RH 2009:1
Kravet på prövningstillstånd i hovrätt har ansetts omfatta ett bötesbrott i en situation där den tilltalade vid tingsrätten dels dömts till böter för ett visst brott, dels frikänts för ett annat brott för vilket är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader, och både den frikännande och den fällande domen överklagats. Granskningsdispens har på grund av det nära sambandet mellan åtalspåståendena meddelats.
RH 2009:2
Frågan om återreseförbudets längd vid utvisning av 18-årig yngling som döms för våldtäkt.
RH 2009:3
Genom dom beslutade tingsrätten bl.a. att vårdnaden om barn skulle anförtros föräldrarna gemensamt. Sedan fadern överklagat domen framställde modern i sin svarsskrivelse för egen del ett yrkande om boende. Trots att överklagandet därefter förfallit har hovrätten ansett att moderns yrkande ska prövas.
RH 2009:4
En person har underlåtit att till tullbehandling anmäla 395 ml opiumlösning (vägande 423 gram) som faller under lagstiftningens narkotikaklassifikation. Lösningen motsvarade ca 100 gram fast opium. Fråga om vilken mängd och koncentration som ska tillmätas betydelse för bedömning av brottets svårhetsgrad (enligt 6 § tredje stycket lagen om straff för smuggling).
RH 2009:5
Sökanden har inte ansetts kunna överklaga ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande såvitt avser fråga om inkassokostnader.
RH 2009:6
Vid intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen har sökanden bevisbördan för att upphovsrätt föreligger och någon bevislättnad i denna fråga finns inte. Det åvilar därmed sökanden att konkret visa att de aktuella handlingarna åtnjuter upphovsrättsligt skydd.
RH 2009:7
En tidningsartikel m.m. av en journalistpraktikant har använts utöver vad som ansetts vara förutsatt enligt avtalet om praktikplatsen. Praktikantens rättigheter till materialet har, med tillämpning av den s.k. tumregeln, inte ansetts övergått till arbetsgivaren och praktikanten har tillerkänts ersättning enligt 54 § upphovsrättslagen.
RH 2009:8
Sedan tingsrätten lagt upp ett tvistemål till handläggning enligt allmänna regler (T-mål) bestämde tingsrätten - mer än ett år senare - att målet skulle handläggas enligt reglerna i 1 kap. 3 d § rättegångsbalken om förenklade tvistemål (FT-mål). Hovrätten ansåg att för lång tid hade gått och upphävde tingsrättens beslut.
RH 2009:9
Återställande av försutten tid. En offentlig försvarare glömde att för den tilltalade överklaga en fällande dom till hovrätten. Omständigheterna - särskilt det utdömda fängelsestraffets längd - ansågs vara sådana att den tilltalade haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att överklaga i rätt tid.
RH 2009:10
Trots att begäran om överlämnande till tingsrätt av mål om betalningsföreläggande har inkommit för sent till Kronofogdemyndigheten har överlämnade skett. Tingsrätten har därefter inte ansetts behörig att avvisa talan på den grunden att begäran om överlämnande skett för sent.
RH 2009:11
Uppsåt till sexuellt ofredande har inte ansetts föreligga hos en person som lider av kroniska och orubbliga vanföreställningar beträffande målsägandens inställning till det aktuella handlandet.
RH 2009:12
Den dömde har förhållit sig helt passiv när Kriminalvården sökt kontakt med honom för att upprätta en arbetsplan för samhällstjänst. Fråga om den dömde härigenom inte har iakttagit vad som ålegat honom enligt den villkorliga dom som han dömts till.
RH 2009:13
Beviskrav och bevisvärdering, särskilt med avseende på fall med motbevisning, i brottmål (förseelse mot trafikförordningen).
RH 2009:14
Fråga om påföljdsval enligt den nya lagstiftningen i 30 kap. 6 § brottsbalken (allvarlig psykisk störning) och den ändrade utformningen av 29 kap. 3 § första stycket 2 brottsbalken.
RH 2009:15
I tingsrätten dömdes J.T. för försök till mord och R.T. för att han undanröjt bevis om J.T:s brott. Som vittne till J.T:s brott hördes R.T:s f.d. sambo M.M. Då den gärning som R.T. åtalats för ansågs ha ett omedelbart samband med den gärning som J.T. åtalats för har hovrätten ansett att vittnesförhöret med M.M. avsett förhållanden av omedelbar betydelse för R.T:s ansvar varför M.M. inte varit skyldig att vittna. Hovrätten ansåg därför att rättegångsfel förekommit vid tingsrätten och undanröjde tingsrättens dom.
RH 2009:16
Läkare lät samla in pengar från leverantörsföretag för personalresa. Dömda för mutbrott. Även fråga om ansvar för bestickning.
RH 2009:17
En man som tidigare bedrev tvätteriverksamhet hade i verksamheten tillstånd att använda det hälsofarliga ämnet tetrakloreten. Ämnet påvisades senare i en kommunal vattentäkt intill mannens fastighet. I avsaknad av utredning som visar på vilket sätt det hälsofarliga ämnet kommit ner i grundvattnet har fråga uppkommit om det kunde anses klarlagt att mannen förorsakat föroreningen och om verkan av s.k. eliminationsbevisning.
RH 2009:18
Ett fotografi har ansetts åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen (1960:729). Fråga om en tidning haft rätt att återge fotografiet sedan det förekommit i ett förundersökningsprotokoll som getts in till en tingsrätt.
RH 2009:19
Vid utmätning av pension har det funnits särskilda skäl att vid bestämmande av förbehållsbeloppet göra tillägg till normalbeloppet för gäldenärens sjukdomsbetingande merkostnad för mat.
RH 2009:20
Sedan en gärningsman tagit ett par skor från en butik har han lämnat butiken gående. En väktare som observerade stölden avvaktade förstärkning i cirka tio minuter innan ett gripande skedde. Under denna tid hade väktaren oavbrutet gärningsmannen inom synhåll vilket uteslöt risken för att fel person skulle gripas. Den kollega till väktaren som grep gärningsmannen har haft rätt att göra ett s.k. envarsgripande eftersom gärningsmannen påträffats "på bar gärning eller flyende fot".
RH 2009:21
Hovrätten har funnit att en person som gjort sig skyldig till bl.a. förmögenhetsbrott och trafikbrott bör ådömas skyddstillsyn och fängelse som två separata påföljder. Att på så sätt ändra tingsrättens dom på skyddstillsyn jämte fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken efter överklagande enbart av den tilltalade har inte ansetts strida mot förbudet mot reformatio in pejus.
RH 2009:22
Efter det att åklagaren lagt ned förundersökningen har målsäganden genom sitt målsägandebiträde begärt överprövning av beslutet. Uppdraget som målsägandebiträde har ansetts bestå till dess att överprövningsärendet avgjorts. Tingsrättens beslut att skriva av målet innan frågan om överprövning avgjorts har utgjort rättegångsfel.
RH 2009:23
Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder för lagföring har beviljats med villkor om att den som överlämnas kommer att återföras till Sverige, om det krävs för att han här ska kunna närvara vid prövningen i högre rätt av ett av honom överklagat brottmål. Även frågor om vilka krav som ska ställas på innehållet i en arresteringsorder och om prövningen av frågan om dubbel straffbarhet i vissa fall.
RH 2009:24
Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt fem kravbrev till en gäldenär. Fråga om beviskravet när gäldenären gör gällande att han inte har fått något av breven och endast ett av dem skickats inom tre år före det att verkställighet begärts.
RH 2009:25
Fråga om ersättning för arbete utfört samma dag, men innan ansökan om rättshjälp gavs in till tingsrätten. Tillika fråga om ersättning för tidsspillan och tillägg i tiden före det ansökan om rättshjälp gavs in till tingsrätten.
RH 2009:26
Att alkoholkoncentrationen i utandningsluften uppgått till i det närmaste 1 mg/liter har inte ensamt ansetts tillräckligt för att straffet för grovt rattfylleri ska sättas högre än en månads fängelse.
RH 2009:27
En planering, som innebär att den dömde ska vistas vid ett motivations- och utredningshem under viss tid för att därefter beredas vård, vars innehåll inte är bestämt på förhand, har inte ansetts uppfylla kraven på särskild behandlingsplan enligt 30 kap. 9 § andra stycket 3 brottsbalken.
RH 2009:28
Fråga om hyreslägenhet på grund av brand skulle anses så förstörd att hyresavtalet har förfallit.
RH 2009:29
Information som lämnats vid ett styrelsemöte i ett aktiebolag om att bolaget hade erhållit en muntlig accept av en order värd ca 43 miljoner kr har ansetts utgöra insiderinformation i den mening som avses i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.
RH 2009:30
Storleken av företagsbot vid miljöbrott.
RH 2009:31
Förare har parkerat sin bil på en parkeringsplats, som enligt en skylt på platsen, var avsedd för rörelsehindrade med särskilt tillstånd. Skylten var vid tillfället täckt av snö. Parkeringsbolaget har inte ansetts ha någon skyldighet att ta bort snö från skyltarna och föraren har förpliktats att betala kontrollavgiften.
RH 2009:32
Laga kraften hos en av lantmäterimyndigheten utfärdad delfaktura avseende förrättning i ett fastighetsbildningsmål har bedömts vara begränsad till att omfatta vad som vid tiden för utfärdandet av delfakturan går att bedöma och inkluderar inte skäligheten av den totala förrättningskostnaden.
RH 2009:33
Kvinnan i ett äktenskap har tillerkänts kvarsittanderätten till den villa som utgjort makarnas gemensamma bostad och mannen har ålagts besöksförbud. När mannen frigivits från ett fängelsestraff för allvarlig brottslighet mot kvinnan har hon lämnat bostaden varefter mannen tagit sig in och uppehållit sig där. Fråga om mannen uppsåtligen gjort sig skyldig till hemfridsbrott. Även fråga om gradering av och påföljd för sådant brott samt om kvinnans rätt till skadestånd.
RH 2009:34
Fråga om busschaufför som somnat vid ratten gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik.
RH 2009:35
Ett beslut om att inrätta en gemensamhetsanläggning som vunnit laga kraft får omprövas endast under de förutsättningar som anges i 35 § anläggningslagen (1973:1149). Fråga om motsvarande begränsning föreligger då den tidigare prövningen inte lett till något beslut om inrättande av gemensamhetsanläggning utan endast till ett beslut om att ställa in förrättningen har besvarats nekande. Även fråga om villkor för inrättande av gemensamhetsanläggning.
RH 2009:36
Överträdelse av brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor genom innehav av 1,5 liter GBL, delvis i överlåtelsesyfte, har bedömts utgöra brott av sådan art att fängelsestraff normalt ska utdömas. Påföljden har, då särskilda skäl förelegat, bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst.
RH 2009:37
Straffvärde och påföljdsval vid brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
RH 2009:38
Hovrätten har funnit att det krävs prövningstillstånd för prövning av överklagande av tingsrätts beslut med anledning av klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot.
RH 2009:39
En domares engagemang på immaterialrättens område, bl.a. genom medlemskap i två föreningar, har inte ansetts medföra att han varit jävig att handlägga ett brottmål där åtal för medhjälp till upphovsrättsintrång skulle prövas. Fråga också om domaren i enlighet med vad som anges i 4 kap. 14 § rättegångsbalken inför huvudförhandling i målet borde ha upplyst parterna om sitt engagemang och om domaren kunde föreläggas att uppfylla förpliktelsen i nämnda bestämmelse.
RH 2009:40
Tingsrätten dömde den tilltalade för förolämpning med anledning av en text denne skrivit på Internet, MSN Messenger. Hovrätten har efter överklagande av åklagaren ogillat åtalet eftersom förfarandet varken ansetts utgöra förtal eller förolämpning.
RH 2009:41
Yrkande om företagsbot gentemot ett s.k. faktureringsbolag har ogillats.
RH 2009:42
Hyresnämndsmål. Hyresfastighet har överlåtits via s.k. paketering i aktiebolag till slutförvärvaren. Fråga vid tillståndsprövning om betydelsen av att aktiebolaget saknat långsiktigt förvaltningssyfte.
RH 2009:43
Hyresnämndsmål. När hyresgästen avlidit och dödsboet inträtt i hyresavtalet upphör inte hyresavtalet eller övergår hyresrätten på annan enbart genom parternas passivitet. Dödsboets egenskap av part i hyresförhållandet påverkas inte heller av att boet enligt familjerättsliga eller skatterättsliga regler anses upplöst. I sin egenskap av hyresgäst måste dödsboet tillerkännas kapaciteten att agera för att tillvarata sina intressen.
RH 2009:44
Ingen av makarna har tillerkänts kvarsittningsrätt enligt 14 kap. 7 § äktenskapsbalken, eftersom den fasta egendom där makarna varit bosatta och bedrivit bl.a. jordbruk inte har ansetts utgöra deras gemensamma bostad.
RH 2009:45
Två 16-åriga flickor har på en s.k. chattsida med en annan persons inloggning uppmanat en skolkamrat att inför en webbkamera klä av sig och smeka sig själv på kroppen. Är flickornas agerande att bedöma som ofredande?
RH 2009:46
Fosterföräldrars bristande ledning och tillsyn av underårigas arbete med vedklyvning, under vilken en av dessa skadats, har föranlett ansvar för vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § brottsbalken.
RH 2009:47
Fråga om lämnat samtycke av den som utsatts för misshandel medför att gärningsmannen ska vara fri från straffrättsligt ansvar. Även fråga om skadestånd ska utgå i en sådan situation och om jämkning av skadeståndet bör ske.
RH 2009:48
En jägare har i samband med älgjakt dödat en varg inför ett befarat angrepp på hans hund. Åtalet har ogillats då förutsättningarna för skyddsjakt enligt 28 § jaktförordningen (1987:905) har förelegat.
RH 2009:49
I mål om klander av bodelning har den ena maken åberopat ett äktenskapsförord till stöd för att bodelning inte ska ske. Han har, när den andra maken bestritt handlingens äkthet, ansetts ha bevisbördan för att äktenskapsförordet är äkta. För att uppnå beviskravet har han haft att göra övervägande sannolikt att den andra maken undertecknat äktenskapsförordet.
RH 2009:50
Tingsrätten har avgjort ett dispositivt tvistemål vid huvudförhandling med en ensam domare, trots att en av parterna motsatt sig det. Hovrätten har funnit att målet inte var av enkel beskaffenhet och att tingsrätten därför inte varit domför. Även fråga om rättegångsfel bestående av att lägga inte åberopad bevisning till grund för dom.
RH 2009:51
Forum enligt 10 kap. 5 § rättegångsbalken (s.k. forum negotii). När ett lokalt bankkontor förmedlat en försäkring från ett försäkringsbolag inom samma koncern som banken, kan försäkringsbolaget stämmas vid den tingsrätt inom vars domkrets bankkontoret är beläget trots att alla beslut rörande försäkringen fattats på annan ort än där lokalkontoret finns.
RH 2009:52
Åtal mot ett bolags ägare för förseelse mot trafikförordningen har ogillats på grund av att det inte framkommit att denne - på sätt som åklagaren gjort gällande - varit oaktsam då ett fordon brukats i strid med reglerna om maximilast och bruttovikt.
RH 2009:53
Åtal för hastighetsöverträdelse har ogillats eftersom förseelsen bedömts vara ursäktlig med hänsyn bl.a. till att föraren på grund av särskilda omständigheter ej haft anledning att ifrågasätta att bilens hastighetsmätare fungerat korrekt.
RH 2009:54
Underlåtenhet att upprätta årsredovisning i ett sedan många år vilande aktiebolag har, eftersom det inte funnits någon krets av intressenter som ur borgenärsperspektiv eller av andra skäl haft anledning att ta del av årsredovisningen, ej föranlett ansvar för bokföringsbrott.
RH 2009:55
I mål om klander av skiljedom bedöms frågor om preklusion enligt 34 § andra stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Fråga även om det förekommit handläggningsfel under skiljeförfarandet på grund av att skiljemännen beaktat argumentation som framförts av ena parten under ett sent skede av förfarandet.
RH 2009:56
Åtal mot en person för stämpling till grov misshandel har ogillats på den grund att faran för brottets fullbordan var utesluten eller i vart fall ringa.
RH 2009:57
Fråga om medel avskilts på det sätt som föreskrivs i 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken. Kravet på avskiljande har tolkats något annorlunda än vad som är fallet när medel mottagits med redovisningsskyldighet.
RH 2009:58
Hyresnämndsmål. Fråga om ansökan om dispens från hembudsskyldighet enligt 6 § lagen (1982:352) om rätt till ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt kan prövas på begäran av annan än fastighetsägare vid delning (I) eller vid fusion (II) av aktiebolag.
RH 2009:59
En person har haft redovisningsmedel insatta på bankkonto i fyra dagar. Två av dagarna var helgdagar. Då det var fråga om transaktioner som utförts av privatpersoner har dröjsmål med avskiljandet inte förelegat.
RH 2009:60
Obehörigt kvarstannande i en skolas allmänna utrymmen har ansetts utgöra olaga intrång.
RH 2009:61
Målsägandeförhör per telefon har ansetts olämpligt i mål om ansvar för försök till mord. Tingsrättens dom har undanröjts och målet återförvisats.
RH 2009:62
Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott angående hantering av amfetamin (drygt 1,7 kg) och hasch (drygt 2,2 kg).
RH 2009:63
Förordnande av tillsynsman vid företagsrekonstruktion.
RH 2009:64
En hyresvärd har anmodat ett konkursbo att ställa en hyreslokal till hyresvärdens förfogande enligt 12 kap. 31 § femte stycket jordabalken. Lokalen har inte ansetts vara ställd till hyresvärdens förfogande - och konkursboet ansvarar således för hyran - så länge som det i lokalen finns kvar egendom som konkursboet gör anspråk på, oavsett om konkursboet återlämnat samtliga nycklar till lokalen.
RH 2009:65
Sedan det befunnits att en skada i visst fall i och för sig uppkommit i följd av trafik enligt 8 § trafikskadelagen (1975:1410) har krav mot trafikförsäkringen ogillats med hänvisning till att kravet på adekvans mellan trafik och skada inte varit uppfyllt.
RH 2009:66
Fråga om en i köpekontrakt från år 1934 intagen garanti kan anses ha verkan som en sevitutsupplåtelse och därför ska få skrivas in.
RH 2009:67
En 13-årig skolelev, som under en träslöjdslektion kränkts av sin slöjdlärare, har tillerkänts skadestånd för kränkning enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Den kränkande behandlingen har bedömts motsvara ett ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Vid bestämmande av skadeståndets storlek har inte ansetts föreligga skäl att döma ut högre kränkningsersättning än den som skulle ha dömts ut om skadeståndet bestämts enligt skadeståndslagen.
RH 2009:68
(Referatrubrik saknas)
RH 2009:69
Det har inte ansetts motiverat att i ett ärende om utmätning av lös egendom analogt tillämpa rättegångsbalkens bestämmelser om intervention.
RH 2009:70
Genom en uppgift i ett hyresavtal får hyresvärden anses ha utfäst att lägenhetens yta uppgår till cirka 57 kvm. Med hänsyn bl.a. till lägenhetens storlek har en avvikelse om 5 kvm ansetts alltför stor för att rymmas inom begreppet cirka. Lägenhetens yta avvek därmed från vad som kunde anses utfäst och hyresgästen var berättigad till ersättning för den skada denne drabbats av på grund av avtalsbrottet. - Hyresgästen har ansetts berättigad till avkastningsränta på utdömda belopp.
RH 2009:71
En förare av en 24-fot nöjesbåt med 300 hk motor har dömts för grovt sjöfylleri sedan han nattetid och i alkoholpåverkat tillstånd (1,44 promille ett par timmar efter gärningstillfället) fört sin båt in i en sluss i centrala Stockholm med avsikt att gå genom slussen och lägga till vid sin hemmahamn ett par hundra meter från slussen. Fråga om utredningen varit tillträcklig för slutsatsen att föraren varit så påverkad av alkohol att det kan antas att han inte på ett betryggande sätt kunnat framföra båten trots att utredning saknats om brister i förarens sätt att handha båten.
RH 2009:72
En spansk konkursförvaltning ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet av ett beslut om interimistisk kvarstad avseende två svenska bolag meddelat av en spansk domstol. Svea hovrätt hade förklarat beslutet verkställbart i Sverige men gjort verkställigheten beroende av att konkursförvaltningen ställde säkerhet enligt artikel 46.3 i Bryssel I-förordningen. Fråga om Kronofogdemyndigheten kan pröva ställd säkerhet.
RH 2009:73
Vid tingsrätten väckt talan, som föranlett dom och överklagande av densamma, har ansetts utgöra processhinder (lis pendens) beträffande ny talan, detta med hänsyn till att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft vare sig när den nya talan väcktes eller när tingsrätten avvisade denna talan på grund av lis pendens.
RH 2009:74
Innebörden av kravet på omedelbart samband i 12 kap. 6 § tredje stycket jordabalken.
RH 2009:75
Två män har fällts till ansvar för olovlig försäljning av en flaska innehållande 0,7 liter sprit till en minderårig person. Brottsligheten har bedömts ha ett straffvärde motsvarande fängelse 14 dagar.
RH 2009:76
Fråga huruvida talan får föras mot övervakningsnämnds beslut.
RH 2009:77
En person har dömts för mord på ett barn. Fråga om beloppets storlek vid bestämmande av ersättning till personer som stått barnet särskilt nära för det psykiska lidande av övergående natur (sveda och värk) som till följd av dödsfallet drabbat dem.
RH 2009:78
Barnpornografibrott bestående i att den tilltalade fotograferat (skildrat) minderåriga barn i pornografisk bild och sedan innehaft bilderna (21 st.) har bedömts som brott av normalgraden. - Det har inte befunnits föreligga förutsättningar att förverka hårddisk i en laptop innehållande barnpornografiska bilder som inte omfattats av åtalet.
RH 2009:79
Tingsrätten har avvisat förhör med vittnen som befinner sig utomlands och i stället tillåtit att deras berättelser inför utländsk åklagare får åberopas i målet. Enligt hovrätten har tingsrätten inte gjort tillräckliga ansträngningar för att få till stånd bevisupptagning med vittnena vid utländsk domstol. Tingsrättens underlåtenhet har ansetts utgöra rättegångsfel.
RH 2009:80
Skadeståndstalan enligt 2 kap. 18 § regeringsformen väcktes mot staten genom Justitiekanslern för rådighetsinskränkning genom fiskeförordning. Stockholms tingsrätt överlämnade målet till miljödomstol som avvisade stämningsansökan med motiveringen att ingripandet av det allmänna inte grundade sig på miljöbalken och därför var miljödomstol inte behörig att pröva talan. Miljööverdomstolen fastställde avvisningsbeslutet och hänvisade målet till allmän domstol, Stockholms tingsrätt.
RH 2009:81
En maskerad man har, genom att hota en snabbköpskassörska med en rörtång, försökt att komma över kontanter och, när han inte lyckats med detta, tillgripit varor till ett värde av 61 kr. Han har därefter hotat butiksföreståndaren med rörtången och därigenom hindrat denne från att återta varorna. Gärningen har bedömts som rån.
RH 2009:82
Ägaren till ett kraftverk med damm i en å har rensat dammens botten och i samband därmed tillfälligt sänkt vattennivån. Fråga dels om rensningen varit sådan som avses i 11 kap. 15 § miljöbalken och således inte krävt tillstånd, dels om sänkningen av vattennivån krävt tillstånd enligt 11 kap. 2 § 1 eller 4 samma balk.
RH 2009:83
Innehavaren av ett USB-minne, i vilket lagrats mer än tusen kontokortsnummer tillhörande andra personer, har dömts för förberedelse till grovt bedrägeri. Uppgifterna i USB-minnet har bedömts vara uppenbart införskaffade för att användas som hjälpmedel vid brott.
RH 2009:84
En offentlig försvarare har inte tillerkänts ersättning för den extra tidsåtgång som föranletts av att han satt annan advokat i sitt ställe vid huvudförhandling när han, som var inbokad till annan förhandling, inte i förväg gett tingsrätten tillfälle att ta ställning till om huvudförhandlingen skulle hållas den dagen.
RH 2009:85
Ett målsägandebiträde har promenerat från advokatkontoret till en huvudförhandling i hovrätten och begärt ersättning för tidsspillan med 507, 50 kr avseende en sammanlagd gångtid om 30 minuter. Hovrätten har ansett att målsägandebiträdet varit skyldigt att överväga vilka andra och för staten mindre kostsamma alternativ i fråga om färdsätt som stod till buds, t.ex. att åka taxi för en avsevärt mindre kostnad. Hovrätten har inte funnit rimligt att bifalla den begärda ersättningen för tidsspillan.
RH 2009:86
Vid prövning av talan om ansvar och skadestånd p.g.a. grovt förtal i tryckt skrift, gällande publicering i tre olika tidningar med övervägande samma innehåll, har skrifterna i tryckfrihetsrättsligt hänseende betraktats som tre skilda skrifter.
RH 2009:87
Huvudregeln i Luganokonventionens artikel 2, innebärande att svarandens hemvist är rätt forum, har ansetts tillämplig beträffande en talan om återfående av ett felaktigt utbetalat belopp.
RH 2009:88
Ledningsrätt för en teleoperatör har upplåtits i bl.a. en befintlig mobiltelemast jämte teknikbyggnad uppförda av en annan teleoperatör med stöd av ett anläggningsarrende. Beslutet har undanröjts eftersom upplåtelsen av ledningsrätten skett i lös egendom. Ledningsrätt har inte heller bedömts kunna upplåtas för uppförande av en teknikbyggnad som för sin användning förutsatte tillgång till nämnda telemast.
RH 2009:89
Sedan ett bolag varit föremål för företagsrekonstruktion och lämnat ett ackordsförslag uppkommer fråga om det framkommit tillräckliga skäl att vägra att fastställa ackordet.
RH 2009:90
Vid antagningen till veterinärprogrammet höstterminerna åren 2006 och 2007 föreskrev Sveriges Lantbruksuniversitet att skiljekriteriet underrepresenterat kön skulle tillämpas för sökande med lika meritvärde genom s.k. viktad lottning. Under de båda aktuella åren var andelen manliga sökande kraftigt underrepresenterad. I urvalsgruppen folkhögskoleomdöme medförde den viktade lottningen att mannen gavs 85 % chans att vinna lottningen mot kvinnan. Resultatet blev att samtliga platser i denna urvalsgrupp för de båda åren gick till manliga sökande. Staten har inte till stöd för förfarandet befunnits kunna åberopa undantaget från diskrimineringsförbudet i 7 § andra stycket lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. Kvinnliga sökande i urvalsgruppen har därför tillerkänts skadestånd av staten på grund av otillåten diskriminering.
RH 2009:91
Klander av skiljedom. Fråga om hovrättens beslut att medge anstånd med angivande av grunder för klandertalan påverkar den i 34 § tredje stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande föreskrivna klanderfristen.
RH 2009:92
Ny ställföreträdare, som utsetts vid bolagsstämma, har inte ansetts kunna agera för bolagets räkning före bolagsstämman, vare sig i stället för eller vid sidan av den dessförinnan behöriga ställföreträdaren.
RH 2009:93
Luftfartssabotage. Fråga om innebörden av rekvisitet ”åtgärd som är ägnad att framkalla fara för ett luftfartygs säkerhet under flygning”. Även fråga om tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken och 2 kap. 5 § andra stycket brottsbalken.
RH 2009:94
Underlåtenhet att i aktiebolag inom föreskriven tid upprätta årsredovisningar avseende två räkenskapsår har bedömts som två separata bokföringsbrott. Brotten har, trots att verksamheten i bolaget varit av blygsam omfattning, bedömts som icke ringa med hänsyn till att rörelsen var nystartad, snart fått ekonomiska svårigheter och förseningen upprepats.
RH 2009:95
I mål om försäkringsersättning avseende bilolycka på tävlingsbana uppkommer fråga om innebörden av uttrycket ”inhägnat tävlingsområde” i 1 § trafikskadelagen. Även fråga om villkorstolkning mot bakgrund av förklarande besked som lämnats av försäkringsbolaget.
RH 2009:96
Hovrätten har, till följd av att partiellt prövningstillstånd beviljats avseende en av flera fordringar i ett mål om borgen, även meddelat prövningstillstånd i fråga om rättegångskostnaderna. Prövningstillståndet i den delen har begränsats till att endast gälla vad klaganden ska förpliktas att ersätta motparten för det fall att hovrätten skulle ändra tingsrättens dom i sakfrågan.
RH 2009:97
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:98
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:99
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:100
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:101
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:102
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:103
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:104
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:105
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:106
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:107
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:108
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:109
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:110
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:111
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:112
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:113
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:114
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:115
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:116
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:117
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:118
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:119
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:120
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:121
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:122
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:123
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:124
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:125
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:126
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:127
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:128
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:129
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:130
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:131
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:132
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:133
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:134
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:135
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:136
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:137
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:138
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:139
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:140
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:141
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:142
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:143
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:144
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:145
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:146
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:147
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:148
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:149
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:150
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:151
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:152
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:153
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:154
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:155
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:156
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:157
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:158
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.