RÅ 1994:1
S.k. teckningsaktier (interimsaktier), som vid nyemission tecknats på grundval av redan innehavda aktier, har vid tillämpning av 27 § 2 mom. första stycket första meningen lagen om statlig inkomstskatt, intill dess att beslutet om nyemission har registrerats, inte ansetts vara av samma slag och sort som moderaktierna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994:2
Ett energibolag hade i sin bokföring reducerat avskrivningsunderlaget avseende anläggningstillgångar med ett belopp motsvarande under året influtna anslutningsavgifter, vilka inte särskilt intäktsförts. Metoden har inte ansetts förenlig med god redovisningssed. Eftersom anslutningsavgifterna utgjort endast en liten del (0,4 procent) av bolagets totala intäkter av försäljning av elkraft har inte heller en periodisering av anslutningsavgifterna godtagits. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1994:3
Bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt (beskattning av viss utdelning och reavinst som intäkt av tjänst) har ansetts inte tillämpliga på ett utländskt bolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994:4
Person som på grund av arbetsskada genomgick rehabilitering enligt lagen om allmän försäkring och därvid uppbar sjukpenning har erhållit avdrag för kostnader för resor mellan hemmet och de platser där rehabiliteringen ägt rum på den grunden att rehabiliteringen ansetts jämställd med fullgörande av tjänst. Inkomsttaxering 1990.
RÅ 1994:5
Bestämmelsen i 7 § 1 mom. e) lagen om bensinskatt har ansetts tillämplig endast när den skattskyldige beviljat köparen kredit. Bestämmelsen har därför inte ansetts tillämplig när bilägare efter att ha tankat sin bil vid självbetjäningsanläggning avvikit utan att betala för bensinen. Förhandsbesked angående bensinskatt.
RÅ 1994:6
En läkare har i sin privatpraktik missbrukat rätten att förskriva narkotiska läkemedel och även brustit i fråga om bl.a. journalföring och avfattande av sjukintyg. Läkarens legitimation har återkallats oavsett att han må ha fullgjort sina arbetsuppgifter i allmän tjänst på ett förtjänstfullt sätt.
RÅ 1994:7
För att tillstånd till förvärv av jordbruksfastighet i glesbygd skall kunna vägras har ansetts böra krävas - utöver att fastigheten behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten - att ett vägrat tillstånd får en direkt och påvisbar effekt i dessa hänseenden.
RÅ 1994:8
En stadsplan saknade bestämmelser om byggnads minsta avstånd till granntomt till följd varav 39 § i den numera upphävda byggnadsstadgan (1959:612) skulle tillämpas. Vid fråga huruvida byggnad skulle få läggas närmare än 4,5 m från tomtgräns har undantagsregeln i nämnda paragrafs tredje stycke ansetts skola tillämpas.
RÅ 1994:9
Körkortsingripande. Stoppliktsförseelse hade skett vid sväng in på korsande gata där hastighetsbegränsning till 50 km/tim. rådde. Vid tillfället rådde god sikt och goda vägförhållanden och något annat fordon fanns inte i närheten. Föraren hade kört bil prickfritt under lång tid. Varning har inte meddelats i stället för att körkortet återkallats.
RÅ 1994:10
En delägare i ett fåmansbolag har i självdeklaration lämnat en oriktig uppgift. Med ledning av bolagets deklaration, som granskades samtidigt med delägarens, har uppgiften rättats. Bolagets deklaration har ansetts utgöra kontrollmaterial enligt 116 a § tredje stycket taxeringslagen (1956:623). Skattetillägg vid inkomsttaxering 1986.
RÅ 1994:11
Bestämmande av skatteplikt och skatteunderlag i fråga om fastighetskatt då brutet räkenskapsår tillämpats beträffande fastigheten och denna under året varit föremål för fastighetstaxering, som även innefattat ändring beträffande skattepliktsförhållandena. Taxering till statlig fastighetsskatt år 1989.
RÅ 1994:12
Kommunfullmäktige har beslutat att för visst år fastställa hundskatten i kommunen till noll kr. Beslutet har inte ansetts strida mot lagen (1923:116) om hundskatt.
RÅ 1994:13
Bygglov för tillfällig åtgärd har ansetts kunna meddelas för ändring av bostadshus till förskola inom område, som enligt genomförd detaljplan är avsett endast för bostadsändamål.
RÅ 1994:14
Sjukvårdsnämnds beslut att inrätta befattning som områdeschef med administrativt ledningsansvar över två barnkliniker vid ett sjukhus har inte ansetts strida mot bestämmelsen i 14 § hälso- och sjukvårdslagen om chefsöverläkarens ansvar för den samlade ledningen av verksamheten vid resp. klinik.
RÅ 1994:15
Skattetillägg vid eftertaxering för år 1985. Vid redovisning i självdeklaration av försäljningen av en ärvd fastighet har inte beaktats att fastigheten utgjorde ersättningsfastighet och att omkostnadsbeloppet därför bort minskas med det arvlåtaren i samband med förvärvet beviljade uppskovsbeloppet. Okunnighet om uppskovsreglerna har ej i sig ansetts utgöra grund för eftergift men felaktigheten i deklarationen har med hänsyn till omständigheterna ansetts ursäktlig och skattetillägget eftergetts.
RÅ 1994:16
Fråga, vid tillämpning av reglerna i 2 § 4 mom. lagen om statlig inkomstskatt i samband med fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, om beskattningseffekterna när moderbolagets aktier i dotterbolaget utgör omsättningstillgångar och de tillgångar som förs över från dotterbolaget till moderbolaget byter karaktär från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994:17
Förhöjd första avgift för leasing av bil har ansetts skola periodiseras proportionellt över avtalstiden. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1994:18
Vid beräkning av inkomst av rörelse har ett aktiebolag medgivits avdrag för kostnader som avsåg ett skiljeförfarande med anledning av en tvist om en klausul i det avtal varigenom aktiebolaget förvärvat aktierna i ett annat aktiebolag. Inkomsttaxering 1990.
RÅ 1994:19
Fråga om den skattemässiga behandlingen av orealiserad värdeökning av en s.k. nollkupongsobligation som innehas av ett försäkringsbolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994:20
Ordningsvakt har dömts för misshandel vid flera olika tillfällen. Detta har i beaktande av omständigheterna vid brottens begående och vad som framkommit om den dömdes person inte ansetts vara tillräcklig grund för att återkalla tillstånd att inneha skjutvapen.
RÅ 1994:21
Den omständigheten att en skuld hänför sig till utdömt skadestånd har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för ränta för skuld. Inkomsttaxering 1988 och 1989.
RÅ 1994:22
Fråga huruvida förlust vid likvidation av utländskt dotterbolag, som före likvidationen med förlust sålt aktier till marknadsvärdet till annat utländskt dotterbolag inom koncernen, var avdragsgill för det svenska moderbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994:23
Kommunfullmäktiges beslut om deltagande i en västsvensk EG- representation i Bryssel samt om anslag av medel härför har ansetts kompetensenligt.
RÅ 1994:24
Skorstensfejarmästare har inte ansetts ha rätt att överklaga räddningsnämnds beslut att medge annan att utföra sotning och kontroll i fråga om viss anläggning.
RÅ 1994:25
En skolpliktig placerades av socialnämnden i viss kommun i familjehem i en annan kommun där han blivit folkbokförd och gick i skola. Eftersom ansvaret för att hans behov av speciallärare tillgodoses vilar på folkbokföringskommunen, har socialnämnden inte ansetts kunna åläggas att utge bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för att tillgodose behovet.
RÅ 1994:26
Fråga om den skattemässiga behandlingen av s.k. aktieindexobligation som förvärvas och avyttras av fysisk person (I) och av aktiebolag (II). Förhandsbesked ang. inkomstskatt m.m.
RÅ 1994:27
Ett aktiebolag som drev detaljhandel med livsmedel har inte ansetts berättigat till avdrag för förlust av kontanta medel på grund av inbrott i butikslokal. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1994:28
Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande utsläpp från tungt lastfordon (bandvagn).
RÅ 1994:29
Frågor om utformning av vitesföreläggande enligt radiolagstiftningen. Radionämndens beslut att vid vite förelägga ett programföretag att följa bestämmelserna i 15 § radiolagen har inte ansetts tillräckligt preciserat (I). Närradionämndens beslut att vid vite förelägga ett programföretag att följa bestämmelserna i 11 § närradiolagen har inte ansetts tillräckligt preciserat (II).
RÅ 1994:30
Styrelsen för lokalradiotillstånd har genom beslut förklarat ett antal sökande behöriga att deltaga i auktion om sändningstillstånd. I mål om resning har medsökande som också förklarats behöriga ansetts ha rätt föra talan mot beslutet.
RÅ 1994:31
Ett departementschefsuttalande i propositionen till lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt angående innebörden av uttrycket "annan liknande reserv" har vid tolkningen av 3 § första stycket 6. i lagen inte ansetts vinna stöd av vad som framkommit vid en objektiv granskning, gjord utifrån syftet med bestämmelserna om återläggning av vissa slag av obeskattade reserver vid beräkning av vinstdelningsskatt, och har därför inte ansetts tillmätas betydelse. Inkomsttaxering 1987 och 1988.
RÅ 1994:32
Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet är utdelning från utländska dotterbolag till svenskt moderbolag skattefri om den bolagsvinst, från vilken utdelningen härrör, har underkastats normal bolagsbeskattning. Fråga i vilken mån moderbolaget har valrätt när det gäller att bestämma vilken del av dotterbolagets för utdelning tillgängliga vinst som skall tas hem. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994:33
Metallföremål har påträffats i bröd som inhandlats i olika varuhus. Fråga om synnerliga skäl förelegat för undantag från upplysningsplikt om att övervakning med övervakningskameror äger rum. Tillämpning av 3 § lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.
RÅ 1994:34
Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat inom ramen för myndighetens befogenheter enligt 15 § inkassolagen (1974:182).
RÅ 1994:35
I samband med nyemission av aktier i Föreningsbanken AB har företräde till tilldelning av aktier erbjudits personer som öppnar aktiesparkonto i banken. Fråga om denna företrädesrätt skall föranleda beskattning av kontoinnehavaren för inkomst av kapital för det fall att aktiernas marknadsvärde visar sig överstiga teckningskursen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994:36
Förutsättningarna för förvar av utlänning när fråga uppkommer om verkställighet av beslut om avvisning.
RÅ 1994:37
Ett beslut som en länsstyrelse fattar om att av biologiska skäl omregistrera ett licensområde för älgjakt skall enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter meddelas senast tre månader före älgjaktens början. Beslut som meddelats senare har upphävts.
RÅ 1994:38
Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen placeras i livförsäkringar enligt lagen (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder. Andelsberättigad skulle få möjlighet att ge stiftelsen anvisningar om i vilken typ av försäkringspremiefond som på honom belöpande premier skulle placeras och även senare om byte av sådan fond. Skattskyldighet för andelsberättigad har det oaktat ansetts inträda först när medel skall betalas ut till honom enligt reglerna för vinstandelssystemet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994:39
Rättsprövning. En enskild, som överklagat ett beslut enligt plan- och bygglagen (1987:10) om antagande av detaljplan, har till stöd för sin talan anfört bl.a. att vissa allmänna intressen står emot planen. Fråga om och i vilken utsträckning denna grund bort beaktas vid besvärsprövningen.
RÅ 1994:40
Läkare har, i syfte att det skulle företes i rättegång om rattfylleri, utfärdat ett intyg angående utförd behandling av och prognos för en person som aldrig varit hans patient. Med hänsyn till att förfarandet varit i hög grad ägnat att undergräva den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare har läkaren ansetts visa sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket. Hans legitimation har därför återkallats.
RÅ 1994:41
Fråga om särskilda skäl förelegat för meddelande av varning i stället för återkallelse av körkort vid hastighetsöverträdelse. (I-III)
RÅ 1994:42
Fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för att täcka kostnad för telefoninstallation. (I och II)
RÅ 1994:43
Sedan kammarrätten efter besvär fastställt en av Elsäkerhetsverket beslutad sanktionsavgift enligt 18 § lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar har bestämmelsen i fråga upphävts innan Regeringsrätten prövat där förd talan i målet. I avsaknad av övergångsbestämmelse till lagändringen har Regeringsrätten funnit att någon laglig grund för uttagande av sanktionsavgift inte längre förelåg och därför undanröjt beslutet om avgiftens påförande.
RÅ 1994:44
Fråga om tillämpningen av jämkningsregeln i punkt 6 femte stycket sista meningen av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) när Svenska Missionsförbundet avsåg att överlåta näringsfastigheter till ett av förbundet till 100 procent indirekt ägt fastighetsaktiebolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994:45
En allemansfond har ansetts äga rätt till avdrag för utdelning som beslutats för beskattningsåret utan hinder av att utdelningsbeloppet enligt fondens stadgar använts för förvärv av nya andelar för de utdelningsberättigades räkning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994:46
Bilförares upprepade förseelser mot bl.a. bestämmelserna om arbetstid vid vägtransport m.m. har ansetts utgöra grund för ingripande enligt 16 § 3. körkortslagen.
RÅ 1994:47
Två makar bedrev skogsbruk på en fastighet och i anslutning därtill - i aktiebolagsform - sågningsverksamhet. Hyvlerilokal som uppförts för verksamheten har ansetts som en ekonomibyggnad för skogsbruk, enär sågningen inte bedrivits i större omfattning och endast avsett virke från egen fastighet. Bygglov för uppförande av hyvlerilokalen har därför inte erfordrats.
RÅ 1994:48
Fråga om framställning i film kan vålla barn under 15 år psykisk skada.
RÅ 1994:49
Besked enligt 44 § uppbördslagen. Beräkning av arbetsgivares preliminärskatteavdrag avseende kostförmån för anställda på hotell.
RÅ 1994:50
Fråga om sökandes rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen varit beroende av dennes skyldighet att planera sin ekonomi, när före ansökningstillfället erhållen ersättning från arbetslöshetskassa överstigit tillämplig norm.
RÅ 1994:51
Fråga vid tillämpning av vinstbolagsreglerna i 35 § 3 mom. sjunde stycket första meningen kommunalskattelagen om inkråmet i ett aktiebolag överlåtits till bokfört värde. Inkomsttaxering 1989.
RÅ 1994:52
Fråga om genomsyn, tillämpning av lagen mot skatteflykt och beräkning av underskottsavdrag vid taxering av delägare i kommanditbolag vilken yrkat avdrag avseende bl.a. en av bolaget såsom förskottsränta angiven betalning (I). Även fråga om beräkning av realisationsförlust vid försäljning av andel i kommanditbolag och den skattemässiga behandlingen av förskottsränta för vilken avdrag vägrats tidigare år (II). Inkomsttaxering 1988 och 1989.
RÅ 1994:53
Dödsbo har inte ansetts berättigat till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till begravningskostnader när den avlidna förhållandevis kort tid före dödsfallet tecknat en kapitalförsäkring med dödsbodelägaren som försäkrad och dessutom gett bort betydande belopp till denne och dennes hustru och barn.
RÅ 1994:54
Ett förslag till detaljplan avsåg ett sommarstugeområde med ett 60-tal registerfastigheter, varav flera enligt planen miste mark till allmänna platser (gata). Fråga uppkom om för vissa av dessa fastigheter skolat meddelas förordnande enligt 6 kap. 19 § plan- och bygglagen om avstående av mark till kommunen utan ersättning. Med hänsyn till den orättvisa som härigenom skulle uppkomma fastighetsägarna emellan har förutsättningar för ett sådant förordnande inte ansetts föreligga.
RÅ 1994:55
Bestämmelserna i 32 § 3 f mom. kommunalskattelagen (lydelse enl. SFS 1993:1515) om skattefria personalrabatter (korsvisa rabatter) har ansetts tillämpliga då anställd vid bolag inom Volvokoncernen förvärvar Volvo- eller Renaultbil från en fristående Volvohandlare. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994:56
Skattekonsekvenser vid köp och försäljning av andelar i s.k. utdelningsbolag.
RÅ 1994:57
Kommunfullmäktiges beslut enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, om program, som anger utgångspunkter och mål för en detaljplan, har inte ansetts utgöra ett sådant beslut som enligt 13 kap. 1 § PBL får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).
RÅ 1994:58
Förutsättningarna för en kommun att från sin socialbidragsnorm utesluta kostnadsposter som är inräknade i Socialstyrelsens bruttonormer.
RÅ 1994:59
Faran för att bostäder i ett område kan - på längre sikt - komma att lida brist på vatten av godtagbar beskaffenhet i tillräcklig omfattning vid en ökad exploatering för permanentboende och därmed ökad standard har ansetts utgöra skäl att vägra tillstånd till vattentoalett.
RÅ 1994:60
Kostnaden för uppförande av skyddsrum med fredsanvändning som garage har ansetts skola beaktas vid bestämmande av värdeår vid om- och tillbyggnad av småhus. Särskild fastighetstaxering 1987.
RÅ 1994:61
Adertonårig arbetslös son har, trots att föräldrarnas underhållsskyldighet mot honom upphört, inte ansetts berättigad till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till del av familjens boendekostnad under tid han efter avslutad skolgång bodde kvar i föräldrahemmet.
RÅ 1994:62
Innebörden i visst fall av begreppet strandnära. Allmän fastighetstaxering 1990.
RÅ 1994:63
En miljö- och byggnadsnämnds beslut att godkänna ett förslag till detaljplan och att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande har ansetts som ett beslut enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Beslutet har inte ansetts utgöra ett sådant beslut som enligt 13 kap. 1 § PBL får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).
RÅ 1994:64
Fråga om tillämpning av 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen.
RÅ 1994:65
En kommun beslutade att den tillsammans med andra kommuner och landsting skulle ingå som medlem i en ekonomisk förening som ägde ett kreditaktiebolag. En huvuduppgift för detta bolag var att förmedla krediter till föreningens medlemmar och - mot kommunal borgen - även vissa andra kommunägda rättssubjekt. Som förutsättning skulle vidare gälla att medlemmarna tecknade borgen för bolagets förpliktelser. Borgensåtagandet skulle emellertid vara på visst sätt begränsat. Beslutet har ansetts kompetensenligt.
RÅ 1994:66
Genom ett kommunalt beslut antogs ett förslag till detaljplan som upprättats enligt bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 28 § plan- och bygglagen (PBL). Av planförslaget berörda hyresgäster har, trots att de inte innefattas i den krets av intressenter som enligt nämnda bestämmelser skall beredas tillfälle till samråd, ansetts behöriga att överklaga det kommunala beslutet - och därmed också att ansöka om återställande av försutten tid för sådant överklagande - när deras talan mot beslutet grundats på att bestämmelserna om enkelt planförfarande inte borde ha tillämpats (jfr 13 kap. 5 § andra stycket PBL).
RÅ 1994:67
Socialchef har med stöd av socialnämndens delegationsordning funnits vara behörig att på nämndens vägnar överklaga länsrättens dom i ett mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620), då frågan i målet inte kunnat anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. (6 kap. 34 § 3. kommunallagen (1991:900).
RÅ 1994:68
Domstols förordnande om vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och om omedelbar verkställighet av förordnandet har inte ansetts innefatta sådant föreläggande att fullgöra något personligen som avses i 11 § andra stycket delgivningslagen (1970:428). Rättidsprövning har till följd härav ansetts kunna ske med utgångspunkt i delgivning med ombudet.
RÅ 1994:69
Fråga huruvida detaljplan har kunnat upphävas genom enkelt planförfarande i visst fall. Rättsprövning.
RÅ 1994:70
Vid körkortsingripande på grund av upprepade hastighetsöverträdelser har beaktats även sådan tidigare överträdelse som föranlett återkallelse av körkort.
RÅ 1994:71
Fråga om författningsstöd förelegat för förklaring att utländskt körkort till följd av misstänkt trafikförseelse tills vidare inte skall godkännas i Sverige.
RÅ 1994:72
Kommunfullmäktige har fattat beslut som innehållit riktlinjer för kollektivtrafiktaxa. Trafiknämnd har ansetts behörig att med stöd av reglemente av kommunfullmäktige fatta beslut angående taxan inom ramen för de givna riktlinjerna.
RÅ 1994:73
Taknockshöjden på en komplementbyggnad (s.k. friggebod) har med tillämpning av 9 § plan- och byggförordningen (1987:383) ansetts skola beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.
RÅ 1994:74
Enligt 5 § lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser skall vid fastställande av beskattningsunderlaget bortses från sådan förmögenhet som inte är hänförlig till livförsäkring. Bestämmelsen har inte ansetts avse sådan pensionsstiftelse som enligt 3 § är skattskyldig enligt lagen men som definitionsmässigt inte kan bedriva livförsäkringsrörelse och således inte kan ha någon till livförsäkring hänförlig förmögenhet.
RÅ 1994:75
Fråga om visst projekt är att hänföra till sådan vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning som avses i 9 § andra stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m.
RÅ 1994:76
Biståndssökande har, efter byte till en större och dyrare lägenhet, begärt att få ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) och av kammarrätten erhållit sådant, beräknat efter Socialstyrelsens riktlinjer för högsta godtagbara bostadskostnad i mål om underhållsbidrag. Då lägenhetsbytet inte visats ha varit nödvändigt för att tillförsäkra sökanden en skälig levnadsnivå har ansökningen avslagits.
RÅ 1994:77
I mål om tillsyn över personalstiftelse överklagades kammarrättens dom till Regeringsrätten. Klaganden återkallade sin besvärstalan men återtog, sedan tiden för överklagande av kammarrättsdomen gått ut, sin återkallelse. Eftersom återtagandet av återkallelsen skett innan beslut om avskrivning meddelats har hinder inte befunnits föreligga för Regeringsrätten att handlägga målet som om överklagandet inte återkallats. Plenum.
RÅ 1994:78
Fråga om innebörden av begreppet korttidsinventarier. Förhandsbesked angående inkomsttaxering.
RÅ 1994:79
Part i mål hos kronofogdemyndighet har ansetts berättigad att med stöd av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) få ut uppgifter om ekonomiska förhållanden i motparts självdeklaration som förvaras hos myndigheten.
RÅ 1994:80
Vid bedömning av vad som är skälig levnadsnivå enligt 6 § socialtjänstlagen har socialnämnd ansetts inte äga rätt att för familj med fler än två barn tillämpa en reducerad socialbidragsnorm med hänvisning enbart till barnantalet.
RÅ 1994:81
Fråga huruvida bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen, som en moder - vårdnadshavare - sökt för att möjliggöra för sina barn att besöka fadern i Finland, varit behövligt för att tillförsäkra barnen en skälig levnadsnivå.
RÅ 1994:82
Närboende (bostadsrättshavare) har ansetts äga rätt att överklaga länsstyrelses beslut om ingripande enligt 64 § lagen (1977:293) om handel med drycker.
RÅ 1994:83
Ett beviljat lån enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar har inte ansetts utgöra en sådan särskild omständighet som motiverar att avsteg görs från den av Socialstyrelsen rekommenderade bruttonormen för socialbidrag.
RÅ 1994:84
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) har omfattat frågan huruvida en kommun med hänsyn till trafikförhållandena på en viss väg varit skyldig enligt 4 kap. 7 § skollagen (1985:1100) att anordna kostnadsfri skolskjuts för de barn som till och från skolan har att färdas utmed vägen. Kommunens beslut, varigenom en förälders framställning om anordnande av skolskjuts avslagits, har ansetts strida mot nämnda bestämmelse i skollagen och har därför upphävts.
RÅ 1994:85
Fråga om stöd i olika former som av ett svenskt aktiebolag utgetts till dotterbolag i utlandet utgjort omkostnader i moderbolagets rörelse. Också fråga om tillämpning av den s.k. felprisregeln i 43 § 1 mom. kommunalskattelagen. Eftertaxering för 1984 samt skattetillägg.
RÅ 1994:86
Bygglov har ansetts inte kunna ges för uppförande av uthus som av yrkesfiskare avsetts för bl.a. fiskberedning. Detaljplanen medgav, förutom bebyggelse med bostadshus, byggnad för fabriksändamål om den var att hänföra till hantverkeri. Fiskeriverksamheten har inte ansetts som s.k. bostadskomplement och inte heller hänförlig till hantverkeri.
RÅ 1994:87
Omfattningen av kommunens vetorätt enligt 61 § lagen (1977:293) om handel med drycker.
RÅ 1994:88
Beviskravet i mål om återkallelse av tillstånd att servera alkoholdrycker.
RÅ 1994:89
Särskilda skäl har ansetts föreligga att låta tillstånd att använda övervakningskamera omfatta rätt att spela in bilder i butiken där det förekommit stölder och hot mot personal.
RÅ 1994:90
En s.k. odlingspremie som en jordbrukare erhållit efter ansökan hos ett privaträttsligt subjekt (Davidsonska fonden) med ändamål att understödja jordbruksförbättringar har inte ansetts utgöra skattepliktig intäkt. Inkomsttaxering 1983 och 1985.
RÅ 1994:91
Fråga om men enligt 7 kap. 7 § sekretesslagen uppkommer av att adressuppgift hos försäkringskassan beträffande enskild person röjs.
RÅ 1994:92
Kommunalförbund har ansetts utgöra sådant från skattskyldighet frikallat rättssubjekt som avses i 7 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Taxering till statlig inkomstskatt 1986 och 1987.
RÅ 1994:93
Tillämpning av bestämmelserna i 6 kap. 1 § begravningslagen om tillstånd till flyttning av gravsatt stoft och aska (I-IV).
RÅ 1994:94
Ett företags kostnad för en patentansökan har ansetts omedelbart avdragsgill. Inkomsttaxering 1989.
RÅ 1994:95
En person som är föremål för rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning har på grund av återfall i brottslighet ådömts ett långvarigt fängelsestraff. Förutsättningar för upphörande av tvångsvården har trots detta inte ansetts föreligga.
RÅ 1994:96
Fråga om behörighet att ansöka om rättsprövning av beslut som regeringen meddelat i ärende om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (I) respektive ärende där regeringen enligt 11 kap. 3 § vattenlagen (1983:291) förbehållit sig prövningen av tillåtligheten av vattenföretag (II) (Öresundsbron).
RÅ 1994:97
Fråga om handlingar, som utarbetats på kommunstyrelses kontor och avsetts som underlag för beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott, har varit att anse som allmänna när de begärdes utlämnade. Handlingarna, som hade utsänts förutom till olika kommunala förtroendemän och förvaltningar till åtskilliga utomstående, har ansetts expedierade och upprättade i och med utsändningen.
RÅ 1994:98
Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.
RÅ 1994:99
Patentbesvär. Ändrade patentkrav har ansetts ha tillräckligt stöd i grundhandlingarna. Nyhetskravet men ej kravet på uppfinningshöjd har ansetts vara uppfyllt.
RÅ 1994:100
I mål om disciplinpåföljd enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen har klaganden, som ådömts disciplinpåföljd, avlidit innan överklagandet prövats. Klagandens efterlämnade hustru har ansetts ha rätt att överta den avlidnes talan. Den disciplinpåföljd som tilldelats den avlidne har - med beaktande av hur hustrun fört talan - undanröjts i samband med att målet avskrivits.
RÅ 1994:101
Beslut om allmän rättshjälp i mål om återbetalningsskyldighet enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension skall överklagas hos Försäkringsöverdomstolen.
RÅ 1994:102
Synnerliga skäl enligt kommunens renhållningsordning att medge befrielse från hämtning av hushållsavfall har ansetts föreligga i visst fall.
RÅ 1994:103
Byggnader har i två fall med hänsyn till vad som utretts om deras användning ansetts skola indelas som hyreshus och inte som kulturbyggnad. Det ena fallet har gällt en byggnad tillhörande en folketshusförening (I) och det andra fallet ett kommunalt bolags byggnad som upplåtits för främst konferenser, föreningsmöten och kulturella arrangemang (II). Besvär i särskild ordning i fråga om 1981 års allmänna fastighetstaxering resp. särskild fastighetstaxering 1989.
RÅ 1994:104
Fråga om kommunalt partistöd utformats så att det är förenligt med 2 kap. 10 § kommunallagen (1991:900) (I-III). Tillsättande av oppositionsråd har bedömts som inrättande av fullmäktigberedning enligt 3 kap. 7 § kommunallagen men inte som partistöd (II-III).
RÅ 1994 not 1
Allmän rättshjälp i mål ang. utfående av handlingar (avslag)
RÅ 1994 not 2
Journalanteckningar förda vid barn- och ungdomspsykiatrisk klinik (PBU)
RÅ 1994 not 3
Överklagande av allmänna ombudet i körkortsfrågor ang. interimistiskt körkortsingripande
RÅ 1994 not 4
Överklagande av Kamal A. H. ang. utbyte av utländskt körkort. - Kamal A. H. ansökte om att få byta ut sitt irakiska körkort mot ett svenskt
RÅ 1994 not 5
Ansökan av Asim B. m.fl. om resning i mål ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 6
Förundersökning (avseende mordet på statsminister Olof Palme)
RÅ 1994 not 7
Uppgifter om personer som deltagit eller deltar i utredningen av mordet på statsminister Olof Palme
RÅ 1994 not 8
Allmän handling? (förhörsprotokoll i förundersökningen avseende mordet på statsminister Olof Palme)
RÅ 1994 not 9
Ansökan av Räkimporten Peter Arvidsson AB om återställande av försutten tid, alternativt resning, i mål ang. skattetillägg. - Länsrätten i Stockholms län beslöt i dom den 27 april 1989 att avslå bolagets yrkande att ett påfört skattetillägg skulle undanröjas. Bolaget delgavs länsrättens dom den 12 juni 1989. Länsrätten beslöt den 25 oktober 1991 att avvisa bolagets besvär över domen såsom för sent inkomna. Länsrätten beslöt också att överlämna målet till kammarrätten med anledning av bolagets yrkande om prövning i särskild ordning. Kammarrätten i Stockholm beslöt den 11 mars 1992 att inte ta upp bolagets talan till prövning
RÅ 1994 not 10
Återföring av fiktiv skatt vid export av konstverk / Avdrag för fiktiv skatt vid förvärv av konstverk direkt från upphovsmannen
RÅ 1994 not 11
Reseföretags avbokning av en resa utgjorde inte omsättning av tjänst
RÅ 1994 not 12
Skattskyldighet? (uthyrning av flygplan från utländskt till svenskt företag)
RÅ 1994 not 13
Skatteplikt (undantaget för bank- och finansieringstjänster ej tillämpligt på fastighetsmäklares kreditförmedling)
RÅ 1994 not 14
Bifall (felaktig besvärshänvisning, kommunalbesvär) / Felaktig besvärshänvisning, kommunalbesvär (bifall)
RÅ 1994 not 15
Ansökan av Monika S. om resning i körkortsmål
RÅ 1994 not 16
Bifall (körkort, ordningsföreläggande undanröjt av tingsrätt) / Körkort, ordningsföreläggande undanröjt av tingsrätt (bifall)
RÅ 1994 not 17
Ansökan av Renato P. A. om resning i körkortsmål
RÅ 1994 not 18
Ansökan av Manuela S. om återställande av försutten tid för att överklaga socialnämnds beslut om bistånd
RÅ 1994 not 19
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 20
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 21
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 22
Ansökan av Bela D. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 23
Ansökan av Elyias S. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 24
Försändelse med domen utkvitterad under permission (avslag) / Avslag (försändelse med domen utkvitterad under permission)
RÅ 1994 not 25
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 26
Rätt för myndig dotter att ta del av uppgifter i sin moders socialregisterakt
RÅ 1994 not 27
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 28
Ansökan om resning av Seifu Z. i ärende om svenskt medborgarskap
RÅ 1994 not 29
Ansökan av Kanarik B. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 30
Ansökan av Endre B. och Klementina B. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 31
Försummelse av ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag) / Avslag (försummelse av ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.)
RÅ 1994 not 32
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 33
Körkort, ordningsbotsföreläggande för hastighetsöverträdelse undanröjt (bifall) / Bifall (körkort, ordningsbotsföreläggande för hastighetsöverträdelse undanröjt)
RÅ 1994 not 34
Bifall (ordningsbotsföreläggande för hastighetsöverträdelse undanröjt) / Körkort, ordningsbotsföreläggande för hastighetsöverträdelse undanröjt (bifall)
RÅ 1994 not 35
Ansökan av Storstadstaxi Stockholm AB (tidigare firma Metropolitan Cab AB) om resning i mål ang. tillstånd till taxitrafik
RÅ 1994 not 36
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 37
Trivselförening kunde inte uppträda som part i rättsprövningsärende / Avvisat (trivselförening ej part i ärende ang. antagande av detaljplan) / Trivselförening ej part i ärende ang. antagande av detaljplan (avvisat)
RÅ 1994 not 38
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 39
Överklagande av Bengt C. i mål om körkort
RÅ 1994 not 40
Ansökan av Dora C., Jheison T. och Shirley T. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 41
Fråga om tidpunkten för uppkomsten av skattepliktig förmån vid erbjudande att delta i optionsplan / Inkomst av tjänst (fråga om tidpunkten för uppkomsten av skattepliktig förmån vid erbjudande att delta i optionsplan) / Fråga om tidpunkten för uppkomsten av skattepliktig förmån vid erbjudande att delta i optionsplan (inkomst av tjänst)
RÅ 1994 not 42
Bifall (felaktig fullföljdshänvisning, laglighetsprövning enligt kommunallagen) / Felaktig fullföljdshänvisning, laglighetsprövning enligt kommunallagen (bifall)
RÅ 1994 not 43
Bifall (oklart om ombud underrättats om delgivning) / Oklart om ombud underrättats om delgivning (bifall)
RÅ 1994 not 44
Avslag (ombudsförsummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m.) / Ombudsförsummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 45
Överklagande av Cenneth U. ang. inhibition i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
RÅ 1994 not 46
Avslag (löfte om skriftlig delgivning av kommunalt beslut) / Löfte om skriftlig delgivning av kommunalt beslut (avslag)
RÅ 1994 not 47
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 48
Ansökan av Lars Magnus C. om rättsprövning av beslut om tillstånd till expropriation
RÅ 1994 not 49
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 50
Ansökan av Håkan F. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan
RÅ 1994 not 51
Utlänningsnämndens reserapport från Ryssland och Ukraina
RÅ 1994 not 52
Länssjukhus hade ej rätt att överklaga beslut att utlämna sjukhusjournaler / Besvärsrätt (länssjukhus hade ej rätt att överklaga beslut att utlämna sjukhusjournaler)
RÅ 1994 not 53
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 54
Överklagande av Bertil S. och Marianne S. ang. inkomsttaxering 1986
RÅ 1994 not 55
Överklagande av Janolof J. ang. inkomsttaxering 1986 och 1987
RÅ 1994 not 56
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 57
Påstående om handläggningsfel hos byggnadsnämnd framställt först i Regeringsrätten
RÅ 1994 not 58
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 59
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 60
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 61
Fråga om anställds köp av aktier i företaget utgjorde skattepliktig förmån
RÅ 1994 not 62
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 63
Ansökan av Erja G. om återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering 1989
RÅ 1994 not 65
Byggnadsnämnd ej behörig att överklaga beslut om upphävande av bygglov / Besvärsrätt (byggnadsnämnd ej behörig att överklaga beslut om upphävande av bygglov)
RÅ 1994 not 66
Överklagande av Kjell Ingvar S. ang. patent
RÅ 1994 not 67
Överklagande av Nizan A. ang. beslut om förvar
RÅ 1994 not 68
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 69
Avslag (ombuds försummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m.) / Ombuds försummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 70
Ansökan av Sossan M. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 71
Ansökan av Betelehem A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 72
Överklagande av Euroc AB ang. eftertaxering för 1983 för inkomst, alternativt ansökan om resning i mål om samma eftertaxering
RÅ 1994 not 73
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 74
Ansökan av Hyseni B. m.fl. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 75
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 76
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 77
Ansökan av Margaretha K.-B. om resning i mål ang. föreläggande enligt plan- och bygglagen
RÅ 1994 not 78
Ej prövning men målet överlämnades till kammarrätten för prövning i särskild ordning av besvär
RÅ 1994 not 79
Ansökan av Seung Y. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 80
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 81
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 82
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 83
Ansökan av Mehrdad Z. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 84
Ingivna handlingar ej beaktade av kammarrätten (återförvisning)
RÅ 1994 not 85
Ansökan av Lionel S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 86
Genom offentligt biträde i ärende om avvisning enligt utlänningslagen omfattade ej ansökan om resning
RÅ 1994 not 87
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 88
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 89
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 90
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 91
Ansökan av Thommy J. om resning i ärende ang. arbetslöshetsförsäkring
RÅ 1994 not 92
Ansökan av Lennart E. om resning i ärende ang. tjänstetillsättning
RÅ 1994 not 93
Ansökan av Lennart E. om resning i ärende ang. tjänstetillsättning
RÅ 1994 not 94
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 95
Ansökan av Robinson Alberto A. A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 96
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 97
Godkännande (dispens från kravet på individuell försäkring) / Fråga om Kommerskollegiet genom revisorsföreskrifter överskridit sin befogenhet
RÅ 1994 not 98
För anmälare i ärende ang. tillsyn över fastighetsmäklare / Besvärsrätt för anmälare i ärende ang. tillsyn över fastighetsmäklare
RÅ 1994 not 99
Uppgift i folkbokföringen om hustrus och barns adress
RÅ 1994 not 100
Överklagande av Eino A. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 101
Uppgifter som Utlänningsnämnden inhämtat från svensk ambassad
RÅ 1994 not 102
Överklagande av Annsofi S. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 103
Överklagande av Annsofi S. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 104
Avvisat (frist för anmälan hos inskrivningsmyndighet om bestridande av förköpsrätt) / Frist för anmälan hos inskrivningsmyndighet om bestridande av förköpsrätt (avvisat)
RÅ 1994 not 105
Avvisat (kommunal stiftelse ansågs ej som myndighet)
RÅ 1994 not 106
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 107
Uppgifter i utredning enligt 50 § socialtjänstlagen
RÅ 1994 not 108
Överklagande av Kjell W. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 109
Allmän handling? (utskrift i förundersökningen avseende mordet på statsminister Olof Palme)
RÅ 1994 not 110
För beslutsmyndighet (i mål ang. utlämnande av allmän handling)
RÅ 1994 not 111
Överklagande av Peter D. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 112
Avslag (ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.) / Ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 113
Offentligt biträde tillerkändes ej ersättning i ärende om återställande av försutten tid
RÅ 1994 not 114
Överklagande av Gudrun G. ang. utdömande av vite enligt 21 § föräldrabalken
RÅ 1994 not 115
Mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken
RÅ 1994 not 116
Överflyttning av barn (bristande partsbehörighet för sökande som inte visat att han var vårdnadshavare) / Upphörande av allmän rättshjälp när den som ansökt om överflyttning av barn enligt föräldrabalken inte styrkt sin partsbehörighet
RÅ 1994 not 117
Ansökan av Sabit A. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 118
Ansökan av Mikael K. om återställande av försutten tid i mål ang. körkort
RÅ 1994 not 119
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 120
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 121
Undantagsförmån eller egendomslivränta? (förmån av låg hyra i ett av köparen uppfört lägenhetshotell)
RÅ 1994 not 122
Kontraritet (dom ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen gick ej klaganden emot)
RÅ 1994 not 123
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 124
Skattepliktig reklamtrycksak (skylt med texten "Extra pris")
RÅ 1994 not 125
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 126
Uppgift hos försäkringskassa om telefonnumret till viss persons arbetsgivare
RÅ 1994 not 127
Uppgift hos socialtjänsten ang. ekonomiska förhållanden
RÅ 1994 not 128
Ansökan av Sveneric N. om resning i mål ang. inkomsttaxering
RÅ 1994 not 129
Överklagande av Fariba T. ang. utbyte av utländskt körkort. - Länsstyrelsen i Malmöhus län (1992-05-05) avslog en ansökan av Fariba T. om utbyte av ett iranskt körkort mot ett svenskt
RÅ 1994 not 130
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 131
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (bifall)
RÅ 1994 not 132
Produktverktyg ansågs ej utgöra s.k. korttidsinventarier varför avdrag medgavs endast i form av värdeminskningsavdrag
RÅ 1994 not 133
Mervärdeskatt (arvoden för uppdrag som god man föranledde skattskyldighet till mervärdeskatt) / Arvoden för uppdrag som god man föranledde skattskyldighet till mervärdeskatt (förhandsbesked)
RÅ 1994 not 134
Pensionsgrundande inkomst, utlandstjänstgöring (avslag) / Avslag (pensionsgrundande inkomst, utlandstjänstgöring)
RÅ 1994 not 135
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 136
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 137
Pensionsgrundande inkomst, kravet på mantalsskrivning ej uppfyllt (avslag) / Avslag (pensionsgrundande inkomst, kravet på mantalsskrivning ej uppfyllt)
RÅ 1994 not 138
Bygglov för tillfällig användning av bostadsbyggnad som barndaghem
RÅ 1994 not 139
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 140
Återkallelse (föraren hade såväl amerikanskt som svenskt körkort, resningsärende) / Återkallelse av körkort, föraren hade såväl amerikanskt som svenskt körkort (avslag) / Avslag (återkallelse av körkort, föraren hade såväl amerikanskt som svenskt körkort)
RÅ 1994 not 141
Fråga om läkare förfarit felaktigt genom att lämna uppgift om förestående läkarundersökning till allmän försäkringskassa
RÅ 1994 not 142
Fråga om företagsläkare förfarit felaktigt genom att överlämna sjukjournal till allmän försäkringskassa
RÅ 1994 not 143
Avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats (tillräcklig tidsvinst vid färd med bil))
RÅ 1994 not 144
Kammarrätts avvisningsbeslut upphävt enär tidigare meddelad dom utkvitterats av annan än klaganden
RÅ 1994 not 145
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 146
Ansökan av Hasan C. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 147
Aktieägartillskott ansågs inte medföra rätt till s.k. Annellavdrag
RÅ 1994 not 148
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 149
Ansökan om återställande av försutten tid avslogs enär ådömt vite bortföll p.g.a. dödsfall
RÅ 1994 not 150
Ansökan av Vekoslav P. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 151
Överklagande av Eva-Marie W. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 152
Överklagande har avvisats enär klaganden inte följt föreläggande att inkomma med en egenhändigt undertecknad besvärshandling
RÅ 1994 not 153
Tidpunkt för delgivning när domen kvitterats ut av släkting
RÅ 1994 not 154
Överklagande av Janna A. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 155
Överklagande av Alf L. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Åstorps kommun (1993-10-11) biföll endast till en del framställningar av Alf L. om att få ta del av vissa handlingar
RÅ 1994 not 156
Överklagande av Eric af W. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 157
Avslag (länsstyrelses dröjsmål med att tillhandahålla utredning) / Länsstyrelses dröjsmål med att tillhandahålla utredning (avslag)
RÅ 1994 not 158
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 159
Avvisat (onyttig ansökan i mål om interimistisk återkallelse av körkort) / Onyttig ansökan i mål om interimistisk återkallelse av körkort (avvisat)
RÅ 1994 not 160
Ansökan av Lars S. om resning i mål om körkort
RÅ 1994 not 161
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 162
Avvisat (beslut ang. nedskrivning av teleräkning ej myndighetsutövning) / Beslut ang. nedskrivning av teleräkning ej myndighetsutövning (avvisat)
RÅ 1994 not 163
Överklagande av Reijo K. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 164
Överklagande av Liselotte T. ang. kommunalt beslut om placering av egna barn i familjedaghem
RÅ 1994 not 165
Ansökan av Bertil J. om rättsprövning av beslut om tillstånd att uppföra viltstängsel
RÅ 1994 not 166
Ansökan av Urban C. om rättsprövning av beslut att låta viss elev vid gymnasium byta klass
RÅ 1994 not 167
Avslag (sökanden hade ej angivit på vilket sätt beslut ang. godkännande av miljökonsekvensbeskrivning stred mot någon rättsregel
RÅ 1994 not 168
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 169
Avslag (felaktig handläggning av ärende om försäljning av fast egendom tillhörig jordfonden) / Felaktig handläggning av ärende om försäljning av fast egendom tillhörig jordfonden (avslag)
RÅ 1994 not 170
Fråga om sökanden styrkt sin rätt till uppfinningen / Särskilda skäl för åberopande av nya omständigheter i Regeringsrätten i patentmål
RÅ 1994 not 171
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 172
Patentbesvärsrättens beslut att efter återkallelse avskriva ett mål om registrering av varumärke ansågs ej gå emot klaganden (avvisat) / Kontraritet (Patentbesvärsrättens beslut att efter återkallelse avskriva ett mål om registrering av varumärke ansågs ej gå emot klaganden)
RÅ 1994 not 173
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 174
Överklagande av Göte D. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 175
Överklagande av Rune B. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 176
Överklagande av Carl-Johan E. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 177
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 178
Överklagande av Sylwia W. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 179
Avslag (felaktig handläggning i mål om bistånd till grundtrygghet) / Felaktig handläggning i mål om bistånd till grundtrygghet (avslag)
RÅ 1994 not 180
Överklagande av Byggnadsnämnden i Lidingö kommun samt Christina B. och Björn B. ang. bygglov
RÅ 1994 not 181
Bygglov (byggnaden planenlig sedan ny detaljplan antagits efter kammarrättens dom)
RÅ 1994 not 182
Överklagande av Heinz S. och Margareta S. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 183
Överklagande av Heinz S. och Margareta S. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 184
Överklagande av Nicklas R. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 185
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 186
Överklagande av Artur M. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 187
Avslag (ombudsförsummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m.) / Ombudsförsummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 188
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 189
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 190
Ansökan av Mujaga N. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut av försäkringskassa
RÅ 1994 not 191
Ansökan av Jacob L. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. - Ansvarsnämnden meddelade beslut den 6 maj 1993 i mål om ifrågasatt brott mot tystnadsplikt. Beslutet vann laga kraft
RÅ 1994 not 192
Ansökan av Gunnar O. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål om arbetsskadeförsäkring
RÅ 1994 not 193
Ansökan av Bo S. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål om återkallelse av körkort
RÅ 1994 not 194
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 195
Avdrag för elinstallations- och ventilationsarbeten / Ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.
RÅ 1994 not 196
Bifall (extraordinära besvär, avräkning av utländsk skatt) / Extraordinära besvär, avräkning av utländsk skatt (bifall)
RÅ 1994 not 197
Överklagande av Kåge W. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 198
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 199
Extraordinära besvär (ej prövning, för sent anförda i Regeringsrätten)
RÅ 1994 not 200
Överklagande av Erik W. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxeringar 1986 och 1987
RÅ 1994 not 201
Överklagande av Mike S. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 202
Uppgift om faderskap i arkiverad barnavårdsmannaskapsakt
RÅ 1994 not 203
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 204
Överklagande av Erik M. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 205
Avslag (förkommet meddelande från ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.) / Förkommet meddelande från ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag) / Rättshjälp genom offentligt biträde omfattade också ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 1994 not 206
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 207
Ansökan av Skender M. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 208
Ansökan av Munken M. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 209
Ansökan av Alcides A. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 210
Överklagande av Facit AB ang. inkomsttaxering 1984
RÅ 1994 not 211
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 212
Ansökan av Sixten Ö. om återställande av försutten tid i mål ang. vitesföreläggande
RÅ 1994 not 213
Ansökan av Ragnar E. om återställande av försutten tid i mål ang. vitesföreläggande
RÅ 1994 not 214
Synnerliga skäl till namnbyte enligt 14 § andra stycket namnlagen? (resningsärende)
RÅ 1994 not 215
Avvisat (sökanden ej part i ärende enligt väglagen)
RÅ 1994 not 216
Överklagande av Raimo N. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1986
RÅ 1994 not 217
Bifall (felaktig information om tidpunkt för delgivning) / Felaktig information om tidpunkt för delgivning (bifall)
RÅ 1994 not 218
Ansökan av Kjell K. om resning i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen
RÅ 1994 not 219
Ansökan av Anna J. om återställande av försutten tid i ärende ang. arbetsskada
RÅ 1994 not 220
Överklagande av Svensk Kreditleasing Invest AB ang. rätt till besvär i särskild ordning, alternativt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1989
RÅ 1994 not 221
Kammarrätts beslut om återförvisning i sekretessmål / Besvärsordning (kammarrätts återförvisningsbeslut inverkade ej på målets utgång)
RÅ 1994 not 222
Överklagande av Xhevat K. m.fl. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 223
Partsinsyn (har efterfrågad handling tillförts ärende i vilket sökanden varit part?)
RÅ 1994 not 224
Partsinsyn (har efterfrågad handling tillförts ärende i vilket sökanden varit part?)
RÅ 1994 not 225
Allmän handling? (bandupptagning från huvudförhandling i Arbetsdomstolen)
RÅ 1994 not 226
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 227
Ansökan av Alexandre T. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 228
Ansökan av Emebet E. om resning i ärende ang. svenskt medborgarskap
RÅ 1994 not 229
Ansökan av Taleb A. om resning i ärende ang. svenskt medborgarskap
RÅ 1994 not 230
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 231
Kontraritet (dom ang. studiemedel gick inte klaganden emot)
RÅ 1994 not 232
Kommuniceringsskyldighet när part återkallat överklagande i mål om verkställighet av umgängesrätt m.m.
RÅ 1994 not 233
Skattskyldighet enligt lagen om allmän energiskatt vid köp av kraft avsedd att täcka överföringsförluster m.m. (förhandsbesked) / Allmän energiskatt (skattskyldighet enligt lagen om allmän energiskatt vid köp av kraft avsedd att täcka överföringsförluster m.m.)
RÅ 1994 not 234
Handläggningen av körkortsmål (yrkanden om dels återkallelse på grund av underlåtenhet att inkomma med läkarintyg, dels återkallelse tills vidare på grund av misstanke om rattonykterhet) / Processuella frågor i samband med yrkanden om dels återkallelse på grund av underlåtenhet att inkomma med läkarintyg, dels återkallelse tills vidare på grund av misstanke om rattonykterhet
RÅ 1994 not 235
Felaktig besvärshänvisning (bifall, kommunalbesvär) / Bifall (felaktig besvärshänvisning, kommunalbesvär)
RÅ 1994 not 236
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 237
Ansökan av dödsboet efter Tor K. om resning i mål ang. allmän fastighetstaxering
RÅ 1994 not 238
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (bifall)
RÅ 1994 not 239
Delgivningstidpunkt i ärende ang. uppehållstillstånd, språksvårigheter (avslag) / Avslag (delgivningstidpunkt i ärende ang. uppehållstillstånd, språksvårigheter)
RÅ 1994 not 240
Överklagande av Musiliu K. ang. utbyte av utländskt körkort. - Musiliu K. ansökte om utbyte av sitt nigerianska körkort till ett svenskt körkort
RÅ 1994 not 241
Jägarorganisation saknade talerätt mot beslut ang. registrering av älgskötselområde / Jägarorganisation saknade besvärsrätt mot beslut ang. registrering av älgskötselområde (bifall)
RÅ 1994 not 242
Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (avslag)
RÅ 1994 not 243
Ansökan av Birgitta P. om rättsprövning av ett beslut av riksdagens ombudsmän
RÅ 1994 not 244
Skönstaxering, delgivning endast med ombudet (avslag)
RÅ 1994 not 245
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 246
Ansökan av Xhevdet P. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 247
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 248
Ansökan av Masuda B. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 249
Ansökan av Redzep M. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 250
Yrkande om befrielse från skattetillägg prövades inte (bifall) / Bifall (yrkande om befrielse från skattetillägg prövades inte)
RÅ 1994 not 251
Ansökan av Näsvikens Idrottsklubb om resning i mål ang. inkomsttaxering
RÅ 1994 not 252
Beslut av regeringen ang. upphävande av utvisning (avvisat) / Avvisat (beslut av regeringen ang. upphävande av utvisning)
RÅ 1994 not 253
Tidpunkt för delgivning när försändelse kvitterats ut av annan än klaganden
RÅ 1994 not 254
Klaganden ej sakägare i ärende ang. antagande av detaljplan (avslag) / För fastighetsägare utanför området för överklagad detaljplan (rättsprövning)
RÅ 1994 not 255
Ansökan av Åke C. om återställande av försutten tid för att överklaga byggnadsnämnds beslut
RÅ 1994 not 256
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 257
Onyttiga besvär (fråga om inhibition av länsrätts dom ang. återkallelse av körkort förfallen eftersom kammarrätt slutligt avgjort målet)
RÅ 1994 not 258
Ansökan av Abdelhadi S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd
RÅ 1994 not 259
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 260
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 261
Avslag (felaktig rättstillämpning i och brist i handläggningen av ärende ang. prisreglering av eltariffer) / Felaktig rättstillämpning i och brist i handläggningen av ärende ang. prisreglering av eltariffer (avslag)
RÅ 1994 not 262
Ansökan av Jakob S. om resning i ärende om svenskt medborgarskap
RÅ 1994 not 263
Avslag (felaktig handläggning i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen) / Felaktig handläggning i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (avslag)
RÅ 1994 not 264
Ansökan av Ulla-Britt A. om resning i ärende om sjukpenning
RÅ 1994 not 265
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 266
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 267
Bifall (extraordinära besvär ang. inkomsttaxering)
RÅ 1994 not 268
Avslag (nya omständigheter i ärende om avregistrering av handelsbolag) / Nya omständigheter i ärende om avregistrering av handelsbolag (avslag)
RÅ 1994 not 269
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 270
Ansökan av Nabil K. och Nelie K. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 271
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 272
Besvär i särskild ordning av Åke G. ang. inkomsttaxering 1986 och ansökan om resning
RÅ 1994 not 273
Kammarrättsdom i mål om föreläggande enligt plan- och bygglagen gick utöver den prövning som ankom på kammarrätten
RÅ 1994 not 274
Ansökan av Christina S.-T. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan
RÅ 1994 not 275
Ansökan av Christina S.-T. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan
RÅ 1994 not 276
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 277
Får endast göras när fråga om föreskrift som skall tillämpas uppkommit i ett mål eller ärende (avvisat)
RÅ 1994 not 278
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 279
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 280
Avslag (meddelande enligt 5 kap. 30 § plan- och bygglagen i ärende om antagande av områdesbestämmelser hade sänts för sent) / Meddelande enligt 5 kap. 30 § plan- och bygglagen i ärende om antagande av områdesbestämmelser hade sänts för sent (avslag) / Meddelande enligt 5 kap. 30 § plan- och bygglagen i ärende om antagande av områdesbestämmelser hade sänts för sent (ärende ang. återställande av försutten tid)
RÅ 1994 not 281
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 282
Bifall (vilseledande uppgifter av landstingskommun ang. justering av beslutsprotokoll) / Vilseledande uppgifter av landstingskommun ang. justering av beslutsprotokoll (bifall)
RÅ 1994 not 283
Bifall (felaktig besvärshänvisning, kommunalbesvär) / Felaktig besvärshänvisning (bifall, kommunalbesvär)
RÅ 1994 not 284
Ansökan av Jouni S. om resning i mål om återkallelse av körkort
RÅ 1994 not 285
Ansökan av Bassima K. om resning i ärende om utbyte av utländskt körkort
RÅ 1994 not 286
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 287
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 288
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 289
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 290
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 291
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 292
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 293
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 294
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 295
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 296
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 297
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 298
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 299
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 300
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 301
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 302
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 303
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 304
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 305
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 306
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 307
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 308
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 309
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 310
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 311
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 312
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 313
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 314
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 315
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 316
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 317
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 318
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 319
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 320
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 321
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 322
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 323
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 324
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 325
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 326
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 327
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 328
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 329
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 330
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 331
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 332
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 333
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 334
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 335
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 336
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 337
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 338
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 339
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 340
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 341
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 342
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 343
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 344
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 345
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 346
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 347
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 348
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 349
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 350
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 351
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 352
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 353
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 354
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 355
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 356
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 357
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 358
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 359
Överklagande av Fred S. ang. åborätt
RÅ 1994 not 360
Ansökan av Thomas och Ingalill K. samt Håkan K. omrättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan
RÅ 1994 not 361
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 362
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 363
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 364
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 365
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 366
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 367
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 368
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 369
Ansökan av Gösta B. om rättsprövning
RÅ 1994 not 370
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 371
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 372
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 373
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 374
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 375
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 376
Överklagande av Milco E. ang. körkort
RÅ 1994 not 377
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 378
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 379
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 380
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 381
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 382
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 383
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 384
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 385
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 386
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 387
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 388
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 389
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 390
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 391
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 392
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 393
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 394
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 395
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 396
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 397
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 398
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 399
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 400
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 401
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 402
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 403
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 404
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 405
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 406
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 407
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 408
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 409
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 410
Bifall (ny utredning i mål om återkallelse av körkort) / Ny utredning i mål om återkallelse av körkort (bifall)
RÅ 1994 not 411
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 412
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 413
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 414
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 415
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 416
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 417
Ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m (avslag) / Avslag (ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.)
RÅ 1994 not 418
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 419
Bifall (felaktig besvärshänvisning, laglighetsprövning enligt kommunallagen) / Felaktig besvärshänvisning (bifall, laglighetsprövning enligt kommunallagen)
RÅ 1994 not 420
Ansökan av dödsboet efter Bertil R. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål ang. eftertaxering
RÅ 1994 not 421
Ansökan av Sven N. om resning i taxeringsmål
RÅ 1994 not 422
Skatteplikt för tjänst avseende förmedling av aktier
RÅ 1994 not 423
Skatteplikt (tjänst avseende textsättning av filmtrailrar har ansetts undantagen från skatteplikt)
RÅ 1994 not 424
Inkomstskatt (stipendium för allmänfacklig vidareutbildning) / Skatteplikt för stipendium för allmänfacklig vidareutbildning
RÅ 1994 not 425
Ansökan av Sherif K. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 426
Ansökan av George Z. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 427
Överklagande av Ulf S. av avvisningsbeslut samt ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 1994 not 428
Avslag (svårigheter att identifiera ett kommunalt ärende) / Svårigheter att identifiera ett kommunalt ärende (avslag)
RÅ 1994 not 429
Avvisat (beslut om föreskrifter för jakt och fiske) / Beslut om föreskrifter för jakt och fiske (avvisat)
RÅ 1994 not 430
Inhibition av länsrätts beslut att undanröja skattemyndighets beslut att vägra avdrag vid inkomsttaxeringen
RÅ 1994 not 431
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1994 not 432
Avslag (vilseledande information från byggnadsnämnd) / Vilseledande information från byggnadsnämnd (avslag)
RÅ 1994 not 433
Avslag (underlåten kallelse till muntlig förhandling) / Underlåten kallelse till muntlig förhandling (avslag)
RÅ 1994 not 434
Avvisat (ansökan om resning gjordes samtidigt med rättidigt överklagande) / Ansökan om resning gjordes samtidigt med rättidigt överklagande (avvisat)
RÅ 1994 not 435
Ansökan av Antonio G. C. och Ricardo G. C. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 436
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 437
Ansökan av Curt H. om resning i mål ang. disciplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade i beslut den 16 september 1991 en av Birgitta H. gjord anmälan mot två överläkare utan åtgärd. Curt H. överklagade ansvarsnämndens beslut men Kammarrätten i Stockholm ändrade enligt dom den 13 maj 1992 inte beslutet. Regeringsrätten meddelade enligt beslut den 17 maj 1993 inte prövningstillstånd
RÅ 1994 not 438
Skrivelse från Riccardo R. i körkortsmål
RÅ 1994 not 439
Ansökan av Freeform Design AB om återställande av försutten tid för att överklaga dom i taxeringsmål
RÅ 1994 not 440
Domförhet (kammarrättens sammansättning i mål ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen)
RÅ 1994 not 441
Bifall (ombud i ärende enligt utlänningslagen ej underrättat om avslagsbeslut) / Ombud i ärende enligt utlänningslagen ej underrättat om avslagsbeslut (bifall)
RÅ 1994 not 442
Avslag (uppehållstillstånd m.m., underlåten kommunicering i ärende ang. återkallelse av sådant tillstånd) / Uppehållstillstånd m.m., underlåten kommunicering i ärende ang. återkallelse av sådant tillstånd (avslag)
RÅ 1994 not 443
Överklagande av Jan-Erik A. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1987
RÅ 1994 not 444
Avslag (retroaktivt uttag av arbetsgivaravgifter?) / Retroaktivt uttag av arbetsgivaravgifter? (avslag)
RÅ 1994 not 445
Allmän rättshjälp i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 446
Ansökan av Ronald O. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 447
Överklagande av Bengt O. ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen samt ansökan om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Sundsvall avvisade den 29 januari 1992 Bengt O:s överklagande av ett beslut den 16 december 1991 av Kommunstyrelsen i Haparanda kommun
RÅ 1994 not 448
Ansökan av Ulla H. om återställande av försutten tid för att ansöka om bostadsbidrag
RÅ 1994 not 449
Fråga om konkursförvaltares rätt att ta del av konkursgäldenärens inkomstdeklaration
RÅ 1994 not 450
Preliminär A-skatt på schablonmässigt beräknad ersättning för resor med egen bil i tjänsten (besked enligt 44 § uppbördslagen)
RÅ 1994 not 451
Bifall (felaktig besvärshänvisning, laglighetsprövning enligt kommunallagen) / Felaktig besvärshänvisning (bifall, laglighetsprövning enligt kommunallagen)
RÅ 1994 not 452
Bifall (missförstånd beträffande innehållet i domar) / Missförstånd beträffande innehållet i domar (bifall)
RÅ 1994 not 453
Fastställande av arbetsplan för anläggning av väg (avslag)
RÅ 1994 not 454
Ansökan av Sami A. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 455
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 456
Besvärstid försutten av kommunal nämnd på grund av rådande arbetssituation (avslag) / Avslag (besvärstid försutten av kommunal nämnd på grund av rådande arbetssituation)
RÅ 1994 not 457
Tid för landsting att ansöka om statsbidrag ej återställbar (avvisat) / Avvisat (tid för landsting att ansöka om statsbidrag ej återställbar)
RÅ 1994 not 458
Ansökan av Lionel S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 459
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 460
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 461
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 462
Ansökan av Becir P. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 463
Ansökan av Åsa F.-S. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. disciplinansvar
RÅ 1994 not 464
Ombuds försummelse i ärende ang. utvisning (avslag) / Avslag (ombuds försummelse i ärende ang. utvisning)
RÅ 1994 not 465
Handling? (blodprov i register vid sjukhuslaboratiorium)
RÅ 1994 not 466
Överklagande av Tord Ö. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 467
Uppgifter om barn hos socialförvaltningen lämnades inte ut till fader som inte var vårdnadshavare
RÅ 1994 not 468
Allmän handling? (uppgift på magnetband hos landsting om val av husläkare)
RÅ 1994 not 469
Överklagande av Åke P. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Åklagarmyndigheten i Haparanda (1993-10-25) avslog Åke P:s begäran att få ut förundersökningsprotokoll i ett angivet brottmålsärende
RÅ 1994 not 470
Uppgift om adress i folkbokföringsregister (spärrmarkering)
RÅ 1994 not 471
Uppgifter inom socialtjänsten (ersättning till fosterföräldrar)
RÅ 1994 not 472
Allmän handling? (förhörsutskrifter i förundersökningen avseende mordet på statsminister Olof Palme)
RÅ 1994 not 473
Överklagande av Per N. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Per N., Göteborgs-Posten, anhöll om att få uppgift om vem som har tecknat avtal med Posten om abonnemang av postbox nr 2 på postkontoret i Arlöv, få kopia av kontraktet avseende postboxen samt, om Postens avtal hade tecknats med en förening eller annan juridisk person, få ta del av allt underlag som rörde tecknandet av avtalen om postboxen såsom fullmakt, årsmötesprotokoll eller annat som föreningen kunde ha skickat in för att styrka vem som är firmatecknare i föreningen
RÅ 1994 not 474
Överklagande av Ann-Britt A. och Mikael A. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 475
Allmän handling? (avtal träffat mellan Skaraborgs läns Trafik AB och Swebus AB)
RÅ 1994 not 476
Inkomsttaxering, felaktigt avdrag för resekostnader (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, felaktigt avdrag för resekostnader)
RÅ 1994 not 477
Inkomsttaxering, felaktigt avdrag för resekostnader (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, felaktigt avdrag för resekostnader)
RÅ 1994 not 478
Inkomsttaxering, avdrag för resekostnader (avslag) / Avslag (inkomsttaxering, avdrag för resekostnader)
RÅ 1994 not 479
Överklagande av Eva G.-C. ang. inkomsttaxering 1989
RÅ 1994 not 480
Ansökan om återställande av försutten tid ej prövad eftersom sökanden inte var sakägare
RÅ 1994 not 481
Ansökan av Stiftelsen Solgård om återställande av försutten tid
RÅ 1994 not 482
Ansökan av Bröderna Magnusson lantbruks AB om återställande av försutten tid
RÅ 1994 not 483
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 484
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (bifall)
RÅ 1994 not 485
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 486
Avdrag för förskottsränta (betalning hade skett innan lånet lyftes) / Fråga om genomsyn och tillämpning av skatteflyktsklausulen i fråga om underskott p.g.a. innehav av andel i kommanditbolag
RÅ 1994 not 487
Fördelning av inkomst av delägare i kommanditbolag / Avdrag för förskottsränta för vilken avdrag vägrats tidigare år / Beräkning av realisationsförlust vid försäljning av andel i kommanditbolag
RÅ 1994 not 488
Mål återförvisat när kammarrätt felaktigt underlåtit att pröva yrkande om inhibition
RÅ 1994 not 489
Fråga om muntlig förhandling i rättsprövningsärende / Fråga om avskrivning av överklagande p.g.a. att talan förfallit (rättsprövningsärende) / Rennäringslagen, tillstånd att bedriva koncessionsrenskötsel, även fråga om muntlig förhandling i rättsprövningsärende (avslag)
RÅ 1994 not 490
Fråga om avskrivning av överklagande p.g.a. att talan förfallit (rättsprövningsärende) / Regeringsbeslut om avskrivning av ärende ang. tillämpning av allmänna ordningsstadgan (avslag)
RÅ 1994 not 491
Avvisat (skrivelse från länsstyrelse rörande tolkning av lag innefattade inte något överklagbart beslut) / Skrivelse från länsstyrelse rörande tolkning av lag innefattade inte något överklagbart beslut (rättsprövningsärende)
RÅ 1994 not 492
Avvisat (ansökan avseende länsstyrelsebeslut som inte överklagats)
RÅ 1994 not 493
Ansökan av Juan V. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 494
Ansökan av Mamdouh A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 495
Överklagande av Jakob L. ang. rätt att ta del av allmän handling. Jakob L. begärde hos polismyndigheten i Stockholm att få ta del av handlingarna i förundersökning med diarienr K 109911-92. Förundersökningen var nedlagd den 7 december 1992 efter beslut av Karin Josefsson
RÅ 1994 not 496
Överklagande av Anders F. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 497
Handlingar hos Telia Mobil AB (förutvarande Televerket Radio)
RÅ 1994 not 498
Handlingar hos Riksarkivet ingående i arkivet efter den parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på statsminister Olof Palme
RÅ 1994 not 499
Extraordinära besvär (avvisat, fastighetstaxering)
RÅ 1994 not 500
Extraordinära besvär (avslag men resning, inkomsttaxering) / Bifall (inkomsttaxering, anskaffningskostnad för såld fastighet m.m.) / Resning- inkomsttaxering, anskaffningskostnad för såld fastighet m.m. (bifall)
RÅ 1994 not 501
Medgivet sedan resning beviljats och underskott att utnyttja vid den aktuella taxeringen till följd därav uppkommit
RÅ 1994 not 502
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 503
Fråga om utlämnande av allmän handling eller administrativt ärende? (begäran om terminaluppkoppling)
RÅ 1994 not 504
Fråga om utlämnande av allmän handling eller administrativt ärende? (begäran om terminaluppkoppling)
RÅ 1994 not 505
Fråga om utlämnande av allmän handling eller administrativt ärende? (begäran om terminaluppkoppling)
RÅ 1994 not 506
Uppgift i länsstyrelsens lantbruksregister om djurantal m.m. / Miljönämnds intresse av uppgifter i länsstyrelsens lantbruksregister ansågs inte ha företräde framför intresset av sekretesskydd
RÅ 1994 not 507
Uppehållstillstånd m.m., felaktig uppgift om delgivning (avslag) / Avslag (uppehållstillstånd m.m., felaktig uppgift om delgivning)
RÅ 1994 not 508
Uppgift hos Försvarets materielverk om enskildas affärsförhållanden (anbudshandlingar)
RÅ 1994 not 509
Anmälan inom socialtjänsten om dödsfall på elevhem
RÅ 1994 not 510
Handlingar tillhörande förundersökningen avseende mordet på statsminister Olof Palme
RÅ 1994 not 511
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 512
Ansökan av Alvaro P. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 513
Av enskild tjänsteman fattat beslut om utlämnande av handlingar ej överklagbart)
RÅ 1994 not 514
Besvär avvisade trots att besvärshandlingen inkommit före besvärstidens utgång (bifall) / Bifall (besvär avvisade trots att besvärshandlingen inkommit före besvärstidens utgång)
RÅ 1994 not 515
Överklagande prövas trots att klaganden avlidit (kommunalbesvär) / Tillsättningsbeslut upphävt enär den utnämnde saknade föreskriven kompetens
RÅ 1994 not 516
Uppgifter om namn och adress på anställda vid domstol
RÅ 1994 not 517
Överklagande av Ulrika B. och Anders U. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 518
Överklagande av Alf L. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Alf L. begärde att få ta del av vissa handlingar
RÅ 1994 not 519
Ansökan av Cristina S. om resning i ärende om uppehållstillstånd
RÅ 1994 not 520
Ansökan av Mohammad S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 521
Ansökan av Abdur R., Saida R. och Saim R. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 522
Ansökan av Canterbo AB om återställande av försutten tid för att överklaga beslut i tullmål
RÅ 1994 not 523
Avslag (felaktig handläggning i mål om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring) / Felaktig handläggning i mål om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (avslag)
RÅ 1994 not 524
Ansökan av Ryszard K. och Weronika K. om återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering
RÅ 1994 not 525
Ansökan av Marina Z. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 526
Avvisat (tid för överklagande av taxering ej försutten) / Tid för överklagande av taxering ej försutten (avvisat)
RÅ 1994 not 527
Ansökan av Mehmet S. om återställande av försutten tid alternativt resning avseende inkomsttaxering 1988
RÅ 1994 not 528
Överklagande av Alf L. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1986
RÅ 1994 not 529
Ansökan av Jan-Erik P. och Barbro P. om resning avseende inkomsttaxering 1987
RÅ 1994 not 530
Beslut i mål ang. aktiebolags skyldighet att betala värdepappersskatt angick ej klaganden (förutvarande verkställande direktör som åtalats för skattebedrägeri)
RÅ 1994 not 531
Yrkande om inhibition av kronofogdemyndighets beslut om exekutiv försäljning kunde inte prövas av Regeringsrätten
RÅ 1994 not 532
Skatteplikt för elektrisk kraft som producerats i vindkraftverk
RÅ 1994 not 533
Skatteplikt för elektrisk kraft som producerats i vindkraftverk
RÅ 1994 not 534
Bifall (inkomsttaxering, reducerad skatteplikt för livränta) / Inkomsttaxering, reducerad skatteplikt för livränta (bifall)
RÅ 1994 not 535
Bifall (ansökan gjord innan tiden för överklagande löpt ut) / Ansökan gjord innan tiden för överklagande löpt ut (bifall)
RÅ 1994 not 536
För sent anförda besvär (i Regeringsrätten, extraordinära besvär)
RÅ 1994 not 537
Tillämpning av bestämmelserna om förenklad delgivning
RÅ 1994 not 538
Beslut av rent förberedande art? (yttrande till Koncessionsnämnden för miljöskydd)
RÅ 1994 not 539
Ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag) / Avslag (ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.)
RÅ 1994 not 540
Beslut om registrering av område för älgjakt kunde överklagas hos kammarrätten (avvisat) / Avvisat (beslut om registrering av område för älgjakt kunde överklagas hos kammarrätten)
RÅ 1994 not 541
Ansökan av Lars-Erik J. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. registrering som fastighetsmäklare. - Länsstyrelsen i Älvsborgs län beslutade den 23 mars 1994 att återkalla Lars-Erik J:s registrering som fastighetsmäklare. Han delgavs beslutet den 2 maj 1994. I skrift, som kom in till länsstyrelsen den 25 maj 1994, överklagade han beslutet. Länsstyrelsen beslutade den 26 maj 1994 att avvisa överklagandet såsom för sent inkommet
RÅ 1994 not 542
Ansökan av Radio Sandviken om återställande av försutten tid för att överklaga ett avgiftsbeslut
RÅ 1994 not 543
Ansökan av Jahirul I. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 544
Felaktig handläggning i mål ang. körkortsåterkallelse (avslag) / Avslag (felaktig handläggning i mål ang. körkortsåterkallelse)
RÅ 1994 not 545
Kammarrätts desertionsbeslut upphävdes då delgivningskvitto kvitterats av obehörig person
RÅ 1994 not 546
Ansökan av Masuda B. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 547
Ansökan av Oleg P. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 548
Ansökan av Islam J. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 549
Överklagande av Eero A. ang. uppskov med straffverkställighet. - Kammarrätten i Jönköping meddelade den 6 maj 1994 dom ang. uppskov med straffverkställighet
RÅ 1994 not 550
Ansökan av Kent H. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. körkort
RÅ 1994 not 551
Kommuns besvär över kammarrätts dom om utlämnande av allmän handling avvisades
RÅ 1994 not 552
Anbudssekretess förelåg inte sedan beslut fattats i upphandlingsärendet
RÅ 1994 not 553
Avvisat (ärende om antagande av renhållningsordning angick ej sökanden) / Ärende om antagande av renhållningsordning angick ej sökanden (avvisat) / Ärende om antagande av renhållningsordning angick ej sökanden (resningsansökan avvisades)
RÅ 1994 not 554
Ansökan av Kurt F. och Ruth F. om resning i ärende hos regeringen
RÅ 1994 not 555
Ansökan av Suzanne W. och Jan W. om återställande av försutten tid i ärende om bygglov
RÅ 1994 not 556
Ansökan av Shayesteh N. om resning i mål om utbyte av utländskt körkort
RÅ 1994 not 557
Ansökan av Enver A. om resning i mål om körkort
RÅ 1994 not 558
Nya omständigheter i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken ej grund för resning såvitt avser ersättningsskyldighet för rättegångskostnader / Avslag (nya omständigheter i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken ej grund för resning såvitt avser ersättningsskyldighet för rättegångskostnader) / Nya omständigheter i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken ej grund för resning såvitt avser ersättningsskyldighet för rättegångskostnader (avslag)
RÅ 1994 not 559
Vitesföreläggande att bortmontera vattentoalett förfallet då den förelagde avlidit / Vitesföreläggande att bortmontera vattentoalett förfallet, då den mot vilken föreläggandet riktats avlidit
RÅ 1994 not 560
Besvärsrätt (kammarrättens dom i mål om installation av avloppsanläggning gick ej klaganden emot) / Kontraritet (kammarrättens dom i mål om installation av avloppsanläggning gick ej klaganden emot)
RÅ 1994 not 561
Ansökan av Pero M. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 562
Framställning av Yngve T. i mål om inkomsttaxering
RÅ 1994 not 563
Fråga om muntlig förhandling m.m. i kammarrätt i mål om medgivande att fullgöra skolplikt i hemmet
RÅ 1994 not 564
Avslag (nya omständigheter i mål om registrering till mervärdeskatt) / Nya omständigheter i mål om registrering till mervärdeskatt (avslag)
RÅ 1994 not 565
Frågan om sekretess för patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård
RÅ 1994 not 566
Uppgifter för forskningsändamål från Säkerhetspolisens sak- och personakter
RÅ 1994 not 567
Onyttiga besvär om förbehåll enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen / Onyttiga besvär i fråga om förbehåll enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen / Ersättning till offentligt biträde i mål om förbehåll enligt 14 kap. 10 § sekretesslagen
RÅ 1994 not 568
Avslag (oriktig rättstillämpning i mål om inkomsttaxering) / Oriktig rättstillämpning i mål om inkomsttaxering (avslag)
RÅ 1994 not 569
Ansökan av Hannu T. om resning i mål om körkort
RÅ 1994 not 570
Ansökan av Kristina A. om resning i mål om disciplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade genom beslut den 29 mars 1993 Kristina A:s anmälan mot företagsläkaren Kristian K. utan åtgärd. Sedan Kristina A. överklagat beslutet ändrade Kammarrätten i Stockholm enligt dom den 15 september 1993 inte beslutet. Regeringsrätten meddelade enligt beslut den 29 juni 1994 inte prövningstillstånd. - Kristina A. ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Dr. K. K. ställde felaktig diagnos och han ville inte göra vidare undersökningar. Specialist i allmänmedicin Dr. A. gjorde vidare undersökningar som framgår av läkarutlåtande den 11 november 1993
RÅ 1994 not 571
Besvär i särskild ordning av Birgitta M. ang. inkomsttaxering 1986
RÅ 1994 not 572
Överklagande av Mats W. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 573
Allmän handling? (enskilds handling som tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård)
RÅ 1994 not 574
Fråga om bistånd i form av boende med frukost på Frälsningsarmens härbärge för en period av 20 dagar uppfyllde kravet på skälig levnadsnivå
RÅ 1994 not 575
Ansökan av Staffan H. om resning i ärende hos hyresnämnd. - Hyresnämnden i Stockholm biföll genom beslut den 20 januari 1994 en ansökan från Aktiebolaget Stadsholmen om att Staffan H:s hyresavtal med bolaget skulle upphöra att gälla per den 30 november 1993
RÅ 1994 not 576
Ansökan av Maria A. och Helen A. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 577
Extraordinära besvär (inkomsttaxering, avslag men resning)
RÅ 1994 not 578
Besvär i särskild ordning av Hans S. över inkomsttaxering 1988. - Hans S. yrkade i sin deklaration vid 1988 års taxering avdrag för kostnader för resor i tjänsten med 14 203 kr och för kostnader för resor till och från arbetet med 19 714 kr avseende resor mellan Kolsva och Västerås i 220 dagar. Taxeringsnämnden medgav inte Hans S. avdrag med 14 203 kr för resor i tjänsten med motivering att erhållen resekostnadsersättning avsåg resor till och från arbetet. Sedan Hans S. överklagat hos Länsrätten i Västmanlands län uppgav hans arbetsgivare att ersättningen på kontrolluppgiften avsåg resor från bostaden i Kolsva till olika arbetsplatser i Västerås. Länsrätten fann i dom den 5 april 1991 (mål nr S 540-89) att Västerås var Hans S:s vanliga verksamhetsort och att Hans S. inte visat att han företagit tjänsteresor utom den vanliga verksamhetsorten. Länsrätten fann därför att yrkat avdrag med 14 203 kr för resor i tjänsten inte kunde medges. Hans S. fullföljde sin talan till Kammarrätten i Sto...
RÅ 1994 not 579
Besvär i särskild ordning av Rose-Marie A.-L. över inkomsttaxering 1985
RÅ 1994 not 580
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 581
Ansökan av Per F. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. upphävande av strandskydd
RÅ 1994 not 582
Ansökan av Ebbe K. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Jönköping avvisade den 11 juli 1994 Ebbe K:s överklagande av en av kammarrätten den 6 juni 1994 meddelad dom
RÅ 1994 not 583
Ansökan av Carl-Hugo C. om resning i mål ang. handikappersättning
RÅ 1994 not 584
Ansökan av Mats A. om återställande av försutten tid för att överklaga domar ang. inkomsttaxering
RÅ 1994 not 585
Avvisande av för sent anförda besvär (tidpunkt för delgivning)
RÅ 1994 not 586
Överklagande av AB Folkets Hus och Park ang. allmän fastighetstaxering 1988
RÅ 1994 not 587
Överklagande av Gösta B. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 588
Överklagande av Anders Å. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 589
Hos Invandrarverket begärda uppgifter fanns inte dokumenterade i allmän handling
RÅ 1994 not 590
Avslag (offentligt biträde i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. ej underrättat om önskan att överklaga) / Offentligt biträde i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. ej underrättat om önskan att överklaga (avslag)
RÅ 1994 not 591
Bifall (realisationsvinstbeskattning, återbetalning av köpeskilling) / Realisationsvinstbeskattning, återbetalning av köpeskilling (bifall)
RÅ 1994 not 592
Bifall (inkomsttaxering, handläggning av anståndsärende gav skattskyldig anledning anta att besvärsskrivelse kommit in till kammarrätten) / Inkomsttaxering, handläggning av anståndsärende gav skattskyldig anledning anta att besvärsskrivelse kommit in till kammarrätten (bifall)
RÅ 1994 not 593
Körkort, ordningsföreläggande för stoppliktsförseelse undanröjt (bifall) / Bifall (körkort, ordningsföreläggande för stoppliktsförseelse undanröjt) Resning / Ordningsföreläggande som legat till grund för körkortsåterkallelse undanröjt (resningsärende)
RÅ 1994 not 594
Kontraritet (kammarrätts beslut att avskriva mål efter återkallelse gick ej klaganden emot)
RÅ 1994 not 595
Kartor i länsstyrelses ärende ang. omställningsstöd till jordbrukare
RÅ 1994 not 596
Anbudssammanställning m.m. avseende kommunal upphandling av byggmaskiner
RÅ 1994 not 597
Besvär i särskild ordning av Camilla D. avseende inkomsttaxering 1984
RÅ 1994 not 598
Ansökan av Safet R. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 599
Överklagande av Göran B. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1986
RÅ 1994 not 600
Yttrande från omsorgsnämnd till åklagarmyndighet (i avidentifierat skick)
RÅ 1994 not 601
Överklagande av Björn G. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 602
Uppgift hos Värnpliktsverket om avliden värnpliktigs blodgruppstillhörighet
RÅ 1994 not 603
Anonym anmälan till socialnämnd om misstänkt incest
RÅ 1994 not 604
Överklagande av Björg F. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1989
RÅ 1994 not 605
Ansökan av Rolando J. B. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 606
Bifall (uppehållstillstånd m.m., nya uppgifter ang. anknytning) / Uppehållstillstånd m.m., nya uppgifter ang. anknytning (bifall)
RÅ 1994 not 607
Ansökan av Behudin J. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 608
Avslag (bristande kontakt med ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.) / Bristande kontakt med ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 609
Avslag (bristande förståelse av beslut ang. uppehållstillstånd m.m.) / Bristande förståelse av beslut ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 610
Avvisat (inkomsttaxering, länsrätten hade ännu ej prövat där anförda besvär) / Inkomsttaxering, länsrätten hade ännu ej prövat där anförda besvär (avvisat)
RÅ 1994 not 611
Ansökan av Dag T. om resning i mål ang. eftertaxering. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 20 april 1988 dom i mål angående eftertaxering av Dag T. för inkomst för 1980 samt skattetillägg. Sedan Dag T. fullföljt talan mot kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 25 oktober 1990 att inte meddela prövningstillstånd. I beslut den 17 februari 1993 avslog Regeringsrätten en ansökan om resning
RÅ 1994 not 612
Ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt (för sen framställning?)
RÅ 1994 not 613
Uppgifter i Vägverkets körkortsregister (spärrmarkering)
RÅ 1994 not 614
Personuppgifter i Rikspolisstyrelsens centrala passregister (spärrmarkering)
RÅ 1994 not 615
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 616
Ansökan av Betty P. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 617
Ansökan av Radmila B. om resning i ett ärende ang. svenskt medborgarskap
RÅ 1994 not 618
Ansökan av Draginja P. om återställande av försutten tid i ett ärende ang. arbetsskada
RÅ 1994 not 619
Fråga om innehav av persondator ansågs förfallen eftersom den intagne flyttats till annan anstalt
RÅ 1994 not 620
Extraordinära besvär (avslag men resning, skönstaxering)
RÅ 1994 not 621
Extraordinära besvär (avslag men resning, inkomsttaxering)
RÅ 1994 not 622
Besvär i särskild ordning av Britt T. ang. inkomsttaxering 1990
RÅ 1994 not 623
Ansökan av Kent D. om resning i mål ang. hans inkomsttaxering 1986
RÅ 1994 not 624
Uppgifter i lantbruksregistret om djursammansättning m.m.
RÅ 1994 not 625
Efterfrågad handling förvarades inte hos myndigheten
RÅ 1994 not 626
Ansökan av Jan B. om resning i ett ärende ang. antagande av detaljplan
RÅ 1994 not 627
Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst m.m. (avslag) / Avslag (beräkning av sjukpenninggrundande inkomst m.m.)
RÅ 1994 not 628
Ansökan av Bert P. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. arbetsskadeersättning
RÅ 1994 not 629
Ansökan om resning gjordes samtidigt med ansökan om prövningstillstånd vilken avslogs (avvisat) / Ansökan om resning, vilken gjordes samtidigt med ansökan om prövningstillstånd vilken avslogs, avvisades
RÅ 1994 not 630
Ansökan av Valbone J. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 631
Ansökan av Slaheddine H. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 632
Inkomsttaxering, beräkning av reavinst vid aktieförsäljning (avslag) / Avslag (inkomsttaxering, beräkning av reavinst vid aktieförsäljning)
RÅ 1994 not 633
Inkomsttaxering, för lågt avdrag för räntor (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, för lågt avdrag för räntor)
RÅ 1994 not 634
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag) / Uppehållstillstånd m.m., tidigare resningsansökan avvisad av Regeringsrätten (avslag) / Avslag (uppehållstillstånd m.m., tidigare resningsansökan avvisad av Regeringsrätten)
RÅ 1994 not 635
Överklagande av Göran J. ang. rätt att ta del av allmän handling
RÅ 1994 not 636
Ansökan av Danijel R, Danijela R. och Kristijan R. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 637
Avvisat (yrkande ang. inkomsttaxering ansågs böra prövas som extraordinära besvär) / Yrkande ang. inkomsttaxering ansågs böra prövas som extraordinära besvär (avvisat)
RÅ 1994 not 638
Ansökan av Odd B. om återställande av försutten tid samt besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1990
RÅ 1994 not 639
Avslag (inkomsttaxering, omdisponering av förlustavdrag) / Inkomsttaxering, omdisponering av förlustavdrag (avslag)
RÅ 1994 not 640
Beslut om tillstånd till arkeologisk förundersökning (avslag)
RÅ 1994 not 641
Avslag (ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.) / Ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 642
Överklagande av Karl Einar O. ang. konstnärsbidrag m.m. samt ansökan om resning och återställande av försutten tid. - Konstnärsnämnden, styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond, avslog genom beslut den 2 april 1992 Karl Einar O:s ansökningar om långtidsstipendium, konstnärsbidrag och projektbidrag
RÅ 1994 not 643
Ersättning till biträde ej medgiven då biträdet förorsakat att besvärstid överskridits
RÅ 1994 not 644
Onyttiga besvär ang. inhibition i mål om återkallelse av körkort
RÅ 1994 not 645
Extraordinära besvär (avslag men resning, inkomsttaxering)
RÅ 1994 not 646
Ansökan av Åke W. om resning i mål om inkomsttaxering. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 9 juni 1993 dom i mål om Åke W:s inkomsttaxering 1989. Sedan Åke W. överklagat domen beslutade Regeringsrätten den 21 januari 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Åke W. anför till stöd för sin ansökan bl.a. att kammarrättens avgörande strider mot Regeringsrättens praxis
RÅ 1994 not 647
Avslag (överklagande i kommunalbesvärsmål, vilket felaktigt sänts till länssstyrelse borde av denna ha sänts till kammarrätten) / Överklagande i kommunalbesvärsmål, vilket felaktigt sänts till länssstyrelse borde av denna ha sänts till kammarrätten (avslag)
RÅ 1994 not 648
Ansökan av Nadia K. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. - I ett brev den 25 mars 1992 till Byggnadsnämnden i Lidingö kommun begärde Bo K. såsom ägare till fastigheten Fjällklockan 6 att gällande detaljplan, fastställd den 21 augusti 1979, skulle ändras så att han kunde bygga på en andra våning på en del av huset på fastigheten. Byggnadsnämnden beslutade den 7 april 1992 att planarbete skulle påbörjas avseende utökad byggnadsrätt på fastigheterna Fjällklockan 6 och 7 och att samråd skulle genomföras. Berörda grannars synpunkter inhämtades, varvid bl.a. Nadia K
RÅ 1994 not 649
Avvisat (meddelande från försäkringskassan innefattade ej avgörande som kan bli föremål för rättsprövning) / Meddelande från försäkringskassan innefattade ej avgörande som kan bli föremål för rättsprövning (avvisat)
RÅ 1994 not 650
Ansökan av Grzegorz W., Anna W. och deras två barn om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 651
Ansökan av Mats S. om återställande av försutten tid i mål om körkort
RÅ 1994 not 652
Överklagande av Claes L. ang. inkomsttaxering 1989. - Taxeringsnämnden avvek från Claes L:s deklaration genom att inte fullt ut medge avdrag i förvärvskällan tillfällig förvärvsverksamhet för ett underskott som uppkommit vid 1988 års taxering inom samma förvärvskälla. Vid 1988 års taxering hade Claes L. redovisat en nettoförlust vid försäljning av 1 360 PMF-aktier på 461 720 kr och ett sammanlagt underskott, undantaget realisationsförlust som uppkommit vid avyttring av svenska premieobligationer utfärdade 1981 eller senare, att kvittningsvis utnyttja vid framtida realisationsvinster om 461 616 kr. Taxeringsnämndens åtgärd innebar att Claes L:s taxeringar under det nu aktuella taxeringsåret höjts med 407 309 kr avseende realisationsvinster uppkommna vid aktieförsäljning. Taxeringsnämnden grundade avvikelsen på att anskaffningskostnaden per PMF-aktie borde beräknas till 100 kr mot av Claes L. upptagna 400 kr, varför nettoförlusten som uppkommit vid 1988 års taxering skulle bestämmas till...
RÅ 1994 not 653
Överklagande av Jan O. ang. inkomsttaxering 1988
RÅ 1994 not 654
Framställning om lagprövning utan samband med anhängiggjort mål avvisades
RÅ 1994 not 655
Avdrag för koncernbidrag medgavs ej när dotterbolag under beskattningsåret bytt moderföretag och koncerntillhörighet / Inkomst av näringsverksamhet, avdrag för koncernbidrag medgavs ej när dotterbolag under beskattningsåret bytt moderföretag och koncerntillhörighet
RÅ 1994 not 656
Ansökan av Hasan M., Ifeta M. och deras fyra barn om resning i ärende om uppehållstillstånd
RÅ 1994 not 657
Ansökan av Dinh S. om resning i mål om körkort
RÅ 1994 not 658
Bifall (uppehållstillstånd m.m., nya omständigheter) / Uppehållstillstånd m.m., nya omständigheter (bifall)
RÅ 1994 not 659
Ansökan av Bengt O. om rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan
RÅ 1994 not 660
Ansökan av Ingvar S. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan
RÅ 1994 not 661
Kammarrätts beslut att enligt 9 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar överlämna mål till regeringen ej överklagbart (avvisat)
RÅ 1994 not 662
Ansökan av Predrag S. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 663
Ansökan av Musa A., Ajmone A. och deras sju barn om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 664
Bifall (försummelse att i körkortsmål underrätta ombud om delgivning som skett med huvudmannen) / Försummelse att i körkortsmål underrätta ombud om delgivning som skett med huvudmannen (bifall)
RÅ 1994 not 665
Ansökan av Monsey C. om återställande av försutten tid i mål om körkort
RÅ 1994 not 666
Ansökan av Entreprenad AB Rolf Johansson om återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering
RÅ 1994 not 667
Avslag (extraordinära besvär, allmän fastighetstaxering) / Extraordinära besvär (avslag, allmän fastighetstaxering)
RÅ 1994 not 668
Ansökan av Jacob L. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut i mål ang. disciplinansvar
RÅ 1994 not 669
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 670
Misstag att ändra könstillhörighet (resningsärende)
RÅ 1994 not 671
Avslag (inkomsttaxering, forskarstuderande från Kina) / Inkomsttaxering, forskarstuderande från Kina (avslag)
RÅ 1994 not 672
Ansökan av Lennart K. om rättsprövning av beslut i ärende ang. antagande av detaljplan
RÅ 1994 not 673
Lagenligheten (kyrkokamrer utsedd till arbetsledare för kyrkomusiker)
RÅ 1994 not 674
Ansökan av Hernan L. J. och Juana L. J. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 675
Allmän rättshjälp i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 676
Ansökan av Luis B. Z. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 677
Allmän handling? (brev till biskop ang. förhållandena i ett pastorat)
RÅ 1994 not 678
Allmän handling? (brev till biskop i pastoral angelägenhet)
RÅ 1994 not 679
Överklagande av Lennart B. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1988
RÅ 1994 not 680
Beslut att inte medge dispens från krav på förarprov för körkort (avslag)
RÅ 1994 not 681
Ansökan av Karl-Eric W. om rättsprövning av domar i körkortsmål
RÅ 1994 not 682
Ansökan av Elisabeth B. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan
RÅ 1994 not 683
Ansökan av Nacka kommun om återställande av försutten tid för att ansöka om tillstånd till förköp
RÅ 1994 not 684
Extraordinära besvär (avslag, eftertaxering för inkomst) / Avslag (extraordinära besvär, eftertaxering för inkomst)
RÅ 1994 not 685
Överklagande av My L. ang. avvisande av talan samt ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga miljö- och byggnämnds beslut
RÅ 1994 not 686
Ansökan av Torsten P. om rättsprövning alternativt resning i ärende ang. tillsättning av tjänst som rektor
RÅ 1994 not 687
Ansökan av Torsten P. om rättsprövning av beslut ang. antagning av oavlönad docent
RÅ 1994 not 688
Överklagande av Clas R. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1988
RÅ 1994 not 689
Fastställande av avgiftsunderlag för slutlig avgift vid återbetalning av studiemedel (ändrad inkomsttaxering)
RÅ 1994 not 690
Ansökan av Melija K. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 691
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 692
Lagenligheten (administrationsavgift vid tidigareläggning av arbete med detaljplan)
RÅ 1994 not 693
Uppehållstillstånd m.m., felaktig rättstillämpning (bifall) / Bifall (uppehållstillstånd m.m., felaktig rättstillämpning) / Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (bifall)
RÅ 1994 not 694
Uppehållstillstånd m.m., handläggningsfel, ingiven inlaga ej beaktad (bifall)
RÅ 1994 not 695
Ansökan av Xhavit B. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 696
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 697
Avdrag för marknadsföringsbidrag till utländskt dotterbolag
RÅ 1994 not 698
Ansökan av Daut A. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 699
Ansökan av Ebrima C. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 700
Ansökan av Fikret K. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 701
Ansökan av Safija G. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 702
Ärende ang. uppehållstillstånd m.m., försummelse av förläggningspersonal (avslag)
RÅ 1994 not 703
Ansökan av Brith W. om resning i ett mål ang. körkort. - Länsrätten i Älvsborgs län beslöt den 2 juni 1994 att tills vidare återkalla Brith W:s körkort eftersom det på sannolika skäl kunde antas att körkortet slutligt skulle komma att återkallas enligt 16 § 1. körkortslagen. Giltighetstiden för beslutet bestämdes till tolv månader och löpte ut den 10 maj 1995. Brith W. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 13 juli 1994 inte ändrade länsrättens avgörande. Sedan Brith W. fullföljt sin talan hos Regeringsrätten beslöt Regeringsrätten den 29 augusti 1994 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1994 not 704
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 705
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 706
Genom offentligt biträde i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 707
Ansökan av upplöst aktiebolag om återställande av försutten tid avvisad
RÅ 1994 not 708
Ansökan av Dagmar N. om rättsprövning av ett beslut ang. antagande av detaljplan. -Länsstyrelsen i Västernorrlands län (1993-03-01) avslog överklaganden av ett beslut ang. detaljplan för Sundsvägen-Brogatan i Örnsköldsviks kommun. Dagmar N. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut
RÅ 1994 not 709
Två domar om körkortsåterkallelse p.g.a. samma brott (bifall) / Bifall (två domar om körkortsåterkallelse p.g.a. samma brott)
RÅ 1994 not 710
Ansökan av May S. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 711
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 712
Ansökan av Dzemo K. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 713
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 714
Ansökan av Erkki H. om resning i ett ärende ang. beräkning av pensionsgrundande inkomst
RÅ 1994 not 715
Allvarlig sjukdom hos ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (bifall) / Bifall (allvarlig sjukdom hos ombud i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.)
RÅ 1994 not 716
Ansökan av Faith Awour A. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 717
Ansökan av Rajaa Al M. om återställande av försutten tid i ett ärende ang. svenskt medborgarskap
RÅ 1994 not 718
Inkomsttaxering, upplösning av lagerreserv (avslag) / Avslag (inkomsttaxering, upplösning av lagerreserv)
RÅ 1994 not 719
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 720
Inkomsttaxering, avdrag för kurskostnader (avslag) / Avslag (inkomsttaxering, avdrag för kurskostnader)
RÅ 1994 not 721
Oriktigt avvisningsbeslut, felaktig delgivningstidpunkt (bifall) / Bifall (oriktigt avvisningsbeslut, felaktig delgivningstidpunkt)
RÅ 1994 not 722
Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 723
Misstag från ombuds sida i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag) / Avslag (misstag från ombuds sida i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.)
RÅ 1994 not 724
Partsbegreppet i ärende ang. antagande av detaljplan / Regeringsbeslut om upphävande av beslut om antagande av detaljplan / Fråga om begreppet "enskild part" vid överklagande av beslut om upphävande av beslut att antaga detaljplan / Fråga om begreppet "enskild part" i rättsprövningsärende ang. regeringsbeslut att upphäva beslut om antagande av detaljplan
RÅ 1994 not 725
Ansökningar av Tefik P. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 726
Ansökningar av Berhan A. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 727
Dagpenning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (bifall) / Bifall (dagpenning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring)
RÅ 1994 not 728
Körkort, föreläggande om ordningsbot för hastighetsöverträdelse undanröjt (bifall) / Bifall (körkort, föreläggande om ordningsbot för hastighetsöverträdelse undanröjt)
RÅ 1994 not 729
Ansökan av Danny J. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - I avsaknad av allmän självdeklaration beräknade taxeringsnämnden vid 1989 års taxering Danny J:s inkomst av rörelse efter skönsmässiga grunder. Sedan Danny J. anfört besvär och därvid ingivit deklaration, prövade Länsrätten i Stockholms län enligt dom den 4 mars 1992 inte besvären, eftersom besvären inte anförts inom ordinarie besvärstid och rätt till besvär i särskild ordning inte visats föreligga. Danny J. överklagade. Kammarrätten i Stockholm ändrade inte länsrättens dom enligt beslut den 13 november 1992. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd enligt beslut den 15 november 1993
RÅ 1994 not 730
Genom offentligt biträde i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)
RÅ 1994 not 731
Ansökan av Mirzeta P. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 732
Uppgifter inom socialtjänsten ansågs kunna lämnas med förbehåll till sökande som bedrev sociala studier på universitet
RÅ 1994 not 733
Tidpunkt för inträde av skattskyldighet p.g.a. rätt att förvärva aktier (förhandsbesked) / Tidpunkt för inträde av skattskyldighet p.g.a. rätt att förvärva aktier (inkomst av tjänst)
RÅ 1994 not 734
För föreningar ang. skötselplan för naturreservat (resningsärende) / Talerätt för föreningar i fråga om skötselplan för naturreservat (avslag) / Avslag (talerätt för föreningar i fråga om skötselplan för naturreservat) / Talerätt för föreningar ang. skötselplan för naturreservat (resningsärende)
RÅ 1994 not 735
Ansökan av Elez E. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m
RÅ 1994 not 736
Uppehållstillstånd m.m., avgiven nöjdförklaring ej bindande (bifall) / Bifall (uppehållstillstånd m.m., avgiven nöjdförklaring ej bindande)
RÅ 1994 not 737
Överklagandet hade kunnat prövas i ordinarie väg (avvisat) / Avvisat (överklagandet hade kunnat prövas i ordinarie väg)