HFD 2020:1
Riktad utdelning till delägare i fåmansföretag har inte medfört annan beskattning än den som följer av 57 kap. inkomstskattelagen.
HFD 2020:2
Fråga om hur en kunds betalning för hushållsarbete ska fördelas mellan skattereduktionsgrundande arbets¬kostnad och övriga kostnader när arbetskostnaden har uppskattats till ett skäligt belopp.
HFD 2020:3
Den omständigheten att en utländsk fond är en juridisk person utesluter inte att den, vid en prövning av om uttag av kupongskatt på utdelningar till fonden är förenligt med EUF-fördraget, befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar.
HFD 2020:4
En skada till följd av ett olycksfall som inträffat i samband med en friskvårdsaktivitet har inte ansetts utgöra en arbetsskada i arbetsskadeförsäkringens mening.
HFD 2020:5
Ett bolags tillhandahållande av en specialistläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2020:6
Fråga om hur avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen ska göras vid en tillståndsprövning enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen avseende en kyrkobyggnad (I och II).
HFD 2020:7
Fråga om innebörden av uttrycket ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” i 9 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
HFD 2020:8
Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående förskola i form av tilläggsbelopp ska bestämmas individuellt och inte utifrån en förutbestämd budgetram.
HFD 2020:9
Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet kan inte föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort med fordringen på ersättning. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2020:10
Köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag får beaktas som en del av utgiften för förvärvet vid beräkning av beloppsspärren.
HFD 2020:11
Vid omprövning av ett beslut att avvisa en ansökan har Försäkringskassan prövat ansökan i sak och avslagit den. Avslagsbeslutet har inte ansetts utgöra ett omprövningsbeslut i sakfrågan.
HFD 2020:12
Fråga om en myndighets råd och anvisningar getts ett sådant innehåll och en sådan utformning att de är överklag¬¬bara.
HFD 2020:13
Fråga om ett beslut att i folkbokföringen inte registrera ett i Island fastställt föräldraskap står i strid med rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt EKMR.
HFD 2020:14
Ett beslut av Kammarkollegiet om ersättning från person-skadeförsäkringen för studenter får inte överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
HFD 2020:15
Ett avtal om bl.a. driften av ett äldreboende, som har ingåtts mellan en kommun och en stiftelse inom ramen för vad som av parterna betecknas som ett s.k. idéburet offentligt partnerskap, har ansetts utgöra ett tjänstekontrakt enligt lagen om offentlig upphandling.
HFD 2020:16
En domare i kammarrätten som fått anställning som sektionschef vid Skatteverkets rättsavdelning har ansetts jävig att delta i det slutliga avgörandet av ett mål som Skatteverket var part i. Domen har undanröjts och målen visats åter till kammarrätten för ny handläggning.
HFD 2020:17
Rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv som hänför sig till omsättning av tjänster i ett annat EU land saknas när omsättningen är undantagen från skatteplikt i det andra EU-landet. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2020:18
En myndighet får även utan författningsstöd förena ett tillstånd med villkor under förutsättning att dessa ligger inom ramen för de syften som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen.
HFD 2020:19
Fråga om förutsättningarna för att upphäva en förlängd avtalsspärr i mål om överprövning av offentlig upphandling.
HFD 2020:20
Önskemål om att få dela sovrum med en sambo har inte gett rätt till bostadsanpassningsbidrag när bostaden i övrigt ansetts ändamålsenlig för en person med funktionsnedsättning och det saknats en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och anpassningsåtgärden.
HFD 2020:21
Fråga om ett skuldförhållande mellan ett investmentbolag och dess dotterbolag ska anses ha uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2020:22
En fristående skola som har begränsat sin utbildning till att avse elever med ett omfattande behov av särskilt stöd kan inte ställa som villkor för att ta emot en elev att hemkommunen först ska ha beviljat en ansökan om tilläggsbelopp för eleven.
HFD 2020:23
Ansökan om förhandsbesked har avvisats på grund av ofullständigt underlag.
HFD 2020:24
Det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud där priset per enhet för ett större mängdintervall är högre än priset per enhet för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete inte kommer att antas.
HFD 2020:25
En persons tillfälliga bosättning på familjens fritidsfastighet före utflyttning från Sverige har inte medfört att denne ansetts ha väsentlig anknytning hit. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2020:26
Fråga om en kammarrätt, mot bakgrund av artiklarna 8 och 13 i EKMR, är skyldig att pröva ett överklagande av en förvaltningsrätts dom om bevissäkring i sak trots att bevissäkringen redan verkställts vid tiden för kammar¬rättens prövning. Jfr RÅ 2007 ref. 80.
HFD 2020:27
Ett program i en tv-sändning som enbart innehåller sportnyheter utgör ett program som huvudsakligen handlar om nyheter eller innehåller nyhetskommentarer enligt radio- och tv-lagen.
HFD 2020:28
Fråga om ett vitesföreläggande har varit tillräckligt preciserat.
HFD 2020:29
Låneförmedling via en digital plattform har ansetts vara en sådan bank- och finansieringstjänst som är undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2020:30
Ett uppdrag som programledare för ett radioprogram har huvudsakligen ansetts innefatta en överlåtelse av upphovsrätt och har beskattats med sex procent mervärdesskatt (jfr RÅ 1999 ref. 9).
HFD 2020:31
En värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust och omfattas av UCITS-direktivet är utdelningsberättigad vid tillämpningen av kupongskattelagens bestämmelser om återbetalning av kupongskatt.
HFD 2020:32
Fråga om tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag för makar i ett polygamt äktenskap.
HFD 2020:33
Ett friskvårdsbidrag som används till en fortsättningskurs i hästkörning (I) respektive för att träna fält- och westernskytte (II) har ansetts utgöra skattefri personalvårds-förmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2020:34
Åtgärden att avföra någon från en myndighets förteckning över personer som anses lämpliga att ex officio förordna som offentliga biträden utgör inte ett överklag-bart förvaltningsbeslut.
HFD 2020:35
En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2020:36
Fråga om i vilken utsträckning uppgifter på ett skattekonto omfattas av sekretess.
HFD 2020:37
Fråga om en länsstyrelses befogenhet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet enligt stiftelselagen meddela respektive återkalla ett s.k. förhandsbesked.
HFD 2020:38
Fråga om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar.
HFD 2020:39
Enligt bestämmelserna om undantag från beskattning för förmån i form av personaloptioner är ett av villkoren för skattefrihet att optionsinnehavaren utnyttjar optionen för förvärv av andel i det företag som optionen har förvärvats från. Fråga om det villkoret är uppfyllt när förvärvet sker genom användande av teckningsoptioner enligt ett visst förfarande. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2020:40
När en förälders rätt till ekonomiskt bistånd för boende har prövats har en hemmavarande vuxen dotters del av boendekostnaden beaktats.
HFD 2020:41
Trots att det finns en språklig likhet i uttal och stavning mellan ett nybildat efternamn (Magård) och ett redan förekommande efternamn (Magaard) har en konkret förväxlingsrisk inte ansetts föreligga då namnen uppfattas som olika namn rent visuellt. Även fråga om betydelsen av äldre och utländska stavningsnormer.
HFD 2020:42
Fråga om vad som avses med uttrycket heltidsutbildning vid bestämmande av ramtid inom arbetslöshetsförsäkringen.
HFD 2020:43
En bank har en efterställd skuld som bara delvis får ingå i bankens kapitalbas. Banken har ansetts ha rätt till avdrag för ränta på den del av skulden som inte får ingå i kapitalbasen. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2020:44
Avdragsrätt har inte ansetts föreligga för ingående mervärdesskatt avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning när fastigheten efter renoveringen skulle användas för uthyrning som är undantagen från skatteplikt.
HFD 2020:45
Ett interimistiskt beslut att ett av kammarrätten ogiltigförklarat avtal inte får fullgöras innan något annat har bestämts har upphävts då det inte bedömts som mer sannolikt att kammarrättens avgörande kommer att stå sig vid den slutliga prövningen än att det kommer att ändras (jfr HFD 2014 ref. 13).
HFD 2020:46
Fråga om vilka krav som bör ställas på en bistånds-sökande i fråga om att stå till arbetsmarknadens förfogande när han eller hon ansöker om försörjningsstöd för första gången.
HFD 2020:47
Fråga om rätt till sjukpenning när en arbetstagare byter anställning under en pågående sjukperiod.
HFD 2020:48
Fordringar som utgör lagertillgångar får värderas till upplupet anskaffningsvärde vid tillämpningen av 17 kap. 3 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2020:49
Fråga dels om andelsägare i ett bolag i Luxemburg ska CFC-beskattas för bolagets inkomster, dels om utdelningar och kapitalvinster på andelarna i bolaget ska tas upp endast till fem sjättedelar med stöd av inkomstskattelagen eller EUF-fördraget. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2020:50
Fråga om en förvaltare har rätt att för huvudmannens räkning ta del av uppgifter som rör ställföreträdarskapet och som omfattas av sekretess.
HFD 2020:51
Tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande har ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
HFD 2020:52
Fråga om förutsättningar för att vid ordinarie omprövning och genom efterbeskattning skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar som gjorts på dennes bankkonto.
HFD 2020:53
Fråga om förutsättningar för resning i mål där s.k. följd pt inte beviljats.
HFD 2020:54
Fråga om vad som menas med ”avsedd för varaktigt bruk” enligt lagen om skatt på plastbärkassar. Förhandsbesked om punktskatt.
HFD 2020:55
En redovisning avseende utförd assistans som lämnats in till Försäkringskassan först efter det att slutavräkning gjorts enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken kan inte läggas till grund för utbetalning av assistansersättning.
HFD 2020:56
Förhållanden som redan har beaktats vid beskattningen ska inte påverka beräkningen av underlaget för skattetillägg.
HFD 2020:57
Fråga om ett beslut att säga upp ett avtal med en leverantör inom ett valfrihetssystem utgör ett beslut som kan bli föremål för rättelse enligt lagen om valfrihetssystem.
HFD 2020:58
Fråga om en person som lämnar en gåva i form av aktier till en stiftelse ska utdelningsbeskattas på grund av att aktiegåvan är ett led i ett förutbestämt förfarande som innefattar att aktierna ska lösas in eller att det bolag som har gett ut dem ska likvideras sedan gåvan fullbordats. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2020:59
Fråga om vad som krävs för att en kreditnota ska anses vara utfärdad och redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt därmed ska kunna ändras.
HFD 2020:60
En utlänning vars utvisningsbeslut har upphört att gälla omfattas inte av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
HFD 2020:61
En leverantör kan ha ett berättigat intresse av att få sin ansökan om överprövning av ett avtals giltighet prövad, även om avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats.
HFD 2020:62
En utlänning som vistas på förläggning och som enligt bosättningslagen inte kan anvisas till en kommun, har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. även efter det att uppehållstillstånd beviljats.
HFD 2020:63
Frågan om en s.k. nyckelperson i en företagsgrupp inom riskkapitalbranschen ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till ett annat land har inte ansetts kunna besvaras genom förhandsbesked. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2020:64
Fråga om rätt till ersättning i mål om företrädaransvar.
HFD 2020:65
Fråga om överlåtelse av aktier utan ersättning från ett bolags ensamägare till en anställd i bolaget ska leda till att den anställde ska inkomstbeskattas eller om förvärvet, med beaktande bland annat av vänskapen dem emellan, ska betraktas som en skattefri gåva. Förhandsbesked om inkomstskatt.
HFD 2020:66
Fråga om vilken betydelse som behov av tolk har vid prövningen av om det finns särskilda skäl som talar mot verkställighet av fängelsestraff utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll (s.k. fotboja).
HFD 2020:67
Fråga om beräkning av ersättning för tidsspillan och utlägg för distansbiträde i överrätt (I och II).
HFD 2020:68
Vid tillämpning av de s.k. ränteavdragsbegränsningsreglerna har investerarna i en fond ansetts vara långivare till ett bolag när fordringarna på bolaget har ingått i fondförmögenheten. De investerare som är företag har vidare ansetts vara i intressegemenskap med bolaget.
HFD 2020:69
En kommuns beslut om vilka nivåer på grundbelopp som kommunen avser att tillämpa i förhållande till enskilda huvudmän som bedriver undervisning i fristående skolor är inte av sådant slag att det med stöd av skollagen kan angripas genom ett förvaltningsrättsligt överklagande (jfr HFD 2017 ref. 35). Även fråga om kammarrätts möjlighet att meddela partiellt prövningstillstånd.
HFD 2020:70
Ett fristående rullstolsgarage har inte ansetts utgöra ett komplement till en fast funktion i anslutning till en bostad varför bostadsanpassningsbidrag inte har kunnat lämnas.
HFD 2020 not 1
Dom den 17 januari 2020 i mål 4430-19
HFD 2020 not 2
Dom den 24 januari 2020 i mål 1422-19
HFD 2020 not 3
Dom den 5 februari 2020 i mål 3447-19
HFD 2020 not 4
Dom den 17 februari 2020 i mål 1320-19
HFD 2020 not 5
Beslut den 7 februari 2020 i mål 5644-19
HFD 2020 not 6
Beslut den 11 mars 2020 i mål 3837-19
HFD 2020 not 7
Dom den 13 mars 2020 i mål 4512-19
HFD 2020 not 8
Dom den 11 februari 2020 i mål 3951-19
HFD 2020 not 9
Dom den 4 mars 2020 i mål 5334-19
HFD 2020 not 10
Beslut den 27 februari 2020 i mål 5966-19
HFD 2020 not 11
Beslut den 7 april 2020 i mål 6965–6970-18
HFD 2020 not 12
Beslut den 28 februari 2020 i mål 6319-19
HFD 2020 not 13
Dom den 17 mars 2020 i mål 5005-19
HFD 2020 not 14
Beslut den 23 april 2020 i mål 5742-19
HFD 2020 not 15
Beslut den 4 maj 2020 i mål 2057-19
HFD 2020 not 16
Dom den 29 april 2020 i mål 1112-20
HFD 2020 not 17
Dom den 3 april 2020 i mål 5018-19
HFD 2020 not 18
Beslut den 3 april 2020 i mål 2655-19
HFD 2020 not 19
Dom den 12 maj 2020 i mål 6702-19
HFD 2020 not 20
Beslut den 11 maj 2020 i mål 6265-19
HFD 2020 not 21
Dom den 22 maj 2020 i mål 1215-20
HFD 2020 not 22
Beslut den 26 maj 2020 i mål 4487-19
HFD 2020 not 23
Beslut den 3 juni 2020 i mål 1655-20
HFD 2020 not 24
Beslut den 27 maj 2020 i mål 6556-19
HFD 2020 not 25
Beslut den 26 maj 2020 i mål 4672-19
HFD 2020 not 26
Dom den 26 maj 2020 i mål 1228-20
HFD 2020 not 27
Dom den 8 juni 2020 i mål 5346-19
HFD 2020 not 28
Dom den 4 juni 2020 i mål 54-20
HFD 2020 not 29
Dom den 30 mars 2020 i mål 4717-18
HFD 2020 not 30
Beslut den 8 april 2020 i mål 417-20 och 418-20
HFD 2020 not 31
Beslut den 8 april 2020 i mål 6935-19
HFD 2020 not 32
Beslut den 5 juni 2020 i mål 252-20
HFD 2020 not 33
Dom den 16 juni 2020 i mål 6507-19
HFD 2020 not 34
Dom den 26 maj 2020 i mål 4723-19
HFD 2020 not 35
Beslut den 17 juni 2020 i mål 2196-20
HFD 2020 not 36
Beslut den 2 juli 2020 i mål 936-20
HFD 2020 not 37
Beslut den 3 juli 2020 i mål 6980-19
HFD 2020 not 38
Beslut den 13 juli 2020 i mål 1891-20
HFD 2020 not 39
Dom den 13 juli 2020 i mål 3446-20
HFD 2020 not 40
Beslut den 19 augusti 2020 i mål 3818-20
HFD 2020 not 41
Dom den 29 juni 2020 i mål 2613-20