NJA 2020 s. 3
En sameby har yrkat fastställelse av en i förhållande till staten exklusiv rätt att upplåta jakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen. En så-dan rätt har ansetts inte kunna grundas på rennäringslagen. Samebyn har däremot ansetts ha motsvarande rätt på grund av urminnes hävd som upp-arbetats av samerna på området.
NJA 2020 s. 115
Ett försäkringsbolag som utan rätt till det sagt upp en företagsförsäkring i förtid har ansetts skadeståndsskyldigt, eftersom bolaget handlat oaktsamt vid uppsägningen.
NJA 2020 s. 134
Resning. Tillämpning av grunderna för 58 kap. 2 § 4 första ledet RB vid åberopande av ny bevisning rörande en tilltalads ålder.
NJA 2020 s. 141
Förordnande av målsägandebiträde i högre rätt. Betydelsen av att åklagaren förklarat sig inte föra målsägandens talan om enskilt anspråk.
NJA 2020 s. 147
En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig rättsfråga i strid mot ett förhandsavgörande som hämtats in i målet kan vara resningsgrundande som uppenbart lagstridig rättstillämpning.
NJA 2020 s. 154
Återbetalningsskyldighet för kostnaden för provtagning och analys enligt 31 kap. 1 § RB ska endast i undantagsfall åläggas den som är under 18 år, den som har begått brottet under inflytande av en psykisk störning eller den som meddelas påföljdseftergift.
NJA 2020 s. 159
Omfattningen av en omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen av ersättning för inkomstförlust.
NJA 2020 s. 169
Ansvar för grov misshandel. 1. Tillfällig sinnesförvirring utgör inte en särskild grund för ansvarsfrihet utan får vägas in i uppsåtsbedömningen. 2. En tilltalad som begått en gärning i ett akut psykotiskt tillstånd har frikänts från åtal för uppsåtligt brott, eftersom han ansetts inte vara i tillräcklig grad medveten om sitt handlande.
NJA 2020 s. 179
En person som det har förordnats förvaltare för har kunnat lämna giltig fullmakt åt ett ombud att överklaga beslutet om förvaltarskap.
NJA 2020 s. 186
Återställande av försutten tid. När ett avgörande har expedierats med e-post ska ett påstående om att avgörandet inte har kommit parten till handa godtas. Det gäller under förutsättning att parten inte i förväg har underrättats om när avgörandet skulle meddelas och inte omständigheterna talar emot påståendet. ( Jfr NJA 2012 s. 435.)
NJA 2020 s. 190
Reglerna om klagorätt har med hänvisning till Århuskonventionen tolkats så att en miljöorganisation har haft rätt att överklaga ett bygglovsbeslut. Även fråga om en kommunal nämnds rätt att överklaga ett beslut att tillerkänna miljöorganisationen klagorätt.
NJA 2020 s. 207
En ansökan om återställande av försutten tid har avvisats då sökanden inte g jort sannolikt att ansökan getts in inom tre veckor från det att förfallet upphörde.
NJA 2020 s. 211
Penningboten vid brott mot totalförsvarsplikten (uteblivande från mönstring) har bestämts till 2 000 kr.
NJA 2020 s. 216
Straffvärde och påföljdsval vid olaga förföljelse.
NJA 2020 s. 227
Företagsrekonstruktion. Ett anspråk på lönegarantiersättning måste framställas under den tid rekonstruktionen pågår för att rätt till ersättning ska föreligga. Rekonstruktören är behörig att fatta beslut i frågor om lönegaranti även efter det att företagsrekonstruktionen har upphört.
NJA 2020 s. 241
Straffansvaret för givande och tagande av muta ska avgränsas till handlingar som klart ligger utanför gränsen för det godtagbara och grundas på en helhetsbedömning av om en förmån är otillbörlig.
NJA 2020 s. 264
Rättegångskostnad. Minoritetsaktieägare, som enligt 22 kap. 24 § aktiebolagslagen väcker talan i allmän domstol i anledning av en skiljedom avseende tvångsinlösen av minoritetsaktier, kan förpliktas att ersätta majoritetsaktieägaren för rättegångskostnad enligt 18 kap. RB.
NJA 2020 s. 273
En person som har lagt ut en bild på Instagram av en påtagligt berusad person i en mycket privat situation har dömts för olaga integritetsintrång.
NJA 2020 s. 285
Genom en lagändring utan övergångsbestämmelser infördes en bestämmelse av innebörd att möjligheten att lagligförklara vissa vattenanläggningar togs bort. Den nya bestämmelsen ska inte tillämpas i mål om lagligförklaring som inletts före ikraftträdandet.
NJA 2020 s. 293
Fråga om intresset av informationsfrihet kan medföra att ersättningsskyldighet vid upphovsrättsintrång faller bort.
NJA 2020 s. 334
En borgenär som av misstag har instruerat sin gäldenär att betala till tredje man kan rikta krav mot den tredje mannen, när gäldenären genom betalningen med befriande verkan har betalat sin skuld till borgenären.
NJA 2020 s. 344
Skadestånd vid penningtvättsbrottslighet. Mottagandet av pengar på ett konto har inte ansetts grunda skadeståndsskyldighet. Även fråga om tillämpningen av tilltrosreglerna i HD.
NJA 2020 s. 359
Tillstånd till vattenverksamhet. Anläggandet av en ersättningsbrunn inom 30 meter från en bef intlig brunn har ansetts kräva tillstånd.
NJA 2020 s. 367
En ersättning enligt lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. är att jämställa med en ersättning från en kollektivavtalsgrundad försäkring och åtnjuter därför skydd mot utmätning enligt de förutsättningar som anges i 15 kap. 10 § försäkringsavtalslagen.
NJA 2020 s. 373
Ett editionsföreläggande kan avse tillhandahållande i elektronisk form av elektroniskt lagrad information.
NJA 2020 s. 384
En kvinna köpte i eget namn men för en mans räkning en bostadsrätt och registrerades i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister som ensam ägare. Bostadsrätten har ansetts kunna beläggas med kvarstad för fordran mot mannen.
NJA 2020 s. 397
En person som sålt särskilt farliga och svårdoserade preparat via en webbplats har ansetts göra sig skyldig till vållande till annans död när personer dött till följd av att de använt preparaten i missbrukssyfte.
NJA 2020 s. 414
Fråga om hur statens utdelning enligt 28 § lönegarantilagen ska bestämmas.
NJA 2020 s. 426
Utlämning för straffverkställighet. Risk för förföljelse på grund av kön – liksom på grund av sexuell läggning – utgör hinder mot utlämning enligt 7 § utlämningslagen.
NJA 2020 s. 430
Europeisk arresteringsorder. Fängelseförhållandena i Rumänien har ansetts inte vara grund för att i ett enskilt fall vägra överlämnande för straffverkställighet, när en försäkran rörande fängelseförhållandena lämnats.
NJA 2020 s. 446
Med stöd av en fullmakt har fullmaktshavaren, efter fullmaktsgivarens död, instruerat en bank att betala fakturor med medel från den avlidnes bankkonto. Fullmaktshavaren har ansetts ha behörighet att ingå rättshandlingarna med stöd av fullmakten. Banken har med befriande verkan i förhållande till dödsboet kunnat betala fakturorna.
NJA 2020 s. 465
En advokat var försvarare för den tilltalade i ett mål i hovrätten där en viss person var målsägande. Advokaten var samtidigt, i ett annat mål, förordnad som målsägandebiträde åt den personen. Den intressekonf likten har medfört att hovrättens dom har undanröjts och att målet har lämnats tillbaka till hovrätten.
NJA 2020 s. 470
Om det i ett köpeavtal avseende fast egendom f inns ett villkor om att köpebrev ska upprättas när köpeskillingen är betald, krävs en hävningsförklaring om säljaren inte vill stå fast vid köpet vid köparens betalningsdröjsmål. Säljarens hävningsförklaring skickas på köparens risk om den avsänds på ett ändamålsenligt sätt.
NJA 2020 s. 483
Ett målsägandebiträde har tillerkänts ersättning för tidsspillan för promenad till och från en domstolsförhandling, eftersom det inte funnits anledning att ifrågasätta valet av transportsätt.
NJA 2020 s. 485
Fråga om tillämplig lag beträffande rätten till kvittning vid internationellt köp.
NJA 2020 s. 497
Bokföringsbrott. Ett antal verifikationer i form av fakturor har varit så bristfälliga att de inte har medgett en bedömning av de bakomliggande affärshändelserna. Bokföringen har därför ansetts så bristfällig att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas. Åsidosättandet har avsett ett mycket betydande belopp och brottet har därför ansetts vara grovt.
NJA 2020 s. 510
Ett hotfullt uttalande via sociala medier som riktats mot alla på en gymnasieskola, cirka 2 500 personer, har bedömts som olaga hot.
NJA 2020 s. 518
Resning. Ny bevisning har medfört att resning har beviljats till nackdel för en person som tidigare har frikänts från ett åtal för mord. Även fråga om tillämpningen av ettårsfristen.
NJA 2020 s. 526
Medansvar enligt aktiebolagslagen. Vid en tillämpning av 25 kap. 18 § aktiebolagslagen ska en förpliktelse att betala ersättning för rättegångskostnader anses uppkomma löpande i takt med att kostnaderna upparbetas.
NJA 2020 s. 540
En bilist har oaktsamt kört omkull en cyklist och orsakat cyklisten kroppsskada i form av svullnad, skrubbsår och blåmärken. Skadan har bedömts som ringa och bilföraren har frikänts från åtal för vållande till kroppsskada.
NJA 2020 s. 545
Frågor om ansvar för penningtvättsförseelse enligt 6 § andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott och för brott enligt 7 § tredje stycket andra meningen samma lag.
NJA 2020 s. 556
Återställande av försutten tid. Frågor om meddelande till berörda bostadsrättshavare om beslut om beviljat bygglov.
NJA 2020 s. 564
Rubricering och straffvärde vid synnerligen grov misshandel. Även fråga om beaktande av återfall i brott vid straffmätningen.
NJA 2020 s. 578
Ett fysiskt ingripande av en lärare mot en elev vid en ordningsstörning har inte ansetts utgöra en kränkande behandling i skollagens mening.
NJA 2020 s. 591
Lämpligheten av att Patent- och marknadsdomstolen prövar en avtals-tvist i samband med en patenttvist mellan samma parter.
NJA 2020 s. 606
Ansökan om lagfart. Ett föreläggande att väcka talan ska ges bara om inskrivningsmyndigheten vid en samlad bedömning av den tillgängliga utredningen anser att det råder ovisshet om sökandens rätt.
NJA 2020 s. 615
En person har innehaft ett vapen i sin bostad där han också hanterade narkotika i överlåtelsesyfte. Brottet har bedömts som grovt vapenbrott eftersom gärningen har varit av särskilt farlig art.
NJA 2020 s. 624
När grunderna för avtalslagens bestämmelser om ogiltighet och jämkning tillämpas på familjerättsliga avtal finns det anledning att ta hänsyn till de särdrag som utmärker olika slags avtal på detta område.
NJA 2020 s. 641
En organisation med huvudsakligt ändamål att tillvarata kulturmiljöintressen har ansetts berörd av ett detaljplanebeslut på ett sådant sätt att organisationen har haft rätt att överklaga beslutet.
NJA 2020 s. 652
Avgörande av mål i hovrätten utan huvudförhandling. Särskilt om utrymmet att avgöra ett brottmål på handlingarna när också ett enskilt anspråk ska prövas och en part har begärt förhandling.
NJA 2020 s. 664
Edition. Fråga om kravet att handlingen ska innehas av den som editionsyrkandet riktas mot.
NJA 2020 s. 675
I ett ärende om förordnande av bodelningsförrättare efter att ett samboförhållande har upphört ska det inte göras någon prövning av om egendomsförhållandena är sådana att en bodelning behövs.
NJA 2020 s. 681
Lokal eller bostadslägenhet?
NJA 2020 s. 703
Straffvärdebedömningen vid förberedelse till mord. Även fråga om ersättning till den offentlige försvararen.
NJA 2020 s. 717
Omfattningen av rätten att överklaga ett beslut att avslå en begäran om att få kopior av allmänna handlingar
NJA 2020 s. 723
Prövning av om kraven enligt jordabalken vid fastighetsköp är uppfyllda gällande ett avtal betecknat som köpekontrakt/hyreskontrakt.
NJA 2020 s. 734
Det förhållandet att skattetillägg tas ut för en viss gärning ska – med tillämpning av 29 kap. 5 § första stycket 8 BrB – beaktas vid bestämmande av påföljd för samma gärning.
NJA 2020 s. 742
Felparkeringsavgift. Skyldigheten att betala parkeringsavgift på det sätt som anges på platsen har, i avsaknad av närmare anvisningar, ansetts fullgjord när ett utländskt registreringsnummer vid betalning i en elektronisk tjänst har angetts med bindestreck där det på registreringsskylten fanns mellanrum.
NJA 2020 s. 750
Byte av offentlig försvarare vid förtroendebrist när den tilltalade är under 21 år. Betydelsen av att någon annan än den offentlige försvararen bistått vid polisförhör och huvudförhandling.
NJA 2020 s. 753
Kvarstad i tvistemål. Kvarstad kan inte beviljas för rättegångskostnaderna i målet.
NJA 2020 s. 761
Utlämning. I ett ärende om utlämning som rör ett barn ska barnets bästa alltid utredas, beaktas och bedömas.
NJA 2020 s. 767
Fråga om förverkande enligt 16 § första stycket 1 smugglingslagen, avseende uppsåtlig smuggling av varor som inte omfattas av särskild införselreglering, ska anses ”uppenbart oskäligt”. Även fråga om förbudet mot reformatio in pejus.
NJA 2020 s. 778
Innehav av knivar och annat farligt föremål på en skola har rubricerats som grovt brott mot knivförbudslagen.
NJA 2020 s. 786
Fråga om bygglov för telekommunikationstorn och teknikbod på mark som enligt detaljplan inte ska bebyggas. Vid en prövning enligt undantagsreglerna om avvikelse från en detaljplan ska det göras en kompletterande lämplighetsbedömning, varvid kommunens uppfattning ska ges särskild vikt (9 kap. 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen).
NJA 2020 s. 807
Strikt ansvar för skada som uppstått genom inverkan av el har ansetts föreligga efter överföring av skadlig el till en innehavare av en starkströmsanläggning (28 § elsäkerhetslagen). Ett produktansvar för säkerhetsbrist i el enligt 29 § elsäkerhetslagen utesluter inte ett skadeståndsansvar enligt 28 § för samma skada.
NJA 2020 s. 822
Fråga om en bostadsrättshavares ansvar för underhåll av
NJA 2020 s. 832
Fråga om en allmän domstol i en jävsprocess i konkurs är bunden av domar avseende betalningsskyldighet som har fått laga kraft före konkursen, särskilt om domstolen har möjlighet att ompröva domar som har meddelats av en förvaltningsdomstol och om betydelsen av att det efter de tidigare domarna har tillkommit nya omständigheter.
NJA 2020 s. 845
En miljöorganisation med relativt få medlemmar har haft överklaganderätt enligt miljöbalken eftersom den på annat sätt än genom medlemsantalet visat att verksamheten har allmänhetens stöd.
NJA 2020 s. 853
Omprövning och preskription av trafikskadeersättning.
NJA 2020 s. 858
Bestämmande av sanktionsavgift vid marknadsmanipulation (I–III).
NJA 2020 s. 885
Handläggningen av ett brottmål med flera tilltalade har medfört att häktningen av en tilltalad som berörs bara av en begränsad del av målet har kommit att strida mot proportionalitetsprincipen i 24 kap. 1 § RB.
NJA 2020 s. 893
Jämkning av vite vid föreläggande för en god man att ge in årsräkning (I) respektive vid föreläggande om verkställighet enligt föräldrabalken (II). Även fråga om ändamålet förfallit när en åtgärd vidtagits för sent (I) och betydelsen av att parterna kommit överens om en senare tidpunkt för den åtgärd som avsågs med föreläggandet (II).
NJA 2020 s. 908
En bil har utmätts för bl.a. statens fordringar men utmätningen har efter överklagande hävts. Skatteverket har ansetts skyldigt att ensamt svara för klagandens rättegångskostnad vid tingsrätten, trots att verket i domstolsförfarandets inledningsskede medgett överklagandet och trots att utmätningen skett även för andra borgenärers fordringar.
NJA 2020 s. 917
Olaga integritetsintrång och förtal är inte perdurerande brott. Underlåtenhet att ta bort integritetskränkande bilder på internet har ansetts inte medföra straffansvar för olaga integritetsintrång.
NJA 2020 s. 929
Rättegångshinder. Talan om hävande av faderskap till ett barn som har flyttat till Sverige från utlandet. När talan riktas mot den som har registrerats som far i folkbokföringen, ska svaranden anses tillräckligt identifierad för en prövning av talan.
NJA 2020 s. 938
Ett föreläggande för en svarande att inkomma med svaromål vid påföljd av att tredskodom annars kan komma att meddelas måste vara skriftligt. Det gäller också när handläggningen återupptas efter att en tidigare tredskodom har återvunnits. Även fråga om svaranden kan föreläggas att inkomma med svaromål vid påföljd av tredskodom i ett mål om klander av bodelning när inställningen till kraven har angetts under bodelningsförrättningen.
NJA 2020 s. 946
Återställande av försutten tid. Vid slutet av huvudförhandlingen i ett brottmål underrättades parterna om tid för domens meddelande. Domen expedierades till den offentliga försvararen, som emellertid saknade fullmakt. Laga förfall för att överklaga domen i rätt tid har ansetts föreligga, eftersom det fanns anledning att utgå från att domstolen inte hade expedierat domen till den tilltalade och hon inte heller på något annat sätt fått kännedom om avgörandet under överklagandefristen.
NJA 2020 s. 951
En bostadsrätt som sålts i befintligt skick har ansetts vara i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta (19 § första stycket 3 köplagen). Även fråga om verkan av köparens undersökning före köpet och om prisavdragets beräkning vid fel.
NJA 2020 s. 980
Prövning av om en styvbarnsadoption är lämplig när en biologisk förälder, som inte är vårdnadshavare, motsätter sig adoptionen (I och II).
NJA 2020 s. 997
Fråga om preklusion av fordran avseende avhjälpandeansvar enligt 10 kap. miljöbalken.
NJA 2020 s. 1016
Vid bedömning av om den dömde har avtjänat minst tio år av livstidsstraffet – och därför får ansöka om omvandling till fängelse på viss tid – ska beaktas dels det antal dagar som gått från tidpunkten för strafftidens början (jfr 17 § strafftidslagen, 2018:1251), dels det antal dagar som ska tillgodoräknas som verkställighet av påföljd enligt lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande.
NJA 2020 s. 1025
Ett avtalsvillkor i en konsumentförsäkring har bedömts utgöra en dold handlingsklausul. Fortsatt användning av villkoret har förbjudits då det har ansetts oskäligt.
NJA 2020 s. 1042
Ett bolag väckte talan mot två personer och vann mot den ena men förlorade mot den andra. Bolaget har ansetts ha rätt till full ersättning från den förlorande motparten för de rättegångskostnader som var gemensamma för de två målen.
NJA 2020 s. 1050
Resning. Ny DNA-bevisning har medfört att resning har beviljats till men för en person som frikänts från ett åtal för våldtäkt mot barn. Fråga bl.a. om det har funnits giltig ursäkt för att inte åberopa bevisningen redan i brottmålet.
NJA 2020 s. 1061
Den som har ålagts ett kontaktförbud och begärt rättens prövning av beslutet under förbudets giltighetstid ska få sin talan prövad i sak även om förbudet vid tidpunkten för prövningen har upphört att gälla. (Jfr NJA 2007 s. 993.)
NJA 2020 s. 1071
Inskrivningsmyndigheten beviljade av misstag lagfart för ett förvärv trots att en bostadsrättsförening hade antecknat en intresseanmälan enligt ombildningslagen. Bestämmelsen om att ett sådant förvärv ändå är giltigt när lagfart har beviljats har ansetts förutsätta att beslutet om lagfart fått laga kraft. Efter överklagande har lagfarten därmed undanröjts.
NJA 2020 s. 1078
Tillstånd till prövning i hovrätt när ny bevisning åberopas i ett brottmål.
NJA 2020 s. 1083
En kommentar med nedsättande innehåll som spridits via sociala medier var enligt sin formulering riktad mot en enskild individ. Meddelandet har ändå ansetts uttrycka missaktning för en religiös grupp och har medfört ansvar för hets mot folkgrupp.
NJA 2020 s. 1092
Om konkursförvaltaren har underrättats om en fordran mot konkursgäldenären medför det att preskriptionsavbrott har skett också mot gäldenären.
NJA 2020 s. 1101
Skuldsanering. Sedan Kronofogdemyndigheten inlett en skuldsanering, beslutade Centrala studiestödsnämnden (CSN) om återkrav av studiemedel. Det har ansetts att skulden omfattas av skuldsaneringen. Tillräckliga skäl för att undanta skulden från skuldsaneringen har inte ansetts föreligga (I och II).
NJA 2020 s. 1119
Patent- och marknadsdomstol har inte ansetts behörig att pröva åklagares anmälan av beslag rörande upphovsrättsbrott enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.
NJA 2020 s. 1129
Strandskydd. Intresseavvägningen vid prövningen av om dispens ska ges.
NJA 2020 s. 1142
Schablonersättningen för den sveda och värk som till följd av ett uppsåtligt dödande åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära har tillämpats även då ett barn bevittnat mordet på sin mor.