RÅ 2001:1
Den som är bosatt utomlands och av den anledningen är endast begränsat skattskyldig till svensk inkomstskatt har ansetts ha rätt att göra avdrag för en viss kostnad vid taxeringen i Sverige endast under förutsättning att kostnaden utgör omkostnad för förvärv av intäkt som skall beskattas här. Ränta på lån som har tagits upp för att finansiera köp av svenska aktier har inte ansetts som omkostnad för förvärv av den realisationsvinst som uppkommer när aktierna avyttras. Inkomsttaxering 1992.
RÅ 2001:2
En överlåtelse av fastigheter mot en ersättning som understiger taxeringsvärdet till ett aktiebolag, som till 60 procent ägs av givaren och till 40 procent av närstående till givaren, har i inkomstskattehänseende ansetts som gåva. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:3
En patient, som genomgår rättspsykiatrisk vård, har ansetts ha rätt att föra talan mot ett beslut varigenom länsrätten avslagit en ansökan av chefsöverläkaren om delegation till denne av rätten att besluta om permission för patienten.
RÅ 2001:4
Sponsringsmeddelanden i omedelbar anslutning till väderprognoser, som inte ansetts utgöra särskilda program utan korta inslag i andra program, har ansetts strida mot 7 kap. 8 § radio- och TV-lagen (1996:844).
RÅ 2001:5
Aktier har inte ansetts kvalificerade vare sig hos en fysisk person, som äger ett aktiebolag och är verksam i ett kommanditbolag vari aktiebolaget är delägare (I), eller hos en fysisk person, som tillsammans med ett stort antal andra personer äger ett aktiebolag och liksom flertalet av de övriga ägarna är verksam i ett dotterbolag till detta (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:6
Fråga om förutsättningarna för att en stiftelse, vars verksamhet avser innehav och förvaltning av aktier, skall bli frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktier enligt de regler som gäller för utdelning på s.k. näringsbetingade aktier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:7
Ett kreditmarknadsbolag har ansetts berättigat till avdrag för värdeminskning på leasingegendom utan hinder av restvärdegaranti från leverantören av egendomen eller annan och bankgaranti för motparternas åtaganden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:8
Att ett aktiebolag upplöser ackumulerade överavskrivningar och redovisar motsvarande belopp som intäkt i räkenskaperna har inte ansetts medföra att skattepliktig intäkt uppkommer. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:9
Kammarrätt har avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att avvakta överklagandetidens utgång och utan att ta ställning till begäran om inhämtande av sakkunnigutlåtande. Beslutet har upphävts och målet återförvisats.
RÅ 2001:10
En gåva i form av aktier i ett bolag till en anställd i bolaget har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts ha haft till syfte att belöna den anställde för hans arbetsprestationer. Inkomstbeskattning har därför inte skett av gåvans värde. Inkomsttaxering 1994.
RÅ 2001:11
Ett bolag har förvärvat konvertibla skuldebrev, som utfärdats av dess moderbolag. Bolaget överväger att påfordra betalning av de nominella skuldbeloppen i stället för att begära konvertering till aktier. Avståendet från konvertering har inte ansetts föranleda uttagsbeskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:12
Lagen (1995:575) mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett fåmansbolags förfarande att emittera ett konvertibelt vinstandelslån i utländsk valuta till bl.a. ägare av kvalificerade aktier i bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:13
Fråga om en revisor, som brustit i betalning av sina skatteskulder och inte lämnat självdeklaration i tid, skall vägras fortsatt godkännande som revisor.
RÅ 2001:14
Hinder enligt 6 § andra stycket och 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644) har ansetts föreligga i fråga om registrering av bokstavskombinationen SAF för fordonsaxlar m.m. (I) och CHAMPIS för konfektion (II).
RÅ 2001:15
Bestämmelsen i 7 § 8 mom. femte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt avseende undantag från annars gällande skattefrihet för utdelning (den s.k. Lundinregeln) har inte ansetts tillämplig i fall då ett aktiebolag från ett helägt dotterbolag förvärvat aktierna i ett annat bolag med tillgångar enbart i form av likvida medel och aktier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:16
Fråga om innebörden av begreppet företagare i arbetslöshetsförsäkringen
RÅ 2001:17
Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en allmännyttig stiftelse är begränsat skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1993.
RÅ 2001:18
Social distriktsnämnds beslut att avbryta en upphandling av driften av gruppbostäder och att i stället ombesörja driften i egen regi har ansetts kunna bli föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen.
RÅ 2001:19
En skattemyndighet har företagit flera omprövningar enligt 4 kap. taxeringslagen (1990:324) rörande en viss skattefråga. Varje omprövning har ansetts utgöra ett särskilt ärende vid bestämmande av ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
RÅ 2001:20
En skattskyldig har underlåtit att i sin självdeklaration redovisa ett antal värdepappersförsäljningar. Några av försäljningarna har lett till realisationsvinst, andra till realisationsförlust. Vid beräkning av underlaget för skattetillägg har det på grund av bestämmelsen i 5 kap. 2 a § taxeringslagen (1990:324) inte ansetts tillåtet att kvitta förlusterna mot vinsterna. Skattetillägg vid inkomsttaxering 1994.
RÅ 2001:21
Fråga om inkomst- och förmögenhetsbeskattning av s.k. omvända konvertibler (I) respektive förmögenhetsbeskattning av aktieindexobligation (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt och förmögenhetsskatt.
RÅ 2001:22
En delägare i ett kommanditbolag (I) respektive en företagsledare i ett fåmansaktiebolag (II) har haft möjlighet att för privat bruk använda en bil som hört till verksamheten i företaget. För att beskattning av bilförmån skall ske fordras att privatkörning ägt rum i mer än ringa omfattning. Fråga om bevisbördan i detta hänseende. Inkomsttaxering 1995 respektive 1997.
RÅ 2001:23
Plenimål. Fråga om ramen för Regeringsrättens prövning då Riksskatteverket i överklagande av förhandsbesked endast yrkat fastställelse av detta.
RÅ 2001:24
Bestämmelsen i 22 § andra stycket lagen (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris om att uttagsbeskattning kan underlåtas om överlåtaren med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren har inte ansetts tillämpligt då överlåtaren är ett kommanditbolag vars delägare visserligen kunnat lämna sådant bidrag men som inte självt kunnat göra det. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:25
En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:26
Bestämmelserna i 27 § socialtjänstlagen (1980:620) om meddelande av förbud för en person att i sitt hem ta emot andras underåriga barn har ansetts tillämpliga även beträffande kortvariga besök utan samband med vård och fostran.
RÅ 2001:27
Bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) har ansetts tillämpliga då en brottsanmälan mot en person lett till en omfattande s.k. förutredning och personen ifråga sedermera begärt att få ut uppgifter ur den avslutade utredningen.
RÅ 2001:28
Bidrag från kommun till av kommunen ägda bolag för att täcka förluster i bolagens verksamhet avseende kollektivtrafik (I) och idrotts- och badverksamhet (II) har ansetts utgöra skattepliktiga intäkter hos bolagen. Inkomsttaxering 1987-1991 och 1995-1996.
RÅ 2001:29
Postdoktorala studier, som finansierats med stipendium från Naturvetenskapliga forskningsrådet, har i visst fall ansetts som heltidsutbildning och därmed betraktats som överhoppningsbar tid vid ramtidsberäkning inom arbetslöshetsförsäkringen.
RÅ 2001:30
Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer för material i kompost om behandlingen pågår under längre tid än tre år. Förhandsbesked.
RÅ 2001:31
Enfamiljshus i globform har ansetts förenligt med anpassningskravet i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10).
RÅ 2001:32
Skattetillägg har tagits ut efter den lägre procentsatsen (20 procent) när den skattskyldige underlåtit att redovisa en aktieförsäljning men denna framgått av en kontrolluppgift. Inkomsttaxering 1997.
RÅ 2001:33
Ett fyraårigt dövt barn har ansetts höra till den personkrets som anges i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och därmed ha rätt till insatsen avlösarservice i hemmet.
RÅ 2001:34
Fråga om mervärdesskatt vid olika former av facklig samverkan (I och II). Förhandsbesked angående mervärdesskatt
RÅ 2001:35
Fråga om manuell behandling av personuppgifter i betygshandlingar som är sorterade i bokstavsordning och som genom behandlingen kommer att sorteras med ledning av varje students betygsgenomsnitt omfattas av 5 § personuppgiftslagen (1998:204).
RÅ 2001:36
En publikation som enligt utgivningsplan skulle utkomma fyra gånger per år men som under de två första utgivningsåren utkom med mindre än fyra nummer per år har ansetts som periodisk enligt 1 § andra stycket 4 lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.
RÅ 2001:37
Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln vid beskattning av realisationsvinst på aktier i fåmansföretag (I och II). Förhandsbesked angående inkomsttaxering resp. inkomsttaxering 1992 och 1993.
RÅ 2001:38
En person med hemvist i Belgien ägde skogsfastigheter i Sverige. Fråga vid tillämpning av 1965 års dubbelbeskattningsavtal med Belgien om fastigheterna var att anse som fast driftställe i Sverige för ett företag i Belgien. Inkomsttaxering 1990.
RÅ 2001:39
Tillstånd har medgivits att i ett parkeringshus i centrala Stockholm använda övervakningskamera för inspelning och bevarande av bilder.
RÅ 2001:40
En försäkringskassa har med stöd av 20 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag avvisat en ansökan om bostadsbidrag på grund av att sökanden inte följt föreläggande att avhjälpa brister i ansökan. När sökanden fört talan mot avvisningsbeslutet har detta ansetts skola omprövas av försäkringskassan trots att bidragsärendet inte blivit prövat i sak.
RÅ 2001:41
För att ett s.k. gemenskapsinternt förvärv enligt 2 a kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200) skall föreligga fordras bl.a. att transporten av fordonet till Sverige påbörjas i samband med förvärvet eller säljarens leverans av transportmedlet samt att detta då är avsett för stadigvarande användning här.
RÅ 2001:42
Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande utsläpp från vissa personbilar.
RÅ 2001:43
Avräkning av utländsk skatt mot avkastningsskatt på pensionsmedel har inte ansetts kunna ske då den skattskyldige inte haft någon sammanräknad förvärvsinkomst.
RÅ 2001:44
Med begreppet "hela personalen" i 32 § 3 e mom. kommunalskattelagen (1928:370) avses samtliga anställda oavsett anställningsvillkor.
RÅ 2001:45
Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.
RÅ 2001:46
Ett svenskt bolag som äger fastigheter i USA genom ett svenskt kommanditbolag och amerikanska bolag, varav inte något är skattesubjekt i vare sig USA eller Sverige, har inte ansetts ha rätt att avräkna den amerikanska skatten mot vare sig svensk statlig inkomstskatt eller avkastningsskatt på pensionsmedel. Förhandsbesked angående inkomstskatt
RÅ 2001:47
Då det inte kunnat visas att elev med uttalade nazistiska sympatier och medlemskap i nazistisk organisation varit ansvarig för spridning av rasistisk och liknande propaganda och därigenom stört ordningen inom gymnasieskola har han inte ansetts kunna förvisas från skolan.
RÅ 2001:48
Fråga i mål om arbetslöshetsersättning om en företagares verksamhet kan anses ha upphört annat än tillfälligt.
RÅ 2001:49
De särskilda beskattningsreglerna för investmentföretag har ansetts tillämpliga fr.o.m. den tidpunkt under ett beskattningsår då företaget fick karaktären av investmentföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:50
Tre utländska ishockeyspelare var för spelåret 1995/1996 engagerade av en svensk idrottsförening för att spela ishockey för föreningen. Enligt åberopade avtal var spelarna uthyrda till föreningen av ett utländskt företag. Fråga om föreningen på grund av omständigheterna har varit att anse som arbetsgivare för spelarna och i denna egenskap haft skyldighet att betala arbetsgivaravgifter på den ersättning som utgått till det utländska företaget.
RÅ 2001:51
Den förhandlingsverksamhet och den boendeinflytande-, projekt- och fritidsverksamhet som en hyresgästförening bedriver har inte ansetts vara yrkesmässig i den mening som avses i 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2001:52
Vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning för rätt till förtidspension har hänsyn inte ansetts böra tas till (I) att den försäkrade tillsammans med maken har haft vård om en 13-årig fosterdotter i hemmet och uppburit arvode för detta, eller (II) att den försäkrade sedan många år vårdat sin sjuka hustru i hemmet varvid hustrun uppburit anhörigbidrag.
RÅ 2001:53
Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 § lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid bedömningen av om kvarhållandet av ett barn varit olovligt, var barnet hade hemvist vid tiden för kvarhållandet.
RÅ 2001:54
Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete trots att hon arbetade deltid för vård av barn när skadan inträffade.
RÅ 2001:55
Ett helägt dotterbolags externa avyttring av konvertibla skuldebrev, som emitterats av och till marknadspris förvärvats från moderbolaget, har inte ansetts föranleda inkomstbeskattning av dotterbolaget. Moderbolagets anskaffningsvärde för aktierna i dotterbolaget har ansetts öka med skillnaden mellan vad dotterbolaget erhåller för de konverteringsrätter som avyttras och vad dotterbolaget erlagt för dessa. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:56
En markägare har med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen ansetts ha rätt till domstolsprövning av ett beslut av en jaktvårdsområdesförening utan hinder av att beslutet enligt lagen (1938:274) om rätt till jakt inte kunde överklagas. Reglerna i lagen (2000:592) om viltvårdsområden har därvid ansetts tillämpliga.
RÅ 2001:57
Skattskyldig som infriat ett borgensåtagande och därigenom fått en regressfordran mot gäldenären har ansetts ha rätt till avdrag för realisationsförlust vid avyttring av fordringen med skillnaden mellan vad som erlagts på grund av borgensåtagandet och ersättningen vid avyttringen.
RÅ 2001:58
Socialnämnd har ansetts berättigad att uppbära retroaktivt beviljat vårdbidrag även om mottagaren inte erhållit socialbidrag för hela den tid vårdbidraget avser. Även fråga om hur stor del av vårdbidraget som beviljats retroaktivt.
RÅ 2001:59
Fråga om relationen mellan punkterna 1 och 2 i 16 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård angående förutsättningarna för vårdens upphörande.
RÅ 2001:60
Aktiebolag som ägs av en konsult och tillsammans med likartade aktiebolag är delägare i ett handelsbolag vari konsultverksamheten bedrivs har inte ansetts bedriva självständig näringsverksamhet i förhållande till handelsbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:61
Fråga om kammarrätt förfarit felaktigt när endast referenten och föredraganden lyssnat på en av klaganden åberopad bandupptagning från länsrättens muntliga förhandling samt fråga om betydelsen av att klaganden delvis svävat i villfarelse om vad upptagningen innehållit.
RÅ 2001:62
Arbetsbyte som skett för att förhindra arbetsutlösta försämringstillstånd av en icke arbetsrelaterad grundsjukdom har inte ansetts utgöra grund för arbetsskadelivränta.
RÅ 2001:63
Regeringens beslut i ärende om nåd enligt 11 kap. 13 § första stycket regeringsformen har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.
RÅ 2001:64
Stockholms stadshus med tillhörande inventarier har inte ansetts ha sådan museal karaktär att inträdesavgifterna för visning av stadshuset är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § punkt 4 mervärdesskattelagen. Även fråga om EG-rättens betydelse för tolkningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2001:65
Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en relativt nybildad allmännyttig stiftelse är begränsat skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1993 och 1994.
RÅ 2001:66
Ett förfarande, som innebär att två fysiska personer till underpris avyttrar andelar i ett svenskt aktiebolag - via ett av dem ägt aktiebolag där inga utländska ägarintressen finns - till ett annat svenskt aktiebolag som ägs av samma personer genom två holländska bolag, har inte ansetts strida mot syftet med bestämmelserna i 3 § 1 h mom. lagen om statlig inkomstskatt på sådant sätt att lagen mot skatteflykt är tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:67
Fråga om de begränsningar i advokats vittnesplikt som följer av 36 kap. 5 § rättegångsbalken ger stöd för undantag från föreläggande att lämna uppgifter för skattekontroll. - Undantag har medgivits beträffande uppgifter om vad vissa betalningar, som gjorts från ett depåkonto hos en fondkommissionär till en advokatbyrå, avsåg samt, om uppgifterna avsåg klient, om och hur betalning till denne skett (I). Däremot har uppgifter i fakturor, som en advokatbyrå tillställt klienter, om klienternas identitet och debiterade belopp - till skillnad från uppgifter om klienternas motparter och om vad uppdragen avsett - inte ansetts omfattas av sådant undantag (II).
RÅ 2001:68
Jordbruksverkets adressregister över mjölkproducenter har ansetts kunna lämnas ut för kommersiellt ändamål. Tillämpning av 7 kap. 16 § sekretesslagen (1980:100) och 10 § f personuppgiftslagen (1998:204).
RÅ 2001:69
Tillhandahållande av frukost i en hotellverksamhet har inte ansetts utgöra en underordnad del i tillhandahållandet av hotellrum, varför mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av den del av beskattningsunderlaget som är att hänföra till servering av frukost. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2001:70
Vårdbidrag har ansetts kunna avse vård- och tillsynsbehovet i fråga om sådana akuta försämringstillstånd hos barnet som på grund av handikappets natur kunnat förutses vid bidragets beviljande. Tillfällig föräldrapenning har till följd av en regel i 4 kap. 11 § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess äldre lydelse (nuvarande 4 kap. 11 b §) inte ansetts kunna utges för att tillgodose samma behov som vårdbidraget.
RÅ 2001:71
Barnomsorgstaxa inkomstdifferentierad efter föräldrarnas bruttoinkomst och med självkostnaden som avgiftstak har inte ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900).
RÅ 2001:72
Vid en av Regeringsrätten företagen proportionalitetsprövning i ärende om dispens från strandskydd har den tilltänkte köparen av en fastighet ansetts företräda det enskilda intresse som skall vägas mot strandskyddsintresset. Rättsprövning.
RÅ 2001:73
Att personalrabatt i efterhand gottskrivs ett kundkort har inte ansetts utgöra hinder mot att rabatten är skattefri enligt 32 § f mom. kommunalskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:74
Uppskovsavdrag vid avyttring av andel i bostadsrättsförening har ansetts kunna medges när föreningen vid avyttringen men inte vid ingången av beskattningsåret uppfyllde kraven för att anses som äkta bostadsföretag.
RÅ 2001:75
Sjukpenninggrundande inkomst för en försäkrad som arbetar halvtid och är halvt sjukskriven skall bestämmas med utgångspunkt i hans faktiska inkomstförhållanden och inte på grundval av den generella löneutvecklingen inom yrkesområdet.
RÅ 2001:76
Beslut om avslag på en begäran om flyttning av gravsatt aska inom en gravplats ansågs kunna överklagas genom förvaltningsbesvär.
RÅ 2001:77
Fråga om storleken av föräldrapenning för försäkrad som under perioden om 240 dagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse flyttat från Norge till Sverige och i samband därmed gjort uppehåll i förvärvsarbetet under ca två och en halv månad.
RÅ 2001:78
Omkostnadsersättning som en kommun betalat till en anställd för dagbarnvård i familjehem har ansetts omfatta kostnader för el och vatten. Avdrag för sådana kostnader, utöver belopp motsvarande omkostnadsersättningen, har inte medgetts. Inkomsttaxering 1993-1997.
RÅ 2001:79
Fråga bl.a. om tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt på vissa förfaranden avseende kommunala bolag samt om avdrag för koncernbidrag kan medges med högre belopp än som faktiskt överförs. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001:80
Fråga om förutsättningarna för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (1972:719). Rättsprövning av regeringsbeslut.
RÅ 2001 not 1
Inkomstskatt- svensk medborgare ansågs med hänsyn till aktieinnehav i tre svenska bolag ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till annat europeiskt land med hänsyn till aktieinnehav i tre svenska bolag / Svensk medborgare ansågs med hänsyn till aktieinnehav i tre svenska bolag ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till annat europeiskt land med hänsyn till aktieinnehav i tre svenska bolag (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 2
Person, som inte hade annan anknytning till Sverige än en mindre aktiepost i faderns bolag och rätt att köpa ytterligare en mindre aktiepost, ansågs inte skattemässigt bosatt i Sverige efter utflyttning (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 3
Förvaltningsdomstol ansågs bunden av vad allmän domstol genom lagakraftvunnet avgörande uttalat i skuldfrågan (avslag) / Förvaltningsdomstol ansågs bunden av vad allmän domstol genom lagakraftvunnet avgörande uttalat i skuldfrågan (resningsärende, avslag)
RÅ 2001 not 4
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrätts dom
RÅ 2001 not 5
Kammarrätts avvisningsbeslut upphävdes då förenklad delgivning använts men det inte visats att meddelande om att kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd sänts till klaganden
RÅ 2001 not 6
Tillstånd till verksamhet vid flygplats (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 7
Kammarrätt borde ha bifallit yrkande om muntlig förhandling i mål om arbetsskadeersättning (återförvisning)
RÅ 2001 not 8
Inkomstskatt (förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen) / Övriga frågor (förhandsbesked om inkomstskatt undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen)
RÅ 2001 not 9
Skäl till eftergift ansågs föreligga i mål om mervärdesskatt
RÅ 2001 not 10
Skäl till eftergift ansågs inte föreligga i mål om inkomstskatt och mervärdesskatt
RÅ 2001 not 11
Skäl till eftergift ansågs inte föreligga i mål om inkomstskatt
RÅ 2001 not 12
Stiftelse, som inte bedrivit s.k. egentlig näringsverksamhet (rörelse), ansågs inneha näringsbetingade aktier och därför vara frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktierna, förhandsbesked / För stiftelse, inkomstskatt (stiftelse, som inte bedrivit s.k. egentlig näringsverksamhet (rörelse), ansågs inneha näringsbetingade aktier och därför vara frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktierna, förhandsbesked)
RÅ 2001 not 13
Stiftelse, som inte bedrivit s.k. egentlig näringsverksamhet (rörelse), ansågs inte inneha näringsbetingade aktier och därför inte vara frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktierna (förhandsbesked) / För stiftelse, inkomstskatt (stiftelse, som inte bedrivit s.k. egentlig näringsverksamhet (rörelse), ansågs inte inneha näringsbetingade aktier och därför inte vara frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktierna, förhandsbesked)
RÅ 2001 not 14
Värdet av bilförmån (servicebil) jämkades vid beräkning av avgiftsunderlag
RÅ 2001 not 15
Mervärdesskatt (skattskyldighet ansågs föreligga för verksamhet i bilkooperativ) / Skattskyldighet ansågs föreligga för verksamhet i bilkooperativ (förhandsbesked) / För bilkooperativ, mervärdesskatt (skattskyldighet ansågs föreligga för verksamhet i bilkooperativ, förhandsbesked)
RÅ 2001 not 16
Rättsprövningsbart beslut ansågs inte föreligga (avvisning)
RÅ 2001 not 17
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt / Ersättning beviljades i mål om bestämmande av underlag för skatt enligt lagen om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten / Vid bestämmande av underlag för skatt ansågs hänsyn inte böra tas till byggnadsinventarier, maskininventarier och markanläggningar
RÅ 2001 not 18
Mervärdesskatt (bolag som anlitade tryckeri för tryckning av medlemsblad ansågs inte som framställare av periodisk publikation) / Bolag som anlitade tryckeri för tryckning av medlemsblad ansågs inte som framställare av periodisk publikation (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 19
Beslut av riksdagen och normbeslut av regeringen ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning (avvisning)
RÅ 2001 not 20
Regeringens beslut att upphäva beslut att anta detaljplan på grund av jäv ansågs inte strida mot någon rättsregel (avslag) / Regeringens beslut att upphäva beslut att anta detaljplan på grund av jäv ansågs inte strida mot någon rättsregel (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 21
Beslut att anta områdesbestämmelser som syftade till att ett område skulle behålla sin karaktär av fritidsområde (avslag) / Beslut att anta områdesbestämmelser som syftade till att ett område skulle behålla sin karaktär av fritidsområde (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 22
Fastighetsförsäljning som föranlett realisationsvinstbeskattning var inte giltig (bifall) / Fastighetsförsäljning som föranlett realisationsvinstbeskattning var inte giltig (resningsärende, bifall)
RÅ 2001 not 23
Mervärdesskatt (tjänster med börsintroduktion av aktiebolag ansågs utgöra förmedling av aktier och därför undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen) / Tjänster med börsintroduktion av aktiebolag ansågs utgöra förmedling av aktier och därför undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (tjänster med börsintroduktion av aktiebolag ansågs utgöra förmedling av aktier och därför undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen, förhandsbesked)
RÅ 2001 not 24
Uttagsbeskattning ansågs inte skola ske vid överlåtelse till underpris från ett dotterbolag till moderbolaget av dotterbolagets andelar i ett utländskt bolag eftersom andelarna ansågs utgöra en verksamhetsgren (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 25
Avdragsgill realisationsförlust vid avyttring av aktier i dotterbolag beräknades utan beaktande av att dotterbolaget återbetalat kapitaldelar av koncernbidrag (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 26
Oriktig rättstillämpning i mål om föreläggande enligt naturvårdslagen (avslag)
RÅ 2001 not 27
Eftertaxering med anledning av underlåtenhet att deklarera köp och försäljning av aktier (avslag)
RÅ 2001 not 28
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att de EG-rättsliga frågor som aktualiserats i målet inte blivit tillräckligt belysta och inte heller bedömda av Skatterättsnämnden / Mervärdesskatt (förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att de EG-rättsliga frågor som aktualiserats i målet inte blivit tillräckligt belysta och inte heller bedömda av Skatterättsnämnden / Förhandsbesked om mervärdesskatt undanröjdes med hänsyn till att de EG-rättsliga frågor som aktualiserats i målet inte blivit tillräckligt belysta och inte heller bedömda av Skatterättsnämnden
RÅ 2001 not 29
Tillstånd till expropriation av fastighet (avslag)
RÅ 2001 not 30
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om förtidspension/sjukbidrag då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt med hänsyn till ny utredning som förebringats i kammarrätten
RÅ 2001 not 31
Naturvårdslagen (dispens från strandskydd, avslag)
RÅ 2001 not 32
Beslut att anta detaljplan för att omvandla parkmark till kvartersmark för bostäder (avslag) / Beslut att anta detaljplan för att omvandla parkmark till kvartersmark för bostäder (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 33
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kammarrätts beslut att efter rättidsprövning avvisa kommunal nämnds överklagande av kammarrättens dom i mål om rätt att ta del av allmän handling undanröjdes och överklagandet avvisades på den grunden att nämnden inte hade rätt att överklaga domen
RÅ 2001 not 34
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål som avgjorts genom dom av länsrätt
RÅ 2001 not 35
Länsrätts beslut att återförvisa mål om arbetsskadeförsäkring till försäkringskassa ansågs överklagbart
RÅ 2001 not 36
Ansökan av G.H. om återställande av försutten tid
RÅ 2001 not 37
Besvär anförda efter femårsfristens utgång (avvisning) / Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering
RÅ 2001 not 38
Beslut ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet avsett forskningsbidrag
RÅ 2001 not 39
Länsstyrelses beslut enligt vägkungörelsen att godkänna miljökonsekvensbeskrivning ansågs inte överklagbart (avslag)
RÅ 2001 not 40
Mervärdesskatt (begreppet sjukhus ansågs inte omfatta vårdcentral, företagsläkare, privatläkare eller husläkare) / Begreppet sjukhus ansågs inte omfatta vårdcentral, företagsläkare, privatläkare eller husläkare (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 41
Fråga om väsentlig anknytning efter utflyttning (förhandsbesked) / Fråga om väsentlig anknytning efter utflyttning (förhandsbesked, inkomstkatt)
RÅ 2001 not 42
Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservat ansågs kunna fattas av landshövdingen (rättsprövning, avslag och avvisning) / Beslut om bildande av naturreservat utgjorde såväl ett förvaltningsbeslut som föreskrifter riktade till allmänheten (avslag och avvisning) / Beslut om bildande av naturreservat utgjorde såväl ett förvaltningsbeslut som föreskrifter riktade till allmänheten (rättsprövning, avslag och avvisning)
RÅ 2001 not 43
Beslut med anledning av framställning om författningsändring ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning (avvisning)
RÅ 2001 not 44
Kommun som överlåtit det markområde som omfattades av ny detaljplan ansågs inte ha rätt att begära rättsprövning av regeringens beslut att upphäva detaljplanen / Regeringens beslut att upphäva beslut att anta detaljplan på grund av brister i mellankommunal samordning och redovisning av planbeslutets konsekvenser (avslag)
RÅ 2001 not 45
Beslut att anta detaljplan för torg (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 46
Besvärstiden räknades från den dag klagandens ombud fick del av den överklagade domen
RÅ 2001 not 47
Fråga om förvar ansågs ha förfallit sedan utlänningsnämnden beslutat att utlänningen omgående skulle tas ur förvar / Fråga om förvar av utlänning ansågs ha förfallit sedan utlänningsnämnden beslutat att utlänningen omgående skulle tas ur förvar
RÅ 2001 not 48
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2001 not 49
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsåg mål eller ärende som avgjorts genom dom av länsrätt
RÅ 2001 not 50
Ansökan av C.K. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Örebro läns allmänna försäkringskassa beslutade den 13 mars 1985 att inte bevilja C.K. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) för den inkomstförlust han åsamkats på grund av sina lungbesvär. Sedan C.K. begärt omprövning beslutade försäkringskassan enligt omprövningsbeslut den 10 oktober 1985 att inte ändra det tidigare beslutet. C.K. överklagade omprövningsbeslutet till Försäkringsrätten för Mellansverige som genom dom den 19 april 1988 avslog överklagandet. Försäkringsöverdomstolen beslutade den 17 juli 1990 att inte meddela prövningstillstånd till följd varav försäkringsrättens dom stod fast (mål nr 842/88:14)
RÅ 2001 not 51
Kammarrätt hade inte prövat inom överklagandetiden framställt yrkande (återförvisning)
RÅ 2001 not 52
Överklagande av A.A. ang. bilstöd
RÅ 2001 not 53
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt
RÅ 2001 not 54
Fråga om inhibition i byggnadsmål ansågs ha förfallit då överklagandet prövats i sak (avskrivning)
RÅ 2001 not 55
Ansökan av A. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen
RÅ 2001 not 56
Ansökan av C.L. om resning
RÅ 2001 not 57
Då kammarrätt i mål om arbetsskadelivränta prövat endast den försäkrades inkomst som oskadad men däremot inte invändning om att någon inkomstförlust som berättigade till livränta inte förelåg återförvisades målet till rätten
RÅ 2001 not 58
Beslut att anta detaljplan för att reglera utnyttjandet av byggrätter (avslag) / Beslut att anta detaljplan för att reglera utnyttjandet av byggrätter (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 59
Användning av enkelt planförande (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 60
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett ärende som avgjorts genom beslut av Presstödsnämnden
RÅ 2001 not 61
Beslut av Regeringsrätten med anledning av begäran att få ta del av polisrapport (avslag)
RÅ 2001 not 62
Ansökan av B.M. om resning i ärende om indragning av sjukpenning
RÅ 2001 not 63
Felaktig handläggning i mål om inkomsttaxering (processledningen vid muntlig förhandling, avslag) / Felaktig handläggning (processledningen vid muntlig förhandling) och oriktig rättstillämpning (avslag)
RÅ 2001 not 64
Ansökan av Å.K. om resning i mål om beredande av vård enligt LVU
RÅ 2001 not 65
Ansökan av Z.L. om resning i mål om överflyttning av barn. - Z.L. och P.C. har tillsammans sonen C., född 1996. Den 26 juli 2000 lämnade Z.L. tillsammans med sonen den gemensamma bostaden i Triangle, Virginia, USA och bosatte sig hos hennes föräldrar i Stånga på Gotland. I oktober samma år gjorde P.C. genom behörig institution i USA en framställning om bistånd i ärende rörande överflyttning av barn enligt Haagkonventionen. Länsrätten i Gotlands län beslutade enligt dom den 29 november 2000 att C.C. med stöd av 11 § lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn skulle överföras till USA. Länsrätten förelade därvid Z.L. att vid vite av 20 000 kr senast den 14 december 2000 - om parterna inte kom överens om annat - vid sin bostad i Stånga överlämna sonen till P.C. eller till den person han utsåg. Länsrätten förordnade vidare att dess beslut om överflyttning skulle gälla omedelbart. Z.L. överklagade länsrättens dom hos Ka...
RÅ 2001 not 66
Mervärdesskatt (anslutningsresor med buss från orter i Sverige till svensk avresehamn för kryssningar till utlandet tillhandahölls av kryssningsarrangören och ansågs utgöra sådana i Sverige omsatta resetjänster som avses i 9 b kap. 1 § mervärdesskattelagen) / Anslutningsresor med buss från orter i Sverige till svensk avresehamn för kryssningar till utlandet tillhandahålls av kryssningsarrangören och ansågs utgöra sådana i Sverige omsatta resetjänster som avses i 9 b kap. 1 § mervärdesskattelagen (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 67
Fastighetsförsäljning som föranlett realisationsvinstbeskattning hade förklarats ogiltig av allmän domstol (bifall) / Fastighetsförsäljning som föranlett realisationsvinstbeskattning hade förklarats ogiltig av allmän domstol (resningsärende, bifall)
RÅ 2001 not 68
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrättsbeslut att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 2001 not 69
Mervärdesskatt (rätt till avdrag ansågs inte föreligga för ingående skatt hänförlig till ett bolags förvärv av konsulttjänster avseende inregistrering av bolagets aktier på utländsk börs) / Rätt till avdrag ansågs inte föreligga för ingående skatt hänförlig till ett bolags förvärv av konsulttjänster avseende inregistrering av bolagets aktier på utländsk börs (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 70
Mervärdesskatt (rätt till avdrag ansågs inte föreligga för ingående skatt hänförlig till avgift för inregistrering av aktier på Stockholms fondbörs, årsavgift till Stockholms fondbörs och avgift till Värdepapperscentralen VPC AB) / Rätt till avdrag ansågs inte föreligga för ingående skatt hänförlig till avgift för inregistrering av aktier på Stockholms fondbörs, årsavgift till Stockholms fondbörs och avgift till Värdepapperscentralen VPC AB (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 71
Yrkande om förlustavdrag som framställts efter utgången av den för besvär i särskild ordning föreskrivna tiden behandlades som en ansökan om resning (avslag)
RÅ 2001 not 72
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom
RÅ 2001 not 73
Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd / Ansökan om resning avvisad när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom
RÅ 2001 not 74
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom
RÅ 2001 not 75
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter beträffande frågornas innebörd och de förutsättningar som skulle gälla för det sökta förhandsbeskedet / Mervärdesskatt (förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter beträffande frågornas innebörd och de förutsättningar som skulle gälla för förhandsbesked)
RÅ 2001 not 76
I mål om återkallelse av läkarlegitimation (avslag) / Återkallelse av läkarlegitimation (resningsärende, avslag)
RÅ 2001 not 77
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avses ärende eller mål som avgjorts genom
RÅ 2001 not 78
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett ärende eller mål som avgjorts genom
RÅ 2001 not 79
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett ärendet eller mål som avgjorts genom
RÅ 2001 not 80
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att överklaga / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett ärende eller mål som avgjorts genom
RÅ 2001 not 81
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Efterlevandepension då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt
RÅ 2001 not 82
Stiftelse som var obegränsat skattskyldig medgavs avdrag för kapitalförvaltningskostnader men inte för kostnader som föranletts av fullföljandet av stiftelseändamålet
RÅ 2001 not 83
Kammarrätt borde ha kommunicerat försäkringskassas yttrande i överklagat sekretessmål med klaganden innan den avgjorde målet
RÅ 2001 not 84
Vårdnadshavare för den som utsatts för brott avsågs inte ha rätt till partsinsyn i nedlagd förundersökning
RÅ 2001 not 85
Skadelidande ansågs inte ha rätt till partsinsyn i trafikutredning hos polisen
RÅ 2001 not 86
Beslut varigenom en statlig myndighet avslagit en begäran från annat statlig myndighet att få ta del av handling eller på annat sätt få del av uppgift skall överklagas hos regeringen och inte hos kammarrätt
RÅ 2001 not 87
Ansökan av C.L. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten beslöt i protokoll den 18 januari 2000 inte meddela C.L. prövningstillstånd i mål om livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. C.L:s ombud delgavs beslutet den 24 januari 2000. - C.L. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens beslut och anförde bl.a. följande. Hennes ombud brukade skicka en kopia av besluten i hennes ärende till henne. Denna gång gick något på tok och hon fick inte någon kopia av kammarrättens beslut. Hon missade därför tiden för överklagande på grund av ombudets slarv. -Regeringsrätten (2001-06-07, Nordborg, Eliason, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om tiden har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt
RÅ 2001 not 88
Fråga om skattskyldighet i Sverige för efter utflyttning uppburet avgångsvederlag / Avtalet med Tyskland (ett efter utflyttning till Tyskland uppburet avgångsvederlag, som hade samband med tidigare anställning i Sverige, skulle inte beskattas i Sverige) / Ett efter utflyttning till Tyskland uppburet avgångsvederlag som hade samband med tidigare anställning i Sverige skulle enligt dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland inte beskattas i Sverige
RÅ 2001 not 89
Kammarrätt hade underlåtit att i taxeringsmål pröva i första hand framställt yrkande rörande fråga om skattskyldighet i Sverige förelåg för viss inkomst (återförvisning)
RÅ 2001 not 90
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om särskild efterlevandepension (länsrätten hade inte beaktat bestämmelsen i rådets förordning (EEG) 1408/71) / Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om särskild efterlevandepension (länsrätten hade inte beaktat bestämmelsen i rådets förordning (EEG) 1408/71)
RÅ 2001 not 91
Tidsbegränsat beslut om tillstånd till förundersökning enligt expropriationslagen hade upphört att gälla (avskrivning) / Tidsbegränsat beslut om tillstånd till förundersökning enligt expropriationslagen hade upphört att gälla (rättsprövning, avskrivning)
RÅ 2001 not 92
Överklagandeskrift som lämnats i kammarrätts brevinkast sista dagen för överklagande ansågs ha kommit in i rätt tid
RÅ 2001 not 93
Dagboksanteckningar, del av skrivelse till Rikspolisstyrelsen samt kopia av tidningsartikel, som tillförts förundersökning i brottmål om ekonomisk brottslighet ansågs inte omfattade av sekretess enligt 5 kap. 1 § eller 9 kap. 17 § sekretesslagen
RÅ 2001 not 94
Underlåtenhet att kommunicera ansökan om rättsprövning av beslut om tillstånd till bergtäkt (avslag) / Underlåtenhet att kommunicera ansökan om rättsprövning av beslut om tillstånd till bergtäkt (resningsärende, avslag)
RÅ 2001 not 95
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om flyttning av mjölkkvot i samband med exekutiv försäljning av fastighet / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål ang. flyttning av mjölkkvot i samband med exekutiv försäljning av fastighet
RÅ 2001 not 96
Partsbesked med anledning av framställning hos regeringen om statlig pension utan samordning ansågs inte kunna bli föremål för resning (avvisning)
RÅ 2001 not 97
Överklagande av Riksskatteverket (RSV) i mål om mervärdesskatt för redovisningsperioden januari-februari 1993
RÅ 2001 not 98
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Ersättning beviljades då efterbeskattning och skattetillägg i mål om mervärdesskatt undanröjdes / Oriktig uppgift i mervärdesskattedeklaration om överlåtelse av verksamhet hade inte visats föreligga (efterbeskattning och skattetillägg undanröjdes)
RÅ 2001 not 99
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Ersättning beviljades i mål om mervärdesskatt avseende överlåtelse av verksamhet
RÅ 2001 not 100
Beslut att upphäva fastighetsplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 101
Behov av miljökonsekvensbeskrivning? (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 102
Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse m.m. (intresseavvägning, avslag) / Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse m.m. (rättsprövning, intresseavvägning, avslag)
RÅ 2001 not 103
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt ansågs inte föreligga pga. avståndet till planområdet (rättsprövning, avslag) / Besvärsrätt ansågs pga. avståndet till planområdet inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 104
Undantag från föreskrifter för naturreservat medgavs inte (avslag) / Undantag från föreskrifter för naturreservat medgavs inte (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 105
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Ersättning beviljades inte när ansökan inkommit efter det att Regeringsrätten avgjort målet och ursäktligt misstag inte förelåg
RÅ 2001 not 106
Utdelning från dotterbolag i Schweiz som härrörde såväl från det utdelande bolaget som från vidareutdelning från bolag i andra stater ansågs inte skattefri (förhandsbesked) / Utdelning från dotterbolag i Schweiz som härrörde såväl från det utdelande bolaget som från vidareutdelning från bolag i andra stater ansågs inte skattefri enligt dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 2001 not 107
Förutsättningar för fortsatt vård av yngre syskon till barn som ansetts utsatt för misshandel (Münchhausen´s Syndrome by Proty)
RÅ 2001 not 108
Beslut att anta detaljplan för bostadstomter m.m. (rättsprövning, avslag) / Beslut att anta detaljplan för bostadstomter m.m. (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2001 not 109
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom
RÅ 2001 not 110
Fråga om återföring av expansionsmedel vid övergång till aktiebolagsform (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 111
Reklamskatt (vid bestämmande av beskattningsvärde för annons i annonsblad fick inte avräknas kostnader för produktion och utgivning av bladet) / Reklamskatt (vid bestämmande av beskattningsvärde för annons i annonsblad fick inte avräknas kostnader för produktion och utgivning av bladet, förhandsbesked)
RÅ 2001 not 112
Ansökan av Sätuna AB m.fl. om rättsprövning av beslut om fastställelse av arbetsplaner. Vägverket beslutade den 17 september 1997 om fastställelse av arbetsplan för ny- och ombyggnad av väg 709, delen ny E 4-Örbyhus samt indragning av väg, Tierps kommun, Uppsala län. Den 22 augusti 1997 beslöt Vägverket även att fastställa arbetsplanen för omläggning till motorväg av E 4 Uppsala-Mehedeby, delen Läby-Mehedeby samt indragning av väg m.m. även detta i Tierps kommun. Vägverket överlämnade vidare med skrivelse den 27 augusti 1997 till Regeringen en arbetsplan för väg E 4 Uppsala-Mehedeby, delen, Uppsala-Läby, för regeringens prövning. Vägverket hade inte fastställt denna arbetsplan eftersom Vägverket och länsstyrelsen hade olika uppfattning om arbetsplanen
RÅ 2001 not 113
Fråga om väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked) / Fråga om väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 2001 not 114
Fråga om väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked) / Fråga om väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 2001 not 115
Beslut om förhandsbesked om nybyggnad på fastighet inom område som omfattas av landskapsbildsskydd och naturvårdslagen och särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen (avslag) / Beslut om förhandsbesked om nybyggnad på fastighet inom område som omfattas av landskapsbildsskydd och naturvårdslagen och särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 116
Bygglov för mast och teknikbodar för mobil telefoni (avslag) / Bygglov för mast och teknikbodar för mobil telefoni (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 117
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Förtidspension/sjukbidrag då vägledande avgöranden saknades i fråga om den situation som var aktuell i målet och då osäkerhet förelåg om länsrättens angörande var riktigt
RÅ 2001 not 118
Då kammarrätt prövat fråga om eftertaxering men inte den ordinarie inkomsttaxeringen skulle ansökan om resning avseende inkomsttaxeringen prövas av kammarrätten
RÅ 2001 not 119
Vid beräkning av realisationsförlust vid likvidation av dotterbolag ansågs moderbolaget inte ha rätt till avdrag som svarar mot den skatt som hänförde sig till dotterbolagens avyttring till utomstående av aktierna i dotterdotterbolag som förvärvats från moderbolaget (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 120
Kammarrätts beslut att fastställa länsrättens sekretessförordnande undanröjdes då länsrätten inte meddelat sådant förordnande
RÅ 2001 not 121
Tillstånd enligt ett av länsstyrelse meddelat förordnande till skydd för landskapsbilden ansågs inte kunna medges för tillbyggnad av fritidshus (avslag) / Tillstånd enligt ett av länsstyrelse meddelat förordnande till skydd för landskapsbilden ansågs inte kunna medges för tillbyggnad av fritidshus (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 122
Beslut att anta detaljplan för gatumark(intresseavvägning, avslag) / Beslut att anta detaljplan för gatumark (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2001 not 123
Utvändig tilläggsisolering av enbostadshus ansågs påverka husets yttre utseende i sådan grad att åtgärden krävde bygglov
RÅ 2001 not 124
Beslutet kunde läggas till grund för den fortsatta bedömningen av ersättningsfrågor i arbetsskadeärendet / Fråga om tjänstemannabeslut varit ett verkställighetsbeslut eller innefattat en självständig recidivprövning / Lagakraftvunnet beslut om godkänd arbetsskada hade inte omfattat någon av de ersättningsfrågor som var aktuella då beslutet fattades
RÅ 2001 not 125
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2001 not 126
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som slutligt avgjorts av
RÅ 2001 not 127
Kammarrätts beslut att återförvisa mål till länsrätten rörande fråga som inte prövats av länsrätten ansågs inte överklagbart
RÅ 2001 not 128
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrätts dom i mål om arbetsskadeförsäkring
RÅ 2001 not 129
Kameraövervakning av akutmottagningar (prejudikatsmål) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om
RÅ 2001 not 130
Fråga om inhibition i mål om tillstånd till allmän kameraövervakning
RÅ 2001 not 131
För bostadsbebyggelse (felaktig handläggning, intresseavvägning, avslag) / Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (felaktig handläggning, intresseavvägning, avslag)
RÅ 2001 not 132
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt för ideell förening och samfällighetsförening förelåg inte i fråga om beslut om fastställelse av arbetsplan för väg / Besvärsrätt för ideell förening om samfällighetsförening förelåg inte i fråga om beslut om fastställelse av arbetsplan för väg (rättsprövning, avslag) / Besvärsrätt för ideell förening och samfällighetsförening förelåg inte i fråga om beslut om fastställelse av arbetsplan för väg (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 133
Beslut ansågs inte innebära myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att
RÅ 2001 not 134
För bostadsbebyggelse och småbåtshamn (felaktig miljökonsekvensbeskrivning m.m., avslag) / För bostadsbebyggelse och småbåtshamn (felaktig miljökonsekvensbeskrivning m.m., rättsprövning)
RÅ 2001 not 135
Ny praxis i mål om fördelning av gatukostnader (avslag)
RÅ 2001 not 136
Uppdrag att överklaga nådde ombud för sent (avslag)
RÅ 2001 not 137
Överklagande av V.-A.T. ang. avvisande av talan samt ansökan om återställande av försutten tid
RÅ 2001 not 138
Kammarrätts beslut att avvisa Riksförsäkringsverkets yrkande om inhibition i mål om arbetsskadelivränta ansågs inte ha gått den försäkrade emot
RÅ 2001 not 139
Bestämmelsen i 39 kap. 19 § inkomstskattelagen om att delägarrätter skall anses anskaffade för ett belopp som motsvarar marknadsvärdet när ett investmentföretag upphör att vara ett sådant företag ansågs tillämplig på delägarrätter som förvärvats genom fusioner genomförda före år 1999 / Bestämmelsen i 39 kap. 19 § inkomstskattelagen om att delägarrätter skall anses anskaffade för ett belopp som motsvarar marknadsvärdet när ett investmentföretag upphör att vara ett sådant företag ansågs tillämplig på delägarrätter som förvärvats genom fusioner genomförda för år 1999 (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 140
Disciplinpåföljd undanröjd när preskription inträtt under pågående överprövning i kammarrätt
RÅ 2001 not 141
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Inlösen av skjutvapen (luftgevär), då tillstånd till innehav av vapnet inte krävdes / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om inlösen av skjutvapen (luftgevär), då tillstånd till innehav av vapnet inte krävdes
RÅ 2001 not 142
Beslut att anta detaljplan för vägomläggning vid park (avslag)
RÅ 2001 not 143
För att inom parkmark ge möjlighet att skapa villatomter (avslag)
RÅ 2001 not 144
Prövningstillstånd krävdes inte i kammarrätt vid överklagande av beslut fattat före införandet av kravet därom / Prövningstillstånd krävdes inte i kammarrätt vid överklagande av beslut om folkbokföring fattat före införandet av kravet därom
RÅ 2001 not 145
Fråga om beskattning av delägare i utländsk värdepappersfond (förhandsbesked) / Fråga om inkomst- och förmögenhetstaxering av delägare i utländsk värdepappersfond (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 146
Beskattning vid byte av lageraktier i samband med samgående av bolag
RÅ 2001 not 147
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Ansökan om registrering av konkursbo som frivilligt skattskyldigt hade inte prövats av länsrätten (återförvisning) / Ersättning beviljad i mål om frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt då målet återförvisades till länsrätten för prövning
RÅ 2001 not 148
Energiskatt (avdrag medgavs inte för skatt på bränsle som förbrukades vid tillverkning av cement / Avdrag medgavs inte för skatt på bränsle som förbrukades vid tillverkning av cement (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 149
Vinstbolagsbestämmelserna ansågs inte tillämpliga (försäljning av personbil) / Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om tillämpning av vinstbolagsbestämmelserna i 35 § 3 mom. sjunde stycket kommunalskattelagen / Vinstbolagsbestämmelserna ansågs inte tillämpliga (försäljning av personbil hade inte lett till att beskattad vinst förelegat till följd av överlåtelse av större delen av bolagets tillgångar)
RÅ 2001 not 150
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Tillfällig föräldrapenning under inskolning i specialskola för döva barn (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om tillfällig föräldrapenning under inskolning i specialskola för döva barn (prejudikatskäl)
RÅ 2001 not 151
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om tillfällig föräldrapenning för deltagande i teckenspråkskurs (prejudikatsmål)
RÅ 2001 not 152
Saklegitimation och övriga frågor om partshabilitet i taxeringsprocess / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna rättskapacitet och därmed partshabilitet
RÅ 2001 not 153
Skatteplikt (undantaget för museiverksamhet, förhandsbesked) / Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för museiverksamhet) / Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för museiverksamhet, förhandsbesked)
RÅ 2001 not 154
Skatteplikt (undantaget för museiverksamhet, förhandsbesked) / Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för museiverksamhet) / Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för museiverksamhet, förhandsbesked)
RÅ 2001 not 155
Kammarrätts avvisningsbeslut upphävdes då förenklad delgivning använts utan att upplysning lämnats i nära anslutning till överklagandet om att så skulle ske
RÅ 2001 not 156
Yrkanden som framställts först i Regeringsrättens avvisades / Kammarrätts beslut att avslå yrkande om att mål skulle handläggas enligt rättegångsbalken och offentlig försvarare utses fick inte överklagas särskilt
RÅ 2001 not 157
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Handelsbolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna rättskapacitet och därmed partshabilitet i taxeringsprocess
RÅ 2001 not 158
Kammarrätts dom hade inte gått klaganden emot då denna inte fört talan i länsrätten
RÅ 2001 not 159
Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd hade inte gått klaganden emot då dennes talan i länsrätten bifallits
RÅ 2001 not 160
Beskattning av s.k. swapavtal mellan investmentföretag och bank (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 161
Mervärdesskatt (kommuns anordnande av trädgårdskonstutställning ansågs inte undantagen från skatteplikt) / Kommuns anordnande av trädgårdskonstutställning ansågs inte undantagen från skatteplikt (förhandsbesked) / I mål om förhandsbesked om mervärdesskatt ansågs bestämmelserna i 9 kap. 1 § sekretesslagen om sekretess för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden inte tillämpliga på kommun
RÅ 2001 not 162
Ansökan om rättsprövning gjordes samtidigt som besvär anfördes (avvisning) / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2001 not 163
Ansökan av H.T. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Sundsvall avvisade enligt beslut i protokoll den 17 augusti 2001 H.T:s överklagande av kammarrättens dom den 29 maj 2001 angående 1995 års inkomsttaxering. Kammarrätten hänvisade därvid till att överklagandet kommit in för sent
RÅ 2001 not 164
Avdrag medgavs sparbank för att trygga utfästelse om pension till arbetande styrelseordförande som tidigare varit vd i banken (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 2001 not 165
Eftergift av krav på återbetalning medgavs inte då uppgift inte lämnats om inkomsthöjning som inträffat efter det att bidraget upphört att utgå
RÅ 2001 not 166
Tidpunkten för beskattning av pension till ishockeyspelare (förhandsbesked, inkomstskatt) / Tidpunkten för uttag av skatt vid pensionsutfästelse till ishockeyspelare (förhandsbesked) / Särskild löneskatt på pensionskostnader (tidpunkten för uttag av skatt vid pensionsutfästelse till ishockeyspelare) / Tidpunkten för uttag av skatt vid pensionsutfästelse till ishockeyspelare (förhandsbesked, särskild löneskatt på pensionsmedel)
RÅ 2001 not 167
Beslut om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen i form av städning kunde inte av besparingsskäl omprövas och ändras till biståndstagarens nackdel
RÅ 2001 not 168
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetsskadelivränta då rättsläget var oklart ifråga om betydelsen av löneutvecklingen i nytt yrke / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om livränta (rättsläget oklart om betydelsen av löneutvecklingen i nytt yrke)
RÅ 2001 not 169
Överklagande av socialnämnds beslut avseende bistånd till sjukresor hade felaktigt handlagts i den för laglighetsprövning stadgade ordningen (återförvisning) / Överklagande av socialnämnds beslut avseende bistånd till sjukresor hade felaktigt handlagts i den för laglighetsprövning enligt kommunallagen stadgade ordningen
RÅ 2001 not 170
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (avslag)
RÅ 2001 not 171
Beslut har inte ansetts utgöra myndighetsutövning då beslutet inneburit att begäran om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd
RÅ 2001 not 172
Beräkning av anskaffningsvärdet vid inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapital (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 173
Regeringens beslut att avslå en begäran att få ta del av allmän handling kunde inte bli föremål för rättsprövning / Beslut ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning
RÅ 2001 not 174
För bullerskydd utmed väg (fråga om planen borde antagits av kommunfullmäktige m.m., avslag)
RÅ 2001 not 175
Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då denne inte fört talan i länsrätten
RÅ 2001 not 176
Ansökan om utdömande av vite som förelagts med stöd av hälsoskyddslagen (1982:1080) skulle efter miljöbalkens ikraftträdande prövas av miljödomstol
RÅ 2001 not 177
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt ansågs inte föreligga på grund av avståndet till planområdet (avslag) / Besvärsrätt ansågs inte föreligga på grund av avståndet till planområdet (rättsprövning, avslag) / Besvärsrätt ansågs på grund av avståndet till planområdet inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 178
Överföring av medel från en vinstandelsstiftelse till en försäkringsförening ansågs inte föranleda någon omedelbar inkomstbeskattning av arbetstagare (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 179
Beslut av regeringen att inte vidta någon åtgärd med anledning av en begäran om upphävande av ett beslut av regeringen ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning
RÅ 2001 not 180
Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (intresseavvägning, avslag)
RÅ 2001 not 181
Bygglov för mast och teknikbodar för mobiltelefoni (avslag)
RÅ 2001 not 182
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål där fråga var bl.a. om besvärsordning för överklagande av beslut om utdelning av stipendier ur minnesfond / I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen där fråga var bl.a. om besvärsordning för överklagande av kommunalt beslut om utdelning av stipendier ur minnesfond (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning där fråga var bl.a. om besvärsordning för överklagande av kommunalt beslut om utdelning av stipendier ur minnesfond
RÅ 2001 not 183
Bestämning av gräns mellan samebyar (rättsprövning, avslag)
RÅ 2001 not 184
Fråga om de begränsningar i advokats vittnesplikt som följer av 36 kap. 5 § rättegångsbalken ger stöd för undantag från föreläggande att lämna uppgifter för skattekontroll
RÅ 2001 not 185
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av Justitiekanslern
RÅ 2001 not 186
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet fick inte överklagas
RÅ 2001 not 187
Ansökan av V.G. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg avslog i beslut den 6 februari 2001 V.G:s ansökan om återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering 1995 och skattetillägg (mål nr 5361-1999). V.G. överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten. Genom beslut den 9 april 2001 avvisade kammarrätten överklagandet såsom för sent inkommet
RÅ 2001 not 188
Skatteflyktslagen ansågs inte tillämplig (förhandsbesked) / Skatteflyktslagen ansågs inte tillämplig vid avyttring till underpris av andelar i svenskt förvaltningsföretag till ett annat svenskt förvaltningsföretag som ägdes av utländskt förvaltningsföretag (förhandsbesked, inkomstskatt) / Ett förfarande varigenom ett förvaltningsföretag till underpris avyttrade andelar i svenskt förvaltningsföretag till ett annat svenskt förvaltningsföretag som ägdes av ett utländskt förvaltningsföretag utgjorde inte hinder mot att underlåta uttagsbeskattning
RÅ 2001 not 189
Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (intresseavvägning, bristfällig miljökonsekvensbeskrivning m.m., avslag)
RÅ 2001 not 190
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bilstöd till handikappade (prejudikatskäl)
RÅ 2001 not 191
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) / Ansökan om rättsprövning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 2001 not 192
Dagbarnvårdare medgavs inte avdrag, utöver belopp motsvarande omkostnadsersättning, för kostnader för elström och vatten
RÅ 2001 not 193
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av
RÅ 2001 not 194
Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet fick inte överklagas
RÅ 2001 not 195
Rektors beslut att begränsa närvaron av en elevs personliga assistent under undervisningstid i skolan ansågs befogenhetsöverskridande
RÅ 2001 not 196
Dödsbodelägare som tillskiftades en näringsfastighet ansågs inte ha rätt att överta sparat fördelningsbelopp enligt 5 § räntefördelningslagen respektive 33 kap. 7 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)
RÅ 2001 not 197
Ersättning skulle fortsatt utgå till försäkrad som påbörjat en av försäkringskassan betald kurs