RÅ 1998:1
Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten till kommunal nämnd för kännedom överlämnat sakuppgifter - som lagts till grund för länsrättens avgörande - från enskild part men inte berett nämnden tillfälle att inom viss tid yttra sig över sakuppgifterna.
RÅ 1998:2
I samband med utfärdande av F-skattesedel har skattemyndigheten som villkor föreskrivit att F-skattesedeln inte fick användas vid uppdrag för en viss kommun (som även var den skattskyldiges arbetsgivare). Fråga om lagligheten av villkoret.
RÅ 1998:3
Fråga i mål angående förtidspension/sjukbidrag om kammarrätten bort meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291).
RÅ 1998:4
Vid prövning av frågan om en patentsökt uppfinning uppfyllt kravet på uppfinningshöjd i 1 kap. 2 § första stycket patentlagen (1967:837) har, under hänvisning till praxis inom Europeiska patentverket, särskild betydelse tillmätts det förhållandet att patentkravet bedömts inrymma en upptäckt eller formulering av ett inte förut känt problem.
RÅ 1998:5
Arbetsskadeförsäkrad har genomgått medicinsk behandling under tid han uppburit sjukbidrag från den allmänna försäkringen. Då hans förvärvsförmåga ansetts vara för längre tid bestående nedsatt har han tillerkänts arbetsskadelivränta under sjukbidragstiden.
RÅ 1998:6
Stöd har ansetts saknas i skattelagstiftningen för att göra avdragsrätt för koncernbidrag beroende av viss bokföringsmässig redovisning av dessa överföringar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1998:7
Förutsättningarna för en höjning av livräntan till en arbetsskadad, som fått sin inkomst ytterligare försämrad när han omplacerades en andra gång och då i samband med en organisationsförändring på arbetsplatsen.
RÅ 1998:8
Vid tillämpning av 2 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i lydelsen fr.o.m. den 1 januari 1993 har arbetsskada i visst fall ansetts föreligga när en försäkrad (facklig förtroendeman och byggnadssnickare) begått självmord efter att ha deltagit i en längre tids ansträngande förhandlingar om arbetsvillkoren på sin byggarbetsplats.
RÅ 1998:9
I aktiebolagsrättslig praxis har i vissa fall lån från ett aktiebolag till aktieägaren ansetts böra behandlas som vinstutdelning om aktieägaren inte haft förmåga att återbetala lånet. I ett mål angående utdelningsbeskattning hos en låntagande aktieägare har det långivande aktiebolagets helt dominerande tillgångspost utgjorts av fordringen på aktieägaren. Aktierna i det långivande bolaget har vid sådant förhållande ansetts inte böra beaktas vid bedömningen av aktieägarens betalningsförmåga. Eftertaxering för 1988.
RÅ 1998:10
En förening har till syfte att främja odontologisk vetenskap och utbildning genom att anordna kurser avseende s.k. efter- och vidareutbildning av föreningens yrkesverksamma medlemmar (tandläkare). Kurserna finansieras med avgifter som motsvarar föreningens självkostnader. Verksamheten har på grund av sin art, omfattning och finansiering ansetts utgöra rörelse men förutsättningar för att befria föreningen från skattskyldighet har ansetts föreligga enligt 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Inkomsttaxering 1992.
RÅ 1998:11
Handlingar från ett tidigare enskilt ägt bolag, vilka efter det att bolaget övertagits av kommunen förvarades hos ett annat kommunalt bolag, har ansetts vara allmänna, oaktat handlingarna var tillkomna innan kommunen fick ett rättsligt bestämmande inflytande över bolagen.
RÅ 1998:12
Tvåårsperioden avseende avdrag enligt punkt 3 a av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) för ökade levnadskostnader på grund av tillfällig anställning har ansetts börja löpa först från den tidpunkt då den skattskyldige börjar övernatta på arbetsorten. Inkomsttaxering 1994.
RÅ 1998:13
Ett svenskt aktiebolag har förvärvat ett konvertibelt skuldebrev som utfärdats av ett utländskt dotterföretags helägda dotterföretag. Bolaget överväger att påfordra betalning av det nominella skuldebrevsbeloppet i stället för att begära konvertering till aktier i dotterdotterföretaget. Avståendet från konvertering har med hänsyn till omständigheterna ansetts föranleda s.k. uttagsbeskattning enligt punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1998:14
Föreskriften i 19 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård om underrättelse till Socialstyrelsen angående vissa beslut om bältesläggning av patient har ansetts som sådan föreskrift enligt 4 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område som är av direkt betydelse för säkerheten i vården. Underlåtenhet att underrätta styrelsen har därför ansetts vara en fråga som kan prövas i mål om disciplinpåföljd.
RÅ 1998:15
Vid sammanträde i landstingsfullmäktige var ordinarie ordförande förhindrad att delta i visst ärende. Ordförandeskapet överlämnades till andre vice ordföranden därför att förste vice ordföranden avsåg att delta i debatten. Fråga om fullmäktiges beslut i ärendet tillkommit i laga ordning.
RÅ 1998:16
En kommun har beslutat förlänga ett kontrakt avseende hyra av banor i en tennishall. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har inte ansetts tillämplig i ärendet och inte heller det kommunala upphandlingsreglementet. Även fråga om jäv.
RÅ 1998:17
En byggnad med känsligt läge inom ett från kulturhistorisk synpunkt särskilt värdefullt bebyggelseområde har ansetts bli förvanskad, om den försågs med en takkupa (I) respektive två takfönster (II). Bygglov har därför inte medgetts för åtgärderna.
RÅ 1998:18
Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370) och därför ansetts kunna läggas till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1998:19
Som led i omstruktureringen av en koncern har ett aktiebolag (X) som ägt viss andel av aktierna i ett annat aktiebolag (Y) genom utdelning som Y riktat endast till X:s aktier erhållit motsvarande andel av aktierna i ett dotterbolag till Y. Därefter har Y verkställt indragning utan betalning enbart av X:s aktier i Y. X har ansetts ha avyttrat aktierna i Y mot vederlag av aktierna i Y:s dotterbolag. Förhandsbesked.
RÅ 1998:20
Ett aktiebolag som bedriver pantbanksverksamhet har ansökt om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att driva handel med skjutvapen. Syftet med ansökan har varit att göra det möjligt för bolaget att lämna lån mot säkerhet i skjutvapen och därvid ta emot och förvara sådana vapen samt, vid bristande betalning, sälja dem. Verksamhet av det slag ansökan avsett har bedömts inte falla in under begreppet handel med skjutvapen i vapenlagens mening. Ansökan har därför avslagits.
RÅ 1998:21
En försäkrad med vissa funktionshinder arbetar ensam i en egen rörelse med lastmaskin. Maskinen har utrustats med centralsmörjningssystem som arbetshjälpmedel för den försäkrades rehabilitering. Utrustningen har bedömts sakna värde för någon annan än den försäkrade, som därför ansetts berättigad till bidrag för hela kostnaden.
RÅ 1998:22
En kommuns beslut att begränsa barnomsorg med hänvisning till att moderns sambo blivit arbetslös har upplösts. Sambo har ej ansetts kunna jämställas med förälder vid tillämpning av 14 a § socialtjänstlagen (numera 2 a kap. 6 § skollagen).
RÅ 1998:23
En detaljplan vars genomförandetid gått ut har ersatts av en ny detaljplan. Med hänsyn till den betydligt starkare rätt till bygglov som fastighetsägaren tillförsäkras genom den nya planen har han ansetts ha sådan nytta av denna att han är skyldig att erlägga planavgift, trots att den nya planen ger en i förhållande till den äldre planen minskad byggrätt.
RÅ 1998:24
Aktivt deltagande i arbetsmarknadsutbildning i form av ungdomspraktik (I) respektive i ALU-verksamhet för att förbereda start av eget företag (II) har ansetts tillräckligt för att den som söker socialbidrag skall anses ha stått till arbetsmarknadens förfogande i den mening begreppet har vid tillämpning av socialtjänstlagen.
RÅ 1998:25
Rätt till avdrag för realisationsförlust vid likvidation av ett aktiebolag har ansetts föreligga för det beskattningsår då bolaget trädde i likvidation, när en definitiv förlust kunnat beräknas redan då.
RÅ 1998:26
Fråga om en fastighetsägare, mot vilken riktats föreläggande om undersökning enligt miljöskyddslagen (1969:387), har utövat miljöfarlig verksamhet.
RÅ 1998:27
Den bestämmelse i 3 § fjärde stycket lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt som medger nedsättning av fastighetsskatt när en för uthyrning avsedd lägenhet inte har kunnat hyras ut har inte ansetts begränsad till vissa slags uthyrningshinder (eldsvåda o.d.). Nedsättning har följaktligen medgetts när en fastighetsägare på grund av bristande efterfrågan på hyresmarknaden inte har lyckats hyra ut vissa lägenheter. Även fråga om beräkning av nedsättningen och om bestämmande av tillämplig skattesats. 1992 och 1993 års taxeringar.
RÅ 1998:28
Vid upplösning av en familjestiftelse har hela det från stiftelsen utskiftade beloppet betraktats som periodiskt understöd enligt punkt 2 av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen (1928:370).
RÅ 1998:29
Ett företag inom tandteknikerbranschen var enligt tillämpliga författningar berättigat till nedsättning av socialavgifter m.m. under förutsättning att företagets verksamhet utgjorde "tillverkning". Fråga vilken betydelse som vid prövningen av detta villkor skall tilläggas riktlinjerna för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Utgiftsåren 1988-1993.
RÅ 1998:30
Skriftliga rapporter som lämnats till polismyndigheten av ordningsvakter vid en restaurang har på grund av bestämmelsen i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen (TF) inte ansetts inkomna till myndigheten. Rapporterna har emellertid ansetts färdigställda senast vid den tidpunkt då de hos myndigheten satts in i pärm för förvaring och har på den grunden ansetts upprättade hos myndigheten enligt 2 kap. 7 § TF.
RÅ 1998:31
Hinder har inte ansetts föreligga att bifalla en framställning av ett konkursbo om att bli förklarat skattskyldigt till mervärdesskatt för uthyrning av fastighet som konkursgäldenären börjat uppföra och konkursboet färdigställt.
RÅ 1998:32
Fråga om sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen för uppgifter hos Affärsverket svenska kraftnät angående anställdas löner.
RÅ 1998:33
Kommunfullmäktige har beslutat om arvode till förtroendevalda för - utöver sammanträde - tid för resa och praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet. Till förtroendevalda som för motsvarande tid får ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall dock inte betalas arvode för sådan tid. Beslutet har i denna del ansetts strida mot principen i 4 kap. 15 § kommunallagen (1991:900) att arvode skall bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.
RÅ 1998:34
En handling, som genom dom undantagits från taxeringsrevision med stöd av 3 kap. 13 § första stycket 2 taxeringslagen (1990:324), har ansetts skola på begäran återlämnas till den reviderade.
RÅ 1998:35
Beräkning av bygglovsavgift när en byggherre inom ett område uppför ett antal enfamiljshus, av vilka flera är av samma typ.
RÅ 1998:36
Stipendium från ett privat bolag har inte ansetts kunna jämställas med ett sådant bidrag under utbildning som anges i 3 kap. 5 § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Den försäkrade har därför under utbildningsperioden inte fått behålla sin sjukpenninggrundande inkomst från tiden före utbildningen.
RÅ 1998:37
En förälder, för vilken anmälan gjorts hos försäkringskassan om tjänstledighet med ersättning i form av föräldrapenning, har samma dag som ledigheten enligt anmälan skulle börja begärt att i stället få uppbära tillfällig föräldrapenning. Begränsningsregeln i 4 kap. 10 § andra stycket andra meningen lagen (1962:381) om allmän försäkring har ansetts utgöra hinder mot sådant utbyte.
RÅ 1998:38
Arbetsgivarens rätt till ersättning för kostnad för sjuklön enligt 16 § lagen (1991:1047) om sjuklön har inte ansetts omfatta på sjukperioden belöpande semesterlön och avtalade avgifter för försäkringar m.m.
RÅ 1998:39
Skattskyldig som inte hade några kostnader för bostad på sin hemort har medgetts avdrag för ökade levnadskostnader i form av bostadskostnader vid tillfällig anställning på annan ort.
RÅ 1998:40
Fråga om undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) för omsättning av tjänster som utgör social omsorg är tillämpligt på ett aktiebolags omsättning av tjänster avseende tillfällig tillsyn av barn i barnets hem. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 1998:41
Fråga om disciplinpåföljd för legitimerad sjukgymnast (I) respektive återkallelse av legitimation för sjuksköterska (II) som har använt alternativmedicinska behandlingsmetoder.
RÅ 1998:42
Den s.k. scientologibibeln har inte ansetts omfattad av sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100)
RÅ 1998:43
Återbetalning av djurbidrag. Enligt förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag utgick s.k. djurbidrag på grundval av uppgifter om djurinnehav som jordbruksföretaget tidigare lämnat till Statistiska Centralbyråns lantbruksregister. Enligt Jordbruksverkets härtill utfärdade föreskrifter gällde som villkor för bidrag bl.a. att jordbruksföretaget på begäran skulle styrka uppgifterna. - Underlåtenhet att inkomma med begärda handlingar som styrkte djurinnehavet har inte ansetts visa att bidrag betalats ut felaktigt eller att bidragstagaren lämnat oriktig eller vilseledande uppgift. Tillräcklig grund att ålägga bidragstagaren återbetalningsskyldighet har därför inte ansetts föreligga.
RÅ 1998:44
Datalagrade förteckningar över in- och utgående meddelanden (e-post- logg) hos kommunala tjänstemän har ansetts som allmänna handlingar.
RÅ 1998:45
Fråga om gravanordning på en 1800-tals kyrkogård med avseende på utformning, storlek och material var förenlig med god gravkultur.
RÅ 1998:46
En skogsdunge i närheten av bebyggelse har inte ansetts som en lämplig plats för utströende av aska efter en avliden.
RÅ 1998:47
En förutsättning för serveringstillstånd enligt alkohollagen (1994:1738) är att serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning. Detta krav har inte ansetts uppfyllt i fall då serveringsställets kök inte fått användas för tillagning av stekta rätter (I) och i fall då serveringsstället haft ett eget kök med otillräcklig kapacitet för allsidig matlagning och tillgång till andra kökslokaler som var gemensamma för hyresgästerna i en saluhall (II).
RÅ 1998:48
Länsrätten har funnit att ett förbud i förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel inte är förenligt med Romfördraget och har på grund härav upphävt ett av Kemikalieinspektionen meddelat beslut om avslag på en ansökan om dispens från förbudet. Kammarrätten har därefter interimistiskt förordnat att länsrättens dom skall gälla omedelbart. Fråga om förutsättningar förelegat för sådant förordnande. EG-mål.
RÅ 1998:49
Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har ansetts medföra tillämpning av den s.k. koncernregeln på aktieöverlåtelser och avdragsrätt för koncernbidrag mellan två svenska aktiebolag som ägs av ett cypriotiskt offshorebolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1998:50
Ett investmentbolag har beslutat utdelning av aktier vilkas marknadsvärde angavs överstiga det bokförda värdet. Bolaget har ansetts ha rätt till avdrag med ett belopp motsvarande marknadsvärdet vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om utdelningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1998:51
Kravet i 3 § första stycket 2 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård har inte ansetts uppfyllt när fråga uppkommit om ytterligare förlängning av tvångsvården för en patient, som redan fått tvångsvården förlängd vid ett flertal prövningstillfällen under nästan tre års tid och under denna tid haft tillstånd att oavbrutet vistas utanför sjukvårdsinrättningens område.
RÅ 1998:52
Vid sammanträden i en kommunledningsgrupp, som var ett rådgivande organ till kommundirektören, fördes anteckningar som skrevs ut och distribuerades till gruppens medlemmar. Anteckningarna har bedömts vara allmänna handlingar i den mån de inte hänförde sig till ännu inte avgjorda ärenden.
RÅ 1998:53
Vid beräkning av förlust vid moderbolags försäljning av 49 % av aktierna i ett helägt dotterbolag har utdelning från dotterbolaget till moderbolaget, vilken understigit värdet av koncernbidrag som under motsvarande tid lämnats från moderbolaget till dotterbolaget, ej ansetts böra medföra reducering av förlusten. Förlusten har ansetts definitiv. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1998:54
Fråga om sekretess enligt 1 a § sekretessförordningen (1980:657) för uppgift om försäkringskassetjänstemans bostadsadress och personnummer.
RÅ 1998:55
Kravet på uppfinningshöjd ansågs uppfyllt i fråga om jordbruksvält (I) och anordning för separering av vitlut och mesa vid papperstillverkning (II). Praxis inom europeiska patentverket (EPO) beaktad.
RÅ 1998:56
Fråga - vid bedömningen av om fortsatt godkännande för vissa bekämpningsmedel skulle ha lämnats eller ej - om betydelsen av rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, särskilt under tiden innan bilaga 1 till direktivet hunnit upprättas. Rättsprövning.
RÅ 1998:57
Bygglov gavs för ett möbelvaruhus på ett område som enligt detaljplan avsetts för industriändamål, varefter en mindre del av byggnaden började användas för detaljhandel med skor. Denna del av byggnaden ansågs tagen i anspråk för väsentligen annat ändamål än det som den tidigare använts för. Åtgärden har därför krävt bygglov och föranlett byggnadsavgift och ingripande med vitesföreläggande.
RÅ 1998:58
Enligt åberopade avtal har inventarier förvärvats från och leasats till flygbolag (I), finansbolag (II) respektive utländska dotterbolag (III). Rätt till avdrag för värdeminskning på inventarierna har inte ansetts föreligga.
RÅ 1998 not 1
Extraordinära besvär, inkomsttaxering, inkomst från Norge (avslag)
RÅ 1998 not 2
Extraordinära besvär, inkomsttaxering, förlustavdrag (avslag)
RÅ 1998 not 3
Besvär i särskild ordning av Lars-Börje C. avseende inkomsttaxering 1990 och skattetillägg
RÅ 1998 not 4
Ansökan av Marlen S.-B. om resning i mål ang. handikappersättning
RÅ 1998 not 5
Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)
RÅ 1998 not 6
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering
RÅ 1998 not 7
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering, felaktig bedömning av deklaration (avslag)
RÅ 1998 not 8
Misstag beträffande överklagandetidens utgång (avslag)
RÅ 1998 not 9
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta under tid då den försäkrade uppbar sjukbidrag
RÅ 1998 not 10
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1998 not 11
Beslut att anta detaljplan, lämplig exploateringsgrad (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 12
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 13
Framställning av Dul H. om prövning av statsråds beslut om förvar
RÅ 1998 not 14
Ansökan av Reflex Prospekt AB om återställande av försutten tid, m.m
RÅ 1998 not 15
Vilseledande uppgifter om möjligheterna till omprövning (rättsprövning av regeringsbeslut (avslag)
RÅ 1998 not 16
Felaktig beräkning av livränteunderlag? (resningsärende, avslag)
RÅ 1998 not 17
Fråga om mindre avvikelse från detaljplan (resningsärende, avslag)
RÅ 1998 not 18
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 1998 not 19
Fråga om avgörande kan bli föremål för rättsprövning / Kammarrätts dom kan inte bli föremål för rättsprövning (avvisning
RÅ 1998 not 20
Statsråds beslut om förvar ersatt av beslut att utlänningen skulle ställas under uppsikt / Beslutet prövades inte då det ersatts av beslut att utlänningen skulle ställas under uppsikt
RÅ 1998 not 21
Framställning av Dul Hoa N. om prövning av statsråds beslut om förvar
RÅ 1998 not 22
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Sökanden inte saklegitimerad i mål om disciplinansvar (avvisning) / Ansökan om resning i mål om disciplinansvar som gjorts av annan än patienten avvisades
RÅ 1998 not 23
Ansökan av Jeanette H. om resning i mål om disciplinansvar. - Efter en anmälan från Socialstyrelsen tilldelade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd genom beslut den 10 maj 1994 Jeanette H. varning enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. för att hon i sitt arbete som distriktssköterska i nattpatrull hade innehaft otillåtna läkemedel i akutask. I beslutet avvisade nämnden Jeanette H:s yrkande om prövning av andra frågor än de som Socialstyrelsen tagit upp i sin anmälan. Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 12 januari 1995 Jeanette H:s överklagande av nämndens beslut. Sedan Jeanette H. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 6 december 1995 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1998 not 24
Regeringens avslag på begäran om utlämnande av allmän handling prövades inte
RÅ 1998 not 25
I mål om kompensation för allmän energiskatt m.m. (avslag)
RÅ 1998 not 26
Överklagande av Kjell-Åke B. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1987 samt ansökan om resning eller återställande av försutten tid
RÅ 1998 not 27
Patentmål avskrivet sedan det upplysts att årsavgift inte erlagts i tid
RÅ 1998 not 28
Invändning att Regeringsrättens avslag på ansökan om prövningstillstånd i patentmål inte hade motiverats (avslag)
RÅ 1998 not 29
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om inhibition av beslut om återkallelse av trafiktillstånd
RÅ 1998 not 30
Ansökan av Inger H. om rättsprövning av beslut i fråga om strandskyddsdispens
RÅ 1998 not 31
Regeringens beslut att avvisa överklaganden av länsstyrelsens beslut enligt 23 § anläggningslagen och 4 kap. 25 a § fastighetsbildningslagen (avslag) / Fastighetsägare ansågs inte kunna överklaga länsstyrelses beslut enligt 23 § anläggningslagen och 4 kap. 25 a § fastighetsbildningslagen (rättsprövning)
RÅ 1998 not 32
Regeringens avslag på begäran om utlämnande av allmän handling prövades inte
RÅ 1998 not 33
Ansökan av Britt-Inger L. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 1998 not 34
Ansökan av Herbert B. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 1998 not 35
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 36
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om
RÅ 1998 not 37
Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen
RÅ 1998 not 38
Uthyrt fritidshus ansågs inte utgöra näringsfastighet / Uthyrt fritidshus ansågs utgöra en privatbostadsfastighet i följd varav inkomsten utgjorde inkomst av kapital
RÅ 1998 not 39
Kammarrätts beslut att förelägga en klagande att inkomma med egenhändigt undertecknad besvärsskrift och att slutföra sin talan ansågs inte kunna överklagas särskilt
RÅ 1998 not 40
Beslut att anta detaljplan, enkelt planförfarande (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 41
Saklegitimation och andra frågor om partsbehörighet / Byggnadsnämnd ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrätts beslut i fråga om förhandsbeskeds giltighetstid
RÅ 1998 not 42
Skyldighet att återbetala utbildningsbidrag ansågs inte föreligga när relevant återbetalningsregel upphävts utan övergångsbestämmelse / Fråga om skyldighet att återbetala skattepliktigt utbildningsbidrag skulle omfatta bidragets bruttobelopp, dvs. bidraget före skatteavdrag
RÅ 1998 not 43
Ändrad praxis i mål enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inte skäl för resning (avslag)
RÅ 1998 not 44
Överenskommelse varigenom ett landsting till ett bolag överlät en tvätterirörelse med tillhörande fastighet, maskiner m.m. samt tvättavtal och garanterade att det skulle köpa tvättjänser av bolaget ansågs utgöra upphandling. Också fråga om tidsfristen för att begära överprövning försuttits
RÅ 1998 not 45
Förvärv av aktier i samband med likvidation av försäkringsbolag i vilket skattskyldig haft en sjuk- och olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst ansågs skola redovisas som intäkt av tjänst till ett värde motsvarande marknadsvärdet den dag aktierna är tillgängliga för lyftning (förhandsbesked)
RÅ 1998 not 46
Överklagande av Yvonne B. och Frank B. i mål ang. tillfälligt bygglov
RÅ 1998 not 47
Fråga om tillämplig lag vid påförande av tulltillägg
RÅ 1998 not 48
Ansökan av Bo I., Birgit I., Beatrice D. och Ulf Å. om rättsprövning av beslut ang. arbetsplan
RÅ 1998 not 49
Tillägg till arbetsplan för väg (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 50
Fråga om rätt redovisningsperiod för avdrag för ingående skatt som hänför sig till förskotts- eller a conto- likvid för byggnadsentreprenad
RÅ 1998 not 51
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 52
Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd (avslag) / Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd prövades inte
RÅ 1998 not 53
Överklagande av Integrert Data Consult AB i mål ang. registrering av firma. Bolaget anmälde ECsoft Aktiebolag som bolagets nya firma. Föremålet för bolagets verksamhet var att bedriva marknadsföring av dataprogram och konsultverksamhet inom dataområdet samt att idka därmed förenlig verksamhet
RÅ 1998 not 54
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Då kammarrätt i strid med 29 § förvaltningsprocesslagen bestämt eftertaxering och underlag för skattetillägg till högre belopp än som yrkats i målet sattes beloppen ned och ersättning beviljades
RÅ 1998 not 55
Beräkning av skattepliktig realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätt
RÅ 1998 not 56
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål efter ärende som avgjorts genom skattemyndighets beslut
RÅ 1998 not 57
Besvär i särskild ordning av Carl-Erik D. avseende dels eftertaxering för 1985-1987 för inkomst, dels inkomsttaxering 1989. - Genom domar den 13 december 1991 och 11 november 1992 eftertaxerade Länsrätten i Malmöhus län Carl-Erik D. för vissa belopp för 1985 respektive 1986 och 1987 samt påförde honom skattetillägg. Vidare höjde länsrätten genom dom den 26 oktober 1992 Carl-Erik D:s inkomsttaxering 1989. Carl-Erik D. överklagade till Kammarrätten i Göteborg som i domar den 28 juni 1996 undanröjde skattetilläggen men avslog överklagandena i övrigt
RÅ 1998 not 58
Yrkande om livränta avvisat eftersom det inte prövats i underinstanserna / Yrkande om arbetsskadelivränta avvisat eftersom det inte prövats av underinstanserna
RÅ 1998 not 59
Fråga om koncernbidragsspärren i 8 § lagen om avdrag för underskott i näringsverksamhet är tillämplig vid bildandet av ett dotterbolag (förhandsbesked)
RÅ 1998 not 60
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ägare till fastighet i nära grannskap med fastighet där brygganläggning utförts ansågs särskilt berörd av åtgärden och tillerkändes besvärsrätt
RÅ 1998 not 61
Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)
RÅ 1998 not 62
Felaktigt påförd förseningsavgift enligt taxeringslagen undanröjdes
RÅ 1998 not 63
Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt / Kammarrätt borde ha meddelat ändringsdispens i mål om arbetsskadeförsäkring då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt
RÅ 1998 not 64
Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett försutten tid för att överklaga beslut av Invandrarverket
RÅ 1998 not 65
Landstings beslut att till en läkare med specialistkompetens inom två områden betala s.k. normalarvode endast för hans arbete inom en av specialiteterna ansågs olagligt
RÅ 1998 not 66
Tillstånd att använda övervakningskameror som placerats ut i butikslokal
RÅ 1998 not 67
Fråga om en person som flyttat till Finland skulle, vid tillämpning av reglerna om skattskyldighet i kommunalskattelagen, anses fortfarande bosatt i Sverige på grund av väsentlig anknytning (förhandsbesked, inkomstskatt)
RÅ 1998 not 68
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering
RÅ 1998 not 69
(Referatrubrik saknas)
RÅ 1998 not 70
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt, när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte pröva inkomsttaxering i sak
RÅ 1998 not 71
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt, när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1998 not 72
Fråga om den försäkrade på grund av delägarskap och medverkan i ett av sambo bedrivet företag skulle anses som företagare
RÅ 1998 not 73
Tillstånd till ändring av verksamheten och till flygning med helikopter vid flygplats (avslag) / Tillstånd till ändring av verksamheten och till flygning med helikopter vid flygplats (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 74
Beslut att upphäva länsrätts dom ang. utdömande av vite på den grunden att ändamålet med vitet förlorat sin betydelse ansågs inte ha gått klaganden emot
RÅ 1998 not 75
Företagsledare i fåmansföretag ansågs skola beskattas enligt punkt 14 första stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen när företaget genom fusion med helägt dotterföretag förvärvar egendom som avses i lagrummet
RÅ 1998 not 76
Tid för att ansökan om försäljning av mjölkkvot inte återställbar
RÅ 1998 not 77
Framställning av Dul H. N. om prövning av statsråds beslut om förvar
RÅ 1998 not 78
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Fastighetsägares rätt att överklaga beslut om bygglov / Ägare till närbelägen fastighet ansågs inte ha talerätt ang. bygglov för veranda och takkupa / Laga grund förelåg inte för att tillerkänna part i mål om bygglov ersättning för rättegångskostnader
RÅ 1998 not 79
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Fastighetsägares rätt att överklaga beslut om bygglov / Ägare till närbelägen fastighet ansågs inte ha talerätt ang. bygglov för garage / Laga grund förelåg inte för att tillerkänna part i mål om bygglov ersättning för rättegångskostnader
RÅ 1998 not 80
Beslut att inte tillåta utställningar av politisk eller kommersiell karaktär i kommunens lokaler (stadshusets foajé) ansågs inte innefatta någon otillåten inskränkning av yttrandefriheten
RÅ 1998 not 81
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Dödsbos överklagande avvisat i mål om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen / Fråga om rätt till bistånd förfallen, eftersom sökanden avlidit efter kammarrättens avgörande
RÅ 1998 not 82
Ansökningen avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett försutten tid för att överklaga
RÅ 1998 not 83
Inkommet svaromål i ärende ang. varumärke ej uppmärksammat (bifall)
RÅ 1998 not 84
Ersättning enligt tandvårdstaxan, amalgamsanering (avslag)
RÅ 1998 not 85
Yrkande om inhibition med avseende på restförd skatt behandlades som en begäran om anstånd med inbetalning av skatt och avvisades
RÅ 1998 not 86
Yrkande om inhibition avseende restförd skatt behandlades som en begäran om anstånd med inbetalning av skatt och avvisades
RÅ 1998 not 87
I mål om utdömande av vite enligt läkemedelslagen (avslag)
RÅ 1998 not 88
Förenklad delgivning (överklagandet kom in för sent, avvisning)
RÅ 1998 not 89
Förenklad delgivning ansågs olämplig (överklagande av beslut om avvisning bifölls)
RÅ 1998 not 90
Fråga om tillämpning av de s.k. vinstbolagsbestämmelserna / Tillämpning av de s.k. vinstbolagsbestämmelserna (överlåtelse av större delen av tillgångarna genom två transaktioner
RÅ 1998 not 91
Ägaren av samtliga aktier i ett bolag avsåg att överlåta aktier till person som var anställd i bolaget / Med hänsyn till relationen mellan överlåtaren och mottagaren ansågs överlåtelsen ha benefik karaktär och inte föranleda någon beskattning i inkomstslaget tjänst (förhandsbesked)
RÅ 1998 not 92
Bygglov (bygglov för tillfällig åtgärd ansågs inte kunna meddelas för inbyggnad av uteservering på gatumark)
RÅ 1998 not 93
Regeringens beslut om upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 inhiberades (rättsprövning)
RÅ 1998 not 94
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Yrkande om ersättning som framställts efter det att Regeringsrätten avgjort målet avvisades
RÅ 1998 not 95
Ansökan av Annika E. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Regeringen (Inrikesdepartementet) beslutade den 5 december 1996 att fastställa detaljplan för Slottsbrinken 1:12 och 1:51 m.fl. i Mariefred, Strängnäs kommun
RÅ 1998 not 96
Sjukpenninggrundande inkomst (resningsärende, avslag) / Oriktig rättstillämpling i mål om arbetsskadeförsäkring och sjukpenninggrundande inkomst (avslag)
RÅ 1998 not 97
Begränsning av koldioxidutsläpp ansågs kunna ske genom koldioxidgödsling med förbränningsgaser från en naturgaspanna i ett växthus
RÅ 1998 not 98
Betalningssäkring ansågs kunna ske för alkoholskatt, skattetillägg och förseningsavgift enligt fastställd fordran uppgående till betydande belopp
RÅ 1998 not 99
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen
RÅ 1998 not 100
Kammarrätts beslut att inte pröva inkomsttaxering i sak / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom
RÅ 1998 not 101
Beslut att anta detaljplan för område inom nationalstadspark (bifall) / Beslut att anta detaljplan för område inom nationalstadspark (rättsprövning, bifall)
RÅ 1998 not 102
Beslut att anta detaljplan för område som i huvudsak var beläget inom nationalstadspark (avslag) / Beslut att anta detaljplan för område som i huvudsak var beläget inom nationalstadspark (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 103
Fråga om tomter skulle anses som avstyckningsbara (klass 2 eller klass 3)
RÅ 1998 not 104
Fråga om tomter skall anses som avstyckningsbara (klass 2 eller klass 3)
RÅ 1998 not 105
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Föreskrifter i regeringsförordning om nedsättning av socialavgifter ansågs ha uppenbart gått utöver vad som inrymdes i lag (lagprövning)
RÅ 1998 not 106
Fråga om rätt beskattningsår för avdrag för reklamavgifter / Fråga om ett omprövningsbeslut utgjort ett omprövningsbeslut om eftertaxering
RÅ 1998 not 107
Beslut att anta detaljplan för järnvägsombyggnad (avslag) / Länsstyrelses beslut som överklagats till regeringen prövades inte / Beslut att anta detaljplan för järnvägsombyggnad (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 108
Fördelning av inkomster mellan byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning / Kammarrättsdom i inkomstskattemål ansågs ha gått utöver den skattskyldiges yrkande
RÅ 1998 not 109
Besvär i särskild ordning av Sture L. ang. inkomsttaxering 1988, m.m. -Länsrätten i Stockholms län (1992-06-04, ordf. Sjöström) taxerade Sture L. till vissa belopp
RÅ 1998 not 110
Återbetalning av aktieägartillskott från helägt holländskt dotterbolag ansågs utgöra skattepliktig utdelning (förhandsbesked)
RÅ 1998 not 111
Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster) / Undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster (förhandsbesked)
RÅ 1998 not 112
Anordnande av avloppsanläggning med upplyft infiltration ansågs innebära risk för sanitär olägenhet
RÅ 1998 not 113
Koncerninterna aktieöverlåtelser, tillämpning av den s.k. koncernregeln (förhandsbesked)
RÅ 1998 not 114
Rätt till avdrag ansågs föreligga vid avstående från rätt enligt optionssparplan / Rätt till avdrag i inkomstslaget tjänst ansågs föreligga vid avstående från rätt enligt optionssparplan
RÅ 1998 not 115
Ansökan av Owe M. om resning i mål om körkort
RÅ 1998 not 116
Behov av offentligt biträde ansågs inte föreligga i mål om resning i mål om vård enligt LVU
RÅ 1998 not 117
Rätt till livränta ansågs föreligga då skada inträffat före avslutad gymnasieutbildning / Rätt till arbetsskadelivränta ansågs föreligga då skada inträffat före avslutad gymnasieutbildning
RÅ 1998 not 118
Promemoria från Utrikesdepartementet, avseende utrikespolitiska konsekvenser vid ett utlämnande av den s.k. Scientologibibeln, ansågs delvis omfattad av sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen
RÅ 1998 not 119
Patentmål avskrevs sedan det upplysts att årsavgift inte erlagts i tid
RÅ 1998 not 120
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1998 not 121
Överklagande av Bianca C. i mål om vård enligt LVU samt begäran om byte av offentligt biträde
RÅ 1998 not 122
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 123
Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa hade inte rätt att föra det allmännas talan i Regeringsrätten
RÅ 1998 not 124
Sekretess ansågs gälla för ett kommunalt bostadsföretags budget
RÅ 1998 not 125
Sekretess ansågs gälla för uppgifter om ersättning m.m. i avtal om inkassoverksamhet mellan kommun och ett av kommunen ägt aktiebolag
RÅ 1998 not 126
Beslut om upphävande av förhandsbesked (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 127
Besvärsrätt i fråga om beslut att anta detaljplan (avslag) / I fråga om beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag) / Besvärsrätt i fråga om beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 128
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag) / Regeringen och länsstyrelsen omfattas inte av bestämmelserna om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen
RÅ 1998 not 129
Bygglov för fritidshus inom område med byggnadsförbud och strandskydd ansågs inte kunna medges (avslag) / Bygglov för fritidshus inom område med byggnadsförbud och strandskydd ansågs inte kunna medges (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 130
Skattebefrielse vid ombordanställning som varat 2,5 månader på svenskägt men utlandsflaggat fartyg
RÅ 1998 not 131
Ansökan av Ingemar R. om resning i mål om eftertaxering för inkomst
RÅ 1998 not 132
Länsstyrelses beslut om återförvisning i fråga om rivningsföreläggande bort utfärdas ansågs överklagbart / Länsstyrelses återförvisningsbeslut ansågs innefatta ställningstagande i fråga om rivningsföreläggande enligt plan- och bygglagen och därför vara överklagbart
RÅ 1998 not 133
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål angående barnomsorgstaxas förenlighet med lag / Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enlig kommunallagen (barnomsorgstaxas förenlighet med lag)
RÅ 1998 not 134
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering
RÅ 1998 not 135
Påstående om grovt rättegångsfel (domvilla) prövat som en ansökan om resning (avslag)
RÅ 1998 not 136
Konsekvensändring i form av värdeminskningsavdrag sedan direktavdrag vägrats för närmast föregående beskattningsår (bifall)
RÅ 1998 not 137
Ersättning beviljad i taxeringsmål som återförvisats / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Återtagande av begränsning av talan i taxeringsmål innan målet avgjorts
RÅ 1998 not 138
För sent anförda besvär i särskild ordning avseende 1990 års taxering avvisades av Regeringsrätten
RÅ 1998 not 139
Ansökan av Gun C. om resning i mål ang. eftertaxering för år 1988
RÅ 1998 not 140
Ansökan av Kim S. om återställande av försutten tid. - Polismyndigheten i dåvarande Malmöhus län avslog den 21 oktober 1996 en ansökan av Kim S. om tillstånd till innehav av ett visst slag av skjutvapen. Länsrätten i Skåne län biföll i dom den 27 mars 1997 Kim S:s överklagande av polismyndighetens beslut. Sedan polismyndigheten i sin tur överklagat länsrättens dom beslöt Kammarrätten i Göteborg i dom den 26 november 1997 att upphäva länsrättens dom och fastställa polismyndighetens avslagsbeslut. Kim S:s ombud delgavs kammarrättens dom den 2 december 1997. Tiden för överklagande gick följaktligen ut den 23 december 1997
RÅ 1998 not 141
Överklagande av Sabaheta A. ang. byte av offentligt biträde. - I mål om vård av Sabaheta A:s dotter Sanela A. enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga förordnades advokaten Leif Gustafsson den 29 december 1997 som offentligt biträde åt Sabaheta A. Genom dom den 12 februari 1998 biföll Länsrätten i Vänersborg ansökningen om vård. Sedan Sabaheta A. överklagat domen avslog Kammarrätten i Göteborg överklagandet enligt dom den 13 maj 1998. -Sabaheta A. överklagade kammarrättens dom och yrkade därvid bl.a. att Leif Gustafsson skulle entledigas från sitt uppdrag som offentligt biträde eftersom hon inte var nöjd med honom. Hon anförde att Leif Gustafsson inte hade hjälpt henne som hon hade velat. Hon ville ha en kvinnlig advokat i stället. -Regeringsrätten (1998-07-06, Werner, Holstad, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde skall bestämmelserna i 26 § rättshjälpslagen (1996:1619) om byte av rättegångsbiträde...
RÅ 1998 not 142
Vilseledande uppgifter om tid för överklagande (avslag)
RÅ 1998 not 143
Anstånd med betalning gavs i mål om anstånd med betalning av tillkommande skatt / Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om anstånd med betalning av tillkommande skatt
RÅ 1998 not 144
Sjuksköterska ansågs inte ha rätt till avdrag för kostnader för prenumeration på Dagens Medicin
RÅ 1998 not 145
Tillstånd för polismyndigheten att använda övervakningskameror på en allmän plats inhiberades inte / Tillstånd för polismyndigheten att använda övervakningskameror på en allmän plats (tillståndsbeslut inhiberades inte)
RÅ 1998 not 146
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / De nya regler som trädde i kraft den 1 juli 1994 ansågs tillämpliga på kostnader i kammarrätten när målet anhängiggjorts där efter ikraftträdandet
RÅ 1998 not 147
Beslut att undanröja åsatt fastighetstaxering ansågs inte ha gått klaganden emot
RÅ 1998 not 148
Avvisande av talan (kammarrättens dom hade delgetts klagandens ombud som inte låtit klaganden ta del av domen) / Kammarrättens dom hade delgetts klagandens ombud som inte låtit klaganden ta del av domen (överklagandet kom in för sent, avvisning)
RÅ 1998 not 149
Bristande kommunicering i mål om uppehållstillstånd (avslag)
RÅ 1998 not 150
Ombud hade inte fått underrättelse enligt 11 § första stycket delgivningslagen om att kammarrättens dom delgetts huvudmannen (bifall) / Ombud hade inte fått underrättelse enligt 11 § första stycket delgivningslagen om att kammarrättens dom delgetts huvudmannen (återställande av försutten tid, bifall)
RÅ 1998 not 151
Överklagande av Stig E. ang. återkallelse av körkort. -Länsstyrelsen i Stockholms län (1996-11-11) återkallade med hänvisning till 16 § 7 körkortslagen (1977:477) Stig E:s körkort. I beslutet lämnades följande redogörelse för ärendet och motivering: Den 31 maj 1996 inkom till länsstyrelsen en anmälan enligt 17 a § körkortslagen från cheföverläkare Kerstin Hulter Åsberg vid lasarettet i Enköping. Av anmälan framgår att Ni drabbats av flera stroke och inte kan anses som en säker bilförare. Länsstyrelsens konsultläkare har granskat ärendet och föreslagit att körkortet återkallas på grund av sjukdom
RÅ 1998 not 152
Ansökan av Mirhaj P. ang. förvar enligt utlänningslagen
RÅ 1998 not 153
Ny utredning i ärende ang. arbetsplan för väg (avslag) / Ny utredning i ärende ang. arbetsplan för väg (resning, avslag)
RÅ 1998 not 154
Invändning att Regeringsrättens avslag på ansökan om prövningstillstånd inte hade motiverats (avslag)
RÅ 1998 not 155
Upphävande av beslut att upphäva fastighetsplan (avslag) / Upphävande av beslut att upphäva fastighetsplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 156
Uppförande av vindkraftverk i närheten av anläggning för totalförsvaret (avslag) / Fråga om Försvarsmaktens överklagande i byggnadsmål kommit in för sent (rättsprövning, avslag) / Uppförande av vindkraftverk i närheten av anläggning för totalförsvaret (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 157
Detaljplan enbart för att anlägga en gång- och cykelväg (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 158
Fråga om interimistiskt förordnande i mål där länsrätt upphävt ett av Kemikalieinspektionen meddelat beslut om avslag på en ansökan om dispens från förbud att använda klorerade lösningsmedel
RÅ 1998 not 159
Beslut att anta detaljplan för att ge möjlighet att uppföra bostäder för äldreboende (avslag) / Beslut att anta detaljplan för att ge möjlighet att uppföra bostäder för äldreboende (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 160
Beslut att anta detaljplan för fritidsbebyggelse (avslag) / Beslut att anta detaljplan för fritidsbebyggelse (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 161
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av fastighetstaxeringsnämnd
RÅ 1998 not 162
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom beslut av förvaltningsmyndighet
RÅ 1998 not 163
Tillstånd till fortsatt grustäktsverksamhet på område avsett för Arlanda flygplats (avslag) / Tillstånd till fortsatt grustäktsverksamhet på område avsett för Arlanda flygplats (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 164
Beslut att anta detaljplan för fritidsbebyggelse (avslag) / Beslut att anta detaljplan för fritidsbebyggelse (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 165
I mål om tillstånd att hålla orm i bostadslägenhet / Onyttiga besvär i mål om tillstånd att hålla orm i bostadslägenhet
RÅ 1998 not 166
Lagen mot skatteflykt ansågs inte tillämplig vid försäljning av fastighet till närstående / Fråga om rätt till avdrag för realisationsvinst vid överlåtelse av fastighet till närstående / Giltiga fastighetsförsäljningar ansågs föreligga trots att köpekontrakten inte innehöll uttrycklig överlåtelseförklaring
RÅ 1998 not 167
Handling som kommit in till och expedierats från kommunalt aktiebolag / Kommunal aktiebolags korrespondens med skattemyndighet under pågående skatterevision ansågs inte omfattad av sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen
RÅ 1998 not 168
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning ej beviljad i mål där prövningstillstånd vägrades / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär (avvisning)
RÅ 1998 not 169
Inkomsttaxering (realisationsvinstberäkning, nedsättning av köpeskilling för fastighet, bifall)
RÅ 1998 not 170
Beslut att anta detaljplan för utbyggnad av idrottsanläggning (avslag) / Beslut att anta detaljplan för utbyggnad av idrottsanläggning (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 171
Beslut om avslag på begäran om rehabiliteringsåtgärd ansågs utgöra ett beslut i ärende enligt lagen om allmän försäkring och därmed omprövningsbart
RÅ 1998 not 172
Avdrag medgavs för ingående skatt avseende den del av parkeringsverksamhet som hänförde sig till hantering av kontrollavgifter
RÅ 1998 not 173
Överklagande av Mohamed S. ang. avvisande av talan samt ansökan om återställande av försutten tid. -Kammarrätten i Stockholm (1997-01-16, Rydholm, Sjöberg, Askersjö) avvisade ett överklagande av Mohamed S. av en av kammarrätten den 18 oktober 1996 meddelad dom
RÅ 1998 not 174
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1998 not 175
Ansökan av Göran H., Trafikgruppen i Naturskyddsföreningen i Bohuslän m.fl. om rättsprövning. -Vägverket (1996-12-02) fastställde en arbetsplan för omläggning av väg E6 Uddevalla- Svinesund, delen Gläborg-Rabbalshede, samt beslutade samtidigt om indragning från allmänt underhåll av vissa angivna vägar
RÅ 1998 not 176
Sjuksköterska som på grund av missuppfattning av läkarordination felbehandlat en patient tilldelades erinran
RÅ 1998 not 177
Beslut att inte pröva ett överklagande och att lämna en framställning utan åtgärd utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)
RÅ 1998 not 178
Kammarrätts beslut att körkort skulle återställas sedan spärrtid löpt ut ansågs inte författningsenligt
RÅ 1998 not 179
Ansökan av Eivor G. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 11 april 1996 dom i mål om bildande av Vendels fiskevårdsområde. Eivor G. överklagade domen. Kammarrätten avvisade genom beslut den 24 juni 1996 hennes överklagande såsom för sent inkommet
RÅ 1998 not 180
Rätt till personlig assistans (resningsärende, avslag) / I mål om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (avslag)
RÅ 1998 not 181
Rätt till logopedbehandling (resningsärende, avslag) / I mål om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (avslag)
RÅ 1998 not 182
Ansökan av Socialnämnden i Hallsbergs kommun om resning. - Socialnämnden avslog enligt beslut den 9 oktober 1996 en ansökan från Svante K. om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt dom den 24 april 1997 biföll Länsrätten i Örebro län Svante K:s överklagande av beslutet. Socialnämnden överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Jönköping, som enligt dom den 11 juni 1997 fastställde länsrättens dom. Sedan socialnämnden fullföljt sin talan beslöt Regeringsrätten den 8 juli 1997 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1998 not 183
Tidigare avslag på en ansökan om återställande av försutten tid ansågs inte utgöra hinder mot en ny prövning av samma sak
RÅ 1998 not 184
Fråga om tillstånd till bergtäkt stred mot EG- direktiv (rättsprövning, avslag) / Tillstånd till bergtäkt trots påstående om bristfällig miljökonsekvensbeskrivning, m.m. (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 185
Beslut att anta detaljplan (resningsärende, avslag)
RÅ 1998 not 186
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts och Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1998 not 187
Sekretess ansågs inte gälla för bilaga som skattskyldig fogat till egen självdeklaration
RÅ 1998 not 188
Ett av tyskt företag etablerat kontor i Sverige ansågs utgöra fast driftställe här (förhandsbesked) / Avtalet med Tyskland (ett av tyskt företag etablerat kontor i Sverige ansågs utgöra fast driftställe här vid tillämpning av avtalet, förhandsbesked)
RÅ 1998 not 189
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Felaktig rättelse enligt 72 a § taxeringslagen (1956:623) (bifall) / Felaktig rättelse enligt 72 a § taxeringslagen (1956:623) (resningsärende, bifall)
RÅ 1998 not 190
Oriktig rättstillämpning och rättegångsfel (avslag)
RÅ 1998 not 191
Kursvinst avseende utländsk valuta ansågs skattepliktig / Fråga om förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning utgjort hinder mot att beskatta kursvinst avseende utländsk valuta
RÅ 1998 not 192
Domare i kammarrätt som tidigare fattat beslut i saken i försäkringsrätt ansågs inte jävig
RÅ 1998 not 193
Utökning av vägförenings område, äldre lagstiftning (rättsprövning, bifall)
RÅ 1998 not 194
Indragning från allmänt underhåll av väg (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 195
Avdrag för ränta på vinstandelslån (förhandsbesked) / Lagen mot skatteflykt ansågs tillämplig på ränta på vinstandelslån (förhandsbesked)
RÅ 1998 not 196
Överklagande av Byggnadsnämnden i Västerås kommun ang. bygglov. -Byggnadsnämnden i Västerås kommun (1995-04-18) avslog en ansökan av Rolf B. om förhandsbesked för husbåt eller husbåtar vid Tegeluddens marina i Västerås kommun
RÅ 1998 not 197
Byte av offentligt biträde i mål om rättspsykiatrisk vård efter det att kammarrätten avskrivit målet
RÅ 1998 not 198
Överklagande av Henny J:s dödsbo ang. utfärdande av skattebrev på fastighet. -Länsstyrelsen i Västerbottens län (1993-06-04) avslog dödsboets begäran att skattebrev skulle utfärdas på fastigheten Abborberg 1:7 i Stensele socken
RÅ 1998 not 199
Fråga om inrymning i åborätt och utfärdande av skattebrev på viss fastighet
RÅ 1998 not 200
Fråga om värderingen av en av arbetsgivaren tillhandahållen av ett privat företag inköpt förmån av barnpassning samt om undantagsregeln i 32 § 3 c mom. KL var tillämplig / Undantagsregeln i 32 § 3 c mom. KL ansågs inte tillämplig när arbetsgivare vid beordrad övertid och då offentlig barnomsorg inte fanns tillgänglig tillhandahöll barnomsorg inom ett privat företag ?
RÅ 1998 not 201
Regeringens beslut i fråga om inhibition av överklagat beslut av länsstyrelsen prövades inte / Regeringsbeslut i fråga om inhibition av överklagat beslut av länsstyrelsen ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning
RÅ 1998 not 202
Kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling fick inte överklagas särskilt (avvisning)
RÅ 1998 not 203
Ansökan om Birgit S. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Kopparbergs läns allmänna försäkringskassa beslutade den 6 maj 1994 att inte tillerkänna Birgit S. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring med anledning av anmälda höftbesvär. Kassan motiverade beslutet med att grundorsaken till de anmälda besvären var en höftledsåkomma, s.k. coxa valga. Det akuta smärttillståndet med början den 3 juni 1979 kunde enligt kassan ha förorsakats av ökad belastning men tillståndet bedömdes ha upphört inom den s.k. samordningstiden. Birgit S. överklagade beslutet till Länsrätten i Kopparbergs län som genom dom den 26 januari 1995 avslog överklagandet. Birgit S. överklagade domen till Kammarrätten i Sundsvall som enligt dom den 20 december 1995 avslog detta överklagande. Regeringsrätten beslutade den 12 november 1996 att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1998 not 204
Ingripande enligt 10 kap. PBL ansågs inte kunna ske i fråga om brygga
RÅ 1998 not 205
Beslut om föreskrifter om fiske efter lax i Östersjön m.fl. vatten hade karaktär av normbeslut och prövades inte
RÅ 1998 not 206
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om anstånd med betalning av tillkommande skatt
RÅ 1998 not 207
Beslut att anta detaljplan som innehöll förbud mot handel med livsmedel (bifall) / Beslut att anta detaljplan som innehöll förbud mot handel med livsmedel (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 208
Bygglov för tillbyggnad av carport vid av garage sammanbundna kedjehus
RÅ 1998 not 209
Besvär i särskild ordning av Lennart E. ang. inkomsttaxering 1990
RÅ 1998 not 210
Beslut att anta detaljplan för kvarter med skola för att tillgodose behov av bostäder (avslag) / Beslut att anta detaljplan för kvarter med skola för att tillgodose behov av bostäder (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 211
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om sjukpenning
RÅ 1998 not 212
Ansökan av Per-Olof G. om resning i mål om inkomsttaxering. - Per-Olof G. köpte den 3 december 1987 3 970 andelar i Östgöta Enskilda Utdelningsfond för sammanlagt 3 090 292 kr. Den 8 december 1987 erhöll han utdelning med 306 881 kr. Den 10 december 1987 sålde han andelarna för 2 760 407 kr. I sin självdeklaration till ledning för 1988 års taxering tog Per-Olof G. upp inkomst av tjänst med 554 547 kr, inkomst av kapital med 84 761 kr och inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet med 4 400 kr samt gjorde avdrag med 280 kr för underskott av annan fastighet än jordbruksfastighet och med 22 894 kr för premier för pensionsförsäkringar. Den taxerade inkomsten uppgick då till 620 534 kr. I inkomsten av kapital ingick bland intäkterna utdelningen från Östgöta Enskilda Utdelningsfond. Vidare redovisade Per- Olof G. i deklarationen realisationsförluster, bl.a. förlusten vid försäljningen av andelarna i utdelningsfonden om 329 885 kr (3 090 292 kr - 2 760 407 kr). Förlusterna kunde till vi...
RÅ 1998 not 213
Fråga om uttagsbeskattning vid utflyttning till annat land av vissa delar av koncerns ledningsfunktioner
RÅ 1998 not 214
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 215
Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms län ang. körkort. - Länsstyrelsen återkallade genom beslut den 1 november 1996 Mikael O:s körkort enligt 16 § 7 körkortslagen. Som skäl för beslutet anförde länsstyrelsen att Mikael O. haft två positiva cannabisprover under maj 1996, trots pågående medicinsk behandling. Med hänsyn till de medicinska krav som gäller för innehav av körkort enligt 7 § körkortslagen och 12 kap. 3 § Vägverkets föreskrifter (1996:200) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (VVFS 1996:200) skulle Mikael O:s körkort återkallas
RÅ 1998 not 216
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om anstånd med betalning av tillkommande skatt / Skattskyldig som fick bifall till överklagande av kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd ansågs berättigad till ersättning för kostnader i Regeringsrätten
RÅ 1998 not 217
Kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling fick inte överklagas särskilt
RÅ 1998 not 218
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1998 not 219
Ansökan av Istorps Kulla AB om resning
RÅ 1998 not 220
Beslut att avvisa en varumärkesansökan på den grunden att ett föreläggande om komplettering inte följts avvisades eftersom föreläggandet inte varit förenat med påföljd i form av avvisning
RÅ 1998 not 221
Socialnämnds beslut att avslå en begäran om förnyad utbetalning av ett tidigare beviljat och utskickat men inte i tid avhämtat socialbidrag ansågs inte kunna överklagas genom förvaltningsbesvär
RÅ 1998 not 222
Fråga om reglerna av områdesbestämmelser är förenliga med regeringsformen och Europakonventionen (rättsprövning, avslag) / Begreppet fritidshus och fråga om reglerna om områdesbestämmelser är förenliga med regeringsformen och Europakonventionen (avslag) / Begreppet fritidshus och fråga om reglerna om områdesbestämmelser är förenliga med regeringsformen och Europakonventionen (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 223
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 224
Föreläggande att forsla bort en motorpråm (resningsärende, avslag) / Föreläggande enligt 10 kap. 14 och 18 §§ plan- och bygglagen (avslag)
RÅ 1998 not 225
Preskription av anspråk på livränta enligt militärersättningsförordningen (avslag)
RÅ 1998 not 226
Ansökan av Birgit H. om resning
RÅ 1998 not 227
Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 228
Bygglov beviljat inom område som inte omfattades av detaljplan (avslag) / Bygglov beviljat inom område som inte omfattades av detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 229
Utländskt företags innehav av aktier i dotterbolag ansågs inte betingat av verksamhet bedriven vid företagets fasta driftställe i Sverige
RÅ 1998 not 230
Anskaffningsvärde för inventarier (elnät) som förvärvats från kommun för en krona
RÅ 1998 not 231
Bestämmande av avskrivningsunderlag när kommunalt bolag förvärvärvar egendom (VA- anläggningar) från kommunen
RÅ 1998 not 232
Förbud att utan tillstånd utföra vattenföretag (avslag) / Tidsbegränsat förbud hade upphört att gälla (avskrivning) / Förbud att utan tillstånd utföra vattenföretag (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 233
Anskaffningsvärde för fastighet som tillförts genom apportemission
RÅ 1998 not 234
Anskaffningsvärde för inventarier som ett kommunalägt aktiebolag förvärvat från kommunen
RÅ 1998 not 235
Socialnämnds yrkande om inhibition i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade avslogs
RÅ 1998 not 236
Ansökan av Gunvor S. och Bo S. om återställande av försutten tid
RÅ 1998 not 237
Ansökan av Maj-Britt N. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring
RÅ 1998 not 238
Tid för att anmäla arbetsskada inte återställbar (ärende ang. återställande av försutten tid)
RÅ 1998 not 239
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom beslut av taxeringsnämnd (kammarrätten avslog överklagande avseende rätt till besvär i särskild ordning)
RÅ 1998 not 240
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom beslut av taxeringsnämnd
RÅ 1998 not 241
Beslut att anta detaljplan för att ge möjlighet att uppföra ridhus (avslag) / Beslut att anta detaljplan för att ge möjlighet att uppföra ridhus (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 242
Ombud ej behörigt att företräda sökanden (avvisning)
RÅ 1998 not 243
Oklara uppgifter från domstol ang. tid för meddelande av dom (avslag)
RÅ 1998 not 244
Ansökan av Anna-Lisa E. om resning i mål om inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden taxerade Anna-Lisa E. år 1987 i Falkenbergs kommun till statlig inkomstskatt för 1 022 400 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst, och till kommunal inkomstskatt för 1 039 300 kr, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av 1 031 800 kr. Därigenom avvek taxeringsnämnden från Anna-Lisa E:s deklaration genom att som inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet uppta ett inte deklarerat belopp om 951 672 kr. Taxeringsnämnden ansåg att det var fråga om ett s.k. förbjudet lån från AB Fredrik Nordin, i vilket hon var delägare
RÅ 1998 not 245
Uttagsbeskattning av delägarna i två handelsbolag vid överföring av handelsbolagens C-aktier i en företagsgrupp till två nybildade aktiebolag (förhandsbesked)
RÅ 1998 not 246
Bristfällig utredning i mål om handikappersättning (avslag)
RÅ 1998 not 247
Regeringens beslut att avvisa överklagande av länsstyrelsens beslut att fastställa kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan (avslag) / Regeringens beslut att avvisa överklagande av länsstyrelsens beslut att fastställa kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 248
I mål om förhandsbesked i fråga om bygglov (avslag) / Nya omständigheter i mål om förhandsbesked i fråga om bygglov (resningsärende, avslag) / Vilseledande uppgift från departement om tiden för att ansöka om rättsprövning (avslag)
RÅ 1998 not 249
Undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel (förhandsbesked)
RÅ 1998 not 250
För realisationsvinst vid avyttring av mark som ingått i en föreningsförvaltad samfällighet (förhandsbesked) / Avdrag för anskaffningskostnad för avyttrad mark som ingått i en föreningsförvaltad samfällighet (förhandsbesked) / Skattskyldighet för realisationsvinst vid avyttring av mark som ingått i en föreningsförvaltad samfällighet och om avdrag för anskaffningskostnad för marken
RÅ 1998 not 251
Bygglov för uppförande av tre parhus med carport inom område som inte omfattades av detaljplan (avslag) / Bygglov för uppförande av tre parhus med carport inom område som inte omfattades av detaljplan (rättsprövning, avslag)
RÅ 1998 not 252
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bidragsförskott
RÅ 1998 not 253
Ansökan av Jane S. om resning i mål ang. disciplinpåföljd. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd avvisade genom beslut den 22 september 1993 ett yrkande av Jane S. om ändring i en patientjournal. I samma beslut lämnade ansvarsnämnden en anmälan från henne avseende en legitimerad läkare utan åtgärd. Jane S. överklagade beslutet men enligt dom den 14 juni 1994 ändrade Kammarrätten i Stockholm inte det överklagade beslutet. Regeringsrätten beslöt den 2 april 1996 att inte meddela Jane S. prövningstillstånd
RÅ 1998 not 254
Person som deltagit i ALU-verksamhet för att förbereda start av eget företag ansågs ha stått till arbetsmarknadens förfogande enligt socialtjänstlagen
RÅ 1998 not 255
Förutsättningar för interimistiskt förordnande då länsrätt funnit att ett förbud i en förordning inte var förenligt med Romfördraget
RÅ 1998 not 256
Sökandena ansågs inte ha varit parter hos regeringen (ärende ang. nätkoncession, avvisning) / Sökande i rättsprövningsmål ansågs inte ha varit parter i regeringsärende ang. ändring av nätkoncession (rättsprövning, avvisning)
RÅ 1998 not 257
Ansökan av Erna E. om rättsprövning av beslut ang. dispens från strandskydd
RÅ 1998 not 258
Ansökan av Erna E. om rättsprövning av beslut ang. dispens från strandskydd
RÅ 1998 not 259
Ansökan av Hans J. om rättsprövning av beslut ang. dispens från strandskydd
RÅ 1998 not 260
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om fördelning av partistöd / Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (fördelning av partistöd) / Överklagande i Regeringsrätten ansågs inte ha förfallit på grund av att klaganden avlidit innan målet avgjorts (laglighetsprövning enligt kommunallagen)
RÅ 1998 not 261
Ersättning för kostnader i mål om eftertaxering (avslag) / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning ej beviljad i mål om eftertaxering (resningsärende, avslag)
RÅ 1998 not 262
Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd
RÅ 1998 not 263
Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering / Taxeringen oriktig på grund av uppenbart förbiseende? (avslag)
RÅ 1998 not 264
Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om återkrav enligt tandvårdstaxan
RÅ 1998 not 265
Vid beräkning av löneunderlag enligt 3 § 12 d mom. lagen om statlig inkomstskatt för aktier i ett fåmansföretag fick företagets andel av lönekostnaderna i ett kommanditbolag inte medräknas (förhandsbesked)
RÅ 1998 not 266
Fråga om aktier i fastighetsförvaltande bolag utgjort omsättningstillgångar i byggnadsrörelse (förhandsbesked)
RÅ 1998 not 267
Villkor enligt miljöskyddslagen för fiskodling (avslag)
RÅ 1998 not 268
Fråga om fastigheter och aktier i fastighetsförvaltande företag utgjort omsättningstillgångar när tillgångarna förvärvats efter det att den aktiva byggnadsrörelsen upphört
RÅ 1998 not 269
Skattebefrielse på grund av dubbelbeskattningsavtal (bifall) / Avtalet med Kina (skadttebefrielse för forskare, resningsärende, bifall)
RÅ 1998 not 270
Ansökan av Täby Fastighets AB om rättsprövning av ett beslut ang. dispens från strandskydd