AD 2020 nr 1
Fråga om ett måleriföretag brutit mot en bestämmelse i måleriavtalet om att arbetsgivaren ska anvisa personalutrymme
AD 2020 nr 2
Interimistiskt förordnande enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen. En säljare vid ett charkföretag har sagts upp under angivande av arbetsbrist. Arbetsdomstolen har ansett att det är mer eller mindre uppenbart att det funnits saklig grund för uppsägning.
AD 2020 nr 3
En person, som är döv, sökte en anställning som receptionist. Det var fråga om ett vikariat om åtta månader. I annonsen ställdes krav på att de sökande skulle behärska samtliga telefontekniker, innefattande även taltelefoni. Personen kallades inte till intervju och erhöll inte heller anställningen eftersom han, på grund av att han är döv, inte kan använda taltelefon. Fråga om detta har utgjort direkt diskriminering, indirekt diskriminering eller diskriminering genom bristande tillgänglighet.
AD 2020 nr 4
Tvist om lön till en snickare. Fråga dels om vilken timlön som avtalats mellan arbetsgivaren och snickaren, dels om snickaren har rätt till lön för tid när han inte arbetat.
AD 2020 nr 5
Målet gällde diskrimineringsersättning. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av medgivande.
AD 2020 nr 6
Målet gäller allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i överklagade delar.
AD 2020 nr 7
Fråga om målares restid mellan bostad och arbetsplats ska betraktas som arbetstid mot bakgrund av en dom från EU-domstolen.
AD 2020 nr 8
Målet gäller ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.
AD 2020 nr 9
Tvisten rör om en arbetsgivare genom att vid tre tillfällen neka en ST-läkare att få utföra bisysslor dels utsatt henne för direkt diskriminering som har samband med funktionsnedsättning – hennes astma, dels brutit mot kollektivavtalets bestämmelse om bisysslor.
AD 2020 nr 10
Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.