RH 1997:1
Det s.k. Kodemordet: Gärningsman som var drygt 18 år gammal, har dömts för mord och försök till misshandel till fängelse 8 år medan gärningsman, som var knappt 18 år gammal har dömts för grov misshandel, försök till grov misshandel, olaga tvång och grovt våld till fängelse tio månader. Regeln i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken har inte ansetts direkt tillämplig. - Ansvar har utdömts för underlåtenhet att avslöja grov misshandel. - Även fråga om avvisning av anslutningsöverklagande efter nöjdförklaring och om skadestånd för psykiskt lidande.
RH 1997:2
Staten har befunnits ej ha gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning då fastighetsägare, som hos länsbostadsnämnd haft ett pågående ärende om statligt bostadslån, av länsbostadsnämnden ej informerats om sista dag för ansökan om statligt investeringsbidrag.
RH 1997:3
Ett par makar har inför förestående äktenskapsskillnad slutit avtal om bodelning. Avtalet har - eftersom det inte blivit bekräftat sedan det dömts till äktenskapsskillnad genom lagakraftägande dom eller sedan talan om äktenskapsskillnad väckts - inte ansetts utgöra hinder mot att bodelningsförrättare förordnas.
RH 1997:4
Fråga om häktning i hovrätt efter överträdelse av reseförbud med anmälningsskyldighet.
RH 1997:5
Efter förlikning i ett mål om fordran tillerkände tingsrätten svarandens rättshjälpsbiträde ersättning för 210 timmars arbete. Sedan Domstolsverket överklagat ersättningsbeslutet satte hovrätten ned ersättningen på grund av brister i biträdets kostnadsräkning.
RH 1997:6
Avtal om underhållsbidrag till barn har träffats med hjälp av en kommuns familjerättssektion. De beräkningar angående parternas ekonomiska förhållanden som lagts till grund för avtalet har inte upprättats i enlighet med domstolspraxis. Skäl för jämkning av avtalet har ansetts föreligga.
RH 1997:7
Preskription har ansetts avbruten genom att borgenären i skrift till gäldenären angett den rättsliga grunden för sitt anspråk.
RH 1997:8
Påföljden för brott mot knivförbudslagen har bestämts till penningböter.
RH 1997:9
Två fastigheter har åsatts taxeringsvärde för byggnad trots att de vid tidpunkten för taxeringen var obebyggda. Åsatt taxeringsvärde har inte ansetts tillämpligt på fastigheterna, varför stämpelskatten beräknats som om taxeringsvärde saknats.
RH 1997:10
Sedan kronofogdemyndigheten beviljat gäldenären uppskov med betalning av restförda skatteskulder och i samband därmed träffat överenskommelse om avbetalningsplan har kronofogdemyndigheten utmätt gäldenärens fastighet. Kronofogdemyndigheten har, oavsett om gäldenären lämnat medgivande till utmätning, inte ansetts ha haft rätt att utmäta fastigheten.
RH 1997:11
Fråga om bevisvärde av s.k. identifikationsbevisning.
RH 1997:12
I mål om hastighetsöverträdelse har åklagaren som enda bevisning åberopat s.k. trafikmålsanteckningar. Dessa har tillåtits som bevisning i rättegången och åtalet har befunnits styrkt.
RH 1997:13
Fråga om alster av brukskonst (jackor) varit skyddade enligt upphovsrättslagen samt om intrång enligt denna lag skett genom senare framtagna jackor.
RH 1997:14
Straffmätning i mål om grovt rattfylleri.
RH 1997:15
När betydande skulder uppkommit genom borgensåtaganden som gäldenären befunnits ha ingått utan vare sig förmåga eller avsikt att infria dem, har det inte ansetts skäligt att bevilja skuldsanering.
RH 1997:16
Fastighetsmäklare har vid förmedling av fastighetsköp handlat i strid med god fastighetsmäklarsed när han inte förvissat sig om hur det förhållit sig med lånen, utan istället låtit köparna av fastigheten underteckna köpekontraktet utan att villkora köpet.
RH 1997:17
Vite har undanröjts med hänsyn till att laga förfall ansetts föreligga för vittnes utevaro vid huvudförhandling på grund av att part underlåtit att betala förskott till vittnet. Vid bedömningen har beaktats att vittneskallelsen varit bristfällig i fråga om information angående förskottsbetalning.
RH 1997:18
Fråga huruvida yrkande om editionsföreläggande, som framställs först i hovrätten, kan avvisas med stöd av grunderna för 50 kap 25 § tredje stycket rättegångsbalken har besvarats nekande.
RH 1997:19
Bestämmelsen i 12 kap. 25 § jordabalken om att hyresgäst vid sin användning av hyreslägenheten skall iaktta allt som fordras för att bevara gott skick inom fastigheten har ansetts tillämplig på hot från hyresgästs sida mot hyresvärdens personal när handlingen haft samband med deras förvaltning av fastigheten.
RH 1997:20
Särskild anledning till adoption av en 21-åring i strid mot hennes moders samtycke har ansetts föreligga, huvudsakligen på grund av 21-åringens behov av stöd och den speciella relation som utvecklats mellan henne och sökandena.
RH 1997:21
Barn har rätt att föra talan om att lämnad faderskapsbekräftelse saknar verkan mot den som lämnat sådan bekräftelse.
RH 1997:22
Sedan köpare av fastighet tillträtt en i vart fall 170 år gammal byggnad på fastigheten har det visat sig att det förelåg rötskador och angrepp av skadeinsekter på bl.a. golvbjälkar. Fråga om fastighetens skick avvikit från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet.
RH 1997:23
Tingsfiskal som utan laglig grund förverkat villkorligt medgiven frihet har dömts för tjänstefel. Underlåtenhet att i samma mål förordna att det ådömda fängelsestraffet till en dag skulle anses verkställt i anstalt har - då oaktsamheten bedömts som ringa - inte föranlett ansvar för tjänstefel.
RH 1997:24
Under firandet av Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag har en person ställt sig högst upp på en kulle väl synlig för deltagarna i festligheten och svängt med en svensk flagga som till största delen bestått av ett vikingahuvud i profil, ett solhjul och en yxa. Förfarandet har ansetts straffbart som förargelseväckande beteende.
RH 1997:25
Ringa fall av åsidosättande av villkor i tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen?
RH 1997:26
Vid utmätning av lön har gäldenären förbehållits bl.a. ett belopp motsvarande faktisk boendekostnad utan beaktande av att vuxet barn med viss inkomst sammanbor med gäldenären.
RH 1997:27
Skuldsanering har inte beviljats en person som under de senaste åren ådragit sig ett stort antal felparkeringsavgifter.
RH 1997:28
Bärande av armbindel med nazistiskt hakkors har i och för sig ansetts kunna innebära meddelande som avses i 16 kap. 8 § brottsbalken. Åtal för hets mot folkgrupp har dock ogillats, då det inte visats att meddelandet spritts till mer än ett fåtal.
RH 1997:29
Hyra; ersättning till uppsagd lokalhyresgäst i tvist där hyresvärden för förlängning kräver högre hyra. Spörsmål dels huruvida ett av hyresvärden efter uppsägningen sänkt hyreskrav skall läggas till grund för prövningen och dels om bevisbördan beträffande kravets skälighet.
RH 1997:30
Åklagares klagan över domvilla till nackdel för tilltalad har lämnats utan bifall.
RH 1997:31
Vid fastighetsköp har i en annons och i en fastighetsbeskrivning angetts att en byggnads boyta var större än den verkliga. Uppgifterna har ansetts innebära en utfästelse av säljaren om boytan.
RH 1997:32
En ensamstående man har ansökt om adoption av en ung man, flykting från Bangladesh. Det personliga förhållandet har - särskilt med beaktande av den begränsade tid det varat - inte ansetts vara sådant att det utgör särskild anledning att medge adoption.
RH 1997:33
Det har inte ansetts att fyra personer, som varit kommunala befattningshavare, gjort sig skyldiga till mutbrott genom att under pågående upphandlingsförfarande låta sig bjudas på lunch, middag och inträdesbiljett till VM-tävlingar i friidrott 1995 i Göteborg av ett företag som lämnat anbud till kommunen. Även fråga om ansvar för bestickning.
RH 1997:34
Påföljden för grovt rattfylleri har bestämts till villkorlig dom jämte dagsböter med hänsyn till de svårigheter i sin yrkesutövning som den tilltalade till följd av brottet drabbats av.
RH 1997:35
Överförmyndare har ansetts behörig att föra talan hos tingsrätt om utdömande av vite m.m. enligt 16 kap. 13 § föräldrabalken. Tingsrättens beslut varigenom vitet utdömts och nytt, förhöjt vite utsatts har emellertid undanröjts och målet återförvisats till tingsrätten då tingsrätten tillämpat felaktiga handläggningsregler.
RH 1997:36
Hovrätten fastställde tingsrättens domslut varigenom tilltalad dömts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) trots att den tilltalade i hovrätten återkallat sitt samtycke till behandlingen.
RH 1997:37
Enligt 5 § 4 lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område skall skuldebrev, som enligt norsk lag kan utgöra grund för verkställighet utan rättegång, under vissa förutsättningar verkställas i Sverige på ansökan. En norsk bank ansökte om verkställighet i Sverige av tre skuldebrev av nyssnämnda slag. Eftersom det inte var utrett att samtliga i norsk och svensk lag föreskrivna villkor för verkställighet var uppfyllda avslogs ansökningen.
RH 1997:38
Enligt 8 § första stycket 7 rättshjälpslagen (1972:429) får allmän rättshjälp ej beviljas i angelägenhet rörande bodelning om det inte finns särskilda skäl i enlighet med vad som närmare anges i stadgandet (jfr 10 § första stycket 8 rättshjälpslagen 1996:1619). Stadgandet har inte ansetts utgöra hinder mot att bevilja rättshjälp i tvist mellan dödsbodelägare angående frågan, huruvida viss egendom skall ingå i dödsboet.
RH 1997:39
I ett avtal om köp av fast egendom har köparen förbundit sig att under vissa i avtalet angivna förutsättningar betala en tilläggsköpeskilling som skall beräknas på sätt anges i avtalet. Bestämmelsen om tilläggsköpeskilling har, i ärendet om lagfart, inte ansetts medföra att köpeavtalet skall anses vara ogiltigt på grund av i 4 kap. 1 § första stycket jordabalken föreskriven uppgift om köpeskilling.
RH 1997:40
Fråga om en fest som ungdomar anordnat skall anses som en offentlig danstillställning.
RH 1997:41
Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill fordran. Detta har ansetts strida mot god inkassosed och medföra att borgenären inte styrkt att det i dennes inkassoförfarande mot gäldenären har vidtagits en inkassoåtgärd enligt god inkassosed. Ersättning för inkassokravet utgick inte, även om detta till viss del avsett en fordran för vilken gäldenären i och för sig varit betalningsskyldig.
RH 1997:42
Tilltalad dömdes av tingsrätten för bl.a. misshandel, som bedömdes som ringa, till dagsböter. Åklagaren ensam överklagade och yrkade att den tilltalade skulle dömas för misshandel som ej var ringa till fängelse. Den tilltalade, som gjorde gällande att hovrätten hade att pröva skuldfrågan i hela dess vidd, hemställde att hovrätten skulle ogilla åtalet för misshandel.
RH 1997:43
Fråga om påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning och mutbrott; tillika fråga om mutbrottet var att anse som grovt.
RH 1997:44
Den, som varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen, har inte ansetts äga talerätt mot beslut varigenom han entledigats från uppdraget.
RH 1997:45
Lagfart har beviljats efter lagfartssammanträde. Bl.a. fråga huruvida förfarandefel förekommit beträffande sammanträdet. Bedömningen härav ansågs utgöra en del av den materiella prövningen av lagfartsansökningen.
RH 1997:46
Editionsföreläggande mot bank.
RH 1997:47
Det i lagen (1947:164) om förbud mot politiska uniformer stadgade förbudet om bärande av uniform eller liknande klädedräkt, som tjänar att utmärka bärarens politiska meningsriktning m.m. har vid prövning av brott mot lagen befunnits ej vara förenligt med regeringsformens bestämmelser till skydd för yttrandefriheten. Åtalet har därför ogillats.
RH 1997:48
Riksdagsledamot har dömts för två fall av grovt bedrägeri till villkorlig dom och böter. Hovrätten har med stöd av 4 kap. 7 § tredje stycket regeringsformen förordnat att han skall skiljas från uppdraget som riksdagsledamot.
RH 1997:49
En anställd på ett sjukhus har, i avsikt att beröva sig själv livet, vid fyra tillfällen skadat anordningar för smärtlindring som varit avsedda för fyra olika patienter. Till följd härav har de fyra patienterna tillfogats smärta. Fråga, i mål om misshandel, om den uppkomna smärtan omfattas av den sjukhusanställdes uppsåt.
RH 1997:50
En person som i utlandet köpt ett läkemedel innehållande bromazepam, som är klassat som narkotika, har åtalats för narkotikabrott och försök till varusmuggling varvid han gjort gällande att han inte känt till att läkemedlet innehöll ett narkotikaklassat ämne. På grund av bristande uppsåt har han frikänts från ansvar för brott. - Yrkande om förverkande av läkemedlet har bifallits trots att den tilltalade frikänts.
RH 1997:51
Vid straffvärdebedömningen har befattning med s.k. LSD-trippar i överlåtelsesyfte närmast jämställts med motsvarande befattning med kokain.
RH 1997:52
Bevisvärdering i sexualbrottmål.
RH 1997:53
Nazistisk demonstration med nazistiska symboler, romerska hälsningar, Sieg-Heil-rop och tal har befunnits utgöra spridning av ett budskap som uttrycker missaktning och hot mot andra folkgrupper (hets mot folkgrupp). Fängelsestraff har utdömts.
RH 1997:54
Ungdomar har på kyrkogårdar haft omkull eller sönderbrutit gravvårdar m.m. samt klottrat på gravvårdar och kyrkobyggnader. Klottret har bestått av ord eller symboler som kan sättas i samband med satanism. Grov skadegörelse, skadegörelse eller brott mot griftefrid?
RH 1997:55
Fråga om tvångslikvidation. Aktiebolag har till efterföljande av ett likvidationsföreläggande inkommit till Patent- och registreringsverket med en som revisionsberättelse betecknad handling. Då denna bedömts vara så bristfällig att den inte kunde anses utgöra en revisionsberättelse i aktiebolagslagens mening har bolaget försatts i likvidation.
RH 1997:56
Vid bestämmandet av det skadestånd en hyresgäst skulle erlägga enligt 12 kap. 24 § första stycket jordabalken ansågs ledning böra hämtas i 5 kap. 7 § skadeståndslagen.
RH 1997:57
Påföljd för grovt rattfylleri har bestämts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan avseende öppen vård.
RH 1997:58
Offentlig försvarare har utan rättens tillstånd ställt platsombud för sig i syfte att hålla kostnaderna nere. Ersättning för platsombudets kostnader har dock inte ansetts kunna utgå.
RH 1997:59
Beslut om umgängesrätt upphävt då umgängesrättshavaren inte utnyttjat sina umgängestillfällen.
RH 1997:60
Fråga om det har någon betydelse för giltigheten av torskfiskeförbud som meddelats genom förordning att Sverige inte underrättat EEC om torskfiskeförbudet trots att Sverige vid förhandlingar med EEC åtagit sig att lämna sådan underrättelse. Även fråga om ansvar och straffmätning för besättningsmän på fartyg som bedrivit olovligt trålfiske.
RH 1997:61
Införande av vissa uppgifter om annan i en kontaktannons på Internet har föranlett ansvar för förtal och skyldighet att ersätta målsäganden skadestånd för kränkning. Tillika fråga om förtalsbrottet var grovt, påföljd för brottet samt skadeståndets storlek.
RH 1997:62
Sedan tingsrätten hävt beslut om kvarstad uppkom fråga om rättelse av beslutet.
RH 1997:63
Staten har betraktats som enskild part i ärende rörande verkställighet av ett utmätningsbeslut; staten har företrätts av RSV inte som representant för beslutsmyndigheten utan som den som sökt verkställighet av fordran.
RH 1997:64
Rätt till muntlig förhandling har ansetts föreligga i skuldsaneringsärende vid tingsrätten, trots att prövningen varit begränsad till avgörande av rättsfrågor.
RH 1997:65
I köp av en fastighet ingick industritillbehör. Efter förvärvet men innan stämpelskatt hade fastställts avgav köparen en sådan förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken beträffande tillbehören. Värdet av tillbehören avräknades inte från köpeskillingen vid bestämmande av stämpelskatten.
RH 1997:66
Hyresrätten till en lokal har ansetts förverkad när hyresgästen, som enligt kontraktet hyrt en lokal för servering av lättare måltider och sedermera för restaurangverksamhet, ändrat verksamheten till en form av nattklubb.
RH 1997:67
Hyresnämndsmål. När en hyresgäst och medlemmar av hans familj behövt använda en s.k. sidolägenhet för att återhämta sig från en mycket påfrestande och prövande verksamhet med institutionsvård, som hyresgästen och hans maka bedrev i den permanenta bostaden, har prövningslägenheten ansetts tillgodose ett reellt bostadsbehov. Hyresgästens behov av att få behålla lägenheten har vägt tyngre än hyresvärdens intresse av att få den friställd.
RH 1997:68
Hyresnämndsmål. Sedan en hyresvärd begärt förhandlingsordning har hyresgästföreningens obestridda uppgift, att den inte är representativ för dem som bor i fastigheten, vid en samlad bedömning medfört att det inte ansetts skäligt att begärd förhandlingsordning mot hyresgästföreningens vilja skall gälla.
RH 1997:69
Vid gärningstillfället har införsel av alkohol som ej tillkännagetts för tullmyndigheten straffbelagts som varusmuggling. Gärningen har bedömts som brott mot privatinförsellagen då detta brott har lett till lindrigare straff och tullagstiftningen inte bedömts gälla under viss tid på grund av då rådande särskilda förhållanden. Tillämpning av 5 § 2 st BrP.
RH 1997:70
Återställande av försutten tid har ej medgivits när tilltalad som valt att utebli från huvudförhandlingen underlåtit att i god tid före utgången av överklagandetiden själv skaffa sig kännedom om utgången i målet.
RH 1997:71
Arbetstagare, som sagts upp före arbetsgivarens konkurs och vars anställningsförhållande upphörde dagen efter det att arbetsgivaren försatts i konkurs, har inte ansetts skyldig att under den del av uppsägningstiden då han inte sysselsattes av arbetsgivaren anmäla sig till offentlig arbetsförmedling för att få rätt till lönegarantiersättning.
RH 1997:72
En överlåtelse av en bostadsrätt blir inte giltig gentemot bostadsrättsföreningen förrän föreningen underrättas om överlåtelsen. Eftersom det vid tiden för underrättelsen var genom lagakraftägande dom fastställt att nyttjanderätten till bostadsrätten var förverkad, förelåg ingen rätt enligt 2 kap. 5 § bostadsrättslagen för efterlevande maka, till vilken bostadsrätten övergått genom dödsboanmälan, att få inträde i föreningen.
RH 1997:73
Vid verkställighet av polismyndighets beslut om omhändertagande enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård har polisens insatschef beslutat sätta in tårgas. Insatschefen har dömts för tjänstefel.
RH 1997:74
Tingsrätten fann att det förelåg övertygande bevisning om att de tilltalade hade gjort sig skyldiga till brott med samma rubricering som enligt åtalet och beslutade om rättspsykiatrisk undersökning. Tingsrätten ansågs ha varit jävig när rätten - efter ett långt uppehåll i rättegången och sedan försvaret åberopat ny bevisning - avgjorde målet efter fortsatt huvudförhandling.
RH 1997:75
Efter uppsägning, som gjorts av hyresvärden, har hyresgästen ansökt hos hyresnämnden om uppskov med avflyttningen enligt 12 kap. 59 § jordabalken och därvid - såsom hans talan måste uppfattas - gjort gällande att uppsägningen är ogiltig. Frågan om uppsägningens giltighet har hyresnämnden haft att pröva i uppskovsärendet.
RH 1997:76
Rätt till ersättning för rättegångskostnad i resningsärende har ansetts föreligga trots att yrkandet om ersättning framställts först i hovrätten där målet återupptagits.
RH 1997:77
En banktjänsteman, som var chef för en banks lokalkontor, förorsakade banken skada genom förskottering av utländska checkar och annan kreditgivning. Han åtalades för trolöshet mot huvudman, grovt brott. Sedan tingsrätten ogillat åtalet dömdes han av hovrätten. Även fråga om förutsättningarna för jämkning av skadestånd.
RH 1997:78
Utgångspunkten för sexmånaderstiden enligt 2 kap. 8 § konkurslagen har angetts vara den dag kronofogdemyndigheten avslutade utredningen i utmätningsmålet och redovisade resultatet till sökanden. Tillika fråga om verkan av betalning av konkursfordran efter konkursbeslutet.
RH 1997:79
En tidigare obduktionstekniker, som planerade att öppna en chiropraktorskola och som i denna verksamhet vidtagit åtgärder med två till forskningsändamål donerade människolik, har dömts för brott mot griftefrid då någon behörig överlåtelse av liken inte förelegat. Påföljden har bestämts till villkorlig dom jämte böter.
RH 1997:80
När frågan om beviljande av rättshjälp angår samma omständigheter som den bakomliggande tvist, vilken rättshjälpsansökan avser, bör begäran om rättshjälp avslås, endast om det föreligger särskilda skäl.
RH 1997:81
Fråga huruvida enskild klagande i brottmål, vilken uteblivit från sammanträde för huvudförhandling i hovrätt, haft laga förfall för sin utevaro. Självförvållad anledning till utevaron?
RH 1997:82
Fråga om grovt svindleri vid underlåtenhet att i delårsrapport informera om sidoavtal m.m.
RH 1997:83
En danstillställning med ett par hundra deltagare vilken anordnats av en förening och kallats medlemsfest har, med hänsyn till bland annat det sätt på vilket biljetter och medlemskort sålts, ansetts som offentlig tillställning i ordningslagens mening.
RH 1997:84
Lönegaranti för utländsk medborgare, bosatt utomlands. Arbetstagaren har varit anställd vid svenskt transportföretag, som haft kontor i Sverige. Arbetstagaren har varje vecka kört gods från svenskt färjeläge till kontinenten och åter. Han har erhållit lön även under den tid som han i Sverige inväntat nya transportuppdrag. Arbetstagaren har ansetts ha haft sådan anknytning till svenska förhållanden att han varit berättigad till lönegaranti.
RH 1997:85
Sedan A avlidit har B väckt talan mot dödsboet och mot den enda dödsbodelägaren C under påstående att B är son till A och därför delägare i dödsboet. Talan mot dödsboet har avvisats då den inte ansetts röra dödsboets rätt. Faderskapsfrågan har ansetts kunna prövas prejudiciellt i målet mot C om fastställande av delägarskap i dödsboet. Fråga även om bevisvärdet av anteckning i församlingsbok.
RH 1997:86
Den omständigheten att mellan parterna i en domstol pågår mål om umgängesrätt med barn utgör hinder mot att vid annan domstol ta upp ena förälderns talan om vårdnad om barnet till prövning.
RH 1997:87
Fråga om hyrestagare kan ha retentionsrätt i den förhyrda egendom som han har i sin besittning samt för vilken fordran retentionsrätt kan göras gällande.
RH 1997:88
Ett handelsbolag hade trätt i likvidation till följd av att antalet bolagsmän sex månader tidigare nedgått till en. Fråga om överlåtelse av likvidationsbolagets enda större tillgång, en hyresfordran, kunde bedömas som en tillåten avvecklingsåtgärd eller om avtalskontrahenten varit i god tro och överlåtelsen till följd därav var giltig. Även fråga om betydelsen av att ett aktiebolags styrelse nedgått till en ledamot utan någon suppleant.
RH 1997:89
Fråga om försäljning av folköl till ungdom under 18 år är att anse som ringa gärning.
RH 1997:90
Försök till varusmuggling avseende cigarretter, för vilka tull och avgifter skulle ha erlagts med tillsammans drygt 1,8 miljoner kr, har, med beaktande även av den förslagenhet med vilken brottet utförts, ansetts ha ett så högt straffvärde att det förelegat presumtion för fängelsestraff.
RH 1997:91
Påföljden för sexuellt ofredande - bestående i att en man vid sex tillfällen ringt till för honom okända kvinnor och under falska förespeglingar ställt frågor om kvinnornas sexualliv - har bestämts till fängelse.
RH 1997:92
En talan, som går ut på att tingsrätten skall fastställa hur det maximala ersättningsbeloppet enligt lönegarantilagen skall fördelas mellan olika fordringar, omfattas av 29 § lönegarantilagen.
RH 1997:93
Hyresgästerna debiteras tillsammans med hyran en obligatorisk avgift för tillgången till viss service i anslutning till boendet, s.k. serviceavgift. Avgiften har vid tvist om hyrans storlek bedömts vara hyra.
RH 1997:94
Mål om betalningsföreläggande överlämnades till tingsrätt. Handlingarna utvisade att annan tingsrätt var behörig på grund av en tvingande forumregel. Skriftväxling påbörjades. Tingsrätten avvisade därefter käromålet med hänvisning till att det på grund av att skriftväxling påbörjats inte fanns laglig möjlighet att överlämna målet till behörig tingsrätt. Hovrätten har vid sin prövning ansett att sådant överlämnande hade kunnat ske så snart som misstaget upptäcktes. Mot den bakgrunden har hovrätten - med stöd av bestämmelsen i 10 kap. 20 § rättegångsbalken och efter yrkande av klaganden - hänvisat målet till behörig lägre rätt.
RH 1997:95
Artikel 6 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna m.m. har ej ansetts hindra att uppgifter lämnade under förundersökningen av en målsägande, vilken sedan vägrade yttra sig vid huvudförhandlingen, lades till grund för en fällande dom.
RH 1997:96
En fastställelsetalan grundad på ett med stöd av 28 § skuldebrevslagen kvittningsvis åberopat skadeståndsanspråk - bestående i att den ursprunglige fordringsägaren i strid med ingånget muntligt avtal underlåtit att fullgöra ett åtagande att "tillse" betalning på visst sätt - är av sådan avtalsrättslig natur att artikel 5.1 Luganokonventionen är tillämplig.
RH 1997:97
Hyresvärden, ett kreditinstitut, har sagt upp lokalhyresgästen till avflyttning med motiveringen att kreditinstitutet, för att skydda sina fordringar, köpt den aktuella fastigheten på offentlig auktion utan förbehåll för nyttjanderätten med avsikt att sälja fastigheten vidare. Avflyttningsskälet har bedömts vara av saklig art. En avvägning av tyngden i hyresvärdens skäl i förhållande till hyresgästens intresse av att få behålla lokalen har utfallit till hyresgästens förmån, varför denne tillerkänts ersättning enligt 12 kap. 57 § jordabalken.
RH 1997:98
En man har under flera år varit samboende med en kvinna i hennes bostadslägenhet. Då inte annat visats än att hennes utflyttning ur lägenheten föranletts av hennes sjukdom och behov av särskilt boende, har deras samboförhållande inte ansetts upplöst genom det ofrivilliga särboendet. Sedan kvinnan träffat en förlikning med hyresvärden om hyresavtalets upphörande har hyresavtalet därför övergått på mannen enligt 12 kap. 47 § jordabalken. Hinder mot verkställighet av avhysning har förelegat.
RH 1997:99
Bevisbördans placering och kravet på bevisningens styrka vid tvist mellan en konsument och en näringsidkare angående deposition av bohag.
RH 1997:100
Avtal om utländskt forum (s.k. prorogationsavtal) har ansetts träffat. Sedan talan väckts vid tingsrätt och käranden hävdat att den i avtalet utsedda domstolen inte kunde förväntas anse sig behörig, har det ansetts ankomma på käranden att visa detta. Då så ej skett har talan avvisats.
RH 1997:101
Varusmuggling avseende narkotika som avbröts då gärningsmannen togs ut för kontroll vid passage i blå gång i tullfilter har bedömts som försök och inte som fullbordat brott.
RH 1997:102
Tillstånd till adoption har ansetts böra medges med hänsyn till familjeförhållandena.
RH 1997:103
En s.k. båtförsäkring kan vara att anse som sjöförsäkring. Tvist om ersättningsskyldighet på grund av försäkringen skall i så fall hänskjutas till utredning och avgörande genom dispasch. Detta hinder för målets upptagande skall rätten självmant beakta.
RH 1997:104
En hemförsäkring, som innefattade egendomsskydd, har ansetts omfatta också egendom som har införts till Sverige eller innehafts här i strid med lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.
RH 1997:105
Fråga om det finns synnerliga skäl att bevilja anstånd med betalning av stämpelskatt.
RH 1997:106
I ett mål om förlängning av hyresavtal har hovrätten särskilt framhävt det ideella intresset av att få ha sitt hem och sin boendemiljö orubbad.
RH 1997:107
En konkursförvaltare har bevakat en statens fordran enligt lönegarantilagen och uttryckligen angett, att han gjort bevakningen i egenskap av förvaltare. Bevakningen har avvisats.
RH 1997:108
Hyresgäst har enligt 12 kap. 21 § jordabalken deponerat hyra hos länsstyrelsen. Hyresvärden har inom tremånadersfristen endast väckt fullgörelsetalan om betalning av hyra och först efter fristens utgång framställt yrkande om rätt att lyfta de deponerade beloppen. Yrkandet om betalning har inte ansetts vara ett sådant yrkande som enligt 12 kap. 22 § andra stycket jordabalken hindrar återbetalning av deponerade medel till hyresgästen.
RH 1997:109
Utan hinder av hyresnämnds och hovrätts prövning enligt hyresförhandlingslagen av en förhandlingsöverenskommelse angående hyra, har en hyresgäst ansetts berättigad att, såvitt gäller hans egen hyra, föra talan vid allmän domstol om att överenskommelsen på avtalsrättsliga grunder inte skall anses giltig eller att den skall jämkas. Hyresgästens begäran i sådan tvist om editionsföreläggande avseende en handling företedd i hyresnämndsmålet har därför bifallits.
RH 1997:110
Bestämmelserna om hävande av skiljedom efter klander har ansetts omfatta frågan om fördelningen parterna emellan i en skiljedom av betalningsansvaret för skiljedomskostnaderna. Det har därvid ansetts inte möta något hinder mot att klandra en skiljedom enbart i denna del. Vidare har ansetts att parterna i en skiljetvist inte kan åläggas betalningsansvar gentemot sekreteraren i skiljenämnden med stöd av bestämmelsen om betalningsskyldighet för ersättning till skiljemännen.
RH 1997:111
Beslut fattat av ett organ inom Svenska Travsportens Centralförbund avseende påföljd för travtränare, som befunnits ha överträtt bestämmelse i Tävlingsreglemente för Svensk Travsport, har ansetts kunna prövas av allmän domstol på materiell grund.
RH 1997:112
För att få bifall till sitt yrkande om jämkning av ersättning för personskada enligt trafikskadelagen måste försäkringsgivaren, även när jämkningsgrunden är att den skadelidande ostridigt gjort sig skyldig till trafikonykterhetsbrott, visa att den skadelidande genom vårdslöshet har medverkat till skadan.
RH 1997:113
En gäldenär har varken informerat sin största fordringsägare om sina ekonomiska problem eller sökt nå en uppgörelse. Gäldenären har vidare fortsatt att skuldsätta sig efter det hon förlorat sin anställning och trots att hon ansökt om skuldsanering. Det ansågs inte skäligt att bevilja gäldenären skuldsanering.
RH 1997:114
En skolchef erhöll ett antal anonyma försändelser, bl.a. vykort och andra skrivelser, med nedsättande och kränkande innehåll. - Åtalet har bifallits efter fördjupad DNA-analys av salivprov från några av försändelserna som jämförts med blodprov från den åtalade. Gärningarna bedömdes som ofredande och förolämpning, ej grov. Skadestånd utdömt för psykiskt lidande och kränkning, medan ett yrkande från mottagaren att gärningsmannen skulle bekosta tryckning av domen i ortstidningar lämnades utan bifall.
RH 1997:115
Under moders förmyndarförvaltning har av underårigas medel periodvis förbrukats förhållandevis stora belopp för kläder, rekreation m.m. Ej skäl för föreskrifter enligt 13 kap. 19 § föräldrabalken.
RH 1997:116
En i ett förhandsavtal till upplåtelse av bostadsrätt intagen klausul att föreningen skulle få behålla hela förskottsbeloppet som skadestånd, om förhandstecknaren inte fullföljde avtalet, har ansetts oskälig såsom ett i förväg bestämt skadestånd. Eftersom föreningen inte fört bevisning om vilka merkostnader föreningen haft till följd av frånträdandet, har hovrätten med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken uppskattat kostnaderna.
RH 1997:117
Fråga om nyttjande av tjänstebil för privata körningar har varit att betrakta som olovligt brukande har besvarats nekande, eftersom det varit förutsatt att bilen skulle kunna nyttjas som en förmånsbil och det inte förelegat uppsåt att använda den olovligt.
RH 1997:118
Fråga om vad som gäller när två mål har till viss del identiska grunder, men hinder på grund av lis pendens inte föreligger och invändning om rättegångshinder på grund av skiljeklausul endast anförts i det ena målet.
RH 1997:119
Fråga om en skiljeklausul mist sin verkan av rättegångshinder i enlighet med 3 § lagen (1929:145) om skiljemän.
RH 1997:120
Målsägandebiträde har förordnats för närstående till person som blivit uppsåtligen dödad.
RH 1997:121
En guldsmed rånades i sin butik. I försäkringstvist med anledning av rånet ansågs ett villkor om inbrottsförsäkring, som gav rätt till högre ersättning än ett villkor om rånförsäkring, tillämpligt oavsett om även villkoret om rånförsäkring var tillämpligt.
RH 1997:122
Säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken.
RH 1997:123
Fråga om en jägare, som förväxlat och med hagelgevär skjutit en s.k. spetshjort i stället för ett rådjur, har varit grovt oaktsam. Hovrätten har funnit att så inte varit fallet och ogillat åtal för jaktbrott.
RH 1997:124
Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.
RH 1997:125
En hyresvärd har väckt talan mot en hyresgäst med yrkande om avhysning på grund av utebliven hyresbetalning utan att först ha framställt krav på hyrans betalande. Sedan hyresgästen betalat hyran har hyresvärden återkallat talan i målet och detta avskrivits. Det har ansetts att det måste ha stått klart för hyresgästen att han utan särskilt krav från hyresvärden måste betala förfallna hyror. Sådana särskilda omständigheter som avses i 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken och som föranleder att hyresgästen i rättegångskostnadshänseende varit att anse som tappande part har ansetts föreligga.
RH 1997:126
Inbrott i läkemedelsförråd, där bl.a. en mindre mängd narkotikaklassad medicin samt ett större antal sprutor stals, har bedömts som grov stöld.
RH 1997:127
Fråga om förutsättning för fortsatt företagsrekonstruktion.
RH 1997:128
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 1 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:129
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 2 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:130
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 3 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:131
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 4 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:132
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 5 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:133
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 6 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:134
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 7 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:135
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 8 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:136
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 9 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:137
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 10 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:138
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 11 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:139
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 12 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:140
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 13 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:141
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 14 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:142
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 15 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:143
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 16 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:144
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 17 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:145
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 18 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:146
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 19 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:147
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 20 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:148
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 21 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:149
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 22 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:150
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 23 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:151
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 24 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:152
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 25 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:153
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 26 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:154
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 27 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:155
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 28 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:156
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 29 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:157
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 30 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:158
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 31 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:159
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 32 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:160
Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 33 av totalt 33 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:128-160). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka hovrätten dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:161
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 1 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:162
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 2 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:163
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 3 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:164
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 4 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:165
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 5 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:166
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 6 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:167
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 7 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:168
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 8 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:169
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 9 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:170
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 10 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:171
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 11 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.
RH 1997:172
Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 12 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.