planområdet. Ägaren av en fastighet som är belägen inom det ursprungliga planområdet och som gränsar till området för den nya planen har ansetts vara "berörd fastighetsägare" i den mening som avses i 5 kap. 11 § första stycket plan- och bygglagen.
RÅ 1995:79
Den ene av två makar med minderåriga barn ansökte om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för sig och barnen. Biståndet har vägrats med hänvisning till att andre maken inte hade stått till arbetsmarknadens förfogande och därigenom hade underlåtit att försöka fullgöra sin underhållsskyldighet mot familjen.
RÅ 1995:80
Vid fastställande av storleken av ekonomiskt bistånd för anskaffning av hemutrustning har, när fråga varit om en ung bidragssökandes första egna boende, en betydligt enklare standard godtagits än vad som eljest skulle ha varit fallet. Hänsyn har också tagits till möjligheten att anskaffa hemutrustning som är begagnad eller som av annan anledning betingar ett lågt pris.
RÅ 1995:81
En körkortshavare har med stöd av 34 § körkortsförordningen som villkor för fortsatt körkortsinnehav ålagts att inkomma med ett läkarintyg, grundat på månatliga undersökningar under en sammanhängande period av sex månader. Då läkarintyget inte inkom, förelades körkortshavaren enligt 33 § samma förordning att inom två månader inkomma med det i villkorsbeslutet angivna läkarintyget. Hinder har inte ansetts möta mot att återkalla körkortet enligt 16 § 8. körkortslagen, när körkortsinnehavaren inte följt föreläggandet.
RÅ 1995:82
Sedan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ålagt en legitimerad yrkesutövare disciplinpåföljd, har yrkesutövaren överklagat Ansvarsnämndens beslut. Innan kammarrätten avgjort målet har fem år förflutit från tidpunkten för den i anmälningen påstådda förseelsen. Kammarrätten har vid sådant förhållande ansetts ha bort på grund av inträdd preskription förklara att anmälningen inte föranleder disciplinpåföljd eller annan åtgärd.
RÅ 1995:83
Ett aktiebolag har inte ansetts berättigat till avdrag för den del av förlusten vid avyttring av aktierna i ett dotterbolag som svarade mot ett från dotterbolaget uppburet koncernbidrag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1995:84
Skattskyldig har deltagit i ett s.k. skatteupplägg, som gått ut på att aktier, förvärvade före en planerad emission av konvertibla skuldebrev, kort tid efter det att företrädesrätten till teckning utnyttjats avyttrats med en betydande deklarerad realisationsförlust. Fråga om anskaffningskostnaden skall anses i sin helhet hänförlig till aktierna eller om - efter genomsyn eller med tillämpning av lagen mot skatteflykt - kostnaden skall fördelas mellan aktierna och konvertiblerna. Inkomsttaxering 1989. I - II.
RÅ 1995:85
Fråga, vid prövning av ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620), om hänsynstagande till biståndssökandens skyldighet att inbetala debiterad preliminär F-skatt som förfaller under biståndsperioden (I) samt till överskjutande skatt som kronofogdemyndighet omhändertagit för betalning av den biståndssökandes skuld (II).
RÅ 1995:86
Fråga om lagligheten av kommunfullmäktigebeslut om avgiftsberäkning för helinackordering vid s.k. särskilda boendeformer, när avgiften bestämts skola beräknas på grundval av makars sammanlagda inkomster.
RÅ 1995:87
Fråga om samordningen mellan allmänna pensionsförmåner och änkelivränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring från den tidpunkt då änkan uppnått 65 års ålder.
RÅ 1995:88
För rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) har ansetts kunna krävas att biståndstagaren inte utan giltigt skäl avbryter pågående studier i svenska för invandrare.
RÅ 1995:89
Vid laglighetsprövning av kommunalt beslut har omständigheter, som åberopats av en klagande i kammarrätten före klagotidens utgång och som prövats där, inte ansetts kunna åberopas av annan klagande först i Regeringsrätten.
RÅ 1995:90
Beslut genom vilket en kommun avslagit en fastighetsägares krav på återbetalning av viss del av erlagt s.k. exploateringsbidrag har med hänsyn till exploateringsavtalets innebörd ansetts gälla fastighetsägarnas skyldighet att ersätta gatukostnader och har därför inte ansetts överklagbart enligt 13 kap. 1 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10).
RÅ 1995:91
En person med hemvist i Finland har sålt sin bostadsrättslägenhet i Sverige. Vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge (SFS 1983:913) har bostadsrätten ansetts vara sådan nyttjanderätt till fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2 b) och vinsten vid försäljningen hänförlig till sådan vinst som avses i artikel 13 punkt 1 och därmed beskattningsbar i Sverige. (Inkomsttaxering 1988)
RÅ 1995:92
Vid bedömande av en hjälpsökandes behov av bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har ett erbjudande om sysselsättning, för vilken utgått ersättning med socialbidrag och ett mindre stimulansbidrag, inte ansetts innebära att den hjälpsökandes behov kunnat tillgodoses på annat sätt.
RÅ 1995:93
Fråga om ridhusbyggnad varit att anse som ekonomibyggnad för jordbruket eller därmed jämförlig näring och därmed inte bygglovspliktig.
RÅ 1995:94
I en kammarrättsdom beträffande ett handelsbolags mervärdeskatt har ställning tagits till bolagets skattskyldighet och redovisningsskyldighet under viss period men inte till storleken av ingående och utgående mervärdeskatt. Eftersom någon beräkning av skattens storlek inte varit möjlig att göra på grundval av uppgifterna i domen har målet återförvisats till kammarrätten.
RÅ 1995:95
Makar, som i aktiebolagsform drivit ett hem för vård eller boende för barn och ungdomar, har i sin tjänst hos bolaget haft förmån av fri kost. Synnerliga skäl att jämka värdet av kostförmånen nedåt har ansetts föreligga. Inkomsttaxering 1990.
RÅ 1995:96
Datorer med tillhörande datorutrustning har - med hänsyn till förhållandena i det aktuella fallet - ansetts utgöra s.k. korttidsinventarier som berättigar till direktavdrag vid taxeringen. Inkomsttaxering 1990.
RÅ 1995:97
Ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har inte medgetts när den biståndssökande underlåtit att delta i av socialnämnden arrangerad arbetssökarverksamhet.
RÅ 1995:98
Beslut av kommunfullmäktige om stöd till hotell- och restaurangrörelse har i visst fall ansetts kompetensenligt. - Principen att lagstiftning som trätt i kraft efter det att kommunalt beslut har fattats inte påverkar laglighetsprövningen har ansetts gälla även lagstiftning angående EES-avtalet och Sveriges medlemskap i EU.
RÅ 1995:99
Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid bedömningen av om bortförandet av ett barn varit olovligt, var barnet hade hemvist vid tiden för bortförandet.
RÅ 1995:100
Vinst i spelet Bonuschansen, som sändes i TV 4:s program Stora Famnen, har inte ansetts utgöra ersättning för deltagande i TV-programmet och inte heller ersättning för en förhållandevis ringa minnesprestation. Undantaget i 19 § kommunalskattelagen från skatteplikt för vinst i svenskt lotteri har ansetts tillämpligt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1995 not 1
Överklagande av Lennart S. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1995 not 2
Avslag (underlåtenhet av landsting att informera om försäljning av mark) / Underlåtenhet av landsting att informera om försäljning av mark (avslag)
RÅ 1995 not 3
Bifall (felaktig fullföljdshänvisning, kommunalbesvär) / Felaktig fullföljdshänvisning (bifall, kommunalbesvär)
RÅ 1995 not 4
Överklagande av Olof G. ang. avvisande av talan och återställande av försutten tid. -Kammarrätten i Göteborg (1993-12-08) avvisade Olof G:s överklagande såvitt gällde laglighetsprövning av Hemvårdsnämndens i Halmstad kommun beslut den 9 juni 1993 såsom för sent inkommet och återlämnade handlingarna i målet till Länsrätten i Hallands län för prövning av frågan om bistånd i form av jämkning av avgift vid helinackordering
RÅ 1995 not 5
Bifall (realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling) / Realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling (bifall)
RÅ 1995 not 6
Bifall (realisationsvinstbeskattning, kvittning mot realisationsförlust från tidigare års taxering som på grund av ändring av makes taxering ej längre kunde utnyttjas) / Realisationsvinstbeskattning, kvittning mot realisationsförlust från tidigare års taxering som på grund av ändring av makes taxering ej längre kunde utnyttjas (bifall)
RÅ 1995 not 7
Ansökan av Darwin J .A. H. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 8
Beräkning av den på säljaren av andel i handelsbolag belöpande inkomsten av bolagets rörelse
RÅ 1995 not 9
Ansökan av Ingrid M. om resning i mål ang. allmän fastighetstaxering 1990
RÅ 1995 not 10
Avdrag för nedsatt skatteförmåga för folkpensionär som uppburit retroaktiv folkpension
RÅ 1995 not 11
Avvisat (sökanden ej part i ärende ang. tillstånd enligt 4 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m.) / Sökanden ej part i ärende ang. tillstånd enligt 4 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m. (avvisat)
RÅ 1995 not 12
Avvisat (beslut att avslå en ansökan om investeringsbidrag) / Beslut att avslå en ansökan om investeringsbidrag (avvisat) / Avslag (investeringsbidrag, uppenbart lagstridig rättstillämpning?) / Investeringsbidrag, uppenbart lagstridig rättstillämpning? (avslag)
RÅ 1995 not 13
Avvisat (beslut att avslå en ansökan om ersättning enligt viltskadeförordningen) / Beslut att avslå en ansökan om ersättning enligt viltskadeförordningen (avvisat)
RÅ 1995 not 14
Ansökan av Birgitta M. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i taxeringsmål
RÅ 1995 not 15
Ansökan av Harry B. om återställande av försutten tid alternativt resning i mål ang. inkomstaxering 1988
RÅ 1995 not 16
Skattskyldigheten vid s.k. oäkta kommisionärsförhållande / Giltigheten av en s.k. bindande förklaring enligt 62 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt
RÅ 1995 not 17
Överklagande av Ronald G. ang. föreläggande enligt plan- och bygglagen. -Stockholms byggnadsnämnd (1989-04-06) förelade med stöd av 10 kap. 14 och 18 § plan- och bygglagen (1987:10) Ronald G. i egenskap av ägare av fastigheten Musikdirektören 20 vid vite av 20 000 kr, att senast den 1 augusti 1989 ha upphört med uppställning av lastbilar på fastigheten samt att senast samma dag ha bortforslat avfallssamlingar och i övrigt ha ordnat upp förhållandena så att tomten var i vårdat skick
RÅ 1995 not 18
Avvisat (beslut av arbetsförmedlingen ang. ALU-projekt) / Beslut av arbetsförmedlingen ang. ALU- projekt (avvisat)
RÅ 1995 not 19
Ansökan av Vesna H. och Kristina H. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 20
Allmän rättshjälp i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1995 not 21
Avvisat (beslut ang. upplåtelse av rätt till småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen) / Beslut ang. upplåtelse av rätt till småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen (avvisat)
RÅ 1995 not 22
Ansökan av Jaime A. m.fl. ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 23
Återkallelse av registrering (s.k. svart lägenhetsaffär)
RÅ 1995 not 24
Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet (dispens från vinstbolagsbestämmelserna)
RÅ 1995 not 25
Överklagande av Henfrid O. ang. körkort
RÅ 1995 not 26
Överklagande av Maria R.-F. ang. byte av offentligt biträde, m.m
RÅ 1995 not 27
Ansökan av Rauf O. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 28
Ansökan av Nusret H. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 29
Ansökan av Mara R. m.fl. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 30
Ansökan av Eva W. och Tommy W. om resning i ett ärende ang. antagande av detaljplan
RÅ 1995 not 31
Synnerliga skäl för avgiftsbefrielse (ackumulerad inkomst)?
RÅ 1995 not 32
Ansökan av Cyrus AB om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Regeringen (1993-06-24, Miljö- och naturresursdepartementet) avslog överklaganden av Länsstyrelsens i Kopparbergs län beslut den 16 april 1993 ang. antagande av detaljplan för lift mellan Högfjällshotellet och Lindvallen m.m. i Malungs kommun. Som skäl för sitt beslut anförde regeringen bl.a. Kommunen har ensam rätt att anta planer. Själva arbetet med att upprätta planförslag kan däremot uppdras att en konsult. Av handlingarna i ärendet framgår att planförslaget har upprättats av Hans-Göran S., VBB arkitekter i Falun, men att samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet upprättats av stadsarkitekten i kommunen. Vad klagandena anfört om Hans Göran S:s medverkan vid utarbetandet av planförslaget innebär enligt regeringens uppfattning inte att kommunen har handlagt ärendet i strid mot bestämmelserna i plan och bygglagen (1987:10) om handläggning av planärenden. Regeringen finner inte heller att vad klagandena anfört om...
RÅ 1995 not 33
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1995 not 34
Ansökan av Hetem S. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 35
Fråga om vissa föreskrifter på studiestödsområdet skall / Fråga om tillämplig författning vid bestämmande av slutlig avgift för 1990
RÅ 1995 not 36
Ansökan av Bekim M. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 37
Ansökan av Johann G. om resning i ett ärende ang. pensionsgrundande inkomst
RÅ 1995 not 38
Ansökan av Nils K. om resning i ett ärende ang. pensionsgrundande inkomst
RÅ 1995 not 39
Överklagande av Ulf W. ang. avvisande av talan
RÅ 1995 not 40
Överklagande av Lisbeth B. ang bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen och ansökan om återställande av försutten tid. -Kammarrätten i Göteborg (1994-05-31, Kärrström, Stenstad, Ståhlgren) avslog Lisbeth B:s överklagande av Länsrättens i Malmöhus län beslut den 25 mars 1994 att avslå Lisbeth B:s besvär över Östra socialnämndens i Malmö stad beslut den 31 januari 1994 att avvisa hennes besvär över socialnämndens beslut såsom för sent inkomna
RÅ 1995 not 41
Ansökan av Anneli L. om återställande av försutten tid i mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen
RÅ 1995 not 42
Ansökan av Olle T. om resning i mål om eftertaxering för inkomst och inkomsttaxering
RÅ 1995 not 43
Avslag (ombuds försummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m.) / Ombuds försummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1995 not 44
Ansökan av Åke J., Benstocken's Parkering, Ärlinghundra häradsallmänning och Anders W. om rättsprövning av beslut om tillstånd till expropriation
RÅ 1995 not 45
Ansökan av Koster J., Lucia S. och deras två barn om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 46
Avvisat (beslut om ersättning enligt viltskadeförordningen) / Beslut om ersättning enligt viltskadeförordningen (avvisat)
RÅ 1995 not 47
Ansökan av Shpetim S. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 48
Ansökan av Wilson L., Daniel M. och Allan K. om rättsprövning eller resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 49
Ansökan av Georg L. m.fl. om rättsprövning av beslut om ändring av detaljplan. -Regeringen (Miljö- och Naturresursdepartementet, 1994-05-26) beslutade avslå överklagande i fråga om ändring av detaljplan för Ekbacken-Ekhagen m.m. i Västerås kommun
RÅ 1995 not 50
Avvisande av för sent inkomna besvär, bifall (byggnadsmål)
RÅ 1995 not 51
Fråga om muntlig förhandling i kammarrätt, återförvisning / Fråga om muntlig förhandling i kammarrätt i mål om trafiktillstånd, återförvisning
RÅ 1995 not 52
Ansökan av Ardian S. om resning i ärende om uppehållstillstånd. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 16 december 1992 en ansökan av Ardian S. om uppehållstillstånd m.m. samt beslutade att han skulle avvisas enligt 4 kap. 1 § första st 2 utlänningslagen (1989:529). Sedan Ardian S. överklagat Invandrarverkets beslut upphävde Utlänningsnämnden genom beslut den 15 december 1994 avvisningen och angav att det ankom på Invandrarverket att besluta i tillståndsfrågan. Nämnden angav i skälen till sitt beslut att Ardian S. inte var berättigad till asyl enligt 3 kap. 1 § utlänningslagen men att han borde beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eftersom förutsättningar för att utfärda främlingspass förelåg
RÅ 1995 not 53
Ansökan av Thanarajan A. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 54
Ansökan av Peter K. om återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering
RÅ 1995 not 55
Ansökan av Jonathan M. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 56
Ansökan av Bertil A. om resning i mål om körkort
RÅ 1995 not 57
Bifall (länsrätten hade överskridit beloppsramen i mål om inkomsttaxering samt felaktigt avslagit ansökan om uppskov med betalning av realisationsvinst) / Länsrätten hade överskridit beloppsramen i mål om inkomsttaxering samt felaktigt avslagit ansökan om uppskov med betalning av realisationsvinst (bifall)
RÅ 1995 not 58
Ansökan av Göran W. om resning och återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering
RÅ 1995 not 59
Överklagande av Fadia A. ang. rätt till besvär i särskild ordning
RÅ 1995 not 60
Överklagande av Anita Z. ang. rätt till besvär i särskild ordning
RÅ 1995 not 61
Ansökan av Wa M. och Kosi K. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 62
Ansökan av Anna-Lisa N. om resning i ärende ang. pensionsgrundande inkomst
RÅ 1995 not 63
Ansökan av Abdulkerim T. och Terfa T. samt deras sex barn om resning i ärende ang. uppehållstillstånd
RÅ 1995 not 64
Ansökan av Cirva T., Kawa E. och Ciwan E. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 65
Överklagande av Kjell D., Kristina J. och Karin S. ang. avvisande av talan och ansökan om återställande av försutten tid. - Kommunstyrelsen i Mora kommun beslutade den 7 juni 1994, § 209, att fastställa gatukostnadsersättningar för Svärdsgatan inom Ingeråkern i Färnäs till vissa belopp. Den 10 juni 1994 tillkännagavs det på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Kjell D., Kristina J. och Karin S. överklagade beslutet i en skrivelse som kom in till Kammarrätten i Sundsvall den 4 juli 1994. Genom beslut den 7 december 1994 avvisade kammarrätten överklagandet eftersom det hade kommit in för sent.- Klagandena överklagade avvisningsbeslutet och yrkade att deras talan skulle prövas. De anförde bl.a. följande
RÅ 1995 not 66
Ansökan av Vehbija C. och Fadila C. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 67
Ansökan av Rodion-Nicolae B. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 68
Avtalet med Grekland (ersättning för arbete i Grekland) / Tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Grekland (ersättning för arbete i Grekland) / RSV:s besvärsrätt när kammarrätten på tillstyrkan av skattemyndigheten bifallit extraordinära besvär / Skattskyldighet för ersättning för arbete i Grekland (tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Grekland)
RÅ 1995 not 69
Framställning av Muhamoud Hassan E. om prövning av statsråds beslut om förvar
RÅ 1995 not 70
Överklagande av Kent L. ang. villkorlig frigivning. -Kriminalvårdsnämnden (1994-07-18) fann att Kent L. inte kunde friges v id halva strafftiden och förordnade att villkorlig frigivning skulle ske först den 12 juli 1995
RÅ 1995 not 71
Kontraritet (dom ang. återförvisning i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen gick ej klaganden emot)
RÅ 1995 not 72
Kontraritet (dom ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen gick ej klaganden emot)
RÅ 1995 not 73
Allmän rättshjälp i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen (avslag)
RÅ 1995 not 74
Ansökan av Lili R. om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättsdom
RÅ 1995 not 75
Avslag (tillstånd av hyresnämnd att upplåta bostadslägenhet i andra hand) / Tillstånd av hyresnämnd att upplåta bostadslägenhet i andra hand (avslag)
RÅ 1995 not 76
Ansökan av Al-Rawi A. R. om återställande av försutten tid i ärende om ekonomiskt bistånd
RÅ 1995 not 77
Ansökan av Enrique G. G. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 1995 not 78
Ansökan av Eiwe L. om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättsdom
RÅ 1995 not 79
Överklagande av Hans W. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1988
RÅ 1995 not 80
Ansökan av Marianne H. om resning avseende inkomsttaxeringar 1985 och 1986. Marianne H. var tillsammans med sin moder och broder delägare i handelsbolaget HB Öcken Finans med säte i Säffle. Bolaget bedrev utlåningsverksamhet under räkenskapsåret den 9 februari 1982 - den 30 april 1983. Verksamheten finansierades med det kapital som delägarna hade satt in i verksamheten
RÅ 1995 not 81
Överklagande av Alexander I. ang. rätt till permission. -Kriminalvårdsanstalten Halmstad avslog en ansökan av Alexander I. om regelbunden permission
RÅ 1995 not 82
Ansökan av Ulf S. om resning avseende eftertaxering för 1981-1984 för inkomst samt inkomsttaxering 1985 och 1986
RÅ 1995 not 83
Eftergift på grund av skattefrågans komplicerade natur (tillämpning av vinstbolagsreglerna)
RÅ 1995 not 84
Överklagande av Ralph H. och Mona H. ang. inkomsttaxering 1987. - Makarna Ralph och Mona H. avyttrade den 3 april 1986 samtliga aktier i Ösby Invest AB (Ösby) för en köpeskilling om 6 800 000 kr. Hos länsrätten yrkade länsskattemyndigheten att makarna med tillämpning av vinstbolagsreglerna i 35 § 3 mom. sjunde stycket kommunalskattelagen (1928:370), KL, skulle beskattas vid 1987 års taxering för hälften var av köpeskillingen för aktierna i stället för deklarerade realisationsvinster
RÅ 1995 not 85
Överklagande av Jurgen B. ang. inkomsttaxering 1990
RÅ 1995 not 86
Föreläggande att underteckna besvärshandling hade ej följts (avvisning)
RÅ 1995 not 87
Avslag (utdömande av vite enligt arbetsmiljölagen) / Utdömande av vite enligt arbetsmiljölagen (avslag)
RÅ 1995 not 88
Avvisat (länsstyrelses landsbygdsdelegations beslut att ej fullfölja försäljning av jordfondsfastigheter) / Länsstyrelses landsbygdsdelegations beslut att ej fullfölja försäljning av jordfondsfastigheter (avvisat)
RÅ 1995 not 89
Ansökan av Sven-Eric N. om resning i mål ang. körkortsåterkallelse
RÅ 1995 not 90
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1995 not 91
Kontraritet (överklagande syftade inte till ändring av kammarrättens domslut)
RÅ 1995 not 92
Ansökan avseende ärende om lönegaranti och pågående ärenden om sjukpenning (avvisat) / Avvisat (ansökan avseende ärende om lönegaranti och pågående ärenden om sjukpenning)
RÅ 1995 not 93
Beslut om sysslomans arvode enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter / Mot beslut om sysslomans arvode enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter / Fråga om talerätt mot beslut om sysslomans arvode enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
RÅ 1995 not 94
Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att bedriva militär övningsverksamhet (avslag)
RÅ 1995 not 95
Fördelning mellan makar av underskott i handelsbolag / Fördelning av bolagets underskott mellan bolagsmännen (makar)
RÅ 1995 not 96
Beräkning av utländskt skadeförsäkringsföretags inkomst i Sverige (undanröjt förhandsbesked) / Meddelat förhandsbesked ang. inkomstskatt undanröjt enär detta inte ansågs vara av synnerlig vikt för sökanden eller av vikt för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning
RÅ 1995 not 97
Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt
RÅ 1995 not 98
Ansökan om omprövning av tidigare beslut i rättsprövningsärende behandlad som resningsansökan
RÅ 1995 not 99
Beslutet delgavs tidigare ombud i ärendet (bifall) / Bifall (beslutet delgavs tidigare ombud i ärendet)
RÅ 1995 not 100
Fråga om överklagande av beslut om förvar förfallit p.g.a. senare fattat förvarsbeslut / Fråga om talan mot beslut om förvar enligt utlänningslagen förfallit p.g.a. senare fattat förvarsbeslut
RÅ 1995 not 101
Körkortsåterkallelse, ordningsföreläggande upphävt (bifall) / Bifall (körkortsåterkallelse, ordningsföreläggande upphävt)
RÅ 1995 not 102
Ansökan av Abdul R. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 103
Ansökan av Simbad G. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 104
Ansökan av Sven Erik L. om rättsprövning av ett beslut av justitieombudsmannen (JO). -JO Stina Wahlström (1984-11-15) avskrev en anmälan från Sven Erik L. ang. renskötselområden
RÅ 1995 not 105
Skatteplikt för försäkringstjänster (mervärdeskatt)
RÅ 1995 not 106
Ansökan av Hamid K. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 107
Avdrag för realisationsförlust vid avyttring av aktier i s.k. utdelningsbolag
RÅ 1995 not 108
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (bifall)
RÅ 1995 not 109
Avslag (vilseledande uppgift från tjänsteman vid asylbyrå ang. överklagandetid) / Vilseledande uppgift från tjänsteman vid asylbyrå ang. överklagandetid (avslag)
RÅ 1995 not 110
Extraordinära besvär (inkomsttaxering, avslag men resning)
RÅ 1995 not 111
Ansökan av Abdolhassan R. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 112
Ansökan av Shakawat H., Mamotaz B. och Tanvir H. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 113
Ansökan av Barry N. om resning i ärende ang. pensionsgrundande inkomst
RÅ 1995 not 114
Ansökan av Rajesh K. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 115
Fråga om bolaget A:s aktier i ASEA vid tillämpning av uppskovsregeln i 2 § 4 mom. tionde stycket lagen om statlig inkomstskatt kunde anses innehavda som ett led i A-koncernens verksamhet / Inkomst av näringsverksamhet (fråga om bolaget A:s aktier i ASEA vid tillämpning av uppskovsregeln i 2 § 4 mom. tionde stycket lagen om statlig inkomstskatt kunde anses innehavda som ett led i A-koncernens verksamhet)
RÅ 1995 not 116
Ansökan av Assargenerator Handelsbolag om resning i mål om rättsprövning
RÅ 1995 not 117
Avslag (nya omständigheter i mål om mervärdeskatt) / Nya omständigheter i mål om mervärdeskatt (avslag)
RÅ 1995 not 118
Avslag (ny bevisning i ärende om svenskt medborgarskap) / Ny bevisning i ärende om svenskt medborgarskap (avslag)
RÅ 1995 not 119
Avslag (oriktig rättstillämpning i ärende om svenskt medborgarskap) / Oriktig rättstillämpning i ärende om svenskt medborgarskap (avslag)
RÅ 1995 not 120
Beslut i fråga om godkännande av lokal för teoriundervisning vid trafikskola (bifall)
RÅ 1995 not 121
Beslut ang. förhandsbesked enl. PBL för uppförande av bostadshus (avslag)
RÅ 1995 not 122
Ansökan av Maja-Kajsa S. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. -Länsstyrelsen i Västerbottens län fattade den 28 juni 1993 beslut angående detaljplan för del av Umasjö 1:44 samt delar av Umasjö 1:140 inom Storumans kommun, Dödsboet efter Gunnar S. överklagade länsstyrelsens beslut. Dödsboet framhöll att fördelarna för grannfastigheten inte övervägde de negativa följderna för dödsboet av planbeslutet. Vidare framhölls bl.a. att handläggningen i kommunen varit felaktig främst genom att dödsboets synpunkter på planen inte hade noterats i samrådsredogörelsen
RÅ 1995 not 123
Ansökan av Dag L. och Pionen AB om rättsprövning av beslut om tillstånd till expropriation
RÅ 1995 not 124
Överklagande av Bernhard H. ang. avvisande av talan och ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 1995 not 125
Uttagsbeskattning vid överlåtelse som innebär att aktier skiftar karaktär från omsättningstillgångar till anläggningstillgångar
RÅ 1995 not 126
Ansökan av Håkan A. om resning i mål om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
RÅ 1995 not 127
Bifall (uppehållstillstånd m.m., strafföreläggande för snatteri undanröjt) / Uppehållstillstånd m.m., strafföreläggande för snatteri undanröjt (bifall)
RÅ 1995 not 128
Kammarrätts beslut att vägra muntlig förhandling i mål om auktorisation av bevakningsföretag ej överklagbart särskilt
RÅ 1995 not 129
Ansökan av Simon K., Kieto M. och deras sex barn om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 130
Ansökan av Länsstyrelsen i Jönköpings län om resning i mål om körkort
RÅ 1995 not 131
Ansökan av Demlie M., Gabre A. och deras son om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 132
Ansökan av John B. om resning avseende inkomsttaxering 1980-1988
RÅ 1995 not 133
Överklagande av JOB:s International AB ang. avvisande av talan och ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 1995 not 134
Klaganden hade ej fört talan i kammarrätten (laglighetsprövning enligt kyrkolagen)
RÅ 1995 not 135
Ansökan av Sabrija M. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 136
Bifall (besvärstid ej försutten men avvisningsbeslut hade vunnit laga kraft) / Besvärstid ej försutten men avvisningsbeslut hade vunnit laga kraft (bifall)
RÅ 1995 not 137
Ansökan av Christer P. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut om återkallelse av godkännande som skyddsvakt. - Länsstyrelsen i Stockholms län återkallade genom beslut den 30 juni 1994 ett Christer P. tidigare lämnat godkännande som skyddsvakt. Christer P. fick, enligt mottagningsbevis som inkomststämplades vid länsstyrelsen den 18 juli 1994, del av beslutet den 12 samma månad. Beslutet överklagades inte
RÅ 1995 not 138
Naturalisation, tolkning av vandelsvillkor (resningsärende) / Avslag (oriktig rättstillämpning i ärende ang. naturalisation) / Oriktig rättstillämpning i ärende ang. naturalisation (avslag)
RÅ 1995 not 139
Allmän rättshjälp i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.
RÅ 1995 not 140
Bifall (uppehållstillstånd m.m., resning och frikännande dom i brottmål) / Uppehållstillstånd m.m., resning och frikännande dom i brottmål (bifall)
RÅ 1995 not 141
Handläggningen (samma konsultföretag som av en enskild intressent anlitats för upprättande av detaljplan har svarat för samrådsredogörelse och utställningsutlåtande, rättsprövning)
RÅ 1995 not 142
Rivningslov på ansökan av nyttjanderättshavare (rättsprövning) / Andrahandsyrkande om resning i ärende om rättsprövning) avvisat) / Beslut om rivningslov på ansökan av nyttjanderättshavare (avslag) / Avvisat (andrahandsyrkande om resning när ansökan om rättsprövning i samma fråga avslagits)
RÅ 1995 not 143
Ansökan av John H. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan, alternativt resning i planärendet. - Kommunfullmäktige i Haninge kommun antog den 13 december 1993 detaljplan för Norrby 1, Haninge Port, Haninge Gård. Beslutet överklagades av John, Britt, Martin och Monica H., ägare av Upp-Norrby 2:535. De yrkade att planområdet skulle utvidgas till att omfatta deras fastighet. -Länsstyrelsen i Stockholms län (1994-03-02) avslog överklagandet med följande motivering: Enligt 12 kap 6 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, får Regeringen förelägga kommunen att inom en viss tid anta eller ändra detaljplan (planföreläggande). En utvidgning av planområdet kan bara ske på detta sätt och kan inte beslutas av Länsstyrelsen. Klagandenas talan kan alltså inte bifallas av Länsstyrelsen. Av utlåtande i anledning av utställandet framgår dock att den östra delen av Norrby gärde enligt översiktsplan skall nyttjas för bostäder och arbetsplatser och att den närmare konkretiseringen av ma...
RÅ 1995 not 144
Ansökan av Norrtälje kommun om återställande av försutten tid för att ansöka om tillstånd till förköp
RÅ 1995 not 145
Bifall (vilseledande uppgifter om besvärstid från tjänsteman) / Vilseledande uppgifter om besvärstid från tjänsteman (bifall)
RÅ 1995 not 146
Ansökan av Mossa M. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 147
Ansökan av Arminda L. G. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 148
Ansökan av Mohammad T. R. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 149
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1995 not 150
Offentligt biträde i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1995 not 151
Ansökan av Samir A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 152
Framställning av Gonzalo C. V. om prövning av statsråds beslut om förvar
RÅ 1995 not 153
Bifall (realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling) / Realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling (bifall)
RÅ 1995 not 154
Bifall (avskrivningsbeslut i varumärkesärende hade ej nått sökandens ombud?) / Avskrivningsbeslut i varumärkesärende hade ej nått sökandens ombud? (bifall)
RÅ 1995 not 155
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1995 not 156
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1995 not 157
Ansökning av Suleiman A. M. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 158
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (bifall)
RÅ 1995 not 159
Ärende om dispens från strandskyddsbestämmelser, m.m. (avslag) / Avslag (ärende om dispens från strandskyddsbestämmelser, m.m.)
RÅ 1995 not 160
Inom område som omfattades av särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen (rättsprövning) / Vägrat medgivande till fastighetsbildning inom område som omfattades av särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen (avslag)
RÅ 1995 not 161
Ej behörig pröva framställning om ogiltigförklaring av folkomröstning om medlemskap i EU / Om medlemskap i EU, yrkande om ogiltigförklaring av folkomröstning kunde ej prövas av Regeringsrätten (avvisat)
RÅ 1995 not 162
Förhandsbesked om bygglov (fråga om överklagbarhet) / Kammarrätts beslut att överlämna mål ang. förhandsbesked om bygglov till regeringen ej överklagbart
RÅ 1995 not 163
Ansökan av Betty P. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 164
Avslag (inkomsttaxering, avdrag för kostnader nedlagda före rörelses påbörjande) / Inkomsttaxering, avdrag för kostnader nedlagda före rörelses påbörjande (avslag)
RÅ 1995 not 165
Ansökan av Anette E.-B. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Kopparbergs län meddelade i dom den 23 augusti 1994 med stöd av 16 § 4. körkortslagen (1977:477) Anette E.-B. varning. Till grund för meddelandet om varning fanns ett godkänt ordningsföreläggande enligt vilket hon ej iakttagit stopplikt enligt lokal trafikföreskrift den 5 november 1993. Länsrättens dom vann laga kraft
RÅ 1995 not 166
Avslag (ombuds försummelse i mål om inkomsttaxering) / Ombuds försummelse i mål om inkomsttaxering (avslag)
RÅ 1995 not 167
Ansökan av Pathmanathan S., hans hustru Sivaneswary P. och deras barn Felicia om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 14 september 1993 att avslå ansökningar från makarna Pathmanathan S. och Sivaneswary P. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Enligt beslut den 1 december 1994 avslog Utlänningsnämnden makarnas överklagande samt en ansökan av Felicia S. om uppehållstillstånd. Utlänningsnämnden avslog därefter den 16 februari 1995 en ny ansökan från makarna och deras barn om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. - Pathmanathan S., Sivaneswary P. och Felicia S. ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden den 16 februari 1995 avgjorda ärendet. De ansågs också yrka att allmän rättshjälp skulle beviljas dem i resningsmålet
RÅ 1995 not 168
Avslag (bristande information ang. sättet för överklagande) / Bristande information ang. sättet för överklagande (avslag)
RÅ 1995 not 169
Avslag (bristfällig information om beslut i fråga om upphandling) / Bristfällig information om beslut i fråga om upphandling (avslag)
RÅ 1995 not 170
Ansökan av Hans B. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut om arbetslöshetsersättning
RÅ 1995 not 171
Ansökan av Sven-Åke L. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Gotlands län meddelade den 13 december 1993 dom angående körkortsingripande mot Sven-Åke L. på grund av att han gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse den 30 januari 1991. Sedan Sven-Åke L. överklagat domen beslöt Kammarrätten i Stockholm i dom den 7 november 1994 att lämna överklagandet utan bifall. Regeringsrätten beslöt den 26 januari 1995 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1995 not 172
Avslag (nya omständigheter i mål ang. tillsyn av hund) / Nya omständigheter i mål ang. tillsyn av hund (avslag)
RÅ 1995 not 173
Ansökan av Jama D. om återställande av försutten tid i mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen
RÅ 1995 not 174
Avslag (ombuds försummelse i mål om inkomsttaxering) / Ombuds försummelse i mål om inkomsttaxering (avslag)
RÅ 1995 not 175
Ansökan av Gani F. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 176
Ny ansökan om uppehållstillstånd m.m., ny ansökan (avslag)
RÅ 1995 not 177
Avslag (bristfällig handläggning i ärende om återkallelse av permanent uppehållstillstånd) / Bristfällig handläggning i ärende om återkallelse av permanent uppehållstillstånd (avslag)
RÅ 1995 not 178
Vandelsprövning för förarlegitimation (otillåten retroaktivitet?) / Vandelsprövning för förarlegitimation (innefattade tillämpningen av nya regler ett brott mot retroaktivitetsförbudet i RF?)
RÅ 1995 not 179
Fråga om muntlig förhandling i mål ang. körkortsingripande / Fråga om rätt till muntlig förhandling i mål ang. körkortsingripande / Fråga om muntlig förhandling i kammarrätt i mål ang. körkortsingripande
RÅ 1995 not 180
Avskrivning av studielån (kravet på synnerliga skäl)
RÅ 1995 not 181
Fråga om bygglov sedan strandskyddsdispens meddelats (avslag) / Strandskyddsdispens ej hinder mot att byggnadsnämnd prövade byggföretags förenlighet med naturresurslagen (rättsprövning)
RÅ 1995 not 182
Ansökan av Heinz L. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan
RÅ 1995 not 183
Allmän rättshjälp i ärende ang uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1995 not 184
Fråga om muntlig förhandling i mål ang. medgivande att fullgöra skolplikt i hemmet / Fråga om rätt till muntlig förhandling i mål ang. medgivande att fullgöra skolplikt i hemmet / Fråga om muntlig förhandling i kammarrätt i mål ang. medgivande att fullgöra skolplikt i hemmet
RÅ 1995 not 185
Avslag (kommunfullmäktigebeslut om anslag av medel) / Kommunfullmäktigebeslut om anslag av medel (avslag)
RÅ 1995 not 186
Kammarrätts underlåtenhet att ge klagande tillfälle att komplettera överklagandet (återförvisning)
RÅ 1995 not 187
Avslag (oriktig rättstillämpning i ärende ang. rivningsföreläggande enligt plan- och bygglagen) / Oriktig rättstillämpning i ärende ang. rivningsföreläggande enligt plan- och bygglagen (avslag) / Allmän rättshjälp i resningsmål avseende rivningsföreläggande enligt plan- och bygglagen (avslag)
RÅ 1995 not 188
Bifall (inkomsttaxering, kostnader för bilresor mellan bostad och arbetsplats) / Inkomsttaxering, kostnader för bilresor mellan bostad och arbetsplats (bifall)
RÅ 1995 not 189
Kammarrätts domförhet vid avvisande av för sent inkommet överklagande
RÅ 1995 not 190
Avslag (länsrätt hade ännu ej tagit ställning till anförda extraordinära besvär) / Länsrätt hade ännu ej tagit ställning till anförda extraordinära besvär (avslag)
RÅ 1995 not 191
Beslut i ärende ang. typgodkännande av lott till lottförsäljningsautomat (rättsprövning) / Beslut i ärende ang. typgodkännande av lott till lottförsäljningsautomat (bifall): Lotterilagen
RÅ 1995 not 192
Fråga om förutsättningarna för återkallelse tillsvidare av körkortstillstånd
RÅ 1995 not 193
Ansökan av Göran O. om resning avseende inkomsttaxering 1984 och 1985
RÅ 1995 not 194
Vilseledande upgifter från tjänsteman betr. överklagandetidens utgång (bifall) / Bifall (vilseledande uppgifter från tjänsteman betr. överklagandetidens utgång)
RÅ 1995 not 195
Föreläggande att egenhändigt underteckna besvärshandling har ej följts (avvisning)
RÅ 1995 not 196
Ansökan av Artur C. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. bygglov m.m
RÅ 1995 not 197
Ansökan av Edit T. B. om resning i ärende ang. beräkning av pensionspoäng
RÅ 1995 not 198
Avslag (ombuds försummelse i mål ang. inkomsttaxering m.m.) / Ombuds försummelse i mål ang. inkomsttaxering m.m. (avslag)
RÅ 1995 not 199
Ansökan av Hans J. om resning i mål ang. studiemedel
RÅ 1995 not 200
Ansökan av Per L. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. körkort
RÅ 1995 not 201
Ansökan av Fethi R. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 202
Inhibition och byte av offentligt biträde i LVU-mål
RÅ 1995 not 203
Ansökan av Rafet H. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 204
Ansökan av Per Magne M. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden åsatte Per Magne M. i avsaknad av självdeklarationer taxering efter skönsmässiga grunder för taxeringsåren 1986-1988. Lokala skattemyndigheten påförde honom skattetillägg och förseningsavgift. Taxeringsnämnden bestämde Per Magne M:s inkomsttaxeringar år 1986 till statlig inkomstskatt till 75 300 kr taxerad och beskattningsbar inkomst samt till kommunal inkomstskatt till 75 300 kr taxerad inkomst och 67 800 kr beskattningsbar inkomst. Taxeringsnämnden bestämde Per Magne M:s inkomsttaxeringar år 1987 till statlig inkomstskatt till 111 900 kr taxerad och beskattningsbar inkomst samt till kommunal inkomstskatt till 111 900 kr taxerad inkomst och 104 400 kr beskattningsbar inkomst. Taxeringsnämnden bestämde Per Magne M:s inkomst av rörelse för taxeringsåret 1986 till 75 000 kr och för taxeringsåret 1987 till 111 984 kr
RÅ 1995 not 205
Eftertaxering, kompanjons taxering undanröjd efter besvär i ordinarie ordning (avslag) / Avslag (eftertaxering, kompanjons taxering undanröjd efter besvär i ordinarie ordning)
RÅ 1995 not 206
Felaktig datumuppgift på delgivningskvittot (avslag) / Avslag (felaktig datumuppgift på delgivningskvittot)
RÅ 1995 not 207
Ändrad praxis beträffande inkomsttaxering (avslag) / Avslag (ändrad praxis beträffande inkomsttaxering)
RÅ 1995 not 208
Ansökan av Staffan D. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. återbetalning av uppburet förskott, m.m. - Genom ett beslut den 28 juni 1991 meddelade Utrikesdepartementet Staffan D. att departementets beslut att han inte fick lyfta förskott ur generalkonsulatets i New York kassa för barnens icke akuta tandvård och i förekommande fall icke akuta sjukvård i USA stod fast. Vidare anmodades Staffan D. att till departementet återbetala tidigare lyfta förskott. Staffan D. överklagade beslutet i en den 12 december 1991 till Utrikesdepartementet ingiven skrivelse. Departementet avvisade i beslut den 2 juni 1992 överklagandet såsom för sent inkommet. Staffan D. överklagade avvisningsbeslutet. Regeringen (Finansdepartementet) beslutade den 11 mars 1993 att avslå överklagandet
RÅ 1995 not 209
Ansökan av Mattias L. och Hanna L. om återställande av försutten tid för att anföra besvär över ett beslut ang. fastighetstaxering. -Kammarrätten i Stockholm (1994-11-23) fann att Mattias L. och Hanna L. inte hade rätt till besvär i särskild ordning i ett mål ang. allmän fastighetstaxering 1990
RÅ 1995 not 210
Underlåtenhet att tillgodoföra schablonavdrag för egenavgifter vid inkomsttaxeringen ej uppenbart stridande mot lag (avslag) / Avslag (underlåtenhet att tillgodoföra schablonavdrag för egenavgifter vid inkomsttaxeringen ej uppenbart stridande mot lag) / Underlåtenhet att tillgodoföra schablonavdrag för egenavgifter vid inkomsttaxeringen ej uppenbart stridande mot lag, 37 b § förvaltningsprocesslagen (resningsärende)
RÅ 1995 not 211
Ej medgivet avdrag för påförda egenavgifter (bifall) / Bifall (ej medgivet avdrag för påförda egenavgifter) / Ej medgivet avdrag för påförda egenavgifter, 37 b § förvaltningsprocesslagen (resningsärende)
RÅ 1995 not 212
Överklagande av Mikael W. ang. förstörande av patientjournal. - Mikael W. ansökte hos Socialstyrelsen om förstöring av sina patientjournaler vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, hos militärläkaren vid Övre Norrlands inskrivningscentral samt vid psykiatriska kliniken, Centrallasarettet Boden. -Socialstyrelsen (1992-08-20): Socialstyrelsen förordnar med stöd av 13 § patientjournallagen att den vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala förda patientjournalen skall förstöras i sin helhet, såväl i original som i kopia. Finns journaluppgifterna i centralt dataregister eller i något lokalt placerat minidatorsystem eller är överförda exempelvis till mikrofilm skall de förstöras även där
RÅ 1995 not 213
Ansökan av Gerry N. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 214
Ansökan av Gani R. m.fl. om resning i ärenden ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 215
Ansökan av Harry P. om resning i ärenden ang. inkomsttaxering. - I avsaknad av självdeklarationer åsatte taxeringsnämnden Harry P. vid 1987 och 1988 års taxeringar en skönsmässigt bestämd taxerad inkomst om 212 700 resp. 178 100 kr. I underlaget beräknades ingå inkomst av jordbruksfastighet med 180 000 resp. 105 000 kr. Lokala skattemyndigheten påförde honom dels skattetillägg med 40 procent av statlig och kommunal inkomstskatt enligt åsatta taxeringar, dels förseningsavgifter
RÅ 1995 not 216
Realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling (bifall) / Bifall (realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling)
RÅ 1995 not 217
Avsaknad av muntlig förhandling i mål om serveringstillstånd (avslag) / Avslag (avsaknad av muntlig förhandling i mål om serveringstillstånd) / Avsaknad av muntlig förhandling i mål om serveringstillstånd (resningsärende)
RÅ 1995 not 218
Ansökan av Barbro F. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. inkomsttaxering
RÅ 1995 not 219
Statens livsmedelsverk har ej ansetts ha rätt att överklaga dom om undanröjande av avgift för livsmedelstillsyn
RÅ 1995 not 220
Klassificering av margarinost (förhandsbesked enligt 55 § tullagen)
RÅ 1995 not 221
Klassificering av margarinost vid bedömningen av rätt till exportbidrag
RÅ 1995 not 222
Avskrivet (skrivelse med yrkanden om skriftlig motivering till tidigare meddelade beslut, m.m., ansågs inte förtjäna avseende) / Skrivelse med yrkanden om skriftlig motivering till tidigare meddelade beslut, m.m., ansågs inte förtjäna avseende (avskrivet)
RÅ 1995 not 223
Extraordinära besvär (avslag men resning, inkomsttaxering) / Inkomsttaxering, felaktig realisationsvinstberäkning (bifall)
RÅ 1995 not 224
Avdrag för ingående skatt för förvärv av tjänster avseende dotterbolag
RÅ 1995 not 225
Ansökan av Birgitta K. om resning i ett ärende ang. inkomsttaxering
RÅ 1995 not 226
Ansökan av Mico S. om återställande av försutten tid. -Kammarrätten i Göteborg (1994-11-28) avvisade Mico S:s överklagande i ett mål ang. socialtjänst
RÅ 1995 not 227
Ansökan av Karl-Erik P. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut om socialt bistånd
RÅ 1995 not 228
Ansökan av Sven S. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. utfärdande av pass
RÅ 1995 not 229
Rätt beskattningsår vid återbetalning av sjukpenning / Extraordinära besvär, återbetalning av sjukpenning (bifall) / Bifall (extraordinära besvär, återbetalning av sjukpenning)
RÅ 1995 not 230
Fråga om underlåten kommunicering av besvärsskrivelse, återförvisning / Kammarrätts underlåtenhet att kommunicera besvärsskrivelse rörande laglighetsprövning enligt kommunallagen ansågs utgöra skäl för återförvisning
RÅ 1995 not 231
Allmän handling? (handlingar hos kommunalt bolag, övergångsbestämmelserna till SFS 1993:1298) / Kommunalt bolag hade ej rätt att föra talan mot kammarrätts beslut ang. utlämnande av bolagets handlingar
RÅ 1995 not 232
Kommuns rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i barnomsorgsverksamhet
RÅ 1995 not 233
Bevisvärdering i ärende ang. skiljande från prästämbete (bifall) / Bifall (bevisvärdering i ärende ang. skiljande från prästämbete) / Bevisvärdering i ärende ang. skiljande från prästämbete (resningsärende)
RÅ 1995 not 234
Viss del av ansökningen överlämnad till kammarrätt) / Avslag (viss del av ansökningen överlämnad till kammarrätt) / Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag) / Viss del av resningsansökan avseende uppehållstillstånd m.m. överlämnad till kammarrätt (37 b § förvaltningsprocesslagen och 2 och 8 §§ lagen om allmänna förvaltningsdomstolar)
RÅ 1995 not 235
Ansökan av Astrid E. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan. -Länsstyrelsen i Blekinge län (1994-12-12) avslog Astrid E:s överklagande av Kommunfullmäktiges i Ronneby kommuns beslut att anta detaljplan för Droppemål 1:18 m.fl. i Ronneby kommun
RÅ 1995 not 236
Otydlig besvärshänvisning på lantmäterifaktura (avslag) / Avslag (otydlig besvärshänvisning på lantmäterifaktura)
RÅ 1995 not 237
Ansökan av Rexhe G. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 238
Ansökan av Nazire A. m.fl. om resning i ärenden ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 239
Extraordinära besvär, inkomsttaxering (avslag, men resning)
RÅ 1995 not 240
Omfördelning av andelskapital i ett handelsbolag (förhandsbesked) / Inkomst av kapital (omfördelning av andelskapital i ett handelsbolag) / Skattekonsekvenser av omfördelning av kapitalbehållning i ett handelsbolag
RÅ 1995 not 241
Byggnadstyp (servicehus vårdbyggnad eller hyreshus?)
RÅ 1995 not 242
Ersättning till ombud i mål om överflyttning av barn, i vilket mål rättshjälp ej beviljats ombudets huvudman
RÅ 1995 not 243
Fråga om rätt till investeringsavdrag vid leverans av maskin
RÅ 1995 not 244
Ansökan av Tatiana B. och Timour B. om resning i ärende om uppehållstillstånd
RÅ 1995 not 245
Ansökan av Henry L. om rättsprövning av beslut av länsstyrelse. -Länsstyrelsen i Västerbottens län (1994-11-03) beslutade ang. upplåtelsen av rätt till fiske på kronomark under år 1995
RÅ 1995 not 246
Ansökan av Maj-Britt L. om rättsprövning av hovrätts dom. - Svea Hovrätt meddelade den 24 januari 1995 dom i ett mål som anhängiggjorts hos hovrätten
RÅ 1995 not 247
Bifall (bristfällig handläggning i ärende ang. detaljplan) / Bristfällig handläggning i ärende ang. detaljplan (bifall)
RÅ 1995 not 248
Avvisande av fullföljd talan (förenklad delgivning)
RÅ 1995 not 249
Ansökan av Wejsel S., Ajkuna S. och deras tre barn om resning i ärende om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 250
Ansökan av Johnny F. om resning i mål om körkort
RÅ 1995 not 251
Bifall (inkomsttaxering, skattefri del av livränta hade beskattats) / Inkomsttaxering, skattefri del av livränta hade beskattats (bifall)
RÅ 1995 not 252
Kontraritet (beslut i mål enligt lagen om offentlig upphandling gick ej klaganden emot)
RÅ 1995 not 253
Offentligt biträde (förordnande, av kostnadsskäl, av annan än den som sökanden föreslagit)
RÅ 1995 not 254
Ansökan av David W. K. om resning i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen
RÅ 1995 not 255
Ansökan som inkommit före utgången av mars 1995 överlämnad till kammarrätt
RÅ 1995 not 256
Ansökan av David J. om resning i ärende ang. kriminalvård. - David J. dömdes den 3 juni 1993 av Svea hovrätt till fängelse i två månader. Domen blev verkställbar den 15 oktober 1993. Kriminalvårdens regionmyndighet i Stockholm beslutade att avslå en framställning av David J. om uppskov med verkställigheten av fängelsestraffet och att David J. skulle placeras på anstalten Viskan. Vid omprövning den 25 februari 1994 fann regionmyndigheten inte skäl att ändra beslutet. David J. överklagade till Kriminalvårdsstyrelsen, som i beslut den 8 mars 1994 inte gjorde ändring i det överklagade ärendet. Sedan David J. fullföljt talan hos Kammarrätten i Jönköping under yrkande att bli placerad i en kriminalvårdsanstalt i Stockholmsområdet, fastställde kammarrätten i dom den 12 april 1994 Kriminalvårdsstyrelsens beslut
RÅ 1995 not 257
Ansökan av Stockholms Bilsportförbund om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. ansökningsavgift. - Stockholms Bilsportförbund inkom den 18 november 1993 till Länsstyrelsen i Stockholms län med en ansökan om tillstånd att få anordna tävling i form av bilorientering uppdelad i fem olika etapper under tiden den 21 januari - den 26 mars 1994. Den 17 november 1993 hade förbundet inbetalat en ansökningsavgift till länsstyrelsen om 2 100 kr. Den 24 november samma år inbetalade förbundet ytterligare 1 650 kr såsom ansökningsavgift. I fem skilda beslut - ettvart avseende en av de fem etapperna - meddelade därefter länsstyrelsen begärt tillstånd den 10 januari 1994, den 14 januari 1994, den 14 februari 1994, den 18 februari 1994 och den 8 mars 1994
RÅ 1995 not 258
Missförstånd ang. beräkning av besvärstid m.m. (avslag) / Avslag (missförstånd ang. beräkning av besvärstid m.m.)
RÅ 1995 not 259
Lagen därom ej tillämplig vid aktuellt förfarande med köp och försäljning av aktier (resningsärende) / Bifall (inkomsttaxering, skatteflyktslagen borde ej ha tillämpats vid aktuellt förfarande med köp och försäljning av aktier) / Inkomsttaxering, skatteflyktslagen borde ej ha tillämpats vid aktuellt förfarande med köp och försäljning av aktier (bifall)
RÅ 1995 not 260
Extraordinära besvär (inkomsttaxering, avslag men resning)
RÅ 1995 not 261
Extraordinära besvär (inkomsttaxering, avslag men resning)
RÅ 1995 not 262
Avvisat (försummelse att inom överklagandetiden ange omständigheter till grund för kommunalbesvär) / Försummelse att inom överklagandetiden ange omständigheter till grund för kommunalbesvär (avvisat) / Bifall (klagande hade till följd av felaktig fullföljdshänvisning fått otillräcklig tid för att ange omständigheter till grund för kommunalbesvär) / Klagande hade till följd av felaktig fullföljdshänvisning fått otillräcklig tid för att ange omständigheter till grund för kommunalbesvär (bifall)
RÅ 1995 not 263
Ansökan av Yagob A. om återställande av försutten tid i mål om körkort
RÅ 1995 not 264
Ansökan av Hans Olov E. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län återkallade genom dom den 21 juni 1994 Hans Olov E:s körkort på grund av att han enligt godkänt strafföreläggande gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik den 11 september 1993. Spärrtiden bestämdes till fyra månader. Sedan Hans Olov E. överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Stockholm genom dom den 14 juli 1994 överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 13 september 1994 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1995 not 265
Ansökan av Torbjörn B. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län återkallade genom beslut den 31 januari 1994 Torbjörn B:s körkort tills vidare eftersom han var misstänkt för grovt rattfylleri den 7 januari 1994. Den 10 maj 1994 dömdes han av Handens tingsrätt till skyddstillsyn för rattfylleriet. Sedan Torbjörn B. överklagat länsrättens beslut avslog Kammarrätten i Stockholm genom beslut den 29 september 1994 överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 22 december 1994 att inte meddela prövningstillstånd. Länsrätten återkallade genom dom den 19 maj 1995 Torbjörn B:s körkort och bestämde spärrtiden till 18 månader. Spärrtiden löpte ut den 7 juli 1995. Länsrättens dom vann laga kraft
RÅ 1995 not 266
Avslag (nya omständigheter i mål om utbyte av körkort) / Nya omständigheter i mål om utbyte av körkort (avslag)
RÅ 1995 not 267
Ansökan av Peter M. om resning i mål om körkort
RÅ 1995 not 268
Fråga om rätt att överklaga beslut om ersättning enligt 44 § lagen om kriminalvård i anstalt
RÅ 1995 not 269
Ansökan av Kenneth N. om resning i ärende hos fiskenämnd. - Fiskenämnden i Skaraborgs län beslutade den 3 oktober 1989 om tillstånd för Vristulvens Fiskevårdsområdesförening att plantera ut signalkräftor i sjön Vristulven. Gösta C. överklagade beslutet till Fiskeriverket, som i beslut den 24 april 1992 avslog överklagandet. Gösta C. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 2 oktober 1992 inte ändrade Fiskeriverkets beslut. Regeringsrätten beslutade den 14 mars 1994 att inte meddela Gösta C. prövningstillstånd
RÅ 1995 not 270
Ansökan av Fatmire B. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 271
Bygglov för upplag på fastighet utanför detaljplanelagt område (avslag)
RÅ 1995 not 272
Ansökan av Besim K. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 273
Normbeslut ang. upplåtelse av rätt till fiske (avvisat) / Avvisat (normbeslut ang. upplåtelse av rätt till fiske)
RÅ 1995 not 274
Ej rätt för myndighet att överklaga beslut varigenom myndigheten ålagts att lämna ut allmän handling (avvisat)
RÅ 1995 not 275
Ansökan av Hjärtervägen Invest AB om resning i ett mål ang. inkomsttaxering
RÅ 1995 not 276
Eftertaxering, åtal för bokföringsbrott ogillat (avslag) / Avslag (eftertaxering, åtal för bokföringsbrott ogillat)
RÅ 1995 not 277
Ansökan av Förvaltnings AB Holmia om resning i mål ang. eftertaxering
RÅ 1995 not 278
Ansökan av Ali T. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 279
Närboende hade ej talerätt i fråga om tillstånd till ingrepp i fornlämningar (rättsprövning) / Lagen om kulturminnen (talerätt för närboende såvitt avser tillstånd till ingrepp i fornlämningar (avslag)
RÅ 1995 not 280
Avslag (felaktig handläggning hos länsstyrelsen av ärende om val till kyrkofullmäktige) / Felaktig handläggning hos länsstyrelsen av ärende om val till kyrkofullmäktige (avslag)
RÅ 1995 not 281
Ansökan av Kurt L. om resning i ärende om pensionsgrundande inkomst
RÅ 1995 not 282
Ansökan av Claes-Göran K. om resning i ärende om pensionsgrundande inkomst
RÅ 1995 not 283
Avslag (felaktig handläggning i ärende hos Luftfartsinspektionen) / Felaktig handläggning i ärende hos Luftfartsinspektionen (avslag)
RÅ 1995 not 284
Avvisande av fullföljd talan (tidpunkt för delgivning bristande upplysning om förenklad delgivning
RÅ 1995 not 285
Avslag (felaktig besvärshänvisning av kommunal nämnd) / Felaktig besvärshänvisning av kommunal nämnd (avslag)
RÅ 1995 not 286
Ansökan av Per L. om återställande av försutten tid för att överklaga länsstyrelses beslut
RÅ 1995 not 287
För sent anförda besvär (i Regeringsrätten, extraordinära besvär)
RÅ 1995 not 288
Ansökan om resning i ärende avgjort av Stockholms universitet avvisat) / Avvisat (ansökan om resning i ärende som avgjorts av Stockholms universitet skulle prövas av kammarrätt) / Ansökan om resning i ärende som avgjorts av Stockholms universitet skulle prövas av kammarrätt (avvisat)
RÅ 1995 not 289
Ansökan av Arne C. om resning i fråga om inkomsttaxering. - Arne C. drev under 1986 åkerirörelse i Töreboda. Han avyttrade per den 1 januari 1986 vissa rörelseinventarier för en köpeskilling av 561 397 kr. Sedan Skattemyndigheten i Skaraborgs län överklagat Arne C:s inkomsttaxeringar 1987 fann Länsrätten i Skaraborgs län i dom den 8 mars 1989 hela detta belopp hänförligt till intäkt av rörelsen. Länsrätten åsatte härefter Arne C. taxering till statlig inkomstskatt med 137 200 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst, och till kommunal inkomstskatt i Töreboda kommun med 137 600 kr, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av 130 100 kr. Länsrätten bestämde underlaget för tilläggsbelopp till 146 900 kr. Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 21 maj 1990 Arne C:s överklagande av länsrättens dom
RÅ 1995 not 290
Ansökan av Lars S. om resning i ärende om överföring av patentansökan
RÅ 1995 not 291
Avvisat (ansökan om resning gjordes samtidigt med ett rättidigt överklagande) / Ansökan om resning gjordes samtidigt med ett rättidigt överklagande (avvisat)
RÅ 1995 not 292
Ansökan av Ulf T. om resning i ärende ang. beräkning av pensionsgrundande inkomst
RÅ 1995 not 293
Fastighetsägare ej behörig att överklaga tillstånd enligt naturvårdslagen för annan fastighetsägare att uppföra vilthägn
RÅ 1995 not 294
Byggnadsnämnd ej behörig att överklaga beslut om upphävande av bygglov
RÅ 1995 not 295
Hinder för varumärkesregistrering hade bortfallit genom att registrering av mothållet märke upphävts
RÅ 1995 not 296
Skatteplikt (undantaget för utbildning ej tillämpligt på korrespondenskurs avseende hemmafrisörs- och hårvårdsverksamhet)
RÅ 1995 not 297
Fråga om kammarrättens akter i mål ang. disciplinansvar kunde lämnas ut med förbehåll (forskningsändamål?)
RÅ 1995 not 298
Avslag (felaktig besvärshänvisning mottagen först efter besvärstidens utgång, kommunalbesvär) / Felaktig besvärshänvisning mottagen först efter besvärstidens utgång (avslag, kommunalbesvär)
RÅ 1995 not 299
Avslag (kompletterande utredning i ärende ang. körkortstillstånd) / Kompletterande utredning i ärende ang. körkortstillstånd (avslag)
RÅ 1995 not 300
Bifall (körkort, föreläggande om ordningsbot för hastighetsöverträdelse undanröjt) / Körkort, föreläggande om ordningsbot för hastighetsöverträdelse undanröjt (bifall)
RÅ 1995 not 301
Ansökan av Mohsen K. om återställande av försutten tid för att överklaga dom ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen
RÅ 1995 not 302
Bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen medgavs inte för merkostnader p.g.a. s.k. hetsätning
RÅ 1995 not 303
Oriktigt omräkningsbesked om tillkommande skatt (avslag) / Avslag (oriktigt omräkningsbesked om tillkommande skatt)
RÅ 1995 not 304
Inkomsttaxering, återbetalning av tidigare beskattade underhållsbidrag (avslag) / Avslag (inkomsttaxering, återbetalning av tidigare beskattade underhållsbidrag)
RÅ 1995 not 305
Överklagande ang. skattetillägg kunde prövas i ordinarie väg (avvisat) / Avvisat (överklagande ang. skattetillägg kunde prövas i ordinarie väg)
RÅ 1995 not 306
Inkomsttaxering, felaktigt avdrag för pantbrevskostnader (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, felaktigt avdrag för pantbrevskostnader)
RÅ 1995 not 307
Ansökan av Ann-Marie B. och Bo B. om resning i ett ärende ang. bygglov
RÅ 1995 not 308
Skattskyldig vars taxering undanröjts ansågs inte ha rätt att få storleken av förlustavdrag prövad) / När taxeringen undanröjts med tillämpning av lagen mot skatteflykt ansågs den skattskyldige inte ha rätt att få förlustavdrags storlek prövad
RÅ 1995 not 309
Ansökan av Irene B. om resning i ett ärende ang. jämkning av preliminär skatt
RÅ 1995 not 310
Inkomsttaxering, beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning)
RÅ 1995 not 311
I mål som tidigare varit föremål för rättsprövning (avslag) / Avslag (i mål som tidigare varit föremål för rättsprövning)
RÅ 1995 not 312
Inkomsttaxering, realisationsvinst beskattad två gånger (bifall) / Resning- bifall (inkomsttaxering, realisationsvinst beskattad två gånger)
RÅ 1995 not 313
Inkomsttaxering, beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning)
RÅ 1995 not 314
Besvär i särskild ordning av Ulla-Britt R. ang. inkomsttaxering 1990, m.m
RÅ 1995 not 315
Ansökan av AB Harge Bruk i likvidation om resning i mål om inkomsttaxering
RÅ 1995 not 316
Avslag (fråga om verkan av muntligt meddelande av överdirektören vid Invandrarverket) / Fråga om verkan av muntligt meddelande av överdirektören vid Invandrarverket (avslag) / Fråga om verkan av muntligt meddelande av överdirektören vid Invandrarverket (resningsärende)
RÅ 1995 not 317
Ansökan av Bertil H. m.fl. om rättsprövning av beslut i fråga om detaljplan
RÅ 1995 not 318
Ansökan av Hans-Lennart C. om resning i ärende om skadeståndsskyldighet för kommun
RÅ 1995 not 319
Livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (inkomstförlust till följd av arbetsbyte)
RÅ 1995 not 320
Livränta enligt lagen om yrkesskadeförsäkring (invaliditetsgraden)
RÅ 1995 not 321
Bifall (nya omständigheter i mål om inkomsttaxering) / Nya omständigheter i mål om inkomsttaxering (bifall)
RÅ 1995 not 322
Avslag (sjukdom, tidigare avslag ej hinder för ny prövning) / Sjukdom, tidigare avslag ej hinder för ny prövning (avslag)
RÅ 1995 not 323
Avslag (omprövning av beslut att vägra prövningstillstånd i mål om ekonomiskt bistånd) / Omprövning av beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om ekonomiskt bistånd (avslag)
RÅ 1995 not 324
Ansökan av Anna W. om återställande av försutten tid för att överklaga försäkringskassas beslut om vårdbidrag
RÅ 1995 not 325
Ansökan av Boris B. om resning i ärende ang. registrering av pensionspoäng
RÅ 1995 not 326
Ansökan av Conny T. om resning i mål ang. påminnelseavgift enligt studiestödslagen
RÅ 1995 not 327
Avslag (preskription hade inträtt i fråga om disciplinansvar) / Preskription hade inträtt i fråga om disciplinansvar (avslag)
RÅ 1995 not 328
Överklagande av Dagny M. ang. avvisande av talan samt ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 1995 not 329
Överklagande av Janusz P. ang. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. -Stockholms läns allmänna försäkringskassa (1990-10-03) avslog en ansökan av Janusz P. om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring med följande motivering: Du har under din tid i Sverige arbetat ca 12 år, 1975-1987, som restaurangbiträde, kock och chaufför. I dina arbeten har förekommit en hel del lyft, också åtskilliga rätt tunga sådana, men dina arbetsuppgifter kan ändå inte anses ha varit osedvanligt tunga och ryggpåfrestande. Du har haft ryggbesvär åtminstone sedan början av 1970-talet. Du har uttalade degenerativa förändringar i ländrygg och sacrum, vilka ökar med åldern oavsett sysselsättning och har således inget samband med arbetet. De symptom du haft och har kan mycket väl hänföras till dessa åldersförändringar. Dina besvär har också fortsatt att öka även sedan du slutat arbeta och beviljats sjukbidrag. Ryggbesvären har inte orsakats av sådan skadlig inverkan i arbetet som avses...
RÅ 1995 not 330
Förälder till handikappat (autistiskt) barn (bifall)
RÅ 1995 not 331
Överklagande av Stora Hög AB ang. avvisande av talan samt ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga beslut i ärende ang. trafiktillstånd
RÅ 1995 not 332
Avvisat (beslut ang. föreskrifter om renräkning m.m.) / Beslut ang. föreskrifter om renräkning m.m. (avvisat)
RÅ 1995 not 333
Avvisat (beslut med bemyndigande att sälja staten tillhörig mark innefattade ej myndighetsutövning) / Beslut med bemyndigande att sälja staten tillhörig mark innefattade ej myndighetsutövning (avvisat)
RÅ 1995 not 334
Ansökan av Christer M. om rättsprövning av beslut ang. strandskyddsdispens m.m
RÅ 1995 not 335
Beslut att invändning rörande ombuds behörighet skulle tas upp vid kommande förhandling innefattade ej ställningstagande till fråga om avvisande av ombudet (avvisat)
RÅ 1995 not 336
Avvisat (myndighets meddelande att dess beslut inte var överklagbart) / Myndighets meddelande att dess beslut inte var överklagbart (avvisat)
RÅ 1995 not 337
Överklagande av Staffan L. ang. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
RÅ 1995 not 338
Handikappersättning (merutgifter för bilresor m.m. på grund av elöverkänslighet, avslag)
RÅ 1995 not 339
Överklagande av Staffan L. ang. bilstöd
RÅ 1995 not 340
Fråga om muntlig förhandling i kammarrätt i mål ang. avskrivning av studiemedelsskuld
RÅ 1995 not 341
Kammarrätts beslut om återförvisning i mål ang. återbetalning av studiemedel
RÅ 1995 not 342
Fråga om underskott av kapital och näringsverksamhet utgjort synnerliga skäl för nedsättning av studiemedelsavgift
RÅ 1995 not 343
Bistånd för hyra när biståndssökandens far gått i borgen för förpliktelserna enligt hyresavtalet
RÅ 1995 not 344
Ansökan av Christina L. om resning i mål ang. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
RÅ 1995 not 345
Bifall (meddelande enligt 5 kap. 30 § plan- och bygglagen hade ej sänts till fastighetsägare) / Meddelande enligt 5 kap. 30 § plan- och bygglagen hade ej sänts till fastighetsägare (bifall)
RÅ 1995 not 346
Fråga om prövningens omfattning när skattemyndighet av misstag framställt ett annat yrkande än det avsedda
RÅ 1995 not 347
Beslut med anmodan att ange om muntlig förhandling begärs
RÅ 1995 not 348
Förutsättningar för att använda övervakningskamera för att bevaka väntsal som varit föremål för vandalisering
RÅ 1995 not 349
Anpassningsåtgärder efter bostadsbyte (behovet har stått klart först efter bytet)
RÅ 1995 not 350
Kontraritet (kammarrätts dom ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen gick ej klaganden emot)
RÅ 1995 not 351
Länsrätts avvisningsbeslut undanröjt när försening av överklagande berott på innehållet i felaktig fullföljdshänvisning
RÅ 1995 not 352
Åtgärder när part återkallat sin talan i dess helhet i mål om överflyttning av barn enligt lag 1989:14
RÅ 1995 not 353
Beslut av rent förberedande art? (ärende om återställande av försutten tid) / Beslut av kommunala nämnder av rent förberedande art ej överklagbart (avvisat) / Avvisat (beslut av kommunala nämnder av rent förberedande art ej överklagbart)
RÅ 1995 not 354
Fråga om handling delgivits behörig företrädare för juridisk person / Löpande vite som ej försuttits när ansökningen om utdömande gjordes kunde inte dömas ut
RÅ 1995 not 355
Beslut om stadgeändring i kommunal fastighetsstiftelse avseende skyldighet att inhämta medgivande från kommunfullmäktige
RÅ 1995 not 356
Beslut enligt 3 a § datalagen ang. inrättande och förande av personregister (avslag)
RÅ 1995 not 357
Ansökan av Islam K. m.fl. om resning i ärenden ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 358
Prövningen av ansökningen ankom på kammarrätt (avvisat) / Avvisat (prövningen av ansökningen ankom på kammarrätt)
RÅ 1995 not 359
Ansökan av Claes N. om resning i ärenden ang. inkomsttaxering, m.m
RÅ 1995 not 360
Handläggning och besvärsordning (personakt avseende angivna tjänstemän förvarades inte hos kammarrätt)
RÅ 1995 not 361
Kammarrätts desertionsbeslut upphävdes eftersom beslutet grundats på felaktig registrering av överklagandet
RÅ 1995 not 362
Felaktig besvärshänvisning (bifall, laglighetsprövning enligt kommunallagen) / Bifall (felaktig besvärshänvisning, laglighetsprövning enligt kommunallagen)
RÅ 1995 not 363
Allmän handling? (biskops korrespondens i egenskap av pastor pastorum) / Ej rätt för biskop att överklaga beslut varigenom korrespondens i dennes egenskap av pastor pastorum förklarats utgöra allmän handling
RÅ 1995 not 364
Besvär av Lars H. i särskild ordning ang. inkomsttaxering 1988. - Taxeringsnämnden åsatte Lars H. taxering 1988 till vissa belopp. Kenneth A. anförde, såsom uppgivet ombud för Lars H., besvär över taxeringen. I egna besvär yrkade länsskattemyndigheten att Lars H:s taxering skulle höjas i angivna hänseenden. -Länsrätten i Skaraborgs län (1990-03-12): Kenneth A. har inte med fullmakt styrkt sin behörighet att företräda Lars H. Han har i föreläggande, som har delgivits honom den 12 december 1989, förelagts att inom sju dagar från det att han fått del av föreläggandet styrka sin behörighet vid äventyr att besvären kan komma att avvisas. Kenneth A. har ännu inte styrkt sin behörighet varför besvären inte kan tas upp till prövning
RÅ 1995 not 365
Fråga om sambandet mellan olycksfall och ryggbesvär vid prövning av fortsatt livränta fem år efter olycksfallet
RÅ 1995 not 366
Fråga om sambandet mellan skadlig inverkan vid sliparbete och muskelsmärtor m.m.
RÅ 1995 not 367
Godkännande av flygchef i helikopterföretag (avslag)
RÅ 1995 not 368
Betalningsfrist enligt 86 § patentlagen ej återställbar (ärende om återställande av försutten tid)
RÅ 1995 not 369
Avdrag för skatt på bränsle vid kombinerad el- och värmeproduktion
RÅ 1995 not 370
Fråga om skattepliktig gåva (vitesföreläggande att avge gåvodeklaration) / Utdömande av vite, fråga om tilldelning av aktier vid fondemission innefattade gåva och därmed skyldighet att avge gåvodeklaration
RÅ 1995 not 371
Ansökan av Alf L. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Länsstyrelsen i Älvsborgs län (1993-10-28) avslog överklaganden av Alf L. m.fl. av ett beslut rörande detaljplan för Upperud, Skållerud i Melleruds kommun
RÅ 1995 not 372
Besvär i särskild ordning av Jan-Olof P. ang. inkomsttaxering 1989
RÅ 1995 not 373
Inkomsttaxering, samma belopp beskattat två gånger (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, samma belopp beskattat två gånger)
RÅ 1995 not 374
Ansökan av Lily L. om återställande av försutten tid i mål ang. verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken
RÅ 1995 not 375
Ansökan av Björn-Olov N. om återställande av försutten tid för att överklaga dom ang. utdömande av vite
RÅ 1995 not 376
Kommunalt servicebolag har ej rätt att överklaga beslut i fråga om huruvida handling hos servicebolaget har karaktär av allmän handling / Besvärsrätt (kommunalt servicebolag har ej rätt att överklaga beslut i fråga om huruvida handling hos servicebolaget har karaktär av allmän handling)
RÅ 1995 not 377
Livränta har utgått då en försäkrads sjukdom (silikos) efter det att han pensionerats från sitt arbete försämrats i sådan grad att det vid tidpunkten för hans död förelåg en medicinsk invaliditetsgrad av tio procent
RÅ 1995 not 378
Avslag (bristfällig handläggning i ärende om antagande av detaljplan) / Bristfällig handläggning i ärende om antagande av detaljplan (avslag)
RÅ 1995 not 379
Fråga om innebörden i den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 mom. sjätte stycket sista meningen lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
RÅ 1995 not 380
Yrkande om förlustavdrag avvisat som för sent inkommet men resning beviljad i fråga om inkomsttaxering
RÅ 1995 not 381
Disciplinpåföljd kunde inte åläggas på grund av preskription / Kammarrätts dom ang. disciplinansvar hade ej gått klaganden emot / Kontraritet (kammarrättsdom ang. disciplinansvar hade ej gått klaganden emot)
RÅ 1995 not 382
Extraordinära besvär (avslag men resning, inkomsttaxering)
RÅ 1995 not 383
Ansökan av Mirzadjan A. om resning i mål om inkomsttaxering. - Mirzadjan A. överklagade genom ombud taxeringsnämndens beslut avseende taxeringen år 1990 hos Länsrätten i Uppsala län. Länsrätten tog i beslut den 5 december 1991 (mål nr S 1093-91) inte upp överklagandet till prövning enär ombudet, som av länsrätten först anmodats och därefter förelagts att komma in med bl.a. fullmakt, inte efterkommit föreläggandet
RÅ 1995 not 384
Avdrag för marknadsföringsbidrag till utländskt dotterbolag
RÅ 1995 not 385
Avdrag för marknadsföringsbidrag m.m. till utländskt dotterbolag
RÅ 1995 not 386
Avdrag för marknadsföringsbidrag m.m. till utländskt dotterbolag
RÅ 1995 not 387
Avdrag för marknadsföringsbidrag m.m. till utländskt dotterbolag
RÅ 1995 not 388
Avdrag för marknadsföringsbidrag till utländskt systerbolag
RÅ 1995 not 389
Överklagande av President and Fellows of Harvard College ang. förklaring enligt 72 § patentlagen
RÅ 1995 not 390
Ansökan av Edla O. om resning avseende fastighetstaxering 1958-1989
RÅ 1995 not 391
Kammarrätt ansågs ha haft anledning att meddela prövningstillstånd i mål ang. personlig assistans till funktionshindrad
RÅ 1995 not 392
Fråga om tillhandahållande av en färdig publikation utgjorde omsättning av vara eller tjänst
RÅ 1995 not 393
Fråga om tillhandahållande av en färdig publikation utgjorde omsättning av vara eller tjänst
RÅ 1995 not 394
Överklagande av Bengt K. ang. ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. -Hallands läns allmänna försäkringskassa (1990-11-13) avslog en framställning från Bengt K. om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF, varvid kassan som skäl anförde att Bengt K. inte ansågs ha varit utsatt för sådan skadlig inverkan som avsågs i 2 kap. 1 § LAF
RÅ 1995 not 395
Recidiv till arbetsskada uppkommen i arbete inom plastindustrin? (astma)
RÅ 1995 not 396
Framställning av Oscar Francisco O. L. om prövning av beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 1995 not 397
Ansökan av Sven-Erik F. om resning i mål om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring
RÅ 1995 not 398
Avdrag för kundförlust medgavs ej när bensin antogs ha tagits från kontokortsautomater genom brottsligt förfarande
RÅ 1995 not 399
Ansökan av Manja A. om resning avseende inkomsttaxering 1989 och skattetillägg
RÅ 1995 not 400
Överklagande av Christoph A. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 14 juni 1995 dom i mål angående rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1995 not 401
Rätten att överklaga beslut rörande folkbokföring av barn som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad
RÅ 1995 not 402
Byggnadsnämnds skyldighet att ingripa mot olovligt byggande
RÅ 1995 not 403
Ansökan av Torsten M. om rättsprövning av beslut ang. strandskyddsdispens
RÅ 1995 not 404
Fråga om utformningen av ett tillståndsbeslut (krav på tydlighet och precisering) / Kommunal nämnd hade rätt att överklaga kammarrätts dom i mål om tillstånd till automatspel
RÅ 1995 not 405
Överklagande av Cesand Hus & Fastigheter AB i konkurs ang. inkomsttaxering 1989 m.m. jämte ansökan om resning
RÅ 1995 not 406
Fråga huruvida visst företag kunde betraktas som investmentföretag i skattehänseende / Innebörden av begreppet investmentföretag (företag som ägde och förvaltade såväl börsnoterade värdepapper som aktier i rörelsedrivande dotterbolag)
RÅ 1995 not 407
Fråga om omprövning av arbetsskadelivränta fick ske enligt övergångsbestämmelser i SFS 1993:331 när samma fråga var föremål för pågående process (litis pendens?)
RÅ 1995 not 408
Skadlig inverkan? (psykiska problem och hjärtbesvär på grund av stress i arbete som avdelningschef)
RÅ 1995 not 409
Sjukpenninggrundande inkomst vid partiell (25 procent) tjänstledighet på grund av sjukdom
RÅ 1995 not 410
Ansökan av Pär J. om rättsprövning av beslut ang. strandskyddsdispens
RÅ 1995 not 411
Ansökan av Elon G. om rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan
RÅ 1995 not 412
Livränteunderlaget bestämt till belopp motsvarande fastställd sjukpenninggrundande inkomst när annan tillförlitlig utredning saknades
RÅ 1995 not 413
Beslut ang. tillstånd enligt miljöskyddslagen (avslag)
RÅ 1995 not 414
Ansökan av Stig B. om resning i mål ang. körkortstillstånd. - Länsrätten i Malmöhus län återkallade genom dom den 2 februari 1995 med stöd av 16 § 1 körkortslagen (1977:477) Stig B:s körkort på grund av att han gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Stig B. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 11 april 1995 avslog överklagandet. Sedan Stig Blom fullföljt sin talan beslutade Regeringsrätten den 12 juni 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Stig B. ansökte om resning i det av Regeringsrätten avgjorda målet. Till stöd för ansökningen anförde han bl.a. att han hade blivit tvungen att söka socialbidrag på grund av att han inte kunde försörja sin familj utan körkortet. Hans inställning till alkohol och trafik var numera helt förändrad. -Regeringsrätten (1995-12-22, Brink, Berglöf, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Stig B. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva körkortsfrågan på ...
RÅ 1995 not 415
Ansökan av Abdiladif E. W. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1995 not 416
Ansökan av Sören H. och Ronald H. om resning i mål ang. eftertaxering m.m
RÅ 1995 not 417
Ansökan av Utteros Samfällighetsförening m.fl. om rättsprövning av beslut ang. bygglov
RÅ 1995 not 418
Avslag (underlåten kommunicering med ombud i ärende ang. strandskyddsdispens) / Underlåten kommunicering med ombud i ärende ang. strandskyddsdispens (avslag)
RÅ 1995 not 419
Ansökan av Arne C. och Inger C. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan
RÅ 1995 not 420
Ansökan av Mircea A. och Paulina A. om resning i mål ang. folkpension
RÅ 1995 not 421
Ansökan av Aino G. om resning i mål ang. sjukpenning
RÅ 1995 not 422
Ansökan av Siv W. om resning i mål ang. återkallelse av läkarlegitimation
RÅ 1995 not 423
Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (avslag)
RÅ 1995 not 424
Rätten till ekonomiskt bistånd för utlänning som avbrutit sitt deltagande i svenskundervisning för invandrare
RÅ 1995 not 425
Fråga om jämkning av värdet av fri kost och bostadsförmån för föreståndare för s.k. HVB-hem