NJA 2007 s. 3
Fråga om en bilförare som kört på en fotgängare sedan hon bländats av solen gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik.
NJA 2007 s. 9
Fråga om en ansökan om verkställighet i eget namn av annan än borgenären har avbrutit preskription av fordringen. Dessutom frågor om rättskraft hos ett tidigare avgörande enligt lagen om domstolsärenden och om fördelning av rättegångskostnader vid avskrivning av desert ärende.
NJA 2007 s. 17
Fråga om tolkning och tillämpning av ett villkor i en maskinförsäkring enligt vilket ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom.
NJA 2007 s. 25
Sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) har ansetts nu inte kunna gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol enligt 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar bestämt en tid för hemlighållande av handlingarna vilken har gått ut.
NJA 2007 s. 29
Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen har i mål om betalning enligt lönegarantilagen (1992:497) ansetts tillämplig även på frågan om gammal eller ny lag skall tillämpas när flera konkursansökningar förelegat vid tidpunkten för konkursbeslutet.
NJA 2007 s. 35
Fråga om tolkningen av uttrycket "skadan upptäckts" i § 6.8 i Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996 (ABK 96).
NJA 2007 s. 53
En femtonårig pojke har av tingsrätt mot sitt nekande dömts till böter för försök till våldtäkt mot barn. Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att meddela prövningstillstånd i hovrätten.
NJA 2007 s. 61
Servering av alkohol utan erforderligt tillstånd har i visst fall bedömts som ringa gärning. 10 kap. 8 § alkohollagen (1994:1178).
NJA 2007 s. 69
Två av tre delägare i ett dödsbo, som var avträtt till förvaltning av boutredningsman, har väckt talan i eget namn men för dödsboets räkning mot den tredje delägaren och en utomstående. Talan mot dödsbodelägaren har stött sig på en annan rättslig grund än talan mot den utomstående. De båda dödsbodelägarna har ansetts sakna behörighet att föra den sist nämnda talan.
NJA 2007 s. 75
Frågan om en tilltalad som var i behov av tolk blivit behörigen kallad till huvudförhandling.
NJA 2007 s. 79
Ombud och rättshjälpsbiträde har i ansökan om prövningstillstånd varken begärt eller gjort förbehåll om ersättning för egen del. När kostnadsräkning inkommit efter handläggningens avslutande, har ansökan inte kunnat vinna beaktande.
NJA 2007 s. 80
Resningsärende. Åsidosättande av den s.k. specialitetsprincipen vid utlämning för brott har ansetts utgöra grund för resning. Underlåtenhet att till anmodad stat lämna information i utlämningsärendet angående svenska föreskrifter om påföljdsbestämning har däremot inte ansetts utgöra sådan grund.
NJA 2007 s. 82
Vid prövning enligt 11 kap. 11 § regeringsformen av resningsärende som gäller advokats disciplinansvar är rättegångsbalkens regler om resning i brottmål en utgångspunkt för prövningen men därutöver bör denna ske med analog tillämpning av 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291).
NJA 2007 s. 86
Köpare av fastighet har ansetts berättigad att åberopa ett fel (betydande buller från motocrossbana) som säljaren känt till men inte upplyst köparen om, trots att köparen bort upptäcka felet. Betalning till fastighetsmäklaren, som inte var behörig att ta emot denna för säljarens räkning, har blivit giltig mot säljaren sedan denne, efter vunnen kännedom om att beloppet betalats till mäklaren och att mäklaren tillgodogjort sig beloppet som provision, inte gjort invändning mot mäklaren och inte heller begärt att denne skulle vidarebefordra beloppet.
NJA 2007 s. 105
Ett försäkringsbolag väckte regresstalan om ersättning för utgiven försäkringsersättning. Svarandebolaget väckte i sin tur, för det fall bolaget skulle förlora målet, talan mot sitt försäkringsbolag och yrkade ersättning för vad svarandebolaget kunde förpliktas utge till följd av huvudkäromålet. Det först nämnda försäkringsbolaget förlorade huvudkäromålet i hovrätten och hovrätten upphävde tingsrättens domslut avseende den reservationsvis förda talan. Sedan det förlorande försäkringsbolaget överklagat, yrkade svarandebolaget i sin svarsskrift till HD bifall till sin reservationsvis förda talan, för den händelse huvudkäromålet skulle bifallas. Den sålunda förda talan har tillåtits. Prövningstillstånd för denna har inte erfordrats.
NJA 2007 s. 108
Fråga om förutsättningar för fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § första stycket RB avseende försäkringsersättning.
NJA 2007 s. 115
Statens jordbruksverk har inte ansetts berättigat att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på fordran avseende återbetalning av omställningsstöd enligt den numera upphävda förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.
NJA 2007 s. 120
Upplåtelse har underkänts som servitut på grund av omfattningen av driftsmomentet i de förpliktelser som åvilat den tjänande fastigheten.
NJA 2007 s. 125
Enligt ett lagakraftvunnet utslag i mål om fastighetsbestämning har ett markområde förklarats ingå i en häradsallmänning. Utslaget har inte utgjort hinder för ägaren av en annan fastighet att vid allmän domstol föra talan om bättre rätt än häradsallmänningen till markområdet, men har ansetts ha prejudiciell betydelse i tvistemålet. Förutsättningar har därför funnits att utan att utfärda stämning ogilla talan som uppenbart ogrundad.
NJA 2007 s. 131
Fråga om en anställd skall anses haft ett sådant betydande inflytande över ett företags verksamhet som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979).
NJA 2007 s. 142
Resningsärende. En tidnings förstasida bestod av en annons och tidningens logotyp. På talan av Konsumentombudsmannen ingrep Marknadsdomstolen med stöd av marknadsföringslagen (1995:450) mot annonsen. Vid prövning av resningsansökan avseende Marknadsdomstolens dom har ansetts att det inte förelegat något hinder mot att ingripa mot annonsen på annat sätt än som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen, eftersom framställningen varit av utpräglat kommersiell natur och saknat redaktionellt innehåll.
NJA 2007 s. 145
Klagan över domvilla. Partrederier har i lagakraftvunnen dom förpliktats att utge viss ersättning för juridiskt biträde. När biträdet lämnades var rederierna upplösta till följd av att verksamheten upphört. Rederierna har då inte ansetts behöriga att uppträda som parter i målet. Domen har därför undanröjts på klagan av enskilda redare.
NJA 2007 s. 157
Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes vanliga adress. Fråga om beviskravet när gäldenären gör gällande att han inte har fått något av breven.
NJA 2007 s. 163
Tredje man har i utmätningsmål påstått att utmätt lösöre ursprungligen förvärvats av henne för egen räkning och att lösöret därefter inte överlåtits till utmätningsgäldenären utan bara lånats ut till denne. Prövningstillstånd har beviljats i hovrätten för bedömning dels av huruvida tredje man enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken har bevisbördan även för det andra påståendet, dels av vilken verkan det skall ha i förhållande till utmätningsgäldenärens borgenärer att tredje man gett sken av att lösöret överlåtits till utmätningsgäldenären, dels av huruvida tredje man bort föreläggas att väcka talan enligt 4 kap. 20 § samma balk.
NJA 2007 s. 168
Fråga om tillämpning av Europakonventionen och FN:s barnkonvention vid överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.
NJA 2007 s. 180
Fråga om bedrägeri- och bokföringsbrott har begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning.
NJA 2007 s. 194
Fråga om påföljden för mord.
NJA 2007 s. 201
Tillämpning av ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § brottsbalken.
NJA 2007 s. 209
En tingsrätts dom i mål om skadestånd hade överklagats av båda parter. Vid huvudförhandling i hovrätten inställde sig ena parten, som förelagts att infinna sig personligen, endast genom ombud. Hovrätten förklarade den partens överklagande förfallet och erinrade om möjligheten att ansöka om målets återupptagande. Vid huvudförhandlingen prövade hovrätten motpartens överklagande och målet avgjordes genom dom som meddelades innan tiden för att ansöka om återupptagande hade gått ut. Sådan ansökan inkom i rätt tid. Hovrättens förfarande att avgöra målet trots att fristen för att ansöka om återupptagande löpte har ansetts utgöra grovt rättegångsfel som - i betraktande av att ansökan om återupptagande inte framstått som ogrundad - antagits ha inverkat på målets utgång. Hovrättens dom har undanröjts och målet återförvisats till hovrätten.
NJA 2007 s. 213
Innehav av ca 2,5 dl olovligt tillverkad sprit med en alkoholhalt uppgående till 35,3 volymprocent har inte ansetts som ringa gärning. 10 kap. 8 § alkohollagen (1994:1738).
NJA 2007 s. 219
S.k.industrihampa som odlats med tillstånd från länsstyrelsen har innehafts av en person som tillgripit hampan från odlingen. Innehavet har objektivt sett inte bedömts som narkotikabrott.
NJA 2007 s. 227
Bestämmelsen i 8 § smugglingslagen om "tull, skatt eller annan avgift" har befunnits tillämplig i fråga om en i EG-förordningen nr (EEG) 1470/2001 föreskriven antidumpningstull. Det har ansetts förenligt med regeringsformens bestämmelser om normgivning och med legalitetsprincipen att straffbestämmelsen såvitt gäller tullplikten fått sitt innehåll utfyllt av föreskrifter i en EG-förordning. Undandragande av pålagor som avses i den nämnda förordningen har bedömts rikta sig mot "det allmänna". Även fråga om EG-förordningen utgör en in casu-lagstiftning.
NJA 2007 s. 266
Fråga om rättspsykiatrisk vård skall förenas med föreskrift om särskild utskrivningsprövning.
NJA 2007 s. 272
Tillräckliga förutsättningar för besöksförbud har ansetts inte föreligga i ett fall där ansökningen grundats på påståenden om brott och gjorts under en pågående vårdnadstvist.
NJA 2007 s. 275
En i Danmark boende person har förklarat sig av ekonomiska skäl förhindrad att inställa sig till huvudförhandling i brottmål till vilken han kallats att inställa sig personligen. Laga förfall för hans utevaro har ansetts föreligga då domstolen inte informerat honom om möjligheterna att få ersättning av allmänna medel för sin inställelse.
NJA 2007 s. 280
En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att hans fordran mot gäldenären personligen preskriberats under den tid som gått efter det att konkursen ursprungligen avslutades. Rätten till utdelning som sådan har ansetts inte vara av obligationsrättslig karaktär och därför inte falla inom tillämpningsområdet för preskriptionslagen (1981:130).
NJA 2007 s. 287
Talan av ett bolag med ensamrätt till ett varumärke i Sverige och i vissa andra länder inom EU mot ett bolag med hemvist i Tyskland om intrång i ensamrätten i dessa länder har med tillämpning av artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen avvisats såvitt avser andra intrång än det som gjorts gällande i det svenska varumärket. Yrkande om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen har avslagits.
NJA 2007 s. 295
Beslut i fråga som hänskjutits av tingrätt till prövning av HD. Staten kan åläggas att betala skadestånd, utöver enligt vad som följer av skadeståndslagen (1972:207) och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, i den mån det behövs för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 5.5 i Europakonventionen. (Jfr 2005 s. 462.)
NJA 2007 s. 303
När en hyresgäst hyrt en lokal och tecknat nytt hyresavtal avseende en del av lokalen, har preskriptionsfristen enligt 12 kap. 61 § JB för fordringsanspråk avseende det ursprungliga hyresförhållandet beräknats från tidpunkten när det nya avtalet började gälla.
NJA 2007 s. 309
Tidningsartiklar som ingått i en databastjänst har ansetts ha tillhandahållits allmänheten av tidningens redaktion och därigenom vara omfattade av den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen trots att databastjänsten bedrevs av en särskild juridisk person och inte av tidningen. Datafilerna med tidningsartiklarna har ansetts utgöra en egen databas skild från motsvarande databaser i tjänsten vilkas innehåll hämtats från andra källor.
NJA 2007 s. 319
Fråga om missbruk av pass vid resa mellan länder utgör grovt brott enligt 15 kap. 12 § brottsbalken.
NJA 2007 s. 323
Bestämmelsen i 27 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) om ersättning till rättshjälpsbiträde för arbete som utförts före ansökan om rättshjälp har, till skillnad från motsvarande bestämmelse i 1972 års rättshjälpslag, inte ansetts ge stöd för att begränsa ersättningsrätten till att avse arbete som utförts inom den närmaste månaden före ansökan.
NJA 2007 s. 326
Fråga om ansvar för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § första stycket andra meningen brottsbalken (Jfr NJA 2006 s. 708).
NJA 2007 s. 337
Fråga om det med hänsyn till proportionalitetsprincipen i 24 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken finns tillräckliga förutsättningar för häktning av en misstänkt med fast adress utomlands i syfte att genomföra ett avslutande förhör med denne under förundersökningen.
NJA 2007 s. 345
Tillgrepp av registreringsskylt till bil har ansetts inte utgöra stöld.
NJA 2007 s. 349
Anbudsgivare, som vid en riktig tillämpning av bestämmelserna om offentlig upphandling skulle ha fått kontraktet, har tillerkänts skadestånd för sitt positiva kontraktsintresse.
NJA 2007 s. 369
I samband med lossning av last från ett fartyg inträffade en olycka som ledde till att en anställd hos ett aktiebolag avled. Verkställande direktören, som hade ansvar för arbetsmiljön i bolaget, hade underlåtit att vidta erforderliga åtgärder till förebyggande av olycksfall. Fråga, i mål om ansvar för arbetsmiljöbrott, bl.a. om orsakssambandet mellan hans underlåtenhet och den anställdes död.
NJA 2007 s. 382
Fråga om föräldrarnas samarbetsproblem är av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte kan anses vara bäst för barnet.
NJA 2007 s. 396
Rättelse i fastighetsregistrets inskrivningsdel. När inteckningar beviljats i fastighet på grundval av en handling som av förbiseende ingivits till inskrivningsmyndigheten har förutsättningar för rättelse ansetts föreligga, då det styrkts att fastighetsägarna inte haft för avsikt att ansöka om inteckningarna.
NJA 2007 s. 400
En person har trots ett enligt 1989 års utlänningslag i brottmålsdom meddelat förbud att återvända till riket återvänt hit vid två tillfällen. Vid det första tillfället gällde fortfarande 1989 års lag (I = B 2740-06). Vid det andra tillfället hade en ny utlänningslag (2005:716) trätt i kraft (II = B 5037-06). Åtal för brott mot utlänningslagen har ogillats i båda fallen.
NJA 2007 s. 410
Enbart den omständigheten att en testamentsexekutor biträtt även arvlåtarens sambo med upprättande av testamente har inte ansetts utgöra skäl mot att testamentsexekutorn förordnas som boutredningsman.
NJA 2007 s. 413
Inkråmet och firman har överlåtits från ett aktiebolag till ett annat, vilka haft en gemensam representant. Det överlåtande bolagets rådighet över tillgångarna har ändå ansetts avskuren, och detta har ansetts vara tillräckligt för att ge det förvärvande bolaget skydd mot överlåtarens borgenärer.
NJA 2007 s. 425
En man som gjort sig skyldig till våldtäkt har utvisats ur Sverige trots att han har fem underåriga barn i landet.
NJA 2007 s. 431
En person har importerat mobiltelefontillbehör som varit märkta med det svenska varumärket och gemenskapsvarumärket "Nokia" och därmed gjort intrång i dessa varumärken. Sedan förhandsavgörande från EG-domstolen inhämtats har importören meddelats ett vitessanktionerat förbud mot import av på detta sätt märkta mobiltelefontillbehör.
NJA 2007 s. 451
Fråga om bokföringsbrott skall bedömas som ringa.
NJA 2007 s. 455
Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen säljs på yrkande av utmätningssökanden, såvida avtalet inte tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av den utmätta andelen. (Jfr NJA 1991 s. 597). (Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok).
NJA 2007 s. 461
En person som skadats i en trafikolycka och då varit arbetslös har erhållit ersättning för inkomstförlust beräknad utifrån en högre inkomst än han hade som arbetslös eftersom han gjort sannolikt att han skulle ha fått denna högre inkomst om skadan inte hade inträffat.
NJA 2007 s. 471
Fråga huruvida rätten skall ta hänsyn till personförslag av en enskild borgenär när förvaltare i konkurs skall utses.
NJA 2007 s. 475
Käranden har som en tredje grund påstått att hans skadeståndstalan inte stöds på det rättsförhållande som regleras i ett nyttjanderättsavtal med en skiljeklausul utan avser ett anspråk som grundas på vållande genom brott. De faktiska omständigheter som åberopats har bedömts ha direkt anknytning till nyttjanderättsavtalet. Med hänsyn härtill och då de två övriga grunderna enligt lagakraftvunnet beslut skall prövas av skiljemän har allmän domstol ansetts vara obehörig att pröva den tredje grunden.
NJA 2007 s. 479
Rättshjälp har beviljats svaranden i ett mål om skadestånd på grund av förtal. 8 § rättshjälpslagen (1996:1619).
NJA 2007 s. 482
En försäkringsgivare med hemvist på Isle of Man har stämts av en kärande med hemvist i Sverige. Bestämmelserna om behörighet vid försäkringstvister i Bryssel I-förordningen (och Luganokonventionen) har inte ansetts vara analogt tillämpliga vid bedömningen av om det enligt nationell rätt föreligger svensk domsrätt.
NJA 2007 s. 501
Ansökan mot gäldenär om verkställighet av exekutionstitel som grundats på avtal om kreditköp av vara med återtagandeförbehåll har inte utgjort hinder mot att kreditgivaren, när denne inte fått full betalning för sin fordran, riktar anspråk mot person som förvärvat varan från gäldenären.
NJA 2007 s. 510
Sedan Högsta domstolen återförvisat ett mål till hovrätten har part ansetts berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen, trots att yrkandet om ersättning inte hade framställts där.
NJA 2007 s. 513
Fråga om rätten till ersättning för skada enligt 7 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) innebär att en bostadsrättsförening är berättigad att av försäljningssumman erhålla betalning för ombudskostnader i ärende hos kronofogdemyndigheten om tvångsförsäljning.
NJA 2007 s. 519
Ett konkursbo som använt en hyreslokal efter det att konkursgäldenärens hyresavtal upphört att gälla, har ådragit sig massaansvar för hyresvärdens fordran på ersättning motsvarande skälig hyra för nyttjandet av lokalen.
NJA 2007 s. 529
Hovrätt har ansetts ha möjlighet att pröva frågan om den tilltalade skall befrias från återbetalningsskyldighet för kostnader för försvar och målsägandebiträde i tingsrätten oavsett att yrkande om befrielse inte framställts och att någon ändrad bedömning inte skett i skuldfrågan.
NJA 2007 s. 533
Fråga om tidigare ostraffad gärningsman, som gjort sig skyldig till flera tillgreppsbrott, skall utvisas på grund av återfallsrisk. (Jfr NJA 2006 s. 375.)
NJA 2007 s. 540
En treårig flicka har utsatts för sexuellt utnyttjande när hon sov. Flickan har ansetts berättigad till kränkningsersättning oavsett om hon blivit informerad om övergreppen.
NJA 2007 s. 547
Fråga om avvisande av bevisning som i brottmål åberopats av den tilltalade i syfte främst att belysa målsägandens bristande trovärdighet.
NJA 2007 s. 557
Enligt ett åtal för narkotikabrott har en person olovligen mottagit, förpackat och förvarat en viss mängd amfetamin i en lägenhet. Därefter väcks ett nytt åtal mot samma person för grovt narkotikabrott. Åklagaren påstår därvid att den tilltalade i lägenheten har mottagit och förvarat dels ecstacytabletter, dels en mängd amfetamin, varvid det anmärks att en del av amfetaminet omfattades av det första åtalet. Enligt det nya åtalet har den tilltalade dessutom förpackat och transporterat den narkotika som inte omfattades av det första åtalet till ett gömställe. All narkotika har mottagits vid samma tillfälle. De båda åtalen har ansetts avse samma gärning, och det andra åtalet har inte kunnat tas upp till prövning.
NJA 2007 s. 571
Hovrätt har tillerkänt den vinnande parten ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten utöver vad som yrkats. Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna i Högsta domstolen när den förpliktade parten överklagat beslutet. 18 kap. 3 § RB.
NJA 2007 s. 574
Hinder har ansetts föreligga mot utlämning av en person till Albanien, eftersom det bedömts vara sannolikt att han där löper en allvarlig risk att utsättas för en behandling som strider mot artikel 3 Europakonventionen och inte kan få erforderligt skydd av de albanska myndigheterna. Vid detta förhållande har det ansetts att beslut om häktning inte skall bestå i utlämningsärendet.
NJA 2007 s. 579
Rättegångskostnader. I ett dispositivt tvistemål om mindre värden (småmål) har kostnad för rättslig rådgivning inte ansetts skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt, eftersom tvistefrågorna varit okomplicerade och legat inom kärnområdet för partens näringsverksamhet. 18 kap. 8 a § rättegångsbalken.
NJA 2007 s. 584
Sedan misstanke uppkommit om att barn utsatts för brott har barnen läkarundersökts efter beslut av polismyndighet. Beslutet har saknat lagstöd och ingreppet har ansetts strida mot artikel 8 Europakonventionen. Staten har befunnits vara skadeståndsskyldig mot barnen och deras föräldrar.
NJA 2007 s. 599
Fråga i konkurs om resebyrå varit redovisningsskyldig mot flygbolag för mottagna biljettintäkter och om flygbolagen haft separationsrätt till utestående fordringar mot flygbolagens kunder. Jfr NJA 1999 s. 812
NJA 2007 s. 624
Val av påföljd för två ungdomar som vid 15 respektive 18 års ålder gjort sig skyldiga till mened.
NJA 2007 s. 633
A åtalades för misshandel av B och C. C biträdde åtalet och förde skadeståndstalan. A dömdes för misshandel av B medan åtalet för misshandel av C och C:s skadeståndstalan ogillades. Sedan A överklagat domen i den del han dömts för misshandel av B anslutningsöverklagade C. Anslutningsöverklagandet har avvisats.
NJA 2007 s. 636
Ungdomstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för en 16-åring som dömts för grov misshandel med ett straffvärde, om gärningen hade begåtts av en vuxen person, om cirka 16 månader.
NJA 2007 s. 650
Fråga om tidigare brottslighet utgjort skäl att avvisa en person som rättegångsombud på grund av bristande redbarhet.
NJA 2007 s. 652
En hyresgäst har överlåtit lösören till fastighetsägaren men behållit besittningen till egendomen. Fastighetsägaren har ansetts skyddad mot hyresgästens konkursborgenärer redan genom avtalet, eftersom lösörena genom avtalet blivit tillbehör till hans fasta egendom.
NJA 2007 s. 663
Strikt ansvar har inte ansetts föreligga för skador som orsakats av en explosion genom brand eller tryckvåg.
NJA 2007 s. 675
Fråga om prövningstillstånd i hovrätt. Den tilltalade har mot åtal för överträdelse av besöksförbud invänt att beslutet om besöksförbud saknar laglig grund. Ansvarsfrihet på den åberopade grunden har ansetts kunna komma i fråga endast i sådana speciella situationer som när den myndighet som utfärdat förbudet överträtt sin behörighet eller när beslutet annars kan betraktas som en nullitet. Tillstånd till målets prövning i hovrätten har inte meddelats.
NJA 2007 s. 684
Negativ faderskaps- och moderskapstalan har tillåtits med stöd av 13 kap. 2 § rättegångsbalken.
NJA 2007 s. 690
Fråga i mål om kvarstad huruvida det skäligen kan befaras att svaranden undandrar sig att betala skulden.
NJA 2007 s. 695
Fråga om rätt till intrångsersättning vid upplåtelse av ledningsrätt för optokablar inom utrymme för befintliga kraftledningar.
NJA 2007 s. 709
Överlåtaren av en bostadsrätt hade skött det s.k. inre underhållet på ett sådant sätt att det orsakat skada på bostadsrättsföreningens fastighet utanför lägenhetens gränser. Förvärvare av bostadsrätten har inte ansetts ersättningsskyldiga mot bostadsrättsföreningen för skadan.
NJA 2007 s. 718
Två utländska spelföretags mot staten framställda yrkanden, av innebörd att allmän domstol skall fastställa att vissa lotteribestämmelser, som påstås strida mot artikel 49 EG-fördraget, inte skall tillämpas i förhållande till företagen, har - sedan EG-domstolen avgett yttrande i målet - ansetts utgöra en otillåten talan som inte kan upptas till prövning enligt svensk rätt och som inte heller är tillåten enligt gemenskapsrätten. Interimistiska yrkanden i anslutning till dessa fastställelseyrkanden har därmed inte heller kunnat tas upp till prövning. Interimistiska yrkanden i anslutning till en vid tingsrätten samtidigt väckt fastställelsetalan avseende skadeståndsskyldighet har inte ansetts kunna bifallas vare sig enligt svensk rätt eller enligt gemenskapsrätten, eftersom denna talan inte syftar till något verkställbart avgörande.
NJA 2007 s. 736
Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt har ansetts utgöra hinder mot att i utdelningsförfarandet besluta om annan förmånsrätt, trots att fordringshavaren enligt ett senare avgörande av Högsta domstolen skulle vara berättigad till förmånsrätt i enlighet med sitt yrkande.
NJA 2007 s. 742
I en exekutionstitel utfärdad före den 1 juli 2002 har angetts att ränta på utdömt kapitalbelopp skall utgå enligt gällande diskonto med ett tillägg av åtta procentenheter. Det har inte ansetts möjligt att i exekutiv ordning ersätta diskontot med referensränta som grund för beräkning av dröjsmålsränta avseende tid efter denna tidpunkt. I stället har det senast gällande diskontot ansetts böra ligga till grund för beräkningen.(Samma dag avgjordes på motsvarande sätt mål Ö 2520-06 mellan Västerviks kommun och Å.R.S.)
NJA 2007 s. 747
Beslut i fråga som tingsrätt hänskjutit till prövning av HD. En enskild kan inte åläggas att betala skadestånd till en annan enskild med direkt tillämpning av artiklarna 8 och 13 Europakonventionen.
NJA 2007 s. 752
Rätten till rättshjälp upphör normalt efter 100 timmars arbete, även om rätten inte beslutat att rättshjälpen skall upphöra. Dessutom fråga om den rättssökandes talerätt.
NJA 2007 s. 758
Beställare vid en generalentreprenad, på vilken AB 92 varit tillämpliga, har ansetts inte kunna få ersättning från en underentreprenör på utomobligatorisk grund, när beställarens egendom skadats genom underentreprenörens vårdslöshet.
NJA 2007 s. 774
Åtal för förberedelse till grovt bedrägeri i form av befattning med fotografier av uttagsautomat och med hjälp av dessa framställd utrustning avsedd att avläsa information från användning av uttagsautomat. Fotografierna och avläsningsutrustningen har inte ansetts utgöra hjälpmedel för den planerade bedrägeribrottsligheten. Den tilltalade har inte heller tagit sådan befattning med avläsningsutrustningen som avses i bestämmelsen om förberedelse.
NJA 2007 s. 782
En ansökan om verkställighet av en tysk dom rörande laglottsanspråk har lämnats utan bifall. Det har ansetts att domen - trots skillnader mellan den tyska och den svenska laglottskonstruktionen - omfattas av bestämmelsen i 2 kap. 12 § lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo om att en utländsk dom om arv gäller här i riket under villkor att domen ej avser egendom som här i riket var föremål för dödsbobehandling eller här skolat undergå bodelning eller skifte.
NJA 2007 s. 786
Kronofogdemyndighets beslut i utsökningsmål har överklagats till tingsrätt av tredje man men inte av gäldenären. På grund härav och då tingsrätten inte ändrat kronofogdemyndighetens beslut har gäldenären inte haft rätt att överklaga tingsrättens beslut. Eftersom hovrätten inte ändrat tingsrättens beslut, har gäldenären inte heller haft rätt att överklaga hovrättens beslut.
NJA 2007 s. 787
Sedan parter med hemvist i Danmark ingått avtal om köp av fastighet i Sverige har tvist uppkommit mellan dem angående avdrag på köpeskilligen på grund av fel i fastigheten. Vid prövning enligt Brysselkonventionen har svensk domstol ansetts behörig att pröva tvisten. Avgörandet av behörighetsfrågan har grundats på omständigheter som framgått av i målet tillgängligt material men som inte åberopats av någon part.
NJA 2007 s. 792
En arbetstagare hade vid tidpunkten för arbetsgivarens konkurs en lönefordran som grundade sig på innestående tid i en s.k. arbetstidsbank. Tiden hade intjänats tidigare än tre månader före konkursansökan. Fordringen har inte ansetts bestämd enligt en särskild beräkningsgrund och därmed inte omfattad av förmånsrätt och statlig lönegaranti.
NJA 2007 s. 799
En parkeringsanmärkning har inte överlämnats till fordonets förare eller ägare på platsen för den påstådda överträdelsen och inte heller fästs på fordonet. I stället har anmärkningen sänts till ägaren med post. Betalningsansvaret för felparkeringsavgiften har undanröjts.
NJA 2007 s. 805
Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp; enligt brottsbalken beträffande den som underlåtit att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla (I=B 2673-06) och enligt yttrandefrihetsgrundlagen beträffande utgivaren av en webbplats (II=B 2115-06). Även fråga om underlåtenhet att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla kan utgöra medhjälp till hets mot folkgrupp eller brott mot lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (I=B 2673-06).
NJA 2007 s. 839
Offentlig försvarare har i överklagandet till hovrätten inte gjort förbehåll om att få inkomma med kostnadsräkning för egen del, men han hade för sin klients räkning begärt muntlig förhandling. Med hänsyn till att han inte fått något besked om att målet skulle komma att avgöras utan sådan förhandling har han ansetts ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i tid inkomma med kostnadsräkning.
NJA 2007 s. 841
Skiljedom har upphävts efter klander på grund av att det ansetts ha förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemans opartiskhet.
NJA 2007 s. 860
Hovrätt har funnit att rätten att framställa jävsinvändning mot domare i tingsrätt förfallit (4 kap. 14 § rättegångsbalken) och på den grunden avslagit ett yrkande om undanröjande av tingsrättens dom. Bestämmelsen i 54 kap. 8 § rättegångsbalken om att beslut i vilket hovrätt prövat en fråga om jäv mot domare i tingsrätt inte får överklagas har inte ansetts utgöra hinder mot ett överklagande. Överklagande har dock ansetts kunna ske endast i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut.
NJA 2007 s. 862
Fråga om underlåtelse att kommunicera en ansökan om rättsprövning har utgjort skadeståndsgrundande fel eller försummelse.
NJA 2007 s. 874
Fråga om den som åberopats som vittne skall anses vara part närstående i den mening som avses i 36 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken och därmed undantagen från vittnesplikten.
NJA 2007 s. 879
Preskriptionsbestämmelserna i 41 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport har ansetts vara tillämpliga i ett fall där avsändarens försäkringsbolag har riktat krav mot fraktföraren med anledning av att avsändaren ersatt mottagaren för skada som fraktföraren av oaktsamhet orsakat på annan egendom än det befordrade godset.
NJA 2007 s. 891
En i häkte intagen har hängt sig i sin cell sedan häktespersonal underlåtit att vid avvisitering ta hand om hans livrem. De efterlevandes skadeståndsanspråk har lämnats utan bifall eftersom omständigheterna inte var sådana att staten genom kriminalvården borde ha insett att det förelåg en verklig och omedelbar självmordsrisk.
NJA 2007 s. 901
Mål om lönegaranti. Semesterdagar som en arbetstagare sparat har vid tillämpningen av 12 § fjärde stycket förmånsrättslagen (1970:979) ansetts vara innestående för året efter det år som dagarna har intjänats.
NJA 2007 s. 906
Rättegångskostnaderna i ett desert mål angående hinder mot verkställighet har fördelats enligt grunderna för 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken.
NJA 2007 s. 909
När en förtida uppsägning av ett s.k. ensamåterförsäljaravtal ansetts innebära ett kontraktsbrott, har den skadelidande ansetts vara bevarad vid sin rätt till skadestånd redan genom att inom skälig tid från mottagandet av uppsägningen ha tillställt den kontraktsbrytande parten en neutral reklamation.
NJA 2007 s. 918
Fråga om förverkande kan ske på grund av brott mot ett blankettstraffstadgande, när den straffbelagda gärningen helt eller i det väsentliga anges genom myndighetsföreskrifter.
NJA 2007 s. 929
Uppsåtskravet vid medhjälp till skattebrott.
NJA 2007 s. 941
I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap. 2 § första stycket alkohollagen (1994:1738) har EG-domstolen i förhandsavgörande förklarat att importförbudet skall bedömas enligt artikel 28 i EG-fördraget och utgör en sådan kvantitativ importrestriktion som där är förbjuden samt att importförbudet inte är sådant att det ändå skall tillåtas med hänsyn till intresset att skydda människors hälsa och liv enligt artikel 30 i fördraget. Importförbudet har därför inte tillämpats i målet och förverkande har därmed inte lagligen kunnat ske. (Jfr NJA 2004 s. 137.)
NJA 2007 s. 953
Bestämmande av ersättning för sveda och värk som till följd av två anhörigas dödsfall åsamkats en person som stod de avlidna särskilt nära.
NJA 2007 s. 962
Ett avtalsvillkor om att krav med anledning av en utförd s.k. överlåtelsebesiktning av fastighet preskriberades två år efter uppdragets avslutande har inte ansetts oskäligt mot beställaren, som var konsument. Tillika fråga om bestämmelsen, som kommit till uttryck först i själva besiktningsutlåtandet, utgjort avtalsinnehåll.
NJA 2007 s. 973
En person har åtalats för att vid 25 tillfällen med ungefärliga tidsintervaller om en månad genom vilseledande ha föranlett att socialbidrag oriktigt har utbetalats till honom. Varje gärning har bedömts som ett särskilt fall av bedrägeri enligt normalgraden. (Gärningarna var begångna innan bidragsbrottslagen (2007:612) trätt i kraft.)
NJA 2007 s. 984
Offentlig försvarare har förordnats för underårig misstänkt utan att hans vårdnadshavare beretts tillfälle att lämna synpunkter på valet. Detta har inte ensamt ansetts utgöra tillräckliga skäl för att tillåta försvararbyte när begäran härom skett efter det att tingsrätten meddelat dom i målet.
NJA 2007 s. 987
Vid tillämpning av bestämmelsen att rättshjälp skall upphöra när biträdets arbete uppgår till 100 timmar har det ansetts att hänsyn inte skall tas till om biträdet företräder även parter som inte har beviljats rättshjälp. 34 § rättshjälpslagen (1996:1619).
NJA 2007 s. 990
Fråga om tillämpning av övergångsbestämmelserna till 2003 års lagändringar avseende företagshypotek. (Jfr NJA 2006 s. 275.)
NJA 2007 s. 993
Den som blivit ålagd besöksförbud har ansetts inte ha rätt att få talan mot beslutet prövad sedan besöksförbudet har upphört att gälla.
NJA 2007 s. 997
En bilförare, som omedelbart före planerad avfärd skrapade bilrutorna fria från is, halkade omkull och skadades. Det har ansetts att skadorna uppkommit i följd av trafik med bilen.
NJA 2007 s. 1000
Svensk domstol har - sedan EG-domstolen lämnat förhandsavgörande i målet - ansetts behörig att med stöd av artikel 6.1 i Bryssel I-förordningen pröva en talan mot ett bolag med hemvist i Storbritannien.
NJA 2007 s. 1018
Ett bensinbolag har haft ett avtalspaket med en återförsäljare, omfattande bl.a. ett samarbetsavtal och ett hyresavtal. Bensinbolaget har sagt upp avtalen för att fortsätta driften i egen regi. Fråga om bensinbolaget haft befogad anledning att säga upp hyresavtalet. 12 kap. 57 § jordabalken.
NJA 2007 s. 1032
Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse har meddelats när tingsrättens dom har grundats på polisens rapport och platsprotokoll från hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare men det även förelegat omständigheter som givit grund för tvivel om riktigheten av antecknade uppgifter.
NJA 2007 s. 1037
Åtal har lämnats utan bifall på grund av brottsprovokation.
NJA 2007 not 1
M.D. mot N.K. angående avvisande av stämningsansökan.
NJA 2007 not 2
M.D. mot K.B. angående avvisande av stämningsansökan.
NJA 2007 not 3
M.D. mot L-G.K. angående avvisande av stämningsansökan.
NJA 2007 not 4
M.D. mot A.N. angående avvisande av stämningsansökan.
NJA 2007 not 5
E.C. mot C.N. angående resning.
NJA 2007 not 6
FöreningsSparbanken AB mot Hotel Eichenhof G.m.b.H. i likvidation angående rättegångshinder.
NJA 2007 not 7
J.A. mot Riksåklagaren och C.E. angående återställande av försutten tid.
NJA 2007 not 8
Överklagande av D.B. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2007 not 9
Svenska Handelsbanken AB mot Fora Försäkringscentral AB, Länsstyrelsen i Östergötlands län och Skatteverket angående fastställande av utdelningsförslag.
NJA 2007 not 10
Swedbank AB mot Fora Försäkringscentral och Länsstyrelsen i Jönköpings län angående fastställande av utdelningsförslag.
NJA 2007 not 11
Svenska Handelsbanken AB mot Fora Försäkringscentral AB och Länsstyrelsen i Kalmar län angående fastställande av utdelningsförslag.
NJA 2007 not 12
Danske Bank A/S, Sverige Filial mot ALMI Företagspartner Jönköping AB, Fora Försäkringscentral AB samt Länsstyrelsen i Jönköpings län angående fastställande av utdelningsförslag.
NJA 2007 not 13
Matting Aktiebolag mot Skatteverket angående fastställande av utdelningsförslag i konkurs.
NJA 2007 not 14
Överklagande av L.F. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2007 not 15
Begäran om yttrande enligt 34 och 34 b §§ lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom (IVL) avseende medgivande att i Polen för brott lagföra M.B., medborgare i Polen.
NJA 2007 not 16
E-K.J. mot C.G.J. och K.J. angående återställande av försutten tid.
NJA 2007 not 17
Överklagande av A.A.K. angående avvisande av ansökan om äktenskapsskillnad.
NJA 2007 not 18
T.B. mot Riksåklagaren och målsägande B. (sekretessbelagd uppgift) angående grov våldtäkt mot barn m.m.
NJA 2007 not 19
T.A. mot Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2007 not 20
Överklagande av K.J. angående avvisande av ansökan om stämning.
NJA 2007 not 21
G.L.B. mot Riksåklagaren angående utdömande av vite.
NJA 2007 not 22
P-Å.S. mot B.S. och D.S. angående underhållsbidrag till barn.
NJA 2007 not 23
D.N. mot Riksåklagaren angående grovt narkotikabrott m.m.
NJA 2007 not 24
N.P. mot Riksåklagaren angående stöld m.m.
NJA 2007 not 25
K.L. mot Trafikförsäkringsföreningen angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om fordran.
NJA 2007 not 26
A-L.N. mot H.G., I.P., Länsförsäkringar Hypotek AB m.fl. angående omprövning av skuldsanering.
NJA 2007 not 27
L.K. mot Ellos AB, Skatteverket m.fl. angående omprövning av skuldsanering.
NJA 2007 not 28
A.O. mot D.D.J. angående skadestånd.
NJA 2007 not 29
Framställning om utlämning till Kroatien av S.N., medborgare i Ungern.
NJA 2007 not 30
Riksåklagaren mot S.E. m.fl. angående penninghäleriförseelse m.m.
NJA 2007 not 31
S.N. mot S.H., M.S., O.L., S.S. och B.S. angående grovt tjänstefel.
NJA 2007 not 32
A.M. mot riksåklagaren angående resning.
NJA 2007 not 33
G.S. mot riksåklagaren och en målsägande angående resning.
NJA 2007 not 34
Ma Ca Mi Reklam Aktiebolags konkursbo mot B.O:s dödsbo angående återvinning i konkurs.
NJA 2007 not 35
B.H. mot justitiekanslern angående ersättning till offentlig försvarare.
NJA 2007 not 36
Framställning om utlämning till Ryska Federationen av M.Z.
NJA 2007 not 37
R.Y. mot A.C. angående rättshjälp.
NJA 2007 not 38
Överklagande av E.K. angående uteslutning ur Sveriges advokatsamfund.
NJA 2007 not 39
C.M. angående återställande av försutten tid.
NJA 2007 not 40
J.S.H. mot J.S. angående klagan över domvilla.
NJA 2007 not 41
M.D. angående avvisande av ansökan om stämning.
NJA 2007 not 42
M.D. mot J.L. angående grovt bedrägeri m.m.
NJA 2007 not 43
Swedbank AB mot Skatteverket m.fl. angående utdelningsförslag i konkurs.
NJA 2007 not 44
Svenska Handelsbanken AB mot Fora AB och länsstyrelsen i Östergötlands län angående fastställande av utdelningsförslag.
NJA 2007 not 45
Swedbank AB (tidigare Föreningssparbanken) mot A.G:s Radio TV Aktiebolags konkursbo angående tvistig fordran i konkurs.
NJA 2007 not 46
Swedbank mot BJA-Produkter AB:s konkursbo angående tvistig fordran i konkurs.
NJA 2007 not 47
Skandinaviska Enskilda Banken AB mot ODEN Anläggnings AB:s konkursbo angående tvistig fordran i konkurs.
NJA 2007 not 48
Svenska Handelsbanken AB mot G.E:s konkursbo angående tvistig fordran i konkurs.
NJA 2007 not 49
G.D.S., G.D. och H-O.E. mot Tyresö kommun angående fastighetsreglering.
NJA 2007 not 50
Framställning av Justitieministeriet i Bosnien och Hercegovina om utlämning av M.C.
NJA 2007 not 51
M.D. mot J-G.F. angående avvisande av stämningsansökan.
NJA 2007 not 52
M.D. mot N.J. angående avvisande av stämningsansökan.
NJA 2007 not 53
M.D. mot L.E. angående enskilt åtal.
NJA 2007 not 54
M.D. mot H.H. angående enskilt åtal.
NJA 2007 not 55
M.D. mot U.I., G.K. och V.T. angående grovt penninghäleri m.m.
NJA 2007 not 56
M.D. mot K.B., M.F. och O.H. angående grovt penninghäleri m.m.
NJA 2007 not 57
M.D. mot G.E., R.P. och D.P. angående grovt penninghäleri m.m.
NJA 2007 not 58
M.D. mot B.B., L.O-D. och M.Å. angående grovt penninghäleri m.m.
NJA 2007 not 59
M.D. mot L.H., C.J. och J.H. angående grovt penninghäleri m.m.
NJA 2007 not 60
Framställning om utlämning till Ryska Federationen av V.S.
NJA 2007 not 61
S.D. mot M.T. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet till barn.
NJA 2007 not 62
S.W. mot A.H. angående resning.
NJA 2007 not 63
D.H. mot D.L. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet till barn.
NJA 2007 not 64
M.B. mot riksåklagaren och två målsägande (A och B) angående våldtäkt m.m.
NJA 2007 not 65
S.J. mot D.A. angående återställande av försutten tid.
NJA 2007 not 66
Överklagande av K.J. angående avvisande av stämningsansökan.
NJA 2007 not 67
H.S. mot Justitiekanslern angående skadestånd.
NJA 2007 not 68
B-M.S. mot HSB:s Bostadsrättsförening Solängen 2 i Alingsås angående resning och klagan över domvilla.
NJA 2007 not 69
S.D. mot S.H. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet till barn.
NJA 2007 not 70
Jotex Finans Aktiebolag (Jotex) mot M.P. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om avvisande av ansökan.
NJA 2007 not 71
C.J. mot Riksåklagaren angående resning.
NJA 2007 not 72
Överklagande av G.K-A. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.
NJA 2007 not 73
A.A. och C.A. mot Aktiebolaget Fönstermäster JK angående skadestånd.
NJA 2007 not 74
S.E. mot Com Hem Stockholm AB (Com Hem) angående klagan i hovrätt över domvilla.
NJA 2007 not 75
S.E. mot Com Hem Stockholm AB angående klagan i hovrätt över domvilla.
NJA 2007 not 76
S.E. mot Com Hem Stockholm AB angående klagan i hovrätt över domvilla.
NJA 2007 not 77
F.M.M. mot P.N. angående klagan i hovrätt över domvilla.
NJA 2007 not 78
G.A. mot E.H., D.G.H., K.H-W. och M.K. angående resning.
NJA 2007 not 79
E.J-D. mot D.J-D. m.fl. angående återställande av försutten tid.
NJA 2007 not 80
D.C. mot Strömgruppen i Norr Kommanditbolags konkursbo angående klagan över domvilla.
NJA 2007 not 81
M.J. mot C.J. angående klagan i hovrätt över domvilla.
NJA 2007 not 82
B-E.S. mot Justitiekanslern angående ersättning till offentlig försvarare.
NJA 2007 not 83
Kredit AB Marginalen mot M.A. angående omprövning av skuldsanering.