MIG 2023:1
Misshandel av normalgraden som begicks fem och ett halvt år tidigare väcker tveksamhet om utlänningens förväntade levnadssätt. Vid en samlad och framåtsyftande bedömning av denna tveksamhet och övriga omständigheter i målet har det inte funnits förutsättningar att bevilja ett permanent uppehållstillstånd.
MIG 2023:2
Tid då en utländsk medborgare vistats utomlands som medföljande till en svensk, anställd vid svensk beskickning i utlandet, har inte räknats som hemvist i Sverige. Kravet på fem års hemvist i Sverige för att ansökan om svenskt medborgarskap ska kunna beviljas var därför inte uppfyllt. Det har också saknats tillräckliga förutsättningar att medge dispens från kravet på fem års hemvist.
MIG 2023:3
Villkoren för att beviljas permanent uppehållstillstånd med stöd av 5 § gymnasielagen ska vara uppfyllda senast vid utgången av det tidsbegränsade uppehållstillståndets giltighetstid.
MIG 2023:4
Innan ett permanent uppehållstillstånd beviljas måste migrationsdomstolen säkerställa att det finns tillräckligt underlag i målet för att domstolen ska kunna avgöra om utlänningens försörjningsförmåga har viss varaktighet och att det vid en framåtsyftande bedömning inte råder tveksamhet om utlänningens förväntade levnadssätt.
MIG 2023:5
En tredjelandsmedborgare som kommer till EU för studier inom högre utbildning kan ha rätt att resa in i Sverige och studera med uppehållstillstånd från en annan EU-stat utan att ansöka om uppehållstillstånd här. För detta krävs att uppehållstillståndet från den andra EU-staten hänvisar till en sådan utbildning som berättigar till rörlighet för kortare vistelse enligt 5 b kap. 14 § utlänningslagen.
MIG 2023:6
Ett offentligt biträde som förordnats för en förvarstagen person kan inte beviljas ersättning för arbete med att överklaga ett beslut om uppsikt som har fattats i samband med att förvarsbeslutet upphävts.
MIG 2023:7
Fråga om en utlänning har gjort sin identitet sannolik i ett ärende om svenskt medborgarskap när lämnad uppgift om födelsetid har ändrats på initiativ av Migrationsverket.
MIG 2023:8
Ett lands reguljära väpnade styrkor kan vara en sådan organisation som gör att svenskt medborgarskap kan beviljas först efter att en avsevärd tid förflutit sedan en sökande lämnat organisationen. En person som genomfört vapenfri tjänst som värnpliktig kan anses ha varit verksam i organisationen på ett sådant sätt och i en sådan grad att en karenstid blir aktuell.
MIG 2023:9
En person som omfattas av ett omedelbart verkställbart avvisningsbeslut enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen kan hållas i förvar enligt bestämmelserna om s.k. sannolikhetsförvar under tiden som beslutet att avslå hans eller hennes asylansökan kan överklagas, om förutsättningarna för förvar i övrigt är uppfyllda.
MIG 2023:10
När en tredjelandsmedborgare som är förälder till en minderårig unionsmedborgare för fram uppgifter som talar för att presumtionen om att det finns ett beroendeförhållande mellan dem kan vara tillämplig, får frågan om avlägsnande av tredjelandsmedborgaren inte avgöras innan frågan om beroendeförhållandet medför en härledd uppehållsrätt enligt artikel 20 i EUF-fördraget har prövats.
MIG 2023:11
Det förhållandet att Polismyndigheten i samband med överlämnade av en förvarstagen utlännings asylansökan upphävde sitt avvisningsbeslut saknade betydelse för Migrationsverkets rätt att besluta om att hålla kvar utlänningen i förvar.
MIG 2023:12
Principen om familjens enhet medför inte någon separat rätt till